Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1944

Doaderdus 4 MeJ 1944 Burcan Markt 31 Teietooa tT4S Pottrekaaloc 4M00 GOUDSCHE COtEAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ft fis Pry 5 cènU per nummer 83stt Jaargang No 2IS39 OheCredaetear P TCBTER Gouda Aanval der Sovjets bij de Sereth Doorbraak in zware gevechten verijdeld IIITBBEIDING VERBODEN QEBira IN ZinDHOLLAND Bekendmaking van den commissaris1 enerraaJ voor de openbare veiligheid in zake de nieuwe vaststelling van de Kreozen van het vepboden g ied Sperrgebiet m Zuid HoUand Op rood van art 52 van de verordeningen van den RUkscommissaris voor de bezette Nederlan dsche gebieden nr 1 1943 Verordening openbare orde 1943 wórdt bepaald 1 Het in mijn bekendmaking van 26 September 1942 nr 17 a peegeven verboden gebied in de twoVjncie ZuidHHollaiHi wordt met ingang van den 5den Mei 1944 uitgebreid tot de eilanden Putten enTienigemcten en met ineaag van denÏOsten Mei 1944 tot het eiland BWerland I Het veidïoden gebied omvat dan hét Noond waieliike deel van het e and Rozenbuiv dat door de vePbodstbordjes die door de weermacht geplaatet zijn wordt aangegeven en de eilanden Voome Putten B erland Tien ge ftCTim Goeree Overf lakkee Hst befe edeii fin be varen vanbovengenoemde gebiedentusschen deze gebieden lij gende wateren en waterwegen is slecht geoorloofd met een veiKUnning van denBeauftiagte van den Rijksoommissaris voor de provincie ZuidHdlland Polizeiolfizier Nogmaals woidt erop gewezen dat de aanvraag voor deze vergimning met de noodige stukken bü denburgemeester van de gemeente diemen wenscht te bezoeken moet worden ingediend In de aanvraag moeten VOÖt eiL jralachlsnamen beroepwoonplaats en straat geboortedatumen plaats van den aanvrager worden opigegeven Bovendien moet eenreden voor het betreden van het vei boden gebied en den duur van hetvoorgenomen verWijf worden aangegeven Hamdelineén In strijd met deze beschikking zpn overtredingen enworden gestraft met een gevangenisstaf van ten hoogste zes maanden enmet een boete van ten hoogste 2000 gulden of met een van deze straffen voorzoover niet volgens amdere bepalincen een hooRere gtraf in amimerkinig kiomt Den Hang 2 Mei 1944 Der Generalkommissar für das Sicheilheitswesen wjg Rauter SS Otoergnippenfünrer und General der Polizei tfg oppeH evel van de Duitsche l ïnnadit dee t Woensdag mede i jian weerszijden van den midden jTyasi de Sereüi gingen de boisje Sen gisteren over een smal iront tariff mfAntivrif wi oantser Geïnterneerde burtRia in Ned Iadië Het Nederlandiche Roode Kruis ontving wederom opgaven van in NederlandschIndië geïnterneerde burgers van NederlandSche nationaliteit Van de navolgende geZntemeerden konden tot op heden de adressen der naaste familie betrekkingen of van andere belanghebbenden hier te lande niet worden opgespoord Achter de namen vindt men e i korte aanduiding omtrent leeftijd en beroep Comes J H P 51 ingenieur of machinist Diemont W K R 71 J pUnter Dier dorp C 48 employé bM een mtj Dievenbach J J A A 16 leerUng Ditzel E 49 gepensioneerd Dwik A A 29 werkman Dorpel J B C van der SO leeraar Draafsei G J M handelsman Draanen H N van 3 bakker Drlessen P H 1 panter Droop J 2 koopman Dros A D G 17 planter Druppers W A 19 leerMng Dulner F C van 18 leerling Duinen R van l leerling Dultz E 45 electrotechnlsch ingenieur Dunki J F I leerling Durr f W 45 leeraar Duseljee F 40 directeur Dijk A J van 56 zonder beroep Dijk A P van 41 timmerman Kek J R van 58 planter Egmond M van 58 J gepensioneerd Elells 3 A 63 gepensioneerd Eikhof F van den 57 gepensioneerd Einden D van der 56 inspecteur van politie Ekkelboom J 44 planter Eibers H J 47 gepensioneerd Elburg A 43 missionaris Elenbaas H C A 62 gepensioneerd Elsink J 58 zeeman Emanuels E J 18 leer r f ï i 2 i iJ tf ai iH ee H 31 koopman Erven H van 55 koopman Es Cf van 54 waker Esbaeh V 53 leeraar Esseveld W C 60 electrotechnlich Ingenieur Est F J van 51 gepen sionecrd Evers A H C 41 zonder beroep Eijk F van TT ltoker of brandweeimani EIjkelenboom C 81 gepensioneerd Eijspaert A 54 lonoder beroep Fahmfil P J 57 hoofd opzichter Feenstra H C 60 radiotechnisch ingemeur Feenstra J B M E 22 planter Fliser K E Y 27 spoorwegarbeider Pikke G F 48 directeur van mij Fiiippinl A 57 gepensioneerd Fllpsen P 25 student Fluiter J W D 43 Inspecteur van politie Frank M 29 radlotechnlsch ingenieur Franken T C 60 gepensioneerd Franssen K W 53 ambtenaar Fransz A R 24 student Fransen R H Sï invoerder Freller A 86 zonder beroep Froweln J G 49 gepensioneerd Gaarkeuken M 36 koopman Ganswijk C van 50 zonder beroep Gee A F de 59 gepensioneerd 3eeslnk A H 55 werkiuigk ingenieur Celder van 51 leeraar Gelderen C A van 26 poUtleagent Gelderen J van 68 gepensioneerd Gerdlng H 30 scheepsbouwer Germing F 54 zeeman Geus H de 33 werkzaam bij scheeijv mU Gevaerts O 58 advocaat Geytenbeek J 45 gepensioneerd Giebels P G H 37 klerk Gicsen H 53 electrotechnlsch Ingenieur Gilhuys J A 55 planter Gilles L M 55 gepensioneerd Glas A van der 36 werkz In boekwinkel Glavismans P 60 gepensioneerd Goede J de 61 gepensioneerd Goorberg P M van de 51 gepensioneerd Goote M 36 koopman Gootjes P 37 werkman Gorkum T H van S6 planter Goaelings F F W L 57 dvlel amlrtenaar Gotze J O 62 koopmani Goyen J H 58 gepensioneerd Graal L de 58 Planter Grader H J L 24 student Gravenmaker W 18 student Groeven L 52 leeraar Greuve T C de 60 gepensioneerd Greve H H W 68 poUtiesgent Griep A ï gepensioneerd Otlp J de 7 koopman Grobben W SI planter Oroenevald vr Jn plantar Groot P M sohilder Groot A F de M werkz op postkantoor Groot C de as arsenaal Rennepbot O J M makelaar Wens t W H klerk Belantfiebbenden gelieven zli ter varkrUflng van nadere iBlIchtlngen te wenden tot de te atdeeling van het InfonnatI bureau van het Nederlandsche Hoode Krul Dr Kuyperstraat 9 te Orsvenhage onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent naam voornamen geboortedatum beroep werkgever en laatstbekende adres det gefntemeerde n Itatst v a Lmb ♦ Op H iarigen leefttj l la te s Gravenliaee overleden Jhr Em t H van Loon oud flrmant van hit bankicrabuit Hope en Oo t Amsterdam HIJ Is o m lid van het haaM estuur van het Nedarlamdacha Boode Rn geweest In welke tUBCttaei U la vorlgan oorlog zeer veMbslelttk heeft gemaakt met d ti M is te i êllü rvett m a ai ti mwul B u ir van Loon waa een der opHehtei van de HsagBdw TramwegmaatschappiJ en vemkte oog steeiki de functie van sommlsBatla dtar stelling OrM e paitli set gnMea Ingebraken Is In aen mafaitjn en kantoorgebouw aaa da Laldacbegncht te AmaMntant waarbit o a aen groot hoevaelbeldtwtleltDedarea uit een opges ag i Inboedel en voorts 10 halve hulden 18 k 1 voet per huW zwart chroom vetledvr een party bUmr ekwld ladeiW watiaa n een rol vleehtbaad iQn eatolsn De bult U vermoaiMtfk op an bakfMi vervoerd WSK M ilsMag Ovarllasai ta T v i de iai e J B V d Waer4 Steiemaii ta JHMOe B Mh Is boren t w twee m het wel maken Dit HnA ynik hier d hurtse taai Iwt lavenaIMUM aa 4km la ar aoc de vl rtta dte leB Mh ls M drMNr n nfMisMi en een Jonaen dl Dit Mum d vtHde drie i r r MO asr oud 18 At voor InxvMiL Iib n gf In ziSn nop v n boen i iie d genelen Do lipchto I tentoonPUiata to I lenRd tot Izichten I onder ir 8 gterite infanterie en aoiHen en talrijke siaKvlieg tot d o daar verwa ten aanover De beoogde doorbraak werd het taaie verzet en de otimidvolRftnde tesenaian vallen der g gclie en Roemeensciie tronen JSJideld In harde evechten werden S pantserwagens stuk eschdten Sgpv 65 door Z uiUcfae en Roe2toiche wechtsen sU rvlie tuiZ die d ffevechten van n t lëtfer li istterenae wiixe teunden De td le zware bloedige verUezen idurn de Kazoatboi en den bo p vaa den Dnéestr mMiktien ïliike Mdvellen der bokiewisrten ne troeoen vemietiffden ver vii ndeUilce eeoAMoen BB ZuMÏ we0ten van Itowel eette da nd met veraterïtte Mrijdkraditen MAVwHen voort Zü werden in ver rev ebten afffealaeen Het Blia rv4ie tuueien 77 onder bevel M den oonunodore dircuseT van het Xfijoof luitenantdcolonel Bruck St zich bü d bevechten ftan het Sjtèliïkt mat hü nder onderschei Hb fa l ndin alioold van Nettuno verecfaetdeoe aanvaUen met MJê ves isKen voor den vivand afeeela Afi Van het Italiaanedie Zuideliike Eii women reen flevechtahanaelincren iiRbebeekenis ccemeld uitache oevechtevüegbuigren bomIgttoecdien In den af eloopen nacht 0lt goeée uitwerking munitie en raif üee Tn0K fllaieptea tsen ven den 4 in het landln eshaofid van Net Amedkaenaohe bonrnimwerpers mlernemen teiren een terreuraanval 2 woonwijken van de stad Florence ikirtike huiBen werdten vernield De Mf wkisN tood verttseagen Vijf vüaindetyki vlaefftui en werdi i nees fc ho lodcele Bdtsche vlie r ffen wierpen k den af geloopen tiaclit Dommen op iMt DudtBch gebied DE STRUD AAN HET 008TELUK FRONT Pfl boUJewtitiache groote aanval In het Hilled tea wekten van Jassy vormt ongemyfekl het voorspel van e n nieuw serie lillen Eoo schrijft de mUttalre ooiresponr4M van het DNB Martin Halleiuleben De groote bolsjewlattsche aanval die door te opperste Duitsc e oorloga eióing op fprond ftt tffetK etd verkenniniamaterleel vermcht werd ti wellewaar voorloojylg op een loiil terrein oegonnen Tueet esi Pascanl Ht den Weateiyiüm oever van de Sereth en Wfföel Tnemai ten Westea van Jaoiy dua Inp de van Oost naar Weet loopende apoorÖb van Jasey naar PaacAiii doen de bolsMaten onoBderlïrolDen anvaJSen op de Mtich Roemefliijche gtelUngcn bUikbaar VANJE SLUIT OVEREENKOMST MET V S EN ENGELAND Ë ïlomatieke correspondent van B dr Si fried Hom sdhriift msche mausterie van BuitraiZakea beeft Dinsdae medeee tat mot Sneeland en de Ver n overeenkomst is gesloten taobtens welke Spanje de wollramnwanties aen Duhschland beiperïct de weilkjaiainihedfin van het Duitsdhe nnai iaatigeneraal in Tanteer woiden C itot en de leverinp van olie aan e door de Anslo Amerikaansohe Tmdheden zal wonden hervat b voegd Duitsch krli cen 1 nog geen Mctle op d ze maatregelen ie vernemen Qp kK huldife tl atlp kan tathalve niet geMld woraen of en zoo ja welke maatregelts Dultschiaad eventueel zal nemen Des vdiBks kaa men zonder op een eventueele Iffleleftle verkiarinff vooruit té loopen zegfm dat SiMnJe voor de aan de AngloAme tlkanen verleende politieke en economische OBoeuies uitsluitend economische facilitei a ecliter geenerM politiek voordeelen tft verkregen A ji d principieele vüannbeld ia liat bijzon ter van Engeland jem het t laagutisch regime waarvan ftwraai Franco óe representant is zullen Mk deze conceseies nleta veranderen De wwen in het Lagerhuis gehouden debat In die gevoerd werden in aansluiting op de Jatklaringen van Eden over de overeen laten ia deze richting niet den ge lOfMen twijfel over bi hoeverre Engeland t ita door Spanja caedgek unlB slultinj y M IXiltache coiuulttat in Tanger bij ortere politleSce doelen voor oogen heeft Jwt worden afgewacht Toen Franco In het Spaansche protectoraat over de yggr zftne decreteerde heeft England JJJBi op grood van it n mlBtalre en poli positie van toentertijd genoegen geno met dit feit MlSKfaien denkt Londen nu de van Spanje afgeperste conceassle do JJw stap te hebben gezet naar een iierstel den vToegeren toestand njNGELSCHE BETREKKINGEN MET 8FANJE EN PORTUGAL ir JfUr de Brltsche beriolvtendienit meldt n Lord Van ittart in het Hoogerhulj dt JS ilag enrraagd of ti den Portugeesciiea JpwnultVoer naar Duitiuhland vereenlgfV acht met de podtle van Portugal all S Hkanoot van Bnaelaiui en of zl een ve wtal kna aflejMea ovar dan Spaanscheo J Mr van mamnm eo dK Zweedichcn kogeUager naar Oultschland J de rai elKh 9paanachs ovneenkomat P Vanaittart Wt zuUen no iets meac deze overeankomtt noodltf hebben om Mtgheid t vnigcten waarmede de rde taak eadurend het grootgte na dezen oonog In Spanja bahanieU KSt i de regeerinc antwoordde de SJMar van Bki dt d Earl Saniorre BU JJuarde over Port wal niet vaal ta kunJ Mggen aangazlen ds onderhandelingen 5 Jpg voortduren Woordelük veryolcle u i den nadruk op legiïcn g öet doeUooB zou xuu te beweren dat de rj ohj refeerinc genoegen neemt met SJuildIgen toestand waarbij onze bondS voor dan oorkig belmgrUke rond S aan DiritKhtamd bltjft laveren WtJ £ oe Pottufeeaeha rsfeerUif tèn aangj noaza Mvoelans In deaen niet In Kon en au bodt le hcwAenneii i aï4 om 4e Tuuifevtncen op nermfaixiiiebled on en neem JT voren mantntntkn voren maatrcKelen u2lS de de Zweediche kogellager rruUei aan DoltaoMand verklaard SMS dat de Brltache regeerin h Weerwil C 5 1 Zweedache antwoard deze aance wVld nog niet atfèfaandeUi acht 3 Buitsche poUtlüte kringen U men er iT rtaigd dat Eagdand en de Ver WviSL laaenkart ook Portugal de dulro wen luUen aanzetten Of en in hoe 7f eai overeenltanurt zooals thans tusSy ae Anglo Aaertkanen en Spanja geJTlT de Dullaoha oark fvoertaic vermag £ wvloadan daarover onaioudt men zich j aangevend kringen In da WUhetan JJ a van lederen commentaar Hen geeft fi JLi vertUan de de RtjWeceerlttg lu T Ad kennende en rekenlnff houdena bL ogslljke aituaUaa die kunnen ontiS7i alle aectoAik dtenowerecnkomatlga SS Ien genunZ aatt om aaa belonH J da Duitaehe aoriocvoarlnf t met het doel naar Roman en Piatra door te itooten en de Karpathen te bereiken Dat zti dit doel hebben valt minder uit de stootrichting van dezen aanval te lezen dan uit de opeenhoopl tg van sterke infanterieen pantserstrUdkxacnten waanb de Infanterie ongetiryteld de taak heeft Piatra aan den voet van het gebergte te bereiken terwijl hun pantscurwagena naa het Zuklen gebied moeten wlAnen om de acUe in het gebergte die slechts door infanterie kan worden uitgevoerd kt te schermen en de Duttsche flank te Icunnen oprollen Hun talrUke in dan strtjd gebrachte formaties slag v i gtuigv n nen daartiij de taak van batterijen vèniraeend geschut over tttHtiinde tot de laoleerlng van Dultschers en Roe lenen In d zen aanvalasector te komen Van de 360 pantserwagens die zij deneersten dag van den sUg gebruikten liegener reeds meer dan MO ala rookende pirinkoopen In hst voorterr ia der Karpathen Het is keomerkenil dat de aanvaller oodanks hei maasale gebruik van strydkracihten niet beeft kunnen beu Dultsch SoaoteenM e fiont beolt bewezen tegenstand te kunnen bieden zij het dan ook dat men gewoon jjk bU een de iaelUk n masstten aanval op een nauw gebied tenmlnat rekeninjr moet houle i met aubvankelljke successen Hieruit blijkt dat de DuttecftiRoemeenache leiding die kmnis droeg van de kracht van de te verwachten vijandelijke cmdememing tijdig genoeg voorzopgsmaatreigelen heeft strofflen om den bol9jewietlBchec stormloop krachtig en met succes het hoofd te kunnen bieden Onmiddellijk na de boUjewistlsche voorber iderde kaoonnade verschenen boven he slagveld honderden Dulteche en Roemeenr sche gevechtsen slBgvllegtutgen en bommenwerpers die de lucht van vijandelijke vliegtuigen zuiverden en de bolsjewistische BrtineriësteUinigen onder een regen van bommen bedolven Toen de golven pantserwagens der bolsjewisten op de Dultsche stellingen los gingen werden zij door het vuur der speciale Dultsche pantserbestrijdlnga vILegtuigen ontvangen De er achter komende infan ter lego Iven stieten op een versperring van staal en ijzer Voorzoover men het uit de jon te berichten der frontstaven kan beoordeelen staat het nog geenszins vast dat zich uit deze eerste groote bolsjewistische voorjaarsondememing het allerwegen verwachte gToote offensief tal ontwiklcelen Ongetwijfeld draagt deae aanval echter het karakter van e en voorspel daartoe In mJIJlUalre kringen lo de Rljlcahoofdstad verwacht men dat de geveeht i In dit gebied successievelijk zullen toenemen Interessant Is ook de levendiger gevechtsactie ten Zuidwesten van Kowel waar de voortioeden der giuote bolsjewl sche troepenconceniiraties contact met de Dultsche Unies zoeken Gisteren kwam het daar eveneens tot grootere aanvalshandelingen der bolsjewLsten doch ook daar schijnt de Duitsche leiding opmerkelijke tegenmaatreigelen te hebtoen Betroffen Tegelijkertijd teekent Rich verder Noordoostelijk van dit gebied een nieuwe wederzijdsche activiteit af Intusschen gaan de Dultsche plaatselüke aanvalsact voort Z hebl en vooral in het gebied van Kolonïea wederom terrein gewonnen en wel tn de rlf tlng van de stad Ten Zuiden daarvan weren de Hongaarsche troepen dapper Zij sloegen de bolsjewisten die daar aanvielen in tegenaanvallen af Al met al kan men constateeren dat de wederzijdsche t eweglngen vooral de voor de buitenwereld voorloopig nog niet zichtbare aansturen op een botsing waarvan de omvang waarschijnlijk al het totdusver beleefde ver aehter zich zi laten KEUUNG GEBMAANSCHE WEEKSFOBTKASIFEN De eentvolgende keuring voorde Gennaanscbe weermortkampen is TkstECsteld op woensdag 10 Mei 1944 van 14 nor Plein 1813 nr S te s Gravenhage InrianmexUnr Icomen alie gezondelóngens die den leeftijd van 16 jaar lieraikt liebiwn Profiteerook eena van deze 4 weken ontspanning sport velddlenst alii in de praclitige bergstrekeivvanDultscbland bliclitingen Aanmeldingsbureaa voor Gennaanscbe Weersportluiinpen Koningslaan 9 IJtreeht DE OORLOG IN DE LUCHT De m Noond Frankiriik eelesen stad Valenciennes is Maandate en Dinsdae het doel van Anxlo Amenikaanaahe luohjtaanvaJlen geweest Tot na toe zün er 76 dooden en talrtike ewonden Ook op bet nabii Valenciennes eeiejgen plaatsje Blano Misaeron werd een atawal eedaaii Er vielen ook diaarbü waaiscbunUlk een groot aantol dooden Voorts wenien bomimai eewoiipen op Bethune en Anzin Het aantal dooden staat noK niet vast Ih de naburtBe atireek van Oaitibrai ziin in den loop van één week 170 slachtoffers Maandagavond en in dei nacht van Maandag op Dinsdaig weiden versdheidene stedeji van België aiwaar getnoffen door Angelsaksische luchtaanvalleni zoo meldt Beligapress De faotnmen die Maandagavond terecht kW Eonen op Bmissel en vooral op twee Brusselsche voorsteden veroorzaakten dooden en zwaar gewonden Maandaieavoind werdi Anig l ur bU Luik geixMnbaideeird evenails St Ghislain en Hoimu Deae twee laatste plaatsen wenden in den loop van den nac noiamaals door bommen eeitrottai Ër aün 23 dooden te betreuren Ook de eemeente Neuasu went eetiroffeft door bommen MaandasniMSii werd de stad Lieuven eveneens ee teisterd Sr is hier een groot aantal alactiih f en e betreuneok DE AJS PRESIDENTSVERKKZINOEN IN DE V 8 Dat generaal Macarthur thans officieel van de candi4aluur voor het r sldentBehap heeft afgezien terwijl WillEle al uitgevallen was heeft tengevolge zoo meldt Intertnf dat als repulriikelnsche eandidaten alleen nog Dewcjr icker en Stasaen overhuiven Van deze drie is Brlcker de eenlge dia otHcieel naar de candidatuur dingt Naar de meaning der Bngelsche correspondenten In de V S komt toch alleen Dewey als candldaat in aanmerking Zijn reeoite nrogtamm Btische rede over de na oorlogspolltlek slet men als Indirecte aanvaarding der candidatuur Intuaschen heeft Roosevdt een maatregel genomen die hem een deel dar stemmen zal koeten RU heeft n I niet alleen de giaote posttransportflrma Montgomery Ward en Co door troepen lat n bezettm maar den bedrtjfsletder Avery door soldaten uit stJA bureau laten halen en op straat smijten Dit heeft naar de bladen melden veel kwaad bloed gezet en de troepen lUn Iwniddels IJUngs teruggetrokken KOKIE BSRICHTEN De kwestie Benn De conterentia der Labour parttJ Is na urenlaace beraadslagingen tot te volgende wede verdaagd zooder dat en hwfcilt w rii genomen ov r het b stuuraveontal em Bevan uit d partu te letten nw wordt UU Londen g an eld Bat a i l ta cl w gmaeenebaat De tdaatsvervangenrte Brltsche mtelsterprealdent Att lee heeft Woendag In het LageilHila verkl aa r i l zoo meldt Beiiter dat op ate toetjofiiaUge iatamatleAale coofecent l ee orer vahjUkwestles ót biKgerlIJke hKhtveart en de neooriogsche voorziening van grondstof ten de diverse leden van het ge m ee neb es t vertegenwoordigd zinien i Jn door UJke delegaUas BiHHCHtOHd INVENTARISATIE 8TEDENSCBOON Door bet Rükstnireau voor Ifonumentenaorg is een gnoot wei ter band genomen n I cte geheele inventafiaMie van het gtedensoiioon ia Nederland Hqeds vroeeer warwi ooBingen in eenzelfde ricliting gewaaed waarbü men evenwel uit moest eatn van net beginsel van wegkverschatfine terwül bovendien aleobts opmetioffen op bet eidcbe schaal fctHiden worden venifbt zoodat bii getorelk aan vokioende fondsen slecÉits wein monumenten voor een vouedufe regErtratie in aanimerïunc kwiamen Inmiddeis is efvenwe de vertuiging gerijpt dat het stedelijk sdioon niet slechts wtxpdt eevomd door een ailüd gering aantal zeer beilaJMsrüke monumenten van eeschiedenis en kuoat maar dat in tegendeel itiist die reeks kileine gevels van eeso meestentijds besdioden vonntanleen owerwegenden L jH vormen door De ejgenliike der iurentarisatie werd cec ven den n ed Oiidheidlnindi eB bood Men Is bU deze Inventarisatie van en sltuatieteekening uitgegaan waarop de g heeel plattegrond van de te InventariseeMn stad staat afgebeeld en de straat en plèlnwanden worden gewaardeerd naar htm ouderdom Met dezen plattegrond correspondeeren de oprgetingsteekeningen der wanden waarop de ouderdom van alle belangrijke en onbelangrijke gevels vermeld staat BU het vervaardigen van deze teekeningen die in een oo ooslag een beeld geven van het straatbeeld werd gebruik geiftukt van kladsehetsen ter plaatse tiit de hand vervaardigd en van netschetsen veelal verzien van detatlteekenlngen tup een schul 1 A 90 die op de architectenbureaux tot sta dkwamen Vanzelfsprekend worden ook van belangrijke achtergevels en van typische plattegronden opmetingen vervaardigd terwijl tevens wordt gestreefd naar een zoo groot mogelijke volledigheid b J het verramelen van fotografische gegevens Ook vot het orderwijs aan studer en in de houwkunit en aan leerlingen van middelbare en voorbereidend hoogere onderwijsinstellingen zullen de op deze wijze verzamelde gegevens zeer nuttig gebruikt kunnen worden Volledige gegevens werden bereids verzameld van Heusden Edam Oirschot Oudewater en Thom Te Enkhulzen Alkmaar en Hoorn Is men of reeds bezig of een definitieve beslLsslng wachtende Haseett Elburg Broek in aterland Doesburg Franeker en Kilvarenbeak zQn de plaatsen die binnenkort aan ó Orde zullen worden gesteld De wetfRzaamheden geschieden in nauw contact met de plaatselijke autoriteiten dl behalve hun flnandeele medewerking ook de voor het werk bruikbare gemeente ambtenaren met ongekend enthoualasïne ter beschikking stellen Voor het uitvoeren van de werkzaamhaden is een credlet van It0 0dn verleend Bewaker tastte graag ea koirel Verleden week werd een inbraak gepleegd in een maniifacturenmegazljtt In de St Azvthonlebreestraat te Amaterdam waar een groote partU teictlHgoederen werd buitgemaakt Dit was reeda voor de vierde maai binnen eenlge maanden tUdA He onderzoek vAn de politie teidde tot oe arrestatie van twee vrouwen uit de binnenstad Het bleek dat deze den nachtwake die hei mageztjn bewaken moest dronkeoL hadden Kemaakt door met een fiesch Jenever den waker te komen troosten op zijn eenzajme post Toen de man eeiunaAl den smaak te p alcken had trooodea zij hem mee naar een huis ia de tiiiurt waar de waker geheel ouder invloed vanden drank raakte Intuaschen KH en eenlge faüdlangexa van de vrouwen vm de achterzijde VMl baH perceel het magazijn binnen liaaieD en hadden daar een ifroote partij textteigoederen weggesleept Tcten geruimen ttjd tater de waker weer in hCT magazijn terugkeerde adviseerde een der daar nog aanwezige dieven hem nu er toch zooveel was gestolen zelf ook maar een graantje mee te pilcken hetgeen de man dan ook deed Een deel van hetgeen hg stal bracht hij naar de Ijeide vrouwen die hem hadden getroost en 25 pantalons nam hij zeif mee naar zijn woning In Zeist waar twee der inbrekers woonachtig zijn konden deze worden gearresteerd Verdier wetxlen ook de nachtwak er de beide vrouwen en nog een derde dief gèKoUdeirZij aUen helïlïen lnini ldels n volledige bekentenis afgelegd stolen goederen is tot djusver slechts een kleine Iweveèlheid achterhaald ibrekersQomplot tugerekend Da Apeldo nsche recherclie heeft 5 personen gearresj cqid die zi ch M L Phn 20 Inbraken iiebbeij schuldig gemaakt ZlJ waren meerendeels tijdelijk In Apeldoorn woonachtig Bijna alle gestolen goederen werden aan een Haagisch echtpaar verkocht Ook dit echtpaar IB aangehowien Het oompiot heeft een aanzienlijke hoeveeheid schrijfmachines schUdertjen kkeeden textielgoederen en waarde en gebruiksvoorwerpen ontvreemd De politie heeft van den bult o a 5 schrijfmachines 2 rijwielen 10 vloerkleeden en S Perzische tapijten opgeaiMord OadetaardHdie gang ontdekt BU graafwerk in verband met het boren van een brandput voor het stadhuis op de Marlet te Vendo stiet men op een overwelfde gang Men tast nog in het duister omtrent het doel waartoe deze gedieiid kan liebben De mogelijkheid bestaaC dat men te doen heeft met de resten van de waterleiding voor de fontein welke in 1616 werd gebouwd en sedert lang is v tlwencn De merkwaardige vondst is In teekening gebracht terwijl ook foto s zijn gemaakt Door kokand rle verbrand Tijdens het koken van riet sprong op de papierfabriek Do Maasmond te Dussen N3 het deksel van oen ketel Hierdoor kregen de arbeiders Schel udt DuBsen en v Rosmalen uit Raamsdonksveer een deel van de gloeiende massa over hun lichaam Eantgenoemds is tengevolge ven zijn verwondingen overleden de toestand van den ander baart zorg Matajes venntst Sedert IT Maart J L worden te Amsterdam twee X7 Jarlg meisjes vermist Mana Magdalena van d r Helen en Matla Catharisia Keyzar ZQ idjn vermoe deltjk In eUcaan gezelschap Nieuws van eVer ïee Am tsa 4 44 ft Ui Is A I94S m it ICili isisi ii l h IN 99tl ê0 CM Al OcHê mi Mi WÊK mém m kut omt mèm Ahw m w p OÊ ÊmAkt mm mh lijkthmmm mm J J t gj 1 tt a s i j s a a MMf NMM Mn ttll Kt m El0tpt tkOmi ktatd m km mm mf ÊHkjin ifc Mor A Mbv M MiMbi Am M M Ir liMh fwttndiac hi da KriefMMriiM h mogatiik voor iwMrM NtJifi Jt lui ehwi 0 41 Jmt AmmiMjih WMCt inN ipflComwni d v mncMï au Habn en Oitstoliieiaillhilllilia SBbij de venclulkml H MM mJ Nadedaiid Mm JEUGDAPPtL IN ST JAN Da Veltkanp over estaurt God de werddr Uitgaande van den Ned Herv Jeugdraad werd gisteravond in de St Janskerk de eerste van de twee bijzondere kerkdiensten gehouden zoogenaamde jeugdappèls waarin vragen worden behandeld die vooral in deze tyden bü velen leven Op dezen eersten avond sprak ds D Veltkamp van De Bilt over 3e8tuurt God de wereld Op deze vraag begon spreker wordt een antwoord gegeven door de Kerk van alle eeuwen Met deze waag worsMen duizenden in deze tüden en ztj zien in wat rondom hen gebeurt het bewijs tegen Cïods bestuur terwijl de Kerk juist zegt dat oorlog en ellende een bewijs vóór Zijn bestuur zun ij steun t daarvoor op den bijbel uit d e keik kraoht put en het eenige boek dat de realiteit van 1944 aandurft In Gen U wordt gebroken van komt laten wü ons een stad bouwen en komt laten wü ons een naam maken en dan komt God met Zijn spraakverwairring want Hij laat niet toe dat de mensdi zidi in de wereld een naam maakt steeds zal die mensch zidi tegen God Die alleen regeert te plettar hiopen Doch njet dit antwoonl houdt he niet op zoomin als het met Gen U ophoudt Het geslachtsreigister aan het begin van het evangelie van Mattheus vangt aan met Ateaham waarvan Gen 11 spreekt en loopt uit op Jezus Christus Wat God losmaakte uit den chaos van Babylon vindt ztjn liekronmg in Hem Die is de Koning der Koningen enjlie tjp Golgotha het machtwgoid aJlriep Jiet is volbracht Dwars door den chaos heeft Jhristus de leiding CJod regeert Zijn koninkrijk staat vast en de adem van Zijn Uppen overmant allen tegenstand vwnnx bevce of ooderavond KiMlereii imderwüzers en ooden werkten mede Voor den ouderavond van de openbare lagere school no 8 bestond gisteren een groote belangstelün Zaal Amicitia was met viêrtionderd bezoekers geiieel gevuld Leerlingen oud leerlingen personeel en ouders voerden op Ringende zwervers een revuetje van eigen makely dat zeer in den smaak viel Lieten de eeiste scenes zien o a door het bundelen der leermiddelen hoe men zwerft van school tot school daarna beeldden kinderen van de eerste klas in een moderne gymnastiekles hun laatste sd oolreisje naar den speeltuin te JüeeiriijJlE uit en zoagai de grooteren biJ Ikhtbeelden van hun driedaags 4i uitstapje naar den jeugdherbeng daar Toen ging het verder van huis Zuid Afrika kwam ten tooneele Hawaïian liederen klonken men zag een Zweedschen volksdans en tenslotte ging het naar het land van de krontjongmuziric Daar UiSBchen door hadden twee kinderen een groot succes met Haar kleinkind van Manna de Wijs zongen de kmderen der hoogste klassen keurig onderwijzers terecht een hartenj onthaal met een viool solo en voerden eenige personeelsledai met een der ouders op vlotte wijze een aardig tocmeelsbikje op Tusschen al deze scènes tradehnSovèBÏÖBirtalrijkekin deren op vóór het Wt met kleine inleidende samenspraken Vooraf had de voorzitter van de oudercommissie de heer A J de Gruyl 0J verweUajrod den heer W Sanders wethouder van onderwüs Het hoofd der school de heer B Swanenbui besprak eenige actueele problemen betreffende de school Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Joban Johanson 20 In ecteur antwoordde Frank met zachte maar vaste stem ik dank u voor uw eoede meening over mij maar ik bliji zwijgen Spreek dan toch kerell riep Rudolf nu kun je nog Denk aan jenaam aan je positie Het spijt me maar ik kan nietEven bleef het stil Dan zei inspecteur De Haas ernstig Xk jnoetai mee te gaan U bent i tin oitestant verdacht van rkkhx op Ikhiard Houbert Ik ben bereid inspecteur BudoU sterkte en misat ian tot lateri Rechtop kalm VDljgde hij de politiemannen naar buiten Stidolf keek hem na niet ben ijpend verwonderd woMlena ontnxÈrd ra Trude van Zelm lag in een gemakkeüjiken stoel ia den turn en staarde stnik voor zkdi uit Ze woonde met haar moed in Tuinidorp en zoover de buitenwereld het kon beoordeelen le d het l v i van het meisje rustig voort Haar vader was een faalf jaar eeledeo oe tmven en had als amtoenaar oer spoorwegen vrouw en dochter ta ruan pensioen nagelaten Daar haar moeder niet alleen mo t zijn in vei band met een hanHtwaal wertcie Tnide niet buitenahuis maar nam het huisttouden waar Haar een broer WW als officier naar Ihdie getrokken en nti iw na laar met verlof overgekomen De oogen van het mebje stonden aeoMMr en dioefgeestig i het gf am inai voeten sat een jongeman die haar beluiRaleUend en ondenoekeiKl aankeek Rkfaaid Dix wae deitig iaar i ab arts begon hU reeda een goeden nMoa te Mjcen Aaa 4js goed entwftkeU Uchaam was te lien dat hii een liefJiöbbeir van geaionde port was De uitdrukking van rjjB knappen gebruinden kop en tW oanker oogen spraken van een atetk Hf wist pem roéui met zich zeffj Vroegar was 14 doene dnlkaUai die Mat irlTtinif Ka D nad wtat nit i la keali Ml mat laloareebe bUkkan aear dlalUnkaliarelaiBdaWafleD H Toen daad hg de gioote stap aa 9a levan en mtfdd ateli ala vrtlwUllger Nu had hy can doel In i rttn T T n v gn l a mi aiMlI g ImM was verdwenen Do als ta Meldt U yoor 44a der keuringen lUe iedere maand S laatsvindeo i ta de dagladen bekend worden emaakt Ukrtfgt daar alle inlichtingen NAAM ADUt VOOMTUUIS mcdtVailSeM Pl tta l an ea in Iwan toiiSiaain I Kom I DE BIDOEB VAN DEN KOUSEBAND De dilettanten tooneelgezebcbappeik hebiben tegenwoordig niet over belangstelling te klagen Nieuw Leven kon gisteravond in Reunie voor een uitveriiocht huis optreden Het bracM J e ridder van den kouseband een onderhoudend vaak zelfs spannend stuk met een geestige dialoog en veel interessante complicaties Over het algemeen werd voor dilettanten heel goed gespeeld vooral in het tw ed bedrijf dat qua spel het beste deel wéi Mevr A de Jon Derks ala schooiunama acteerde uitstekend evenals de heeanen J Luichjenlbroer en J W Dikhooft die resp sohoonpapa en loodgieter voorstelden De heer A de Graaf vertolkte de rol van den in moeilijkbeden getoachten schoonzoon niet onvoldoignde doch had wel wat meer overtuiging in zijn spel kunnen l gen Het was te vlak en in stericere mate was dit het geval met de vertiolkiitg van de schijnbaar l ediogen editgenoote waarbij te weinig aandacht aan gebaar en intonatie werd besteed Voorla had de detective cfaantagepleger in den aan vanii zeker meer imponeerend moeten optreden en zijn nerveus vreesachtlgt hofding tot het laatste bedrijf moeten bewaren In de bijrollen waren eenige kostelijke typen waarvan die van den zendeling en den negerbokser door de heeren D en D A van Waas met flair werden uitgebeeld Gespeeld werd in een gezellige moderne huiieen nieuwe aanw inst van da Reunie tooneelui trusimf Be bezoe kers hebben zich tiitstekend geamuseerd en veel en hartelijk gelachen De meedelende dames werden aaa het slot in de bloemetjes gezet Ad TTittTlm Tot Evangeliebediening toegelaten Het provinciaal kerlrï e5tuur van Gelderland der Ned Herv Kerk heeft gisteren te Arnhem met goed gevolg geëxamineerd en tot de Evangeliebediening toegelaten onzen stadgenoot candidaat G Willemsen kianakter Hü had den ouden heer Van Zehn tijdens zijn ziekte behandeld en een groote genegenheid Migevat voor de kakne eenvoudige Trude wier hoogstaand karakter hu al spoedig had leeren waardeeren bi het halve jaar dat ze elkaar kenden had hij haar verBchiiiende keeren ten huweüik gevraagd maer was even zooveel keeren kalm maar beslist aJteewezen Hü gaf den moie niet op en daar hü een welkome gast was ook als dokten voor mevrouw Van Zelm was hü zeer vaak bU de familie te vinden Is mijn muae in mistroostigestemmang vroeg hiü tenslotte na eea lange periode van etilzwiigerij Jjaat toeli dieii onnUïTBicharcU Boem me Trude Bc ben geen muze Een muce imndt altijd elgebeeU al een sdboisibeUl en tatt ben ttc wt Het werd gezegd Bonder aanstrileiV eenvoudig en waar Neen dat ben je niet taumnst voor iemand die niet me ziet daade oppervlakte Mag ik misschienvragen naar de oorzaak van je minder piettiije stemming ondanks iietlotnerweer De ben onder den oidruk vengisteravond Die moord op de vUmvan Gerlake Dt vind htA vreeseUik dat ze Frank ter Ijhoi hebben aangehoud Vreeselijk en onvenmtwoor delijk Vteeselijk is het stemde Dix in Okaair nverantwoordelijk kan ik hetntet vinden Volgens het venimg vm da krant opgemaakt naar de amipele fiten en nog wel doof Leo van Beteen vriend van Ter LaMH kon depolitie niet anders hapdelen Onzin h heeft het niet gedaan VRndt venroted WANNEER VEMHIiSTEREN W Mal aaet vnAaMert Ml n U tet e MeL Mum e IMl eader Ml 7 MeL Rbaa e MJ Mder Jil