Goudsche Courant, donderdag 11 mei 1944

BorMtt Markt 31 Tel DMi 1749 Poatrckanuig 484IW GOUDSCHE COlJCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN cents per numnMHr S3ste Jaarganit No 21545 Ohefredact iR r TIETER Qoitda ggenhoofd aan den Dnjestr opgeruimd Verbitterde akoeergev hten W van Sebastopol $ UuUfUeu s BUZONDEBC DIENST IN SINT JAN Da WUdaehnt over eatuurt God ons leven Voor den tweeden büzonderen kerl dlenst Woensdagavond in de Sint Janskerk bestond groote belangstelling Ds A A Wildschut van Rotterdam behandelde in aansluiting op den eersten diËnst het onderwerp Bestuurt God ons leven Het lukt een hachelijke onderneming begon spreker de behandeling van deze kwestie omdat wij den naam van God daarbü durven gaan gebruiken Gods naam in verbinding te brengen met het laven is ook riskant want in het leven viorheen en thans komt de mensch door het gebeuren om zich heen tot het probleem 3oe kan God het toelaten Abraham en Paulus worstelden reeds hiermede de mensch van heden niet minder De vraag rijst is het leven afhankelijk van een fatum is het een gril ol dwaze inval De bijliel kent ook deze laVensopvatting Paulus en Johannes b ten ertegen op Moesten nu Abraham en Paulus hun levenamoeilükheden doorworstelen als een gril van bet noodlot Néén het was dit dat deze mcnschen getracht hebben te gelooven dat God hen heeft achterna gezeten zooals Hü thans U en mü achternazit Straks mat Pinksteren zal h t verhaal verteld warden uit Handelingen 2 van xiie twaalf mannen daar In Jeruzalem die verkondigen hoe 3od het leven opeischt hoe Hü Zün hand opsteekt en zegt J ensch op U heb Ik het gemunt op U zooals gü züt boordevol met verwüten kritiek tekortkomingen hoe Hü ons wil maken tot troubadours van Jezus Christus tot vaandeldragers van het vaan4el des geloofs dat geloof dat ons doet weten dat ons leven niet een gril maar dat het als een borduurwerk wprdt gestikt op Gods patroon waarvan wij slechts den onderkant zien Ds Wildschut besloot met den Oproep komt komt in het leven van Christus draagt dóór het geloof zingt vóórt de zangen dat Crod ons leven ódi bestuurt VERGADERING VAN DEN NE LANDSTAND De heer De Lange apreekt over ber nlenwlng van ande kraclit vaa het lioenendom De Nederlandsche Landstand belegde gisteren in De Beursklok een openbare vergadering Spreker was de heer J d Lange uit ZwoUerkerspel die werd ingeleid door den heer I J van der Waal boerenleider voorde provincie Zuid Holland De spreker begon met er op te wijzen dat de boer uit zekere bron uit zekere kracht andera leeft dan andere menschen wül hij zich gebonden weet aan de watten der natuiu en voorts dat op technisch terrein geen boer waar ter wereld ook zich kan meten met den Nederlardschen boer Vervolgens zette spreke uiteen dat In tijden van voorspoed iedereen boer kan zün en blüven maar in moeilyke jaren alleen zü die willen komen tot het waarachtig boerendom gegroeid uit den bodran en levend in de natuur staande kimnen blüven Hierna kwam de heer de Lange tot den titel van zyn onderwerp Wat wordt er van den land stand Hij herinerde er daarbü aan dat er een Nederlandsche Landstand Is Wj verordening van den Rljkscommissaris in het leven geroepen en een landstand door God ingesteld niet alleen in Nederland maar overal Dezen landstand het boerendom betreft de vraag in het onderwerp bedoeld De boer moet aanvaarden de onverbiddellüke wet die de natuur hem oplegt en daar ook in den geest naar leven daarbü passen geen dingin die niet uit het boerendom zijn Na het staatsabsolutisme dat hü onvermijdelük acht als het materialisme het idealisme op het platteland blUft overheerschen tegenover het volksche element te hebben gesteld besloot de heer de Lange met de drieëenheid bloed en bodem eer en trouw leven en arbeid aan te wüzen ala den grondslag waarop de oude kracht kan worden hernieuwd OVER ZWARTEN HANDEL GESPROKEN Pr sopdryviag rta MM tl Er was eens 126 kg Ijzerdraad dat twee handelaars In Den Haag op normale wijze tegen den normalen prijs van ƒ 16 90 per 100 kg inkochten Maar toen ging het niet normaal meer want de twee Hagenaars verkochten de partij zwart aan drie andere Hagenaars voor ƒ 350 per 100 kg hetgeen een prijsopdrijving van circa 2000 a i Die drie Hagenaars moesten er ook wat aan verdienen en gingen in Gouda het ijzerdraad lang de huizen verkoopen voor 20 cent per meter Maar dat een paar dubbeltjes een heelen berg kunnen worden leert een omrekening want twintig cent per meter komt neer op ƒ 1400 per 100 kg hetgeen ten aanzien van het grondbedrag een prijSBjidryving van 8000 Va uitmaakt Die ujtventerij werd echter een strop want de poUtle kwam er bü en onderzocht het geval met het gevolg dat de viji Ingenaara op den bon gezet zün en 80 kg Uzerdraad In bedag genomen la Besmettelijke stekten Over de week van 23 tot en met 29 Ai ril zijn de volgende gevallen van beametteUjke ziekten aa mg e tjcv en loodvonk Bodegrawen 2 Boskoop 1 en Gouda 3 diphttierie Bei gamfbadlt 3 Gouda 5 Mberkapelle 2 Moordrecht 6 Nieuwerkerk a d Uasel 2 Oud w t r 1 en Stohrük 2 Diefstal Tüdena het vervoer van Rotterdam naar Gouda is een dooa met twintig pakjes van eHc tweaiionderd gram vet ontvreemd Flinke kereh melden jueh voor den shyd tegen het hciajewiame KBDMirSÉN WATRN BS Sg WACa TBATAnXOIT LAKDSTORM I XDEM NP KHBOSMASIME GEBMAANCCBC M IN NEDEKLAND Aan het einde van de opleiding wordt S af JC Palnwwakl O a STDnlBiaB Leenwaraan Amatertkan Jackt AMeeaiaw var extnt lereaiatliiaaalf Vuoa aa tnvackate lBg evweeni aamïeiaéa en worden geimeadr haa vatMalaala vaa alka leateM Oifk l la a Waf i M kaa ledar wdea a aa Btaatcw feeatt kawnea Zlia achMV Verw dar hü iuaii b van KW hali onmlddaHWc de van de nunen W apperend t wnrvEBgvrs Oratta teukojettaa vMt heen en tcmirela itia varknUkaar Ml a wvelgeade Makcati ca er Watfan AmaterCam Dam 4 AlkBuar Laagaatnat M eetiaa ÏJ y tr OMnlBtea eereaetraat i Eaacbedé Beaseioaekaatnat M ea aTaBaena Ml kat sa Enatikemmaada Korte VOverbeeg ao S D laa Taat a Maraae Aanahmeateae Weet vuech PknapetorengtaiAt 14 Mooperbevel van de Duibcbe weer u deelt Donderdag mede taket gebied ten Westen van Sebas éotgea onze troepen gisteren telnet bataUona Roemeensche rs verbitterde aanvallen van rijandelijke strUdkracbten al Sovjet pantaerwagen werden d iea beneden DnJestr braken on door Duitiche en Boeroeen agvliegtutgen doeltreffend ge iSK r een vUanddiJk Uuggrai Ung op dan WettalDkeD oever inlet taMB dïwitan dto in da lUnim doer on rulnklen net brugenlioofd op De boUjewisten ivare bloedlga verliezea en ver r dan SM aevangMMa ItS i fctmt eo ffanaatwerpan ala k Üke stdore wapens ka ormaUei gevechtsvllagtuigen la den afgeloopen nadu de Siepetoflca en Proskoarof met I aan b oBMoodaa awara brao vemlelingen Het onder bevel r Antnip staande gevechts heett zich in den strUa aan liet ke front blionder onderacheiden het iandlngshoofd van Nettuno verscheidene vUandellJke aan In het gaconcentreerde afweer iBsen In da gevediten van de M VERJAAKDAG VAN DEN wsoben Vaa aMkaco mmiw a ri en andwre autaritoiteii M rav ihag nam de Leider de gehmwenacben in ont van de Duitsohe autwiteiten van zUn machtigden voor ftegeiiheden en van offi vertegcnwoordigers van over Hingen Si fUikscommissaris Rijksminister taM Inquart was de eerste die zijn SSmnachett kwam aanbieden Hij Ei n wanschen vergezeld gaan van 41 portret met opdracht Ognunlssaris generaal Rltterbusch las tal Leider den tekst voor van de telentiche gelukwenschen van den nimr van Relchalelter Bormann en Mtorganisationsleiter dr Ley en Mrtundigde als persoonlijk geschenk k jLÜu van de zeehavens der BataaflAe republiek die van Batavia en mut foorts kwamen den Leider compliMtsereo de commissarissen generaal Ir Wlmmar en SS Obergruppenführer nl General der Polizei Rauter Deze Wite bracht de gelukwenschen van la Reichsführer SS Himmler over Als Mdwnk van dezen ontving de Leider M driedcelige werk van Terwen over W JKoninkri1k der Nederlanden Ook woardlgen van de wearmacbt hooge fUncHonartssen van staat Mrtij boden hun gelukwenschen aan Tm Nederlandsche zijde maakten hun Mrichtlng de gemachtigden van den iMa voor staatsaangelegenheden Wlie secretarissengeneraal van deMRementen en deputaties van het NeWUndsche Arbeidsfront van den Uaditand van den Nederlanllschen lAidienst van den Nederlandschen uMdidienst en van de Nederlandsche ImIÏhIii J lrt Limburg gelulc Hy yanitatfheicl nem lou sp att maken tot een deal Pr dit ona volk waard a Leider een albun IMbetlult der viering van iUn verjaardag Mn 4c Leider Donderdag een kameraad Waimnd te Haaetrtcht bijgewoond levolmachttgde van den Leider voor wmc graai de Marchant et d Anaembourg Jg den heer Muaaert uit naam van liet let Limburg geluk HU hoopte dat de laren om Nedervan het nieuwe waardig zal sttn HU 7 Leider een album mat honderd ai van mooi Limburg aan a het ülot van den avond heeft Muaaert oeiung geuit In dezen groeten kling J JJrtn Uwde kameraden en oud strttden JMjen vertoefd HU dankte voor hun ge Wa de natlonaal sodaUsUBche bMlnaelen J S het vaste vertrouwen van auen dat f MoI een andere tid zal aanbreken imCDSTORMERS IN DE N JB OPGENOMEN Iwktige bUecnkomst te Utraeht M ikt in de N S B fce mitonteiten all van da Bewegui a woonden da indi aaiMkotn f lili iS S plechtige büeenkomat in dan chouwburg te utrecht zün jia l iag 400 leden van eten Jec dw die den teeftüd van 18 jaar heb wslkt in de N S B opgeootnen iiM jjg functróna Vg en trontaol indnikwakk nde Lomst bü lim functie van bootdatormt Van Geelkerken die er op wees jL ïlechü 400 stonnateia en 7 yi aanwezig konden zün omS zaal niet groot genoeg li om J Jersooalük toe te tfotkm Eeni Si Wreker moet gü het vamdel overnemen en den Leider vm 2 1 aanhankelqkbeid itt Be toonen Dat ou reedt IM vele SJ S tol ons tactreden achept tal S oe Mket4ieid dat cw target tevergeefs is geweeat Vele Z2 uit den Jeugdstonn taan CS S ie fronten Zü die hun elen stierven voor hun ideaal a n€ ie zult moeten helfien ver i ned de joooe leden aan twee C Eonderlük te bewaren n l i22 enttiousiaame Verhit dat wü de toekomst van zun Gü moet blüven de fanaagers van de nationaaiaocia gedaohte Met de woorden geef za n ttierini oiver Aan juw fk ze verder toe besloot werken zip rede jj door zangkoren uit Amaterijjrmuen Haag onder leiding van waan W Janssens d i Leider m jWiaal verjaardagsHed was toeit V sprak de seeretariagene a yi en over trouw Een Jeugd Z u Jeujjdstormster ledden 6 X ïl vlag dK BeweSf £ iJ t ie anderen in de k aen staande met opgelie n Cli gf nde woorden Jk be Stm hegkisel der N S3 GJ5 k leven Bt hm b S§S aiten te wöden aan den op IkK 1 i ticmaal socialiayschen Tiy eloof trouw aan den L d mu aan de tucht en de van de beweging Mossert tfmkt e feugé tac Leider memoreertie Jiet feit laatste dagen heeft zich hier de 10e compagnie van het Brandenburgsche grenadiersregiment mot B onder leiding van eerste luitenant Thielmaim bizonder onderscheiden Gewapendie veerbooten van dè marine hebben in den nacht van 9 op 10 Iifei ten Zuidoosten van het eiland EU ba een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken gelwacht en verscheidene andjere zwaar beschadigd Sterke formaties gevechtsvliegtuigen ondiemamen in dien afgelecpen nacht een aanval op het vUandeUjke eilandstetmpunt Li waardoor in het bavengebied ontphrffingen en talrijke branden ontstonden Een vry zwakke formatie vüandeiQk bommenweipers viel in den afMloopen nacM bet ftadagebied vanBoedaipest aan Door ét aanvallen vanAmerilnaanacbe bommenwerpers opZuidOost Duitschlond cntatonden vooral in Wiener Neuatadt schade en verliezen ond r de bevolking Hierbü alsmede bij aanvallen op puatsen in d bezette gebieden in het Westen werden 69 vyandelijke vUegtuigeni voor het meerendeel viennotorige bommenwerpers vernietigd I kele Britache vliegtuigen wierpen in den af seloopen nacht bommen neer op ZuidWeat Duitsch gebied dat op zün verjaardag zoo vee Jeugdetormers tot de beweging toetraden H vergeleek het leven van het Nederlandsdie volk met een stroom die nimmei droog is Steeds is er ni we toevoer en dat is goed want wü zien in u d fakfceldragers van het nieuwe leven Wii ouderen deden een staip die wij noodzakelijk achtten voor het voortbestaan van ons volk Wü hébben gepleit voor u de volgende generatie Wij wisten toen wu begonnen dat wy ons werk niet voltooid zelifs niet op zun hoogtepunt zouden meemaken AJies is sfroomende in het leven en dat is goed De personen zooals wy zün maar een tüdielijke verschürang en gü mü n jonge kameraden behoort het beter te doen dan wu het hepbben gedaan want op u nist straks een groote verantwoordeHjikh id Duizenden van uw bmdgenooten gaven reeds hun leven voor hun ideaal met in hun hart de zwart roode vaan Zü zün gevallen als goede nationaalsocialisten Met het woord moet gij niet alleen toonen dat gü het beter zult doen dan wü het gedaan hebtien maar met de daad daar komt het op aan Ik weet aldus de Leider dat bet zeer moeilük is als jongere generatie iets te willen aannemen van ouderen maar toch zult gij de ervaring van ons niet kunnen ontberen GU zijt in een van de moeilijkste perioden van de geschiedenis van ons volk lid geworden van de Beweging Laat het uw wil zün mede op te bouwen wat vernield is Laten wu daarbü hopen en vertrouwen dat Europa niet t gronde zal tetan aan het bolsjewisme Zander nationaal socialisme zou er nu reeds geen Europa meer tiestaan In u moet de gedachte blüven leven dat de volkeren van eenen bloede elkaar nooit te lUf moeten gaan zooals dat nog enkele jaren geleden geschiedde Ik hoop dat eens van u gezegd kan worden ZU hebben als leerlingen hun meesters overtroffen Daar de Leider niet elk der jeugdstormers het insigne van de Beweging op de borst kon spelden deed hij dit symbolisch één teugdstormster en één jeugdstormer die op het podium verschenen Nadat het zesde couplet van het Wilhelmus was gezongen verlieten de Leider en de hoofdstormer de zaal waarna nog de vlaggenafmarsch plaatsvond Receptie ia Pauahuiae In de ambtswoning vah den commissaris der provincie in Paushuize aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht werd tussehen 4 en 5 uur een receptie gehouden die zeer druk werd bezocht In een lafige rU kwamen honderden uit alle deelan van het land den Leider en mevrouw Hussert complimenteeren Vele Duitsche en Nederlandsche autoriteiten maakten hun opwachting In de zalen en In den tuin werden ververschlngen gesMveerd Omstreeks vijf uur vertrok de Leider met klein gevolg naar Maastricht waar hii den avond van zijn verjaardag doorbracht op een feestavond van den kring aldaar De item der 88 Bil onze vrUwUUgera 4 ad afgelegd et M EraaCxtanmaBda eelt ae O e valgeiiA data zullen de kenrlagea U Me S U mn 11 VM IS 17 n Il Mei I u nor 11 Mei s u nu 1 Mei 1 17 nar cn cTaaecn tavarkstemag vitïgeate aaajaar awtÜMiUa a l aWln g la niet eKel Luistert op Zondag 14 Mei van 11 30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum I op goUlangte 41S meter naar de stem der SiS onderwerp JCoederdag DISTRIBUTIEN EÜWS DE NIEUWE BONNEN OEZE PEJUODE GEEN SIGARETTEN OF SIGAREN Voor de periode van 14 t m 27 Mei zvn de volfende txmnen aangewezen de bonnen 21 en 22 voor de gebruikeUJke rantsoenen brood beschuit melk taptiemelk vleesoh en aardappelen 121 en 12S t U em 123 250 gram riuivruchten D41 250 gram gort 41 250 gram kindermeel of voedingsBuiker 124 100 gram venmiceUi 21A en 21B ieder een half rantsoen boter 125 100 aasa 20 plus of magere kaas 126 en 127 ieder 500 gram suiker 128 250 gram jam 21 versnaperingen 150 gram versna eringen 21 en 22 talbak I rantsoen sfaagtabak pütrtabak of pruimlabak 129 eenheidatoüetzeep 130 wascbpoedsr C 42 f 42 en E 42 wascïwoeder £ 43 toUetze B B 44 C 44 O 44 m £ 44 een haU rantsoen twter De bonnen 21 voor aardappelen en toeslaig zü geldig tot en met 20 Mei de bonnen 12 130 C 42 D 42 £ 42 en £ 43 zün geldig tot 10 Juni TOEUCHTINQ Van 14 tot en met 27 Mei aj geven de boimen Al aneen 126 en Algemeen 127 eük reoht c bet koopen van 500 gram suiker Zooalis reeds eerder werd bekend gemaakt is deze grootere hoeveelheid niet te beschouwen als een extra rantsoen dbdh als een voorschot Men houde er dus rdcaning niede dat men een gedeelte van deze suiker zal moeten gebruiken in de maanden September of October wanneer geen bon voor suiker zal warden aangewezen Voorts geven gedurende bovengenoemd tüdvak de boterbojinen 21A en 21B beiden redht op 125 gram boter Voor personen beneden oen leeftüd van 21 jaar zün bovendien te bonnen Reserve B 44 C 44 D 44 en E 44 aangewezen voor eer bizonder rantsoen van 125 gram boter Op de vlees vbonoen 21 en 22 km men reeds op Maandag IS en Dinsdag 16 Mei a s vieeach en vieescbwaren koopen pp de taba ationnen 21 en 22 is utisluitend shagtabak püptabak of pruimtabak verkrüjjbaar Swaren igarillos en sigaretten kan men op deze bonnen niet koopen DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES Bon B n van tatwkafcaart inleveren Mamielüke personen die een taibakskaart bezitten worden in de gelegenheid gestekl 5 scheermesjes per persoon te koopen waartoe bon fi 07 van de taibakskaart van Maandag 15 tot en met Vryclag 19 Mei bü een kleinhandelaar m scheermesjes moet worden ingeieverd Zij die in gctoeke blüven dezen b Mi tüoog in te leveren komen niet vo n het betrekken van scheermesies in aanmerking Estra leep eenheldszeep ca wasolipoeder voor vollen ari Personen die jK vullen aitieid verriehlen komen voor de 8de en 7de periode 1944 14 Mei tot 8 Juli 1944 voor de gebruikelüke rantsoenen eenheldszeep en waschpoed er in aanmerking In verband met het feit dat thans de extra rantsoenen eenheidszeeip en wasctvpoed sr per twee distributieperioden in plaats van per twee kalendenmaanden worden uitgereikt wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd dat zü met de voor de 6de en 7de periode uitgereikte rantsoenen ook gedurende de 8ste periode dus tot 5 Augustus 1944 dienen toe te komen LANDWACHT NEDERLAND De Landwacht waakt tot schrdi en verbeten woede van profiteurs en vol lcamialeiders Staipes groenten andere levensmiddelen textied enz werden reeds m beslag genomen Hondenden levenanidideleifikaarten en vervalschte persoonsbewüaen bestemd voor hen die er zich niet om bekommeren dat de goedwillende Nederlander slechts op zün rantsoen is aangewezen werden den heeren die alleen op eigen voordeel uit zün tydig ontn imen Doch wü zulten nog dietier grüpen Tol wü de groote profiteurs araitër de schermen hebben gevonden Ook u zult daaraan mede willen helpen Meldt u daarom ter keuring opMaand 15 Mei as in J A oirw Amicitia Westeinde 15 Den Haag van 9 00 16 00 uur LidmaatschapskaartN B W A of SS kenkaart medenemen ataaSa kebfcea vaat koveHtaaaa tannatiat Heereatiaa M nlae Schaal Btee Btraat Dam 4 N T Hat Oaaegnckt zts 98 WacMutafitOB S Lenadcrweg ea nmmm met katrafcklag m De westelijfc comramifeur voor ZuidHolland en 2 etand Toaa m o da aarsta maal bat onlfona der Wattaa M aanhad stapte htf trotsch ala aan fmiw do de straten Bit vertrok naar het front en kwam cedecoraard tanig Nu waa hD Biet langvr too maar Mn doodcawooD soldaat Wat was hfl trotsch op iDb oadsr ohelding an met racht Doa ala bH maak leta van Uw laven Vul onderttaanda bok In V ontvangt dan nadere inUchtingsB WOONFLAAn eeeaatfcc loeaaadiaa i aede Walaa ff UitkaiMee aa laaaadea aaa baaakoaaauada NMariaad Kona V mfcarg t Dea Haaa HET TWEEDE SCHOT VOOR NJ9 K De Ned Duitsche Kultuurgemeenschap gaf gisteren in Reunie haar laatBten fitoiavojid in dit seizoen Na de gebruikelük Woohenachau en een tweetal oultureele fihns draaide ais hoofdnummer Het tweede schot Heim aterde een plannend en ontroerend verhaal van liefde doortrUd van iets geheimzinnigs op den achtergrond dat bü de verrassende ontknooping een smokkelaffaire blijkt te zijn Opvallend zqn de vele fraaie natuuropnamen Het spel is uitstekend De voornaamste rolten vertolken Viktor Sjaal Hans A Schtettow TheodOT L oo Paul Dahlke K the Haack e a WAT WAAR WANNEER maiinle Theater Variété en tooneel JIa t om lialf met o a Chria de la Mar en Remi Aanvang 7 30 uur Zaterdag 2 90 9J0 en a uur Zondag 3 5 30 en 8 uur Sckaawkorg Bteaeoap Een maal met prtccipea met Hena Söhnker en ElfleMayenhSfer Aanvang 8 uur Zondag vaoat 3 u Thdta Theater Veel geluk Moolka met Toontje Jansaena en Loulaa Caitma J anvang 8 uur Zaterdag Maandag en tNnadag 2J0 en 8 uur Zondag vanaf 3 uur Rooale foyer Cabaret programma m t o a orkest Peter Petrln met zUn solisten Aanv n Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf a uur APOTHEKEBSDIEN8T Steeds geopend dea naehta alUén voor genseamlddelen Apotheek Dea Weithaven 14 Tat Evangeliebediening toegelaten Het provmciaal kerkbestuur van Zuid Holland der Ned Herv Ketk heeft met goed gevolg geëxamineerd en tot de Evangeliebediening toegelaten oandidaat B Albada lut Ciouda hulf rediker te HardeHberg Bekroning Op de te Amsterdam gehouden faondantentoonstellinj werd de chowchow Menjou eigenaar P C Maree Psn bekroond met een tweeden prys met het praedicaat zeer goed Oneerlilke werkster tJit een woning aan de VossentHirchkade is een blauwe damesjapoo ontvrmild De politie hield als dad s te Hilversum aan een 20 jan e aarveerster die bü da bestolene werkster was De japon is in beslag genomen Feuilleton DE TRAGEDIE V AN EIKENHOF Oonm roman van Joban Johanson 36 Dat vind ik edel van u en k iku daacb belpen kan zal ik het raagdoen Leo van Ree keek haar sc rp en onderzoekend aan Beerlijk gezegd had hü een dergelijk antwoord met verwaait maar hü waa menschenkenawr genoeg om te zien dat ze wartieid gpaik In een ontane opwelling stak hü zün hand uiy en even spontaan legde Trude de fajcre er in Mag ik nu dat briefje Aeb jen Zonder aarzeling reikte Mi het haar aag stelde over en hu voelde zich veifegen toen zü hem i ecbt£treeks de v ng fait jeigering raar het ht ga Heht u mü verdacht HÜ keek haar aan Ja en neen Uw het voorloopiK verhoor irw ts vertellen waar u de uren ap aankwam had dooru ven me aanleiding een zeker wantrouwen te koesteren Het briefje ge een zekere veiklaring U hebt ln lMWr een zieke tczotSit Maar een afdoende oplossing geeft het niet leta eheimzinnigs tolüft er hangen Gelooft u me als ik zeg dat verklaringen van mü uw vriend in gscneiUDel opa t kimnen helpen maardat 3 alleen mü zelf in moeiiykhedenzouden brenj n Leo van me Uep een i ar oogenblikken op en neer Dan antwoordde Öi Neen nu niet MiaKiri n hter ala het noodig modht bl en Inspecteer De Haaa was vwanilddag ook al Mi Ine met dezelfde bedoeling Hal kan ik me indenken Hü behoort tot degenen die niet onmxldeUÜk aan TnsOa aebitki geioov i Hd t u nog ieta anden gewndenT Ja A zal u gelooven Maar zoudtu nui die verklaringen die u bedekt todi nnt wiUm gev i Ik beloof u dat er aevi naalnTiik Tan tm PANTOFrBI HEU EN Het Noord Hollandsch Tooneel healt zich dit seizoen hier wel in een vertzüdig repertoire laten zien Na het bükaos klassieke Jonkvrouwe de im SeigKère en het drama Witte van Haemstede bracht het geoselsdttai gisteravond een heel wat luchter geval PantofteBielden van Maurice Hemiequin is een vroolyk stuk met vele vermakelüke scènes waarom het niet zoo taMjke publiek veel en bartielüik gelachen heeft Qua apA stond het geheel op een zeer goed peil Willem van der Veer en Ton van Otterkx sctioonpapa en schoonzoon die een of en defensief verbond sluiten om bun vrouwen te temmen maakten er iets zeer aamü Van Tini Opsdioltens en Ada van Duyl gaven als de baz vrouwen goed tegenmel al kregen deze figuren niet zooveel reliëf als haar egaaa ook al door de te plotselinge ommezwaai op het eintf o A adfaxmps a die den smaak te pakken had vond het ta gauw gaan Verder Icwainen twee baronnen ten tooneela op wie Jean Stapelveld en Jo van Erp met auoces bun krachten baproefden tecwül Kjffel Baars loowaa nog wat wist te maken van een steeds van naam verwisselenden hiuiaIcnedht Het langdurige app taus beweea hoe men deae vlotte en wrooiüke voorstelling op pfH telde A J Vennaaa RttkavoslBpaarbank In April werd hier ingelegd 144 370 en tenubetaald ƒ 64 444 Er wewten ÏIB nieuwe boekjes uttee even SftéU BILJARTEN KAMPIOENSCHAP VAN OOVDA KLEIN BOJABT KAOEB Woensdagavond ving in de biljartzaal na de vereenlging Ter c ouw de eindstnld aan om het kampioenachap klelQ blUut kader 6 en meet van het district Gouda Aan dezen wedat d namen deel de sterkata speler van het dfatriet Voorgift wordt gageven door Van Amen van laS en door Mul van SO caramboles Br werd heel goed ceapaeld Van Aman won reeda twee partyen roet aan moyeana van 15 Ook Ravenstein Het uitstekend spel zien In tüa partij tegen Kul Bokhovm Is evenals verleden jaar goed In vorm en staat ongeslagen aan den kop Mul la er nog niet In geslaafd een matchpunt te behalen Hat belooft hedenavond spannend te worden daar de beslissing moet vallen welke ongetwijfeld zal gaan tuaachen Bokhoven en Vaa Amen De volledige uttslagan sijn Sikenaar Mul ITB m IS as 46 8 73 7 0 l Van Amen I m s 7 0t 7 8 Eikenaar Bokhovan m n H Bokhoven Heynemaa n IM m m 01 4JT Van Amot Ravenstein 1S9 at 10 9S as II O 7 7 Van Amaa Eikenaar 3W t m tl a 78 7Jt Mul Bokbovaa iS 3 1 81 Mul Ravenstein m ia ti M 60 It OO 71 Ravenstein Heyneman m U4 33 4 0 7 80 7 IS De stand is S Bokhoven 8 punti m B vaa Amen O p J Ravenstein 4 p J SlkenMt 2 p H Heyneman 1 p Chr Mul O p KVNST W LETTXREN Het laatste openbare Bolsaalconeert In dit seiioea Het laatst openbare Rolualoancert TWi dit seizoen wordt op ZoodaiE U Mei êSS getfeven Aanvanc II uar de tasanf van de Rolzaal tal op h t Binaenbof te Gravfllihage te nover het departement van Wa HTstaat Het programma dat een bljsoodftr karakter draa 1 tewijd aan ontwkend werken van 17d en 18de eeuwiche NedüT lan l che componiatMi en van Dultache oompomaten die een groot deel van hun lewa in Nederland hebben gewoond Senlge deaer werkAn o a van Hendrik Ajodeni en Al Gronetnan millen hun eerste uitvoering beleven De uitvoeremden zijn Mvbtri BÜtwahser en Adriaan BonaeÜ fluit Hendrtt Rl bergen en Jan Keeaaen vUwl Frita G 1L Urd cello en WiUy rranooli ikv amt Zooals bekend hebben beUagntefiantfen vrijen toegang Neen nieta Kn ik zal b t vatdarzoeken maar opgevien Samen beigaven ze zkh naar villa terug en vonden Oerlal dtiktar Dix en Louise in de weikkaroer Lm van Ree was de eente djf verluMC en een half uur li er verbeten odk Ridunxl en Trude JBacenboT BkJhard keek enütlg Hoe is het mei mevrouw 0 rlake vroeg Trude Haar zenirwen hebb i het zwa te v an wocrden Ik zal haar natuurlük een kakneeroid dranklegeven maar ze heeft ieti gezien meeaemaakt wat hraar ontzettenaheeft aangegrepen en waarover niet wil of kan aprekien Weer een nieuwe geheiinzinni heid dus Zou ze misKh4en dien mooMlh i ben zjen gAettren Het is moaeUjk Maar er i mepuit haar te krugen Ze taart vo rzich uit en zegt een w onl Het zouhaar verlichten ü ze eeni sou kuSrnen uithuilen Arme vrouwl Wie weet wat üdragen moet Medische hulp kan hier weinacbaten Maar latgn we over w tandne praten Als ik naaa lou m praat ik niet graag o r nari eid Denk aan je belofte Richard Dokter Dix lachte Maak je niet ongerust Veel te gauw naar den zbi van Richard waren ze tnui Xoea TtO afscheid nam zei Ml Tot morgen tien uur K hoop d ik wat voor je zieke kan doen Al kun je bet niet ik zal Je to danifcaar zün Tot morgen Wordt wrvoJcd WANNEER VERDUISTEREN I Tot 13 SM aMct woi en ran tVU tot SM mr U IM Ifaaa M Miw M 13 MM Mmw Uel aüiw IMS U mA Maan o BJS mt mt lUS