Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1944

Prifs 5 cent per nummer 83ste Jaar£an No 21546 Ohetredaeteur F TnrrÉR Goud Kn Convooi bij Algiers zwaar gefaombardeercl Hardnekkig verzet bij Sebastopol Succe$voüe strijd tegen benden bif Polozk geschoten Ken cigon beveilistingsvaartuig ginc verloren In Italië ondernam de vijand ten Zuiden van Apriilia en ten Oosten ven de Golf van Gaeta tulrivke vrij zwakke aanvallen die met zwaie bloedice verliezen voor den viiand wenden afeo lagen Lichte Dultsche vlootstrüdkirachlen brachten in de Adriatischc Zee een vrij groot viiandeUik motorschip tot zinken In den strijd tegen communistische bend en op den Balkan heeft de 392ste Kroatisctie infanterie divisie waaibii Duitsch opleidlngapersoneel is tngedieeld onder leiding van luiten nt generaal Ni el m de laatste vier maanden een rroot gedeelte van het Kroatisohe kemland bevrijd De oommamisten verlorem in deze gevechten 3000 dooden en 1200 gevangenen 18 etukken gesohut 185 mitnaiUeuirs talrijke ravitailfeerinieskam oen en nuunjitic werden buitgemaakt of vernietigd Formatie Duitsche lorpedovUegtuigen vielen op 11 Mei de avonds in het zeegebied ten Oosten van Algiers een vijandelijk ravitaiLleeringaconvooi aan en brachten 7 vraclitschepen met een gezamenlijken inhoud van 49 000 brt en een tort cdoj ger tot zinken 12 vrachtschapen van tezamen 86 000 ton een groot tanksdiip een lirtite kruiser alsmede tnvee torpedojagers werden beschadigd Amenkaansche bommenwerper vielen gisteren in den laten nap ddag pkaisen m Zuid West Duitschland aan Vooral in Saarbrücken ont tondcn schade en verhezen onder de bevolking 31 viiandelyke vliegtuigen werden vernietigd Nog 16 vlfegtuigen werden neergeschoten bU nacnteluke aanvallen op de bezette gebieden in het Westen Patrouilleveartuigen beechedigden ill den tracht van 10 op U Mei voor de NcderlsTidsAe kust twee Briteche moIcrtorpedobooten zoo waar dat zü waarschijnlijk verloren ziyn gegaan Een eigen patr llevaa rtuig is gezonken ta iwl Uat ar op lUn telult ta wani han Obanehariahrar Htm Prits Btsipt 8 8 JONG NEDERLAND VOOR CHRISTUS In haar gebouw aan de Spieringstraat heeft de groep Gouda van long rfedoriand voor Christus haar derda jaarfeest gevioM Toen de heer W F Kloos den avond met het doen zingeh v n een lied ehs gebed opende Waren alle plaatsen aan de roet bloemen versierde tafels bezet De heer Klooa sprak over Joh 15 1 10 en wee er op hoe noodzakelUk het is voorai voor de jeugd onji dlch t bU Jeiu ta blyven Uit het jaafovencicht bleek dat ito groep met veel zegen heeft gew iit t en dal er steeds nieuwelingen aan da afdeeling worden toegevoegd Het verdere van den arönd werd gevudd met zangi muziek en voopdradht De heer van Leeuwen eindig de met dankgeibed WaKAVOND GEREF KEBK i Met Blauwe Krui weW Donderdag een wykavond der Gerefqpneerda Kelk gehouden onder voorzitterschap van d J P C ten Brink Kea der wijkouderlingen de heer P O Rozendal hield een inleiding ove Praktisch Ohnslendom Het 1 dataak van hen die door God geroepen zUn om tot Zyn vfljlk te bchooieii ooi Zijn naam in hun leven te verheerW ken zeide de heer Roeendal Ii a eerste plaat moet dit geschieden indan knng van bet gezii en van onza bekenden waar dikwijila wel over den oorlog é raat woidt maar waar overGod en Zyn werk niet wordt gesproken Het is echter ook d tültvan een Ovisten Goda na m uit te i l Tiaja m tot ham U hiafiDadc nog enbritend zijn H t m niet noodig datallen hiervoor naar Indië of Afrikatrekken ma r ook door een gü m de zetiduig alleerl 1 deze roeping niti vervuld is ki de eigen stad nog veel te doen op het gebied V n ZondagssdhoolönderwtJB en cursusaatt voor ouderen lectuurverspreidlng en huuabezoek De inleider wekte d aaniw zigen op zich aan deae aibeid te wydcn en zoo de van God gegeventaak te vervullen y gB g ImtAFFEN VOOR MECBELFABRIKANTEN In den zomer van bet vorig Jfuir werden van een groot aantal h ut en meulbelbandeLaren die de prljizen van meuibelen tot ver boveii het geoorloofde niveau hadden opgejaagd flinke boeten gevorderd Èen drMUil i in hooger beroep gegaan Da meubelfailjrikant J M Borsje van hier werd opnieuw veroordeeld tot ƒ 20 000 boete Ook voor de andere twee kwam geen wuziging in de atrsbnaat reap f 10 000 voor J J H Aiiceiman te Maastricht en 7500 voor de NV L PSmulder veutoelfabriek te BiMa lONOE Ofsohoon d opkomst niet zoo groot was als d beide vorige keeren wa de aandacht er met minder om waar mede Donderdagavond in anièl de jonge lidmaten der Ned Hcrv Kerk luisterden n ar het ondeagrerp Activeenng der jonge iidmatSh dat behandeld werd door de heeren mr Blankert Bax en Kaptem Mr Blankert ontvouwde de plannen die de synode heeft voorgetlegd en schetste na een terugbldc te hrt ben geworpen op het werk in vroegeren tjjd m groot lijnen wet thans te doen valt uitgaendet van qmode uitgevoerd via jeugdraad der Ned Herv Kerk uib commia ie van dezen raad wijkhoofden en eectie en buurtseotiei De beer Bax gaf eenige nractisdie opmei4cingen en besprek de financieole zyde terwUl de heer Kaptein iidarstTcciite de speciale teek van ae jonge lidmaten de zooals hy Midêi ontkerstende a phalljeu van naden Als gasten waren anwecic d F W G Vertteul en d Q Boenga die een tociliohting gaf op het be luii tot zelfopbetftag van da bestaande yBode FREDIKB nniTEN Zondag U MM Ncd Herv Oemnante Sint Janakarfc Aoh lor de Kerk i 10 uur di F W O Verlieuli t uur de A C H Voltenwelden van Nlauworkork a d Uual Wetterkark Emm straat ts 1 uur ds Oerh Hnie S uur ds O Elsanffa Var v Vrus Hervormden Peperatraat IM 10 10 uur mej ds C P Ttiomaan Ver CalvDn Turfmarkt 141 s uut i lieer O van Hoeven van Waddlnkvcett K mra nt Oemeeata Kalnritraat t 10 30 uur dt J NIanliuli VrUi Jeusdkerk In Rettionitr Kerk KM aeratraat i t uur meJ di C P Thomaan l utherictie Kerk Gouwe 134 10 uur do f Q Bahnmülter van Bodaffraven Oud KathoUekr Kerk Gouwe l l 10 B t uur pantoor O P Glakaa Oanf Kerk Turfmarkt SO Kocnakoop 6 uur da J P C Geref Oameente Stattonaweff 10 on f uur dl A d Bloia Chr Garef K rk Oouw Mt W a I Mr de A Dubo Ned Garef Cemoanle Turfmarkt Ma If en S uur da Joh van Walaan Woonsda f Jt uur da Joh van Welaen VrUe Kvanfaliich Ocmeenta Jtoii g ea t raat 3S 10 en 9 3D uur da H C Lèop nam 41 wekklngadlcnet met modawerkint van hei ungkoor Oaloatatameanachap J atar das HaU Turfmarkt itl 1 uur HaUlflnsadtan 1 uur Vorluaatnodlanat Loldars da naat on movr B Wala on Nederland voor CbrMiur t tkff etraat 4 uur a m do kaar t T Klooo 10 uur ds O lan Brink WAT WAAR WANNEER Roant tksaUr VaiIMé sn tooow KaK m ImU mrt o a rto da 1 Uti en lUinl AauTUf 7 30 uur Zaterdag SM ra S uur Zondu I t 30 on S uur Zonda lO W uur tUm Dé vader dar armpn Mlwuwbar Btoaeoov Ban man mat prln l nana 8Bh hnkar en BMla Mayan clpast jMttrtAonvan uur Zonda vanaf l v Vaal luk Monlka mat ToontH sosiona tn Unilm CalptJn Aanvang uur Maandag en Dlnidag 2 90 en uur ZoodM vanaf utK maÉt ttrt Cabarat procramm m t orkaai Katar Petrin tnfi QB sollMan AaaMOC Z l rda vaiuif 4 uur Zonda vanaf I uur tf Mal t U MU KaatooT N T Vsreenlta taattaa Kaaraanfabttakaii Oouib Apolla V aad rltig houdara van tniat cerUamtm en 1 1 ur laatWksolM oHa nwao a Hl 4 oawlMdMMMIaTt M Mol T nr Nloinra t a iw tii r KxlravoonlelMng UiMtaralioAiiemant KuKurmIe Contactnad opwarln De poolr onbakenda daor HM RaridanUa Tsonaat 11 iwal t nur Nimirai Sdwawbai Dwda concert Rottardamaeh Ptdniannonda Orkast In Baethavm eyeKia dtr ivnt Muard rkpa solla n Mki Na muiD a Diek da ilvïia 1 MM IJ uur CtaMaii LadmvarcartsriiK Nad IMIamraenlitn zoNDAosDtimrr doktobbn BU stweilghald van don hnMOHa ilja van Zatacdasmtddof tot Zandacamnd i uw f conHittaamt da dBltteran C H O Ooudrlaan waamamar voor doktor C van Mk Kol lenlnc 1 la i BiJ l a iR A M njfc man WaaDMvtn 3 ttlefcxw tKI APontMKtmimkmn AvaraohiadM hmip Da poUtJa heeft proce v rt aaf opgefnatict tegeseen 18jarLge hulp bi de huMiaudlag alhier die in twee betrekfcingea diverse goederan had ontvreemd b een nxvrotiw o een paar beddenlaifcan een paar pjratna s drie paar ha idtGhoenen en een ziiveren daroeaarmband en b j de andere drie paar portkousen an aen iMMhltiemd De politia tktttl het gaatolene in beslaggenomen KERKNIEUWS Ned Herv Kerk Boreopan ta s Gravenhaw voor het aladakarkawark ds M N W mit la Utrecht Ta UltlMIk e tta eend O v d MatUaa hulraradikar ta Doorn Tl Wlldwonk van IMIk voorgaaser Bvaniallaoha Unla te s Ckaventand Bedankt voor Dovanlar toos o P Bmita ta Bulium taads napoBd dot naobl a Mn faoaaamMMan A theek B arenilel Mte Lonce Tlendawaf BVROeKLUKI STAND Oabatoa 11 HH Wouiar JotiOBiua i van tff van Bauaakom n C Karan Gouw 17 Comalla Morta d van P A HoolMml on O I H M Ponfcwl VondeKr I WtÏMlmua Öaranlua Marie d van P d Wit en IK malUfar Sopliiaatraat O I Mal OnmaNa heobua i an A Rchoutan an A Hsü rhw akiaat i AlMa lmMtl d a A Ila at B an t M IT Hadlx Ruw Ia al It WANNEER VERDUISTEREN t Tot M Mei BHM rwOni m woidaB aa H M et 48 tmt U VIM Maaa n 1 oMet WM 14 Mat Maaa o MS oMh a U 18 RM Maaa ap Ml aatfar UM C Kroaat i cT von 1M4 1 1 rtng Dw hatbiMJ EPDAN Ott l mttnkMi Ir TMt dam Ulti M y terdag 13 Mei 1944 Bureau Markt 31 Teictooo t74l Pojtrekenlng 48490 GOUDSCHEACOIBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BUtncHtand INUNDATIES EN INVASIE Aan Dultsche zijde Is men de opvatting toegedaan en een Dultsche wloKsversfagüever die In de gelegenheid is geweest een en ander te bezichtigen bevestigt dit dat de InwidatleSi die in Nederland oD groote schaal zijn toegepast of voorbereid ccn vijandelijke actie buitengewoon zullen bemoeilijken ook wanneer een gelande tegenstander zou trachten van lichte vaaWulgen of amphlbievoertuifien ebruik tè maken meldt de Berlünsche correspondent van het Hbld Overal zun weerstandsnesten van beton en staal tusschen en In de gemundeerde linies ingebouwd die een emstifie hindernis vormen voor infanterie die langs de dijken zou trachten op te rukken De in het ondcrgeloopen land niet meer zichtbare gaten en slooten zouden als eveuzoovele vallen werken voor geschut ol wagens die men zou willen transporteeren Vaartuigen kunnen in de geïnundcerde gebieden piet doordringen In verband met den daarvoor te lagen waterstand tegen lichte pramen en gummibooten zUn Over prikkeldraadversperringen aangebracht Dat zware tanks en andere zware voertuigen op de dijken zouden kunnen manoeuvreeren acht men welhaast uitgesloten en de hooge grondwaterstand zou den tegenstander verhinderen zich in te graven Onder deze omstandlRbeden zouden groote vijandelitke troepenbewegingen in de provincies Nowdea Ztmt Nederland en Zeeland naar te Berlijn heerschende opvatting buitengewoon moeilnk worden Interessant is list dat de Dultsche soldaten die sluizen en dijken bewaken een speciale scholing hebben gekregen in het gebruik van het polderwater als afweermiddel NBDEBLAND8CRE JONGENS OPGELET DMVderdag 18 Mei zal in Den Haag on Plein 1813 nr 3 nog een keuring worden gehouden voor de eerstvol § ende weersportkampen tedere Neerlandache longen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Geimaansche landen vier mooie voorjaaiaweken door te brengen Ook dezen keer zun hieraan geen onkosten verbonden zoodat ook minder bedeeMe ion ens van deze gelegenheid kunnen profiteeren Het bureau voor weersportkampen i geopend van 9 tot 14 iW uur Het oppeibevel van d Dultsche weermacht deelt Vrüdag mede In ons veikleind bruggenhoofd ten Westen van Sebastopol boden de Dttitsch Roemeensche formaties ook gisteren den met overmachtige strydkraohten aanstormenden vijand hardnekkig verzet waarby zU een vrg goot aantal pantserwagens stuksohoteh Voor Toeapse boorde een duikboot een Sovjettorpedoboot in den Bü het opruimen van het vi eiidelijke bruggenhoofd aan den benedenDnjestr waarvan gisteren melding werd omaakt hobben do onder bevel van den generaal der infanterie Busoheiituwen slaande troepen 7 vijandelijke infanteriedivisies alsmede onderdeelen van een artillerie en kidhtefweerdivisie uiteengeslagen Behalve duizenden gesneuvelden verloren de bolsjewisten 2600 gevangenen meer dan 600 stukken geschut en gar TaatW psrs 334 mitrailleurs alsmede talrijke andere wapens en oorlogsmaterieel In het aoh terwaartscbe gebied ten Zuiden van Poloz k hebben formaties van het leger en de politie tezamen met vrüwiliwer uit dit gebied afkomitig bU moeilyke weers en terreinaomstatidiii eden door gevechtsen slagvliegUiigen van de luahtimacht KSiitterend gesteund sterke bolsjewi ti che benden in harde gevechten die drie weken hebben geduurd omungeld en vei nletig l De vüand leed ware bloedige verliezen Er werden Mim 6000 dooden geteld 6700 gevangenen wnden gemaakt 102 bendenkpmpen 264 kazematten en gevechtsBoSlen vernield en tatrjjke zware en Iic4ite waipen alsmede omvangrUk oorloKsmaterieel werden buitgemaakt of vernietigd Bij herhaalde aanvallen na boliteWBtisohe vliegtuigen op een EKiitsdi Qonvooi voor de kust van Nootd Nparwegen werden aestien viiandeliike vliegtuigen door iaoer en luchtdoelartillerie aam boord van schepen neer ronderingstoestand voor het van een invasie Een decree van den RijkscommUmris het VetoPdehingenblad van den Rykacommissarij voor het bezette Jwiie KébM U een decreet van den HItóaoommMsara opgenomen rZiiM verschenen 13 Mei 1944 waarin voor het betBette Nederlandsche iTuiUondeTinaatoestand wordt a n eikondigd voor het feval dat de situatie in West Buropa biïondere maaitre Ien vereischt In dit I AD verzoek van den weermacWtoevelhefbber in Nederland door den mSsarU voor het bezette Nederlandsche gebied de ultzonderlngs ro icn atgeltondigd De bevolking zal hi€srvan door amiplakking uU door een bekendmaking ia do peis door nud l van den ra itiooT eaa andere wtjae van bekendmaking op dt hoogte worden g decreet houdt een reek rm begialingen lm dio geldtai voor den r adea uitoooderinfitioectaiid I rtikel ï van bet decüwt wwdt o het vol ende bepaald HM die lioh n et den vijand inUat de fcradJt van het G ot4 u aohe ryk en rijn boodgenooton benadeelt dan wel de uitvoering van een militair opdracht voWndert wordt jeitraftmet den dood Ieder verzet tegen maatregelen van da beMttende macht ladai veratoring van d openbare orde ledere benadeeling van het ailbeidaproces ieder optredien dat de vooraieninig ai gevaar biwngt wordt gestraft met den dood Poging on deelneming jn op geHJko wUae ïtrafbaar ala h t voltooide tratbare feit Indien de doodstraf in uiteomdaringagwvallen waarto Wxondere in den persoon van den beklaagd gelegen verüaclrtende omstandigheden bestaan bovenmatig i te achten dan wordt gestraft met leveiuilange gevangenisstraf of met gavanoenisatraf voor den tyd van niet minder dan 10 jaren In allegevallen kan naast da vryheidsatraf o de doodstraf een geldtoete tot en onbeperkt bedrag worden opgelegd H t neman van maatregelen op h t gebied van de 81dh elt poUa ei blijft onaangetasU kitaxi vwi het decreet bepaa U hnt vmlgende S tUeuws AUe Bitiastolde geprUsd Nadat op 10 Mei 1941 het prijsaanduidiogsbesliUt was afgekondigd waardoor de prijsaanduiding in principe voor den kleinhandel in levensmiddelen textielgoederen en lederwaren werd voorgeschreven zijn in den loop der jaren telkens meer categorieën vn kleinhandels bedrijven binnen de werkingssfeer vap mt besluit getrokken Achtereenvolgetui kwamen de huurauto s de kleinhande laars in vaste brandstoffen da schoen makers de lagiesbedrijvcn de restau rants en café de bloemisten de vjschverkoopers en de klompenherstellerg aan de beurt In andere branches heerschte ten onrecht nog wel eens eysaM wf wwotwu f Jtt Mdidt ixdt Een publicatie In da Ned Staatscourant maakte nu echter met éin slag aan noK bestaande onzekerheid op dit tabled een einde Bil wtize van uitvoeringsvoorschrift van het oun i ronkelijke beV sluit is thans tieuaald dat prijsaanduiding is voorgeschreven voor alle artikelen die zoodanig voor den vetkoop ziin uitgestald dat zij van den openbaren weg af zichtbaar ziln zoodat dit besluit dus thans ook op de andere dan de hier bovengenoemde takken van handel van toepassing is Dit geldt ook voor die artikelen die niet voor den verkoop doch om andere reden op dezelfde wiize zijn uitgestald wanneer in het betrokken bedrijf gelijke of soortgelijke gouderen vuor den verkoop aanwezig zijn De bepalingen omtrent de wijze van prijsaanduiding sijn dezelfde duideliik zichtbaar en goed leesbaar terwijl de reeds gegeven voorschriften op dit gebied inzooverro voor dit nieuwe niet anders wordt bepaald eveneen van kracht blUven CorrespondenUe met krijgaaevaagcnen ea burger geintemeerdea bi Japanscfae kampen Het Nederlandsche Roode Kruis deelt mede dat ingevolge ontvangen voorschriften voor correaponden tie btöiiergelnin ge maakt van speciale corre pondentieformu lieren Dose formulieren zun op aanvraag verkrijgbaar bu de volgende afdeeImgen van het uufonnatie toUTeau van het Ned Boode Krui te aOravcn hage a voor krU gweviangeaen biJ de eerste afdeelin Korte voorhout no 14 b voor bupgergeïntemeerden bij devnfde afdeehniK dr Kuyperstraat 9 In de aanvraag dienen te worden vermeid de naam voonumen en het kamp van den krugawevangene of geinterneerde voor w da fiMinuIieren zün bestemd BU de toeziendiiu der formulieren zullen teven de vereuchte een wijzingen voor het gebruOc daarvan worden verstrAt Voort wordt noff meejiedaeld dat de ed rt bogin Maart ii ontvangen bleven at briefkaarten voor bovengenoemde kriig gevan4tenen of gemtemeerden werden terugontvangi n of niet konden worden doörgoiomlen ZtJ die deoie orreapondentie wenschen terug te ontvangen gelieven dit in de Aanvraag te vmneldon 1 ieder rerhiter ambtenaar of ander lid van hét penoneel wn een gerecht en andwraoverheidaiiutantie een openbaren U nat of bedrij I een enbara inatdUmg inrichfting of bureau altmedie van een nlet openbaire Instelling of inrichting of van een i iopenbaiair bedrü waarin aen belangrijk to k wordit vervuld dan wel voor den oorlog belangrijke opdirachten moeten wardenuitgevxwnl leder aria en apotheker ledere vroedvrouw en iedere dierrenanta moeten de werkaaamheden die hun beroep of l un dienetbëtrekking medebrengen volgen de hiervoor geldende bepcilingen in het bizonder volgen de bdandere beschikkingen van de bezettende macht verder uitoefenen en Indien deza door ovar ONKE BIOSCOPEN macht cUn onderbroken desgalye torstonid oa ophetttng ven de belemmeringen hervatiten Kea nm net prineiper Schouwburg bio coop Van de vfle luchtige filmcomedies Is Een man met u nclpe stellig niet de slechtste Het il in ziln ieheel een middefanetige rolprent met een zeer goed eerste deel dat hooge verwachtingen oproept voor hot vervolg doch deze lang niet alle varwezenlijkt Niettegenstaande dat Is hat een aardig verhaaltje waar ter wereld vindt nun overigens zoovele ICiedgeloovIgen als In deze film waar de mmtr VÏlt TCmiTll Ifirr zoete koek en dan genoeglijk kan lachen Hans Söhnker EUie Mayenhoter en Fritz Odemar maken van de voornaamste rollen w t zij kunnenl Veel geluk MonUw Thalia TiMoter Geen ilm die een blljvsnden Indruk zal achterlaten maar wel een die men met plelzler volgt Een beetje vroolijkheld een beetje liefde en wn beetje gevoeligheid In een goede verhouding dooreen gemengd en gekruid mat een levenslledje dat Is hetmenu Het wordt opgediend door vier aardige actrices Louisi Colpijn Martha Dua Marln Candael en Vera Bosmans die hun werk met prettig aandoend enthousiasme verrichten Zij wordendaarin bijgestaan door eenige ervuen krdchten als o m Toöntja Janssen en Helena Haak Wat ztj voorzetten Is lichte kost van een voldoening gevan4 sooft Half ens half Beunie Theater In de keuze van het variété gadeelte In het met een tooneelstuk gekoppelde en daarom Halt om half genoemde programma il Reunie alleszlos gelukkig geweeat Er worden keurige nummers gebracht en het is daarom zoo jammer dat da tooneelomlitstlng zoo laag bij den grondsch Is want wat Chris de la Mar in Zijn Edelachtbare biedt mist al evenzeer goeden smaak als iljn opt eden voor de pauze mot kunst en geótig held op gespannen voet verkeert Maar afgezien van deze platte kost valt er veel te waardeeren Welk een fonkelend nummer biedt Remi al muzikale elown wat een tempo In da ylofoon olal hoe doet Alberto als avenwlcht kunste naar deze benaming alle eer aan op welk een gezeljllge en vaardige wijze treedt Luig Foo als Chineeach lUuslönlctop en ho sttllvitt voeren Da dfie aOtaw pla ti che Bcrob tiak uit na eer t al De dris Hermano s goed standwerk aantwee ladders te hebban laten zien Daar zUn verder Hatrjr en Wlllr d bakende Volendammen roet het Hollandictie lied en De twee Stolda s die op hun halve en heela fietsen balaneeeren en jongleeren en dit alle met acrobatiek vermengen Pola an Ralmond verzorgen dan dans met verschillende intermezzi en voorts is er Dltty Öoorenbos die o a verdienstelijk een cai lcatiiur van een schooljuffrouw brengt Het I een gezellig en luchtig programma van respectabelen omvang dat vlot en toch nisttguitgevoerd woridt en waarop ook de muziek vat heafll S v d KraaU Op tweetal Once oud stadgenoot ds R Kok predikant der Gerei Oemecnte t enendaad staat met lbl H Ligtenbarg te Vlaardlngen op aan tweeUl te ZelH 2 HU die de werkaaamiheden die zijn dienaibetrekXing of beiroep medebrengen in strUd met de bepalingen van het ente lid niet of niet naar behooceo uitoefent dan wel In geval van onderbreking door overmachit de nie h rvat wordt gestraft met den dood D b de artikelen 2 en 3 ven het decreet genoemde Irafbaie feiten wioT Él op gnmd van de tot dusver geldende proccasueele voorschriften berecht tffi met toepassing van de thans geldende oonit etentie bepalingen door de MHb civiele gerechten de krijgsraden en de S S en Politiegaredvteii en Mei daoir de militaire stendgerecbten c m ss Met betrekking tot de werkzaamheid van de NederlandsdM overheidS en bedrijveh enz beviat het deorset in artikel 6 de volgende bepa AUe Nedertendech overheideinatantieo diensten in tellingen b eau s inrichtingen en bedreven al dan raet vanopenbaar karakter voeren de aanw zingen uit die door militaiipe instanties of militaire oommandianten rechtetroeks aan hen worden gegeven Dit geldt ook voor artsen apotheketa vnoedvirouwenen dierenartsen Gedurende den uitzonderingstoestand ziJn in artlkal 7 da commissarisJJjrul voor Bestuur en Justitie als algemeen plaatsvervanger van den Rljks Mta rl8 en de hoogere SS en polltlalaider en commissaris generaal voor aoinnbare Veiligheid als plaatsvervanger van den Rijkscommissarls voor a aken aangewezen Beiden treffen de maatregelen die ter uitvoering van i opdrachten voor het civiele ressori noodzakelijk zijn D bevoegdheden die de belde plaatsvervanger van den RDkacomnilnari W en duur van den uitzonderingtoestand bezitten worden In artikel 8 van cr et als volgt geregeld 1 BU de uitvoering van de hun volgens artikel 7 toekomendebevoegdheden kunneil de aldaar genoemde plaatsvervangers van den HIJkscommissarls binnen den kring hunner bevoegdheid rechts en bestuursvoorschriften uitvaardigen alsmede aan alle Duitsch en Nederlandsche overheidsinstanties met Inbegrip van de gerechten aan alle diensten Instellingen dienstbureau s inrichtingen en bedrijven al ddn niet van openbaar karakter aanwljiingen geven Voor de gerechten geldt dit voor zoover In andere voorschriften niet anders Is bepaald niet ten aamrien van de rechterlijke werkzaamheid Eveneens kunnen aan artsen apothekers vroedvrouwen en dierenartsen aanwijzigingen worden gegeven voorscnruten voor currespovuiieii met krUgagevangenen en btn ierge temeerden m Japenaohe kannen den vervokge geibruük 2 Do door de plaatsvervanger van den Rijkseommlssarls uitgevaardigde rechtsvoorschrlflen worden In het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied afgekondigd voor zoover niet om bizondere redenen een afkondiging door middel van aanplakking door den radlo onux ep door de pan of op andere wijze noodzakelijk 1 Oe chiedt de fkondigiDg van techt voor chriftcn op ver cbillend wijze dan treden jcUi voorachriften In werking o het tUd tlp van de vroegste afkondiging met I In overeenstemming met de in artikel 8 aangegeven volmachten van de wwvangers van den HiJkscommlSBaris kunnen ook de gevolmachtigden van J Wommls aris aan de In artikel 8 genoemde instanties en personen voor IjS van hvm provincie M p voor him t d aanwijzingen gévèn èn vöor fna van hun provincie reap wift ftere melden zich voor den ehyd tegen het bolejewUme mBEKLAHD MICOSHjisiNE OMMAAJilCIU è W NEsÈmLA NESEmLANV lüf beschikkingen uitvaardigen Naaai en adm op uw flat Van 18 Mei af nemen de tatlons geen fietsen ter verzending meer aan waaraan een Label met naam en adres ontibreek t l T Vrttwiuitm Ovnal U d lnM n vin fchMt n 4 MO JJ JCrï i K H fis v S mt tH t r M DiB 4 Teneinde het priibliek tej snoct te komen verkoopsn de pooCTwegen aan de atationsloketten bouten labels voorzien van twee UeerdKaadlM die men gemakkeHjk aan de zadMveerun kan bevettigcn Deae stuviw labels van triplex worden nietteaenMaande de sdiaartoht aan materialen e het velen omnoffèliik maakt zeK coo n Label te vervMrdigan totten den uiterst lagen pril van vtif cent beschikbaar ge teld Wat gaat at li Om vUidUkefferT Voor lader dier Imltgeaootm aan itei oadargoed da tMuUiwaglanm a ItoMbnUabaaakaMeii palkMn kat apaarboidtboakja géê riMJUta an kaa baailieda trnHH MMariikelen aan o Maar laaMUeakaa wii lapeia mi vatlwtt De apoorweaen meenan hiermede den raüwar dia hun rijwiel mat den tteis wenaoben te renenden een dienat te bewUizen watrdoor belde panUen da atganaren van rüwlelan en d poorw xen g baat zOn tl Mei W van do KSoar on C U N an ama tn O M OootamiA Lioauwao en K Sabartsmaa Owai l a i iaii H Mot W Kwnkwnaok 1 kg a MmiMaa B KaaDa Hm BMbW Ktu VUiwkw s I SMM14 Krt an a i Wmi VitKk W iM J il Da titel van het pellttek waekpraatj uit ta zenden op Maandag 10 lul over Hllveraum I om 18 48 u Oroaland b