Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1944

Plano s I j iffen ook p dan duuri Oil komt da tpaelaard niet ten goede en Uw muziekbeoefening lijdt er onder $ Haemraadtingel 304 Tel 38t55 Rolterdain Ook voor Uw logé $ een boek uit joagefleeFs Leesbibliotheek PIX HET GEMEENTEBLAD I burKemeettcr heeft bl verordening be C iald flat voor het aanbrengen van biljeta op de anplakgelegenhedeh voor nleteommerclëele doeleinden met uitzondering van biljetten van de Waffen SS van het VrUwilltgerilegloenNe der land van Win terfeulp Nederland en van den ederlandëcbm volJcadienst per biUet per maand of gedeelte van een maand ongeacht de S tootte der biljetten een recht verschuldigd I van 0 15 Het uitsluitend r cht tot aanplakken op de aan deze gemeente toebehoorend aanpiakrulmteri Is verpacht aan de weduwe B J Boer alhier teg n den prijs van 150 per Jaar en wel voor het tijdvak 1 Maart m4 t m 28 Februari 1947 De onderwUzer der openbare lagere ChOQl no 7 A van Oriel Is met Ingang van X Mel overgeplaatst naar de n enbare ulo chool HAAGSCH GERECHTSHOF De landibouwer A T O uit Haastrecht wat wegens opllf thig tot tien weken gevan e tatraf veroordeeld Verdèchte was bij een inwoonster van Gouda gekomen met de metedeeling dat hU tn de echtgenoot van de vrouw gearresteerd warwi doch dat hij kans had gezien vrt te komen en nu getd aiKHUf had om ook den ander vrij te krüfen Dat verhaaltje was natuurlijk verzonaen Evenwel bleek dat btj de berechting tfcr Kaak vobr den politierechter te Rotterdam c n Juriddschc fout waa gemaakt omdat In de dafvaarding niet was vermeld dat O d medaoeelingen had gedaan teneinde ait wederrechtel k te bevoordeelen Op grond hievan waa p die onmiddellijk gevangen genomen w e op vrije voeten geBteld terwijl In hodger beroep d advocaat C neraal concludeerde tot nfctlg verkarin r dagvaarding Rct Hof heeft thana dienovereenkomstig arrest gewezen n Geiten TleilinK Ret was een bijzondere gebeurtenis voor den heer A V d Heuvel aan de IJssellaan toen zljD SaaneneeJt hesn risteren m plaats van met de gebruikelijke één of twee jongen met een vierllng verraste De jonggeborenea drie geitjes en één bokje maken bet uitstekend evenals mama BIUAKTKN BOEBOVEN KADBB KAIfflOCN Verrasseiul slot De laatste avond van het toumool om het kampioenschap van Gouda kader klem biljart e en meer is een prachtig slot met spanning en verrassingen geworden ul die beide vorige avonden geen sterken indruk gemaakt had was nu verrassend goed in vorm en versloeg van Amen met flmken achterstand m 18 beurten Hiermede werd van Amen uitgeschakeld voor den titel Nu kreeg Ravcnsteln de mooiste kansen daar deze er lo g€ laagd was Bokhoven den eersten nederlaag toe te tïrenjïen Hun Étand was gelijk Ravenstein had dit voordeel dat hlj In zi n Iaatst partij een zwakken tegen stander had terwÜl Bokhoven v Amen moest bekampen Geheel tegen v rwachtinif verloor Ravenstein van Eikenaar terw l Boknoven een mooie overwinning behaaalde op van Amen Hiermede had de Ter Gouwspeler Bokhoven voor de tweede maal in successie den tUel behaald Nog ziJn te vermelden de fraaie partijen Heyneraan Eiker iér en Mul Heyneman De eindstand was J Bokhoven 8 p alg gemiddelde 6 tf J Ravenstein 6 p alg gemiddekle 9 50 Chr Mul 4 p alg gemiddelde 0 H H ynenun 4 p alg gemiddelde 6 928 B van Amen 4 p alg gemiddelde 11 18 6 J Eikenaar 4 p aig gemiddelde 6 38 De volledige partyen waren Mul Van Am n Ï25 20S IS 18 37 73 12 50 1144 2 0 H yeman Mul 137 229 20 20 7 SS 1125 Heyeman Eik naar 175 141 17 17 H 3S 10 30 20 Eikenaar Ravenstein m Ui 2S 26 2B 19 73 5 67 Ravensteüj Bokhoven 9 13 33 31 28 7 0 47 Bokhoven Van Amen 178 IM 11 3S 33 780 ft ZWEMMm C B ADSPIIIANTEN TOONCN BUN BEKWAAMHEID Donderdagavond werden in het Spaarders bad de JaarltJksche onderlinge wedstrijden in geltleed twemmen van de Goudsche Reddingsbrigade voor de adspiranten gehouden I e meisjes zwommen gekleed 25 M school Rhdioprogramma EoBdat M MaL ilv I a t U 1M Or a M De zin T h ouer Un i U Pro r oven JO Or en event spwtn I4S GodMl uttz t N BNO ajj zonda norgen lorcen lO OO Voor Moeder U DO Helodlaten H so Stem der SS il m Martcben U 45 Voorwaart kameraden U N BNO 1115 Ned Kamerkoor 13 16 Als ik het w or tzefBgen had 13 M Hanoaon v Beethoven X U M Schijnwerper KW Conc li N Luisterspel IS 55 Muz korps Dultsche weerm en Omroepvolkso angkoor m J Schutte orgel USS Sportultsl 17 M Recht door zee 17 M G V Krevelen 18 00 Ned volksklanken Moederdag 1100 BNO en spiegel v d dag lf 30 Oiperette UJO Or 11 90 Hong ork a 0 BNO Na s 16 alleen radlocei tr 22 15 p Mascagni 21 30 M 00 Onze gevederde vrienden io vogelvlucOtt Hllv n 1 00 Marschllederen 1010 Soldatenfunk NordWest 1100 Godsd uitz llJM BNO It 15 Ork conc 13 00 Toespraak 13 15 Amus ork en gr 14 00 v d Jeugd IIJO Hei t was In de Mei um Kwintet v plano en strijkkwartet v Franck 1 40 Ork conc 17 30 Ned phllosophen V ÏIM G Freundor er 1100 Zie Hliv I 19 00 BNO 19 10 Dansmuz 20 00 ZoekUciht 20 15 Lictite melod 21 00 Avon lconc 21 45 AvondwUd 22 00 BNO U UZie Hllv I n Slem v h Rijk Maandag is Mei HUv I 414 4 M e 45 Gr 7 0O BNO 7J0 Oym 7 15 Or 7 40 Sportn 7 50 Protfr overz oó BNO 115 Gr 143 50 v d HvUavr i oo Omroep opera ork 5 46 Godsd uitz 10 oo Or W Kok en gr 11 00 v d Kleuters 11 30 Duettenprogr 12 10 Alm 13 15 Ned progr 12 40 BNO 13 00 Land en volk brengt 13 05 Om en om i rogr 14 oo Muziek 15 00 Oodad lUIZ 15 19 EIck wat wils 10 46 BNO 17 00 V d Jeugd 17 20 MelDdisten 10 00 BNO 18 oo R Sohurnann fïrogr 10 46 Pol weekpraatje 00 BNO 19 15 Onbekend maakt onbemind 00 Omroep Symph ork en A Loerkens rioloncel 30 45 De rutschende harp n tl 10 tmroepsynnih ork 32 00 BNO Na 2315 alleen radlocentr 22 15 Orgelspel 22 30 Soil m ork 23 00 Koorzang en vioolspel 33 25 24 00 Sympiionle no 0 v Haydq HUv II 17 80 Operette v Raymond 18 10 Instrument allerlei 18 00 BNO 19 18 v d Jeugd 18 80 Mannen In hun eigen tUd 2815 En zijverdotjbeiden hun vrouwen 20 30 Uit werkboekje V Siefel 21 oo Klanken uit z Ame nka 21 4i Avondwtid 3100 BNO IU5 zieauv I 22 30 Stenn v h RUk alig en 29 M rugslag met handen in de heupen een z g tweekamp Nummer Mn werd na feHeji strijd Nel Vefturg 3 M BIn nendijk 3 T Binnendijk 4 Marie oouka 5 Adrl Moerings 6 Beppie MuUaart en 7 Gerrle Schouten De jongens hadden een driekamp l estaande uit 29 M schoolslag 25 M rugilag en popduiken Ook hier veel spanning en strijdlust De uiulag was I R Broekhulien 2 r J Boeghelm 3 K Mooflenklng 4 J W Voskuil 5 J H Fredrlkze t P A Blok en 7 G A de Krutlf PlAATjElIJK NIEUWS BOSKOOP Mooi Boskoop Ben opwcltkln om In de maand Mei d sorlFimentstuIn van de vereeniging De Proeftuin te beioeken is haast overbodig ZU die belanglteilen in de spettlale Bookoopocfae culturen azalea s en rhododelkdrona weten reeds dat daar nu leer uitgebreide oortlmenten van beide geslachten In bloei te zien zUlL Ook zeer vele andere heestergewOsoen inden prceiKuJn zijn een bezichtiging ruimachoeto waard VIsduKtet gevuigoii De kweeker W Geers beeft in den Ljiag Boskoopschen polder In een houtakker met behulp van zt n hond een vischotter gevangen In een gevecht dat ontstond tusschen otter en hond moest de otter bet onderspit delven Dé kweeker kon de otter voor 30 verkoopen MOORDRECHT Zlekenhnisverpleglng Het nancleele verslag over 1943 van de vereeniging Zlekenhujaverpleging stuit op een totaal van 4217 met een batig saldo van ISM Tot de uitgaven behooren verpleegkosten 1000 operatlekosten 17 personen 675 röntgentïehendeiing 5 personen 107 BUJaxten Voor den vricndachMipelijken biljartwedetrüd tucschen NSH en Moordii echt werden in Gouda weer zes partijeit gespeeld NSH won er vier en Motmlrecht twee waardoor de stand thana 1 17 In bet voordeel van NSH ia NIEVWEKKERK a d uSSEL Nijdic ceworden Begto Maart J 1 kreeg I v VJlet nionteurblj de P T T met een collga pdracht detelefoon weg te halen by den tulSlder M C te Nieuwerkerk a d Ussel De tuiiulêr bleekniet thulfl te zijn zoodot a vrottw verzocht om alvorens iegaaa Oemonteeren op de komat vail haar echtgenoot tewachteiv Dit kon jevefcwel niet zoodat beidemoflteuTB spoedég de clefoon hadden afgenomen Toen de tui R r plotseling thuiakwam en ziende dat men zUn telefoon ludverwijderd eischte dat menl het toestel weder zou plaatsen Zoo Qd t dreigdeji r loTt Je oogen dicht De monteur v VUet kon al evenmin a n dat verzoek voldoen waardoor d tuisuleir Eich zoo dol driftig maakte dat hij den man een vuistslag op den linkerwang toebrachtA Voor deze miahandclliig was d tulsider gedagvaard doch hij Bet verstek gasn De officier herlnsienle er aan dat verd al meer la veroordeeld Voor deze keer zou het nog een geUltwete ven 20 subeldiair 10 dagen hechtenis mogen zijn doch bU een volgende elegenheid zou het gevanfenlstraf worden De rechter veroonlceld den tiuildcr eoaiform den elach oudeWater BurgerlUke Stand Geboren Jozisia Antema d van J Ph le Korte en E PhiUppeEHsabeth d van Hoogeveen eit D Kaper 2 T O deellng Oudewater van oe E HBO hield haar eerate Jaorvei gadering De aftredende bestuursleden werden herkozen Het bestuur ia als volgt amcnosteld A Kamermans voorzitter A Vermeu len secretaris mcj Klamp pennlnemeesteresse mej Van d r Voo en L Blaak Besloten werd een act tot wervln van donateurs te houden Gel eurt er een ongeluk dan la daarbij verbandtnateiiaal noodlg Dit aan te schaffen en weder aan Ie vullen kosfc geld en het ia in verband lUamede dat men door de gemeente zal aan om een ieder Inwoner donateur te maken voor dit zoo nuttige werk waaraan een leder behoefte kas hebben WADDINXVEEN Vltspraken in diefstallen De rechtbank te Rotterdam heeft tien 38Jarigen meubelmaker A B te Waddinxveen thans vertoevende wegeno veediefstal en frauduleus slachten voor 1 Ja r en 2 maanden In een kamp te Ooat Souburg wegena dtefatal van een electromotor en drie fietsen in ztju woonplaats veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf eisch maanden Wegen heling Un veroordeeld de chauffeur H J van den B te Waddinxveen tot 20 Ixwte subaidlair 4 dagen hechtanla elsch 70 suba 23 dagen en de smid A S te Waddinxveen tot 40 boete suba d gcn hechtennifl telsch 100 suba 50 dag n GEMEENTELIJKE PUBLICATIE UITBREIDINGSPLAN NOOBb EN NOORDWEST De Bargcmeester van Gouda maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 4e lid der Woningwet bekend dat de Commissaris der Provincie Zuid Holland waarnemende de taak van Gedeputeerde Staten dier Provmcic btj besluit van 12 17 April 1944 B no 930 2e afd Res no 128 2 heeft goedgekeurd het door den Burgemeester waarnemende de taak van den Gemeenteraad bij zijn besluit van 27 Maart 1943 vastgestelde uitbreidingsplan Gouda Noord en Noordwest omvattendi het gedeelte der Gemeente gelegen ten noorden van don Graaf Florlsweg het Van Bergen Uzendoornpark en nabij de Nieuwe Gouwe met da daarbU bchoorcnde bebouwingsvoorschriften Het goedgekeurde plan ligt ter GemeenteBecretarle afdeeling Algemeene en Sociale Zaken voor een ieder ter inzage Belanghebbenden die bezwaren tegen het plan bil den Burgemeester hebben Ingediend kunnen beroep tegen de verleende goedkeuring instellen bl den Secretaris Generaal van het Departement van BlnnenlandMha Zaken binnen een maand na den dag dezer iMkend maklng Gouda 12 Hei 1944 De Burgemeester voornoemd UERA BtJ rug lende 0 of lanuwpoa i pit of iheumaUek AKKERTJES weWa £ pönverlossers UatT AKKERTJES V da dadelQk er vanaf MEOEDEEUNGEN PLAATSEU DISTBDBÜTIEDIENSTEN Distribotledlenst Gooda INLEVERING DOOR DEN BANSB Donderdag Hemelvaartsdag 18 MelT thet kantooï van den distubutledlenn S ten Il verband hiermede dienen haniildl gcwoonliik op Donderdag inleveren ditmaal te doen op Woensdag 17 Mei iluBRANDSTOFFEN In het tijdvak van Dinsdag n t m vmuJ 19 Mei a e kunnen aan loket 8 van dés jStributledienst formulieren worden aMiuitot het verkrijgen van vaste branjSBvoor verwarming van kantoren en andttTü bouwen waar ut de ruimte voor blItoMEdoeleinden grooter Is dan die voor partleSgebruik dan wel waarin geen ruimle 2 particulier gebruik aanwezig Ij De volledig ingevulde formulieren dim vóór 27 Mei d a v In den brievenbus vani noemden dienst te worden gedeponeerri EXTRA ZEEP VOOR VVILEN ABBBm In het tijdvak van Maandag 15 l m VriL 19 Mei 1944 kunnen aan loket 8 van den 5 tributledienst aanvraagformulieren ter t krtjglng van extra rantsoenen rem iï vunen arbeid worden afgehaald vow volgende groepen schoorsteenvegers kolcnarbelders meHun kappers De afgehaalde formulieren moeien na m ledige Invulling vMr Zaterdag 27 Md Saweer in den brievenbus van genoemden ditiaworden gedeponeerd Afwijkingen van bovenstaande tijditlMa kunnen niet warden toegestaan Later X haalde of ingediende aanvraBetormuliBÏ kunnen niet in behandeling worden genoa Boofdrodaetrari i O WoTiton RottoiOw ebefredacteur voor Goud o OmitaiÜM r Ttoter Oouda Vonntweordeltlk nertt dvertentlfn U AlAondttk Rotterdam oS loefitarNV Bottardamocb Nioumok Rottardam MEUBELVEILING Voor de op 8S Mol a a te Oouda te houden openbare verkooping van maubitalra n hulah gaodoran kunnen nette goederen worden bijgevoegd waarvoor zich te wenden tot daurwaardar B J N Akkaradllk Gouwe I52fl54 te Oouda Woscfcwentten von Dr Helder No 2 Earsl WEEKEN V dan WASSCHEN Heelt U nog soda dan doel Hel giai ook oieLeeni Hde hoeveelheid keukenzoui wiwfoiFyoo mogeliik twee lepels unlnonif Vootal bi lollig goed en kleedmg aiin gezweet is werkt tout heel gOjef Op dezellde manier weekt O ook V nel en kunstzijde Vi l uur De gewoiW wasch weekl U een achl Na hel Meeken iluik tpoeien iielsi een wnnger ebiuiken om hel vuile weekwaier we ie knjgen N y ZEEPFABRteKEN v k DE HAAS EN VAN BREI OVER 90oa espnoi9M toeoen egRMKT Boq6azi n HAARLEM MSTEXDAMSCH GONSERVIITORIItM itrectaur y lHwn AndriaiMn AanmaMlng ntottwan cursus vóór 1 Juni Kl lno Adv n Bntl n tot H woorden OJB elke 4 woorden meer 0 10 personeel resp CJ8 en cent Brieven Bureau 10 cent extra Bewtlmo cent PERSONEEL GEVEAAOD Snijworst 24 et p 100 gram corned beef 21 et per 100 gram A van Leeuwen Gouwe 7 IfOC 2ESP moonjsnmmff wsiMix i ka ST90MWAS$CHEftU Op 1 Juni hopen onze geliefde Ouders Be tiuwd en Grootouderi O C B VAN HOOFF j A VAN HOOFF V d Nienwendttk iiun 40 jarlge eciitvereeniging te iierdenlcen Hun dankbare Kinderen Beliuwd Kieinliinderen Gouda 13 Mei 1944 Receptie 1 Juni van 2 3 uur St Jozefstr 78 DANKBETUIGING Jian HH Dolttoren Directrice en Zusters van het Diaconessenbula De WUlt alsmede aan onzen huisarts doltter J H W Helleman voor de medische en Iiefde volle behandeling tijdens de xiekte en bij het overlijden van onzeii lieven Man Vader Behuwden Grootvader NICOLAAB JOHANNES MEUER Namens de familie M MEIJER Kooi Gouda Zoutmanplein 24 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan dokter J D van Westendorp en Ztuter F Eggink voor de liefdevolle en zorgzame verpleging bewezen aan zen Man en Oom JOHANNES BOERE Uit aller naam Wed ML BOERE van Jeveren Moordrecht Steonebrug H 117 DANKBETUIGING Hiermede betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank aan dokter F de Boer voor de zorgvolle behandeling tijdens de langdurige slekte van mijn Vrouw ondervonden Eveneens mijn dank aan familie en vrien den voor de belangstelling bil de ziekte en het overlijden betoond C VERKLEIJ Goudft Bockenbergstraat 27 AFWEZIG Dr P BKLGRAVEH Keel Neus Oorarts VIM I Mei tel IS Janl Gedurende dezen tljd kan bet particuliere spreekuur niet worden gehouden De fondtqireekiiren gaan gewoon door ArWEZIQ Dr J P DE JONO CMrwt M OyoMcoloot van tt Ml SO Mol Stodtllik aymnatlHB Siwia AANOIFTE van lMrling n voor den nieuwen cursus kan tot 1 Juni as geschieden schriftelijk of mondelliig Uj dm rachv Dr H Blelkema Westhaven BS Oouda Spreekuur DoiMtarvan i tot 11 uur Mr R P C M de Vitt Wljaen tM wagwu kuwaltjk d r t nwoordl e dia Mt Mdale voor dajt en Mc l Zeet goede VerzorgiBg Aanmelden ook KhrifMük Ooaibaven 11 Bezoekt Zondag U Meia t de IIIMPIIEIIIIIIEIISTIIID Bergambacht 1 Olympia 3 Aanvang 2 uur Entree 25 et NIEUWE GASCOMFOREN Er bestaat thans een beperkte mogelijkheid een nieuw gascomfoor te koopen voor diegenen wier oude comfoor versleten is bij eerste vestiging door huwelijk e d Inlichtingen verkrijgbaar bij de Zlrkcuac ud liucis en ten kantore der Gemeente Lichtfabrieken Rotterdarasche Veer No 8 te Gouda Mevr de Zeeuw Burgem Martenssingel 27 vr voor direct een FLINKE DIENSTBODE RK voor dag of d en n NET MEISJE GEVRAAGD voor dag of dag en nacht Mevr Koch de la Reijlaan 26 BRUIDSloiltHdN AVOND KLEEDIN6 UM J1ET BRUIDSHUIS Hiko iHoeiMiX lm mn m tp a c lairflHsto op dll ablml Hoofdkantoor Amsterdam Dollandpark 88 tmsdwn Ceintuurbaan TeMoon 98828 Nbal Da Haat Ztilderparklaan 252 I l e 399037 Filiaal N l an Barlotjorltitraat 4 MODERNE COSTUUMS Mv ssaM laiaaa alallarl vaar poelaio gologo nho dow Gcdea de voortreffeltjke kwaliteit van de BEMOVnuchtaiessences traant men in dezeUde verpaldcing en onder bijoa gelijkluidenden naam vmciiicncsséaocs in den handel te breiupm In vertiand hiennede wijzen wij er nadndtfcelijfc op dat onoa esiencea worden verkocht oodor den naam JEIO Intkln ittiicii I W 8 Hoort RattordMi AwfciiüllBiiii i EIOORTE miWELUK OVERLUDEN M da li a i i i l a Cawaot g aplaatsl baralkan alia alonaslallandan in GOUDA an braada omgavhtg Vereen van Vrijz Ned Hervormden Godsdienstoefening Zondag lO SO uur in de Kleine Kerk Peperstraat 128 IWeJ ds C P Thomsen A 8 Zondagavond aanvang 5 30 n m spreekt D V Ds H C LEEP In Gebouw ZEUOESTRAAT 38 over het onderwerp De noodzakelijkheid der verzoening KOORZANO DE VRIJE EVANG GEMEENTE IVliddenstandscursus te Waddinxveen Curaua voor opUldIng van hat examen aMal nstan lB f l Handelskennis 1945 AANVANG WOENSDAG 17 MEI Leeraren R J ZUIDEMA en A ü DE RIjTER Leeraar Boekhouden M O Boskoop Aanmelden bij R I ZUIDEMA Henegouwerweg 9a Waddinxveen Voorloopig voorden voor behandeling slechts aangenomen Rouwgoederen StoomerU en Veroerij Firma J P Mul Korte Timdaotg 4 Gouda Op gAhd rijwiel Is Uw adrci TH PEEK OOUWE 3 5 Voor alle voorkomend reparaties aan Uw rijwiel T CENTRUM KOOKPLATEN 137 ea 220 Volt Ventielslang en prima Solution J C DEN RIET gSïSr BRANDKASTEN Nog ecnige groote en kitine odkaaian Ie koop Prijzen 200 tot 1000 Idama Utrcchtschettraat 9Q Amsterdam Tel 30547 Na 6 uur 87078 BETHUWELUK én een gezellig tbula makan Uw leven rijker en gelukkiger Bar Diaetatia helpt ook U Fr V Micrtaxtr S A dam Z Spru 9 12 7 0 Voornaamste betaling eerst ni Uw huwelijk Vraag direct kosteloos inL In blanco aovaloppa Jongen gevr Rijwielreparatie lnrichting Bert van Maaren Middellandstraat 10 Jongen voor rijwielreparatie en smederij voor direct G V d Heijden sGravenbr weg E 145 Reeuwuk Hulp in de huishouding liefstvan buiten Plokkaar Komijnsteeg 53 Meisje voor heele of halve dagen in klein gezm Mevr van Tok v Baerlestraat 27 Meisje voor de morgenurenof werkster Van Maaren Gr Beatrixstraat 19 PERSONEEL AANOEB Juffr met 1 kind zoekt betr alg huishoudster Br no 4S60 bur V d blad TE KOOP Tuinzaden THIi Wijdstraat 7 Stam en struilcrozen roode zwarte en kruisbessen heesters en vaste planten C Hendriksen Achterwillens H 6 Versch gesneden soepgroenten met bloemkool Alleen bij van loon Naaierstr 12 Tabaksplanten in de beste soorten voor Inlandsche teelt oa Slita no 25 Havanna Dell en Amersfoortsche i ƒ 2 per 100 Redeiljkheid Bloemendaal 16 1 paar hooge heerensch zw m 42 7 50 en 1 p kinderzeg m 28 ƒ 3 louws W Venteweg H 23ft Glaslamp ƒ 15 M V rschut Hecrenstraat 73 Ovale eiken tafel ƒ 30 L Hesse Westeinde H tl M ordrecht 2 pers kano ƒ 60 Lafober Steijnkade 13 Foloplaten toeatei ƒ 40 A W Kok Zeugestraüt 2 Vllcgendeur 78 X 20 cm ƒ 10 Wed Snaterse Bloemendaalscheweg A M Bikenhouten staande kapitok ƒ 16 Lammer Pratorlaplein 28 1 paar daroessch m 38 voorbeerensch m 44 Sanders Molenwerf 8 Meisjesregenmantel leeft 12 jaar voor grootere of damesmantel F de Gruijl Zoulmanstraat 1 1 paar jongeiusch m 30 voor m 32 heerensch m 40 voor m 43 en DL 42 voor 43 Vink Kievitstraat 10 1 paar bl daroessch m 36 z g a n voor 1 p kindersch m 26 of 27 liefst laarsjes F A de Moree Mosstraat 37 1 p br damessch hak m 39 voor m 40 of 41 A Snoek Zuidkade 132 Waddinxveen Kinderwagen voor tweelingwagen P Wierks Voorwillens 147 1 p bl suède damessch m 40 voor sportsch m 40 Anker Snoijstraat 91 1 paar meisjessch m 38 voor m 3 z g a n A Noomen Beiersche G 80 1 p heeren tennissch m 43 voor 1 paar damestennissch m 40 J Verkaik Ie H V Alphenstraat 21 VeRHJJUR Bruiditotletten trouw en rouwcostuums te huur Slingarlandt Kleermakeril Gouwe 130 Plashuiaje of ged van huitgevr voor 3 pers in R uwijk of omg Adres J Pet ers n BaJoneUtr 83 Rotterdam Aangeb gem ziUlaapkamer str water Iradkamer met pension Br no 4581 bur bl Jong echtpaar z huis of ged daarvan of eenige kamera m gebr V keuken liefst omg Korte Akkeren Br no 4588 bureau van dit blad 1 of 2 kamers gevr om meubelen op te bergen Br no 4B83 bur v d blad TE KOOP GEVRAAGD Electr waschmachine of motor Jan Spee Walestr 12 Electr gramofoonmotoren Aanb bij J C de Bruin Vlamingstraat 60 Postzegel Inkoop van alle series restanten en verzamelingen Muller Groenendaal 41 In g st z kinderwagen J T Graveateijn Potgieterstraat 25 Zomermantel tn g st leeft O è 10 jaar gr m ven t ezwaar A Hooseboom Tollensstraat 153 Goed onderh vloerkleed 3 X 4 m Bruijniks Pretonapleln 35 Kinderwagen in goeden st Spoed Jochems L Noodgodstraat 29 TER RUIUNG AANGEB Gemodemiseeixi huis in de Heerenstr voor woning in het centrum of O kant der stad Br onder no 4S52 bur V d blad 1 paar dameeoverschoenen m 38 39 voor jongenssch m 36 of 37 Bmenkman Heerenstraait 62 L chtib zyden m sjesjurk Ifr 12 j voor w vestje of badpak ong 14 j G v d Hei nl Gravonlbr we E 145 1tee iwijfc Won C te Roiterdam O ben hui 3 kam keuken ptaatsje m Jooda 4 75 p w voor woninf te Gouda Br or J r rto 4584 bur v i MOti mantelpak o itw m voor zomenmmte va VL W Vrljlandt Breedtw E 80 Moordrecht DIVERSEN Verloren ovaal zilveren broche Donderdag tusschen 4 en 5 uur Gelieve tegen bel terug te bez bij Vlug Ridder van Catsweg 74 Stofzuigerreparati Allo merken Anker wikkelenen andere reparatie F A da Moree Mosatraat 37 Willem de Beun Muziekschool Westhaven 39 Plano middelbaar onderwij Solozang DIpI ataat examen Naaimachine monteur P G WIEZER L Tiendeweg 71 Tel 34 Gouda Boekbinderij D v Leeuwaï Turfsingel 123 Het bete adrea voor inbinden van all soorten boeken jaargangen muziek Reparaties aan alle soort speelgoed Speelgoeddokter Zeugestraat 86 Verksöphuis Doeiestraat Telefoon 3308 In en ver koop V ahtieke en modern meubilaire goederen ver kijkers microscop en jj ik U V drukwerk it goed IMHOLZ het doet Walestraat no 3 Gou Dames wilt U tevreden laat dan uw ouden vilt stroohoed vervormen In nieuwste modellen bij M son van Eijck Groenef daal 11 Heeft u rijwielbonnen Wij zorgeft voor uw band Lcverlljd 1 è 2 weken t Centrum Groencnj aaljiOok U zult tevreden zun jj U zich bij ons laat bedJej Joh Graafland HeerenMP per de la Reijlaan 12 Reparatie en mefe Schoorsteenveger M Koolwijk Zwartewe Gouda Laat nu nieuwe voeten uw oude heerensokken i ken tn ze worden weer nieuw Prü per paar w BaU Hdo tr atJ Twee meUje vragen th werk onversch wat werk onverscn w Lfc kand met fine r lnie J2 Bf no 4583 bur v d g Leesbibliotheek De Boelekade 56 Ultleene inkoop van boeken Gymnastiek voor ouder Wilt U fit blijven J5 naar sportschool H bovenzaal Oosthav n Rult kapot Sluit ecn verzekering bij Bren J V d Heiitlenatr aatJ Verloren zilveren f zSu van legillmatle pla bel terug te bez J horst KrugerlaaB IM