Goudsche Courant, maandag 15 mei 1944

g iti i i ii a Bmiaii ieLi II Hi sm I BiiW ii riii ii wii i i sii w 2 p inidag 16 li ei 1944 BureBo Makkt 31 TeiefooD 1749 Prijs 5 cent per nommer 83 te Jaariiang No 21548 CJhetredacteis F TIETER Gouda PottrekenJac 84M m i aCRGEBLUKBN STAND bitterde f evechten IfrL ltalië Geringe ibedrijoigheid aan Postftont t Bernardln Bctone Maria d vaa B W j Kok en L Bkrar ol Joubert a £ Carkla JannetU d van O de Pater en vaa Heteren R a Cattweg 44 K Ph O Woensda f brengt het Rgtterdamsch Philharmoniach kest hier het derde concert van de Beéthovencyclus ten gehoore Dirigent is Eduard Pllpse siriistiache raedewwking verlcciten Mea Naberman aopragm en Dick de Reus viool Het programma luidt Ouverture Egmont KllirchenLieder uit Egmont Vioolconcert Benoeming In ezamenconmiasie In de cotnsnisgie in 1944 belast met h t afnemen van de examens ter verkrijgijig van de akte van bekwaamheid troor huis en schoolonderwijs in de nuttige hand wertcen voor meisje is benoemd te Rotterdam tot iriaatsyervan end voorzitter mr H J Sniidt in ecteur van het lager onderwijs in d inspectie Gouda te s Gravenhag Diefstal Tijdetu het vervoer van Delft naai Gouda if een doos met 2 K G vanillepuddin ontvreenkl Ned Oeref Oeaeeate Als diaken der Ned Geref Gemeente ts gekozen de heer P Voorspui die aua Zondag in den oobtenddi nst zal worden bevestigd KonttnendleMal Achter een woning aan dé Boelekade vandaan ig een konijn ontvreemd GEBR TEN HOËft ner in een compaipiie valsdiennpantaerjagera st oot binnen 24 uur tüd zea vüandeUJke pantserwagens Ititliaanacbe tcrpédomo torbooien brachiten in de wateren van Anaio een vifüidieliijk korvet tot zinken Door boonJiafweergeschut van een IXiitach schip werd ten Westen van Ldvomo een vij delijke torpedomotorboot tot zinken gebracht en een andiei zwiaai beechaddgd In den afgeloopen naobt hebben enkele Britache vliegtuigen bonden gew orpen op Keulen Een sterke tormatie zware Duitsche OeveciittvUegtuigen ondeimam in lie efate ocWewOiresi van 19 Miei een geomeentracnleB aanval op BriatoL De konunodare van een iachteakader kolonel WaltRT ösaiu die voor 117 overwinninijen in e lucht 00 BiritachAiherikaanèrhe tegenetanders door den Fühffer me het eiXenloof met zwaarden bij het mdderkruia van het yzeren kruis waa onderaeheidien heeft m een lutïhtgevecht d n heldendood jevonden Met hem verliest de luchtmacht een van haar voortreffelijkate jachtvHeeers en tonraatieleidien Oct opoerbevtl vari de Duitsche cht maakt Maindag bekend Aan den benedenioop van den Stt werden verérfieklene door ïïEerwagen onderéteunde plaatJStó aanvallen deif Sovjet alge 1S de overige deelen van het ivSêliike front alechti geringe geSlaibedrüvigiield tusscSen Kar m en den bovenloop van den tr alsmede teii Zuiden van de Dmlaeiie torpèdomotopbooten bracto 6i ii een naditelijken aanval in de e Golf bü Het eiland Lavaneen bolsjewlstiach bewakings i ig tot zinken het ZuKi ttaUaanacbe ntint de vU d odk gisteren zUn met grootste gébfuik van mensohen materieel geleide aanvallen voortSm Na vej itterde gevechten if de rijanlil alleen ten Zitiden Si Cassino VUftig pantserwagens Soor hebben onze troepen zicfi in Zuideiytatén rrontse 4or enkele Smeters naaf het Westen op een Srtwreide grendetïtelUng gediztanSérd De ObSrgefreite Alfcert Bruck JT fBIZOKN 1M It44 In aaruïulting op öe publuatle k tCunstinë t Ulfttributlebureau wonitU cdeeld dat met Ingang van hcripn ö Btofhonnen voorzien van opdruk iw t dlK worden verklaard ZIJ behriudcn hta dlgheliS tot uiterlijk lO Juni a Teye fl ven tot 10 Juni getdig etikstoiimnn J tien van opdruk no 6 en B r fosfortJ vooralen van opdruk no 1 IjaiUionnm S rlen van opdrtik B P Alle hicrbovM meld bonnen moeien door dj vni r vóór I Juni a i b J hun levfrincitrp den In eleverd In verband m f dp in rMfc der voor dit Mizoen vertfsrhta uamheien blijft tot uiterlijk 15 Hei iV mcxclljï r1d geoT end cm eventual lm kiinatm flttKHinen bU het Burf au o © arflcorrimlj arl AM Kuniitm jrullrn tr ri geldige bonnen Ooii J nandellng vim na dezen dalum blnn nfcnde klnchien wordt atopgez i ▼ KRPLICBTINaBN ONDKRNfnwinii SIBRTVBLT Bt Iwt Bedrfjfachap voor Siprf titp ten gerefflatre rd bfdrtjfagenootfn iQs i tldit btnntn één wecAt na het tntr deato IIM wUzlflniK aan hef BedrUf htp even a Toormovér het betroft vcMg chftppen onder AniM ot commanditair m noDtacfittppen éün wijziging In de paimt 8anien i Il ii4 ééf behMtvMIa vennooni vponoover het betreft r ohl per ionen ffiV enz elk wljxlglfm In Ae pefw nM it i aielllng terffoaien dia met de l Min bi h bedrUf Uii belaat e voorsoovcr het bitM groepen van naiuurlijke peraoni n dit g meWltt een bedrijf ultoef n p olke w tM tn ypewofteele sMneturtelUnr vitn de ini kr proep d ten opziait van atir b lrl n fo k éénmanabedritren dke wijrJidnfi en recattkvorm b r nzettlng vnn n f firma van uéénm an be dr jr in firma 1 N V enz en tfka iiaanruiveran ir rinf é wrtrunnlng In ModanJge KinraUeii ni name van hel nleuw bedrQf dient ti n den gecteld Het niet nafcofiien vkh dtiMi a b en e bedo de verpMditlngen kan M Btreeka tuoht echt tttk wrw gLn im p volge bebben het niet vcnrtrekken mi onder d bedoelde opgaven veroorzwttt tandebngen waarvoor een vergumtiiii verelsrtit door het m uwe bedrijf witg verHcht zonder de verelachte vpTgowÉi hetwelk eveneena tuchtrerhtelitkf vmN gtng ten geivolge kan hebben HET GEBRUIK VAN TELEFOONAANSLUITINGEN Herhaaldelttk ia gebleken dat de nog aangesloten telefoonabonné s in de dinrict n waarin de niet noodzakelijke telirfoon ynaluitingen buiten gebruik zUii gesteld in de meening verkeeren hun aansliiitlng ter beschikking van derden to kunnen stellen Deze meening is onjuist Aangeslotenen die hun aansluiting behouden hebben op grond van de bestaande richtlijnen mogen deze slechts gebruiken voor hun eigen telefonisch verkeer Het is ten strengste verboden de aansluiting ter beschikklitft te atellea van een aiider of berichten voor derden aan te nemen Dit verbod geldt niet a wanneer de spreker tot de bezattende macht b oort b wanneer het berichten geldt dieovergebracht worden voor bureaux ofleden van de bezettend macht c wanneer het berichten geldt waarvan die overbrenging voor de bezettende macht van gewicht is d wanneer een noodtoestand iieerscht berlcblgeving aan de politle of bratidj weer oproopen van een geneer enz In deze gevallen ia het veeJe i licht van eiken aangeslotene nlPgfebruik van zija toestel toe te staan BU vergrijn tegen de vorenstaande bepalingen wordt de aansluiting van den abonné onmiddeliUk afgesloten en opgeheven afgezien van de nog verder toe te passen maatregelen KiMiipenrepMiMiee De luompedreparattes die midden la de Uaiden bekend itfn gemaakt d w 1 de maximum T rDzen welke aan het publiek mogen worden gevraagd xl n irt den vorm an een prUavouracIn lft la de Staatacourant vaa M 1 M epvbticeerd SIt prQtvoaruhrlft lïevat Jwvemlian als nieuwe bepaling dat tussohen araonen die bestellingen aannemen en doorleven voor hun diensten en vergoeding van minimaal 0 29 per paar van ten klompenlierateller mogen verlanfcn Tegelijk wordt aan de klompenherstallers en iüin tusachenpersonen evenals dit het g val was met de schoenhersteUera de prUsaanduldlihgaplicht opgelegd Zij moeten een prijslUst met voorgeschreven tekat In hun winkel of werkplaats ophangen zM dat zij voor het publiek duklelUk zichtbaar en leesbaar ie Deze lij te n v rmelden de prljaen die In Februari l zijn bekefvd gem alct met toevoeging van die weMte geV Bgd moigen worden walmeer de h ratelde kk n4 n la één of meer kleuren zijn geverfd Sfuu AN DCrrSCHE lEÜEDI BOO EEN LICHTPUNT IN Dl DUISTERNIS b KIOKPOEOER in dazen H d von teep ictioonchie KLOKfOEOtR n in den Khoon moolifiid éen wofe uiriiomit oor de Kuï vrouw die pfal goof op de helderheid ïn hoor huil KLOKPOEOER n onmiiboor in de lieulien KLOKPOEDfi HoofdredacteMr J Q Weyaters Rotterdam chef redacteur voor Gojida en Omstreken r r Tletér Oouda Verantwoordelijk voor de advertentHn U Akkersdflk Rotterdam Ultfcefsterr NV Rotlerdamsch Nieuwihlad VOBTBAI JODAN BOVI VBBT VMMT Ce Cbr sportvareenlglng J e Jodaa Boys heeft Zaterdagavoaul In Amidtta met haar leden en itoaateurs op feestelijk wijze het tienjarig bestaan herdacht Na het zingen van JLof zij den Heel dea almachtlgen KDnlng der eer gebed en schillUezIng sprak d heer 3 cm Weger voortitter der ver nlging een bardeiUtlngs wosrd 8r werd een tatgebreld n leer geva rtetetf programma intwvoerd Z r in dea smaak viel bet optreden van bet Jodan Boy s Mi samirle en etreneens haddtfl divers vrooltfk scones veel njcoe len olubUed was ontworpen imi voor de eerst maal werd gezongen Al mét al kan de vereeiüaing op een wdCMlaagden avond terugzien D middags werd ter gelegenheid vaa het tw d lustrum gespoeld d wedstrijd Jcdan Boys veteranen Jodan Bots II 3 1 8CHAEBN ummmAaam mniMooMpanTn Met d laarlUkiebe tod BV r ad rlng heeA Mesacmaker het wlntenelzoen geikiten uitslag van d tatercompettti werd als volgt vwtgesteki groep I 1 P Rafatvvin 11 p g A 9tamgemaa O p 3 I C Kam r 8 p 4 3 J Jager Sr p 9 B A de MbiJc t p l R Meijer S p 7 X tll dttk 41 i p a C P Hooinwyer 4 i p t t Rook 4 p 10 B A de Jotif 3t i II M Naerobottt tt i p4 ppnuUL v B den RüksconunIsMris h MUai Sacrum te Arnhem heeft aBOchtend in aanwezijdieid van Jiijkecoimmissaris ftiikmninister ntruart een plechtiglheid plaats indiin ter gelegenheid van de betuig van 378 zusters van het cihe Hoode Kruis wier taak het lün hier te lande geivonde en zieke Jaten te verplegen Ia gezelsohan van den Bültaoopi ijfans bevonden zi h o a de alge n leider van het Duitsche Roode lis in Nederland dr Reuter iralkammisaar dr Wimnier en de knaohtigde van den Rlikscoenlaris vooT de provincie Gelder J dr 9 neider In een toeapraedc die zich In het iKonder richtte tot de te beëedigen luiters legde de Bükscoirunisaaris er moniameliik den nadrulk op dat in geweldigen tUd oneindig veel aeer van de menacben wordt ije Kht dan alleen een eenvoudig Siditsgevoel Het lot waarover thans Milt wordt zal den loop tier geidiledenis voor eeuwen bepalen en in m bewustzijn van dit feit worden noonlijkc belangen nietigheden OÜien vijanden kan worden voorgelouden dat niet slecht het lot van iel Duitsche vofflc op het ap l staat Mi dat van de geheele roenachheid 1 dat allen die de levensnjogeltikheden van dit volk willen vernietigen h geheele ménathfaeid schade toeliwigen Met recht kunnen vnd en taiialve draiters van het lot der BC Jctiheid noemen Bijna 100 millien Duitsehei votlen zich geroeipen Jen strijd tot het uiterste door te zette en onder hen gevoelen ook de rouwen het niet slechts als haar licht doch als een innerlijke bejefte mede te ar bevden aan het lot ïeer in het bizonder zijn zU er toe Cepen het leven te hoeden en tehermen Hoire in wezen de beslissinig reeds Um ten gimste van Duitschland gewUen zijn toch staat ons nog een ftp te wachten van raeedtxigenloozeMraheid Wanneer wij de vijandenwor ons zullen zien zullen wi aanwn verraad denken want zJU vallenJiDs die Europa tegen den invul uitKt Oosten beadieimen in den rug w In d eftste plaats echter zullen W denken aan d door hun terreur wmmenwenpcrs gedoode vrouwen en Merendat zal ons meedoogenloos en Dan zal net in de hand derjjwwen liggen de menschiheid te roeden iSen taak die een qpoffe Wgezlnd hart en grooten moedtesucht nog dit jaar moeten de jsamenge krachten tot ontlading komen fa het tiewustzUn dat in geval van Joiiedorlaaj de wereld voor ons niet er waard Is om oip te leVen garen Jjl 1 mxe krachten bijeen om de beaming met vertrouwen tegemoet te n Daarom windt ons de gedachte i ds invasie niet op zij vervult ons SS verwauhting en vastberadenheid ïjlaUen zullen onzen plicht doen jpe algemeen leider van het Duitge Roode Kruis in Nederland dr Wtw gaf Jervolgens een kort overPft van de gescJiiedenia van het SJKjche Rood Kruis en daarna leg II alle zusters den eed af 3 ïo r MltorjjfeBd In Het S C m igMita e Den Haag U glst reai w uU voor ii KltlM jufmd eo ie I k C t voor O Jongen Het tehuU Utwiii voor m nnel k Men der P en l dl door hun w t niet bM on kunnen wonen en au in dit ihnlielm woixten otutorgebracht en DergeUlke Jugendwohntaetme b J te Enaohedé te Btertck bt Ie Heirtam DANKBETUIGING Hierme de betuigen wij onzenoprechten dank aan Dr N Tom en Dr N Speelman enaan de Zusters van hetDiacónesienhuis De Wijk voor alles wat zij voor enaan ons Dochtertje gedaanhebben en voor het hartelijkmed Meven dat we van henmochlon ondervinden in demoeilijke en droeve dagenvan voor en na hel overlijden van ons innig geliefdDochtertje EMZABÈtfif P I 1EVAART L LIEVAART Oroeneveld Gouda Vossiusstraat 49 Den 29sten Mei hopen onze gelijefde Ouders Groot en Overgrootouders J SMIENT I en A SMIENT de Rooa hun 59 Jange echlvcreoniging te vieren Hün dankbare Kipdercn Kleinkin dcre en Achterltleinltind f l Coiirfa Met 1944 I J Vest TO J IJ r Eynwachter p Groep U 1 P 3 Kardus 7 p f P L f ber tt p 3 a H KuUk o 4 P Rekker S C TwKt a p W Boswinkel 51 j p p 7 F P Oomena 4 i p Hartt i t p t P v d Zauwen I H M V Qeelen O p groep K 1 3 3 Baggerman 4 p 1 N 1 T Hoogendoom i p 3 A P K Lafeber 4 p 4 T C Bwret S p i 3 3 H tlebeek 41 p 4 A A de Jong 3 p 7 3 H m r lag 3 p l A Smtt p l i M Novacfc li i p groep IV 1 R Pelf 4 p I A V i Pool a p 3 P J Revet 3 p 4 A Verhoef 1 p 5 K Boot 1 P 4 G den Boer O p Het bestuur werd ale vol t herkozen J C Kamer voorzlUjr M Lakerveld secreUrisi J M Naerebout pemLlngnieest r B At ds Jong en A Rietdijk N afloop der vergadering w rd een f animcard goiigwedstrtjd gehouden met den volgenden ultatag groep A 1 P Roggeveen t I C Kameit B 1 A RoetdUk 3 H Meyer C 1 r Kyn wachter 3 B A de Jong D 1 J Renemaj 1 C P Hbolmeyer F 1 W Boswinkel 3 3 Jager Jr F 1 W v Oeelai 3 F P Oomens 0 1 N 3 T Hoogendoom 1 3 1 Baggermao R 1 A P M Lafebcr 1 3 3 Hollebvdc t 1 A R Smit i a Pola 3 i A Rem X G den Bow K 1 A Vbrho 1 J Katwijk Volgende week wordt een aanvang gS maakt met den t ek rwedatrtjd A 8 C OOtlOA Btl A S C Gouda lijn 4a zamarwedstrj den begonnen De eerste resultaten iljnt P Lefeber M Bennbiga 1 0 A P M Lafeber J VosO 1 3 de Jong J Bkkelboont 0 1 O de Jong A de Vries l 0 A d Vries J M G rhards l J Vos K d Jong 1 0 P Lateber J de Jong 1 0 J d Jong A P M Lafeber Or ll J M Oerharda J Vos 0 1 A P M Lafeber O d Jong 1 0 G de Jong M Bennlnga l Oi P Lafeber H 3 A EngeUn 1 0 K d Jong A d Vries 0 1 M Bennlnga J M Oerbards 1 0 ƒ H V t ren r p 10 W Op 20 MM as hopen oiize geliefde Ouders G VERKüIRK M VERKERK Bakker den dag te herdenkeojs ydat zij voor 30 Jaar m i het hliwelijik traden Dat Jzij nog lang gespaard jmogen blijveh la de I wensch van hun dank bare kinderen PH M NIJST Chirurg en Viotiwenorta AFWEZIG tot natura x onkondlglng Gelieve geen geld of goederen at te geven aan mijn vrouw W C van BerfeenJ Bol daar door mij niets wonlt betaald J A VAN BpRGEN Kuiperstraat fjt J Duitsche legerleiding verwacht invasie Natuurlijlce omstandigheden ttioQs g stig Optreden van luchtlandingstroepen Gouda Mei 11 44 ujnianpleia 5 Voor woedige lodlBJpttreding gevraagd ij i MB vakbektir CmIrolcnr een MagssUiilicdlende twee Wagenjungena Firma Reneman vap der Heyden Groothandel in Levensmiddelen Gouda Op l Mei ag hopen 1 onzSi Jiefde Ouders J G MA88AR en M A MA88AR van Loon den Üag te herdenken i waarop zlJ voor 25 jaar In het huwelijk traden Dat zij nog lang ge f paard mogen blijven ia j de wenach van hun S dankbare Kmderen GEHARD i NANDA en Verloofde 1 THUUS en WIM f HIE I SIMON j J M Gouda Tollensatraat M De A N P correspondent te BerlUn meldt Het weermachtsbericht van Zaterdag meldde dat de talrijke luchtaanvallen der laatste dagen op doelen in de bezette gebieden in West Europa als de voorbereiding der van geallicei Üe zijde te verwachten invasie kunnen worden beschouwd Hiermede is voor de eerste iTiaal otficieel de verwachting geuit dat de invasie zal olaatsvinden De verwachting dat d gealheerdon tot d invasie zullen overgaan motiveert t et opperbevel der Duitsche weermacht m t h groote aantal kichtaanvallcitxpp de beaette gebieden in het Westen In de erlode van 1 tot 10 Mei Weliswaar richt zish de ifeUvltelt der EngelschAmerikaanache luchtmacht eigenlijk ieeda sedert Paachen in versterkte mate te en verkeerslO ooppunten In Weet Bwopa vooral In Noord SVankriH en Belgilï daarlMast ook In het DultAChe achterland doch dart den len Mei ks de tntwttUedt dezer aanvallen dermate opgevoerd dat de DuMMtM legerleiding hieraan zekere uieluala ten aanzien van de verdere mllltakwplaoaen dn ealIlMnlen heeft meenen te kunnen vastknoopen GuDstice oautsnd kedan Natuurlijk ml ZU er zich wel voor wachten en oorderi uit U spreken omtrent het tljdnip waarop zO de kwaaie verwacht deck dm mortetiienen wt n erop dat aan a onzekértiabt p dit punt wel eens btamen Mevrouw Dr derjeng IIuweelenxingel 36 vraagt een NET MEISJE voor dag of dag en nacht Goed loon Zondags vrij Ovnieufw stopte de wagen Qc zal je de naaJkta waarheidzegKen I at meisje ia door veeh UKUKgebruik van verdoovende middelentotMl vergiftigd Haair Ikliaagn is gesloopt haar zepuwen zün verwoest enhaar wil is gebroken Het eenige wa haar eou kunnen redden £ 3u haareigen geestkracht aün het verlangenom t levfn Maar dat ontbreekt juist Dat meisje wil sterven en er is geendokter ter wereld die daar Iets tegenkan doenJFDegene die dat leven toizoo n wrax heelt gen jiakt draagt eenontzettende verantwoording en zouvoor Reen geld van de wereld in zUa at haar plaats willen staan E r vielen tranen op Trude s natvden haar gelaat was smartelQk ver troJrtien Ridharn Dii voelde een tek ende pün in zUn hét maar hiJ aiirak verder fBen woord Voor het huis vui de Van Zelmaaangekomen Wilde hü ntet baar uitstat ien Neen Richard ga niat OMe naarbinnen Ik wil alleen zUii Trude waarom wil niet spraken vroeg hU dringend Kun Je nog iets voor Htlde doenTvroeg se als antwoord Vk kan wat venaehting aanbrengen maar haar hel en haar ceaaz n neen dat iiaat mun macnt ta tof zi ns dan kom morgen Bc kom Je af voor bet ve Gor int toch niet opaeroepenT maar ik zal Je er heen tS engcn HijN acht de auto weer op gang en Khooi iKjotéHp vaan weg Wordt vervoted Gevraagd voor direct FUNKE DAGMEN8TBODE Goed loon Van Vliet CaJéRe t THE CORNER Crabelhctraat 75 i ACTIEVE JONGEN OBVK om in mijn zaak opgeleid teworden A Dogterom Oroisier in Zoetwaren Boelekade 128 Gouda DANKBETUIGING Het it oils lyerkelijk een behoefte allen zoowel Familieleden Vriepden Buren all Bekenden en vooral allé Kinderen onzen oprechten dank te brengen voor al hun groote blijken van belangstelling ondervonden bij het heengaan van onze lieve kleine Decbter KBNA V allen heeft oH htenfiede In ona intens verdriet getroost Eveneens oi er de Prot Begr Ondem J eho both onze volle ttyreden bdd A DUIJKERS J DUIJKERS Klkatte Bccuwljk Md IS44 EEN ECHT RUBBERSTEMPEl GEVRAAGD NET MEISJE voor de morgenuren Mevr Marees van Bev luan 38 mei Uw naaaa m eBre e aleinpelhBaaeH f Jvl en etampellBlii veer leahle jV Toezending franco indien U om dit bedrag pfCl oi pdatw overmaakt Octwtnfclitea Ickit dul4 P tcbtijyp 1 y p ANT LIM temM lBbriah MCIIfPOOBT Arnb weg 33 Telef 539Ö Olro l Oude Maatschappij v Levensverzekering zoekt INCJUnEBOIK isferfcza m in deLeyensverz branche tegen incasao loon Br lett X H H Nijgh v Ditmar a dv Bur Amster damC Jong echtaiav z k Wanlag St 4 MgeMab Haaacra m gebr van keu ken Br aan Ei Boerma I v d Stelt Raam IM Gouda De aer vele bewttzcn van medeleven die ona mochten bereiken bi tact overlijden van iftljn lieven Man en euen gelIeMcn Vader den Heer J C DEN BOER nukta het ona niét mogelijkdoe met een pf oonltjkenbrief te beantwoorden HetzQ ona daarom vergundlang dezen weg U van hartedank u peggen voor Uwdeebieming tJtt aUer naam O DIN BOER Vonk Oouda Hal tM4 acfeat M9ltiitfo n U J WANNEER VERDUi TEREN SUPPEUtm KRUIPT ONDER MOEDERS ROKKEN EEtr JONGEN mr pit vaart uit OM TE KNOKKEN I i t bij a KiwgtaMiiM i nogelqlc vo ioderen NedeilandM wKm 4J i Aanmelding en mUcktingen bij de Marineannahn r W Plompelorengnchl 24 Ul cht alt HaJen en OitakomniHt re d vanchiflend H UMm dhm m NcdwUnd TM M Md BMCt verdoiaterd worden van LM tot MS mr Md Haan a 4Jt andar l llU Mei Maan op 441 ondar U 11 Mei Maan 09 tJ onder 1741 1 i BAMDBAL VdlBS OAJCBS IN OK PROMOTIE De dames handba lo vka Vlres et O IcriUx spetlde ZaUrda n datttjd t VlaardLageii tek n HoIlandUian voor promo Vit naar de 2e klaaie Oe eentje tien minuten wag Vlrei overwegend In de meerderheici wat tot uitdrukking kwam in twee fraai doe unt a van m J v d Meer Allenft kwam H aandiaaA er beter In en bracht den stand o 2 2 In de weede helft onttpon rich pen heltige itrljd om de leidlnff met HoIIsatliaan jterk in den aamU al do ddbr stug v M dedigen aan Vtret zUde en mede door het prachtige doelverdedigen van mej Boere bleef de tand gelijk Zaterdagavond gm 7 uur wordt de retunv wedstrijd g pee f op het ONA terrein Dt ploeg die wint i tweede klAwer MEDEDEELINGEN n A ATSEUJKE DISTUBUTIEDIEI TEN DMribattedienat drada INLIVBKINO DOOK DEN BANDHU Donderdag Hemelvaartadag ia Mei a a het kantoor van den dlstributiedienst gesloten In verband hiermede dienen handelaren dl gewoonlijk op Donderdag Inleveren zulks ditmaal te doen op Woenadag 11 lf l 1M4 ▼ OOaBADm MAKOABINI BN VBT BM DBTAIUjaTBN Dataiaiaten u no In ket bedt itjn vai worradai margarine n vet en des voorraden m verband met d beschlkbwrstelllni van boter niet kunnen verkoopen dienen zich e wenden tot het bedrijfschap voor margaCff Naaaaulaan I a Graven DianiBUTIB VAM OBirrTEBSWABnt Vu trth edi Baten uan b mtlna m 4 bonnen Algemeen 11 OM ram havermout van IS t m l uel a a iiewKzlngen voor have aiout uit Tezamen d bonnen Alge aeen lU kan a restant worden Ingeleverd van Mn taoogate negen bonnen Algemaen lOt MaTBIBUTn nMAAKGUlZBM I ÏS i 5 n SUatacourant van iJ ï ï vertoop van Inmaakglaien door de allhandeuren verboden iSivolge üo regcung voor h t opnieuw loelartn n t t J t welk than to voorbereldlns aulien t z t ultalultenrt die kleinhandelaren dlejSn het bezit zijn vai eeii door bovcnvermalS Rijksbureau ullge r lkt reglstrotlcbewgs gerechllgd zUn ïnmaakglazcn en dstall lo verkoopcr Inmiddels zl n deze registratiebewijzen verzonden DetMUisten die hoewel i j ateeds Inmaak glazen hebben verRandeld niet een dergelijk reglstralicbewlja hebben ontvangen dle ïï iS J spoedig mogeiuk doch otterlUk voor 1 Mei a s bij hel nijkabareau voor Olaa Keramiek en Houtproducten aan t melden onder opgaven van a aaam en adrea Indien de naam van deondemenrUng en van den eigenaar lüetdezelfde la beid vermelden b totaal voorraad Inroaakgiazen op dalumvan aanmelding totaal voorraad rubber Inmaakglasrlnilen op datum van aanmelding d naam en adrea van de n levrranclcr s van InmaakglAzen aantal Ingekochte Inmaakgiazen gedurende de jaren IM t m IMI per Jaar te vermelden DetalUlaten die zleh niet vaar o Mei wOk Hendrik Aataoi vu w H Spran er en C R Pool Overleden Jacob Osatero n m 1 echtgenoot van A Vldk FRIESCH ROGGEBROOD MA i a V tktL Bfial dlatiibuUAantoor Mootdrecht elftal dtatrtbutl ntoor Boskoop l t BEBVWUK la a kond voof la araan BavordorI d spljsv rl rlng Radioprogramma Otoaaag l HaL HUv I U4 4 M t a ai I M BnÓ IM Oym 1 J Or 7 Sportn 7 M Progr overx I M BNO 1 11 Or tl 49 f M V d Hulavr I N SoUatenconc I 4S Oodad u HM Plano 1 4 llelodlsten 11 11 voordr I1 30 Musetteork U N Alm 1 1 Scherzt 11 46 BNO II 0 Land en volk brengt il Trio J Hof meeater en duo iang 14 n Waardoor handhaatl zlob het bolljewlame n 15 Sol oone U OO Salonork li w v d Zieken UM Amh Ork vot l a BNO 17 0 De Uchte toeta la oa BNO 18 Opera en bailetmui it 49 Toespraak ia SS Spiegel v d dag en BNO l u Bonte verscheidenheid 11 00 BNO Na 21 19 alleen radlocentr 82 1 ZIgeunerspel J2 J0 Hoe Intiem U 30 34 00 Dansmuziek Ilv n 17 0O Or 17 10 Soldalenlunk NordWest u SO rr Wouters la oo BNO 10 11 v d Jeugd K 20 Symph ork conc Jo is DuUach 30 40 Meded V h NAr 30 4S Gevar operaconc 11 45 Avondwild 00 BNO 32 13 Zie Hllv I 11 I0 Slem v B R k Loop der kevolklnr Ingekomen P A W van Leeuwen uit Lelden In Dorp D 34 A Namlnk uit Rotterolam In Zoatmtinaweï B 4 b J Noorlander uit Loplk tn Steln K 39 P J Mul lUlt Gouda In Weth Venteweg H 131 J D an Batenburg uit Gouda In Weth Venteweg H M wed D van Bodegraven uil Numanadorp In VCravenbroekitrïiewef E UBA vO M Btrkker uit Ternet ir n Dorp OTTERDAM DEN haag T 1ri 38427 T l l 33329 SnfuLTAAN DAMCLUB GoIjDA De 4jH = Oouda organVseer onder haar Woén een simultaan wedstrijd Een negental pelers zullen leder op hun beurt tegen de andea e leden apelcti De beate resultaten rullen worden bekroond A c Dinsdag vangt de wedatrljd aan met een stmultaanseance van J Goudriaan Vertrokken A H Kru n Van Dam naar Graveiihage Agath tra t 103 M KraanVan CuUenburk naar Waddlnxveen Bod Straatweg 31 Bargarltika Madd Geboren Suzanna d van 3 V d Boogkct en L van Noord WUbelmtu Adrlanus nrdlnanaur Leopotdus z van A W Matae ei M A Marlen Albertua Marlnus Petrus k van J Blachl en Th M Schrclzmeljer 01 i van P O Hoogendoorn en H Nobel Overleden Adrlan Koal T 3 d dr van G Koater en C Groeüeache lj Erhe Aplonla Duökera 5 J dr vfa A DuIJkera en J Klaaaae PLAATSELIJK HHUWS 3EKGAMMCHT u uiken doodceb en De heer J Stout iKwam tot de ooaaagename ontdekkliur dat 1 hond 170 klppenkulkenb vau hen had BERKEKWOimE Di ZcveiLboom beroepen Ds M 1 W Zevenboom predikant der Ned Herv iemgente alhier heeft een beroep ontvangen naar BoveoJtar tel N H BODEGRAVEN Tweede predlkantapLaatii ia Oeref Kerk De Plannen tot atichling van een tweede phetfiK Bntflplaats In de Geref Kerk hebben thans vajjlen vorm aangenomen Er U een tweetal op maakt waarop ztjn fpUatst ds C Ioutman te Maarasen en ds K J Kraan te Grljpskerke Z KERK BN SCHOOL Pn f dr A w NlenwenhBls e Jaar Maandag 22 d zer hoopt dr A W Nieuwenhul oudhoogleernar aan de Leid che Unlversilell tn de land en volkvnkimde v n Ned Indli den dag te bedenken waarop hy O Jaar geleden te Papendrecht het levens t Hcht aatuichouwde Prof Nlcuwcnsuia heeft ala officier van gezondheid ala eerste Europeaan Borneo In de richting Wesl Ooat doorkrulat H j deed niet alleen belangrijk weten achappe Uk werk maar droeg ook veel bIJ tot een vreed ame pacificatie van deze gebeiden IlH tSI werd htj lot lioogleersar In oOb voUcenkuiite van Ned IwH te Leiden benoemd welk ttmbt htj gedurende 30 Jaar heeft beknced Prof meuwenhula heeft den uitdrukkeHJken wenoeh U kennen gegeven HJo tachtig Un verlaankif alechu In en bedoten famlltkrlng te gedenken hebben aangemeld kunnen niet meer wor rwi len wnVden Ingetchakerd den gereglat niet bij de dIatrIbutleWan Inmaakgiazen zul ird met als gevolg dat zij gl Bevorderd De wachtneerter der marechausüee J O KleUboer alhier la bevor derd tot opperwachtmeester WADDINXVEEN BnrgerllJke aCaaid Geboren Kksabebi Antje d van S Posthuma en S N van TlenJioven Johannea Pleter x van B van ï T Vr i K J Uithol en Borg Ondertrouwd B J van dar Mal n M Ultman rOtlWd i t steln n d W Botterop 1 Oprel en C W van Duren P van Hk Starre en B Hlndrlnlis J J Hag en J VerHade P Maglelse en 1 W Too Overleden Pleter KoalK 11 4 an A An MilHgen ZEVENHUIZEN Bargerlilk stand Ondertrouwd O H Relln 20 1 Nieuwerl erk a d IJaael en P Heli 27 J Getrouwd J P Bos 37 J tt Blelswllk en G A Paul 50 1 Overleden J C van Dam 7 J weduwe van A de Bruin Onderavoii Ckr BehooL In de School me den Bijbel werd een goed bezochte lideravond gehouden Aan het begin vin den avond bestond er voor de cudt gelegenheid het werk van do leetUngen ie bezichtigen waarvan e n druk gebruik gemaakt werd Na het tingen van Pa 108 1 en en hel leien van het SchrWgedeelle Mattheüa I l 3 werd de avond do ir den voorzitter der vereenlglni don heer M ZwUnenhurg mef gebed geopend Hel hoofd der achool de h r E C de Greef aprak over Bt bel en kind en de heer A C ten fate onderwUzer over JCaraktervormlnü Na de pauze voerde het woord Ha F R Dam até Ned Herv predikant te Stavenluc voordien te Slulbwljk die mdelljk weer tn KeeuwIJk woont Na Paalmgezang werd de geslaagde avond door da Damsté ntiel dankgebed gesloten INLBVBtlNO amBRKBONMn BOSKOOP BnrgeriUk stand Geboren 5acdbua Gerardus z van H J van Jaarsveld en P C Straver Ardlne Jeannette Marie d Mn T de Jong en W Poethumus ÖT dertTÓuwd B Glasbeek en J Bunschoten jnmauKLt mededeelingeW Evenals bt d tnl v rlng van sulk t onn n van 1 t m I Mei 1 14 reiken de dlatrlbutledlensten van N lm It Met as bij d Inlevering van bonnen Ali fnrten 110 een hali rantsoen auther per twn wederom blJ wijze van vooracbot toewijzingen aulkvr alt voor tweemaal het aantal rantsoen ii hetwel dt detalUlatcn Inleveren Deze voor ehotlen zuilen ev enals de voorschotten van M TOBWUZINa VUB8CBWABBN JÏJIÜUÏ uitend gedurende de nntennaandsn vleeachwaren verkoopen dlerjïL il i bezit zHnde toewijzingen ï bewaren zft behoeven deze du niet bO d Dlstnoutlediensten m t leveren Te zljn er tijd zal de gelegenheid worden opoigeateM ijedoelde verloopen toewljzlnümi waarop het codenummer van den netroKKen detaillist voorkomt tegen nieuwe geldig toewijzingen In te wisselen UlUraard l a he t den handelaren verboden op deze toewtjzlngen na afloop van den geldigheidsduur n voor het tijdstip waarop dj ng wta ld kunnen worden vleeachwaren t kooocn 1 Lai I Mei g grven t z t wederom geheel worden IngehtKiden en niet sooals aanvankelijk b gepubliceerd door Inhouding van J Overleden Johanna Spaargaren 32 eehKtenoote van W van den Bosch Annitfje Hooi en loorn 8ei J Jüslna Joitauna van GemeTcn 10 dacen de Mn van ket M en I bepalen iDleveriBgriaael ver e aanul rantsoenen LBVBanfoapucMT van nnu MOORDRECHT Burrei1l te stand Ondertrouwd J W Mulder 30 Oouda en L M van der Rej 20 j A leniera 22 J en M van DUk 20 Wifieekerke Gehuwd A Rlpineni 22 en M vnn Dijk 20 Gebaren Dirkje Johanna d van A fi l éeuwla en K E M A van Aan plulmv ehoiid ra aonder voedertoewijilng die aan het eerate deel van den Ieverlngspllcht niet geheel hebben voldaan tal aog atft boet worden opgelegd Indien echter op 11 Mei as nog niet Is valdain aan het eerste én tweede deel van den leverlngspllcht t w 10 eieren per kip zal voor elk op decen datum niet geleverd el een boete mrieten worden betaald van 1 Hirt Is Aewenscbl dat opzichters en verzan e E N G E L 8 H Mijn 25 jar erv Engeland stelt mij in staat U In korten tijd vlot practiach Eng Ie leéren ƒ 3 per maand Br no G 3646 bur v d bl MUZIEK Accordeon Hohner of ander goed merk te koop geyr alimede een lagwerklhstaili tie Betaling contant Br J Kadee Zuiderpark 1 440 Den Haag D H 2488 m bt iyon beaocken aan de pluimveehouders 0 f Itjdlat levering aandringen Nederlandsciit Spoorwegen V MARLE ft BIGNELL z o auireN iNGCi 130 1 j Net Meisje gefraagd voor heele ot halve dagen Mevrcujv Kunnen Voorwillens 2 c KANrOOa lAAUTtAAI Ik TIL 733308 S C AV NMaG Veiling van moubilairO on ondora goe itoren haofl IIND Mil plaats Inzaiidingon dagell iki van 0 4 uur Opslag van inboadeli Toxatias doer hel géhaele land Voor inlichtingen wende men lich tot de Directie Aecordeonias gevraagtff Gevraagd op Distillateurskantoor een AANKOMEND BEDIENDE M of Vr Br no G 3665 bureau van dit blad voor meisje van 11 jaar Ie Ouderkerk Br no G 3650 bureau van dit blad Te koop gevraagd een groole en een kleine brandkast Br aan Firma A Frust Gzn Assurantiekantoor Borne O bij Hengelo Tel 313 Van 15 Mei af worden voor het vervoer van rijwielen Jongedame met veelj kantoor tooren winkelervarinx a betrekking Kantoor of winkel Evenl ooli enkele dagen p w Br no G 3661 bur bl BELASTINGCONSULENT Inlichtingen omtient opleiding examens eii lidmaatschapbJI hel Secr Nederl Col v Belatfingcons V lkenboschlaan 295 Oen Haag Telefoon 39 57 17 slechts fietsen aangenomen Indien 8ide VoriiBriep Laat deze nü door on ats Incaaso SpeciaiUt incasseeren G Wn koaten votjruit doch AÏléén bij resultaat Vele refer luya sa ees Is Uw aucces Schrijf nog heden onder Motto JSUCCES aan Advert Bur Bolrek Koningsplein 1 Amsterdam De Goudikhe Melklnrichtii g Turfsingel 2527 Gouda vraagt voor haar consumptie melk afdeeling oenlge flinke Jongens Spoedige indiensttreding gewenscht Reiskosten worden vergoed vojorzien van naam en èdres DUC SCHUUR POEDER 15a IHFfllfffWH Thuiswerkers geioeht door J M Vermeer Fluwevlensingel 72 Aanm des avonds na 6 uur In goeden ttaat zijnde Box ea badzaUtji gevraagd C de Kouter Adr Vlackstraat 10 Gouda Gmfeatf timisspilir m leeftijd loekt tennisclub W HEIJBROEK Plattewieg H 223 Reeuwijk ONTHOUDT Hvisrnting gtzöcht do r twee dames Spoed gew nscht Br no G 3695 bur van di lad NinEStANDiCH MlltKAAI Ta koep gavraifd eeri apikraan voor mellttfUa Adres A Scheer MelKISandel Haastrecht Koo v akkcr affiat ur we eiiner faïnkt zijn thee zóó TABAK Plant voor uni injit I maal veripeende planten en U beul tfvredea JAC KOSTER boomkwecker Boskoop 72 THOR VLAAepiNCEN 7 4 Alles op itemiMMgeblcd viTflsfln Zoudeé iraanvogtls Stekker ilJn kt IHUeHTINCIN HAMOl ll0INO aa OOHUB VBintmMBAM Hl tiw auumuiMi uvamHCitB Mtuir h arimkt Saniét Hl MÉHMBIIfil MOOnMANS KNIV T Houten labels zoolang d voorraad rek k 5 eont aan da loketton verkrijgbaar m f VAN KOFFIESURROGAAT CrESPROKEN T Morco Polo reiada In d I3d Muw n or China n tog ho d machtige Koebioi IClian vi f soor ten voA kroonvogeti te d yoor zijn fijne keuken Of zij MdMr waren I ER KOMEN WEER SCHEERMESJES Levert bi oiis wa derom Uw bon R07 van de tabaktkaart in en wij voorzien U gaarne zoo spoedig mogelijk yan V V I F PUDDiNe deiMm vöor l uaae 1 PITTO 15 BEST wat wils VAN H E LIE S KOFFiESUÉfROGAAT Th mebrandl kleiweg 78 Gouda j l BC aOUMeHE aWW Kleiw i 78 OoBda = Diïu Verbi itserwage ce aan n en Hjestr al Kesiiia n nitaeHe W e n ie Gk een lig tot het de laKEEDI ROO finprask bl Mulis BUdfitaxev bMli telwlt f J ein Oei i P OB 14 aiuii moQtca b nw m T i aina lakt I h btmn dl Wt I dr m brdrtmt tlrma a n evailiMi ttt Vnt K v jkn d I kMi nt iKCn TUI it onaakl dil nntn Il vef ltm lB let lijkt vla ICoitani voofb levtedeo n kfijifc iMPfL f 4 Giro tl ÊJwi GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DE JEUGD EN NEDERLAND In Bellevuè tie Amsterdam is Z hidag een büeenicomst getiouden van jongeren georganiseerd door het jongeren sttüdblad De Stonnvlag De leider van het aitieidMebied jeu d van het Nj F Knol hi H een mleidin die o a aeide dat de afloop van dezen oortog slechts kan zijn t een totale nederlaag van Duitscnland en zün bondgenooten óf een totale overwinning ui het eerste geval wordt de Rus hier vroeger of later de baas want Engelschen noch Amerikanen zullen hem dan op den duur kunnea tegenhouden In het tweede geval komt er een vrede waarin wü allen voldoening kunnen vinden Dan ii de groote vre ig Wat heibben wü hier in Nederland voor jongens en meisjei staan Hoe de oorlog ook eindi rt ee volledige souvereiniteit zal in de toekoqost voor ons voUc onmogeUi k zUn Er zal een continentale eenheid moeten komen Spreker was van meening dat wü niet op de onderlinge verschillea moeten blijven wijeenl ma r op allea wat ons gemeen Is Wü moeten rustig durven leegw dat onae toekomst is gelegen In net Groot Gennaansctir rijk Tijdeas en na afloop van den eenvoudigen maaitüd welke vervolgens werd gehouden kw am het reeds tot een rubne edartitenwisselinfr wsftke waar c ii1nUik nog meer dan de openbare discussies het pad voor een goede verstandhouding effende De talrüke jongeren die later het podium beklommen hadden velerlei adviezen wenschen en odk bezwaren De anti s bleken meerendeels voor standers te zijn van een onpolitieke jeugdorganisatie De heer Knol Mekelde de overdre i ven zorg voor fins naüonaliteitsbewustzijn Leeft et daarvan zoo weinig in ons binnenste Wat wü elk oo jenblik moeten vreezkn het te verliezenT Wü moeten on ze eigen onmisbaa rheid voor exEuopeesche gemeenschap bewust wOTeUrn De Jeugdstonm moet zün et n eiTtr corps d kern van onze jeugd Jongenwa Beergeséhotcn Zaterdagochtend is in de Insulindestraa t voor pand 197 te Rotterdam de 26jariige A F M Sweep in deze straat woonaditjg door eeft ma neexgeschoten kort nadat zü elkaar op het trottoir gepasseerd waren De dader die te voet was nam de vlurfit Ket smebtoffer is over racht naar het ziekenhuis aan den Coolsinrgel De toestand is redelUk zeli iets vooruitgaande De dader die te voet va nam d vlucht Zijn signalement is als volgt leeftüd pl m 24 jaar slank postuur lang 1 76 m donkeer costuum Of donker geverfde oude militaire jas droeg vermoedelük een gleufhed itatUfieumê N V VKBEBNIQI STKAKINB KAAK8XNFABBIKKEN tJOüDA APOIXO Ten kantore der vennootschap is gistermiddag onder leiding van den tweedeu vixtr tter dr A C van Roasera le jaariijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Vereenig de Stearine Kaarsenfabriek GoudaApollo gehoudeiL Aanwezig waren acht aandeelhouders vertegenwoordigende 1808 aandeelen en uitbrengende 38 stemmen Zü otM nzën goed virxargdf DBt t ceruatatellinK an hQ weet dat er voor tljjn ouden gaaoTi wordt HQ htd al laac gepopeM B diaast lis aemea Bl vrtwOUgsr msa wat aov ar van aya ouders wbrden ala m waf isT Toen beeft htj eerst aens gelafdmiesid Dat vlal ewahUy mee aood t Ut naat aso gerust hart vertrolc Doe ala hO sa vul nderataaada bM In U ontvangt dan I InUehtlogeii Oe vergadering keurde het jaarver afslag goed en vnreenigde zich met de voorstellen ia directie om van de reserve voor minder werk een bedrag van ƒ ISLeeS over te brengen n fkr de verlies en winstrekening en om Can de reserve voor deelnemingen in andere ondernemingen een bedrag van ƒ 234 106 over te boeken naar de statutaire reserve en het dan overblijvende gedeelte der reserve voor deelnemingen ad ƒ 49 9 18 af te boeken van de post belangen bij andere deelnemingen De statutaire reserve Is door deze overboekingen gebracht n ƒ 1 141 000 zijnde een derde van het kapitaal waardoor geen verdere stortingen op deze reserve behoeven te geachietten NAAIC ADBBt WOONPLAATf De balans en de wiiut en veilles rekening werden goedgelcaurd Aan het besttjur werd decharge verleend Overeenkomstig hc voorstel der ilirectie rerd het diviii d op 4 i vorj Jaar 5 bemaald coesaodW Mf mr delTafiM tf Ukfcalpgsa ia tmmdên aaa ttsacs ltoawsaJ Nicdcflaade Korst VMneïbws S Dea Haag RcntebUaclirilvinr rUkapoatspiaftrbuik De rentebUwhrijvinc op de Mpabr iaiikboekjes van e riikapostajsaarbank xal geleidelük weder voortgang kunnen hebben Daartoe kunnen in paalde maanden uitge geven boekjeè w oer worden opgewonden man de rijkspostapaarbank te Amsterdun UHbretd K verpHehte xlekenloii4sverxekerinf V BU besluit van den aecretarisgeneraal ifan het departenwnt van Sociale Zaken ijn optiteuw enkele groepen van personen onder de verplichte nieken ondsverzekering gebracht die tot dusver hiervan verstoken bleven daar zij ofschoon hun vaat looa oltt meer dan y 3 000 bedraa t toch titet verplicht versekerd zün Ingevolge de Ziektewet Het gaat hier voornamelijk om verknemers die op arbeidaovereenkonVst werkzaam zijn bÖ het Bureau Voedleii oorzlenlnf in oorlogstijd en de daaronder re sort erende diensten t Nederlandsch cl ariT g en het devlesen lnstituut Voorts brengt hel besluit nog onder de verplichte ziekenfondsverzekering de per sonen in loondienst werkzaam van o aan Inrichtingen ataande onder tieheer van mstetlingen van weldadigheid of niaatschaP peiijk nut welke voor de ztekenceldv irzekeriru van haar personeel zijn aangesloten bij de invaltdlteits cotfperatie te Gravenhage of de vere nigtn Voor ziekte en inval ld lteit verMkerin ten behoeve van nersonen Ut dienst vao Kath Mlttkmaat JMuppeltfke instelltnfen te Utrecht Het besluit van d n secretariatmeraaltreedt 22 Met as in werking i het tsultereard in het weltwgrepen eigen bclanjsder betrokkenen dat z voor hun onverwijlde aanmelding blJ een algemeen xlekenfonds zorg dragen RECHTi Van den heer W Bueb te Rotterdam was Iwricht ingekomen dat hij wagens hoogen leeftijd bedahkt als commissaris der vennootschap De voorzitter heelt dank en waardeeringiiitgesproken voor den trouweii arbeid waarmede de heer Rust zich in een lange reekf van jaren voor de veiuiootschap en daarvoor als commissaris van Apollo hpeftbeijverd Met algemeene stemmc n werd als commissaris herkozen de heer W Ruys te Wassenaar en in de plaata van den heer W Rueb gekozen diens zoon de heer P Rueb te Rotterdam WAT WAAK WANNEEST Beiktaie Bloecoopt De vader der artnan Aanvang S uur ThaUa Theater Veel ehdc MoDlka aut Toontje Jaowena en Loulia ColpIJn Aanvang S uur 18 Mal 7 uur Nieuwe Schonwliargi Extravoontelling theaterabonaement KultisnMie Contactraad opvoering De groote ahbekende door Het ResidenUe Tooneel IS Mei 7 1 uur Caté DuUnatce Simultaan J Goudriaan voor damclub Gouda VarkaM en dMmi t ni k 1 f BOffiian Sn aameawerktnc met CC D airtbtonaren heeft de poUtle ta Soest bt A B G twee varlteiM vi r kff wol en eerispinnewiel in beglag ffenomen Voorts werder ten zUncn huUe aantgetroffm een comhaalde jenever een paar teUen ontkien eplete diatllleerderIJ 40 A 90 Uter over erofSge en een biyil luiker Ook dit fnw werd tn beglag gsitomen A B O U uut vluchtig de medeplichtige 3 M werd g arrc le rd Aebt K mdcn eefatparen Dez datfm hebben te Tilburg op één dmt niet minder dan acht echtparen hun 50 Jarig hu wélijka eeft gevierd 17 Hel 7 nor Nleowe Scboawburg Derde eoocert Rotterdamach Phltturmonisch Or kest In Bectboven cyclua dirigent Sduard rupee sollaten Mia Naberman en DIck de Rcua 17 Mei 7 M oaa Centnl Ledenvwcadering Ned RelBvereeniglng 5 rij zen voor abruarl J l APÖTHEKERSDUNST Steeds geopend des tuchta alléén Voor gcneeamlddelen Apotheek Z Grend al léèn Lange Tiendeweg S KANTONGERECHT OOUDA trareordeeld abn wegens tan verkoop voorhanden hebban van brood met een te laag agewlcbt aan droge tof D A van L te WeSrdeo O suba 10 d h K C van V te Goud sulu 10 d h stAX£U gebruiken van een voetgangerslantaarn welke geen helL r blauw licbt uitstraalde H A te Gouda suba 1 w tach mat teruggave van he beslaggenomene Boofoivervei In den avond van VrUda g 3 Maart j L werd nabij da NapolaonsDaau onder Sittard de loopjongen H I rreuliii i Ue In dienat la bU da Unir te Sittard door twee gemaakvide personen aangetMHKlen Ze traclutten liom onder i edreialAg met gummistokksn en een pietooi t t eweg n een taach waarin zich ruim 00 aaa gekl en een ffroota hoevecUietd bonnen wwke de loopjongen paa van vele klanten tiad ontvan n mf te geven De overvaUeoe liet zich echter niet ban maken en weigerde de tasoh af te g van Toen rukte een van de aanvallers bAm de taach al waarna het tweetal in de duiatemii verdw eeo Benifan tijd later werden de lS jaiig k 0 ji Mien L C vah K tilt Heerlen en ds W Jarüa bankwerkcr G 1 Sch uit Geleen ntinénoudcn Ze bekenden al spoedig en itonden Maaodlg voor de Maastricht 3cha rechtbank terecht waar zU aUaa volmondig beksDden O ruim on badden za onder elkaar verdeekl de gract hoeveelheid twnnen waannee ze zett niat £ oed raad wiaten werd do r een broer van vaa E te Amsterdam tn een caié aan het B mbrandtfiMn voor aiOO verkocht Van dit gekl kregen de rcovers ieder 6 x ierwUl Van X zijn elaeo aandeel v a 800 heimeliik mat nog IKD vwgroott omdathij vertsltfa leohts leOO ta hébbea ontvangen a Tegen de twM JoiVelul die dan roofoverval idMKden werd leder tw r gevangeniaatraf evraagd aoon geUjk Ln een Jeugdgevw eois door t brenae Tegen den ouderen broer Van die de bonn n in Am terdam te gelde tiée s mrakt klidde de eiach acht maand fcx gevalwenJastraf terwijl tegen een JuSro dla eenlce vaa de geetolea boterbonnan 1 aaissenomsn en later en deel va bet geld oor Van K ad vetfcorgen en toen de lolltle de zaak op bat voor kwam dit i ld lad vortuand drie maaoden evangen traX werd gevraagd De twee jon etui v n den roofoverval hoorde verder nog wegeoa e a Inbraak In een mapsijn ta StttaKS waar ze twee zakken lulker ad 90 ktlo baddan geat olen w ens diefital met braak nog een een aar f vangeuioetiaf te en sWb laehan KXRi BN SCHOOL Voctffannrslantftanu mofen 1 aUeen blauw licht iiKstralen flet a en voertufKen voeren een wlnc veriicbUnjc door een nauwe spléti hei roode achterlicht vkn de flets moet naar traven afffeschemid lUn i et voldoen aan Ov eutgheidswet B J B te Woerden S maal aubs S d h lüet voldoen aan de Leerplichtwet H J te Zwantmerdam 7 M subs 3 d h i C W te Woerdeii ƒ 10 suba t d h rooken In en afdeeling Verboden t ronken van é n rtttuig der Ned Spoorwegen 3 H L R te Rotterdam C D te Utrecht 4 aubs 2 d h rijden met een rWwtel zander goed aallterverllchting L D Sch V te Ammerstot 2 50 suba 1 d h olet al te landen tijd een einde zou kunnenkomei f De natuurlQke omataralgheden zijula d komende dagen gunstiger d n overeenigen tlJd de nachten woi w n olet doornmanllcht verhelderd en d hooge vloed lagunatlg voor laoddüogsoperatles aüfoi t viakkestrand Het lelt dat ki l bt bUzonder het v rkeorsnet en de vUegvelden in Noord Frankr k n BelgUS het doelwit dar AUgloAme rik4 4isohe luchtaacvaHen zijn doét de Ka naaikuBt in ée eerte plaata In aanmerking komen ala mogelijk Invaatogebled Zooale evenwei van Duitsche zijdSe verklaard wordit is men op alle punten van het Europ esche vasteland op lendlngen vocu benKd C bruik van laohtlandtngstroepenT De EweecinaAireffeien dei Duitacher richten tich niet aUewft tégen tanding en vdO sea uit Het ie lUunaMifc aan te nemen flat d gealUearden op zeer groote schaal van liu U Uiulin stn epen gebruik zuilen maken ten elode niet uitsluitend aangewezen te zijn op een frontalen aanval op de V rd dd lngswerki n die da Dullachers overal aan d door hen bezette kusten hebben aanffelego Zn hftt alg mie Ai koestaren de gealUawden bli kaoa hun uitlatingen van hun luchtw ien giraoto verwachtlnfcn Ecilte ook ewi overwicht In da lucht iM uut daartegienovar van Dmtr ziié $ betoogtf wordt een ganutle voof welslagen óer openttiea te Uuodi zooala verloop v n den strijd In Italiè met ni bi Caaakio guioegzaam heeft aangef Overlg ena bestaat ar reden aan te no n n dat van Duitsche E de bij aea tavaste ook tot duwer zorgvukUg geapaarda reeervtts ia d en btrljd sullen woraen geworpen O van DuitsctMidkwtt kan men h het gebiedl vaa nieuwv wapens ootf verraaaittgea verwMdtr ten dte voor den beellasemSen atrtjd in petto £ iïn gehouden De ttrtjd in UttUi 02 b t weder ftplaaien van deu strijd in ItaUft in verband im brengen la met het verwacht algemeene oftenalaf dar gaalUeetde n v m a w mêrtoe de Inleiding vormt laat imen kk Duitsche mlUtaire kringen voorabnoig Ua et midden De ophef die de Kn ctschAme rUciaansché propaganda van de hervatting dier aanvallen vaa het vijfde Amerikaansche en achtste Britsche le er maakt moet den indruk weitk n dat de besliasende strijd een aanvang heeft genom n doch hoewel de aaovailen srootsch opgezet zijn en met een overvloed van materieel worden ondernomen spreekt men in Duitsche mlUtaJre k lngen nog niet van een offensief Men be schouwt de aanvallen die zich v aoralsik C alleen tegen de Duüsche atelUn en tussch n de Oo i van Gaeta èn Casalno riOiAen la een poging Duitsche strUdlvacbten te bidden In Verbasui met mogelijke plannen d r gea Ue rdMn eliden in lUHë of o andere i Eubopeeache fronten operaties nog grooter chaO l uit te voeren Da stdUjdltf achten oad r het opperl evel vau den EDtfelachen gar neraal Alexander hebben dank tij hun ge weMige overmacht weHswaar torpe kunnen wUttMin doch deze te inwlnat is bij den hevigmi door de omitaod heden begun tltfden Dult8Ch i tegvnstMitf voorekmog tot et le kllometera beperkt 9eblev i D bijzonder felle strijd omvat tot du v r slechii en vfarda van het ekaeie ZuldeUJk Itw ttaanache front tiutchen n rrreensche en A hialtedie 7t doch I u tsche militaire krtoflen houden r c vki mat a niiogelilkfaeld dat hij lich ook tot aAlara Mctoren zia uitbreiden Legaal Wijlen mej M G DorUand te Haastrecht heeft aan de atdeeling Gouda van de Vereenlging tot st ua van vwwa rloosden en gevaUenen 1000 gelegateerd VMTdaisterfaig De politie heeft aangehouden den 50 jarigen coo inan P C M alhier wegens verduistwing van een bedrag vsn ƒ 2039 ten nadeele van een Goudache fii nia De aan a houdene ij naar Rott tla n overge bracht Femlleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF ppTspr ruoian van abaa Johaoaon onderzoek duurde lan maar tenal5Me lag de zieke weer ro rloo ni t KOHQten oogeh onder de dekens Dokter D veeiide met zün zalcdoek oiver zün sBo lioofd En Xjrroeig Trude Quisterend Straks 1 we teiracrtjden washet korte ant oriL Ik too t evenmiia handen was n en wat drinken NA DB AmACHTgCHOOI Qj e ambachtschol voorziet In stbe wie niet geheel vreemd la In ons on d rw a wezeo weet dat naaat de M UX O de amtMchtscbool wel da hoofdafnemer Is van onu maimelttke arbeldsjeugd dl da lagere ichool gaat mrlaten Al brengt wt voor menig oudstvaar ern tlg geldalQ mooUIJkbaden mede dei Vrjj langdurlgt opUldlnf te bekostigen toch raat de pracWk uit dat In de meeste gevaleln de stuw toi aan het diploma kan warden voort eet Dan echter komt de groate vraagjfwat nu De M T S kan dlkwgii niet WB ostlgd worden en dus Is het antwoordj emkkkelUk gevonden Ken bctrekklng k i de moesten wenachen ook niet anders Ze hel ben eigenlijk den tap van hun oBestelIJk prektatlevermbgen recrdi bereikt en zien hun toekomet klaar afgebakend voor zich liggen Uit h n groeit het groote leger van de kundige vaklui waarop onze geheele Industrie la gebaseerd Al die andean echter en het zijn er telkenjara hondddeit die wel verder zouden WlUen stud reiï en het ook vrel kunnen beginnen dan ven moelzamen pelgrimstocht vla wlfstudle schriftelijke lesien avond M T S enz naar een haast ontwrelkbaSr doel Al te vaak echter Is de fttisncleele onmacht het gebrek aan tijd of aan een rustige itudiegelegenhetd grooter dan hun goede wU pp deze wijze zfln reeds talloozf goede krachten geheel ot gedeelleHlk voor ds aamen v1rw verkuren gegan en elk jaar neemt hun aantal nsf toe aet Lan amat ck Atudlum biedt hier d reddende hand lederv a kerel tusschan U en M Int die bcwtjzcR kan dat Ihlj boven ilii Jfldltiiliiiaiil ligt wordt door d e InsteUlMT voortgehotoon Niet alleen is M T Sr ook de Technkk e Koogeschool slaat idsij voor hem open Inlichtingen hierover Een baU uur lat settelliGhard zün w jien lang den wqLani draaide hft ooDtactsleuteltje terug en bt Zou je me nu eertk willen vert Uen wie de onv rlaaft is die datmeisje in een dergelJljqpn toestandhreeft gebracht Trude van Zékn wer4 doodabiMfc Haar handen klanulén zUh ineen aneen laap via droefheid kwam in haar oogen Daar kan ik je geen onttMoeipdop geven atasnelde ze Kun Je me dan v rteU n hoe met dat meisje in a anfalkinig bent 8 konten WaaTcm stel je me 4 vragen Hicbord Dat is de afspraak niet hebt beloofd een cakele vraag M stellen Je hebt me een dienst wjUenl ewijzen Dst heb je nu gedaan Bcdank jeiervbor Richant nam haar bevende hand Inde zijne en met een stem vol teederhekl zei liij Trude vertel me alles laat me ie h lpen l ük wil j vriend zün je kameraad Wie is dat meiaje Ze beeft zulke bekende trekken Geloof me j kiurtt me volkomen vertrouwen BWftig trdk ze haar band tenig enbaairstem l lonk heesch 1 Ik heb je gezegd dat ik geenantwoord kan geven Vraag n e mets fddter me niet Zonder ie te zoggen bracht Dix zijn wagen weer op gang en reed in snelle vaart veider BU keek strak voor zich Na geruimen tUd vroeg Trude nog hooip is IniaT te redden te verkrijgen bU het Langemarok Stu Wil je me zeggen rf er volgant Lange VUverberg Oen Raag Jou