Goudsche Courant, maandag 15 mei 1944

WJ JIMiHft iM i 36 ci por pak 1 250 gram Bettaat er ganMte tp voetUmgtmiddéUn Ja Zoodra op es vtrpakkinf de naam W A Scbolten nx rlu ni t beeft U deoowrikbere kerheid dat de inhoud joed zuiver en 4makelijk ia Oat fr de wMrde aan W A Scholteo a Albumona Balaroim Tnnsparanta ▼ erpakt aardappelmeel aa o Vr A SCHOLTEM PLAATSELIJK NIEUWS ntEDIKBBURTEN VOOR HEMELVAARTSDAG BtriMabttcbt N d Herv Kerk 10 uur to B voldt Gtni Kerk Ifi uur di Tertwafc Uttcetredcnen N d Herv Kerk 10 uur Dienst Boskoop Ned Hw X rfc 9 90 uur de heer De Zeeuw Geref Kerk 9 30 uur ds V d Stoel Chr Geref Kerk 10 uur dl Kteisen Kma K rk 3 30 uur ds Zuur deeg van KlndtKiven herdenkinc SOO jteitf iMBtaan Oer Gem 10 uur Leeadlenst OtMMvra Ned Herv Kerk 10 uur da van Vliet WieefTfcht Ned Herv Kerk 10 uur da de Vo Md V d Straaten Ncd Herv Gerei evaxhg 10 uur Evan De Pater Geref Kcrk l0 30 uur ds Erdm nn Rffocrkapeae Ned Herv Kerk 10 uur daVerkerk Geref Gem 10 30 uur da Hoim n McwrArectat Ned Herv Kerk 10 30 uur de Donker Gerei Kerk 10 uur da Kalk man Herv Gerei Evan 10 uoi de heer Ntenwerkerk a d Haael N d Herv Kerk 10 uur ds VoIIenweider Qerc Kerk 10 uur da Keyaw Geref Gemeente 10 uur LeMdlcnet OlMewater Ned H rv Kerk 10 uur ds Steenbeek Geref Kerk 10 uur da Viaaer Zaterdag uur Avonditllte voorganger da V d Weg van BUMum medewerking zangkoor Geref Gen eeflte 10 uur Leendlenet BaeowUk Ned Herv Kerk R euwtJk 10 uur da Roelofsen Ned Herv Kerk SIulpwl k 10 uur ds de Liiit Geref Kerk 10 uurds Warmenhoven StuvlwUk Ned Herv EvangelliaUe 10 30 uiMT Dietwt Geref Gem 10 30 uur Leesdlenst WmdUbixveen Ned Herv Kerk 10 uur da Vroeglndewe Geref Kerk 10 uur ds Sriiidt Chr Atgeech Gem 10 uur ds V d Kraats Wet en Evangelisatie in Bern Kerk 9 30 uur ds Broeyer van Dea Haag BOSKOOP Ecu meskwurdljre boon Teeenovcr den ing xig van den proeftuin voor de boomkweekerö In de Valhenhurgerlaan vtaan twee boomen tn bIo 4 welke aeer zeldzaam tljn De boomen dragen prachtige blauwe bloemen zonder dat er zich nog maar een blad aan de boomen vertoont Dete boomen genasmd Wellingtonla Impcraiii bloeien sktchts als bet in den afgelooocn winter hoegenaamd nJei gevroren heeft HAASTRECHT ilS OM GELEGATBEKD Voort vUU TOOI pastorie ea fonds veor bewaarschool vermaakt Op 18 December 1943 1 alhier op 78Jarigen leeftt d Verleden mcj M G Dortlai d De danm Dortland zoosU st hier in de wandeling genoemd werdsn hadden tich gedurende den vorigen oorlog alhier gevestigd en t ewoonden de helft der villa naast het museum daarvóór eigendom van wijlen mej G C M Drost In 1034 overleed de Jongate der belde susten meJ Geertrulda Dortland De dames Dortland hadden zich volkomen te Haastrecht Ingeburgerd en ston den In hooge achting btj alle Ingezetenen BtJ testamentaire beochlkklng Is aan dt Ned Hervormde Kerk alhier vemwakt tf villa met de bedoellnff dat deae na verbouwd te itjn tot éto woonhuis bestemd wordt Is pastorie benevena OOOO Na aftrek vaa hieronder te noemen legaten wordt bet overbUUvsnde kapitaal besteed als stamkapttaal voor c i binnen tien Jaren te stichten neutrale bewaarschool voor welk doel oen ttlditlng in bet leven fsroepen zal worden De volgende legaten zJjn vermaakt aan de Evangelische MsatcchappU te Amsterdam 4000 aan het Tehuis voor alleenstaande blinden te Wolfheze 3000 aan het Zendingsbureau te OegBtgcest ƒ 3000 aan de Centrale Vereenlglng voor Uchamelök gebrekklgen te Arnhem 1000r aan üe Inrichting voor doof8tommen onderw1Js te RotterdSm f 9000 san bet Centraal Bur Pro Senectute te Amsterdam 2000 aan de Adrlaan Stichting te HlUegerbbcrg 1000 aan de Vereenlgtng tot steun van verwaarloosden en gevallenen afdeellng Gouda lOOO aan de Vereeniging Valkenheide te Msasbergen 1000 aan de Zuld Hollandsche Vereenigtng Het Groene Kruis afdeellng Haastrecht f ÏOOO aan het Donia Rijkersfonds te s Gravenhaga raoOO I aan de Prins Hendrik Stichting te Egmond aafl Zee 2000 aan het Dlaeonessenhuls te Utrecht 2000 an de Vereènlglng tot bescherming van dieren te s Gravenhage f 1000 nievwerkerf a d ijssel GENEESKUNDIG SCHOOLTOEZICHT Gemeenschappelijke regelbnf voor BSgea gemeenten Reed Juren u Nlcuwerkark Uual voor het tfcneericundlg Bchooitoclicllt aanae sloten bü b stre iv rbAiul k en Usel en werden de openbare acjioien In de gemeente geregeld bezocht door de cciioolartscn eerst door dr Vermei en later door dr Uooykaas Nu la het land verdeeld In diatricten en behooren de gemeenten Bergschenhoek Ber kei en RodenrUs BlelswUk Capelle a d Ussel Moordri cht Nleuwcrkerk a d IJssel Nootdorp PUnacker en Zevenhuizen tot het Uende dUtrtct De burgemeesters van die gemeenten hebl en een commute van beheer gekozen waarvan burgemeester F Jas van Nieuwer kerk a d Ussel als voorzitter optreed bur gemeekter J Verloop van Capelle a d Ussel als vkevooriitter en burfemeeater K H Brandt van Moordrecht als aecretarla pen ningmeester O commissie beeft baar itand plaala te NIeuwcrkerkT De bedoeling van dezon dlenat Is het geregeld toellclit houden op de lichamelijke gesteldheid van de leerlingen en het geven van advies als atwljklngen geconstateerd worden Inmiddels was reeda een schoolarts benoemd maar racent benoemlnc eldera beeft dte zich teruggetrokken zoodat een ander benoemd nnoeat worden Wanneer nu de nieuwe dienst in werking zal treden la nog niet te zeggen Het ligt In da bedoeling het toezicht ook ntt te strekken UX de kinderen van de bijzondere scholen MARKTBËlaCHTBN KAAJWABKT OUDCWATIit 15 Mei Aangevoerd partijen zijnde M atuk wegelide 400 kg IVIJzen Ie soort S od 2 SO 2e aoort ƒ M 0O l per SO kg Handel vlug OUkieele Meri ffcnn ïen MAXIMUM OBOsaonu uf DrrAn ui tUNPRIJZEN TOOB OROINTBN BN niUIT 0 e prtJaUJst geldt van 17 Mal UM al Eerste prtja la groaueraprtja p 100 kg p loa at p IN boa Tweede prtia Is detailUstenprlJs p kg p St p boa Oroenun AndUvIe glas il Ot tn Bavoye kool Bchelk M M Oil Bloemkool Sort lA boven IS cm o d kop gemeten IS sa 0 44 1 van ae 29 cm o d kop gemeten 13 00 0 4a 11 van IS 10 cm o d kop gemeten 14 90 0 11 lit van 10 10 cm od kop gemeten 17 00 0 0 Kaakomkommers Sort I vanaf SOO gram per Btuk n 10 0II II van 410 iOO gram per stuK 1100 oa m van no 4S0 gram per atuk 13 OO oil Platglaakomkommers Sort lA Tanaf TN gr per st a 00 IM I van 0SO 1M tr p St n 00 0 31 It van 010 W gr p sL ii 00 o a in van 490 tio gr p tu 13 90 0 il Stekkomkommers ll oo 010 Bospeen glaa 39 M per bos van 0 4 kg 24 00 0 31 Bo lderU 4 10 0 07 Peterselie en kervel 9 90 0 08 Kropsio glRs Sort I boven ISO gr p si 0 90 0 00 Sort II van 90 110 gr p st 9 00 0 07 Kropsja gelichte Sort I boven 100 gr Ver stuk 0 90 0 00 Sou n van 19 190 gr p stuk 9 06 0 07 Sla glas tnlJslB en dunsel 19 00 O IS Spinazie blad 1190 e II Spinazie stnilk 13 90 9 19 Koolrabt glas Sort I boven 9 cm dooranede II 90 0 19 So n van 4 0 cm dooiwsnede o 90 0 13 Postelein glas M 90 o 49 Peulen 194 00 1 07 Bosulen en boaajalotlen 19J0 014 Rabarber Paragon 1190 0 19 Ovcigoscorten 9 90 0 13 Raapstelen Sort 1 bovenH cm 13 10 0 19 Sort Il van 10 tS cm 10 0 013 RadUs 4 90 0 00 RadUs niet geb M 90 0 27 Ttdnkera 73 00 0 09 Aapergrs Sort IAzonder gebreken t m 29 st p kg tot IS cm lang 09 00 1 10 IB met Uchte gebreken t m IS st p kg tot M cm Isnit 07 OO 1 04 HAzond r georeken t m 40 st per kg tot 10 cm lang 92 50 OM UB met ll hte gebreken tm 40 st p kg tot M cm lang 71 10 0 97 IHA Mclit blsuw lm 30 st p kg tot M cm lang 71 00 o 07 IIIB licht blauw tjn O st p kg tot 10 cm lang 19 90 0 00 IV dunne enmet Itchie gebreke t m H t per kg totn cm lang M IO 0 40 V hollo itukken nt se 00 o so Fruit Aardbeien 174 00 1 33 Peralken Sorl 1 boven em e SI 00 0 11 IT van S 0 em 0 11 00 o 40 ni van 4 9 cm 0 14 00 O 10 IV beneden 4 em o 11900 191 Pruimen glasi Sort I beven M mm 0 31 90 O 40 n van 4 10 mm 0 M 00 O 31 III var SS 40 mm 01100 011 IV beneden SI mm 0 110 00 1 11 Voor het anildert van kool mag 1 et per kg berekend worden met dien verttande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor he aehrappen van wortelen mag 1 et per kg of per boa berekend worden met dien vcretende dat de wortelen vdór het schrappen gewogen worden Voor besorglng van groenten en fndt magdoor detaillisten 1 et per kg in rekening gebracht wo i deii l Oven den retlioopprljs afwinkel Voor de afwijkende kwaliteit en bovengenoemde producten alsmede voor het z g uitschot moeten prUzer r rekend wdrden die in een redelijke ven udlng etaan lot de hierboven gepublleeerde maxlmumpmjzen welk gelden voor de beate kwaliteit BH inkoop tegen legere dan de gapubliceerde nif mumprljsen moeten de verkoopprijzen dl overeenkomstig worden nrteagd BtT VBAOEN VAN BOOOBBB PBMZBN H TBAPBAAB BC10AAB DIZB OPOAVB BH GEBRUIK HAAR NIenwe e gav a keeaee ge vroegere oegeldig makee AANStJkO SCHAPEN EN LAMMBBSN 1044 In tegenstelling met den aanslag op de tn 1044 geboren lammeren die In DBOP BOBSTABTIUI BN INZ Met Ingang van is Mei 1044 iijn In overleg met het RUkabureau voor genees en vartandmlddelen van de nieuwe aankoopvergun ning voor drop hoeaurtlkelen enz gektla verklaard de bonnen ven aene M De eenheid la bepaald op 1 kg De geldlabeldMuur loopt tol 10 Itinl tOM Het U verboden niet geldig veeklaaide bonnesi tn ootvesgat te RadioDrogramma oeeadag 17 Mil Uv t 114 4 M O 41 Or 7 00 BNO T M Oras 1 10 ar 1 40 Bportn 7J0 Pro r onn S sa BNO s is Cr S4S SJO V d HularrJ 1 00 Opereltevarla 0 40 Oodad ulu 1010 Lecken la genend 10 40 v d Vrouw It oo Pr woUera orgel ll W Zang en plaiio 11 00 Aks ILIS Rong ark 13 40 BMO U 00 I end SB eolk brengt U 10 Crk v d Dultaotien irbeMe dMnsi IS 40 V d Jeugd U oe Hed precr 10 00 Oodad ettt U U Belfweg 10 OS BMO n 00 voor onge menedMB 10 00 BNO It S Melodlstea 1S 4S Enkele dingen in Uditen ant 10 00 BNO 10 1 Omr Ssymph ork ea plano 19 s Per uein door de taal 30 IS Omr Sjrmpk ork en plano U OO Uit kat longe hart a00 BNO Ha a lS alleen radioeen 1 2119 J Even en J Heesters B 90 04 00 Van de eene melodie tn de andere Hllv n 17 00 Pianospel In mod stUl 17 30 iolaalenfunk Nnrd Waet la lo Kamer ork compos 10 00 BNO 10 U V d Jeugd 19 30 Dansen en rhapiod 10 19 Wat dunkt a ervan 30 30 Varieie du sölr II 10 Pian oordr 40 Avondwtld n 00 BWO i 19 Zt4 Biiv I SM Slem V h Rijk GEBIEENTE GOUDA SPRBBEOim VAN DEN BOBGKlllr De Burgemeester la op J7 liei a iS derd om spreekuur te houden O ZUn eerstvolgend spreekuur zal 1 hebben op DeedeTdeg as Mei aV J week 4uo aOet e Woenedac M Mei MBOEDEEI GEN PLAATSELU 01STBIBUTIBDIEN8T CAPHXB AAN PBN USSEL De aandacht wordt erop gevestigd het ttldvak van M Mei tot ia Juni V len worden uitgereikt k bonkaarten voor voedlngsmldOalis k toeslagkaerten voor btimarbeid Voor bijzonderheden hieromtrent verwezen naar de In de gemeenten J gen bekendmaking waarby nog wmTJ gemerkt dat de op de vervolginlcgvrlhl otempel c data niet Juist zy i Op diezelfde bekendmeklng jn t derheden Ie vinden Inzake de gew ï tijden waarop de kantoren van dienst geopend ctln ujdlaé KOFFIE EN THEE Ultheseiaate en raUuldanda ee a iae goadeien eii verre vieaeid landen Dat da t denken aae d prima koOto ea aa tkaa vae Oerla Ook aa dankt ds kelavTouw aee Oerlas kt Deelaa kear ertnu teerlg Boofdredaeteur J O Weyotera RottaMH e re4acteur voor Ooud en Om tntai r Tleter OotUla VertatwoordolUk TO0I advertcntUn U Akkeraddfc oturdam OS geefiter NV RLUerdamaeta NleusnHÏi Rotteriea Veor de vele blijken van belangstelling ondervonden bü de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van derf heer MATTHIJg LANGENDIJK betuigen wij onzen oprechten danlv jn he personeel van W B V te Gouda Fam SUNGEHLAND NE DERLANDSCHE SPOORWEGEN HEMÈLVAARTSCTAG 1944 Letting en baladlng van Way nt Evenals op Zondagen behoorsn op Hemelvaartsde aMei 1944 tuxchen 7 en 18 uur elle engékoinen wagens te worden gelost en elle te veriendeti wagens e worden beladen voor de bereltenfng van den 6 iirige t vrljan los en laedtarmijn en evantueal van liet staangeld telt dese dag mede Utrecht Mol 1944 De Directie R K dame b b hii vraagt geatoffeerde Ziten Blaspkamer of Zit 8laapkamer m pension of middagtafel Br met prijsopg no G 3 8 bureau vsm dit blad Gevraagd direct een FUNK MEISJE voor d of d en n Zelfstandig kunnende werken Goed loon Ter Meiilen van Swietenstraat 4 J GEVRAAGD Meabcimakera Mscblnehontbewerkcrg Jongens Aanm Blommendasi Graaf Florisweg 41 Klalne Aclv n ntl n tot ia woorden OJO alkt woorden moer 1 040 penooeei toep an enl Brieven Bitraau 10 ont ktra Bewqaa o i oaat Z g a n salonlamp m sUden leap ƒ 43 V d Biait Gr Florisweg 101 PBRSONnL GIVSAAOD Wegens ziekte der tegi pw flink melgja van v m 8 tot n m 4 uur Uevr Bexemer Bleekersalngel 70 Naauter voor costuum enveratelwerk Kuiters KleinOeg 5 1 paar bl damesach m 36 z g a n voor 1 p klndersch m 28 uf 27 liefst laarsjes T A de Moree Mosstraat 37 Umêmtmi tirtn jmMê om Slmon Boegneim WAOmLSTMW Terstond meisje voor halve dagen Zelfst kunn werken Goed loon Aanm na 8 uur Greebe Kamemelkaloot 76 1 p br dsmessch hak m 3 voor m 40 of 1 A Snoek Zuidkada 132 Waddinxveen Nette huisnaalster v d Linden Eerste Kade 4T Voor tpocdlgt indiensttreding gevraagd un lakbawaani Conlnteur senllagazijRbiiliands twn Wagenjoiigens Firma Reneman van aer Heyden Grootliandel in Leventnilddelen Gouda Net meisje van 9 30 tot 4 30 met middagkoat Goed loon Mevr Hoogervorst Joubertstraut 74 1 p bl suède damessch m 40 voor aportsch m 40 Anker Snojjatraat 91 Voor direct flink meisje voor dag of dag en nacht 2yelfst kunnende werken Goed Toon Ter Meulen van Swietenstraat 4 Wegens huwelijk der tegenwoordige net meisje voor heele of halve dagen Mevr Kengen Bleekerssingel 21 PKftgQNEEj A biliHrr R K jufirouw 93 jaar zoekt betr als huishoudster bij net R K burger heer Br no 4593 bureau van dit blad K sch m 23 voor m 27 0i groote emaiUe pan voor 2 kleinere z g a n Zeltanreich P C Bothstraat 50 Net meisje le rft 20 Jaar zoekT betr Voor d en n Br w 4568 bureau v d blad To s imH i op Da KOP aaTtNT I OtSOa sa MtMaNIH eUMH UTIieCUT GOUDA Vjmtroat n Jl afatM l4 ltoóy = BL schoenen m 38 voor br schoenen m 38 m hak in g st V d Linden Eerst Kade 4 2 jronde tafels 20 samen kachel f 15 met plaat 10 fleaachen WM et per auk petrstel 4plta ƒ ï9 2 Inmaakpotten 8 Jongeneel W Venteweg H 165 Spoed Twee klmderjurkje leeft S jaar voor een damesjapon Bdeling Tuinatraat 5 WutU Blauw wollen blouse met lange mouwen v badmuts 1 p z g a n dimiesrch blauw met wit leer m 39 en regen cape voor regenjas v Lain Zoutmansw E 26 Reeuwljk Huiskamerameublement 4 stoelen en 2 faut 275 De Jong Vosslus straat 79 dat bel aeraa voor een BecraTento al Oramaola als ook voor Iraioeeartan Mtr slle pléstscn van en naar Uouda tegen STANfUUROTARliK dus iMrier WINSTBEJAI Is de Al eo l Beirafeelt Vercidglai Rotterdam te Oouda t C A Latigamaa Zeutnianslraal eO Eventueel kouw en Ontrsng kaner beMblkbaanr Goed onderh mandoline met foudraal 23 snaren leerboekje en stemfluitje geheel mpl ƒ 68 H Spruijt Spleringstraa®S9 Z g a h melsjessrhoenen m 29 voor m 31 of 32 ook In g at De Booij Gouwe 16 Zomerhóed f8 50 De Pater Onder de Bqfmpjes 88 1 Paar voetbalschoenen in g at X m 38 voor m 41 of 42 GrayesteIJn Turfmarkt 112 Dameshoeo donkerblauw heerenrtfodel ƒ 8 0 Hul ik Toilensatraat 91 Z g a n blauw zijdan japon m 4042 voor japon m 4244 Kramtfr Goudschewcg B 290 Stolwijkerslula Oramofoonverslerkcrs voor groot en klein volume t Centrum Groenendaal 29 Stedelijk Gymnasium Gouda In verband met den Hemelvaarlsdag zal de rector deze week in plaata van Donderdag apreekuur houden op Vrtldac 14 Mei van 9 30 tot 11 uur in het Gynuiasium Westhaven 52 Aanmelding van nieuwe leerlingen kan tot 1 Juni geschieden N V Vereenlgde StearVne Ksaracnfsbrleken GOUDA APOLLO gevestigd te Gouds De Directie maakt bekend dat In de op I9k Mei J l gehouden JaarltJkache il emeene Vergadering v Aandeelhouders werd besloten tot uitkeering van 4 dividend hetgeen na a trek van dividend belasting neerkomt op een bedrag van ƒ 34 per aandeel betaalbaar van 17 Mei 1944 ai tegen dividendbewijs no 3 ten kantore der Vennootschap te Gouda bU R Mees êt Zoonen te Rotttrdam en Den Haag bU da Rottcrdamache Bankver Milglng N V en de Nederlaodacbe HandelMU N V to Amaterdam en Rotterdam Gouda 16 Mei 1944 BO de Heeren R MEES ZOONXN de Nederlandscbe Haodel Maatschappij N V an de Rotterdamsche Bankvereenlging N V te Rotterdam en bU de Nederlanded Handel Maatschappij M V en de Rotterdamsche Bankvereeniglng N V te Amsterdam zijn van 17 Mei 44 af baUalbaar dividendbewijzen no 3 der Trustcertlficaten A en B van aandeden van de N V Vereenlgde Stearine Kaarsenfabrieken Ooud Apollo aaet respectievelijk ƒ 30 60 an 40 dividendbewijs no I der certificaten v ƒ IW van aandeelen va 1 bovengenoemde Vennootschap met 3 30 De divldendbelastMig is in mindering gebracht De dhrldendbew no SderTritttcertitl aten C zijn waerdak oa Rotterdam Mei 1944 PLAK VAN DIIBREIOINO Da Burgemeester van Nleuwarkark a d IJaael maakt bakand dat het door hem vastgestelde plan tot herzie ntog vsn het plan van uit breiding in uitvoerige kaarton ultgew kt met toellchtbog en twbouwlngsvoor Ariftan ter secretarie daaar gemeente voor een ledar tar Inzage ligt van 17 Mei 1144 tot en met 31 Mei 1944 Btianghebbenden die zich met bezwaren tot hem hebban gewend kunJwn vóór 14 Juil 1944 hun bezwaren tegen het plan indienen bü dan Commlaaarta der provincie Meuwerkerk aan den IJssïl 15 Met 1944 De Burgemeester voornoemd Oa te3 taris a i x H 8WBÏS Vmcnigin Het Soudsch Volksconcert Gedurende he o s win erieizoen zal h i Rotterdomgch Philhormonisch Oikatt vooi onze vsteaniging t n 9 rj van 4 concerten ga en Prijs von het abonnetnani ± f 3 De inschrijving van niauwa leden 9taol vanaf hadan opan bij het gacre oiiaat B Marfan99ingal 34 da ba9tuuisladani Mavr J Teunissen de la Rayloon 31 J H Pravoo W Tomberg9troa 22 an dan bodajlar vsreaniging Blaakers9lngal 22 495e STAATSLOTERIJ VAN SSAAmAO U SIBI l U vnaoB njkaae Mt tmuuho oooB raus I leMs ssaaii t isoo aiss bios f ooa na mm vim tasso I US m wm 1 100 loss lons vah nm raUBBI TAMf s loiT losa ion iiii ni mi i i liM isoi ina im ld im 1411 1414 loasiioM I4SS m um isao laao 1004 loia 0017 10 1041 MM 17 11a im itn i n IMS MO nas JS77 1110 3140 S IMO ts ia aso M70 1004 issa nat aSSl wil 1049 MOl MS XI44 1790 1709 naa aa7 1017 1S4 aai lo 1031 SIM ani sou m son S4ei wis wto waa M34 wet 9 MN 1701 MIS 1744 ITIS Wil MM MOS 3 W S074 4001 40 3 41M 4100 4171 4104 41W 4370 iMXI 901 44 4491 4401 4 7 40 4S17 4501 4904 49M 4011 4SM 4044 4 MO 47a 4714 7 iaM 4a79 4ast SM 4tie atS4 sets soia StlO SIM SIM Sllw S S1S4 S117 HM Uil MIS SSOl S47e lat S04S aoTO saa s 71 S7 stm mis saw 9a4a sooo ia7a Z7 laoo M04 Hl o n 0100 0101 aiw oiw aao aso mi as23 t7i ewi awi 0900 OOM aoa 71S n i 0794 oioa 7SI eno MIS aas ao4 0040 sooo 0004 0037 70to 703 1 704a TOM TOM 7007 7119 7110 7130 7330 714S 7307 THS 7109 7US fSM 7ISa 7104 7401 7400 7417 7490 7931 794S 79a 7901 TOOI M 7030 TOM 7MI TWl 7017 7M1 ftn f 1040 1041 SITI SI74 dos OlM 0170 SMO 0109 owe SS4T SIT 0444 MOS tno 0900 0070 aSH S7I7 S74I SSM OBM S04I aH7 SOU 000 1090 ooos SOM 0040 01 MIS sas tSS7 S a SlSl 0417 S4M 0997 soos S909m oit 0040 0S9O OOM oen 01 rao oom aao om oom NUlsso 10014 looTo loia lOiw 10I1Sloiw tni4 10190 iozm lena IMIS lOSloiÖTl 10411 104M 10990 10007 lOOM 10099 I07M 107 lOOM loni loow loiio ioes7 looa 11000 iioii iiesa irris iiioi nioi nas IIMI 11171 11900 UWl 11177 114M 11410 II4 11477 1I4M IIMl IlSOS J lMl HUT 119M ttOM UMI IISTl MOM IITW 11799 1170 11770 IITOa 17H 1IM7 IIOTI 110a HOM HOM 13041 lÜSO 13001 IMM lltll ittH laM laa law iiwa 11104 laTi 11470 imm imw iisa lulMKsgs 0a 7 IMM IMM IVM IWM 13104 11041 I1S74 I3001 IWSJ 13014 I30ST tSlIS UUT llllO ISIM UIM 13IM ISIU III0I 13IS3 I31M 13347 l 23 lifi iat4 laa imi imm i 4S1 umo issm issm inw ii 4i imm IStM IMTS IMÓS lt7W 11701 11770 WMO 11103 IWIS 1100 11074 IWOS IWIl laiS IMM llsn IMOI 14007 I40I0 14114 I41W 1410 I41W l4Mt 04477 I44N 14911 140H 14010 14040 14711 14734 I47M I4TN 14004 I40M lOMT I4SN 14Sm laiS 14004 140M I4M1 14079 19SM ISOW I90TT I90SS IMM MIM IMM IMM lUW iSSSO ISS40 1SM4 ISSM IMI7 IS31I ISMS j Ij 11 Ijl 11 1 11 U g 1 jll 11 lOOOT IMM UI 10 IMU lOlM IMll lOlM ISMO 1 80 103N I ISS44 laon lONi ioom imio ioim imh lau ao4T laoro j i 04 laas laa losn lawi lan laü i7osi Itom itom I 17001 171M I7aa ITaO I7S04 171H 17111 ITMS 174a 17S a I ITOM iriM irm i7aM 171a iiosi 1 1 isia isas loat 11 70 lOUl lOm MMO I04M 104M 10401 1H17 1U71 llOM 10041 löoaJaoai imts istw iotit iot iotoi iaow loso 110 70 looaTSani ioom iwm iodm 10101 t is7 loar tosit 1S7M aoia wia aia aoao aoa IMM aosnasisiaa aasaoiai aaaaDMTi aoNiaoaswaï aiiM aii74 at in aiaa aiaa itlrl aisit aiMi aoM aisa iisto SMN aisa nsa aua sint aiTS aiM aas laio lan a4M suTi aaajMOT iMii IM aai aoa aaM sï tasi 330M niM aai aisö am aaao tttoi a Ts bss 2 ra ara sstm aaoia iiaii aai aaot aosa asa üom 34on MMS i43n aua aai mms MOM M701 M7a M7a 04704 340M aou win 2 300 isiit WtW 29047 IMM a700 is i n Mosaai 111070 jiooram i aiioi nat iisoo iiaa itao 11 tlSOl SUM ilOSS 21SS7 UOM UM aisa lias S1090 iow aao i ria as4s msi aaa aam laa asM aaoT aao arris 1 laii a mat laoi swif awi iistr MMi aijo awi aiN 1 m aaa aaa aSïi aau aoa I a4Ua M144 MlSl a4IM MOM a iM i S4 1S a 4M 44 1 14SSS tS71 SHU 1 S47M aao Msw S4r4 0401114047 i ais aaa aas isna 19414 is4M iMll 39044 3903 7 29039 30 40 29932 I tow lOlM llmjOS4l imm imts 10917 IHOa I09W IMU aam laW NfW ism ina IfTH 1000 IOOM ir Beige kinderwagen f 150 Blek B Martenaingel 48 Tussdirn 7 en 8 uur 1 Vkat rolschaatsen 10 Gravtsttfjjn Turfmarkt 112 Wol dameabadpak m 42 ƒ 10 Kramer Goudacbaweg B 290 Etolwljkersluls 1 Paar goede tieenkeppen ƒ 10 en zw jacquet kl m ƒ 25 Prinsenberg Joh de Haenstraat 1 bid fin bijzettafeltje ƒ 50 Jansen Tweede Kade 30 2 lederen hondenriemeii ƒ 5 per stuk De Jong v Bergen IJzendoornpark 9 c Goed onderh kinderwagen ƒ 50 B BreedOk West Ringdijk q 59 Moordre ht Gekl Jas met vfct 80 smoking met vest 0 =sdonkerbl jacquet litM vest ƒ 65 o kw m ongev 56 alles In g st Geurtsen Bod Straatweg 14 Nieuw fietsmandje v kind ƒ 6 D J van Hof Spieringstraat 143 Geheel nieuwe eiken wlnkeltrap m plateau 7 treden 50 Maison Schmied Turfmarkt 12 Koot de Mandoline 65 la Reijlaan 28 1 Paar kindergymnaat ringen compleet m touwen o kwal ƒ 12 50 A Dekker IJsaellaan 227 3 Naaimachlnetafels 20 mah tafel 15 1 partij zeil ƒ 7 4 biilledoozen ƒ 1 stoel 3 3 lampekappen ƒ 7 A v Berg WetlvVeifuwcg H 96 I Paar beeikappen ƒ 20 V d Roeit PotgieUrstr 3B Trouwjapon zalmkleur maat St Jo 40 49 Straver aephatraat 66 Groote hangspiegel f 25 Verschut Kanaalstraat 24 Grasmachine ƒ 30 Joh Gr aafian d e la Reijlaan 12 2 pera bedsprei ƒ 35 K T Bt er L Dwarsstï 7 TE KOOP GEVRAAGD Gramofoonptaflen en gramofoonmotoren al of met datect al of niet In kast G da Raadt Wijdstraat 22 1 p br d sch laga hak m Mvoor pumps of zomersch K 36 De Pater Onder löBoom pjes 88 Voctbalsch m 38 36 VI Event gen te ruilen voor zw lage heerensch m 43 V d Bent Gr Florisweg 101 1 p br su e Swiftacr of 1 p bl su de sch belden hoo 0 hak in 39 en In g gt oor K p démesmollères of ale h ik m 38 De Voa Kaam 47 Heeren en damesfiets zonder banden Teeuwen Kattenamgel 87 Flink winkelhuts tegen not burger woonhuis P v Wd zenis Groenendaal 21 Vloerkleed 3 X 4 m Van Vliet Tollen tstraat 66 Wandeiwagentje Bakker St Joaephstraat 8 1 p Jongenssch m 24 voor m 22 Bakker St Josepb straat 3 Tuinameublement Eri erveld L Tiendeweg 88 Roeibootje Br met opg van prijs maat enz W F Sandljck Kruliiweg 1831 Vijfhulzen Haarljneer 1 paar rw jongensschoer4ll maat 29 voor m 26 J v i Ïj QMvi Tweede Kade 1 1 p jongenssch m 28 voir m 30 of 31 Schllperoort Cr Jacobajtraat 11 Wandelwagentje Weerthulzen Welh Ventaweg 188 Wandelwagentje voor moderne kinderwagen Evat bIJbet Verschut Kanaal straat 24 TEH RUIUNG AANGEB 1 paar damessch ra 38 voor heerensch m 44 Sanders Molenwerf 6 ïllnk huia huur ƒ 5 50 voof kleiner buis Liefst omtidl C Hijgeiiskad Br no 4IIII bureau van dit blad VUHDVS Meisjeoregenmantel leeft 13 jaar voor grlatere ol damesmantel F da GniIJl Zoutmanstraat 1 1 paar joiigensseh m 30 voor m 32 heerensch m 40 voor m 43 en m 42 voor 43 Vink Klcvltstraat 10 Oevr piashuisje omtr RaeH wijkjtjia pi voor 3 pM event kamer m gebr val keuken omtrek Gouda d Reeuw Br no 4551 bur l Jonge menschen die willa trouwen zoeken 2 karoen a keufcan o gebr daarvM Br no 4584 bur v d blli Asngeb alaapkamcrtje voor net peraoon mat of zoodsf pension t hulsel veitos Turtslngel 9 Te huur ilt slaapkame t a Surinamestraat 286 K nderwagen lingwagen P willens 147 voor Wierks MVEMEW Voot Netto kostganger gevrsttf Br no 4572 bur v d bttj Jongeman vraagt thulswaS schilder of schrijfwerk Br no 4564 bur v d bl 1 paar melajessch m 38 voor m 39 z g a n A Noomen Beiersch G 80 Jonge vrouw met docWe vr thuiswerk Ook chlM werk Br no 4865 bur tiB m 40 J Verkalk 1 H v 1 p herren tennijbsch m 43 Huwelijk Net RK SS voorj £ arJainestennisach kt kennismaking n Meitjesjasje leeft 3 5 Jaar voor Jongenaklelan leeft 7 en 12 jaar v d Roest Potgieterstraat 35 foto onder no 4569 hitfj Net meiije R K leeft Hl zoekt leuke vriendin onder nu 4570 bur v Jsi Net meisje 19 Jaar op Ita toor werkz zoekt kenni met dito vlotte vrie 1ln beS van fiets Br n bureau van dit btSd WIJ stoomen en moderniso r4m Uw ouden hewonlioa binnen 14 d Vakkund liehandellng Tran i lla Marki J j Ladders ophalen fa ledera werk Wij doen anders vlugger en goedkoo vanaf 9 cent Bata Ho l Itraat 14 i Roem VerJpren een paar m van griji heerenco n Tegen bel terug te bez W sle Kade 17 Zeer gedug I3 Uw tuin vuiir Wij al hem vakkundig Kboon particulieren scherstraat 14 Verloren wit geruit regenkapje omg Flii gel en Houtmanaplantoo Tegen bel terug to bemrt Hozendaal Prina HendO straat 103