Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1944

iflOC N V B rnnauM v Mr Hemalviartwlag Kamploentcbap van Nederlaad LONGA De VolewtJciMn District II te kiane A Vckn Goud Diitrlct IV PromoUeeompetttie Ie klaiae Goes Slttanteche Boys Om den Neder fa ndtchem Voetbalbeker 3e ronde Quick N Tubantla Aa TODdc LfiC AOOW VW Go Ahead Groene Stel pechten I IC PSV DWV Ttrreavogela Btauw Wiil Meteoor Aideeling Goada Om en AfdeeKncfbeker Kalve ndstrtjd MoercapeUe I Bergamliacht I Croeneweg I Nleuwerkerk I Programma voor Zondag o 1 t r 1 e t n PromoUecompetitie Se kiaiae Waaaenaar Fortuna VFC VOC 4e klasse E Moordrecht AnunerstoisGbe 8 V District m PromoHecompetllle aa Uasie VltcsmBonie District IV Fromotlecompetitle aAÜaaae T8C VW Om den Ned efllk n d a e ta e n V o e t b aiHH k e r 4e ronde Wa enlDgl kioaar Qutck N Tubantia IIM Om den Wcckenatroobeker Afdeelin Gouda Af deetin Rotterdam terrein Gouda X U uur JODAN BOTS POLim A s Zaterdag IM uur speelt J odan Bojri I op het OljnnpU terretn tegen de Goudsche PdUtle Sportvereenlglng ATIIUTICK H IVQDT0VBNOm VAN HJk De vereeniolnK OJf A organlaeert a i af oaderUiige athletle k iw ds t iO den or Judme om de elubkamploensehappen Ret pro iDwna vermcklt voor alle vier lecftyds erocpei iree hardloopmimmera veraprlncen Dalwerp r en atralschoppen nemen PLAATSELIJK IIIEUWS BOSKOOP RefneWaartsdag doktar A 1 Zwartendtlk telefoon 996 HAASTRECHT Pfcdikkeurtpa Hemelvaartsdag Ned Bkrv Kerk gMn dienst THEETABLETTEN Pei Uen taUetteB n h cent Ah f MM baby keart KAU Mtr 01 Kelk da onmitbara bouwitof voor moader en kind En da avan onmlibara VItatnIna O om dia kalk ta latan opnamanl Dui DAGRAVIT tablattan fmeken lekkarl Bootdreaacicui j u Weyateia diefrt ACteur voor Gouda iïii Oi r mstèr Gouda VarantwoordelUli oot dnrtentUhi L Akkendltk Rotterdam Olt MMar NV Roturdamacb NItuvibUd Rotterdam M TJZ OODPA Ba het versla ov r 1943 v n de N V Goudsche Mij van ZiekenJiuiskostenen onKevallenvcnz ermg M V Z wordt o m mede € ieeld dat m het algeloopen jaar opnieuw bepaalde j ro 9 i van de bevolkma de i g arbeidscflntractanten en de inwonende kinderen die in het bedrnf van hun ouders werkzaam ziJn onder de werking van het Ziekenfondsenbesluit werden bracht hetgeen ten gevolge had dat aan vele bü de maatachappü loopende vrüwilliBe ziekenhuiskostenverzekeringen een ontijdig einde kwam Dat desniettegenstaande de uremi ontvangst aanmerkelük steeg valt te danken aan het feit dat zoowel op het ebied van liekenhuiskosten brand ongevallen als ziekteverzekering veel nieuwe verzekeringen tot stand kwamen Wat de ziekentuiskostenverzekerin en betreft kwamen de nieuwe verzekeringen onder een geheel an lere klasse van de bevolking tot Utand dan vroeger meestal het geval as In dit opzicht zag men sinds de invoering van het Ziekenfondsenbesluit een groote verschuiving in de portefeuille De bruto premie ontvangst beliep over 1943 een bedrag van S 1 326 000 v j ƒ 1 172 000 Sedert 1 Juli van het gepasseerde boekjaar strekt de bemoeienis der maatschappij zich ook uit tot de zeeën triuuDortvenzekerin Ho flP er van een overbezetting van jW ziekenhuizen gesproken kan wardlh en het duidelijk is dat in dezen tijd een grocter percentage der verzekerden in de ziekenhuizen wordt opeenoonen dan in nonnale omstandigheden het geva is kan niettemin OT een bevredigend scnadeverloop geweaen worden Behoudens de afdeeJiraf röwielveTzekering droegen afdeelingen tot de winst bij De netto winat is iets hooger di die over het vorig jaar en bedra 139 497 Rekening houdende mei het onverdeeld winstsaldo pér ultimo 1942 ad 3 712 is totaal ƒ 143 210 ter verdeeling beschikbaar De verbetering van de pensioenregelinj van het personeel vraa t een bedraf van ƒ 20 500 Verder wordt e C bedrag v n ƒ 48 163 bestemd ter vöSrteriting van de reserve diverse belangen Deje reserve komt na deze dotatie met een bedrag van ƒ 220 000 te boek te staan Tenslotte wordt voorgesteld een bedrag van ƒ 55 000 aan de reserve toe te voegen waarna deze f 1 140 000 bedraagt het dividend wederom te bepalen op ƒ 250 per aandeel hetgeen een bedrag van 10 500 vordert eti BéT daarna resteerende bedrag ad ƒ 3 046 als onverdeeld winstsaldo op nieuwe rekening ower te boeken GODOERAH BAND IN EIETOPSLAOPIJLATg Gahcala noriaad verlo e e n gesaaa Door onbekende ooixaak la Zatcrda mid la brand uitgebroken in een langs den IJsael dijk tuaschen Gouderak en Gouda op een uiterwaard aan de rivier gelogen Hlagplaata m van de N V Siethandel oorheen Proaman Het vuur vond in de op een open terrein Btaanda rlethpssen gretig voedsel en geleidelijk wertf de geheele jui t enkele dagen te voren aangevukle voorra van 40 50 000 bossen riet in de vlammen opgenomen £ r was geen blusschen aan al het riet la verloren gegaan Mede raakte een schuur van den Tiethandel isi brand doch een er voor langs den dtik staande woning die bewoond wordt door de families C de Keizer G Vrijenhoek e A Schelling met in totaal 40 personen bleef behouden Het huls waa In allerai leeggedragen maar later konden de drie gezinnen het pand weer betrekken Door de groote hitte raakte ook een op eenigen afstand van het riet staande schuur met oude materialen van den slooper M Heuvelman in brand Schuur en inventaris zün vernield De brandweer van Gouderak met twee tralen en de met een motorsputt uitgerukte brandweer uit Gouda welker assltcntie later op den middag werd tngeroopen met drie slangen hebt en het blusschin swerk dat van langdurigen aard la geweeat verricht De schade voor den riethandel IlCt tussohen de IS en 20 000 die aan het eigendom van den heer Heuvelman wordt op 6000 geraamd Alleen bet riet waa verzekerd mnmEBKEBK d ussel tobcaali voer bande Dea nacfats hebben dieven door uilbeiteliiig van het riot lidi toegang verschaf tot het schuurtie van den heer Verboom aan den Parallelweg De banden van een tandem benevens die van twee fietsen van logé s werden prüé verklaard BEECWUK BargeslUks stand Geboren Petronella Louiae d van D van Dlarler en G M Kwek Ondertrouwd A VT Nederhof 18 te OudenrUn en A Hogenelst VI j Overleden Johaiuia Catharlna Adrlana Faatj M Loop der bevolklllf Ingekomen E J P Harten uit Rotterdam in s Gravenbroekachewec B Ut G v d Lecq uit Boskoop in s Gravenbroekscheweg E 181 D J HUbrands uit Hnorn in Weth Venteweg H 111 L Stlgter uit Gouda in Vlnkebuurt T 124 L P Verlwom uit Gouda in W th Vcntewag H 96 H J Noorlander Blom uit Gouda In Twaalfmorgen I M Vertrokken A Ooatrom naar Ermelo Rijksatraatweg A Ooatrom naar Ernielo Rijksstraatweg B J Koot naar Zwammerdam I van Leeuwen Marine naar Gouda Burg Martenssineel lOO H Hurmlnk naar Winterswijk Ellngstraat 43 L J Verwet naar Gouda Surlnamestraat 947 Ottse oud visatsgenoot da J Zwt n rl ur predikant der Ned Herv Ge meente te Noorden ontving een beroep naar Haaftcn G STOtWIJK Predikkmnt Remtlvaartsdaf Ned Herv Evangelisatie 10 uur da Zandt van Delft Radioprogramma IMMerdac U Hel aMaelvaanadag BUv I 4M S Jf T M Gr ia Progr oven t M Gr S SO S se event sporm M BNO S 15 HeimeliJJte diepten Ifl BO Trompet en orgel uos Oodad uitL U sa Baionork an gr 11 M BNO lias Motet en liederenprogr v Had oooiponiatan 1I Hemeivaartadagbloesnandag 13 M Muziek u 4i ooncertieb ork en plano 14 4S Luislerapel ts U En hier is de kouergram is oo Septet J Ombaeta n lltisetteortt 14 90 Sportultal IT OO Zaï spel W J OmrOQ Opera ork ItJI Hed ToUaklaiAeB lS 4i Brandende kwesUaa BNO en spdegel van den da U M Muziek M M Trlainf v woord en klank 11 N BNO Na HM alleen radlocenu SI IS Lyrische suite v oneg B M Beroemde vocaUsten en pianisten a M MM PorellenkwlntM v 3 ul ert HUv n U M Ucbt amusement ll lt Klaaa ochtendooBC 1 M BNO 1J 14 Luctiuje melodieën II M Toespraak IJJ Omroep ork 1 M V d Jeugd 14 M compoa v P Uncke en K nschcr U N RhytSim ork en gr 14 M Mannenkoor uit Ikisohedé U M Kamermus cor c 17 U Luisterspel ll U Zie Hllv I U N BNO u u Daaamux M M Sportreporuge 19 Melod uit ultatalkast 1 M Symph conc n M Avondwild S 04 BNO 3 11 Zie RIW I M M Stem v h Rilk VrOaag u MeL Ut I aiu M M Cr M BNO 1 U Oym 7 U or J 4a Sportn 7J Progr oven i M BNO I I1 ar S tJ4 T d Hulsvr SN salonark M Codad ttltx 14 14 Ork O Boulanger U M J Jong orgel 11 0 V d Kleuurs ll U Kamermuz v Mozart tjt Alm lt U Ork Malando U U BNO U M Land en volk brengt 13 04 Melodlsten U T d Vrouw 15 M Oodad ultz 1 M P Palla plano ISJO Pllmmelod 14 11 Tb Uden Maiman 14 44 BNO YIM Operatteklanken U M Op den ultki 11 14 Osar Opera ork U 44 Wal doet de directie v d landbouwt US apiegd V d dag en BNO U U De tllm band rolL U 4I De vaderen der unie en bet heyll Soomache BUck M M Van bet ten op taodcr a M BNO Na a u aUeen rvUocentr M U Or S M Droefheid en vreugd niaat aüuar SS M M N Vlotte dan mualek Uv n n M Or 11 M Matenfunk NordWeat UJ4 Ork B von Oeczy U N K 0 U U V d Jeucd Operafragm M ll Dultacti M M Heded v b NAT M 4 Muziek n M Bacbconc door ber organisten S1 4S Avondwljd n M BNO a H Zie HUv I OJI Stam V k RUU MARKTBJEJUCHTl TKHgAUT eOUDA Gouda n Mei Aangevoerd H fclflfcn lUKlel matig 77 runderen 2 noeCtere kalverao t graakalveren ai la m meren waarvan ooien fS lM en ramocs f3 49 kaodcl matig AAMiABKT OVDA Gouda 17 Mei Aangevoerd 10 partOen kaas Prttaen 1ste kwal met RUkamerk tS2 00 f 2 M en 2de kwal f 0 00 f Sl 0O Handel vhig ZWITSACl KINDERPOEQER Voor il teere huid tan bebf it Zwitsalpoeder onmishüorl OroettrtnoWuMe Nanizakjes MEDEDEEUNGBN PLAATSEUm DISTBIBDTIEDIENSTEN DISTBIBimEDIENST GOCDA ATHALBN BONKAABTEN De Leider van den DIstrIbutiediM Gouda bericht dat afhalen van bonkaari door hen op wier inlegvel 20 Mei 1M T gestempeld dient te geschieden op 21 U 1M4 des voormiddags van 9 tot 12 uur De aandacht wordt er op gevestigd afwijking van bovengenoemden datum mm kan worden toegestaan BEGIONALE PDBUCATIK VAN HB PLAATSELIJK VEBDEELOiGSUK TOOB VAN HET BEDBUFSCHO VOOB GBOENTEN EN FRCTT TE GOUDA Betreft VerdecMng va Moemhsel tasis vma iageleverde eoaanrocM kemieB Orecase Heden is een aanvang gemaakt md g bevoorrading van den kleinhandel In Qnm ten en Eruit met bloemkool en wM tt bloemkool per ingeleverden consuraeRtaBfe BU loting Is aangewezen als begin C Ksi vaar Jr en H K Korevaar De ingesetai ven klanten bu deae twee handelaren kak nen heden en morgen btj hen per hoofd l i bloemkool bekomen Meerdere pubUcatlei volfea Officieele Mededeelingea IKLSVESnt VAM AAIEAAD In tfwhklBg vaa kal rwda gtpubUcwtii la eika teler verpUchl het do In slja W sll lUnde uatiaad ala volgt ha het P A T4 In te leveren a lomer arwe en lamerroggt vcdr 11 m 1444 b peulvruchten met ultxondenng a blauwpeulen ftlna zaden mtgezondal koirizaad raapzaad en Ulniaad vNi 1 Juni 1M4 mala haver somergerst boekweit a J buuwpeulen vddr 1 Anguams Ut Vanaf beden warden tlcehta baatalbomm S ifaonoreetd voor mala haver taroboogé auwmaanzaad moatcrdiaad laUecn urn noodgewas en kanarleiaad Men dient SM het bovenstaande stipt de band te houda Instituut voor Middenstalids Vakondorwijs in Nederland In Sapt zol Gouda da cursus oonvongan er opjeiding voor ha Admlnistratlaf Diploma Land en Tuinbouw Daelnemara kunnen zkh onmaldan hij oen erkendan opleider voor Goudo e o P J A BULO J f Borg Mattenstingel 55 HANSSdHNKBR TCIC aB MM Tlot nal a 3 00 uur S 30 uur HZMELVAASTSDAG 800 uur BUREAUX Laai U Uw schf tiiiachlne rcgelautig oazien t Is yaot goede prcstitin ca levensdnur van bchng Vnaiit U aans aaadMeal Jan van den Heuvel Telefoon 3089 Gouda Bruidsbouquetté n Grafiarcmseii Steeds op tlld gereed BtoemeHma atBifi De lüw J vom Heiningen St Anthoniestraat 9 DE TUIN is de voortxettiog v£n V vf huis Wilt U voor Piokstc ren Uw tuin mét tuingrint an tuintegels voorzien dan moet V de bestelling zoo spoedig mogelUk opgeven Bouwmaterlalenhandel v h A K de Itmg Raam 386 Telet 2896 4 6 uur Flu cdusingel 72 Groaota q BIOMMaioden Bakkerij WFVER bakt Ltkkera Stroopwafeien wut Uw kinderen dot op zijn Een voedzame tractatie Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank t an Vrienden Bekenden Buren en Familie die onzen 50 arigen huwelijksdag tot een onverjetelijken dag gemaakt hebben B J VAN DER BREE D VAN DER BREE van der Heijden Oouda Pr Hendrtkstraat 23 SCHOUWBURG BIOSCOOP t Op 1 Juni as hopen mijn geliefde Groot ouders LEENDERT J VAN MAAKEN en NEELTJE COBNEUA REPARON bun 40Jarige ecbtvereeniging te herdenken Dat ze nog lang gef luiaard mogen blijven is de wensch van bun Kleindochter NELLY I Gouda Heerenstraat 25 VERLORE Tan behoevai van onze vcnte klanten ktmnen rcmai heden gordijnen In beperkte mate In behandeling worden genomen vanaf station n Gr Bcatrixttraat een grijze heerenkandichoen Teg bel terug t bei Gr Beatrixstraat L Leert zelf Xm KLEEOING MAKEN EN VERMAKEN llflfl llllSSCH IU 0 i u cenige practlsche Fa J H v vSTRAATEN Teleioon TOM De modevakschool Ensald helpt U daarmee Club en Privaatleaien voor opleiding an eigen gebruik Patronen uuu maat eo pasklaar J NIHmENBinSBNl t o de Vrouwetoren Nieuwe Haven 108 Oed Hoófdleerarei Aowgefconien enkele kleuren Vloeba Kvrattbehong Waterverf Kunstkotk Vakkundig en met smaak opgemaakt Gloed per pak 20 cent Glasverzekering JAN VANOERLANO HUWELIJK AURKT 2 Uit het rei rtoire van de Zingande Zwerv 0r Ik wil varen Als Rook Schip neem mij ibee Ketelbinkie VoMi vaart mijn schip Her€at Symphonle Al deze succesnummers en nog vele anderen verkrijgbaar bij BKE8 C N V K£EIV BG Op Kinderconfactia bedrijf kuoaen ter opleiding Bige nette I MEISJES kaplaatst worden op gunitige arbeidsvoorwaarde nÜclitin Ai Ridder v Catsyeg M te Gouda Ecnzamel Ontken liet niet Uw verlangen gaat lt naar een opreidite levenskameraad Wabku van welken stand geloof of leeftijd Gij ook zijt laat ons Uw stiUe wensch tot werkelijkheid roaicen Ons doel is Uw geluk Onze werkwijze aangenaam Miscreet Onze grondslag idVll ch dus matigt kosten Wendt U dus len tot Nedwlands enig Prot Christelijk Huwelijksbemiddellngskantoor Excelsior Kampersingel Mrood Haarlem Ge 4iend van 2 tot s Zondags niet PEEIIESIES Winkelisr levert bij ons Uw bonnen in Wij leveren dezen keer spoedig en goed CBR nKKNBOOM R dai RasMwflasn iXb J F DE WITH didkelaar taxateur landbouwkundige vraagt Ie kaap LANDBRUEN HVtZBN Haer vraagt voor direct ZittSiaajiluinier net p on Br m t itriMopgaaf no O 3724 buF U ZAKEN ENZ Biedt aan veel gelden voor Ie Hypotheek ook lage rental Beheer administraties eif alle verzekeringen Bod Straatweg 107 Gouda Telefoon 2373 CNriitoi lizir irs stirt Van oudat bdtende groote weekblad uitgeverij zoekt contact met actieve en betrouwbare bezoi8ers sters vow loocende bijverdi v t Br met uitV int onder no G 3705 bureau van dit blad Geen rijs haar Door bet gebniik van MEHCMED ALI krijgen Uw grijze ha n hun natuurlijke kleur terug Geen haarverf Onschadelijk Per flacon ƒ ija Veykri gbaar bij BUUDEJONE Oesthaven 2 Gaoda Bij aankoop van een nieuwe s v p leege flacon meefar KRUYNE JONKER BROER8VE8T SS S5 8C IEDAM CENTRUM Op Maandag 22 Mei en volgende dagen aanv voorm 10 uur en nam 1 30 uur belangrijke Inboedel Veiling Moderne salon huis en slaapkamerameublementen uit diverse inboedels vleugelpiano Breilkopf £ aertel en vele andere meubelen schilderijen sieraden tapütgoederen gordijnen haarden huish artikelen enz KIJKDAGEN Vrijdag 19 Mei van 10 5 uur Zaterdag 20 Mei van 10 4 uur Gelegenheid tot hef geven van kooporders Kantoor en veilinglokaal zijn op Dwiderdag 18 Mei GESLOTEN TtL eeesi NtEiWEo toa Tal tISO eauda THALIA Morgen Hemelvaartsdag salMa vaarstalllnflan ala ap Zanéag tsb De vrool kt Utfdmconudie I BaasUga amplloallaa an pihania Vla In de hoofdrollen Toontje Janssen Mandje Buyi ÜMilsa Colptjn Helena Haak jés Regie Jan VanderheIJden TOEQANQ ALLE LEtFTI DEN naatabaaprakaa drtogaa4 naaraeMi Cast daarvoor gcopcad l i voor de voorttelllHtcn Hederiavond QEKN voorstetling PUDDING mET SUIKER ANANAS RUM FRAMBOZEN CITROEH MOCCA VANIILE OP É$N BON 2 ZAHJES ELK VOLDOENDE VOOR EEN PUDDING VAN it LITER De Gr UYTER BAKKERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KIEIWEG 4ó Hc ü haast de moate niet meer savonds de groote lamp te branden bu kan de Khemérverltchting goede diensten bew zep Ifi niadarna aahamarlampan wandvarltobliiig ataanda la eatampan d hebben wij een ruime keus Willy Brenkman Nieuwe Haven 5 GOUDA OOSTHAVIN 17 REUNIE Morgen HIMELVAABTIDAG 3 ToorstaUntgan 3 u 5 30 en 8 u TOn het prachtiga stark boMenda iiJdiK rk DE VADER DER ARME Ean illm die een bUjvenda indruk ochtarlaot Toagong boven U aar IN DE FOYER vanot 2 uur optreden van het AMUSEMENTSORKEST P rima consumptie Vr antras Van Vrqdog 19 tot an met Maandag 22 Mal da grootsche Illm DE TWEE WEEZEN ATTENTIEl Dinsdag 23 en Woenidag 24 Mal op ons tooneel het vermaaida donsorkasl MALANDO In da muzlkola ra vim CARNAVAL mat 0 rard Woldea Barrr KiMtti Potf Mra aoz B It iiMdwH dal lir g i Uw Umiaraii ap i bon Dan lw h 4ih waarda BaM sdl kam soo mitUg zoo luMg wi loe faad aioga Hk JV iM wmm Mmtg m STEMULAND aU BMtn lm AaMaa Het gevaar tnlMerei is zjfii beroep Uw btniap is bat iriat i baahl WRekan G U ia dssaa dM b i ritirr na oorlogssdiada Wia kal irotstan ia boogt awta bat Uiarvoo Is tt auadtr ndaa omdat da ptaaia vaa aolctmnakariaf laag is Wasserij hier ter stede bericht dat er gelctenbeld Is nige Meisjes Ier opleiding Ie ptaatseo met gunstige voonilnicI W ei goed loon Zq die n ldcrc inlichtingen wensen kunnen deze san ondtr staande adressen rerkr gen Boelekade 215 en Prins Hendriketr 9