Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1944

MM K nt I A Z aterdag 20 Mei 1944 Biveao Markt 31 TeMooD n4S PostrekenlBg 48400 GOlJDSCHE COl BANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cents per nummer 83ite Jaj rgang No 21551 OhetretUctatH r TOTER Qouda DoodvomuMen voltrokken Hevige gevechten bijEsperia enPontecorvo Midukte aanoaüen bij Wüebsk en Newel COBfMUNISTISCHE ACTIVITEn Officieel wordt bekend gemaakt Het Deutsche Obergericbt in iiet bezette Nederlandsohe gebied heeft de communisten Johan Hissmk Johannes Hoogendoom en Jan van der Zwaag wegens sabotage ter dood veroordeeld Hissmk en van der Zwaag ztm jarenlang opgetreden als communistische functionarissen en hebtten in aangienluken omvang communistische pamfletten verameid De veroordeelde HoogeiKtooTQ heeft als drukl ef deze pamfletten vervaardigd Het vonnis is voltrokken Met de voltrekkmg van het doodvonnis te n Hissmk Hoogendoom en Van der Zwaag is de commtmistische woelarbeid van deee drie veroordeelden bestraft Hissmk en Van d Zwaaig waren volgens lietgeen UJdens het proces gebleken is verscheidene jarenlahff in buitengewoon grootcn omvang en m leidende functie voor de verijoden C JM Cotnmunistiscna Partu Nederland illegaal werkzaam geweest en hadden daaibii ophitsende cotnmtmistisehe agitatie gepleegd AU leidende functionarissen hebben zu zich vooi bezig gehouden met het verspreiden van oommunistisd geschriften terwnl de veroordeeld Hooeendoom van 1941 tot 1943 in duizenden exemplaren het oommunisti sche vlugschrJf X e Vonk alsmede andere namfletten en plakaten van d CPJf gedrukt heeft Wegens deze woelatbeld Ziin H sinik Hoogendoom en Van der Zwa ter dood veroordeeld Officieel wordt bekend gemaakt De beklaagde Jan Zeeuw M Velsen is bu vonnis van het Deatsciie Obeiigericht als aaboteur ter dood veroordeeld H1 1 heeft illegale ophitsende commninistische geschriften verspreid en deelj iomen aan verscheidene daden van saibotage tegen inrichtingen van de Dultsche weenmacht Het vojims Is voltrokken Zeeuw die tot dusver niet gestraft is en vroeger tot geen enkele politieka vereemging heeft liehoord heeft zich naar hij tijdens het proces uiteenzette in 1942 door een kennis ertoe laten verleiden regelmatig een illegaal ophitsend communistisch vlugschrift te betrekken Nadat hu zich hierdoor eenmaal had vergrepen aan de beschikking van de bezettende macht geraakte hij steeds meer in de klauwen van de communistische ophitsers Deze verleidden hem ertoe zelf te gaan werken voor de verspreiding van het illegale ophitsende vlugschrift en wisten hem ten slotte ertoe te brengen dat hij m zes gevillen deelnam aan daden van sabotage tegen eigendom vah de weermacht Zeeuw verklaarde tijdens de procesvoering dat hij zich uitsluitend onder den druk van communistische ophitsers ertoe had laten dwingen aan de daden van sabotage deel te nemen De verdediger van den beklaagde de advocaat mr van Ravenswaav zeide dat de Imklaagde zonder twijfel communistische actla had bedraven D beklaagde If geen tvpische saboteur maar heeft een zwak karakter dat bezweken is voor de verleiding van geraffineerde ophitsers Op voorstel van het O M veroordeelde het Deutsche Obergarlcht den beklaagde Zeeuw wegensv sabotage ter dood De president verklaarde bi de motiveering van het vonnis dat de beklaagde het verbod overtreden had om lid te ziin van een onlbonden partu en dat hil zich schuldig gemaakt had aan het verspreiden van ophitsende vlugschriften Voorts heeft hij als medeplichtige deelgenomen aan pogingen tot brandstichting en tot verstoringen van het transport die gevaar op verden voor het algemeen belang Door deze Strafbare handelingen heeft hU zich schuldig gemaakt aan sabotage daar de strafbare feiten bestemd en geschikt waren om de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven in Nederland in gevaar te brengen Dlenteiwevolge is alleen de zwaarste straf 00 haar plaats Da lolder meet nitit alleen oagernimd zijn maar ook opgeruimd MQven en stofvrij gehoaden worden ook de binten en balken Op den zolder oP geiungen waaoh moet steeds zoo spoedig mogeliik weg nomen worden DÏSTRIBVTlEmEVTfS EEN BUZONDER RANTSOEN VETTE KAAS Het ligt m de bedoeling gedurende de periode van 11 t en met 24 Jum as een btizonder rantsoen van 100 cram vette kaas beschikbaar te stellen Om v ör dit byzondere rantsoen in aanmerikhg te konven moet men den bon Igemeen 131 vóór of op Za terdaig 27rMei as bu den leverancier van wien jgnen gewoonluk kaas betrekt inleveren desgewenscht tegen oiiti angsïbCTVViV In het tüdvak van 11 tot en met 24 Jum as zullen de han delaren op dezen bon 100 gram vette kaas per bon afleveren Aflevering voot U Juni as IS met geoorloofd KEK tN SCHOOL V oial n lug tn vacamret ktj kat estderwljs Tt9 secretaris generaai van het departement van Opvoedt Wetenschap en Kultuurbeschermlnig heeft met Ingang van 18 Mei bepaald dat Indien d burgemeeater in een vacatare In het onderwijzend personeel van e n school voor l woon voortgaiet ge woon uitgebreid lager buitengewoon lager vervpigmiddelbaar gy iBa a al sa l Bü viirln idaonderwUs of van een fcweckaehooi voor onderwUzera en onderwtfzereaeen door de noen lng van e vaat tearkracht moe voorzien hU zoo mogwlijk drie maanden voor het openvallen der betrekking een 6proQp In de door genoemden secretarlagcneraal aan te wijzen nieuwsbladen of tijd schriften moet plaateen tmivn Ned Herv Kerk Baroepan te Voorbtlrg vierde pfedikantaplaat toezegging da B J Lletart Peerliolte evsngeliaeerend pradi fcant te Hulzum Boioamd tot hulppredi leer te Itotterdam ds Th O Vollebregt ta Oude Tonge Benoemd tot Jatigdpredakant te Kotterdam roet standpkiata XralinganJ da W L Lena te Dretschor Aangenomen naar Purmer toez tb J van Dijk voaa ganger gva n gelia c h Unie te 3ravenz a j die bedankt voor WILdervahk Beinnki voor Brnachap da C v d Wal t Diili4 nd Chr Gerer Kerk Tweetal ta Z lat da JG van Minnen te Huizen N4I n da C Smita te Dordrecht Oeref Kenicen In hiS l leld verband Baroa pan te Zaadam ds S0C B Kok ta uaaum WIE ZIJN yADERLAND tVtt DIENEN VAA TyTHANS UIT MBT DE KRIECSMAHii t i h ienatliedln Jti n Knegamanne 1 mogelqk voor lederen NedeHandsf tuaachen I7 4S aar Aanmelding en mdcfitingen bi de Mann annahme atell W at Pkimpetorengrachl 24 Utrecht alle Halen en Ortakommaif Aantallen a de vemchillende MeMeatellea m Nedefiand J en Wti m oe terdaau rakaai voor t m mu mbWi 1 0 H Mf lo bbit lenen umor i r Etra lg n EID rt ét fM opperbevel van da Dultsche weer t deelde Vrijdaa mede jMi het ItaUaaiuche Zuidelijke front E J de hevUje gevechten vooral in KCtor ten Westen en ten Noordsn van Eaperla en bij Pontecofvo tuixDfc öand die ihet zeer krachtiio steiw van pantserwagens en slagai irtul8 artillerie trommelS van verscheidene uren aanviel 213 roet zeer zware verligzen voor hem lülien een plaat6elulce penetratie BTJoiiva werd na een verbitterd ne aMfet aleegrendeld ia bet Ooiten mUdukten herhaalde ten der boUfewirten aan den beDnieatr ta net voorterrein der ithea alMBede ten Zuidooaten van k en ten Weaten van Newel e formatie Dultsche gevecht jSSaiiteti vielen ia den afRsloopen iSi de stations Rowno Sarny en Sibunowo met Koede uitwerking aan nm bet werpen van talrUIce brisant en wmdbommen ontstonden op de lüllonsemplaceraenten en In stilstaanJuinen groote branden en vemielm HJCHTAANVAL OP OOSTELUK Bi plaataeltlkk J a iaciM laferautorttelten Jien voigena Domst Bieegeaeeki dat een Mattte van i irtlg vUaodelUke bommenadpen Waenadagoohtend gepoogd heeft een iMiwl te doen op OoateHjk Java uit de richiu van den Indiiaclien Oceaan Tien der lUidellJke machlnea piobee fte Soerahaya Sm vaUen maar deie poging faalde aaa2 de apaoaolM luchtafweer drie toe SSn naers wot en de overige machines K ge vlucht dreef Ir werd alaefati onaanZnWke schade berokkend aan de JapanaM kistaUMiea op den beganen grond Da MittUende toaateUan waren l Hlkbaar afMHUg van vilandeltike vUegkampechepen d ki den IndtaclMn Oceao op den loer Ug n oiri aanvallen te ooderoemen De Japan1 legiT en vkiotstrUdkrachten loo werd w a mededeetlng toegevoegd ilJn echter i knmen paraat oif hun een warme ont MWt te bereiden Cgrt na dsSe aanvalspoglng verschenen ftm lrte vUendalttka vUegtiilgen van het hM ConaoUdated boven Sm rabaya ZU ttt o door een hevig sperv jur vaji den iaia ehen a wear ontvangen Twee toestelka werden beadvadliid en geraakten In rOERITSJ EN MIHAILOWITSJ ONTSLAGEN feikanliig JPetar van Joegoalavi heeft vsl M een I ei4cht van exchange 4t Londen SMarpr deni Poerttrt en fenaraal MlWlowtlaj la itt functie van minister va Mor laten vallen De ex kooU Heeft IkaderdagavoiKi laat de ontslagaanvrage van Imttil die reeds lang geleden waa Ingelünd aanvaard In de voorwaarde van iÏAisIC dat léEthalk witaj geen Ud mag ztjn m het Ddeuw IgaUaet heeft esrkontng Mir onvoorwaardaUtk toaieatemd De reMrlng van ex kooing Peter moet bgna aan M tkida van haar fioancieele mMdeHn zt n flk nen UnHCHtattd onfOToauBKBOE coHVAeNn TE AMBBSFOOKT M S EnatilHMimiaiido daelt niedei Vsor lederea feiMideii Nederlander k en leeftUd taa 11 4 Jaar ia het HelMk dieüt ie nemen in een griieel naMtorlseerde oompapiie bU het 88tMhtbataUon te Amenfoort Oirieldinc rentueeie inaet geschieden in Nëttriind RUbewHa ia niet néodxakelllk M apleiding Toeniet hierin Voor ulsre bilionderhedea omtrent extrakmasmlddelen en kolen tamlUeonder kiad em wordt verwexen naar de Medeeling over de eztrs luiiringen Mf de Waftea SS waar men ileb hreas kan melden Cfnspoiidentie kiticasevangenen en tmemeerdeii In Mpaaschs kampen H t Nederlandsohe Roode Kruis M mede dat ingevolge ontvangen wwchriitcn voor oorretpondentie In krugsifevangenen en burgerpintameenleo ia Japanadhe kampen f den vervolge gebruik moet wor n Bf maakt van speciale córrespon Mitieti nmulieren Deze formulieren Ba op aanvraag vietfarftgbaiar bii de ÏJaBnidc aMeellngen van het Inforfrawureau van het Ned Roode fis te s Gravenhage Voor kugggevangenen bU de Ie eUfig Korte Voomout 14 o VooT burgergeïntemeerden bU d IdeeUn Dr Kuyperstraat 9 de aanvraag dient te worden leld de naam voornamen en het J van den krugsgevaiwene of ge iwjeerde waarvoor de formulieren 1 bestemd W de toezending der formulieren len tevens de vereisöite aanwU gign voor het gebruik daarvaft waen versteekt ïoorti wordt nog medegedeeld dat edert bagirt Maart i 1 ontvangen en of hneflcaarten voor twvan e cnjigagevang nen of ge isexdefi gorden terugontvangen iet kond i wwrden doorgezonden jS die deze correspondentie wenS tt terug te ontvagnen gelieven i de aanvraag te veratielden 1h Duttnshe taak in de bewtte gebieden in het Oo t n P lanente vertegenwoordiger van griiksmmi ter voor de bezette gebieSJW het Oosten Gauleiter undReichsJTOSl ter dr Mewer heeft dezer Bn ieen bezoek gebraoht aan den E5 issaris voor de bezette gwiandsöhe gebieden Ruksminis7 ar Seyss biquart tenemde met ct den leider van het fitilbereich der NSDAJ der Tlande Oberdienstleiter RitterIfcT waagstukken van den NederJjS h mzet in iet Oogten te be aauu der van dit bezoek fcield J rt dr MeyCT een voortjradht de Duitsche taak m de bezette Tw n in het Oosten n f t K op histonsche uiteenlen tóietste Reichsstatthalter dn t Duitsche opbouwwertc m de Weden in het Oosten Hi JüSS H t hierdoor bil de toehoordÈ Siiüu datfrom bizonder ï u omdit dr Meyer op J nhartige wyze alle problemen in v voortvloeiden uit het het Oosten Sij Meltog ew ke4Me en gtn SLh Ikienchèaw met BS met poydbehwideltog nK ten de ioor U UW op h t centrale 0 ÏJlj Orawnhag zijn ontvangen V wtzeaden dag behandeld te w r SS WW Amerikaansche bommenwerpers ondernamen glstei en overdag terreura nvallen op verscheidene plaatsen in Zuidoost Europa Vooral in de steden Belgrado en PioeMi ontstonden schade en verliezen onder de bevolking Door Dultsche en Roemeensche luchtverdedigingsstnjdlcrachteh alsmede door marine luchtdoelartillerie werden 3S vliegtuigen neergeschoten AMERIKANEN BOVEN BEBLUN Naar het DNB verneemt zijn AmerikuBiebe rreurbammenweriian tt claternitddM BarUlii aanvielen door trt dk cfatn dar Dultaoh iuehtverdadltfiK met auc aa bestreden en in hevtfe luchtatecen e rlkkeld Ia artwIdcrtwUken werden schade aan gebouwen en verliezen onder de bevolking aangericht Volgens de VrijdagavoDd ontvangen Iwrichten werden meer dan 80 Axnerikaansche vktegtuigrn vwx een grobt deel vtermotorlge Imnnieaweiven aeermaetaoten ook ttldena de retourvlucht ztjn de aanvallen door itrlidkrachten der Dultsche lucbtveniedlclng met succes aangevallen Tusachen de formatie laehirUegtuigen van bakle pattUen ontst den bUsonder hevige lucfaftgevechten Badio praatje Het politieke weekpraatje van Max Blokzij uit te zenden op Maandag 22 Mei 1944 over Hilversum I om 18 45 uur draagt tot titel Van goede getuigen voorzien Beatrijdinc van de lieiuiluierU In de serie Staat en Kuituur spreekt Zondag a s over Hilversum I te 13 45 uur jhr mr S M S de Ranitz over bestrijding van de beunhazerij Opeporlag takgevo a het economisch sanctlebaetuH Bij besluit van de secnretarlaen generaal van de departementen van ijatió bouw en Viascherü van Handel en Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie la met Ingang van 18 Mei bepaald dat hü die op aettelljk niet vokloet aan een vordering door een opaporlngaambtenaar kractttena eenlg VDorsciuift van het economisch sanctiebeBluit 1041 gedaan gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogate vier maanden of geklbocte van ten hoogata twaalf honderd gulden Bovendien kan bij veroordeellng de hilkomende atr f van verbeurdverklaring worden opgelegd Wat is voadtngaauikar Nu voortaan voor kinderen van o en 1 Jaar op den kkiderbon uitsluitend kiutermeel en Toedingasullcer beschikbaar worden gesteld in plaats van xooala tot dusver rUst kindermeel gort of voedingsauiker Is er verhoogde belangstel Hog voor voedlngaeulker te constateeren welk product naast andere artikelen als k u24iartlkel ook op den beschultbon verkriJgtMar Is Men dient echter te weten dat liet product slechts in beperkte mate en dan oog In speciale zaken voor kindervoeding te koop la Voedtngssuiker is namelijk een specifiek voedsel voor zieke en zwakke kleine kinderen en minder geschikt voor normale conaumptiedoeleinden Het is geen sailwr in den huishoudelijken zin van het woord zooahi velen schtNnen te meenen VoesUngasulker bestaat trlt zetmeel van SMirilappeien of graan omgezet tot koolfaydraatverblndineen Het product wordt 4ste ilkt om sloortUssen bij de spijsveriering sa zidgeHngen en kleine htnderen mrtataan door pvermatige gisting te voorkomen of te verminderen O a n seaknsidlge baUasMMtag van leden er OiMBCbe WMnnaclit In het Verordeninr gfnbiad is opgenomen een verordening van den RiJkscommi Brla betreffende de geneeskundige behandeling van leden van de Dultsche weermacht Daarin wordt met ingang van Ig Uei ha geven van medtscKe adviezen aan en de geneeskundige beiiandeltng van de leden der Duittobe weermactit alsmede van de leden van het personeel van de Duitache weermacht die vsij Dultiche nationaliteit liln door artsen of andere personen die zich op eenlgerlel wijze met de geneeskunde bezighouden thellpersoaen di4 niet bebooren tot de Dultsche weermacht de Wa n SS de Diritsche Politie of den Rtjkssrbeidsdienst verlïoden Dit vei4 od is niet van toepassing voor 7xx ver de arta of de persoon die zich op fenigeilel wijze met de geneeskunde bezighoudt door den ter zake van de behandeling bevoegden officier van gezondheid is belast met het geven van medische adviezen of met de geneeskundige behandeling dan wel daartoe ia gerechtigd Voorts geMt het verbod niet ingersi van huln bil dringende noodzaak HiJ die handelt In strijd met de bepalingen van deze verordening dan wel deze tracht te orvtduiken wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogate drie jaren of met geldt oet val ten hoogste tienduizend gulden en in ernstige gevallen met tuchthuis Petroleum om t voorkomen dat In andere landan uit den oorloganood industrieën worden geboren Kwistig strooien ds V S chtar A L i boormachinerlaên an ratfinaarbenoodigd UOFlOg tUMCnen heden In het rond Het laatste woord Is nog niet gssproken hmUltltnnniPn a Bd n Hat aerste wel Os inleidanda OUnvytnvuitrn i jj g j Brltsche en AmarU Tt iw n kaanscha oUedIplomaten ta Washington IIL raioii n t n g communiqué spreekt E van overeanstamming en den geest van DENS gerustsUIUng voor het door ung i vertrouwen De AmerlIckes plannen opgeschrikte kaansche bladen verbinden hieraan dehuls dat het laatste woord over commentaar dat d Engelschaa hun goedde pipeline kwestio nog et is keuring hebben verleend aan het Saqadiach gesproken was een tweede klaroenstoot Arabisch ollaproject I onden heeft de naar oH Rat tegendeel la althans niat gebleken handschoen opgenomen die Wssh gton in laatst woord is nog niet 1 het strijdperk heeft gaworpen Het gaat j fa Daarom spreekt de Times eanlg om het iMwgst eeonomlscha betanl van orden van betaakenla De Arabischehet BrHsch Empire om het aandeel san oUekwastie heeft daardoor 00 n pijnlijkda grondstoffen der wereld en wel om ae a gekregen doordat van Amerikaanbelangrtlkste grondstof der werrtd ebe zijde da pUnnan van IckM voorgaHet is niet alleen Ickea dtowM na strid warden als aan expansie op kostenArabiseb Peraisch landra dat t Br j Britsche bal8iig n ldus het blad sche belang in het geding br gt Icker j nnchtare b neus ruikt mear oUa 5 w f ö schouwing van da teitan va rlvaltteltruikt ontbrandt a W gwn sprak t itjn hat exoloitatlegebled waarin Ingeland auiadeeU het voordeel en g oot ganoeg En dan deeU anderdeels da POnllJk gawaarwording j Tlmaa ma dat ar ook aan Brtlseh plan hce min of maar pp eigen terrein ta oor dei aanleg van olleleldingen In hetstrUden In Canada de oUevelden worden Midden Oosten bestaat dat op ultbrriJlnf uitgebreid da aanbouw van nieuw raf h bestasnd n t van d Iraq Patr inadarUcn Is bsgonnen en plp lln ov r q ncrkomt e n l ngte van O mijl naar d W stkust Ortismast mat diplomatieke sinswan Is in asaleg alles op Am rikasn eh j g kruisen d oll rtdd r bat zwaard kosten tn Aiistrslll da olla axplolUtt hun wapen in d zacht gehandwordt gestlmuleard n uitg br ld met iioeide vuist is niet minder doeltreffend behulp van door da V S op cr dl t gaz j kennen elksnders krachten en eikanleverd machines en materiaal n van jers swakh d n Da Tlm s constateert Amerlksansche technici In Egypte door Hen behoeft d Washingtonsch plannen middel van licenties zijn d VS in d i u o bar sarieus ta nessen zoolang in olieindustl ingeschakeld dl gdieel In Amerika zelf d oppositie tagan Ickes ophanden is van de Anglo Fgyptian Oilfields et zulk heftige vorm n aanneemt O van d EngeUch Shellgroep la eritlek der nartlcuUer ondemernlngen In Venezuelad hecht poslU dia EngaUnd j VS strekt in Engeland voordeel Hetjlch hier heeft gebouwd dreigt doorkruist komt er slechts op aan zegt d Times d t rakm door d Venezotaanseh Amerib id productieplannen bijtijda op elkaar kaansch besprekingen over een versnel ta stemmen om een wilde prijsconcur den bouw vsn raffInaderUen nog tijdena rentte te voorkomen en het gevaar van den oorlog met Amerikaansch hulp overproductie te vermijden Daarom hebwaardoor bovendien een nadeelig posltl ben Engeland en de V S alle aanleidingzou ontstaan voor de varwerklngslndiisgemeen zaak in het Midden Oosten t trieen van d Konlnklljke Shell 0 Aruba ni ken want niemand kan voorspell n ofen Curacao in Maxico de P troUoi en in welke mate de Sowjet Unie na den Mexicanos d eenige staatsmonopolisoorlog sla olleleverancier op de markt zal tlBche onderneming aanvaardt een credlet v rschijn n vsn maximaal tien mIlUoen dollar van d Het tcgenoffeoidef Is Ingezet da troepen officieel Import and Exportbank I ormeeren zich voor de slag dia zal worWashington om in de VS machinas en den gcl vcrd op da International eU materiaal t koopen voor den bouw van conferentie Het Is een oorlog In dan rafrinaderijen bij Mexico City oorlog n oorlog tusschen twee wellichtMen ziet Ickes web omvat meer dan drie bondgenooten En een oorlog dia hat Mldd n Oast n En de nijver spinnen langsr zal duran dan d openlijk atrijdal dit web weven huizen met alleen in met reèele wapenen Lang na den vred d kantoren van d olie ondernemingen zal hu de geschiedenis nog verd r verMen weet hoe d Am rikaansch r g ring vullen met stroomen p trol um lichtwaakt t g n den uitvoer van machines ontvlambaar en zeer g vaarlljkl BXntA KBCBINGEN Het M Kraatikonnaraado deelt mede Wefens A zeer vele aasuneltfliigen saf neg een extra kaauang woréea gelifcmdaa op Dbiadag II Mei ta Amsterdam van I Mi 14 nor NabaastcM der Waffen SB Dam 4 en Woenadag 14 IWel te Dea Baag van I tot II uur IB een dar aaAes van bet gebouw Amlcitta WeateiBde IS waar ledere gacontf Nadariandcr stoh kan aanmelden tan einde gekeurd u worden voor de Waften SS M WachtbiSaMBn In Amnsfoort Land storm Neder l and Krtcssmarine en éa Oer Inaanaeli as tn Nederland THé da kevrtttgen worden aMa inUcb ItBseA nntrakt met ketrekktaig wt de ver sorglng van famme l a de st danr der opleidlns esEtra levsilMilldelen etc OtfMer k e Waftan a kan i d r wor ztjn teeehIWileia n or de offlëleraeplekHl lieeft keweaen ZU schaoaaple d lg la Biet SooralagseveBd Alle tnltchtlngen en gratia relaiitUetten voor de heen en teragrete sIJn verkrllgllaar bij de volgen Aa Nrbenateltan der Walfea4 Amsterdam Dam 4 Alkmanr lavgestnuit M HeerWs saroteaatiaat 2S Ore ngen Heerenatraat 4 Enscliedf Hengekiachc atmaa S en eveneena bil het as Eraatakon P Kofte VUv rfeerg i Oen ttasg DE SPOORWEGEN BEFERKEN HET BUWIEL VERVOER De direcUe der Nederlandscha Spoorwegen heeft zich gezien de overstelpende drukte bij het vervoer van rgwielen genoodzaakt gezien gedurende de Pinksterperiode en den komenden vacanUetUd het vervoer van alle soorten rUwieJen met treinen naar keuze van don reiziger over afstanden van meer dan 4a km atop te zetten Dit houdt in dat het van n t m 31 Mei en van 28 Juni Um 2 September aa niet meer mogelijk ia gewone ijwlelen mat rijwielkaartan van I IJD of tandems en driewielers te vervoeren met treinen dl de reizigers zelf aanwijzen voor zoover het afstanden betreft groeier dan 40 km Ten einde echter het ongerief dat deze maatregel voor de reizigers met zich brengt zooveel mogeiUk te baperken zullen special rijwieltreinen worden ingelegd Wil een reiziger de kan hebben dat zijn fieta op een jepaalden dag met zulk een rijwieltreln naar de plaats van beslemming wordt vervoerd dan is het noodig dat ztl dea dag tevoren vroeg In den namiddag in elk geval vóór 17 uur wordt aangeboden Het vervoer van rijwielen met rtjwielkaart n van 40 et zal zooveel mogelijk geschieden als gewoonUk dus met treinen die de relzigen zelf bepalen De directie veaUgt er nogmaals de aandacht op dat va U Mei af rljvrlelen tlleen ton vervoer worden aangenomen indien zil voorzien zijn van naaqp cn volledig adres van den eigenaar n laar anattUdoffi £ en bom VMf xi n Uttkomti BU wiat met sicb aeif green raad Wat moest ht worden T Wat cou bet iMite voor Qn toakomat cQnT Wel bQ meldde zich als vrtiwilUfer vpor de Waffen M Nu waa ztin toekomst verzekerd Doe ala liil en meldt U voor één der keuringen dia ledera maand plaatavinden en in da dagbladen iMkend worden mmaakt V kr gt daar aU InHcbtlngan NAAM AOEn yoown AT eenoeki toesandjas aaaar beochoi ontd wage ff tiltkoippaB oa rsaa oBssaedo Nirdarlande Kona Vlraibai Dea Haa Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Johanaon Komt de oommissarli nletT vroeg Lea Neen Met itieuinatiek naar bed zoo ala gewoonluk als er iets van belang te do6n IS Bllif je hier j j AIs ik amjt Jhfllk heb er niets op tegen maar hOTU Je wat achteraf en Bemoei je nergens mee Lk ga beginnen De verhooren leverden echter geen enkel nieuw gezichtspunt op tot ten slotte de be aan ïntde van Zelm kwam W i8c t u er nog rteed nietover uit te laten waar u geweest bentgedurende de tiren na liet verlatenvan de villa en vóór uw KiuiskoinïtT Ik kan er niets over zeggen Wilt u mii dan ze en wa ugisteren met doStter Dix heen gereden ïfude velibleelite Üah kwam er fa spotfend lachje om haar uppen Laat u me volgen Ja dat doe ik Dan btmoeft u ook niet te vragenwaar ik geweest ben Pan weet u netunmera foapecteur Dé Haas beet zich op de lippen en Leo van Ree rrinnikte hooifcaar Geprikkeld omdat fiu ichaakmat was ge7et stond De Haas cp en plaatste zich vlak voor Tnide Juffrouw Van Zelm weet u datu door uw houdinx u zelf verdachtmaakt Uw weigtnng te spreken doetvermoeden dat u iets te verbergenhebt Er ia een man gearresteerd verdacht van moonj schuldig of onschuldjK dat zal nog moeten wordenuitgemaakt Door uw spreken kan ermiischieit een ander licht op het geval of op den persoon van den vermoorde worden geworpen waardooraanwijzingen in een andere richtui jkuraion worden gevonden De mankan vUanden hebopn gehad buiten denkrinst van de gasten Er hangt om hemheen een grfieimEmtc waaa dat argwaan wekt en het is uw plicht uwdure plicht zooveel mogeltjk te hel en InQ ecteur De ïlaas had ncftig gegpioken en zUn woorden lieten nle rfi W P r r DB BIOBCOraN Bnn naeht vtl dwaa sh e k l Het zijn eigenlijk twee nachten o jui ter nog twee volle etmalen dia Gustav Frohlich Theo Lingen en Werner Stock in deze uitermate geestige rolprent in Thalla Theater met dwaasheid vullen Liefde jalouzie en een geheimgehouden huwelijk zijn de fundahienten waarop een lange reeks van misverstanden en origineel komische verwikkelingen is gebouwd Marte Harell speelt da rol van het meisje dat niet slechts Ojp maimenharten maar ook op complicaties een bijzondere aantrekkingskracht schijnt uit ta oefenen Hansl Amataed en Marina Ried completeeren wat meer op den achtergrond het vroolijke geheel dat met een uitstekend gezongen toepasselijk liedje en goede muzlelc omlijst is In operettesfear komt men in den Schouwburg waar nog eena de vroolijka en gezellige film Qasparone met Marika Rökk Johan Heesterg en vele andere goede bekenden vertoond wordt De verfilming van het bekende tooneeldrama jSe twea weezen staat voor de tweede maal op het programma In Reunie Maria Denis en Alida ValU beelden de twee weesjes uit Osvaldo Valentl en Gllda Marchlo vervullen eveneens voorname rollen S V d Kraats VEEBTIO JAAR BU GARENSPINNBBU Woensdag herdacht de heer W C de Waal den dag waan J hlJ voor veertig jaar in dienst trad bij de Goudache Machinale Garenspinnerii s Morgens heeft de heer F H Sixma directeur der GarenspinnerlJ in gezelschap van den procuratiehouder den heer J C Wildschut den jubUaris thuia bezocht In hartelijkie bawoordmgen bood de heer Suona een geschenk onder couvert aan en bracht den jubilarla en diens echtgcnoote tevens een bloemenhulde Aangezien de heer de Waal den pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt was het tevens een afscheid Da directeur sprak de hoop uit dat d jubilaris langen tyd van zijn penskien zal mogen genieten Afgevaardigden van de sportvereenlguig KJBO van de kluwzaal en van het magazijn boden den jubUarig bloemstukken aan In den loop van den dag kwamen velen hem gelukwenicluHi PBEDIKBEIIRTBN Zondag tl Met Ned U rv Gomeente 8t anakerk Achter d Kent S 10 uur da C Elzenga O uur ds Huia Donderdag 130 uur Interkerkelijk avondgebed Westerkerfc Emmastraat 31 1 uur ds F W G Verheul Jeugddienat 9 uurt dn W van Haaaai van St Michelsgestei baveaUguw nieuwe lidmaten Ver van Vrijz Hervormden Peperstraat IM lOrM uur da G de Nle Dordradit Ver CalvtJn Turfmarkt 14g 1 aur ds D V d KoolJ van Maaraaen Hem Geref Gemeente Keizerstraat fc 10 30 utè mej da E B A Poortman LeMea Luttierache Kerk Gouwe 1S4 W uur da J i Simon A Oud K hoiieJoe Kerk Oouw lOT l uur paatoox O P Giske Oeref Kerk Turfmarkt 80 10 uur ds UtP C ten Brink S uur da G Koenekuop Geref Gemeente SUtiontwag W en i uurt Leesdlenst Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 1 uun ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt Ma 10 en S uur da Joh van Webwn Woansdsg T It uur da Joh van Weleen Vrije Evangelische Gemeente Zeugestraat 38 10 en 5 30 üur da H C l e i Donderdag 8 15 uur BUtjellPZlng en bidstond Oeloofagemeenschap I eger dea Hella TurfmarJit lil 10 uur Helllglngsdienat T uur Verioaeüigsdienst Donderdag 7 30 uur Heillgingadienat In alle diensten leiders d heer en mevrouw H Wela t Jong Nederland voor Chrlatu Spleririgstraat 4 8 uur n m d heer K de Jong evangelist te Zwammardam De toekomst van Nederland Ugtjn de handen van ome frontsoldaten Zij vechten ook voor u Bedenk dat wanneer op 27 Mei de bus van Fpont TOrg u wordt voorsehouden na indruk op het meisje ta maken Ze was doodsbleek In het vertrek hing eenige oogenblikken een spannende stilte Het spijt me inspecteur maarhet IS niet mün geheim alleen en ikmag dus niets zeggen beloof uechter dat mdien het bUikt dat bekend maken ervan kan meewerken omde onschuld van Frank ter Laan aante toonen ik zal spreken Ik geloofechter niet dat het eenige invloed kaa tutoefenen U weigert duat Stijf pertten de lïppen van be Haa zich op elkaar maar overigen gat hu geen bluk van telmirstelliip Hli nam weer plaat aChtgr zljiit bureau en vervolgde T ug lun vo hoor Wat w et u van Houtoert De vraag in dien vorm veriast Trude Ze vond echtei onmlddcIlUk haar zeIBbeheeraching terug Niets zei ze terwyl ze De Ha open aankeek Deea had echter haar ontitelteni gezien O Ivwt en lk verzoek u naarwaarheid op miin vtagen te antwoorden beet hl haar toe Het bleef vijf volle mmuton stil m het Hij 4s mlm verloofde geweestOfschoor oowel Van Ree als De Haas aan verrassende wendmgm buverluporen ge end warm sloeg lot dit onvewachte antwoord hen metverbazing De Haas spande ikh echter in er uiterlUk niets van te laten bU ken Wordt vervotaA WANNEER VERDUISTEREN Tnt 7 Mei moet verdataterd worden ran 21 45 let S M uw to Mei Maan ep 5 1t onder IMt n Mei Maan e SM onder M U tt Mei Maan op 6 U ondar tU l P