Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1944

yyoe htdag 24 Mei 1944 L ur au Markt 31 Tel foo l7 PoJtrekenlng 400 GOUDSCHE COU BANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüs 5 cents per nummer 83tt Ja rg n No 21554 Chetredacteur r TUEMVR Goud I jiJEUWE SLAG BIJ NETTÜNO ONTBRAND Ytrbittvdt gtvchten bij Ponttcorvo en Piedimont Kiel Dortmund on Portomouth gobombardoerd i iort galsdsa sen l ndlH uw jjün proM gekomen waarvan de voor ea oobtsrgevel ge t l fcii r n h prg i a ds denB tbooni 4ss D denne ïi ïif £ lnèrtM h w gor bU da ouderwtlsoh bo renwonln an ook ge C NJr Ii ri erlnk D K A O In de kssttt wasMUka g i M t t ia Rat varsperrsn van aan wsg D mannin van dm Attwldsdl n t plaatsen e ni t hekvm eitlng op rollen op een klalne brug K AJ Kriegiberiohter ICock W CJ r perbevel van de Duitsche iMnt maaXt Dkisdac bekend TÏn het landingshüofd van NetJlTheelt de vüand in de vroejje Sttnduren van heden de acüvilcjt £ liin artillerie tot trommelvuur Si toenemen Gebruik makend van 2Sue er aiunede van sterke ingLnt gLnten pant eriitTÜdlu a ten 2 bu vervoUenf ten Zuidwesten TMten van AjniJik en in den sec5 Ci te o aanval Sr De evocbten zün in vollen het ZuideUfte fronf werd een van den vü P d zich in een C nden aanval in het bezit ie van T errtvctna veredeld Ten jiten van Terracina kon de zich iü het bezit t Uen Van een Igagta Het zwaartepunt vui den iU aanval lag ook Aiiteran in den Sor Lenola Fontacorvo en bü SS nonte Onze dapoera troepen Jadreven den met terke intanterieM nanUierstrüdkrachten na hevige SgéoereidinK door artillerie en ligUbonunenwerpers aanvallenden mSÏ in hardt ffevectiten en brachjahem kwrare verliezen toe Waar kgB op enkele plekken plaatselijke PBMtraties £ lukten werden deze a indeld ol in een tegenaanval opn Bi zonder vertjitterd woedden echten bSl Pontecorvo en bü onte Alle dooi braakpoj ingen IH den vijand die door uiterst Swhtig artillerievuur en onafgeHnÉen optreden van vlieger werden fjênteund werden daar in het geDtënitreerde vuur van granaatwer en artillerie verijdeld De in sector opgesbslde troepen onder bevel van den generaal der bercm Furstein hetoben ziCh in de lange zware gevechten voofWijk geweerd en bijzonder onleidon het Oosten ia de dm bü aerinisre iiike gevecbtaactiviiteit Icalimen Na zuivering van de rivier aan den benedendoop van den werden da eveohten ten ZuiM van Ouboaart beëindiad IWmntlii kiJlanterie en pantserstrildtoadhtenMben hier door Duitsdh Roemeehtbt gevedhita èn abutvUe em tiMinun t l ondeiBteund varaeheidien SovjetIkiliische diviaies bifanterie en eenbilfKle pantaeratrijdlkraohten ver liaM Oe vijand leed cware bloedige ven leien en verloor bovendien 2000 gevaigenen 47 pantserwagens 71 stukkaï es siut en omvangrijk oorlogsBtteneel Hen omwiitie eeveohtaviliegen onder m ifl den aigeloooen nedht een aannt op het slation Dshankoi OD den MMWeUikpn Krim die branden en aflbties verwekte ImerikaanaGlie bonunenwerpen onMnanen eiateren een terreuraanval n het stadsgebied van Kiel Er werid naral in woonwijiken gciiade aamfericiht per ontstonden verliezen onder d k foJking Onder moeilijke afweersomMKügbeden we d ra 22 vijandeltüke npshiigen necrgeacpoten a den afgeloopen naoht vielen Brit abc bommenwamem veraolieidene Dollache staden aan Vooral io DocrtukA en Bmnawük werd chade aan mcht in wocmwijken en ontatonden JWlezen onder de bevolking Striid nditen der luchtverdediging vemieüaten 46 vieimotorhte bcamnenweir aérlc ke Ibrmatiea aware Duiitache eeWfcsvpeBluigen vielenun den atKlooW nacht opnieuv die Britsche haven rOftsmoulih aan Uitgebneide branden verwoestingen werden in de doelarodeii waargenomen Snelle ge cbtavlie rtuiigen wtten den striid jwaï afzonder ijke diseien in Ooat BOland voort DB STBUD IN rCALflt t AJi P omntpar mX t BcrUJn imMt OfilrUd un bat Zuid ItaUawuclM front XtS tluiu a ions D nikt U omfvtt aaacMcd wgcdt door i Ula Terraetna a PlDci FonUMMrVo Aauino Het tot du Hxyr d lltecnle vemnrerda gabled Kt net Auru et ab D ta a ffrootat hinr Ma woi dt van Duitaeha ilide al ht t IxMlrraiii d r DuiHOhe vmadigiiviutel Ên gekenmerkt en man mag aaiiMRian w AiwioAmerUcaansch tnapfn than a Dultsc tïe hoiitdverdadlgtngazone h bb n kt Hter U h t Vooral Itot Auaonl pwgl nMt zUn tat IWM jnatcr hoorn y9n dat e n nïoalltik t nvnwn Mndernlc 9lt Do fltrljd om d Mieuwv Dultsch £ w en la re da in alia hevigheid ont M la d a kustaeetor rukken de Ameri SM 1 tel de richting van Manie San fw dat gelegen la op den weg dia van IJM ua TerraclM leidt In het Uri dal rapaaeerdaa sloh de aanvallen vooral tui amorvo Twee coloonea dte aanvankelijk Jf aawÖlk oprulcteia de eena over En e ander ovar Mnataro hebbatt nraenlgd en ftjn tot Hoordweittitlk van l ciuaa en gis kk nwniwe ceiQ van njMtvo opferükl waar iQ hebben g gpt de UrI te ovenaitbrtjden Ben do dan g m ken oever van deee rivier cevormd JUuihoold waM niniral door da Puit9 vatdedlfera lnc iinikb Zoowel door SSiauida U dioor irontala aanrallaa JStn de eallleenlen aadart dagen den jaikan lefonalMid aan de Mate Foa e j Aaulno te overwlanen doch tot due TJimien hitrbll een luccaa gehad De S Milidkraehtao na de veroverioc a a aaodimeta uaici dan naar Ponteoorvo 2 M n weg oprukken hebben Pico beJK ott eaa atad it ii s n aanvankeUJk g MnnenMdrongea door w Duitaobea Bval weder veidiaven NettniM lt tJ 1 ilen vroegen ochtend van Dlnadag L Mn aanval der An k Ainarlkanen op Sl ndinaalWMM Nettuno was naar het JS£verneemt na da fteeda levendiger Zwde levechtaaetie der iaatate degen L7 an Zondag reeda namen de vei L W nivanen m den OoatelIJken aeotor wS l toe Tuaachen LIttorla en Clitema na de vDand gunatlger ateUingen ta bewtlen TegeUJkertUd bleek uit het iware NöordoostellHien hoek vio het landingiartiUenevuur btj Aprilia dat ook aan den hoofd goroote operaties voor de deur atouden Maandag verflauwden de gevechten weer maar in den nacht van Maandag op Dlnadag brak de aanval ingeleid door een hevig trommelvuur en gesteund door paatserwagena en vliegtuigen loi De Diuitache troepen leveren thana ook In het OoateUjke en het Noordwestelijke deel van het landingshoofd zware gevechten en bieden den hardnekjctgaten tegenstand tegen den vijand die zijn landlngahoofd tracht uit te breiden Deze actie ataat in nauw verband met de aanvaUefl der Amerikanen op Terracln dat evenals ClateRia aan de Vla Appia Uct Oen Otttaiar ever d i toeataaC De raiutalre apreker van d n grootDuit achen omroep luitenant getieraal Dittmar betwijfelde In Ifn rede van Dinüdagavond De gevechten In Italië lu het kader vanden oheelen toestand of de Anglo Amarl kaansche strijdkrachten aldaar het beoogdeoperatieve auocea zullen behaleai Hetope ratieve doel van den vijand zobala generaalDittmar dit tiet besuat in het gedwongenIn den strijd brengen der Duitache reaervea Wan r de alag in liaUi dtt doel niet bereikt blijtt bil slechts een bloedig vootge vecirt Wanileer In de Engebch Amerlkaanache berichten herhaaldelUk gesproken wordt van een bijzonder versterkte Unie die thana doorbroken ia dan moet zoo zeld hU daarin ongetwiJfeUl een ophemeling van de totduaver b i alde succesaen worden gezien Deze z g MltI r Unle is een zuiver fantasieproduct De vilftnden kunnen er zeker van zUn wat zU Hitlerlinle noemen la alechti een stelling onder de talrijke aiulere Gezien den hevlgen Oultachen tegenstand die voor el in de aanhoudende vaaJc succesvolle tegenaanvallen tot iltdrtikklng komt achtjnt een groot succes van dei vijand dat operatief kan worden uitgebuit weinig waar KhUnhJk MPANSCHE CAMTüLATIE VOORWAABDEN AAN AMERIKA In het Xapanache tijdschrift M e i h o is naar S P T volgens net Vad uit Tokio meldt een artikel verschenen waarin van t evoegde zUde wordt bekend gemaakt op welke voorwaarden Amerika In de gelegenheid wordt gesteld te capltuleeran Domei publiceert een uittrelcsel uit deze voorwaarden Op maritiem gebied zijn deze opgesteld door schout bU iiaoht Tanetsoegoe Scsa Zti luiden alt volgt Na capitulatie dar V S zal de gehealeAmerikaanacha vloot door Japan in beslagworden genomen Voor de schepen die worden tïeschadlgd of tot zinken gebracht moethet tlenvoud e van de bouwkosten als schadevergoeding worden betaald Zh dis voorc eze sabotagedaden verantwoordelijk sljn zullen worden bestraft De kosten die aan da overneming derAmerikaanacha scheiden door Japan zUn verbonden daarbij inbegrepen onderhoud tothet tijdperk van overdracht en vervoerakosteo komen voor Amerikaansche rekn ng De groote schepen der Amerikaanacha handeiavloot zullen evenals de oorlogsschepenaan Japan vervellen Alle voor den zeeoorlog bruikbare wapenen en de daarbij behoorende munitie zullen eveneens In beslagworden genomen De Amerikaansche marineInriohtingen zooala martnestationa werven arsenalen en marinescholen zullen volledigworden verwoeat De particuliere scheepvaartinrichtingen der V S moeten eveneensmet den grond worden gelijkgemaakt metuitzondering van de acheepswerven voor dekust en binnenscheepvaart De geheeleAmerikaansche marinèluchtmacht moet eveiusla de vloot ter beschikking van Japan WOT den gesteld Bovendien moeten all marlnevUegvelden en inrichtnigen voor de maritiemeluchtvaart worden geslecht met uitzondaringvan die inrichtingen die door Japan In gebruik zullen worden genomen De productievan staal en petroleum door de V S zalslechts met beperkingen worden toegelaten Om de nakoming van deze voorwaarden door Amerika te garandeeren zal Araoglka aldus deze voorwaarden voor een tiRvak van minstens 10 Jaar na bet staken der vüandeltjklieden door Japanscha bestuursambtenaren worden gecontroleerd Dé apanacbs deskundige op financieel gebied Zahel NIshly heeft de economischeelsehen aan de V S opgesteld ZWITSERLAND EN HET A8XLBECBT De voormallgs Italiaanache minister van nivanciën graaf Volpl en andere peraoonmkheden van het fascistische regime ztln aan de Zwitaerache grena op tnatructle van den bondsraad teruggestuurd zoo meldt luterinf uit Bun Dienaangaande werd medegedeeld dat de practQk van de aaylverIsmng ten aaauElen ven vooraanstaande emiVUm geen algemeen karakter heeft doch vaa geval tot geval zorgvuldig wordt overwogen Voorzoover toiduaver vooraanstaande vattagenwoordigers van het vroegen lUUaansche regime oen tijdeujk asyl verleend vwrd betreft het eden wier leven om politieke redenen gevaar liep Dit geldi ook voor de ter dood veroorde e vroegei mi niarters Alfleti en Bastlanlai In het geval van graaf Volpl stonden de zaken anders Deze nam weliswaar een belangrijke positie la hert Itallaansche economische leven In toch Is nooit actief polltictSl geweest zoodat voor hem dan ook geen onmMdellijk levensgevaar te vreOEen la Op 1 Mei bevonden zich naar de chef van het departement van JusttUe en Politie mee daelde 74 663 vluchtelingen emi anten en gsiDlemeerden in Zwitserland waarvan UtTTC mltitalran waren DE BEHANDELING VAN KRUGSGKTANGENEN IN JAPAN Volgens bal eestte oftloiaele rapport uit MUrtalt bron houden dt Japan lich over Met algsnteen bü da behandeling van de Ingelaoha AustraUscha en Amerikaonseha kii lgsge t a ngenen In gopan aan de IntanaUoula bapatlngen akius da opoatoHsohe gedaIcgeaTde In Jsyan aartsblatehop Psul Maren In ztjn rapport aan het VaUeaan zoo m dt de Britseha berichtendlenat Aartsblasehop MareUa hsoft naar 1 het bertoht wordt gaiegd verscheidene krygage vaaconsit Intsroaerlngdtampen lit gopoa li sss cM an mat N e d e r 1 a n d s c h e ladlsche l oentfttaiaescha en Phtllpplliiseha tevaacsnen alsmede met Xngelschen Aus tialMis en Amerikanen gesprokoo TKLEGRAMWISSELINO rOHRER DUCE Tor elagenheld van den vOtdan vorjaardog vaa de ooderteekening vaa het Sultaeh ItoUtanache vriendseh ps sn bondgenoot sehapspact hebben de rilhrsr en de Duce tttagrammen getüsseld N JJB EN SS IN BERLUN De B correspondent van net ANP ta Berlijn meldt In een gemeenschappelijke bijeenkomst hebben de NSB an de SS te Berlijn Zondagmorgen de problenken besproken die voor beide bewegingen op het oogenblik het belangrijkat zün Voor de N S B spi ak de heer F van Veen die eenige weken geleden door den leider tot stafchef van de N S B tn Duttschland benoemd Is over het onderwerp de taak der Beweging in het RUk W J Heubel UnteraturmfUhrer der Waften SS en Hauptsturmfilhrer der Oermaanache SS forr malies in Duitschland sprak over het thema J N S B en SS LUCHTAANVALLEN OP HOSPITALEN E D Het opperbevel yan de Duitsche weermacht acht het met het oog op de toenemende aanvallen door Anglo Anwrikaansche vliegtuigen op Duitsche hospitalen e d nood akelijk een aantal van de meeat flagrante schendingen van het volkenrecht van dien aard door de BrlUche en Amerikaansche luchtmadit gepleegd ter kennis van de openliare maening der wereld te brengen Er 1 1 een gedetailleerde Itjat van gecoft atateetde vergrijpen worden gepubliceerd Het Rük en Europa BEDE VANilEICHSMINISTER ROSENBERG Reichsminister Reiohsleiter Rosenberg heeft dezer dagen een bezoek aan ons land ge bracht en in een groote bijeenkomst welke gisteravond in het Concert él ouw te Aimsterdam is gehouden een rede uitgesproken De büeenkonut werd bijgewoond door tal van vertegenwoordigers van staat partij weermacht en Beweging en verder door eenige duizenden uit Duitsche en Nederlandsche nationaalsocialistische formaties Nadat Reichsleiter Rosenberg vergezeld door den r Rijlcaoonimissaris Riiksoiinister SeyssJnquart en doorMuaaert onder luide toejuidiingen deversierde at had betreden en deeerö aslen onder wie SS Obergruppenrührer und General der PolizeiRauter had begroet verwelkomdeOberdienstleiter Rittertjusch denRijksminister als verkondii er en beschermer der natlonaalïocialisistischeidee In zUn rede toonde Reichaleiter Rosenberg aan dat de ineenstorting van het Duitsche rijk de oorzaak werd van versplintering van europa Euromi staat of valt met de gezondheid en de kracht van zyn natuurlijke kern het Duitsche Rijk Heeft de PuUaéM rijkaidee reeds geleid tot het totstandkomen van het Grootduitsche rJjè deze idee zal moeten uitjttoeien tot een idee voor Duitsohland en Europa Het nationaalsocialisme is de draacster geworden dezer rüksidee en daarmee haar dienaresse Zün verdiensten zullen eens Woordeeld worden naar de mate waarpp het die idee heeft gediend Met beirekking tot den huldigen strijd en zün inzet het bestaan yan Europa en zijn tweeduizendjariie cultuur merkte de Reichsleiter op dat alle kleine oneenigheden en misverstanden hierbU in bet niet vallen en terzijde dienen te worden gesteld Eerst aan het einde der worsteling zal paa duidelijk buiken dat deze strijd ook gestreileu werd in het l elang der kleine naties en zelfs in het belang diergenen in Euro pa die Duitschland nu nog vijandig gezind zUn I De Reichsleitei besloot zijn rede met vast te stellen dat het goed jg dat de weg die voor ons ligt geen teriig kent en ook geen zijwegen meer kunnen worden ingeslagen Europa staat voor de keuze ofwel den chaos en de biologische vernietiging tegemoet te gaan ofwel gehoor te geven aan het parooi dat luidt Het rijk en Europa De rede van den Reichsleiter werd herhaaldelijk door bijval onderbroken Met een kort dankwoord van Oberdienstleiter Ritterbusch het zingen der volksliederen en den atmarsch der vaandels werd de plechtigheid besloten Wat aan het front werdt ceëisoht vragen wü niet van u WiJ vragen editer wel dat gij op 27 Mei bioeimaand 1944 een werkelijk offer brengt voor Frontzopg bii de groote landelijke collecte oi door storting op girorekening 106 1S6 ten name van Frontzorg Rotterdam Meldt u aan als collectant bü hat betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst Nieuwe benaaawUitng Ukr ln stg retteB Voor de eerstvolgende diatributlaperloda der Ukralnasigaretten zijn op U el van de roods bonkaan de t onnan 32 33 en St en van d blauws bonkaari bon 33 geldig verkl rd Oo bannen 33 t m 31 van da roode bonkaart en 12 t m 21 van de blauwe bonkaari worden dus overgeslagen en verliezen thans hun geldigheid Ze kunnen zonder meer vernietigd worden De reeda eerder aangewezen bonnen 1 t m 31 rood en 1 t m 11 blauw behouden echter tot nader order hun geldigheid Verbeterd bericht Waar soa siacbitsffer Te Someren vond de njarige boei enknecht P tUdena grondwerkzaomhadsn een jverroest projectiel waaraohtJnlUk een groniat van een houwitaer uit da oortogadaaen van Mei IMO P beproeM zt B knudtten op m projectiel m t behulp van aan boitsl waarop liet projectiel ontplofte Oe negenduige Jongen v die bi de nebijheld atond wend op 8li gedood P werd awaar gewond aan handen en gelaat en twee andere Jongena liepen licht verwondlngea op In het ziekenhuis te Halnvond nwoat ean hand van P worden g mozettjes la pkutts vnn Conti De Haigaeha poMtl heeft da Sl Jarlg mej M r aantehouden omdat i ean man 96 pakjes Coosl iigaretten voor 190 had verkocht dl achteraf slechts Blazert at bleken t l ev ten De men trok zelf op onderzoek uit en algn laenl d vrouw een d later toen IQ een perceel hi genoemde atmat binneo ing Op zUn aanwijzing heeft ds pollti I ging baar MAX bloe zul en de ONDERDVIKERS Naar aanleiding van een desl etreffende vraag in de jeugdvergadering op 23 Mei te Enschedé deelde Max Blokzul het volgende mede Ik heb onlangs in een volksvergadering in Maastricht t ekend gemaakt dat onderduikers die overigens een zuiver geweten hebben maar zich hadden laten overhalen tot het zich ontrekken aan tewerkstelling of éenigen anderen vorm van positieve medewerking in de veronderstelling daarmee een patriottische daad te verrichten ongestraft weer kunnen opduiken mits zü zich bereid verklaarden onmiddellijk weer ingeschakeld te worden Dus b v bij de weermachtsonderdeelen de Waffen SS dë Organisation Todt de industrie in Duitschland enz een en ander natuurlijk door de bezettende overheid vast te stellen Ik heb de verantwoordelijkheid voor de straffeloosheid dezer berouwvolle categom van misleide onderduikers toeiy aanvaard en had natuurlijk daartocyde officieele machtiging Het kan ztiii voorgekomen dat in enkele gevallen de Arbeitsamter niet tijdig deze machtiging bevestigd hebben gekregen en dat in die uitzonderingsgevallen tijdelijke doorzending der betrokkenen naar het doorgangskamp te Amersfoort heeft plaats gehad jntusschen zün echter alle Arbeitsamter op de hoogte gesteld en zullen nog slechts die zich meldende onderduikers via Amersfoort aan het werk worden gezet die als contractbrekers te beschouwen zijn Verder is van belang er oo te wüzen dat NedManders beneden de 19 jaren herhaaldelijk zijn ondergedoken in de verkeerde meening dat ook zij voor tewerkstelling in aanmerking komen wat echter niet het geval is ik wil daarop nog eens de aandacht vestigen onidat het is voorgekomen dat zulke iongc menschen als onderduikers door opsDoringsambtenaren gewond zijn bü pogingen om te ontvluchten Zij hadden zich niet aan zulke gevaren behoeven bloot te stellen Ten slotte nog een zeer ernstige waarschuwing vooral aan het adres van alle categorieën Van onderduikers De pers heeft onlangs de strenge bepalingen vaij een eventueel door den Riikscommisiaris in verband met een mogelijkheid van een Invasie te proclameepen stadt van beleg bekend gemaakt Uit den aard der zaak kan elk oogenblik deze staat van beleg in werking treden Wie dan niet volkomen geldige idehtlteitsbewijzen bU zich draagt komt zonder verder proces voor het vuurpele ton Radiopraatje Mag BlokaUL In de serie Brandende Kwesties te zenden op Donderdag 25 Mei 1944 over Hilversum 1 om 18 45 uur spreekt Max BlokzüL De titel van het praatje is De stuurlui aan wal NederUodaelie krUcagevsngeaen In Japsnscbe kampen Het Informatiebiu eau van hat Ned Roode Kruia Korte Voorhout 14 te s Gravenhagt ontving bericht otYitrent de volget de krijgsgevaarenen in Japusclie kampen awg boender ch bengers h boelari van tuyi w boelsrt van tuUl nr de bow aa boeaaen la bdgera Jr bollemetjer Jnc bons Iv bont nuximSllaan bonte mf boittje Jfm ten tMon wm boon ven octiaasée Jf booyers he borué Jm van de boa th bouineister m bourmeeüter mr twuwcr ajh van den brand horning wl branta cf breiuieman hp brcuer gJJ ten brink Jd brinkman bos t oera Ic broua h bruda aj bruiinan dl bruhnan a brtuninf ml brune er brunet de rochebriine Iwh buscb f busscher wh buaachere fg van de capelle ve van de capellen If ten cate 1 claase ld caaaaen ohg clasMn ea van cetulnk fch coert chp cohen ha ooicndam bjl coUard Jtf corneile awf cornelies e cbrstjens fj cou mans Jp couwenberg hf coztjn Jp croese kim croese chf croulzburg th dalenclos 1 van dalm aj darch gj das nn das ht del maar feh demmeiraadt de dessauvagie dam detmlng nap dlaa d ullois cj dickman fc dietermah bpacc doeve hf dom gr domls de senerpont d doom ah doppert hg dorst J van duim v duraas waa djjkman richard eberhardt J de eerens g eestermana e eichenberger hv ellert hg angelben van bevervoorde wa engelen wj engelenburg f enka Jt erna b eulen ai evoraarta kl fleten z fletersole chwj flohr c franciscua Jw franken ch frcdriksz Je fredrlksz pf de frees chl frieaer Jf gaal jDi gamier fhk gamier cf van geen h geeraths Jh geialar Jr vaa genderen chw van der gesugten laj glesenlierg a girenoa rmph goetjaer Jk goossena J gootjes gora bpj de graaf fJ de graaf k de graaf p de graaf pp de graaft rch de graen hr groothuizen vor van haagen hh den haan wg de haas Ima van haaae gah hadeweg scheffer ma iMgeman Jwe hagenatein sj hakkenberg he halkema Jt helkenia ea hars hl baubcr fab van iiaver g van haven pi hoyer we hegewind f me hein mfr helaterkamp cJ van helden phth hendrik kjh hendrlka Ja hengkelrnan Jv hengket cl hengst JJh hengat g hesslnk ch hcttflelsch von ehrcnhelm Ith heymal rh heijnen Ie hlele WO hoeke fe hoff tpn van hoÉI f hornung mja horstlnk hovenkamp crvwh huidinkg ld hulter a huttuer IpJ hutzeton t ielen ff Jacoba th Jacob chf Janaeit ej Jansen me Janaen pf Jansen rfa Jasasens de Jounknecht oa Joutze thf Joseph ea keasberry til kaasberry Ir van kerhovcn Je keaaler ve keaaler ac klllaan 1 kiliaan j klemeneU w klelj e kloesmetjer ma klop se klopman boeaschmann thje kluljt r khiljver jj kikeud abc knoefel wch komene If koster ef konthoofd Jew kreeft btmg krehmer mr kremer Ig van kribben J von krtegenbergk oc ktlhbauch c kuipers h ktinemen c kunkela aw lamolcon a lammet van tMieren cha Lammerla van bueren cm lommora v n toorenburg mj lamster kch lannoy Jh lapré m lauder th lazare cl tesfera fh lendegeut J letupikahulen Jp vassenasr Zij die inUchtIngen wenschen of aaar wtjitngen kuoaian verstrekken omtrent deta patsonsn gelleson zich onder opgav vaa zoo volledig mogetjke gegevens der betroffende krijgsgevangenen zooala voUadlga naam voornamen gelwortadatoim rana oaderdeel of wapen laatst bekmde stan plaats en tmr g er b e t rckking tn Indië enz tot bovengenoemd Informatiebureau te wendsn ultgeUiofd In den tvoiul vanden aoslan Maart IMt la In een aloot achterhet gebouw van de voormalige Coöperatie De Hoop aan den NOord Wast Buitensingel te 8 Graventiiue het bovenstuk vanden romp van het lUk eeiver vru Jongetengere vrouw gevonden waarvan bet hoofd de armen en het onderste gedeelte blijkbaar waren a£gezaa terwijl een derbonsden bleek te ztJn afgesneden tevenewas deborstkas van oBdat tot bona doorgezaagd Het gevondene was giswlkkeld In een grooten papieren kolenéak waaromheen een groot stuk donkerroode voeringstof en touw Op Zaterdag 1 April ISM werd in dezelfde sloot het onderste gedeelt van den romp van dat vrouwenlijk gevonden gewikkeld in een grooten papieren kolenzak waaromheen een regenmantël en een groot atuk geelachtige stof De regenmantel is beige van kleur met groote mlt elke ruit is t egrenad door 3 strepen t w de twee buitenste bluiw de middelste oranje voordien van vier roote zwarte knoopen ronde kraag en tw niet opgenaaide zakken met binnenin een knoop De mantel la van bultan van atof en van tunnen van gummi In verband met het bovensta iwde looft do officier van Justitie bij de arrondiasementsrechtbank te a Gravenhage een belooning uit van MOO voor ben die toodanige aanwijzingen geven dat deze telden tot opiporin g van de n daderla InlichUngen worden U wacht aan commlssanaat 3 der ataatarecherche Ataxander plein 16 te s Oraveiibaga Zakkenrollen tn de tsoteea Twaa U wonen wü Den Hakg hebben aahglfte ga daaa van dleMal van geMswaren tijdens een treinreta Van D van der L werd In den trein Haarlem Lelden een poriefeulHe mat n OOO en een peraoonsbewtja gestolen mevr D K werd een handtaach met ƒ SgS en dtstritnittslieseheiden oodrold Vaata braii4 te feii vaar Huiabrandverbruikerg uit de groepen B C óf D die om een of andera reden hun aanvraag voro hun brandstoffenraptsoen voor 1944 45 niet hébben kunnen indienen dienen zidi van heden af terstond tot de distri butiediensten te wenden Om misverstand te voonkofnen wordt er nogmaals de aandat t op gevestigd dat onder B C o Dverbrui kers worden Verstaan Verbruikers die een gebouw ofperceel in grtiruik höbtoen waarvanniet tevens een gedeelte dient voorbewoning Verbruikers die een geibouw ofperceel in gebruik heUben waarvanw e 1 een gedeelte voor bewoningdient doch van welk gebouw of perceel de totale inhoud bestemd voordeuitoefening van beroep bedrüf ofdienst grooter Is dan de totale inhotidvan de voor bewoning bestemderuimte De ingevulde formulieren MD 393 02 dienen zoo spoedig moMeliJk bjj de distributiediensten te worden mgeleverd PtaroSeum voor kaokdoeMtodea Van 3S Btel tot en met 18 Juni 1S44 geeft elk der bonnen 20 en 26 von de nondcoart 0 40a voor kookdoaleinden noht op bet Inopan van éte liter potroieum den wlntw DISTRlBVTlkniEUWS opgeHokt De melkhaii delasr W van S uH de Newtonstrsat te s Gravenhage werd dezer dagen op straat aangesproken door twee onbekende mannen die hem voordeelig broodlMMmen te koop aanboden en zeiden eventueel ook melkboanen te kunnen leveren Dea middaga besprak men da zaak ten hui van den melkhand Laar Daaa zou ƒ 1100 vooruit moeten betalen op melk boter en broodtxMinea welke da belde mannan hem dan souden bezorgen Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Jofaaason SS Toen de man weg was stapte Van Ree in aün wagen om te zorgen dat het berioht nog in de krant fcwaim Uit het onderzoek van den politiedokter kwam vast te staan dat de vrouw tusschen half tien en tien uur waa vennoard Aanwüziiusen in den voitn van vingerafArukicen werden nergens gevonden en da kogel dia uit den muur werd gehaald bleek van een ider kaliber te zün dan die waarmee Houbert was neergeschoten Dienaelfden dag werd mspecleur De Haas bii commisjtaris Herber onttioden Deze zat in een ja oolen stoe op ïijn vrijigezeiicn kamer zijn ecne heen dik omzwachteld op een stoel vó6r zKh ZUn humeur was erger dan ooit en toen De Haas hij hem binnen kwam voelde hiJ onimiddellijk dat er storm op til was HU was ztch echter van geen k vaad bewust en vroeg bedaard wat er van hom verlangd werd terwyi hij beleefd liet uitkomen dg zUn tUd oesierkt was daar hem nog een massa werk wachtte Je hebt geen ijé hè snauwde decommissaris maar een moord verhinderen schijn je toch niet te kunnen Neen want als ik dat kon eouden er nooit moorden worden gepleegd Je had die vrouw moeten latenibewalfen Pardon commissaris Ik had metdie vrouw nog geen enkel woorrd gewisseld U hebt haar het verhoor afgenomen en u gou dus hebben moa tx baoordeelen of haar leven in gevaar was Bt heb je toch het rapport doorgagaven hè Dal hebt u maar dat was aooonbelangrijk dat ik ge n anJcele redenzag voor een extra bewaking Bc heber niet eens a in gedacht Heb ia wel ooit gedachtT Jawel commdssarls oo haioogenbUk dank ik bil voorbeeld dat De melkbandelaar had hier eerst nlai veel ooren naar maar nadat een der mansian het ai had opgegeven en de woning verlateii kreeg da ander den melkbandelaar toch zoover De 1100 werden voorgesclkoten en over een half uui Je aouden de bonnen komen Hetgeen natuurltjk niet geschiedde weshalve de melkhandsliar aanglfts deed bU de polHIe Al spoedig vlei haar verdenking op sake ren W van der T dia In Staphorst wd gearresteerd HIJ waa de man dl het bedrag in ontvangst had genomen Naar Elja medeplichtige en t gekl wordt nog feaocht Tasch aaat koatiMna kdioud gsaislBn Op 11 M l J l relad n dame alt Bkidboven met dan trein van 17 30 2e klaas naar Den Bosch Nadat ztj aanvankelijk eenigen tijd luMl geataan werd baar ergcM anders en zltBtettt a ng bod n Ttjden h t sutn evenwel had zij hear handtasch waarin zich een tiodrag van 3000 een bearaje met ateradan Itn dtstrllHitialMichsUlan ataimed eenilge apaclale vercoaalngan bevonden aan aan haak opgehangen Toen naar da haar geboden zl uaata gli vergat zU deze taach mede t nemeni in i tn Botch uitgestapt tiwnerkte zU dat zij d taooh verg t n had loen de trein ai doorgereden waa baar G ldermalacn Kr werd op tield i aar Gelder malaea maar de zwartledaren teaoh met klepaluitlng en lederen adioudsrrism werd nl t gevondan In het oompartlmant waar de daihe ImmI geataao bevonden zich vier heeren Eenige dagen later ontving de dame In Eiadhoven per aan eteekend aohrUven d dlstrlbuttabaachetdMi het leege beuraJOi en een bedrag van im terug de rest Maft weg De Utrechtach poUtia wU gaaisa M contact komen met d madareizlgers vta da b ttoI ne Loods mat kennismatarlaal ultgslitaad Dinsdagnacht Is brand ontstaan In Vm groote wagenlooda van den heer L Janvier kafmls exploitant De brand Is verinoedoUik ontstaan doordat de resten van de leeggehaalde generator zjjn blijven ameuicn teüfevolg waarvan een deur vlam vatle Toen d brandweer arriveerde atond de loods reeds In lichter laalo Der brandde geheel uit In het gebouw bevonden zich twee dieselmotoren twee orgels eenige wagens en vcei ker mlamatcrlaal Alias werd een prooi der vlammen Oe schade bedraagt ongeveer zestigduizend gulden ZIJ wordt door varzekering gedekt I en DMW trelnen la PlakstertUd In het tijdvak van 20 t m SI Mn UM4 xUn da treinen O Ut DMW Ut O UT en mm IS uitsluitend opengesteld voor reizlgai as ar hstbultaalaad Oefen in Wet aanvoeren van Unaohwater vneen enmetkettlng dJ het doorgevaWwin gavnMa ammara wate ianga eeh ri menachen RECHTSZAKEN Ztvarta boteriisndelaat U bent wel een der ergste gevallen van zwarten handel in boter en andere levensmiddelen welke in het laatste laar tpr berechting heb gekregen aldus verwelkomde de econ mische rechter te Arnhem den reeda eenige maanden gedetineerden 28jarigen Nitmeegschoii melkhaiidelaar H C Onsterlaak die gedagvaard was wegens het in wekoluksche porties afleveren van niet minder dan 1200 kilo boter zonder bun in totaal aan eeil tiians in Veenhuiacn een stru uitzittenden sigarenwinkelier en 600 kilo boter aan anderen Dit ge jeurde allemaal in een tijdsverloop vaa Augustijs 1943 tot Februari van dit jaar waarbij Oosterlaak naa hU toeaaf ongeveer ƒ 20 000 had verdiend De offkier van Justitie legde dennadruk op het strafregister van Oosterlaak dat reeda vier economisi evonnissen bevat Spr eischte Ui jaargevangenisstraf benevens een geldboete van ƒ 11 000 met verbeurdvei klaring van al de in beslajHtenocneagoederen welke met het gela getaaldziJn dat in dezen zwarten handel iaverdiend De econ reohtar bepaalde de straf op 2Vi jaar met aftrek va het voorarrest benevens 9000 boete st s 6 maanden hechtenis Condnctrice vrtJgesprokeii Da condustrice bij de H E T C M v P heeft op 9 September 1M3 op het Beursplein te Rotterdam het vertreksein gegeven tewW een oude man op het voorbalcon wilde instappen Da man viel en kwam zoo onieeliikklK tere t dat hU lan de gevolgen overleed De Rotterdamaohe reehtbanlt nam aan dat het oitgeluk niet aan da schuld van de conductrice te wiJtea was en sprak haar vru waarop de officier van Justitie in hooger beroep ging De proGureur eneraal bil het Haags Ae hof meende dat de conductrice gefaald heeft en eischte een gevangenisstraf van 2 maanden Het hof heeft baar eiditar thana pkvrijgesproken DE F LM Hoe komen wU aan ceede kinderfUiMt Naar aanleiding van de prijsvraag door het departmient van VolksvoorlitSiting en Kimsten voor de vervaardigin van een scenario voor etn speelfilm geschikt voor kindervoorstellingen heeft het waam hoofd dar afdeeling filmzaken van het depart ment de heer A J RKhei er op pawezen dat er bijna geen films zun geschikt voor jondcelieden van 10 tot 16 a 18 jaar Spröokjesfibns vallen ia den regel niet meer m den smaak van deze jongelui Het departement vraagt een verhaal dat ongeve het geheele verloop van de film weergeeft Daaibil is editer geen technische uitwerkinj noodig en zelfs de dialoog behoeft niet uitgewerkt te zijn als maar duidelijk is wat er verteld wordt Kan men zien hoe de film gedacht is dan doet da filmindustrie de rest De auteursrechten worden mét hetuitbetalen van em prtjs niet KekocMen blüven dus het eigendom van denschrijver Het spreekt vanzelf dat het ta schrijven verhaal geschikt moet zijn voor practische verfilmin en du moet liggen binnen de huidige mogelijkheden der industrie Dat de fiim door kinderen gespeeld wordt is geen noodzakelijkheid Hij biede slechts paedagogisdi verantwoorde ontspanning De jury welke de inzenduigen in drievoud zal heoordeelen bestaat uil de heeren M Blokzijl hoofd van da afdeeling pers en propaganda van het departement van Volksvoorlichting a Kunsten J Tetinisten leider van het FilmgUde en A J Ridiel waameiitend hoofd der afdeeling filmzaken van het departement KUNST EN LÈTTSREH V Standaardwerk ver de prevtacle OfonlaTen In Auguatua as zal bij de NV A I O Strengholt s Uitgever MIJ te Amsterdam worden uitgegeven een standaardwerk aver d provincie Groningen Het werk zal een volledige beschrijving geven van de geschiedenis de cultuur en de bedrijven In da provincie en Is door een landelUke oom missle van medewerkere onder leiding van den bekenden Groninger K ter Laan samengesteld als u een gezonde jonge kerel was ik u een pak slaag zou geven Nii zal ik uw hatelijkheden aan uw ziekt wijten Het gelaat van den catnmissarii werd paars van woede Blen snedig antwoord wist hü echter niet te vladen en hü trok verwoed aan lüa sigaar Eerst vanmorgen tüdens de verhooren is me de belangrijkheid vaadeze getuige duidelijk geworden vervoUde De Haa kalm De oogen van den commissaris keken den inspecteur scherp en achterdochtig aan Trude van Zelm heeft vanmorgen de verklaring afjKlegd dat ze ongeveer vier Jaar geleden met den vermoorde verloofd is geweest in bet ehekn Nu wilde Je haar zeker ook alaverdacht van den moord laten arreatoeren vroeg Herfeer spottend Neen maar de verloving werddoor haar afgebroken omdat HoubertonbetrouwJMar bleek Verder wild ze zich niet uitlaten En waar bluft nu de b angrijkheid van die zuster van fiemt Bc ben lot de overtuiging gekomen dat de moord een gevolg is vandingen die vroeger zün gstoeurd Ocbedoel den moord op Haubert ISn zUazuster zou een belangrUka verklaringhebben kunnen afleggen over het verleden van haar broer Als ze tenminste had wUlen spreken Ik bep overtuigd dat te dat gedaan zou hebben evengoed als degens die haar dat nu onmogelijk heeft gamaakt daarvan overtuigd was Wordt vmvoSgS WANNEER VERDUISTEREN f IV tl Mei maat vanlulsterd wor n van 21 45 tat S SO uii M Mei Maan m 1 W ondw J iS M l Maan op 8 18 Mi r Mei Maan op 9 11 ondar Ml