Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1944

K tl derdag 25 Mei l f4 Bureau Markt 31 Telefoon I74S Poiirekening 48400 GOUDSCH E COt CAN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrIjs 5 cenU per nummer 838te Jaargang No 21555 Chefredacteur F TIETER Gouda ival bii Nettdna neemt in hevigheid toe Zware geoechten bij Cisterna Siadsi U€UtÊr9 HÈT ZEEGAT VIT DAAR OP OE BAREN J GAAT NEERLANOS JEUGD WEER ROEM VERGARENI fndienittreding bij ds Kriegamanns u moaslijk voor isderen Nedeilaisdas luaachan 17 4S lasr Aanmelding en mhchimgen bi ds Manneaniiahm stelle Weel Plompstorengischl 24 Ulraoht alle Hafen en Oilakommwi daoluna sn ds senckillende MeMsstellea m Nsdeibnd gpisa m nbevri van de Duitathe p deelt WoenadiM mede n vil i zette ïiin wooten aiin Njl J laruiiiMwhoofd an NelUuio met Hinenids hcvmheid vuort Met g naltiiui van 7e r sterke artiUcxieMntoeTati iKikrachten alsmede met van4alnilte tarmelies slaifvliegalaMde hliJttrireTSCheidenc setSren er In vrti Wepe penetraties in M front tot atand te brenuen Voora Z weerazWen van Caterna woeden Sn ew8 iten Aan d i Westeliiik n VZté van h l Zuidoliik fiont en m kgi jixjTkloofdp bpi gtcrrein tuswihtn jSbuio en Vall r a wwdit verbitterd mlndpn Het wa il unt dor gevpchSi v n gwttiren l a wefleiom in het 1 Pioo Honteeorvo Onze damJere vjn WJprixni zK h m de feiraiidTmniler vechten on den óver een 1 front aanvaller den viiand en jilen hem tot olaan Daaitbli wec 51 vliandelinke oantaerttpa i ens verStüd In dtm e9tor Piedimonte deed Il vHand gialeren sleöhts vnl iwakke Hovalloi di zonder succes bleven Aan het Oosteilnke front kwam het lillaren afgeaien van suoowvolle Sjm lioottroepBndamemiTiKPn slechts fel crliute eeveohl andelincen Rede van Churchill igfECTEN VAN BlUTENljANDSCHE POI ITIEK BELIcll Churchill heeft Klateren naar hetDJ B meldt In het Lagerhula de deiltleo over de hultenlandsche politiekINpend HU behandelde allereerai de onlfmga IndUde bijeenkomat van de minlaters 3cr Dominions en gaf toe dat déie coniirentle niet tot vaste besluiten of HUWkeurtge beallaslngen heeft geleid VmvKer tMaprak ChuumlU vraaotuktn dar Mlddaltaodach Ze en BaUianpoH Ï i HU at toe dat ham In October von het ekoopen jaar cf n roota tcU uirat lllng was knlit doordat hit niet In aUat waa gewawt 1 ooodlga strUdkiachten op de been t kmwen voor het veroveren van de hé r luppU m Aa A glach Zaa Dcia utauntal iat Klnif vergaMld van r n overdreven MntchtKie houding ia Turktle Da gealiHNen hadden gehooM dat Turkije In Temart ot Maart moadlg ia den oorlog lou RU a dat het den geaHleerden op lUn r l de voor d actlea vas den luchtoorlog ftfrUteerden iwodKakeiUke ateunpunten au hablM n toageaiaan Deae ho6p la thana wvloKan Men heeft daarom opgehouden Tttrkije Brltsche n Amerikaanache wapens tl Itwati Men hoeft ook opffabouden 7t r 3 1 ta becweren tich an d itllle der geiMrdeti te charen Churchill waa van meening tot Turkije aim gevaren heeft ovarachat en dlenlcngemH oa veraoaken tot tav rbig van materieel hoog hoeft opgevoerd Het prooea van bevipenmg wan Turkije la dua tk ar da g iUlMrden niet voon let lUUé en Spanje Onrgaand op Itall aaide Churcliiil dat laaUleenlen na dan val van MusboUui ttw of atautmoataigar hadden moeten tedtlen Churchill varmaed aan varklaring If la leggen dat de gealHeerden Rome als VW atad mudon i ehaad l n Hij zeida WtMi daA da gaalUearden hopen dat Roine sart HMken oet den atrUd der ttlaarda lagara HU we er op dat Vlctoi anmual heeft iMaloten zich na d Inneming Dome In het partlculUra leven terug te ken ttn gunat van aUn loon den prina wPlamool prakende over de Bpaaaaoh Bocelache ba wtlagan lalde CburohUl dat ai In Eoga 4 een maentng Is volgans welke de Britna Iwltenlawlich polittak Jagana Spanje IJtbaat lot utting gebracht wordt in ko J a of onhjbMIIJke oarloaturen van iKiaal franco ChurohiH verklaard van Milgg t tijn dat d Britache poUtiak mtm Spanje meer dan dat liataekrnt Htj ÏJaJfi voorla gewag van da vereenkomat aw apanja owr da In Sifaanacha havens C jt ta luMasnacha sohatMn n ovei da PaafilBg dar Wotframlavarantlaa aan De auitwU Nid r OiMuwIm tracpen B ar da orlsla in de ttH eweken Orlekacha Tlng en d muiterijen onder de OrlekIroapan U Bugalaohan dienst baaft £ cl Ul da olganda varkivingen algalagd 9 kaUueiw brtgada en ean fot datl JSMataeha marine hahban sanlgan tUd JJ muit n slfih iMIgeaprokan voor a Blauwe am saUe4 a afwijund ataat yaavar dan koning n lüa regaartog Se ÏJf ail waa Man uttant gaapaonan N dria Ï JM word da muitarQ aadardnikt d rwoM aobapen baast i afavaar M nud JMaod al trmu Os IMaran mctlan 2S l dravaa sn aaat wal gaUruhl Pa 2S Ma brigwic In da woaatQn werd aanSjnn door atarkera Btltaeha atrUdkrachtan 2 r a mavtar n akten van da paraooan Ml kamp commandeordan waarna 40M Pitulaardan Door een van da ieldsrs V iwlteni la aan Brtlach o lcler gedood D Poolaehe kwwUe iJJjwt deelde ChurohlU mede dal EngoZS l Qorl g iiwlerieal meer aan gane g mallowlul tal zanden maar voor iranekalk Tlto hiaft gekosan TIto ui In £ n t een mlltlalren vattaganwoorJJ Londen brnaanian opdat aan nauw T V Mkerd la Il2 asnuan van da Poolaehe kwealla varï ChurihUi dat Bdan en hi llnda gaCT Md allaa doan om aan liarvatting jt Wrtngan luaaohan da aavjatregaai t J ullgawakan Poolacha ragaariilg aa Wn la iwwarkaB All pogingen rtjn jilT a idsr ucoaa aMavan Can balangSJaawoaal van aan avsntuaals ovarsan Z S r l i van da Poabwh OoattSui al maal rolan als mKBii 5 gabladaafiland gebied tan tigwa Outtwhland krHgen ftlk ovariB luaaehafi da ovlal Unla en Polen ft i m oagatuloht aldua varvolgda Hff mal de ü aLJwnrandard ïr vifklearja vo Wta dat da Brilj aJwjHng nog Mat kan baaUaiaa f bat a iSuSf i illibig dar franï ï a f v aailalwB t Hl H n itttFi naar L nrfAn hn kwi naar Londen Is £ iih f bso gngaland vist Unis ssida OiurehiU nog dat Sterke evaders Duitsdie evechtsvlieRtUKfen ondernamen in den algeloopcn nadit een geooncentTeerdcn aanval op het spoorwegknooppunt Si pelofka Groole branden en explosies werden waargen Mnen Amenkaanache bomimenwerpars vielen gisteren verscheidene plaataen m d bezette gebieden m het Westen en in Zuidwest Duitsohland aan In het sUdsge bied van Saafbrucken ont stonden schade aan gebouwen en verliezen aan personen Enkele Britache vliegtuigen wierpen in den afgeloopcn nacht bommen op Berlun en in net Rijjilandsd Weetfaalsche gebied In den nacht van 22 op 23 Mei kwam het in verschillende deeleli iMn het Kanaal tot talrijke gevechteii tus schen bewakingsvaartuiaen der manne en Britsche motortorpcdoibooten waarbij verscheidene vijandelijke waarbi verscheidene vuandeluke booten beschadigd werden In de middaguren van gisteren bracht een v andcUike duikboot m de Spaansche haven Salta Ca baUos natou Biloao onder schending van het volkenrecht een daar liggend Duitach stoomschip tflt zinken r lotdmverre niet la voorgevallen op grond waarvan Engeland het sluiten van een twintigjarig bondgenootiiChap met da Sovjets zou moetan betreuren Dit bondgenootacbapivardrag sai de domineerendt factorin de toekomstige balrekkingea tusacbenbaiila tanden ilJn DnltMh commenUar Da radavoartng die tdtdusver te Berltln hlechts in uittrekueta bekend 1 trekt in de WUbelmütraiMa inzoovcrre bfjtonder de aandacht dat zij gelijk kan worden gesteld mat oan tiekentenls van hal mialukkaii dar tmliariale conrerentia Opmerkelijk acht men te Berlijn verder het deel van x n verklaringen dat leb met Turkije bezig houdt Daaruit iinreekt openlijk de groole teleuriitelling die Churchill wegana de houding van dezen ataat in da nsutraliteittkwcstle gevoelt AANVALLEN OP BERUIN EN AKEN tormatlea Amenkaunsche bommeiiwerpara ondernamen in de middaguren van den J4st n Mal een terrauraanyai op de Hljk hoofdatad Kobrulkmakend van de bewolking on betjcharmd door oontinganten Jachtvliagtulgen met groote actieradius Door ultgewori en brisanten brandbommen ontstonden In woonwijken en randgebieden van Berlijn vermalingen D bevolking ieod verliezen Naar Interinf verneemt hebben de Dultaclie luchtverdedlgingsatiijdkiachten glatarmiddag boven Duitschland en de Alpen IC Amerlkaamiche vliegtuigen neergtschoten voor een groot deel vlermotorlge Ijommenwvrpara VrtJ iwaWw tormatlea Britache bomman wurpera hebben na middernacht da stad Aken met briaant en brandbommen aanga vallen aldua verneemt het D N B Dulticbe luchtverdedlnflastrijdkrachten bonden oiunlddeiiijk den atrijd aan en schoten een aantal viaimoloilge tK ininenwerpers neer Enkels Britache stuorvllegtulgen drongen in Noord Duitschland door en Heten bommen op Berlijn vallen BU de aanvallen van 24 Mal varlsraa da formaties twmmenuerpers voLgena ds tot dusverre blnnengekrunan rapporten reeds bijna 19 procent van haar toeafellen De Itngelsche luchtmaarsQbatk air Arthur oninghafh hesit Woensdag gezagd zoo inaldt ds Britache bericniendlanst dat Oultachland door bombardementen nial ursrwonnan kan worden REM VAN SZTOJAÏ Woensdag hasfl de regeering Sztojay zich aan het Hongaarsche Huls van Afgevaor digdan voorgesteld De minister president hield ian uitvoerige rede waarin hij o a verklaarde dat de strijd tegen het bolsjewisme nan de zijda van den Dultaohen twndgenoot de richting van da Hongaaische bulten londaohe politiek aangeeft Vnoitii gaf hij grondslagen aan die da rcorganiaatia op binnenlandscbpollttek tarrein bepaalden KORTE BKRICHTKS Oaen DuUach soMaSen la Bama In en bericht over dan toestand ta Bom aohrtift da oorrespondant van het Zwitaeracna talacras aganla hap woordelijk In Rome TlJn thana gsan liuitsoh aotdatan maar t zlan ZsUa da soldatan dis ala harstsllsndso ta Roms verbisven zijn uit da stad vsrdwenen Ds puiunfea staaaaappelaXMit O laalats alnaasa ipsloaut in tpanja hastt 4t0iM0 lua bsdragan Mat Oultaotalud wand saa ovsrasakomat strotten voor drisvsrlng vatf MOW ton terwijl ZwadMiMIOOO ton atham Naar Bwltserland glag a oab tan naar Nsdartand 9 300 ton aldus 1t lk n Staat MARKTBIRICHTSN oovofmm VE acA KT Oouda Mal Aangsvosrd NI blggan handal matig laa runderen nuchtarsTtalvarsn UB lammeren waarvan ooien 10 IM sn rsnjman M 19 handel vlug XAA MAaiET OOVDA da M Msl Aannvosrd M partiisn kaaa Isijlsw msl BUkamsrk U M ti kW 4l Rsndal vlug DlSTRIBUTIENlEimS DE NIEUWE BONNEN GOKT BOTER RN VOOpiCHOT 8VIKEB X Met uitzondering van vleesoh en aardappelen mag op d nieuwe bonnen voor de komende veertiendaagsche penorfè reeds op Vrijdag 28 Mei worden gekocfht 0eze bonnen zun 23 en 24 voor btood besrhuit melk taplemelk vleesch aardappelen en talbak sigaren taibak of sigaretten Voorls un van de bonnen alRemecn aanifcwezen 112 voor vervangingsmiddelen 131 Voor koffiesurrot at 134 voor jam 135 en 136 voor suiker 137 voor 20 plus of magerff kaas 138 Voor 250 gram giu t 139 ert 140 voor blocBi Op elk van de boterbonnen 23A en 23B IS een half rantsoen boter veTkriHfbaar erwijl kinderen beneden 21 jaar bovendien op txin IMA een half rantsoen boter krlijjeii Op de versnaperiitgenbon 23 ig 160 xrara ver iaperml8en besdtiUbaar ge teld Tenslotte zijn voor kinderen nog aangewezen bon D 45 reserve kmderen van 2 en 3 Jaar voor 250 f nm gort bon E 45 rcserver kinderen van O en 1 jaar 250 gram kmdermeel of voedingssmker en de bonnen C 46 reserve kinderen van 4 tot 14 jaar D 48 reserve kinderen van 2 en 3 laar en E 48 reserve kinderen van O en 1 jaar voor 300 gram kindordrankpoeder De bonnen awrgen reeda feldii In vpi and met de Pinksterdagen ral men re ls op Vrüdag 28 Mei en Zaterdag 27 Met as op de voor hel tijdvak van 28 Mei tot en met 10 Juni a s aangewezen bonnen moigen koopcn Gedurende dit Hidvak geven dg bonnen Algemeen 135 en Algemeen 136 elk rortit op het koopen van 500 gram suiker Nogmaals wordt orop gewezen dat men een deel van Se e suikor zal moeten bewaren tot de maand Septem bcr of October wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen Voorts geven gedurende bovengonocmd tiidvak de tooterbonnen 23A en 23B etlt recht op 125 ram boter Op de jKeacbbonnen 23 en 24 zijn reeds op Dinsda 30 Mei vleesch en vlees waren verkrlii aar BiKer TOOT penoMii iMneden tl Jaar Voor personen benede n den leeftijd van 21 jaar geeft van 28 Mei tot en met 8 Jtili as e bon Boter 24A recht op het koat en van 125 gram boter BiMte tiaHd Leven en strijden voor de opstanding van ons volk DE LEIDER SPREEKT IN DEN HAAO In een door het district s Gravenhage der NSB georganiseerde volksvergadering in den Haagschen Dierentuin die zeer druk bezocht was heeft de Leider Mussert gisteravond het woord gevoerd In adcmlooze spanning aldus de Leider wacht niet alleen Europa maar practlsch de geheele wereld het antwoord op de vraag of Europa zal herleven dan wel ten onder gaan Wij moeten als pioniers voor ons volk den wU hebben ons met al ome kracht voor Europa In te zetten dat door het bolsjewisme wordt bedreigd Honderdduizcndtn Nederlanders die aitild trouw ter Icerka gingen hebben 20 jaren hooren waarschuwen tegen het bolsjewisme doch In de laatste jaren is er van dlenzclfden kant een doodsche stilte sedert de hceren In Londen tot hen hebben gezegd Strijdt niet meer tegen h t bolaiewlsme want hare majesteit is zijn bondgenoot geworden Na de gruwelijke daden te hebben gehekeld van de Anglo Amerlkaansche bommenwerpers die onder de burgerbevolking dood en verderf zaaien en monument na monument vei nielen wtes spreker op de beteekenis van het blanke ras het Noordras met zijn scheppend vermogen Het zijn de bronnen van het natlonaal sociallame ons Godavertrouwen onre liefde voor volk en vaderland en onre eerbied voor den arbeid waaruit wM telkens nieuwe krachten putten voor onzen strijd WU willen ons volk weder on hooger t ell brengen wij hopen het te brengen op hooger peil dan waarop het zich ooit heeft bevonden Het natlonaal soclalisma la de uitkomst voor dezen tijd die ons de sollda rltelt der Eurot eesche volkeren moet brengen Tusschen deze volkeren moet lieen oorlog ooit moer mogelijk zijn Zander het natlanaal aocUllame dat onder de geniale leiding van Adolf Hitler eentUm tegen het bolajewlame hoeft opgeworpen zou Europa thana reeds aan dat bolajewlame ten prooi ztjn gevallen Spreker wijdde verder eenlge woorden van sympathie aan da in IndlV aedert iaran In concentratiekanipen od g esloten kameraden dl hU eena weer oopt te mogen begroeten en hU eindigde mat de verklaring dat de natlonaalaoclallstcBi In Nederland wUlen leven en atrUdcn voor de opstanding van ons volk Waar blUvan da eantMir Het geld dat op 27 Mei ten bate van Frontzorg wordt ingezameld wordt besteed om hen did alles offeren voor u en voor ons ta toonen dat hel vaderland hen niet vergeet Meldt u aan als collectant hü het betrokiken buurtsohapahoofd van den Nedcrtanda n Volksdlenst Tan feahnava van a aaa nossvMaapsMar ijn desac dacsn nkals snlaUsn föod bfnt oisan Marrivasnl alfcomaltg uit Belareni welke disnm over ds vsraohiUands l dHf ibosntarUen bi dsn poldsr sulwn mrdsn vardssid Bsn grosp roodiMnis sssii ea wag naar san dsr bsdstlfahoerd dsn C Njr Vsa BullsB ALS OORLOGSMISDADIGER TER DOOD VEROORDEELD Bekendmaking Het bureau van den weermachts beveöiöbber in Nederland deelt mede De 48 j rige aannemer Jan Flier heeft als aannemer bu het uitvoeren van aan hem opgedragen bouwwerk zatmheden de bezettende macht door bedncgelijke kuiperuen voor ver seheidene honderdduizenden guldens benadeeld Hij liet n 1 door zun werk bazen onjuiste opgaven en boekingen verrichten over ietnaakte werkuren en het aantal arbeider Bovendien gebruikte hü In grooten omvang geleverd hout cement en steenen ten eigen bate Hm demsde er om ztin doel te bereiken ook met voor teró om andere personen om te koopen Door 7ijn onverzaduibare zucht naar geldluk te ia werd hli tot ziifl misdadige liandelinj en aangezet Hij was het type van len meed x genloozen groven wmstmaker DfTijpIiike misdadigers moeten met de zwaarste straffen worden estraft Filer is derhalve wegens het schade todbrengen aan defensicmiddflen bedrog valsc4ieid in geschrifte en omkoopbni door het Feldkrie sjierKlit als iHjrlogsmlsdadlgcr ter dood veroordeeld Het vonnis la met den kogel voltrokken WAT IS EN DOET FRONTZORG Frontzorg is een organiAatie die ioor het mitiatief van mevrouw E iCroUer Schacfer in het leven werd eroepon door de NS B om zioh te lelaston met de zorg vooi de nu reeds lenduizenden Nederlandsche vrliwiiigtrs aan alle fronten Zij zorgt voor post voor pakjes voor lectuur en tracht alle andere wensdicn die onze soldaten habben zoo goed moffeluk te vervullen In enkele jaren werd een organisatie opgebouwd die thans met a t ivergroote dtcl van onze vruwuligers in regelmatig tpntact staat Totnutoe werden de ibenoodigde zelden uit giften en regelmatige budragen voorrrameUik van de nationaal socialisten samengpbracht Het lucces van de WA Frontzorgactic H 43 1944 waarmoe in zes maanden lond vijfhonderdduizend guldon werd ingeyameld heeft de geaoölile doen pustvatlen dat ook een beroep op de breede lagen van het Nederlandsche volk suec moest hebben Daarom werd op IT Mei Bloelnuiand 1944 een landelijke collecte georganiseerd onder de leuie Het front voor het vaderland Het Vaderland voor het front Bew j t door uw offer dat rij eerbied hebt voor dia tienduizenden Nedarlandache longens die onze eer aan de fronten hooji ouden ZM hebben teen aalmoezen noodig maar itellen alleen prlJs op een sprekend bewijs dat in net vaderland honderddulMn den met hen meeleven Ook aU rUzelf den weg naar hnt naUonaalsocialitraa nog niet heS cn gevonden Daarom noa beter Meldt u aan als collectant Ini het buurtadiapahootd van den NaderlaadailKin VoUtMlantt De boterlralii Jn den vroegen moiven van ellcan warkdag oert een trein een groot aantal rbeide uit oostelijk Npordbralbant en Noord Limburg naar het nabije RUniand Reeds geruunen tüd was het bekend dat deze warkliadnn een aanzienUJka lioevoelhfcld roonnoter over da grens bron gen Oe trein wera tn den vpUumond stead meer da Jbotertrain genoemd Dezer dagen is de spoorwpgracharchi te Venk een krachtige campagnebegonnen De beruchte botartreln werd onverwtoht vastgehouden en deinzittenden werden gedwongen snelover to stappen In een anderen gariM dstaander trein Ze konden In denluivtste evenwel eerst na een visitatiein en der lokalen van het staUonagebouw ol t4i nemen in de vllltatlezaal kon de CCD 14 en da er Miomlache dianst dar politia 19 A tioid voor Dultadilund bestem de bol in beslag nemen Da apoorwegrecHerehi nam aaawa da w gi n van den laegen trein onderhanden Mot bret k zer sthroevendrniili r en apiiciani daartoe vervaardig haken werd oup f na coupé gondig doorzocht Van Bchi T de rittingen van onder den vlo r n van net dak kwiun niet ml dar dan m k pond botar ta voor ictam kosaanwljilng an Ukratnsslganttask Evenals dit met Pa i hen het geval was wordt thana met de PInltaterdag ssn axtrat on aaiuiewezan waarop één pakjs Ukralneslgaretten kan worden gekocht Hiertoe wordt van ds blauwe kaart bon no a an van de roode kaart bon na 3f aangewezen In afwijking van tot op heden gepubllceerda berichten zijn dus thans voor e maand Mei aangewezen de bonnen 22 en 32 van da blauwe kaart en 32 tot en met 39 van da roode kaarl Naar reeds werd medegedeeld zUn da bonnen SS tot en met 31 van de rooda kaart an 12 tot en met 31 wan de blauwe kaart ongeldig verklaard Op de reeds eerder aangeWeien botman l lot n met 91 van ds roods kaart en l t an 11 van da blauwv kaait kunnen echter tot nadere mededeeling nog sigarettan worden gekocht RECHTSZAKE PsUnabeanbtaai Hstsn ilek oasfcsspsa Twss inmiddels gsachor te Haagscha polilieagenlsn hadden zich laten Verleiden tot het aannemen van giften van particulieren die er aan of andere verboden speelgelegenheld op na hielden ZQ apeelden zooals dat In den kring der ingewijden genoemd pleegt Is worden voor tiMdaJe dwz zij waarschuwden speelhuiabouden wanneer ar aan inval bU hen te wachten zou zijn en daarvoor incasseerden zIJ van deze lieden een belooning In den vorm van geld b v 25 per week of van shag Otüteren hadden zich daarvoor do 4a Jarlge C S en de 37 Jarige J D van V voor de Hoagiche rechtbank la verantwoorden Zij bekenden grootendeela Ds officier van Justitie elachte tegen Va V andurhalf Jaar sn tsgen S acht maandan gevangenisstraf De behjindellng van de zaken tegen drie peraonen dia mal genoemd oogmerk de badoalda gitten hadden vsratrskt werd tot naderen datum uitgestald GOED VERDUISTERD GOED BESCHERMD ammmmss mmmtsssaaBsassasasB Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Johanaon 34 Denk JU dat de moorden door een en denzelfden persoon ztJn gepleegd vroeg Hcit er Daar i nog een antwoord pte geven maar de mofleUlkhald niet uitgealoten Wat deidc je dat we roet Franktar Laan moeten doen Ik zal hem atraks vaihooran enhet resultaat afwachten Op dit oogenbllk kwam da huiihoudster yan commissaris Herber meedeelen dat l eo van Ree hem ta spreken vroeg Wat moet die kerel hiorT aoauwde da ooinnissarii De huishoudster die haar heer en meester kende haalde gelaten da schouders op en liet Van Roe die onmidoellliK achter haar aankwam bianen De commiaaaris keek em met zlln fonkelende oogen dreigend aan Ais er één klas van menschan ia dia Ik verafschuw dan zijn iict de lulvan de krant waren zun welknmgtwoorden Van Ree grinnikte Prachtig commissarli Opischthetd ts ook een deugd maar als wU at niet waren gou die politie vaak Inda w r zitten Veilbeeldinx Jong io A varwaa da tqfcoeldingl Nu lachte Van i m l tan wadan zegigen dat de pen en da poUttaelkai noodig hrtibon JVat kom j oenT IR wilde u vragen maar magik een atgiiar optteken B iokond praalhst autid geniafck lUk4 r En zandertoestemming af te wachten nam Van 9 ê een gigaar uit het kisUe en nooteven later don geur ervan in He dat doel goed als Je denhcelan dag sigaretten rookt taukt ren goede sigiar eén heM andarmenach van Ie Commissaris H i4 er aprak gaan woord maar d ultdruiWkIng op zUn Kozi ht sprak boexd N B RiaiMVtaw De Hiaas min ot maar verwondaM oy r het IgwiMsdUI OMHHMI VU Van Rw keek eamusaerd toe Kn nu Mwmissais let ovir deradaa van mlln hiwoi k Da moordg geaiedenig van d zen morgen gooit da WACHTENDEN OP DISTRIBUTIEKANTOOR KUNNEN ZITTEN Sedert cenige dagen is het wach lokaal van het distnbutiokantoor Verrijkt met oen aantal stoelen en een flmke bank Ook hier heeft de Ned Volksdienst zijn taak begrepen Dank IJ de hulp van een welwillende Ciouwenaar is het mogelijk geworden dat zy dia een voorrangakaart bezitten rastig op een stoel ot Hank hun beijrt kunnen afwachten EVEN OVERSTAPPEN IS gizelllge vroolijkheid gUlerdeii Schouwliurg met de klcmIfie Even overstappen en hel de Van Ostade s bracht niet bantsche leut het verkocht rs ook oji smakelijke wijza Jan van Ibbtade en Jaij van I enhout waren de komlekersi In kunilekerlge plunje en de schetsen mochten dan geen gloednieuwe Ideeën bezitten de gladde levue vogels wisten met doldwaze grapjassertjen maar wat goed voor don lach te zorgen n Reuzegruot aandeel In da voorstelling had Pierre van Ostade die van alle markten thuis was acteur danseur chansonnier musicus en wat al niet meer en dezo beweeglijke irtlst legde In elke rol een gloed en een vaart alsof hij voor een volle zaal speelde Al evenzeer komt veel lof toe aan Harry Formenoy die zich een accordconvlrtuoos van di bovenste plank timnde Lizzy BOogaerts en de dansende Betty droegen ook hun steentje trij mltagadcr Aat van Opstal die aan den vleugel een ijverig begeleidster was Het was een vlot leuk en ultstekehd progranmia mef V prettig enthousiasme uitgevoerd het gezelschap dat een gehed eigen stijl heeft verdient het In gedachten gehouden te worden S v d Kraatg DIEVEN OP PAD Uit da werkplaats van een slagerQ aan de Weaterkade zgn vannacht negen kookworsten tot een totaal gewicht van 10 KG ontvreem L Voor een pand aan de Komijnsteeg vandaan Is een heerenfleta weggenomen Uit een hok achter een woning aan de Derde Kade zijn twee konijnen gastolen Uit een bod uis aan de Nieuwe Markt is een colli van vier blikken biscuit met totaal 5 KG en een doos met elf oiltbutkoeken verdwejien Tijdens het vervoer van Friesland naar Gouda is van een party boter 10 4 KG ontvreemd WAT WAAR WANNEER Bchduwkarg Btlssesspi Oaaparona mst Marika abkk en Johan Haeatara Aanvang S uur f iS M TJ Mr VaaasaaktrastavtaaM Ouderavond Job Calvijnaahoal n M l 9 mr ipsrtaebssi atmêM Tarfnuirkt 9S Bokademonstratias Sportschool Oouda Sportachoot Oorschot ta Rotterdam AI OTBB9 BgDIBN T Slteds geopend dea nachta ellMn vooc geoeeamlddelen I Apotheek E Grendel alIMn Prina Hcndrikatraat l9o BURGERLUKE STAND Osboren sa Mal MagdaJsna Macla rranclg d vaa P A USaelateijn en K Vsrgoad Noordsrstraat 9 Plcter Cornalla z van P C vaa der Post tn E M RIJnhart ToUenaslr I9S Maria Gudula d van W A J Posisr en a V Bekker Nieuwe Haven 7 13 Mei Hendrlka d vaa H JTonkman en O P da Jong Snoystraat X Oerard en Marganrtbs z êh d van C Schultz sn T vaa Sulden Raam 230 24 Mal Janny Adriana d van J A Rs jerk rk en A de Moi Bl eksn ln el SS Ostroowdi 24 Mei J J van Lseuwen en K Scharleman U N Galama sn G K Oosieroin S B Wut on W S Janaen R J Ooatirhavcn tn C Jongencel T van Vllst en p v Keiabergon J Verhurg en C lisftiber theorie van de politie vrijwel lugcaden gpontl De theorie van de poUtteT heetde comnlissaris Je bedoelt de tneou van inspecteur De HaasT Mij goed als u dat liever hebt ofschoon u toch uw goedkeuring aande aanhouding van Ter Laan hebtmoeten hechten Maar daarovur Willi nWO niet redetwisten Het gaat hierom bHift Ter Laan in voorloopige hech nis Daar zit de man dia de zaak m handen heelt Vraag het ne De Haas antwoordde Dt hob u zooeven geiegd dat vanhet verhoor dat ik hem gtrakg zal afnemen zal afhangen wat we verdermoeten doen Dat veihoor lal Ik aaU atnaman raasde Herber Zooals u wilt commiaaarig antwoordde De Haas rugllg blij van dUvw ntwoordeHjkhetd al ia lÜn Leo van Ree menjrde xMh nu m het gatprek wachten j Van Ree weg was barstte da isaris uit Nog noölt hadf Da ulk een ontlading van woede Cömmissarla soudt u ma uvpersoonHjfce meenlmg over deaa kwaaUo willen zeggenT Mön peraoonlUkc meoning gaatJullie hoegenaamd niet aan en doama een genoegen en pak Ie wegl Ik geloof coramUiarls dat opwinding erg aladit is voor Jicht Ikgal daarom de plaat poetsen en engunatlger oogeribük voor mUn interview afwachten Toen Van commiggaris Baas ïulk et gemaakt Met ontzetting keek hU naar tUn chef dia r opeens uitzat als een krankzlnnljla dia een aanval Het duurde gerutonen tUd wor hV weer ecnlgazina was gekalmeerd Ha mompelde hU hoop maar dal Je nooit Jicht krUgt hrt maakt een menach dol Hoen nUn huishoudster even als Je wilt WANNEER VERDUISTEREN I Tol n Mal moei varAllilaMI worden van tl U lat SJ aiw M Hal Maan op 1 16 asMtor M Mat Mmw Ut ondar Ml 17 Mal Maan ay U II a w IJ Wordt vervolgd