Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1944

Spoo r w e Tej i n nt kich v6ór twaalven de cleTietHle vui l Oe rechter ovm draff uiberst onb iMA dat v rdacht tt ptrron ophield ieht r tnt roe£t n dat Terdachtes fc riyk waa w est veroordeelde her wegens Wederspanotgheld tot drie weken evargenutt ai PLAATSELI NIEUWS UWTÓLKZIM OVDEWATER BurgertUkc Stud Geboren WiUielmlna Johanna d van M G d Jod en E A M Stigter HendrlkUB Adrianua z van G A Rljkelijkhulzen en M G van Vuuren Cor netis Willem Relnardua z va i C F H6ogenboom eh J A M de Waal Overleden Adrianua Burger SB J ongehuwd 2S Jaaf OBderwUter Op 1 Jucd a hoopt de heer J Hoogeveen onderwijzer aan de school nrt t den Btjhel alhier den dac te herdenken waarop hIJ voor 25 J aT zijn k op baan ata onderwijzer beRfm BOSKOOP Df jlc Moor beroepen Da H de Moor predikant der Geref Kerk alhier ia beroepen te i Oraventioge XXM dulnen waar hij op t Pt iweeui stond In de te atichten derde prcd kantsplaatf MMri STIOOINS 8 NAVUUIKIU M a POI ITIKRECHTER TE ROTTERDAM HeeiK bakM de Gouwenaar R De 32 JarlRe Goudsche ilooper D J houder van een werk mant ka art B 11 op Zatrrdair 90 Januari J 1 door de uit ng contrule van Station Maas te RotVferdam naar het perron De controleur riep hem teruK omoat ht lo rit na twaajl uur m den mklda den trein mocht nennen R Uep echter door doc aangehouden begon hij te schelden ¥ oor chülerallWen ik krUg Jullie w l el lend e lm gen De wachtnrMefter der SUatapoUtie G A T Zinrlsn werd er bU geroepen en 6ntving van R nadat dexe door den polUteman vaa aanc grepcn een itomp op het linker K f en op dan ne waardoor ht korstondig ftewusteloot werd en 7ich tn het ziekenhuis tnder behandeling moc t stellen zoodat hU gedurende ms weken geen dtenat kon verrichten Wegens mtsnandellng van een ambtenaar In functie stoiKi R terecht By zekle dat hU In drift d n waohtnieester eerst den tomp had toej obracht nadat dez hem onnnodig een klap had gegeven Wet twee getuigen A décharge liet verd dit bïvestlK doch de o flcler mr Donker waa van oordeel dat de wachtmeester nieta meer dan zijn plicht had gedaan Het initiatief van alles was van verdachte uitgegaan De officier vroeg twee maanden gevangenMbtraf op te Ie gen De raad man mr S H Smtt uit Gouda heeft ia uiteenzetting van het geval en Aa er op geweren te hebben dat geen REEUWIJK BurgarUJke Staad Geboren WlUiebnua Cerarda Maria d van L W van XiOeuwen en M H A van Roaum Theodora Eveline Désirée d van Th H Koek en C J van Haaftert ComelJa Lena Neeltje d van N J van Weerdhulzen en L Verwoerdt Piëta d van O H Gardlen en M C Oudcjans Ondertrouwd J Janaen 42 j en E J de Graaf 38 i Getrouwd W Rabouw 40 j en M C GroeneecheM 35 1 Overleden Jacobua Verkleij 6 J ZEVENHUIZEN BoTgertUlte aUnd Geboren Genitde d van H Clastng en M J Huyakea Scha gwtoten BIJ de landbouwert Gebr KlapwUk werd det nachta en acbaap In de vi lde CMlacM LAND EN TUINBOUW KuMtnifttig bernichting van rwaAtren In Icgenwoordlffheid van den BcJchatierürztenführer prof dr Weger la te Pettenbach Oberdonau het Instituut voor kunstmatige bevruchting en ateriUteUsbeetrijding bU runderen geopend De leider van deze inrichting dr ZelUnger d monatreerde kunstmatige bevruchtingen en behandeling van zieke koeian Het instituut ziet haar taak vooral in de beatriJd lnR van fok ziekten want kunstmtatige bevruchting schakelt ook overigens nieuwe verschieten voor de veeteelt daar de nakomelingschap van een enkel vaderdier zonder bezwwar tot het tlenvoudjge kan worden verhoogd hetgeen de voortzetting van waardevolle eigenschappen op grootere schaal mogelijk maakt Radioprogrammci Vriidal n Hel uiv I UM M iu ar h bno t ia arm ut ar 1 Sporln 7 K Progr ovm i m BWO i IJ Gr a t to t d Hulstt I MAan de zotnercon s 45 Godad uJtz 10 U Orkrr Keth 11 0 t d Kleu era 11 30 De dichterNtlcolaua Lenau en de muziek 12 00 Alm 11 1 Ned pnxir 11 w BNO noo Laad an volk bren t 11 06 Ork Ualando 19 49 T d Vrouw IS 00 God d uia 15 M viool enplano 16 00 Act ref ort event gr 1616 JoJ Jon orgel 1 46 BNO Ca 17 00 Operette 1 00 Op den ullMIk 1 10 Omroep Sympti ork ia 6 Wat doet de directie v d landbouwr 16 SS Spiegel v d dag en BNo u isDe filmband rolt li 4S De K clale voor man so 00 Van allemansigadlng UU de theaterwereld aso BNO Na UJS oUeen radlocentr IS IS ar B 30 Liederen uit het hart a 1 M 00 ATonddans IIT U ITSO D WllletorandU 1130 Solda I tenfunk Nord Wat 16 Ork C Carcanollf 1 00 BNO ISIS V d Jeugd IS SS Duiudie opentfraem MIS Dultaoh S4 Meded v h NAT 10 4S ATondeonc na AvondwIJd a 00 BNO ais zie Hllv I Vfm v h BIJ GELDIGE BONNEN VOOR 6e PERIODE 1S44 Ze HELFT 2 MEI TOT EN MET 10 JUNI Elk der vollen eert recht op hrt de bonnen koepeo van 23 24 A Brood ruita Brood of Geb 23 24 B rood InnbL BraódoIGeb 23 24 BcMshait 1 rante Beichnit 139 140 Alsem 1 rutt Brood Gi ako Bloem 138 Alcem 25 tT Ctert D45 Reserve 2S cr GoH E 45 Reoerve 250 sr Klndermecl of Vöedlpggsalker A Boter Krusl Bo r23B Boter Hriata Bo A Boter Hraata Boter Voor ptnmmn benedea n Jaal 137 Alcen lMir M + of Biatere kaM 23 24 Melk IHUtorMelk 23 24 Taptem 1 Uter Taptemelk 23 24 A VleeMh 1 rwite Vleesoh 23 24 B Vleeeeh H ruito Vlecwsb 23 24 Aardapp 2 kg Aardappelen 23 24 Teedaf 1 ks Aardappelen AartaneleB 23 Aard appctno on 23 ToetUg tSmg t m 3 Jniü 135 136 Algem 500 r 8niker 134 AKem 250 gr Jam 133 Algem 250 gr Kofticanrrogaat 132 Algem 1 rants Vcrranginga middelenC46 D4 300 gr Kinder E 46 Reaerve drankp4ieder 23 Vertnaper 150 gr Vennaper 23 24 Tabak 1 ranta Sigaren Tabak of Sigaretten Op de2e tHUinen mag reeds op 26 Mei wor den gekocht uitgezonderd vleesch en aardappelen Alle bonnen ztjn geldig tot en met lO Juni behalve voor roover hierboven een ahdere datum la vermeld Reeds aangewezen bonnen welke nog geldig zUn Algemeen voor ecnh tollelzèep 14 Mei t m 10 Juni Algemeen C 42 D 42 E 42 Reserve voor waschpoeder 14 Mei t m 10 Juni E 43 Reserve voor tolletzeep 14 Mei t m 10 Juni R oe Tabak voor 4 grom scheerzeep O April t m 2 September ADVIEZEN VAN DEN T r VOEDINGSRAAD W GEBRUIK EENS KARNEHEl 1 Voor degenen die karnemeUc en karrvé melkig rechten weml kennen verdient hït aanbeveling dit mellqjroduct te gebruiken Karnemelk frlsch van amaak ia een aangename drank en licht vc teerbaar doordat de er in voorkomende eiwitten r e ls f enl£szlns omgezet zijn Een goed smakende pép van gort ojf gortgrutten üi er van te maken terwtJI ala nagerecht de volgemle recepten het probeeren waatxl zQn Karnemetkpuddlnr Plm 8 kopjes 9 dl karnemelk plm 7 lepels aardappelgrlnmeel plm 3 lepels suiker cltroenesaence Het aardappelgriesmeel me4 de karnemelk vermengen en Onder voortdurend roeren aan de kook bren cn en eentge minuten laten doorkoken Naar amaak citroeneasenc en tuiker toevoegen en de massa in een met water omgespoelden Voi m gwten De pudding koud laten worden KaraeraelkTlB 8 kopjee 8 dl karnemelk plm 4 lepels vef edeld aardappelmeel bruine baiterdsuilber en atroop Het aardappelmeel met 1 kopje 2 dl karnemelk aanmengen en onder voortdurend roeren aan de kook brengen Wat karnemelk toevoegen en de maaaa ateeda roerende weer aan de kook brengen Zoo doorgaan totdat alle karnemelk Is toegevoegd Van het vuur af naar amaak phn f lepela donkerbruine bastardfuikei of 2 lepels donJterbrume baaterdauiker en 2 lepels stroop toevoegen De vla koud laten worde en in een achaal overdoen Officleele Mededeelirtgen HvermcATis In le bekendmaking maximum groaalermen delallUstenpriJzen voor groenten en trult dd 24 Mei 1 44 staat vermeld oculen groaalersprtja 8 per 100 kg en detallUstenprtJa 2 O pcT kji dit moet zijn o sierRprtja 117 per 100 kg detanUatenprUa ƒ i J7 per k KIGBNBBANDTURPPRODUCENTfN De dlatrHnitledienaten zullen de roor het laaf l 4 i5 door de brandstof fencommlaai ei Ingeschreven producenten van dgenbrand turf binnenkort oproepen teneinde n kolom a van de onlanea aan deze producenten ultgeicikte inat rUvlngskaarten de noodtge aanteekenlngen aan t brenged De betrokkenen dienen behalve de inachrtjvtngakaart ook d OMde difltrlbutlettamkaart i ede te Dr nc n Mlf KIMlA flMEKROUEN BN VETTKN Allen die voor de werk aamhMen op het gebied van den laad en tuinbouw en fruitteelt fFebnilk m ken van landbouwlractorea ea ver raadIngsmotoren moeten de daarvoor noodige minerale ameeroUën en verten eike drie maanden aanvragen door het Indienen van een val formuller blJ den plaatsclMken bureawhouder van den prov voedselcommlssari Wajir deze formulieren eveneen verkrtjgtïaaf zijn Een dergelijk formulier moet eveneens worden ingediend door degenen die boverrvermeWe werkeaamhede to Icondlenat verrichten loondorschen kKMio niaai i tralaen t espuiten van vruohiboomen enz en voor de daarvoor te gebnilken maohlnea minerale ameermiddelen noodlg hebben Bedoelde formuKeren mooten zoo nauwkeurig mogelijk worden Ingevuld waarby rekening dient te worden getioiid i met de hoeveelheid werk welke met de aangeigeven machfnea In de eerstvolgende 3 maanden aal worden verricht MAKELAARS IN 0 R0EREN1 E GOEDEREN Ter aanvu11tn van het persbericht van omstreeks i Maart J 1 tnzake het besluit van d secretartii engeneraal van de departementen van handel nijverheid en acheepvaart en van f nanc1 n van IS Februari 1044 Staatscuurant van 2 Maart 1044 r o 44 waarbij o m de uitoefening van het bedrlif van tuaactienpersoon tn onroerende goederen wordt tr re feld wordt er op ipewezen dat tuaachenLper Kwien In onroerende goederen die reed rVt ór 1 Januari 1043 als voodanlit werkzaam wprfn en zlCh thans als makelaar in onroerende goederen zouden willen laten l e edlp i een vergunnins aU bedoeld in art 2 Hd 1 sub a van genoemd besluit bIJ den aecretaris ifeneraal vali het departement van handel 4n 11 verheid en ac eepvaart zullen moeioi aar vragen CON8ENTOBU El DI8TEX HH RUksbuT au voor de distributie van 1 textlelfnoducten door den handel deelt mede Óc met Ingang van heden geen eonaent ekl meer zal worden f even Er tye ioeven dus dror den handel van heden af geen leirt4elzegels meer t worden geplalrt Van dè eventueel bij dm handel In voorraad zijnde tpxtlelzegela kan aan de afdeellnj boekhouding van Dl tex een opgaaf worden verstrekt waarna hïerover twrioht zal worden gezonden TOBWIJZINOBN VETTE KAAS E e dlttrfbuttedfenaten rHken van Me t m 2 Juni a s bt de Inlevering van bonnen Alcemeen 111 toewUzln en kaas uit voorKien van een dlatrlbutlëzegel waarop het Kempel van den dlaftrlbuöedlenat It geplaatst Dete toewtjiElAgen teven uitsluitend recht o het koopen vaij v tt kaas Onder vette kdas wordt in dit verbaitd evens 40 pi kaas verstaan De Inlevering van tiovengenoemde bonnen dient te gewühledea in veelvouden an tien rantsoenen met een mlnimmn van Men rantsoenen en met een apart ontvanirstb4 w1Js MD 242 09 Indien letallUsten het aanUl In te leveren bonnen nJet op een Uenvoud kunnen Inleveren mogen zU ten hoogste I bonnen Alffemeen 120 ter aanvulUng tot een tlenvoud bljplakken daar bt de inleveringen van toewlj7Jnffen kaas met een dlstilbut ezegel ter verkryging van een verran eltoewljzlng kaas deze verrameltoewljzingen eveneens van een dlatHbuCezegel xljo voorzien dienen de dotallUsten de gezegelde toewijzingen kaas afzonderlijk van de toe rtztnfen kaas zonder zegel bij e dlstribotiedleneten In te leveren r o li faal j de bl Vm ew Im 40st ImAlaar 1943 n D Cenbnd Arbeidm L J k lng MlJ U dM d W H ah YVnWdm Ih 1 700000 MtlKMKlm 1 151 000 000 w WdkapNad taSOOOOOO p WNSTSAAi M tCttAvamtet wC REGIONALE PUBLICATIE VAN Sn PLAATSEUJK VEBDEELINGSUV TOOB VAN HET BEDRIJPSCEti VOOR GROENTEN EN FBOTT TE GOUDA Betreft Terdeettag vaa ftLOEHKOOl Beden ztjn de navolgende handelai i h groenten en fruit bevoorraad mft tén t f bloemkool per Ingeleverde con umentenka P T d Starre C Tol A Tol J Tw il Tol A Sterk S Swart C v TreDen MEDEDEELINGEN PLAATSFUm DISTUBUTIEDIENSTFN SISTEIftmmOICNgT OOUDA Inlemflag oor m handel In verband met alulting van den dtaM a 2en Pinksterdag dienen slagers en gnuttt benevens detaillisten met een codenunoe begmnende met het cijfer 1 de komsti week In te leveren op Ihnsdag 30 liti 1 terwijl deUilliaten met een codenuoae bcgiiüiende met bet cijfer 2 zulks dlcncsli doen op Woensdag 91 Mei 1944 De tolt ring door de overige groepen ondTF sit fia wflrlglng Boofdredaeuur J O Wmtera Rottsrlm chefredacteur voor Gouda en Onisüilo f Tleter Gouda Verantwoordelijk voor k advertentlCn I Akkersdtlk Rotterdais O geefster N V Botterdamsch NleomblK Rotterdam CIRCUS MANDEkA Standplaats Markt GOUDA VSIJDAC 26 MEI lol en fflal DINSDAG 30 MEI AanToag 3 uvr an TM nor SCHiTTEREND Circus Programma CONCHITA on CARLO MANOERA IN EEN ONOECVENAARDE DUBBELEHOOOESCHOOI 40 PAARDEN w o 8 Fncschestambockhengsten 6 ponnys VRIJHEIDSDREStUUR LEWIS adembenemende luchlsensatie NELSONS hoogeschooi der acrobatiek ASTRA a accordeonisten van radiomen gramofoun JOHNY HBRSON draadseifsalie DOPPIE A Co de beste clowns vaif het Continent ASTAVO a plastische acrobatiek Pfijzen der plaatsen van 3 tot ƒ 1 Vrndagairond 26 Me 7 30 uur Oroote Galavooisiellinp l mdcren belalen in de Matinee s half geld i behalve Zondag Kaartverkoop dagelijks aan de Circus l a sa van 10 3 uur en een half uur voor den aanvani dci voorstelling Net meisje voor halve dagen Vnjdag d n geheelen dag met mlddagkost L Erberveld L Tiendeweg 88 Net dagmeisje A J Dessjng Kamemelksloot 134 Net dagmeisje goed loon A Westdgk Noordkade IS Waddinxveen Net meisje vooi dag of dagen nacht voor da hulah Café NIEUWDORP D 28 Reeuwijk Nette werkman ml zoekt huishoudster Alphenaar Vlamingstraat IS Nette werkster voor Donderdag of Vrijdag W O Dibbets J V Henegouwenstraat 12 Gramophooncombinatie geh compleet In kast ƒ 675 J Plejancn Wcth Venteweg H 8S Wlttt keeshond reu rasecht 1 J oud zeer waaksch Hef voor kinderen ƒ 100 Van Alphen Voorwillens 11 Met groole vreugde geven wIJ kennis van de geboorte van on en Zoon HANS D KRAAUENBRINK A A KRAAUENBRINK Weurman Gouda Gr Bloisstra it 94 Met blijdschap geven wiJ kennis van de geboorte van on en Zoon JAN LEENDERT DIRK D WESTDORP C WESTDORP I ngenberg Gouda 25 Mei 1944 Onder de Boompjes 9 Den 28sten Mei verloven zich TINI DE HEER en GERARD PLOEG Gouderaksc hendijk B 207 Peperstraat 82 Gouda Verloofd A 8 VAN CAMP J J VAN LAMBALGEN Gouda Islen Pinksterdag U Graaf Florlsweg 34 StelJnkade 30 Geen ontvangdag Verloofd A C R SIMON Apoth au J B SMIT DUTZXNTKUN8T Evang Lutb Pred Goudi Crabethstraat 3 Juni 3 4 30 uur Wlldervank Luth Jeugdhuis 28 Mei U 12 uur Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouders A SMIENT 1 A SMIENT LeeuweBliaeli op T Juni as hun 49jarige Echtvereenigtng te herdenken Dat dj nog lang gespaard piogen blijven is de wensch van hun Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen HeeuwIJk Wetb Venteweg H 3 DANKBETUIGING aan H H doktoren directrice en verpleaend personeel n hel Van Itenonzieken huls voor de lieflijke medigcbe behandeling tijdens de ilekte en het overlijden van onzen innig gsriietden Man en zorgzamen OTader Behuwd huwden Grootvader den heer ARIE iOBANNES PlEK fc PIEK de Jong KlodercD Bebtrwden K elnkinderen Gouda Groew endaal 62 A Mevrouw Berge Paului Fottentr la RiJgwtJk ZH WMiit een MRtSJB voor dag en nacht In klein I jttln goea loon V bM een Mewwe ZelIbMi Sharpy met nil kl nzw aKl n nieuw t r ntulg Prtji ƒ 2000 Te bezichtigen Vmi l oon Scheepswerf Schoon hovenscl eveer Schoonhoven M rr De BMr Oouwe ll Vf A0l Mn flinke Oleiitttodt In plaats van kaarten Heden overleed In het van Iterson Ziekenhuis te Gouda onze beste Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer PI ETER VAN DER GRAAF in den ouderdom van 63 jaa r Haastrecht am v d GRAAF Gouda Fam FIJN Alphen a d Rijn Fam V d GRAAF Moordrecht Fam OUDIJK Gouda 24 Mei 1944 Karneme ks oot 132 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 27 Mei as op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek van het van rterson Ziekenhuis te 12 uur ORCELBESPEIING in de Groote of St Janskerk te Gouda op Dinsdag 30 Mei a a door Hesirl C J de Mu Toegangsbewijzen ad 29 et verkrijgbaar bIJ Boekhandel J D £ VEN en Boekhandel F Bijïsma VERLOREN Schooltasch met inhoud van de Huishoudschool Kind zit er zeer om verlegen Tegen belooniDg terug te bezqr£en of te berichteite n B v d Berg Beljerscheweg G 91 Stolwijk Een feest zonder bloemen li haast ondenkbaar i want waar feest is zijn bloemen maar ook i waar bloemfn xijn l 1 $ het feest i tnwaareenfeesistemming S heerscht daar Is het vast niet ongezellig Dus met Vitihsteren bloemen in huis uit de ultcebrclde sorteering uitsluitend ta aaoH bloenwn m plantm van QLORIA MUNOI c yirr markt 4 lEVRAAGD NET EN EERUJK MEISJX voor direct of later Banketbakkerij A v d Heuvel Westkrulskade 32 Telefoon 87016 Rotterdam Mevr Kempes tijd Brug weg 8t Waddinxveen vraagt Dagdienrtbode af Halp ta da HaisliondliK t f NaadliB ip Er is goed nieuws in de sdvertentiii s vandsaqi ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN te Rotterdam INSCHRIJVINQ VAN LEERLINGEN voor het kiinstni ver heidsonderwi s dag en avondoplelding vóór n Juli as dagelijks van 9 12en 14I7udr Haringvliet 76 Rotterdam De wnd DirecleuK KLIIWIQ lOS aOUD Tel 0 THALIA Van Vrijdag 26 IMel tot en met Woensdag 31 Mei Een amusant Pinkstorprogramma mei de daverende kluoht Een rObIb Film De Bruigom a So gefailst du mirj met Gusfl Huber Wolf Albach Retty Jan Tilden Oskar SIma Een aaneenschakeling van dolgeistige momenteo en grappige situaties Een film vol pit en temperament TOBGANU ALLE LEEFTIJDEN BeapreeM iraeral ll dlg Us plaatsfn BblOE PINKSTERDAOEN dne voor8lellin cii 3 uur 5 30 uur en 8 uur t j Zaterdag en Dlnidag EXTffA MIDDAOVOORSTELLINO Aanvang 2J0 uur niiMg nnMwmMMMmiigMMMgisMiMMioBHiii i KEUIMIE DIr T J V d Tooren i iMii Oauda Oosttiaveii 17 Vanaf VRIJ DAn TR MEI tot en met WOENSOAO I MEI ook Zondagmorgen 10 30 uur het aanaatlenaala lllmwark met FOSCA QiACHETTI PIRATE I ff hen film vol actie spanning en ten iationeele avonturtn Toegang bevan 14 aar Plaaiabaaprakan dringand aankavalan l i uur voor ledere voorstelling üesleldc kaarten moeten tleedt en Vi uur voor aanvang zijn afgehaald Txüerdagmiddag 2 uur Matinee Voor lederen leeftijd Entraa vanaf B kinderen Volw avendprHian NIEUWE SCHOUWBURG Woensdag 31 Mei Aanvang 130 uur precltt J JOHAN KAART 1 met De Koaiedlaiilen Een klucht In drie bedreven van Jean de Létru Met Jislaa VarMraata Mia ChriapHti Huldar Jak Valk Jalia Buaali Jab aawmaaatar Klasisii Sisisa VarainMIa Aanla Laisg4siakaK Hal Urfeaa R gt JOH AN KAART j Prïzen ƒ 230 2 ƒ IJ alia raahlen inbegrepen Plaitsbeipreken op den dag der voof ttlllflf van 11 tol I uur REUNIE GOUDA n het Foyer Cabaret Zaterdag TOBof 4 o a beide PInluterdagen vanaf 2 u GBOOTSCHE MUZIEK EN VAaiETI ATTBACTIES 1 KITTY PIPERNO La lantasle la danse I elegance 2 PIERRE EN HARRT het komische acrobaten duo 3 AMUSEMENTSORKEST raat accordeon trio 4 Da populatie humorist coolerancier VERDY Humor Vroolt kheldPrima consumptie VrB enuaa Vroegtijdig aanwezig zl n aanbevolen daar reset veeren van plaatsen In het Cabaret niet mogelijk is Ga naof Reunie iedereen doet t Blni aokort liomt Keunie met groola vanas gan 11Steads lets aparts SCHOUWBURG BIOSCOOP Van VRIJDAQ tot en jnet taa PINKSTEKOAB MARIANNE S MARIONETTEN Die kluge Marianne Een vroolijke comedie met PAULA WCkSILy HERMANN THIMIB AXEL AMBBSSER ATTILLA HAtBiaSR HANS HOLT HANS THIMIO voerde de regie in deze charmante WItN FILM Toegang uitsluiend boven 18 jaar AANVAMO Vrijdag 8 uur Zaterdag 5 30 en 8 uur belde Pinksterdagen 3 S dO en 8 uur PLAfATSBESPRCKEN Op werkdagen van 11 tot 12 30 uur Ie en It Pinksterdag telkens 2 uur vóór aanvang der Toorsteiimg niet par latalaan Hadanavend laalala vaaratalllng van OAB ARONE Klaln AdvertMitlllh tot 11 roerden f0 26 elke 4 woordui meer O IO txrsoncei risp 0 22 en 9 ent Brieven Bureau 10 cent extra flewtlsno cc at PERSONEEL GEVRAAGD Flinke werkster voor een of meer dagen per week De Mink Cronjéstraat 24 Bruin vilten dameshoed z g a n chique model 10 F de Quant Stanngst r 27 Eiken wasthkulp ƒ 15 P V Wijngaarden Pretoriaplain 45 9 deelig konijnenhok ƒ 65 en 2 tweedeel ige hokken 20 per stuk P v Kooten Kleikade 46 Waddinxveen 2 bloemkannen ó 1 50 6 elerdopjea ƒ 1 peperbus 10 et 6 zoutvaatjes A 2S et cltroenpers 50 et koffiefilter 50 et suikerstrooier § 0 et botervloot 75 et trap 10 treden ƒ 20 Vergunst A de Vischmarkt 8 3 rijwielkinderzitjef ƒ 3 p at schilmachlnetje ƒ 12 markies 220 X 75 35 Goudkuil Holenwerf 18 Gr alken spiegel ƒ 10 gr TB KOQP keukensplegel ƒ B Q Vooijs Wasterkada 7 Mandoline ƒ 58 De Bruin P C Bothstr 68 n KOOP GEVRAAGD Orgel Defect geen bezwaar als de ipuziek maar te herstellen Is No e uur W V helj Houtmanapl 12 Ele r kookplaat 220 v Coops Gr Florisweg 26 a 2 zoirierjaponnen m 42 en 1 p sportschoenen m 39 Van Groningen Platteweg H 219 Heeuwijk Poppto en brokstukken van poppen Speelgoeddokter Zeugestraal Moderne kinderwagen oude kwal A Cathel Com KeteUtraat 39 Te koop of te huur gevraagd plashuisje A Cathel Com Ketelstraat 39 Wie kan ons helpen aan een kinderledlkantje C v Duuren Jr Sctilldersbedrijf Polsbroek Wi koopen t gea hodge prijzen antiek en curiosa W Jochems L Noodgodstraat 29 Gramophoonplaten klassiek dans zang enz De Huisvlijt Ms rkt 5 isX RblLINQ AANGEB l paar jongensschoentjes mi 23 of 24 voor een paar ineisjesschoentjes m 21 Hatendijk J v Renessepl Blauwe pumps voor wandel of sportschoenen m 40 J Bakker Fluwjingel 48 1 p bordeauxroode da nessch hak m 40 voor zw of donkerbl damessch m 40 met sleehak of 1 bak Tonino Fluw si ngel 98 BI zijden jurk m 42 voor 1 grUs rokje m 44 Breeman Burgvlletkade 34 1 p zw avondsch m 38 voor 1 p zomersch m 38 Breeman Brugvlietkade 34 1 p zw suède pumps ra 40 voor zomersch m 40 Breeman Burgvlletkade 34 Bruine damessch m 39 hak voor m 38 L hak P Os Tempel C 22 Reeuwij 2 fantaalebroeken 1 lentfte uit de heup gam 102 cm il 1 mnd gedr eA 1 lengte 106 cm versteld belden o kw voor fantasiebroek lengte 110 cm A Verbree Kerkweg 215 Waddinxveen Z g a n jongensjasje voorhoerenoverhemd met 2 boorden V d Linden TempelC 18 Reeuwijk Z g e n kindersch m 20 voor idem m 25 of 26 De Vos ophiastraat 100 1 p z g a n blauwe damaseh m 38 voor 1 p blauwe of zw m 39 Na e uur njn van Essen v Heusdenstr tt 2 paar JongeDtsch m 28 voor 1 p hooge jongenasch m il of 32 J Schoonderwocrii Lethmaetstraat 10 1 paar witte zomersch m R voor kindersch m 22 of tt De Bruin P C Bothstr 1 p br Jongenssch m ttzeer goed voor joojeossdi m 40 of 41 J V d Schsas Burgvlletkade 10 Klompscb m leeren riemism 34 z gjLn voor gewos klompen m 27 v KI averts Vierde Kade 117 Wcning te Rotterdam OJ ben huis 3 kam keukcs plaatsje m iooda 4 75 p voor womng te Gouda Br no 4618 biar van dit blad VBRHUUR Gevraagd vrije gemeub silslaapkamer m gebruik vtfkeuken nabij station Br A Bonnenveld Raam W Vnje gem zlt slaapkainer gevr zonder pension SO p m Br no 4611 bur W DIVEB8EN Naai en kniplei gtvraslil door meisje wonende w Gouda Liefst op MaandaJ avond Br no 4587 burW Jongedame vraagt DuitscW les Br mft prijsopg onder T 4588 bureau van djtWM Nette kostganger gevrasl bij HJ © C Rietveld Grpsnesx es Pensioenverzekering Vr inlichUngen bij Brta man J v d Hetidenstr sl i Advertenüe no 4530 O lieve mijzelf te schril Adres bekend Dames Laat btj ons Ji strooen vilthoeden vervor men en apprSt Hoeden den alleen aangen Mssi Dinsd en Donderd Ni ges Engelfriet Goejanver welledUk 43 f Verloren blauw ziidenichoen Roepers BiirC tenssingel 106 Veyioren blauwgruze wol gemerkt v R v Nifi sleet naar Platteweg T J bei terug te her T van Platteweg H 242 BcetiW