Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1944

za terdag 27 Mei 1944 Bureau Markt 31 TeMoeo 274 Poitrekenlnf 48 M fc AA OOUDSCHE COUE ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prif 5 c ents per nummer 83ste Jaargang No 21557 ChefreAicteur F TIETElt oudi lANVALLEN BIJ CISTERNA AFGESLAGEN v rbitt rd itriid bii VolUtri en aon d Melfa Vier jaren rijkscommissariaat in Nederland De houding van het Nederlandsche volk over t algemeen bevredigend DE TAAK VAN DE N S B van de Ouilsciie t ont i appen zonk na miji Ut tfcrs dtn afweer van eei botbj wisU yaart voor Europa Belangnjire tnnsporten vinden onder beichermmg derKriegtmanne regelmatig piaato 0 vee tMavattende laakdexer beschermen ii van zeer groole waarde voor Europa stoekomst j Nederlanders loont U de naam van e itevaardera van Europa waardig neemt deel aan dit belangrijke werk en meldt U als vrijwilliger bq de Knegamarine liMlwiMRr ding bq At Kfieytmaniw is lnofcli k voof laderan NcdeftftfMle tuMeWn 17 4 u Aanmvlding n inllchimim bi At Mannnannahiiw telk Wm PlampxorengiKkt 24 Utrackl alU Hafin n Ort ksminM i ImW i w h m d vancbilUndc ff M ld ull a tn Nadnbad flteodi geopond dei nachta alléén voor goiMOsmlddelm Ap feh P W tJ r 3 uwoUl m Jini e i Vnjdaf rnedt faet MeveUiUKeb ed Van Cu lerna K fterK viiafid luke panu rftJrrna I Bwr i t Niurden ouinttüki Hier rfhêof de SjW t gtvectitcn IS iet bie teix buiden en ten a V3 Vtfaetrv vereiaaUt waar IJjjiierd K st ede l Vordt T chug ISdeliJ pantóerwajeens werden l yernieU d De dappere bczetj ng locate o Ki teren tydcns 12 ehe len dag alle vyandeujke ISvJflen L In htt eWed ten Oos IJJïafl Littoru en ten Noorden van r na djftUmieercn onae upeDin vanuit de kiuslviakte naar de J aobier t iejten b iïatetwi Vry I Ue vijandeiijke aanvallen werden IjL ige iagtn Ten Ooaten van de lyO tte de Wjand met sterke atntd IJl ten zua aSnvatien op den sector SjS vuuit Hu J ün na hoen en JSojVtnde evecHten tydenj weik e jvjandelijke pantaerwagena wyrden JiHeichoten don voet zettenfeop den iJJrteiijKcn oever van de rivier De JjTduurt ook nier met onvermmder rftevffh vborl Boven het Ita Zgitche ebied werd n lateren in fZ t luohlffe vechten tegen ver Z iurhufie vijtódelUl iuchtstr jdUiehi Ti en door de luchtdoelartil it 18 vijslndelijke vliegtuigen neer 0tboUin Ken foimatie gfvecht ÏSrtuiJten viel in den afgeloopeft J t K reed itMiinde vuatndeiuke Spen ea verkeersknooppunten m pibied ten Westen van Cassino d resuHaai aan de ware afweerifevechten iMtste weken hoeft zidn een ge igroep onder bevei van kolonel drK r bu ondere dapperheid on Jndit 1 J n AAn h t front in het Oosten ver iip d d M 4311 tfeonge blantsilijke vfchtsarUviteit kalm Het stationSïiiinikoi op de Krun werd in den afiloopen nactit opnieuw door een TTMtic Duitsche tfev vhtsvhegtulgen toeitreffend ètjombardet rd FonnatK Durbaoh Koem ensclhe liKvliegluif n omdenianven doeUref fcede aanvallen op bolsjewistische loepenconcentraties en toatterustelB ên m het ge bied ten Zuiden van UDosari Ben Ixilsjewistisohe motortorpedobot die mU de Fuische Golf trachtte DS BESCHICTINO MTT BOUKUWAPENS Oulor ist optiLliiUt aan woord owr d r4 iu elljk lutMWiTCttir pubUceeit d ïMiclichet B ob htcr aen it el v u IT UÜbbelJ dte dau Ui oud r mw zegt Va ift ii fi k ia zUd wordt fl bebwist M d vtjan4elljk luctitteiieur vt ¥ei uit MUnd f erictit la op het breken vuiv htt nrvel Ifi L ultsch bunCal bevollEiag D fQliul V KI t K rUfi t K 11 weerluoM n In ImMmmH vKruwL en kttidervn om di r twr d JiuUirktn van una land tüt toeg cn ttdwiiigt ii OuM vUooden verbalen huif H tKliii4 Mn ok In h i ffftheel nJet meer btif clien ethttr zijn cke AngU Ain fi kiHttctie teireui vUrgere er die Uettte we en tot overt t ian de f ultm be burKerbevgllég opttniijk et Minder bet inlnaie i spei t wr de Inttmatloiiala oorloKswetttn an te Mb i nt i diit LMM rdwap ritf te t eachi tt n en k koelen bloede t vermoürdi n Dit heeft meer met o tk g uILelauode dit ut ci iimilt I jiH 1 Dv AiiKl i AnieiikadiLsi he piMtn plaaUt II zKh door een defSfelijke miaWl gttv htaniethode bulten alle inlerHÜoiutlA H ilugewetton Nieniuut £ a1 zich Wver veruunderen d t rlch tn 7 o e n Ket4 V n de bt vollcltLg een lazende woed Mtvr maakt Slecht met hulp van d fM peiide nuichi kaa het leven van neer HRhoten piloten tCeepRard worden Het zou ittti vm oiui t ivet ri rijn al men ven ona W i lt dal W IJ l uilsche eoldflttn beiMkbaaf Hiden atellisn veor Ó9 beaoher OR van ktnderTnoord naa s tegen wie te bw muitbdc woede aanijeKiepen ouden W v rdedt fui g wÜUn to paaspn t Itjkt ami nauwelijks nog noogelUk en uUbaai DulUiche poUtle en weennacht t tbrulken tegen het Dultbvhe volK ala dat laitermoordrnaai behandelt zooals zIJ ver cn Onk de Axi lo Amerlkaanffthe o jr JNMMUekeur ijioct ett L ui haar Ixidc heb 4 Oeen ooiiogawet kchrljft voor dat een Maat bij e n laa fh rtt e misdaad vrijheid itraf wrkrijift doordat hl ilch op yyn peneuie iKioept WIJ hihben steeds gcueii scht dat d oor dch la ilddortljke vormen zou atepelet J jand Mhljnt MX niet te willen De gewel wfield t daarvoor ge iK ZtJ zou er 9 hu vooitduipii van d r n verontwaardi W wetekend M t e t nd tmk gvtiilgo van wiitn dat wij mldd en weten te vtndtn ona lenfn éezn mi d i k n te weer te atcl2 Wy U dat verwihuldigd aan one volk Jt Mïoenlljk en d r per zijn leven v rd an in geen geval verdiient daarvoor Jt whn verklaard tot wlM oor vtJand eUJlu hmtHtofid DOODVONNISSEN BekendnuUofen tltar de HÖhere SS und Polizelführer f ttwest mededeelt heeft het Polizeimgerlcht te a Hertogenbosch op M W 1M4 de Nederlanderi jj M Roes geboren 8 Februari 1918 te uiF Noorda geboren 10 September iM ® Amsterdam Itt m Ooalerhoert geboren S DeceraJ 1918 te Groningen ter dood veroorW omdat zij op 29 Maart 1944 te r ungen een overval hebben gepleegd 2 0 hanklooper om hem van een 2 ï llik bedrag aan geld te beroo2rJ ït Poiizelstandgerlcht heeft de jwï beschouwd als geweidhrïisdadlF n aangenomen dat door de daad jooenbare orde m Nederland verstoord geworden De daders hebben gthan n oudracht van een terrcurorgaJ2 e doch hebben te hunnen eigen Jjtan nraak gemaakt op een belang3J ndeel In de te verwachten bi it g noon dp daad door het beleid van J banklooper mislukt ia is met toeJJJJMI van artikel 1 Van de Ordnungs J Jcrordnuna de doodstraf ullge Jy vonnis is na onderzoek van de ttioReUikheid voltrokken fi J f de Höhere aS und PollzeljH Nordwest mededeelt heeft het JnSSf H rtogcnbosch op WÏ de volgende Nederlanders 1 1 veroordeeld Oen ambtenaar Wilhelmus BerkeU Y eb 00 31 Maart 1912 te Tilburg hLyf texlelfabrlkant Robert van Iggwmck geb op SO Juli I9I8 te li n onderhopman bU den Neder£ h n £ Arbeldadienst Johannes da j Jf fm 27 Aug 191 te Viaar hh mbtÉnaar Htnrtcu Verbtuit öB 18 Dec 190 te TUkmrg Bu dtn scntii iUchtaaAvai op e n eigen con vooi in de Noord Noorsche wateren sdiuttn on e JdMtrs van ÜU aanvallende ViitKtuigeji er b9 neer Len ander viiegluig werd door de btveiiifiings vaarluueo van het convodi nterRe scholen Amenkaana che Jjommenwerpers vie ièn vcrscheideiie plaaisen in de be zeJi e gebieden m hel Wes tcn alsmede steden m het Zuid Wes Duitsche grensgebied aan Vooral m Muhlhausen ontstond jchade De bevolking loed verheien JDoor luéhtveidediginES strudkrachten werden 27 vyandelufce vliegtuigen neergeschoten DK 8TKUD IN ITALIA De nküilalre corre pondent Van het D N B füutcimiubea ailiiijii dal de éUg itaüe aed i i Uuudardag uog neviger m geworden De i i cibctven eu Amerikaoeu tiii en hard nekk 4 uet atcun van hun terretnwinat e n diepe duurt raak in bet Duiuche sieunpun teiu i4 t te beweiken IVjt dit c oel heeft ti i n d iearda pani M wapen kich op twee puuiLi peclMal gecurïlitntreeid op hW g b vau Cuttern waar het een veidete pirnetiatie ook tot At oid heelt kunnen breit gf n tt up den dri lu ttk gevoridd door dé rlvi i ii Melia en Lm Met het oog Qp het aanato n tinde gt weld der ma uaale pantaeiafdeelint n schijnt gt neraal veldniaaiBcha k Kes elimg tot een iiere Irontcorrectle te hebbei bealotei dooiüat hij het t vel gaf al atiljdende op de punten van d Jn zwaaratèn druk lilt te wijktn Muai nog ooi clez bK wiNfing in dan Melfa rector Mgon versterk t nu de flank eetetide Duitsche bteuupunteM met liiu zware uiodcine wapenen vaor ge beatrtjding dar pantserwagenj ond da be achenning dtar tvapentn werd d Dultfch diatancieerin ibewLgi g volbracht De vUa detljkt puntaerwdgei s leden iwate verilezei tiet verdient de aandacht dat de sUg vau Dultiic e lijd nog hteedi ntet betrekkelUk gerinaa iitttj fUu achteii word volgehouden OngiivMjletd heefl Ke bClri £ hier en d iar operative reeervec lu den üiiijd Keworpeit om d eenhald vad het ft ntverioop ta be waiLi maar hlj heeft dat ztei apaarzaaii gedaan Hij heeft ziju hoofdre ervee acbtei g houd n waaruit blijkt dal den Anglo Anierikanan nog zware ureiv w iari chljmuk zetts de wa rsie te wacbttn biaan Van het tfebled tei Noorder van Anzio loopt het front thans over Velettri naar Aprllla vandaar over t isterna Sezzo Pïi varno naar het gebied uooideiijk van Vatle oorbB andaar luiar Pastena en de uitmon ctUMt van de Melia In d Liirl dan naar inA gebied van f occisecta en Plediiuonte waar het ingtviTr vtjf kilometer VooideUfk van Caiaino a natuit op het oude bi rgfHkit dat oaai d Adrlatiacbtt Zee loopt den bediende Carolus Aarts gebop 12 Sept 1907 ie Tilburg den kantoorbediende Barend Busnac gcb op 12 Met 1922 te Rotterdam den kantoorbediende Albertui Memster geb od 14 Dec i92 € te Amsterdam De veroordeeUilt Berkalmani heeft aU ambtenaar biJ het hu eau van den burgeilljketi tind t lUburt dael uitgemaakt van e n geheune olgaiilsatie en sinds Jaren Voor ortdergadoken peiMinen vaUche pet aoonübewyzen gemaakt De A ei vaardiging wijfen i met het van de valiobe per oog op den ftan7te h ken omvang beschouv d abi habjtage volgens par 1 van c e Ordnung chutzver rdnuug Beckelman baaft mJaruaii 1944 de veioordetlden De Jong Verbui t Airts Bi im IC en MeJiitsei aange t tot hel verm o den om 1 tieke redenen van etn Nedei landschen po ii e ambtenaar Dt vei oordeelde Van Spae donck heeft dcalgenoinen aan voorbespt k n fen over den voorgenomen moord en zijn plitool te t ejichikking gesteild Hoewel de moord door de oplettendheid t n den NedeiUndschdlf pohtie anibtenaai ntef is geluk heeft b t Pollzcistandgeiicht de of pol t eke groncfe slagen be UsJende daad met Kebruikinakt ven par 1 aüijea 2 der Ordnui ichutzve ordnung aU een gepleegde daad be traft en Legen Ut betrokkenen de doodstraf uittfasprokeh De vero rdeelden De Jong Vexjunt i n Busoac hebben bovendien onbevoegd en vuu wapen m be7lt gehad H t vonnis la na onderzoek van de kwestie van gfattever eeiuriK volt kken aan da veroordeelden Berkeln an Van Spaeiidonck De Jong Verbunt Busnac en Memtser De veroordaelde Aarts zag zUn dood vonnu gewUzigd in 10 Jaren tuchthuta Naar de Hohere SS und Alv i führer j Nordwest mededeelt heeft het Pohzelstandgencht s Hertogen bosch op 24 Mei 1944 de volgende N ederIands ie burgers ter dood veroordeeld den aimblenaar Harmon vanRossum gcA op 22 Febr 1917 teBergen op Zoom den student Cornells Anna Hendrik Wagtho geb op 10 Sept 1921 teBergen op 2Joom den kantoor bediende PetrusAdnanus Juten geb op 6 Efeic 1918 te Bergen op Zoom den bakkersknecht Jacdb £ veraers gcb op 5 Nov 1917 te Tholen den iMidbouwer Jacob Jan Hagegd3 op 9 Juli 192Ï te St Maartensdnk De veroordeekle van Rossum heeft den overval pp het distributiekantoor te Bergen op Zoorti op 4 Maart 1B44 mogelijk gemaakt d or den dader de in zijn bezit ztjnde sleuMf tot het gebouw alsmede eein teekcning van het kant wr te ovethandi en terwijl hU teven aan voorbesprekingen over den overV al heelt deelgenomen De veroordeelde Was ho heeft verscheidene vuuiwapens tl uiiltie en ontplofbaie atof In zün bezit gehad HU heeft ala Ud van een terreuiorgan ad tie deelgenomen aan het In brandy steken van eer op IagpUatb van de WehrmachU bezlrkïverwaUung te Bergen op Zoon op 4 Januari ld44 voorts door inbraak in de nacht van 29 op Tü Oct I94j opgeborgen ladiotoeslellen en Qp 26 Febr 1944 een motorrijwiel ten behoeve van de terreurgroep gestolen De veroordeelde Everaea s heeft aan Wagtho een piatdol met munitie de verooMeelde rfage heeft W ho twee pistolen verse aft Beide hebbei geweten dat Wagtho de wapens voor sabma edoeleindet zou geöruiken De veroordeelde Juten 1 eeft als ltd van de terreurgroep na de arreUStje van Wagtho dten i wapens uit een bergpfliats weggehaald B j de Vnotiveerlng van het vannis van het Pollzeistandgerlcht is uiteen ïeret dat voor het veischkffen van wapena aan leden van terreurgroepen alleen de doodsttaf In aanmerking komt HeJ vonnis 1 n onder oelC van de kwestie vSn grattevei leentilg aan alia veroordeelden voltrokken Ijaeiiitenieerde burgers In Ned Indiië Het Nedertandsche Ruode Kruis ontvingwederom opgaven van in Nederlandwh Intflegeïnterneerde burger van Nederlandsche tionSlttelt Van de navolgende gelnternaerden konden tot op htden de adreiiMiR der iiaafcte familieleden of van andar betanfthebbenden hier Ie lande niet wwden opgetipoord Achter de namen vindt men een korta aanduiding omtrent leeftijd en beroep Baiielo W F H van 35 werkzAm op ijzirfabriek Breg J M werkzaam ï een nij Brink Cerrlt van den 50 schepeling Bruyn Willem de administrateur ondernening Braber Cornalis den M werktuigkundig trttenleur Bratiers L P 32 werkzaam blJ een mtj Bfarouier ö de 67 werkzaam bij een mij Erakei C C J van ÏO klerk Bi and L J A 61 leeraar Brand Peter SA beioep onbektid Bree G de 50 zonder beroep Bree H K A S6 adinlnistiateur suikerfabriek Breetvelt E 56 werkzaam bij landbouwonderneming Breeuwer Dhk 0 werkzaam blJ een tnij Bre f r Fduard 58 gepensioneerd Breuckman A C JO ur Ttleeimakei jB o T J H il directeur handelshuis Brlnck W A 55 pTanter fti mk A ten i directeur Brink C 39 i ehoenmtkei Brinke J A O 4S V erktui kundige Brtnkeit J M tT 4 klerk Brorker A P H 51 werkzaam bt hoteIbedrl f Broeder J P 18 pmplövé opfabriek Bi oek A t van den 40 schepeling Broek H J C van d n 3Ö beroeponbekend Bioek J H van der 66 7nnderberoep Broekhals A H 60 handel nan Broekhu sei W SO klerk Broekman Jj 8 verpleger Broers B H 49 holeUu ude iBroers J T 51 tonder beroep Broeihart A C fO student Bronkema Jan 50 gepen iioneerd Branmi 4J4 J 42 terkzaam by Mn mlJ ft 2i wer J p 60 gepensi jneerd Brouwer J J 19 student Bi ouwer J J 50 Buperlntendant Brouwer W H 2 hooM van een school nrugS van der 55 werkzaam biij ean MIJ Brttggeinan P 2d student Biuggen A A S3 directeur van een onderneming BruggenHendrik van 4t wi rkuana bU een n IJBrUintma Jan 56 gepensioneerd Brutns n H H 59 hande ran BrUsyee G C 61 fab riek img en leur Brussel H J van 56 ll erkzaam bij polKie BrussaI Wilk n van T7 gepensioneerd Bruyn C P de t9 beroep onbèker d Bruvn C P S6 fabnekiingenleur Bniyn H H 27 employé rubberindernen Ing Bruyn I N 56 hotelhouder Bruyn Marmus 57 hoofd van een Reyangeni Bruvn R E W werk aam blJ iai del flllaal Bruyn WH em de 56 empl Bru naee s J C 46 ronder beroep Bruyssrhaard J 4 klerk B lyn F J A M de 6t werkzaaii bU een n it BrUnen WlUem 49 sch MJ 1 K fd Buck n Hermai 33 werkzaam by een nuj Bui C F W handelimao Burk Cornell 40 zonder beroep Buren Piet r van 96 werkraam bij een mij Burg A v n der 57 paedagfwg Bu K H ƒ van 56 hulzet verkoope Burger H G 57 Werkzaam blJ een mtj Burgifraaf M G 57 7ondef b roep Burgg aaf H H 19 7onder beroep Burgmans S W 48 weik7ian btj tn mIJ Burmk Willem van 54 w k aam hij kleermakerhbedrljf Bu chjten t I F 59 handelsman Buseman rornelts 14 werkzajim bt een mtj Bii wche K J vui den a adv ic aat Bus slngh de Bries Tl eod or 58 wei kraam btJ laboratorium B issir k W Vinder beroep Buuren Rtttgert vah 44 vterkzaam btj melkbeditjfl Buuiei W S H van 62 secfetaus Buynütarfc F J 53 gepensioneerd Buys T J E 49 werkTaam bij hMelhedrfJf Buyten P J 41 kan1 oi hoofd Bu7lng H F J 43 hoiflhe tiende Bye H J J de 18 student Caenen W 86 spoorwegingenleur O ristan Addj 31 werkzaam bIJ leepoUtle ChrUUaar i Hulsbua W klerk OaassiSi T A H 54 hoofd vw f brlek Cluwen J F 1 Ingenlei r Tobben jTlr handelsman Toelljn r J M ao werkzaam bIJ hotelbedrljf foendei F J 47 leeraar € oenders W 17 order beroep Compaan 3 58 directeur van een mil Conmans F O 42 werkMa r bij een mlJ Con beu M H H A 58 cepensioneeful fordla J C 54 hoofd van een fabric rornellaaen M P 54 werkzaam bij slachterij Cornellitsen L G 40 Kur kleermaker Corteiv H J 50 gepensioneerd fortle P J M werkzaam In kruidenierswinkel irieman M A A 56 hargeani Belanghebbenden gelieven ilch ter verkrijging van nadere inhchtlfigen te wenden tot de vijfde afdeeling van het Informatiebureau van het Nedt rlandsche Roode Kruli Juliana van Stotberglaan 37 39 te s Gra venhage onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent naan voornamen geboortedatum beroep werkgever en laatsthekende adres der geïnterneerden Op 29 Mei a zal het vier jaar geleden zijn dat RUksminister dr A Seviiwlnquarl als Rijkscumniissaris voor hel bezette Nederlandsche gtbied yijn ambt aanvaardde Naar aanleiding hiervan heeft dr beyss Inijuait aan den vertegenwoordiBer van hef D N B te s GravenhaKc Otto Raible een interview toegestaan waarin hii vragen over de ontwikkelinR in zijn arbeidsressort beantwoordde Ik had een dubbele taak zeide de Rnlcscommissaris terst moest gezorgd worden voor de orde en veiligheid van het opefibdire leven in het Nederlandsche gebied en voorts ging het erom er voor te zorgen dat de eischen die de bezettende macht stelde werden nageho nen en dat het in dit gebied aanwezige potentieel zooveel mogtliik voor de oorlogsvoering zou worden gebruikt Op btlfnenlaiidsch politiek gebied had ik ml n eivarlngt i uit d n tijd van strUd In de Oostmark en daardoor wiet Ik wear tegpn tievendé krechlen zich kui n n doen s£l den Er mpeaten dlentensevoUe maatreüelen genoii en worden dl ons controle veisohatten ook over Uuteltingen dte met lechtatreelu tot de politiek belmoren maar d e op het ooffeublik eenei beshwing dnor de tegenpartij tegen onA gebiuikJ zouden kunnen worden 7oo ontstond een wi d veitakl ingrijpen tn het geheel opeiilgare ieven Krachten de totaliteit van den oo log nioesten wU iize aandacht wijden aan lle u gen yen het Nederlandache teven Het op zlehze f goede bestuur hoewel dit V Ikon en wae ingesteld op het eigen karakter van de vroege e Nederlandsche aainen lev Ing en van de autonomie der gemeentenwetd in hoofdzaak overgenomen De aecie tarltsen feneiaal werden gehandhaafd Voor£Oover zy mm ddela sUn afgetreden geiKhtedde dit op eigen nsch Waar bU debuiieineeaterü en in andere futictlea inutalues 1 oodis waien werden deze posten bezetduif vakkundig geschikt en politiek be tMLWbar Nfiiërlanders dus iii feite doornati maalaociMisten Op de vraag hoe het staat met de biidrage van Nederland om een nieuw Furopa antwoordde de Rnkscommissaris dat het resultaat l ïvredigend is Atgezlen van de Nederlandiiche vnjwillikfrs aan de rmten Icvtrt Nederland vooral oD etonmnisch gebied zoowel absaluut als in vergelijking met andere be ttto gebieden een zeer hooge bijdraai Bizondei erkentelijk ziin wi oor de prestatie van den Nederlandschen landbouw e circa 280 menschen pCT vierkante kivjmeter mqet voeden e i die de prestaties geleverd heelt die voortvloeien uit den bezettingstoestand ni het afstaan van totdüsver zes tot acht prtKent van de geheele productie In het bizonder onderscheidt zich verder het Nederiandsche bedrijfsleven door tien grooten omvang v n znn deelneming awi overhevelingiorders en door de zonder moeite gepaard gaande 7elfstandige financiering van 7iin prestaties Ook in de tewerkatelling wordt dopr de Nederlanders een aanzienlijke pieMatie £ e ieverd Ook het mireden vj i de Nederiande in de OostelijKe gebieden verdient alle hulAe Aan den anderen kant ztjn er bU Nedei landsche arbeiders den Duitachland te ei kgeateld v den moe iiklieden ont V aan De Wederlander U krachtens ljnkarakter en trad e wetn g ge ihikt v lorhet teven 10 weikkampen VeoV Duftsciiland en de bezettende macht ts de tehade ontstaan door onderduikers ileehu felasan in een zeker verlies vaU werkkrachten weik verlies echter met £ Oo iwa w fgl We ketftk zorgwekkend echler 15 dit verschijnsel froor de Nederlanders zelf Om in het even te blivtn wijden de onderdiUkèrs iel grooten leels aan dtn zwanen handel ii levensn dl en en ve si il fn dautnee de gewone tot i reeds uilerst moei like ravltsilleerinj Een an er gevaar s daal r galc ea dat de onderdu kers tn toe DISTRIBUTIENIEUWS Inleveriac Kroentebon Irnoners van gemeintep waar klanleiü mdmg Voor groi nten geldt dienon bon Groente 7de pwiode 1M4 van 2S Mei tot 3 Juni a s in te leveren bif di n handelaar vu wien 7ii van 11 Juni tot en met 8 JuU as groen en en fruit wen3chen te betrekken wrW t n r ROODE KRUIS VRAAGT BLOEDGEVERS Aaumeidinc kan Iemands leven redden Het bestuur van de afde eluig Gouda vAn het Nederlandache Roode Kinus zal opaieuw een cai n p gne mzetten lot het vorlcnjgen van donjr bloed gevefs zich gezond lanliefde van Een daad r voor haar Hier kan leder d voelt een daad van rUN de eerste orde vplbrenj die en n eder of vm ol zyn gezin kan bewaren een kind kan redden eohlgenooten voor eikaar behoeaen Esn niet alleen dat Ieder kan ihet treffen dat zun leven afhangt van een ander die wat van liaar of z n tfloed afstaat Dit kan alleen doeltreffend werken wanneer voldoende donors in de veradiillemle bloedgroepen bekend z n Hen geve daarom gehoor aan den oprow vaa faet Roode Kruis Zooals medisch is uitgemaakt en proefondervmdeHjk is bewezen kan van ledagezond mensch een geÜeeUe van zijn bloed zooveel als voor de redding van een mensch noodig is worden getapt zonder dat züin gezondheid wordt geschaad en zonder dat hu m de uitoefening van zy i be roep Wordt ge hinderd Bovendien wordt na een transfusie ian den loed ver extra voeding toegewezen Het is van groot belang dat velen lan den oproep gehoor geven ONZE aiOSCOPEN Marianne s marionetten Paula Weasetjr Is In Marianne s Marionetten in da Schouwburg Bioscoop een provuiciaaltje dat om haar man te belloven zich in korten IJd omtoovcrt in een mondains Weensche vrouw hetgeen aanvankelijk catastrofale gevolgen voor de harten van eéa drietal trouwe vrienden ven haar echtgenoot blijkt te hebben Ais altijd weet Paula Wessely dok van deze rol tets goeds te maken Hermann Theralg als haar ega speelt alsof hij op hst tooneel staat in plaats van voor de camera Enfin om zijn ovetdreven mimiek wordt dikwijls hartelijK gelachen Verder dragen de drie vrienden AttU Hört ger Hans nemeiide mate Ln haaden valled van de thana bij ia ultaluitend onder leiding van conmiunLsten taande organisaties vdn verzet en sabotage in de verwording die daardoor om tich heen grijpt llgl eea gevaar verscholen juist voor de Nederlanders zelf Hulde aan de Nederlandsche vriiwilUgers De blevolttuig hteff vtle groote Wsten die Uit öe i ölgemeeiaii oor logs toe tand en uit de bezetting zijn voorlgeirloeid kaUn eii verstal dig aanvaard De Nedtirlarwlsche autonteiten htbben de ftrde ln hun land goed gehandhaafd AJ rgn er in de jaren IMl en 1M3 moellijlihedcn ontstaan zoo ijn dit toch geen leekenen geweest voor algenieene en blijvende onlusten In IMl was het een stakingsactie dia uitüluitend en rechtstreeks door joden werd veroorzaakt Als gevolg hiervan werd toen de Jodenkwestie volledig opgelost Afge7ien van enkele overvallen op dlstribuliebureaux of btvolkingsrégistera zijn er betrekkelijk weinig moeiJUkhedcn Bij eventueeie gevallen van sabotage valt bijna ItJjd liet werk v n ffenten ui Engeland op ie merken 7j ei vf itreffel k s de hou I n ï van drNederlandsche vrOwHIlgefa ln hmi optreden aan de fi nten vooral ln de Waffen SS De SS PanUergienadieidiv sie Wiking en d SS brigade Nederland werden meer dan eena m het weermachtbencltt vermeld Ook bij de mat jne luchtmacht en het NSKK hebben Nederlandsche VrUwllUger lich voortreffeHjk whouden De werkelijk verbitterde vijanden van Dultwhland en het nationaal sociaJüime vtndt men alechti in een betrekkelijk kleinen kring Hel gros van de Nederlautfere neemt een afwachtende houdmg a in De positie van de N S B Op een vraag over de pobitle van de NSB antwoordde d Rijkecommlsaani Vier jaai geleden werd anvankelUk aWeen de Communlhtihche PartO opgel even en werd de SDAP onder tontióle geplaatat Door andere partijen vooiai door de pa opgerichte Unie werd de poging gedaan met on tot een nieuwe verhoudm te geraken hetgeen evenw el uitemdemic mUIukte door hun gebrek aan vastberadenheid om de consequenties uit den nifuwen toestand te trekken I e mwind Juni IfMl bracht een opheidering m het poiitielte leven De groepen die nie tol een antiboUJewlsttsche houding konden beiiiulten werden geleidelijk ontbonden daarentegen onlatond aan nationaal socialistische zijde een éénwoidlng De NSB die Ih r 13 jaar bcstaai werd door onji aangetroff n n ü dus een door en dobr NedprUndsche argelegenheid Zij heeft ln de argploopen jaren 7ich zelf meer en meer gpncit naar de doe stellingen van het nalioijaal accMüsme ooa b deze rpeda Crot ger ln Dultschland bestonden De vraag is wel eens gesteld of aan de N S B de leiding over óen ötaat moet worden opRedragen Wij kunnen ons echter nitt onttrekkon aan dejverantwoo 5deliikheid die viii door de bezetting po ons hebben genomen zoolang de toestanden hier ben ald worden door de oorlogvoering Do heer Mussert zelf ziet OD dit tiidstip ziin taak met in staatkundigen zin maar veeleer m doUtieken zm doordgt hii werkt aan het vesigen van de ovcrtuigmK dat voor Nederland in het samei gaan met Duit chiand m den ln van de Euro eesche 4otsgemeenschap de eenige mogelijkheid ts zich handhaven en overeenkomstig zun beteckenis zich te laten geiden Dat de N S B op groot verMt stuit ij volkomen natitiorltjk want er sijn onder d Nederlander vele mensoi en dl xoo i t feroeat xUten tn oude voonitelllnir n en systemen dat a j slechtt zeer legen hun zin zich Io n aken vaq den vermeeitden grondslag van hun t f taan en de neig ng hebben om in het algen een het nationaal socialisme verantwotirdelijfc te stellen voor den algenee nen t taland en de N S E ln h t blZMider II bepaalde moeilijkheden Bij de N S D valt een te waardeenen tandvafftigheld an het stanil unt t wnatat ren t Hoit en Axel von Ambes er het hunne toa bij om dexe film tot een genoeglijke en onderhoudende ontspanning te maken Een ï enuegeiijke klucht met rake typoenngen en grappige contrasten is De bruigom uit Braz ie die weer n Thalia op beaoek is Gustt Hu ber Wolf Albach Uetty en Oskar Sima beiett n da hoofdrollen in dt t vrooHjke film Romantiek avontuur heldenmoed en deszelrfs belooning vormen de voornaamste bestanddeeten van de film Piraten wa3nn Tosco Glachelti de hoordrol speelt waarin bijgestaan door Doris Dtiranti Deze film draalt in ReunfA in hervertoomng A J Vermaas DS VAN VEENEN BEDANKT VOOB BEROEP NAAR GOUDA ZJc J Th van Veentn t Luse heeft voor h t op hem uitgebracht beioep naar d Ned Herv G n ent alhier m de vacature vari ds H van Ddk n G n bfedankt WAT WAAR WANNEER gcliAowbnrg BloMoop Mariano i marionett n met Paula Westely en Heroiaiin Thimlg Aanv aag 7at4 i dag vanaf 5 90 uur FlnkBterdftg n vanaf 3 uur ThaUK Theater De bruigom uit BrazJltë m 44 Otatl Huber en Wolf Albach Rettv Aanvang 8 uur Plnfcfit rdag n vanaf 3 uur Dinsdag 2 30 en 8 uur ll unle Blowoopf Piraten niet Foaoo OlaCbettl Aanvang S uur Zaterdag vanaf 9 30 uitf Pinksterdagen vanaf S uur ook Zondag 10 30 uur Oireua MBandvra Tot en m t Dln laff S aa 7 So uur clrwurprogramraa met o a Conohita en Carlo Mandera lUniite foyer Cabaret programma mot o a Klttv Plpetfio en Plerro en Horry Aanvang Zaterdag vana t 4 uur Plnkatordagan vanaf 2 uur tl Mol S unr flportirhool Ooada Tarfmarkt St Bok denK nitratiee Sportachool Oouds Sportschool Oorschot te Rotterdam 90 Mei 7 90 uur Shü Jan vkerk Orgelbespeltnff door Henil C f df Man M Mei R UUT Ret Blauwe KruÉa Al moone ledenveiK leiing A etienlglng van Vrijzinnig Hervormden 31 Mei 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering wie rn k nd is dat door De Komedianten met J han Kaart 1 JhoA 30 uur Ntotiwe Sehmrwbvrg Opvoering Baron Kneut door jr z lsoh p aiem Nteuwenhuy en feoetvooi tellintf MOo opvoering ZONDACMDfENST DOKTOftEN mtJ afwezigheid van den hulsarta zUn eonsulteeren Zaterdag en Eenten Pinksterdag do doktoren J O W r Bik Bleekeraaingel 89 telefoon 3W en P d Boor Oouwe IIB telefoon 2373 en Tweeden Plnkitterda r de doktoren O H G Ooudrlaan waftinenk r van Sf kler C van Elk Katton Infol 79 telefoon SSOl en M A M Eljkman Woethaven 63 telefoon tStt APOTHKKBR8DIKNST dei nachta alléén VMr PO T AOENDA Zondag I uur vrlondschappolljko vootbaltrodatrUd CNSV Totraovogeti Maandag 9 30 uur anuda torraln n vootbaltournooi rhr sportvereeniglng Do Jodan Boy 3 uui vootba I wodttrQd oompomto Otytnplé VCS In het lorpje Iselaar gemeente BorcvJ woont een timmerman dl bU het zagen van boomen noi s l ru4k maakt van eon z a kraaa aag De boom wordt op tweo schragen gelegd één man gaat op den boom taan en twee mannen staan er ondlr to zagen ln één dag kan men eon boom van middelmatige dlkle aan planken u en CNF Ha tgerlnk PREDIKBEURTEN Eerste PinksUrdM Ned Herv Gemeent St Janskerk Achter de Kerk 9 10 uur di F W G Verheul 8 uut da O £ lzeng4 bedleiitng H Doop Dan derdag 7 30 uur Interkorkefljk avondgebed Weete keik £ mmaatraat 33 10 uur ds G lleuls 9 uui ds L Boer van l Gravenhage tied enmg H E oop Ver van Vnjz Hervoimden Poperotr 128 1010 uur ds G H Mol van Ctiarante i Meriogeinhjhcl Ver Calviji Turfmarkt 4Ï 4 JO UUr dS L Vroegirjdeweijvan Waddinxveen Hem Geicf Gemeente Keueratraat I lé 3a uu de J lenhuis a ca pella kerkkoor Luthersche Kerk Gouwe 134 10 uur da J J Slmon Oud Katholieke Kerk Gouvre 10 10 on 6 uur paatoor G P Gkakok Oeref Kerk Turlmarkt W 10 30 uur dS G Koenekoop 5 uur da J P C ten Brink Ctt ref Oenieente Statieosweg 10 uur ÓM A üe BIois j tur I ee di nat Chr Geref Kerk Gouwe UI 10 uur di A Dubois Ned Geief Gemeente Turfmarkt 94a It f n 3 uur di Joh vaii Welzen nam Doopotjed ntng Wueusdag 7 30 uut do Joh vaa Welzen Vnjt Cvangeli iche Gemeente Zeugestiaat 8 O en 5 JU uur ds K C Leep nant etfiedfcnat mcl medeweiking van zangkoren D vierdag 6 1j uur BUt enezing en bidstond Ge jotagemeenaüiap LAge d HelLs Tuifmarkt 111 10 uur He igmgadienst m Se ijig nieuwe eden 3 Jü uui muziek en an stonde uur Verlo is ngadlenel Dorw Uerdag 7 30 uur Heitlgingsdienst In alkl iiensten leidere d titter en mevr H Wcla Jong Nederland voor Chntus Spieriog3 raai 40 rf ur n m de heeK D van l eouwtn Tweede Pinksterdag Ned Herv Gemeente St Janekork Achter de Kerk 9 10 uur dii E R Damsté van Siaveniaae Geret Gemeente Stationsweg 10 uur as A de BI OU Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 on 8 uun da A Dubotïi Ned Geref Gemeente Turfmarkt 04 It en 5 utir di Joh van Weleen Gel ofsgen eenitchap L eger dos HeUo T irfmarkt lil 7 30 uur bitzondere samenkoirw t leiders de heer en mevr H Wel CIRCUS MA NDERA SucccavoUe oremJere vaa rttndreia door oos land Het circus Mandora laat in zijn knuti ent vo H a los de goede traditie van het paardenspel lei leven Wat een veelheid van lieren en wa een schitterende paarden t oo prachtig gekleurde solopaard Amarella n de kleine dravef Micado de twee ArohUche hengï it n de vier Hongaarsche vo en do beide bonte paarden de let Shatandpunnoy ï de acht twee jarig Frleech taiiiboekhengiiien en de vijfjarige Fries het s een staalkaart van het edelste soort on pen bewonderenswaardige collectie di een eer bdiond re attractie aan dit drcui vereent O directeur Carlo Maiulera presenuert zUn t otsche bezit en hy laat er ui steende vrtjheidsdresauur van zfon Ook de Moogcschool lf vertegenwoordigd fn zU vordt gereden douj Öjnchltji Mandtra op haar Llppiraner hengst Favoriet waarna d Mandera a ai en nog etm met Melodie du Bonheinre i Kejazzo op gracieuse wljïe de ouderwetsche hoogeschool brengen Het variété programma dat deze fraaie t aarderuuiinmers omltist Is eveneei s van hel ifoede BOOTt Kr te atterhande wolvet zorgde acrobatiek Charloa Ray la oen bekwaam ftiitlpodlst d dne Neloona doeji hun repu tatie weer alle eer aan en aah de trap everen de drie Taminos en de atoutmoedlge L wis knap werk Johnny Hereon jongleert op de draad en de tweo Aa tra ün er met hun accordeons Het downswerk is slechts tot één nummer beperk maar Dopple en zijn partner geven er met hun dwaasheden alle clownsglorie aan het clrcua davert van don lach Het muziekje onder leiding vaa P J V d Meyden tooit zich met den naam van melodtsten maar dat la wat wtjdsch Zooals Carlo Mandera vorig jaar toen hUeen circus in de zaaU hier in den Schnuwburg bracht ln onze stad begon zoo starthU met zn heusch circus ook hier Goudagenoot gisteravond do promlèr van de toteind October geproj HeeTdo tournC doorons land waarin Dordrecht de tweede plaatsts Het ts een auc cesvot en botnoedlgend debuut geweest De gezellige tent die ruimveertienhonderd plaats i biedt zat prop olen er wordt een pakkend progra mna geboden dat clrLursfeer heeft en direct al vlotliep De IwzoekerB waren ter eht enthousiastDe hoer en mevr Mandera Mitv ngen op dezen voor h n zoo bclangrUken avond ma bloemenhulde en het was een welverdiendewaardeering voor hun ondernemend streven want net valt nioi naedo tn de on ttJde n circus te lelden en dan wo uitstekendvoor den dag te komen S v d Kraitb Oecommlttearden Mr H J Smidt inspecteur van het lager ond rwij8 ln de inspectie Gouda wonende te sGra venhage is aangewezen als gecommitteerd en vporzitter bij de elndaxamena ln 1944 van twee bijzondere en één gemeentelijke kweekschool te Anuterdam Onze oudsladgenoot da H CrameCi predikant te Den Helder is aangewezen als plElatsvervangend gecoronUtteer de voor een bijrondere kweekschool te Amsterdam de BJJkskweekschooI t Alkmaar en de bljxondere kweekscholen te Heemskerk en Den Helder WANNEER VERDUISTEREN TM luiü mtt T üi rt weiden vu tiM tot SM nut 28 Hel Mau 09 U U eaSer t M M Mei MuB up UM onder t fl M Mei Mmh op M tl onder SJ