Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1944

Radioprogromma ZuDdJK a Mtl IHi I ie PlnkUcrdK Uv I 414 4 at 114 Viool itMno en e lo 444 De im van het boer zUn l Progr vernoiit I ttKtObtn en walaen l 4S Oodad MB 4 44 BNO tJt Bloemen op den Pinkstermorgen ie 90 Het groot ontwaken U40 9ta nuzlekcorpa der 8Uat toMUe t Rotlei U n u 30 De atem der SS 11 0 tlareeli muile U44 voorwaart kameraden 1144 BNO II U Het Ned Kamerkoor 1144 Ak I n voor t aesgen had 11 00 Ptenoaonalee 19 M De ohDnwerper 14 OO Concertgefcorlt 14 4 Lndmenpel 1414 Melo ll ten ITOO Hier la onje fiere PlnïllerOlom H3 Hongearwill ork lajt Ned volkdtlanken 14 44 BNO 1119 Beportatre 14 M La Bohème K Johan Jong IS 00 BNO Van U 19 al aUeen koof radtocentr M 19 Symphonlitti gedkJil 1110 l la weer 4 i weer j l i 44 Dertig nUnulen Biet Rotiert Gaden Hllv n 14 44 MaMchUaderen Ca 14J4 Salda ntunk Nord Wat a 11 44 Godvl altz uoo Bi 1119 Vlotte melodl niceki 1144 Zondagmiddagtoeapraak U 19 Oott Velt 14 04 Voor de eiied 14 14 StiauuNvalaen 1114 Melodle n uil een ululalkait tl 44 Bytaphonlsrti mMdaüaconc 1114 Ned ilUlaeophen VI riM Planoduo II15 Zie progr Bllv l II M BNO II14 UltnoodMtlng tot e daneluatlgen M H Zoeklldit 20 ll Am ork B 44 Xamerorl 9 ATondwtldlng 19 4 BNO ajt Zie HUT I 1194 De Item van het ItUk 4 Utmmtmt it Mei 1144 Ie nskaterdw llv I 414 4 B 114 V lUk en Vlot 919 progr oeen 914 Sporti euwa Oil Or 4 podod mti 144 BNO 11 Plnkiteitnorgen onder lorgen 10 M Kanf erork 11 10 Or 1140 BNO 1119 Haagich btfattwlntet 1141 De PlnkateHiroOR la weer k i t lend 11 00 AJnut llL 14 44 Plofcilerpngevlraw 14 14 s lonDi4i 113 WH beeo ken met D qxinveldea 14 9 HionulM 1114 RecOit ioor lee ll 14 loliaben BrahMe lt44 Voor de Jeugd 1144 Ned Klkanuiken 14 44 politiek weekp 19 91 BNO 1 19 De 4e Hage iraek 1139 1111 Sport V d dag 1194 Viool altvto en cello 14 44 Omr Symplt r4l 1 44 De rulartiende hup n mi Omr Sjmph Ofk 114 BNO Van B 11 af Heeh voor radlo oentr 11 Ptanovsordraeht n 14 Walaen on potpourri a n 44 4 44 Veeaal en Ine u l a i i eBleal ol eone nuv n 14 44 Oer oeklandconc 11 04 Oodaaianiuge ultx 11 44 BNO 11 11 Populair ork progr 13 44 Voordraöil 13 11 Idjllliclie Impreeaiee Hl Voor de Jeugd nu Omr Haim Oi4i 19 44 Luliwrapei 14 M Bacbprogr Ca 14 41 Kanermur van Bajrdr lil Concen 119 Uohte ui en orgelaoll 19 9 Zie Hllv L 19 44 Zlccuneroi 9 9 BNO 1 Oanoen en engen 9 44 WU beioeiiten vanmiddag 14 11 tnatrumentenacrobaue n 00 f malen van Zweededien bodem U 4 Avondwtiding HM BNO ni9 zie HUv 1 B14 De eta van het Bt k order leidmg van den beer Burgwal eenige gymnastisc e demODStTdUer waarby vooral het geünprovis rde toumooi te paard door de jongens m den geest viel Het traditionceie paedagogische onderwerp wertl drt keer ingeleid door den hter K Raymond onderwijzer aan lt ulo aldeelmg der school die J e godüdïensttge opvoeding van het kmd uit gestfiiedkundig Qieoretisdi en practisch oogpunt besprak Na de pauze werden door meisje van de ulo eenige gedichten gededameerd n L Maaiers en Petrus dooi Jannie Baas Gy bad op eenen berg aUeen door Adrie Rietveld en JCmdersproke door Bep Boot D bijeenkomst werd door ds J P C ten Efrink Gereformeejxi predikant met dankgebed geslopen BUBGERLUKE STAND Geborfn Mei Johanr Jacübus z van G Vooljaen A Koo wijk Blldercidkilraat 3 Hana V van D Kraaljenbrlrk en A A Weucman Gr van Blolsstraat Vf Mei Jan Icendert Dirk z van D Westdorp en C Largenberg O de Boompjes S Robert Mifrtüi l van M Veerman en W Cvan Meepten Joubertstraat 80 Maria Caltharlna d van H A Schottten en G van derStad Baanfltraat 21 Stephanus Petrus z van S P Boetekees ea K £ Goos C Ketclstraat 47 Petrus z van G Komijn enH Beerthuljzen Snoy traat 07 Hulbert z van H Koerts en F de Waard Boelekade IDS Barbwa Neeltje d van A J Aartsenen B N de Rultfr Klevttatraal 41 Calharlna Maria Johanna d van J G P Belt enM ƒ Kalmeljer Krugerlaan O Hugo z vanH Boot en A Sanderi Pretorlapleln 92 Ondertrouwd X M i J C Jue en A C Spoelder H van der Hoef en E Leeuwenhoek Overleden 24 Mei P van der Graaf 03 J 29 Mei Mr Bodeiom 7 d L7 Hè d Jmat an ik uJ aMwt o geoi M d beb voor doKudarfaLj otet AKKERTJ men de pttn direct weg tttrmum mau morgen toch aw den tandarta Ou tMfhadscht PijnaHltw Spelen moor ook STEMMEN Is noodzak p li vc r IhrmutiekkeltfMiag 36 et per pj l a 25Ü ram iHBüoai Oludag H Mal 1144 Ut t 414 4 4 44 Or 1 44 BNO 1J g IJl BI t krieken vah den dag 7 41 1 1 nieuw 1 M Prog ov n l N BNO l a wtm ma oontcndconc llvan 144 9 de hulvvr 4 04 Orke lfnelodle n 9 tf G mu 1011 Wllly Francola plano 19 49 orkeal 11 19 Nieuw getl 11 34 Septet W cwnbacii 1144 Almanak 1111 Vloo m gja 1149 BNb 1140 l nd an volk nrt 13 41 Muaelte ork 1314 Op het w tta pad m Ontmoetlofen l i de Oekraïne 14 Ij Idlaten 1114 Johan Jong 19 14 Voor de i 11 44 Oikeilwerken van Sibellu 1 11 1 De lichte loela 1 44 BNO l oi iHa ork la Milaan 19 44 Jeugditonnut z 1UI V d dag 19 04 BNq 1I19 Bonte inmit denheid Hl BNO Van a 11 ai ai eea n radjo centr B 19 Ork Sdiur Vlanoo tg Watermui 13 J 24 M Met een melodie In Europa llv II 1190 Sooatea voor cello i Ml 1194 Soldatenlunk Nord Weet n IO mc f rrana Wouter iiM BNO l il Voor kWXign in den Jeugd II 90 Ork eompotltlea van BerUot M K l ht rvo HfOmraadMlns 304 Tel JJI155 Rotte dam Ook ih den zomer een boek uil ongeneel s Leesbibliotheek OUDERAVOND iOn CALVUNSCHOOL Vele ouder van ieerlmgen der tianne4 Calvynartiool waren gisteren i het veetnaiktretlaurant byecn om n ouderavond bu te wonen De heer I Meyer voorzitter der oudercom rnis ie dankte in zyn openingswoord het beituur en het penoneel der diool voor hun ar4 eMl voor de mAooI Het prügranuna werd voor een root deel door leerlingen der sehool erzorgd Theo en Ohns Neugebauer brachten op verdjartstehjke wyzt het Ave Maria van ïtiUTnann het Bloeriipnlied van G lïjnge en het Wlegtn I ed van Mozarf ten geiioore De Iperlingen der u I o afdeeling gaven PLAATSELUK NIEUWS BOSKOOP V r enlgd Polder In de ingelanden vergadering van den Vercenigdcn Polder aan de OoeUitjde van d Gouwe deelde de voorzitter de heer G W van Gelderen dljkfraaf mede dat overgegaan was tot de m telUng van dijkleger BO de vastatelUng van de begrootmg 1944 werd de omslag bepaald op ƒ 10 per HA de buitengewone omslag op ƒ 1 per H A terwijl de gewone omilag voor net polderdeei RandenburS werd vaaTgeeteld op ƒ 3 per HA Tot iecretariB werd nr et Ingang van 1 Juni a 8 rpet algemeene ilemmen benoemd de heer P R de Man alhier Benoeming Tot onderwijzer aan de Chr Bchool aan de Nieuj Btraat alhier § benoen d de heer W Zweers te Ard k Ooit Jeugd II 90 Ork eompotltlea van BerUox ftg Dttltadt uaÉCuriui lt 44 Or lm OperacoDcert 11 4 AvoadvVd B 04 2119 Zie Milv I Uw D aten van het BoofdradaetSeur J O Wejratan Rotlaita chettedactaut voor Oouda as Omttntr r Tietar Oouda VarulwoordelIJk nmti advertanttto I Akkoidtlk Rolterdam rtefater NT RoUerdainacb NlniwilM Rotterdam NIEUWE SCHOUWBURG Woensdag 31 Mei lOHAN KAART ÏSB mei De komediapten § k U z n UmdUdatl t Een klucht In drie bedrijven van Jean de Létrat Met jHlaa VaratraaSe fluata CliriapMn Muldar Jak Valk Jako Buaah Jok Bouwmeaalar Kluiia Oitua VareSraaSa Annla Langonakan Ptal UriMa Vereen van Vrijz Ned Hervormden Godsdienstoefening Eerste Pipkalerdag 10 SO uur in de Kleine Kerk Peperstraat 128 Ds O H Mo va Charante a Hertogenbosch Regie JOHAN KAART Pr zen ƒ ZSO 2 ƒ I JO alle rechten labeg epen Plaatsbespreken op den dag der voofsttllirr van tl tot 1 uur Reparaties aan alle soort speelgoed laalgoeddoU Zaugestraat 86 Eiken Uden kast ƒ 40 eiken boeienhanger 10 eenige compl eiken garnituren ƒ 10 buiakamcr lamp 7S0Na7if G v t Hoen Joubertstraat 88 Heeft u njwielbonnen Wu zorgen voor uw band Levertij 1 i 2 weken t Centrum GroenendaalS Reparatie en metsell Schoorsteenveger M Kooiwijk Zwartewei Gouda 2 pcn kano lengte 8 m ƒ 60 J Lubken Walvisstraat S Heerenflets met banden ƒ 120 en nieuwe koffer ƒ 40 C van Tol Bnig weg 26 Waddiniiveen In g st z kinderwagen 75j ft V d Heuvel Nieuwerkerksche weg B O Moordrecht PrachUgc Schotacbe dlie met offlc stamboom I2S Teejiena Weth Ventew 123 Na Afflbachltichool of Mulo naar de LUCHTVAART TIOHNISOHI CHOOL Ammiinitichavtn 43 Oeii Haag Telefoon 111 30 MIOOttlAAII NUVMHCIOkOMOHWUS esubiidiccrd door Rijk I Qcmecnte School oor opleiding tot VUMTUtaWfRNTUiaKUNDiat l inlichtitifen bl den Direcieur K JAN ANTON DE JONG en WAL BURG MARTHA KA8BERGbN geven IJ mede namens we derzijdsihi Oivders kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan dè voltrekklngt ai plaats vinden op Donderdag 1 Juni a s Moord I ei irt 25 Mei l 4i Kerklaan O 30 Kerkl un O 10 UuwelijkMnztgening in de Ned Heiv Kerk Ie Moordrecht iks nam hilt drie door den Weleerw Heer Ds A Donkir OnUfjngdag ll Juni as nj l V m 3 6 uur Kerklaan O 10 Toekomstig adres Dorpsutraat K 12 a Moordrecht i 1 Juni a s hopen onze i geliefde Ouders ten Gruoloiider P SWANENBURG C J 8WANENBUEG Ratten hun 40 Jarige echtverMOiglng t herdenken Hun dankbar Kmdei n Behuwden Klein Reeuwijk P H SWANENBURQ L SWANENBURG Locndenloot Oouda H F A NEEF L M NEEF Swanenbt rg J SWANENBURQ C SWANENBURO T van lied am IN T HOUT C IN T HOUT Swanenbur Oouda H C SWANENBUIIG M SWANENBURG Ernst P C SWANENBURQ F SWANENBURQ Vermeulen Kleinkinderen Gouda Nw Hav n 24 lleaeekt t Mei a 4 Kampieenaweilairlld Bergambacht I Oiympia 3 TOorKampioeiiiclufp 1942 1943 AanvanK i uur hntret 2 cent zèÈ mi T vetN MiT ttfj tmaiiuva wt4 4 Of ttml 14 T HBUBT OOK OtD Tiaill xrmtcHT aouoA Xrol Jtoatxeagrf Den Tden Juni 1944 j hopen onze geliefde Ouders j H ROZA I J ROZA Welbie j den dag te herdenken j dat 7ij voor 25 jaar In het huwelijk traden Dat j ZIJ nog lang gespaard j mogen blijven is de l wensch van hun dankJ b ire Kinderen TEUNIE en JAN j Gouda j lange Tiendeweg 98 Op U Juni a s hopen onze geliefde Ouders C P DE REUS en C M DE REUS Mes den dag te herdenken dat rij 25 jaar in hethuwelijk zijn verbondenDat zlj nog tal van jaren gespaard mogenblijven la de wenschvan bun dankbare Kinderen WILLY rieV COR I ARIE Gouda 27 Mei 1944 Heerenatraat 150 CHR GEMENGD KOOR Ook bij ons koor is nog gelegenheid voor aanmelding van nieuwe leden Repflitiscnreiid Dinsdag 810 uur Zingt mede Chr Gouda Uw plaats il bij ons koOf Repetitielokaal Gebouw Daniel HET BESTUUR Gevraagd nette DIENSTBODE OF MEISJE voor halve dagen Mevrouw van Doominck Regentess plantsoen 28 Gevraagd voor dag of dag en nacht tegen 15 Juni RK IMEISJE DE ZEEUW Burg Martenasingel 27 HUWELIJK Eenzame Ontken het niet Uw verlangen gaat uit naar een oprechte levenskameraad Walnu van welken lUnd geloof of leeftijd Gif ook zijt laat ons Uw stille wensch tot werkelijkheid maken Oni doel i Uw geluk Onze werkwijze aangenaam discreet Onze grondslag idealistisch dus matige kosten Wendt U du allen tot Nederland s eenig Prot Christelijk Huwelijksbemiddeliogskantoor Excelsior Kamperaingel 48rood Haarlem Geopend van 2 pt 5 s Zondags niet REGIONALE PUBLICATIE VAN Bki PLAATSELUK VtRDfcfcLINGSKAN XOOR fVAN HET B I RIJFSCHAF VOOR GROENTEN EN FRUIT TE GOUDA Betreft v tfeetlng van ilU BMKOOL Heden zün de navolgende handelaren to groenten en fruit bevoorraad met één halve bloemkool per ingeleverde cor utr ntenbon lIjS den Uit G J Verkade A G van Wet H van Vliet A C Waardenburg A V Wijk G Vniemsen W Zcverboom D Zweere MEDEDEELINGEN PLAATSEUJKC DISTRIBUTIEDIENSTFN DISTRIBUTIEDIBNST GOUDA Inlevering dotor den handel In verband met sluiting van den dienat op 2en Pinksterdag dienen slagers en grossiers benevens detaillisten met een codenummer beginnende met het ctjfer 1 de komende week in te leveren op Diiwlag 30 Mei 1944 terwijl detaillisten met een codenummer beginnende me 5het cijfer 2 zulks dieren te doen op Woensdag 31 Mei 1944 Ge inlevering door de overige groepen onderzat gtt n ij igmg GEMEENTEWERKEV Van GOUD AFI R NIGINGS EN ONTSMETTINGSOIENST BelaQ£b bbenden wnrden er opmerkzaam op geffraakt dat in verband met de d ttnk ste ge de vozende wijziging hoim In het bphalen van het huisvuil In de MaattdajtwtfkeiL aki wertfca opfehwUd p DINSDAG M MEI Boud J ufd van vernielmi teruip De burgemeettcr deier ritmet nt doet een beroep op de ouders en opvoeders om de kinderen te waarschuuen vern olint lii be chadigmg in da parken en plani ucnen na t laten Mocbt deze waarsefauwtng niet doeltreffend i jn dan zal hij zich gen dzaakt alen de parken en plantsoenen voor het publiek te sluiten Bekroning De keuringscommissie van de Vereemging voor BoAoopache Culturen tjeefl aan de fimna J W de Vink en onen éen getu gschnft van verdienste totgekend voor een ter keuring ingezonden clcmatl zaailing van Prlna Hendrik MOOftDRECUT C V d Kntl ftr t Na ten ziekte van cemge mauuien Ie giate cn op ff Jarkwn leeft4 d overled i de heer C v d KuU Sr oud timmerman en aannej er die hier een bekende en populaire fi ur was en gedurende een la ge reeka vanharen een zeer gewaardeerd medewerker op verschllleod terreui De heer v d Kulj die een geboren engetogen Moordrechten a ar was heeft zittinggehad in het Burg Afmbestuur was eentoegewijd lid van de vrljwillge brandweer beOverde zich voor volkaonderwljs en in hettoijzonde vooc de tooneelgrOep en voertakkjpte zyn hart warm voor de voetbalsport HU was eerelld van de vereenigtng Moorrdrecht en hg heeft de aport mede gediendaisconaul van de N V B en ebp afd Gouda welke funct e tüj tot zijn flmten jaar metgropte nauwgezetheid vervulde I Officie le Mededeelingen Het stoffelijk overtóJiot van dezen trou j wen en ympathieken burger zai Dinsdlg om 2 uur op de alg begraafplaata elhier aftn de garde worden toevertrouwd RECTIPICATIK In da bekendmaking maximum groi en detaUUatenprijzen voor groente en tnilt dd M M l i 44 sUat vermeld bt boauien en boaeJalDtten per too twa en per boa dit moet zÖn per 100 kg en per kg KootraM aorteerlnst ttoven cm dooranede moet Kün boven T cm doorsnede ftorteerlng t staat venpeld van 4 tot s em dooraneöa moet t n Tan S to T n doorsnede Ver zuimd t ta Termelden kaaboonen irro a aler prtls f IM per ttt kg detaMllstennrtts f 1 1 per ke TOK ijziNa Vbvltbocbtbm De DUtilbutledlenaten r kan bH de liUeverlng van de bonnen Algemeen 12J tpcuivruchten van M Med tot en met S Juni 1 44 toewUdngen idt voor peulvruchten BI deze bonnen kunnen detalliiaten een restant van maximaal tionnen Algemeen lil texamen Inleveren OCLDIGHEIDSDUim KAAlTTOEWMZINOBH De g dl eidsduur der toewijzingen kaas welke es vervaldatum hebben o4 M Apill iM4 la verlengd tol en met 24 Juni it44 JNIEUWERKERK m d USSEL Naair nieuw kerkoegel De kerkeraad der Geref Kerk heeft eenVommiaeie benoemd om te geraken tot een nieuw kerkorgel In de comnuaste hebben zitting da heeren T de Graaff W Kapte h L Kaïremai Hzn J van MazUk en A Vente STOLWUK Collecte opbrcngvC De PaaachcoUectc tn de Hervormde Genveente heeft dSt jaar 597 8fl opgebracht nwt inbegrip var van de diakonie en 112 86 weU bedrag in de Evangelisatie werd feoTferd Ned Herv Kerk Beroepm te lUrtterdamDelfah n aevende predlkèfitaplaats da C A van Harten te Katwtfk aan Zee Beroepen te Utrecht zestiende predlkantaglaats ds J B Groencwegen te Zwolle eroepen te Maaaaïuis vacature w len da J J Kioots da M C Koole te Broek pp I ngendük VOETBAL QST KN GOUDA fTVatfuiJC GSV speelt Ce ster P sterdag op eigen terrein vrirndi i k uk tegen ier derden kiasser Terraavog le uit Santpoort die bet in et hekeriouriit o tot de vierde rwida Maandag speeit Gouda uit teger StolwUk ter mgebrufknemir van het xerbetarde terrein Geref Kerken Tweetalleo te Utraebt vacature wijlen da R E vasi Arkcl da H W H van Andet te Rott xlam Zuid en da S Wouters teSdcatdl jk v caturedsD SSwart ds G Laarman te Hilversum en ds H A Wlerslnga te Jjeióen Tweetal t Delft dfl H W Engelke t Mepfwl en P Kuiper te Aalten Chr Geref Kerk Aangenomen naar Zwijndrecht da O A Zijderveld te Zaanalaf Geref Gcm onder het Krula Tweetal te Knkhulzen da J v d Poel te Glessendam co ds J de Reuver te Krallngsehe Veer Pinksterdiensten mde VrlJe Evang Gemeente ZEUOESrRAAT J8 t Plnkaiardag I 10 u vm Allea overwinnende kracht Ds H C Leep 5J0 D n m Eeredienst zang van groot en klein koorOnderwetp Het groote Wakefsel D H C Leep Zitplaatsen vrij DE KERKERAAD HERVORMDE KWEEKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS EN OMDSRWIJZERE SBM HARINQVLIBT 84 ROTTERDAM 5 min an Beurs eii Maasstalion Aangifte van leerlingen op de spreekuren Dinsdag 11 12 Vrijdag I 3O 2J0 uur ol sehrl tei k bi den directeur Aan de Kweekschooljtei nden cursussen voor Haalil akla Frana Duffia Eil gala Wl8kun a Han it arkald en Lieh Oal i Aangiften ook hiervoor bit den directeun B MASTtNBROEK Vanaf Dinsdag 30 Mei NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Tijdelijke beperking van het rijwielvervoer V te Er wordt aan herinnerd dal hd vervoer mn rijwielen met treinen naar keuze van den reiziger over ahlanden van meer dan 40 km van 25 AAei t m 31 Md en van 29 JunI t m 2 Sefdember 1944 wordt gestaakt M n M verplicht bij veriendinQ per poor ii n rijwiel duidckjli en doelmatig van naam n adres tt voOrilen kunnen IN BbFF KKTh M ATt ivorden aangenomen II Ooederen om te StOOmOn behalve dekens hoeden vachten tapijleB e d 1 Goederen oflfte verven iD de slanAard kicuren biauw rood zwart groen oranje pa ira en bruin Voor alw andere kleuren en verven naar staal b v van bruldstotlettcn is vooratgaande ahpraak nood lakelijk Vao alle Ueuren Is ruim voldoende voorraad m de beste kwaliteiten aa Alle goederen behalve boot en peitwcrkcii z a Itgen braad inbraak dicftUI e traasportscbadc verzekerd DE PELIKAAN Sloomertf n Vertwr tunaf 1907 OoMta Telefoon 306e en 3076 Kantoor Amerika 21 bij de Karnemelksloot QkMderen worden ook aangenomen eer Magartlp de Kiuw V Oeathaven 14 J Kl n Aclv rt nli n 19 woorden ta tU 4 waarden m t OIO pcnasMi rnp ƒ o 22 n 8 cent Bricvrn Bureau 10 o B ztra SewQuui 1 cent PKR80NKEL GEVRAAGD Eenige dressoirs old tinisch 1 80 m breed ƒ 240 p L KoeUier Vorstmanstraat 17 Jongen gevr Rijwielreparatie innchting Bert van Maaren Middellandstraat 10 DeWiditiliMstdiirOIHilllllSillTODT yraagt voor direct voor de bezette gebieden Meisje of werkster Joh Desaing Westhaven 45 Net mcis e voor een paar dagen per week K Blonk Brug weg 11 Waddin xve en WACHTSLIEDEN Werkster 1 dag per week Goed loon en vollen kost en een verstelnaaister 1 per 14 dagei A v Vugt Com Ketelstraat 72 Cementen voederbakjes voor konijnen ƒ 0 50 per stuk M Both Beiersche Stolwok Zeer gunstige loon en arbcidtvoorwaardcn alsmede goede sociale verzorging ook voor familieleden Huisvesting voeding en kiceding vrif Vraagt persoonlijke Inlichtingen b het Flinke jongen gevraagd voor de rijwielstalling A Pert Westhaven 2 ADVIESBUREAU VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND Iemand die voor kleine zaak boekhouding wil bijhouden Br n o 4624 bur v d blad ROTTERDAMy PERSONèEL AANGEB Coolsingel 115 en Beyerlandschelaan IX R K alleenstaande juffrouw ruim 40 jaar zag zich gaarne geplaatst ala huishoudster bij man alleen of klein gez Br n o 4600 bur v d blad Ckr SpartverMnltlng nOa Jadan Beya eauda Onderald der Chr longemannenver Danlfi RK meisje voor hulp in de huish voor d of d en nacht Br no 46IS bur v d blad OpgericiH 1 Mel J934 BIZOIKT HST TB moor GBTBAACH Jodan Boys Pinkstertournooi 1944 Net meisje voor den winkelinof extern Br no 4630 bureau van dit blad BlMrtr waschmacblne of motor Jan Spce Waleatr 12 op a s Maandag Sen Plnkalardag ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan aOUOA TKRRKIN NICUWC VAART Electr gi Hofoon motoren i Unb blj J C da Bruin Vlamingstraat 50 TE KOOP Snijworst 24 et p 100 gram corned beef 21 et p 100 gr A v Leeuwen Gouwe 7 Leden en Danateurs hebben vryen toegang op vertoon van diploma of donallekaart Postzegels Inkoop van alle senes reetanten en verzamelingoi Muller Grocnendaal 41 Tijdelijk worden weer 4 rolluiken nieuw geh com pi ong 13ft X Z 3S m 600 2 zonschermpies ong 135 br 75 2 jaloUziën ong 120 en 135 br ƒ 30 Goudkuil Molenwerf It 2 koffers iiefst gr maat mg st z met slot DlngemanS Gruenejveg 43 I aangenomen f Stoomerij en Ververij Firma J P Mul Berorcrndre Korte Tlsndeweg 4 Gouda Stoom en Verfgoederen Wandelwagentje Zwaard Ie H V Alphenstraat 28 Kindersclwentjes m 21 of 22 A J A Voa Noortf lGr mah tafel f 10 1 kl ufels ƒ i 2 lampekappen ƒ 4 A V d Berg Wetb Venteweg H Gramofoon hiet platen ƒ 106 Koster Hekendorp no 104 traat TO TU BUILING AANOEB Jongcnsfietsje leeft 4 jaar ook gen ta ruilen Yoot metsjeafietsje i auner Bockanbeiïstraat 24 1 p blauwe lederen d metsdi m 30 met hak voor I p damessch m platte hak Van Loon Gr Flortsw 38 d Geruite regenjas m 42 voor In g st z donkcrbl of zw regenjas s Avonds van 6 7 uur I Kerkhof Bloemendaal 93 Mod kinderwagen o kwal tegen mod walidel agentje V Sthalk OI v Noort plein Schoonhoven I p beerensch m 44 z g a ji voor 1 p damessch m 36 Ucfst sïeehak ook z g a n VUg Blcekerssingel 26 1 p jongenssch m 40 in prima st voor m 42 en brum wmterm telcostuum m 44 voor lichte xomcrmantel m 44 A v d Bfrg Weth yenteweg H 08 Groot huls huur 4 per week omg Vorstmanstraat voor huis omg Onder de Boompjes Spoed gewenscht Br no 45 bur v d blad 2 p meisjessch lage m 28 pr m 29 en 2 p hooge zw damessch nt 3 voor heereoscb m 43 Doornik Nw Haven 190 a VEBHUUR Bruidstoiletten trouw en rou we estuum te huur Sllncerlandt Kleermakcrt Gouwe 130 Trouw of rouwcostuuyis tehuur met hoed P H d PatCT kleermaker BlCekersajngel 31 Gevr door 2 dames 1 b b b h zit en slaapkamer m gebr v kelken Uefst zoo spoedig mogelijk Br no 45 9 bureau van dit blad Ta huur oagem zit en slaapkamer m gebr v keuken voor RK juffr of 2 p rs Br DO 4601 bur van dit bl DIVER SEN Beschaafde jongeman zoekt dito vriend Leeft 24 28 jaar Br m opg V liefbeblierijeii b nder no 4590 biw v d M Gymna tiek voor jjtidercR Wilt V fiteblijven ga dfii naar q rtschooI Reanie bovenzaal Oosthaven icÉesvoll i t oPPtibevel Cl tt llaUua j rim erooUn tfgV het ïïisten van V Lieiinde nvallc Z rgolvencle iawnlone opruk lssroep werd Zuidwesten va n van Ma n om het da een aanval M begrenzen ü resultaat wwiö wierpen ienaanval den v Mirachten over Kef de vyand m erwiHens a ldi en atrn ÏJjadiers en v Ute vMandeliike ï en boden de éni e on en vija il Tien verdtr j i weTd door Sjllerievuur ver V n Brilsche Duitsche conv m het eüand El viandehike b iilDiinKSvaartuig luten en een In de gevechten et hebbe i nch lejtuigen onder lonel Helbig e i env as teru Aanvang 7J0 uur precies im luchtdoela iJEiBi kapitein ZinBderschciden fc het Oosten k bitseluke aevec m van de Karp aartsche ej ed mUtctor werde e sdheidenc dag Khe benden jna leed zwar t verloor boven Ki 130 Kazem D len V erden rapers bmtgema Sterke formaije liegtUigen v leie l op 28 Mei de gtmy met waar rerkuie aan Amerikaansche len tot iboTen Idlttgebied door uraanvaflpn o Bign en Ludw nivaUen v erde uitinicken en V ontstonden sC lenscHllclevens tice V ooTv aarde Vtrden door lu Biohten hier e Bebieden in het pjke vliegtuigen Britsohe bom len IQ den afgel ira rval o tiade en vcrue gine veroorzask B iwerpers we ikele Brijteche ommen neer op rlti Duitsche geve len aan in ede uitwerkin Een atudieverzekering voor Uw zoon Brenkman geelt O alle gewanscbte Inllchtingoi Jan v d H jjdanatrast t Boakbindcrij D y Lecu Turfsinget 23 IHet lietstladres voor Inbinhcn vao sUtsoorten boAen aarganf imuziek yerkoopbuis Doaleftraat Telefoon 3308 In en vsrkoop V antieke an modeni meubilaire goederen ven kijker microscopen enz Uw drukwerk is goed dl IMHOLZ het doet Walestraat ro 3 Gouda Dames wilt U tevreden nttlaat dan uw ouden vilt stroohoed verymni n in d meuwste mudettwf biJ Mil sou van Kljck Gr e Bdaal 11 SbÏ5 H t opnerbev cl acht maakte M De dag van g Jwiaansche f tont n succesvolle sector Aprih divisies dou chten ondel si ► Jllen van oen vechten af Ho ize achterhoede Duinvbld mi overgelat iiiviu zuiverde 5 onverwijlde ike penetrati in het gebie de onder he W der vliegers van het ie d =T onder ontone wcr 2 de Vorige S het Ooste auwd In d 22 dei Volsc troepen in 5 Vooral In h Wngenden v j it het Ooste F gebeurtenis W van het S S werd o ÏÏPWcces voort OT Sjepetof Wi van zw l whfmacht jmaties A wen onder I lagers het led binnen Laat mi nieuwe voeten ssB uw oude heerensokken naken en ze worden weer tf nieuw Prijs per paar M Bata Hoogstraat U Willem de Beun Muil school Westhéven 39 PW middelbaar opderwui Sol zang Dipl Staatsexamen lederen dag Ijs varkrijglis Kampers Onder de Bo o les 149 Verloren Vntdag 1 H blauw ac handscho gaande I ssellaan n Zo manatraat Gelieve terug bez ZoOtmanstraat 46 Verloren gaande van Anthoniestraat i jar Zei straat een broch J Hoop en Liefde AandenW Tefen bel terug te bezorg Kerkhoven GroenewegJ j Verloren tusschen 16 Jj Mei grijze im I heerenhaiidscboen J Tegen bel terug te Ridder v Catsweg 232 n mnkt a cht n Verloren zilveren armbai met 3 bedeltjes Tefjen r terug ta besorgau B tettssmgal Ha