Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1944

GOlDSChE COUCANT Prg 5 cents per nunune IL IMM 83st e Jaari ang No 21358 Caiefredacteur F TlEïfR Gouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN TWET DEN NEDERLA DER BUÊÊNCAATS STAAT DE JUISTE MAN OP DÏ JUISTE PLAAT Meldt U by de iCri imarine Mix e de Zu dan ni ae fir it n inatiie Irunt zet ie grooien rivdi met r eu L j het aa upJiH lei I a Veueiri ttn iuKiti Vi lil o t on Otprai J vuort Aan aiii V Ve etri mis uku i r Urfe pjn aeistriiaKidchteii e dai 4i eii na harde heei fg vtrde se ectilen De nadi iSit t i ru Kende vijdfidelijke tsaruip werd m ven tegtiidaiivj Sdwf Vil dt plaat ia etn xi strijd Uil iWwi Keoratht jT Mrfrokkjaiiiche twr net d l van de ülugUano r aai V4i vu de befgen d f Ai oeiftiizen te openej bleven rtsullaat Ten Zutdweaten van wiMfpen onze troepen m een den Vijand die intl slerke I 01 er Ut Sd oo heange n VI d leruK By Ceprano i if I j viand met veie tionderdti jer 4 i iia aanvallen In etii fliiBiii irijd sloegen t aiiU i jicra valichernjiafiers de maiideliiké aaiuaisuolven ui i oodeii don in de plaaU biii dronüen njand hardnekkig vei ten veiütr omukkir van di n i4 werd door K ti ai concentric rd leneïuur verhindeid ijii Bn jilM inoliirUJipedoboo on Juilsclie tunvooicn len Noorden liet iiund iilba aainielen v iid viiiind nki Ixiol dool onze bc Ijine danuiKen in biand ge m 1 i IPlir bescliadigd lie BC ii ftMi aan het llaliaamche htWiuj icb foimalici gevtehti lUijjMiiii der bevel vai luilenaru jel iie g en m d zware gi den LiTi sector een af jigi uchldoc aitillene onder bcvc kapilein unmerindim byzonder prschcfd 11 i het C o e l kwam hel slechts til tfc I ke gevechten in het voortei jn de Kdipdtlnn In het achlcr rtjche geincd van den centra m itiector werden na een ïtrud van Üïiiiiu ddgei sUrke bolsjevMs ne benden uiteen slagcn De d led zware bloedige verliercg efluiii bnendien 2500 gevangi 130 Kd enidtten en geïech s nm dditi vcmip d en taliukt lens biirtgemdakl fierke fjnudUei Duilscne gccefhts jliiiBt viékii in den na ht van p 28 Mci de atdtioni Rowno en Iry nut vvaargenönien goede uil V iUf tun Imerikaanithe bommcnvv eipers dran tot boven hti Zuidwes eliike lujebiid duoi en ondeinamen t r vallen op de steden Minn 11 Ludwiléhafen Zwjkkw BiaUn eideh uudernainen ap u bru 8ki en het gebood Van Tuer onlMi n schade en versjezen aan ensilunli ons Oildanki de Onjuni voor A larden vein den afweer Jen duui li hiverdtdi niistrii dichlan hur m Iwven de be7elte tjMen 11 liet Westen 39 viiande h v I tuigen w rnietigd Bitwhi b immsnvverpeib ndiri air m dm afgeioopen nacht een t r baan 1 de stad Aken iie We UI VLi le en onder de bev iK veioorzjRkte 28 Teireurtmm Bwerp Is werden neergeschoten liep Bntsche v itgtuigen w erpei iriien n r op het s adsgebied van Duiliche geveclilsv legtuigen vielen Ken un in Zuid Engelan d met k e u wirkirg Il tomit belcl van de DuKsche wcep 1I inuivIctMaandag bekend i 3e dat vanl gisteren stond aan het sliansche tidnt overal in het teeken suinsvollif afweergevechten In sect 1 cAiiiflia Vnhnontone sloegen f diviiics dool sterke pantserstnidithlen ündei steunde doorbraakaan en van den vijand m verbill rde Xfchten ajK Hel tot dusver nog door J sachti rfflledetioeoen taar verdedig ouin ia Apulia werd aan den i o u geiateii Ten Oosten van vn zuiverden pantsQigrenadierti in onvergiiilde tegenaanval eeA vijan te penetratie Bii de ware Rcvcch m het gebied van Velleln hebben je onder het betel van den gene lier vliegers Schlemm staande Iroef van het lege en de luchtmacht ioer ondel settelden 1 en Zuiden v an JJtontone werd het penetratiegebied J de vorige dagen door aanvallen I het Oi Sten en het Noordwesten au id Iri den sector Roccagoiga ra dM Volschi sloegen onze achlciJW troep n m heftige gevechten met vooral m het Giugliano dal sterk niv riden vwand alle aanvallen at A et Oosten worden geen buzonF üebcurtcnissen gemeld De be itrii Van het Sovjetrussische aanvoerder werd overdag en des nachts succes V oortgezett Talrnke stations 1 Sjepetofka en Korosten waren Joel van zware aanvallen van onze J Jjalies Amerikaansche bomnienjjws diongen in de middaguren van r onder krachtige bescherming Jlasc fs het West en Middonduitsche u binnen Door het uilw erpen van ImdMORInding bv Knegsmuins ii mogeli L mof Kdetm NedtfUndcr uaclm 1 45 lêu Auimddmg 1 inUchtingen h4 d ManniuiiuhnwitelU Wxl nompcniragradil 24 tSrecht Ue KUIcn Önalioininamlutunn m de va t ll e ff M ld tetl4 N l hnd SniM P boerderij U een J Dj t II ï t scheren v n scha H ® n d pasgeachoren schapen ïeziEii en opgerold CNF Kuiper lukerwiize gesproken het wapen tusschen een portierdeur na vefbon I waarmee d moord op Houbert i e den te z n koa htj verder reizen pleegtl RG pteciei flvw rat X r Kluun auWm ptit D U tol ring voor n geeft O Udi tingen trtet Lttuwen t betere van ellt argangen liTioorten oeddokter M eitraat 2 tn VM modenie en verre en goed all doet Qouda reden lUs n vilt M in de bij Mai Groenen bonnen w banden weken nendaal M Uëïb dr5ï witter rteweg oeten aan kken maweer ala aar I cU aat 14 Muilek38 Piaooi Ui StAo xanien 19 MeU dschoen n Zoote terug t 4 van SU ar Zeugee Geloo andenk be7orf ï ewefJÜ pi pdag30Men944 rkl ÏU n Bureitt Mirkl ïlj Tctetooo X74S os keninl esvolie afweergevechten in Italië Zwart slriid bij Ceprano Aanvallen o a op Keulen Mannheim en Brighton dt Uuiiïci bn ant en brandbommen werd schade aanger chl vooral in de woonwijken van Keulen en in cenige steden van midden Dmtschland In uiterst harde luchlgevecnl n en door luchtdoelartillerie v erden 75 viiandehike vliegtuigen waaronder vijftig vi rniotorige bommenwerpers vernietigd Negen andere vliegtuigen verloor de vi anS bol ven do bezette Westeliike gebieden en boven de wateren om Engeland In den afgelooocn nacht wierpen enkele Brilsche vliegtuigen bommen op het stadsgebied van Mannheim Duitsche gevechtsvliegtuiften ondernamen doeltreffende aanvallen op de Brltschc havensteden Xjijfluav en Brighton alsmede op afzomBUike doelen in Oost fcngeland i i RKKd en explosies en branden waargeiWKWn LIjCHTGE VECHTEN BOVEN OVITSCHLAND Naar Int rinf eii ent hebben zich gilt r n loAACtlea Ainei ikaansche i malies dn naa irud l n Du teehland doo dron en en I Uit clie Luehtverdedm sstiijdkiachteu ItiOhUiagen ifgeapeCld die evt n heflig en vwb ten waten aia de voor de Aineiikanen koatbare gevechten van Zondag j 1 Boven Ooat M ck M burg en versclullende streken van niiJd ti DuitsohlaAd kwam het tot hevi ien sliiid zo dat de vijandeliike vliegroute weldia wéH geken t ei kt door l ossen valwheriiien en brandende vattende bommenwetpeis Ook de Amerikaansche tovmati dltt van Itallè ut naar de Östmark dooidiongen stieten op krachtii en Duitschii afweer Volgen nog onvoHtdifie appotten werden hier n n leiu 26 A ne kaaniche vliegtuigen ne B e K no tn waai onder 90 vie motorige boiTimet v ipers fcltei I 1 VVI neemt nader dat de lapporlen an e tC n idene eskaders Duitsche jagers en jaclltkru 1 1 b nog n e ontVangei iin Niettemin rija rc ti be ichten over het neersc iicten Vrtii 47 toe te len bli nengv komen V ijr het II eerendeel v ennolo igt bjnimenweppeii 0E STRI ID TEN ZUIDEN VAX ROME De A N P correspQndei t te Beriijn meldt Van d r stnjd in Ilalie ligt hei zWariepunt op htt oogenbl k onmiskenbaar op den Wooidelijkm 1 ugel dustttdi waai de slrijd liet dieht it Rome i genaderd Tu achcn Veletii en Valmonlone oefenen de slrOd krachten dei geaüieeidpn die U schen de A batt 1 luuvels en het Lepini gebergte dooi iiaar het Nooiden iin opgerukt k achtlgen dink op de DuJtacl e stellmgei d e hard nvkkiit verdedii w uden Vuoi de Duitsche lri dkiac ten op de Oo telSkeh vlaugel ii Iw v i het giootsle belang dat den geat leerdei troepen etn veine opcukken a dt beet daai ardirs vooi 1 en alle aelilerwaarlsche verbSsidingen d e gen te WO defi alge neden Ook an Apilha uit ziji gtalhee de strijdkrachten thans tol den aanval vergegaan IJ zijn de eeviwige stad Jul t genaderd i I tot op ec afstand van ongtveer 25 km De arrhd op den Nooidertijken vleugel van het front die beschouwd kan woidon als d mJeidii 8 tot den eii ti ijken slag o flome IS blj7üi aéi 7vvaar en dt ISuitscl e 1 gi natand neemt ook volgens dt Engelsch A liikaansclie belichten merV baa toe Alle wijst er op dat de DuiUclu a de stellingci in het voorter tm van Ro i e die onfeetwijltld ste k II tot het d Itiite zullen ve dedlgen en dat ii veiwaclitei hior voorloopig stand Ie kul 1 n Jioud an blijken u f de veriklariiig van Dui che t i jlaire kt ngen Jat Je viaag ol Roinf ais open stand 7R word n behandf d niet Ipptueel is Echtei zoo voeg nien 1 i a in toe zo i de historische beteekenis van R 1 e de Duitsci t legerleiding aat leiding kunnen geven deze slad niet in den strljfi 19 bel pk kon Dt BOVIBARDEMENTFV OP KA KRIJK Tijd I s de Pinkst dagen zijn oe vxilgende 5t deii d de Af a A nerikaanie ie luchtmacht geteisterd ruo meldt Ofl Marseille Gisteravond om 20 uur vvT et ttus 1200 lijktn geïdentificeerd 1125 gCAond 7ijn naar de ziekenhuiztn overge bracht Verwacht idt dat het aantal alachtoffera nog be ijiilk aai stiigtn Avignon 3U dooden 600 gewonden 3000 pe sonen dakloos Ni es t 0 K dei 150 gewonden 443 hui ei V e woest h a r t I e s iZ dooden 40 zwaar ge wonder 30 huizen verwoest A n g e s Rui I 120 dooder ongeveer 200 üew indet In de kelders v ah een pent iaat 1 nijtóen zirl een vyft gtal kmderei als nede te kie le en klootte i teis die HWil no ofHiJ te k nnen bev i den Nice 2o3 dooden lol ver lis en 473 ge vtiddei en 4681 dakloozen In o igevln van Nice zijn S dooden Voot s vverd de on geving van Montpellier el ombaideerd Et werden 18 per onen ge d Kid 3t gewond Bij den aanv a op 7a 1 dag ei Zondag op Fiet departt it Seine Oise werden 214 personen gedood Het aantal doorici als gevolg van een ohtaatval o det neltiein Pa ijs Routfan L haie gestegen tot fö De FraiLsche omioep heeft n edegedeeld da bij aanvaücn op Vrijdag Zaterdag en ondag tiians meer dan 4O0O met schen Eijn o gtttoiici en bljtia 5000 gewond di4 H€HttU d THANS OOK NEDERLAND De door de Anglo Ajnenkanen se dieiH eenisfen tiid m Duitschland Pra tik mk en België toegep ïste methode om de burgerbevolking door aanvallen met de mitrailleurs van iaaRvlieggnde toestellen te terronseeren is thans ook m toepassing gebracht op de Nederlandscihe burgerbe volikmg Zoo ziin door aan allen met mitrail eurs op mdende tremen en varende schepen m de bezettp Neaerlandsche gebied tijdens de Pinksterdaifl 22 Nederlanders gedood 27 zwifl en een root aantal licht ge Nederlandsche krygsgevangenciL in Jspansche kampen Het ïnfoiTnatiebui ïua van het Nederland acKe Roode Kruis Korte Voorliout 14 te s Gravenl gc ontving bericht omtrpnt de olgend krijgsgevangenen in Japansche kam en a lia e ph d leeuw wj vaa leeuwen cl M le evei cha lanimerts van bueren ac lepriant el leijcner thf loijeniua rw van Her van Iigten pe lindeman ec van ling ath an lin g f n jp van lingen rnf van lingen ra Inriaux tlih losse dh Idth jam loth mf loth jf liouuï pjg de louw wb lubbers gw lucardle 1 sifting ep lutter we lutter tha maarsevefn ge maas drh mac gUlavrv j mac Riltavij ph mager wjo malcorpfe wgh warcu 3j martin ac mapker h maachkeupt ffi mastus cl malthelj van de hoeven f maMbeun faw mendelsohn j g memck w menlek p menke fpc mensings 1 messer ichmidt fjw in urits jwc van meurs m meuen jwa van mlcola fUrstenrecht hjc mallet me misseljej it mierop gh müano bat inwero rr moUet ng moojen kr mo s wf moudflrman wj mput fd mouthaen od mouthaen whfj moulhaen If muMer fdj muüer hh mulder jrj mulder pw mulder o muli b munro h nabermaa jl van naersson c nagelas ra njaggles pf nau man van reer tt nelrmk s w ney forff Jm nr pn dorff dg nlethotff pf noorman kD noMack ha nu a jch obdem h odentkel pfk van oest akj omeri eth v n ommen ontf a kwlen am van ooniekot d oorterijs Itn oocrierler p ort eg o tens ge ottenvanigw hp overbeck bloem whc overbeck jhk overklift WW van der paj irdt me palm Imno pary Jpl passage plh penschen Iv permis lavvftohn p pt pe Ü phiUlpe cl picplenbatóh Jw pletêri leb pteter wa pleters B pioen mph vmi der poel cft poepoort mfim Tan de poV iiac pootkamp wr pwtler wM posoo ujr poublok fj pownel u ruf w ra wekere fr reede van oudshoorn Jo ep jh reicherdt ga Uö dorp Jj reiadorp lewener jl v n Tverf gas an de rest de euii er ajh revan w reijengs rezoux kuhr fh rezoux schuUz irke reijkerj wh liwmre jv m rjdde ld g ndderher e rietze boel pah robert JKompi ajp rondell jr van j ou n h roo van laadölioven f rooseii f roou aa h rosku 11 ta roza om roso j rueekii t jb h rooa van raad ioven f roosen f ro ma h roiku n la roze am rObo ruecktie Jh rueckt e ge ruel h de ruiter de wildt v£l rutrden hr lundberg ahc rusebe h nisran fa de ruuk la de ruuk m saaa wi salnan ehth salorron hw alomonson rl van de sar plsaueiensig jel de scheemeker jma de hepmelïer ph schejvinck r schipper jgh schJemilch hj schoek hl schomier ao schram wh schroeder fumlaut op o p sc u e r scl utz al ïeffner m seipio jch seipls h van selow tvj servals inw sibbeld che siebel j sijateuw e a simba a cac Imons II sittsop aj sUcker la van der sluis w smtessert jp smlt smith fhl smith aa sneeken jro sneekev gf snijders fj van soeken fbe soentken If an spal ge van slf nu = eng van steenvelt ef 3teev is7 cffth legings b sternberg u sternburg hg steven i j van der strasien fhg yan suektelen van der hars rchc van taanom he tengberger or te immck j terenskoen wj leunissen Jrrnn theedens theodorues fh thiems wbch thijssen ah tichelaar fwh tlw en a toonisaen j tooniisen jjd toorop eaj van der tuil ah uljes ae vanlerberaghe jpe van der Veer pfh an djtr veen ja ter eer t vere T i hh verhoeven 1 veroanmon h vermeïfi ca vi ser ph visser chth van 7ii die tnhchlingen wpnscl en of aan wij7m en kunnen verstrekken omtrent dP c pei oen gelievpn zich onder opgav e van 7on volledig mogelijke tregevens der betreffei dp krijg c vangenen 7ooals volledtta naq in voornamen eboo tedatum rarg onderdeel of wapen laatst bekpnde standplaats en burperfeetrekking in Tndië enz tot boVPPRpnoemd bureau te wenden Ongeval met dvmamiet L Bij het opruimen an een fundament te IJmuiden we d geb ik gemaakt an dynarnietpatronen welke duor i iddel an electii chen stroom lot onip lu fng wolden gtbiac it Tijdens het bc tn van t alcn is men estooten op een d i dinietpat oen die bij een vorige gelegenheid niel tot ontploffing was gekomen Dit had een e nst g ongeluk tot gevolg waa bij Iwte arbeide s zwaar wtidei getroffen Het wi en de 40 iiiige arbLidci J Z tn ziin 24 jai ge coÜLga B H beiden te Uuuc enÜïat wnonachi g Z werd overgebracht naar I et St Aiitoi usriekephu s te UmuidenOüit en H naai de Maria stichting te Ha a ein Hoofdprij7en der Staaislotelj Trekk ng van 30 Mei r dO 000 1364 i 10 000 16241 1000 f060 8924 136Ii 160 4 IGOOO 2 m 400 4G82 aiO loSOO 1 730 22956 a4 6 2o 2O0 005 4 t1 M04 10900 jIR91 13 27 17447 I09Ja 2014 1 f 100 1487 ZiD 3250 8412 10321 11230 11307 124a8 13975 14739 18472 23 24 DISTRIBVTIENIEVWS Ektoaanwijzing smeermiddelen an 1 J ni tot en met 31 Ociobe 1944 geeft elk de bjnnei Peijode E echt op hel oj de bnnntii vtrinelde aantal eenheden sn eer ddelen Bonaanvt lining gencratof anthirftcitet ei turf an i tot en met JO Juni 1944 Reeift elk dei met dt wourdei Generator aiihrac eï dfert gsie periode gemerkte bomen echt op het koopen van 1 hectoliter max 7d kg anthiacietnootjes 4 of 8 Gedu erde hetselfde tijd ak ge ft elk der met de oorden Geneiator tuif dertigste periode gemerkte bonnen recht op het koopen van 0 stuks baggeituif itaoUhiuuiks MEIWE PRtDIKANT BIJ NED HERV GEMEENTE Ds Korevaar neemt beroep aan Hdd de Ntd Herv Gemeente ook met haar vierde l eixtep in de vacature wegens e neriLaat vjn ds H an Dijken G7n gocn succes daar ds J Th van VLcnc n te Li t bedankte in de tweede predikdniivacalure die Wegens veilrek van d H S J Kalf naar Rotterdam is bij het eerste beroep voorzien Ds C A Korevaai te Puttershoek heeft het beroep naar Gouda aangenomen en voor dat naar Lecidam m de te slichten tweede predikant p aats 4 ed trkt De aarjit lande nieuwe Goud che predikant is 28 jaar oud en na m 1940 capriidaat in Noord Bt ant te i n geworden sinds 5 Januari 1941 predikant waarbij Puttershoek zijn eerste en tot op heden eenige gemeente IS Ds Korevaar is ongthuwd en behoort evenals zijn voorganger tot den Geref Bond UIT HET GEMEENTEBLAD Op de secietarie zijn ter viste ge legd een verzoek van H M van Leeuwen om vergunning tot het oprichten van een meubelmakerij en houtdraaierij en het hebben daarin an drie electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 4 PK in het perceel Groeneweg 26 en een verzoek van L de Jongl om vergunnmg tot h prichten van een koek en batiketbakkerij an het hebben daarin van een gasoven en twee electromotoren van 1 P K voor het dt ij ven van een deegmachine een amandelma hme en een usmachine m het perceel Tumstraat 81 jDe burgemeester heeft de gemeêntewoning Gouv e 101 voor vijfjaren verhuurd aan W Backer voor ƒ 10 per week Aan J MyderWijk ia verkochteen aan de Van Baerlestraat gelegenperceel bouwgrond ter grootte van4aO M voor f 11 per M2 en aan WJ den Hertog een aan den Bodegraafsche Straatweg gelegen perceelbouwgrond ter grootte van 340 M voor ƒ 8 per M 2 Het bedrag waarvoor de gemeente deelneemt tn de verwaaiborgmgsregehng der Fraude Risico Onderlinge van Gemeenten te sGra venhage is m verband met ie bijzondere tijdsomstandigheden tfldehjkverhoogd tot 2OO0 J0 HEVIGE DRUKTE OF STATION Er heerschte gisteravwid op het perron een zoodanig gearang onder de reizlgeig dat drie politiemannen noodlg waren om de boel zoo goed mogelijk te regelen Zeven menschen vielen m de drukte flauw en werden door de bij het bmnenkomen van een trein opdrmgende menigte die herhaaldelijk handgemeen raakte onder den voet geloopen Een heer uit Utrecht kwam met z h rechterdulm WAT WAAR WANNEER Tkalia Theater Oe bruigoin ilt Brazilië met Gui ti Huiler en Wolf Albach Retty Aan van 8 uur Reunie Bioscoop Piraten met Fosoo Giactiettil Aanvang 8 uur Olrcns Mandera 7 30 uur circus rcgrainma met o a Conctiita en Carlo Mandera N Mei 7 30 our Shit Jamskerk Orgeltiespeliivg door Henri C J de Man 30 Mei 8 uur Het Blauwe Kruis Algemeene ledenvergadering Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden n Mei 7 M mu Nteuwe Schouwburg Dpvoenng Wie z n kind ia dat door De Komedianten met Johan Kaart I runl 7 M uur Nieuwe Sehouwlmrg Opvoering Baron Kneut door gezelschapSlem Nteuwonhuyzen leeatioorste lmg600e opvoering APOTHElCEBSDIENSI Steeds geopend das nachta alléén voor geneeim ddeten Apoth PWe er Gouwe 131 Ongelukken bij het voetballen Tijdens het voetibaltoumooi van Jodan Boys gisteren op de Gouda velden gehouden liep de TOG si eler G de Graaf uit Rotterdam bij een botsmg met een tegenstander een lichte hersen chuddmg op Na door dokter A J Ketteier behandeld te zijn 13 de voetballer per auto n ar huis veivotrd De doelwachter van het jumorenelftal van HBS J B jl uit Schiedam kwam bij een aanval op zijn dpel in botoirg met een medespeler Het ge volg was ook hier een hersenschud dmg Dokter Eykman achtte over béng ng van den knaap naar het Val Iterson ziekenhuis noodzakelijk Streekcommissie voor den tuinbouw De ruinbouT iaad voor de provincie Zuid Holland heeft besloten streek commissies voor den tuinbouw in te stel en Er zullen voorloopig negen streken gevormd wolden In streek V zijn ingedeeld Rotterdam Bleiswijk Berg chenhoek Nieuwerkei k Gouda Capelle ad IJssel en Zevenhuizen Het 1 gt m de bedoeling v an Gouda nog een afzonderlijke streek te maker Ernstig voedselverhes Bij het afrijden van de hellmg bij de Gouwe II Zatetdagochtend op de Turfmarkteen dnewieUge bakfiets van de cooper tie Ons Vcordeel te water geraakt Er gmgen zestig brooden 360 laxe broodjes twee pakken beschuitlO KG suiker 21 KG gort eenpond boter vijf ons biscuit en eenontbijtkoek verloren Gebakken ijs Een fietsjomgen die op het rijwiel van zijn baas e n bood chap moe t doen gmg even een Ijsje e en m ten eetsalol Toen hij terugkwam was de legen de zaak ge zette f let vedwenen eediefstal Uit een v eiland aar de N uwe Vaart zijn een schaap en een sehaapslam gestolen Van eer olks um werd een tuirnet ont fVretni t Bedankt Onze oud stadgenoot ds E i de Lo ze Ned Her predi omt te Hilverbum voordien alhier leef ook voor het oeroep naar luizen N H jedankt Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Johanson 36 Het bleef nu gtruimen tnd stil Toen volgde een nieuwe pijl Er u vanmergen weer een moordïepK egd Frank ter Laan keek van den commissaris naar De Haas en voelde dat er V aarheid werd gesproken Op wten vroe t hu veTtleekend Dat zullen we Ie vertellen alsie ie mond open doet en ons de toedracht van de zaak m het park vertelt Ik h € daaromtrent niets mee tedeelen De sigaar van dan commissaris was inmiddels loo goed als fijngekauwd en zim gelaat drukte wanhoop en woede lut Leefden we nog maar in den ti dvan de folterwerktuigen We Mudende woorden Wel uat Je mond persenAgent breng dien man weg Toen Ter Laan was weggeleid VToeg De Haas Wat moet er nu met hem gebeuren Ik weet het met Breng morgenalle rapporten naar den officier vanjustitie en laat hem bepalen wat ermoet gebeuren Er IS geen enkel vaststaan bewijs De ruzie is heel begrijpelfl envond onder getuigen pT ats De revolver IS er een zooals er duizendenzyn Er werd geklopt en op het norsche ia van den commissaris kwam Leo van Ree bmnen Wat moet je nu weer BluVen we nooit van jouw ieBenwoordlgneid verschoond Pardon commissaris ik heb vanmorgen een kleinigheid verzeten Leo tastte in zjn zak en haalde er een revolver uit Die heb ik in het paric vanEikenhof gevonden keurig begravenonder mos en aarde Zun mededeeling noaakte den gewensohten Indruk Commissaris Herber greep het wapen en bekeek het Inspecteur De Haa overstelpte Van Ree met vragen Waaiom kom Je daar nu pasmee beet Herber hem toe Ik héb gewacht op het meesttreffende oogenblik Dit is mensche het iftóft Voetbal VOLEWUCKER8 LANDSKAMPIOEN Limburgia eerste Uainrr Kampioenschap van Nedeiland Heracles LONG A t De Vole liclter Heerenveen 4 4 De olewuckerg l nipio n O 1 t r I c t n Promotiecompetitie 3e klMae J VFC VOC 1 4e klasse B Olympia VCS 4 1 Dlatr let IV Promotiecampetitle 2e klasse VVV Sittardsche Boys 2 2 Llniburgia Goes 5 O IlalmöurgSa promoveert naar de Ie klasse Onf den N ed e r t aads c h en Voetbalbeker it ronde Blauw Wit Willem II ï S Groene Ster DWV 6 0 PSV UW 2 LSC Tubantia 2 1 Kamp oenschap van Nederland Volewijcice s 6 0 2 12 31 11 vuc 4 2 2 11 17 IS LONGA 4 1 S 19 17 Heerenveeu 2 4 li 16 23 Heracle 0 3 9 3 9 26 District n Promotiecompetit e 3e kis ise VFC f 2 1 H I2 Waseenaa 3 1 7 17JS16 VOC 3 0 1 i 10 12 Fortuna 2 1 8 14 15 Laakk a t ei 2 1 3 3 10 BESLISTE MEERDERHEID ympia V t S 4 1 Het Haag che VCS dat n het beke tournooi 700 n goed figuur geslagen heeft deed het dit aal heel kalmpjes aan Het elftal had meerdere invallers en ook O npia was in dezen laatsten coii petitie Een kort na rust door VCS pet omen t w e Ap ti af schop u erd g nt t Na een kwaWier zag Gra esteijn kani Olvirpia opnieuw de leidirg te ge en 2 1 Bti een van de welnge VCS aanvallen Hepen de roodwarte achterspelera elkaar en Mallon zoodanig In d n weg dat 1 pt met veel = cheelde of de Hj enaars konden opnieuu geiyk maken Direct daarop doelpuntte Breeman uit een voorzet van Louwerenburg 1 1 Het laat doelpunt kwam van Endpjiburg die met een harden en verren boogbal den doelman vo korren venaste f4 11 OLYMPIA ni HLRHAALT KAMPrOïN SCHAP 0 FR VORIG SFI OEN Nu nog twee promotiewedstrijden Bergambacht OlymplA III Trok vetrlien dager geleden Beiganbacht in den ka pioenswed tnjd voor de Afdeellng Gouda ttgen Olymp a III aan het langste eind wat den Beiga nbachlenaien het algeheel kamp oensc j BehaUe eenige s appe momei ten is te Van w en is hef vroeg De Haas Dat zal moeten worden uitgezocht ofschoon he een onop osbaarraadsel schimt Dat beteeken da vrrnlatmg vanTer Laan mompelde Herber en erkwam iets van spnt op zijn gezicht Den volgenden dag werd Frank ter Laam op vrue voeten gesteld onder beding zich ter beschikking van de justitie te houden Men achtte geen termen aanv ezig hem langer vast te houden V De vriilating van Rrank ter Laan verwekte in Utrecht een hevige opschudding en naai den schiin te oordeelen had Frank ter Laan meer vrienden dan hu had durven hopen Het regende uitnoodigmgen gelukwenschen en bloemen Wat zouden die menschen allemaal hebben gedaan als ik eens veroordeeld was Rudolf vrroeg hii Daar moet je met over piekerenWees blu met die betuigingen vansympathie Als ze wisten dat er nog altijdverdenking ap me rust en dat ik mezelfs tfr beschikking moet houden zouden ze w ellicht gewacht hebbenmet dit alles Per slot van rekening is het deschuld van je eigen dwajs nouding En nu ie weer vrii bent en e offerbllikbaar niet aanvaard wordt zou ikde politie mlichten over hetgeen jeweet het is rttets anders dan ie nraatsehappeUike plicht Er zun nu al tweemoorden gepleegd en wie weet water nog meer gebeurt Laat de politie het maar uitzooken ze is er voor Je bent een stiifkop en de reden die je hebt moet wei heel ernstig zun dat je er aan meewewt een schuldige zim gerechte straf te doen ontloopen Laten we dat onderwerp rusten Kom we gaan naar de Van Ree s dat zijn de eenige manichen met jou die ik volkomen vertrouw en op wie ut durf rekenen Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN t Tot S Jnnl moet verduisterd worden van 21 45 tot 5 SA uur M Mei M u ep 13 i onder ZM 81 Me Maan op 14 29 onder 319 1 luni Maan op 15 SS onder 3 jk Boskoopsche jeu gd merde luilak Luilak luilak luUak Het eentonige geroep van luilak door n troep schoolgaande jopgens en metsies te Boskoop begeleid door een afschuwelijk lawaai veroorzaakt door deksels welke op elkaar worden geslagen en getromiSel op oude pannen komt naderby Het IS nog schemet donker f ven latei trekken zCi oorbij mijn huis Voor de veiligheid ga Ik maar voor het raam staan om het fijidiuchtige gebel aan de voordeur te voorkomen Twee jongens stellig die lerwege moeten aanbellen hebbCT eett cape om Een zekere afweer vooi de emmers water welke op hen staan te wachten voor het geval zij bij dnltig aangebonden menschen mochten aanbellen De jongelui zien mij en den veiUgen weg Wwandelcnd laten ze mijn bel met rust Luilak Een ooi oude gewoonte m Boskt op om op den Zaterdag voor Pinksteren alle inwoners in de vroege morgenuren te wekken Direct om 4 uur zi n de jongelui al op stap gegaan Overmoedig klonk In den aanvang hun geroep Maar later bij het rijzen der zon deden de vermoeienis en d slaap zich bij deze jongens en meisles die al zoo vroeg uit de veeren moesten meer en meer gevoelen Op het laatst hoorde men nog maar zwak het lawaai van op elkaar geslagen deksels en 700 nu en dan het geroep van luilak Een toen zoo omstreeks uur het laatst luilak van dit jaar mar was verklonken over straat lagen de meeste longens en meisjes al spoadig weder m hun bed om nog wat v n den slaap welken zij tekort kwamen in te halen Totdat moeder hen nep Luilak wat een langslaper ben jij 7ondag in Bergambacht gcapeeUle wedstrijd steeds aantrekkelijk en paimend geweest Reeds bij d aanvang werd een lel tempo ingfzet en vooral Bergambacht toonde zich ei thousiast Nauv eiijks wa hel spel vijf minuten aan den gang of lechtsbuiten De Vrpiigd dje met den bal naai binnen was ge wtnkt on speelde cerlge tegenstanders en gaf Bergan bacht de leiding fö 1 Olinipia pakle nog harder aan en er kwam nu een period waarin de Gouwenaars hun louiine en doorzettlagsvennogen In de sel aal wterpe waarte enovei Bergambacht ve dedigend ii oe optredei Toen de verdediging aarzelde met wegwerken maakte Boere na een I alf uur gelijk 11 1 Na de liervatting vu gden weer feil aanvallen van beiden ziiden Het waa Ofvirpia dat opnieuw door Boere doelpuntte 2 11 De thuiac ub kwam hierna meer in den aar val en b eet in den resteelenden tijd sterker maar m den stand kwam geen verandering mee TOURNOOI VAN JOUW BOYS Twee en twintig wedstrijden met aantrekkeltjke sport Ter geiegenhei Man liasr 10 jarig bestaan oii ani eerde de nr spoiHereenlging De Jodan Bojs T eeden Pinksterdag op de Goida terreinir een tïurnooi waaraan tw ntig elftallen deelnamen Twee en twlntlg edsirüdti ziin er la vier afdeelingen gespeeld Het plei voor de o ganlsaüecapaciteilen van de jubiieerende vereeniging dat 7 o n onivangiijk pïograiruia zoo vlot en zonder stagnatie verloopei es Br was dea iieelen dag door een vrij bel oorUjke belangilp ling De loesenouweis liebben vei scheidt ne interessante en spaiuiende wedstnidi n Ie genieten gekiegen waai in met taewordertiswaaidlg enthousiasme en volharding restreden weid Vooral in de eei ste afdeeiinj stonden de ont loelinger op een goed peil e vaak wist n en een flink tempo te bereikt i en te randl avcn De ultslagi 11 luiden Klasse I TOO R dam Groen Wit Rotterdam 1 0 Vitesse Delft Jodan Bnya 2 1 JGB Kiaing ciie Veer Zwaluwen Rdam 0 1 Gioen Wlt Jodan Bovs ï O SJwaluwen TOG 2 2 Zwaluwen w nt met strafschoppei Zwa uw n Vitesse 1 2 Ie prijs Vlte e 2e prijs Zwaluwen 3e prijs Groen Wit 4e pi ns JGB Klasse II TOG II H S7 Htllegersberg O f VTitease II HBS H Schiedam O I Jodan Bovs II JGR II 2 1 JGB II VItessu II 1 5 HB=1 II Jidon B Vi II 0 1 Vitesa TT TOG II rOG w nt met strafschoppei Jodan Bo s II HCSZ 0 8 Ie prija HCSZ 2e prijs lodan Bo s 11 3 pi lis TOG n 4e prijs Vitesse II Klasse Itl j uniorcn 15 17 laar HBSA Zwaluwen A £ O Jod n Bov3 A Vitesse A 1 0 ZwaliVen A Vitesse A O I HBSA Jodan Boys Ia 1 1 Joffan Boys wint met strafschoppeiii e prti Jodin Boys A Je prijs HBSA 3 orijs Vitesse A troostprijs Zwaluwen A Klasse IV Juniores 12 14 jaar Zwaluwen BTOO a 7 Todan Boys B MBS B 0 ll ZwaluwMSB Jodan B y3 B 4 fl TOG B HBS B le prDa TOG B Je priis BBS B 3e prij Zw aluwen B troostprija Jodan Boys B VRIBNDSCHAPrELIiK Zondag CSVTerraavogéls Santpoort 0 1 Maandag Stolwljk Gouda comb 5 2 BOKSEN BOKSOrMiONSTllATIFg IN DE SPORTSCHOOL DOUOA De t akademonstratm die Zaterdagmiddag Gouda georganiseera de Sportschool werden hebben en flink aantal toeschouwer eenige uren boeiende sport doen genieten Het programma bestond voor een belangrijk doel uit partijen tusschen leerlingen van de Ooudsche spoHschool en sportschool Oorschot uit RotterdMn DaarbtJ bleek dat de gasten stuk voor stuk m er geroutineerd waren De Gouwenaara hebben zich echter zoo moedig geweerd dat de partijen spannend verliepen Verscheidene deelnemers toonden aanleg te hebben en al aardig slagwijs te zijn maar tengevolge van hun nog korte oefening kleefden er toch aan hun erk nog vele fouten waarvan het te weinig gebruiken van de rechterhand en vooral het niet naar voren brengen vin den rechter v et als die hand soms toch gebruikt werd wel de meest opvallende waipn Dit laatste gebrek bleek ook een eigenschap van hun instructeur J v d Tak die met den bekenden Knttei dammer R Hoppema en den Goud chen veteraan C v d Endt eenlg zeer interessante ronden Iwkste Bovendien gaf instructeur v d Tak teiamen met Hoppem aardige demonstraties In schadu hoksen en touwtje springen De demonsW llea stonden onder leiding van den heer A Kuil leider van sportschool Coum tcrwyi d heer P Oorschot al acheia rechter fungeerde HANDBAL OFFrNPABTMTlES De heeren handbalploegen van Kxcelsloren KrachUport BpeeWeu Zondag een vriend chappeiljken wedatrljd die door lExcelslormet 5 1 gewonnen werd Het tweede elftalvan da Bxcelsior dames verloor In Ammerstol van ASV damei met ï O v DAMMEN SIMULTAAN H DF JONO In den door de damclub Gouda gjorganiaeerde slmultaanwedstiijd PMIde heer H de Jong aan estlen iwrden a t ImulUan pelen geen gemskkelUk opgav is ondervond de heer de Jong ten daar hlJ slecht Ml ven boivlOT remi wist te bereiken on de overige partllen verloor Alzoo een percentage van Jl hfc haalde b HÏdenatoml wordt d wedstrijd voortgiset met Mn van dmJMec K UBdtM