Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1944

ft HPflOOOWSCHt M SS tN tN Sl AH Wlt W r JJodaé KOFFIE EN THEE nameo foadcrcn uit vcm vr aMJ Uiulttik Dat doet l akcB MA Cm ptlfl fcoin aa r nc tbcc vaa Dortaa Ook nu denkt de hutjorirouw aan Dorlaa chmkt Darlaa haar vertrouw n cft acheakt en uiif liopjv koffle en thveflurrogaat vao DorktalrvaUleli BEKBOONDE HONDEN Op den Tweeden Pinksterdag te Apeldoorti gehouden nationale hondententóonstelling behaalde de lersthe Setter reu Ferdla of Sutherland eigenaar C M Kamphuizen wederom het kanqiioenschap met de kwalificatie uitmuntend Hierdoor werd Ferdia definitief kampioen met het recht t Jt het voeren van den kafhpioènstitel De Barsoi teef Tamara Krasnoje Sclo eigenaar W H Nlestadt werd tweede in de open klasse en eerste in de Jetlgd lasse met kwalificatie f r Kped de New Foundlander reu Cyrus V Euskara elgenaaWV Backer vijfde In de Puppy klaste met kwalificatie goed de roode Chow Chow reu jMen ou eigenaar C Maree Pzn zevende In de openklasse derde in de Puppyklasse en eerste in de Llmlte klasse met kwalificatie goed de roode ChowChow reu Berry eigenaar J v dBnde zesde in de open klasse en tweede In de j uppy klasse met kwalificatie goed de zwarte Chow Chow teef 4lonny eigenaar J v d Ende t Wee de In de open klas e en eerste in de Puppy klasse met kwalificatie zeer goed en de roode Chow Chow reu Ei GIONALE PUBLICATIE VAN HtT PLAATSELIJK VEBDEELINGNKAN TOOK VAN HET BEDRMFSt MAf VOOS GROENTEN EN FKt II TE GOUDA Betreft wr eeUnf van BLAEHKOOL Heden itin de navolgende handelaren in Toéntcn en fruit beveorraad m t en halven bloamkool per liif l verd cooaumenterlbon N BeMm K Binnendijk H Biofc a Boot T Boama 3 M n P N Brltaumroer V v d Bur A Compeer P v A DraaU A van IHJk Iwano eigenaar A W Loef derde in de open klasse en eerste In de nationale fukkersklasse met kwalificatie uitmuntend WAT WAAR WANNEER Thalia Theater Öc bniignm uit Brazllii met Guaii Huher en WoU Ibach Retty Aanvang 8 uur Beunle Bioscoop Piraten Cnrtct Foaco Glachetl Aanvang 8 uur 1 Mei 1 M UUT NIeuita chonwbuc Onvoenne Wje n kind Is dat door De Komedlanlen met Johan Kaart 1 Juni t W nur Nieuwe Schvnwbvrc Opvgering Baron Kneut door gezelschap Slem Nieuwenhuyzen feeatvooritelllng SÜOe otjvoerin APOTHEKERSDIENIT Steedl geopend dea nachta alléén voor gmeesmiddelen Apoth P Wener Gkruwe 131 PLAATSELIJK NIEUWS MOORDRECHT TeramrdeMstellinfi van den heer C V d KüM Sr uitgedragen door de ambachtslieden uit de gemeente werd Dinsdagmiddag op de Algerneene Bcgraalptaat het sto elÜ e over schot van den beer C v d KuU Sr oudtimmerman en aannemer en een bekende Iguur te dezer plaatse onder grootc bcUn gstelllpg ter ruste gelégd Burgemeester K H Brandt herinnerde aande gro vc aan den veten organiseerendenarbeid van den overledene Deze verdiendeook den dank van de gemeente door zHn onvermoeiden arbeid van meer dan dert jaarala Ud van de vrUwilUge brandweer envoor zijn werk als lid van het burgerl lf armbestuur De heer J Kasbergen dankte zijn vrocgeren medefirmant voor de ondervonden vriendschap n bracht als voorzitter van de afdeetlng Moordrecht van Volksonderwijs hulde voor hetgeen deze strijder voor de openbare fchool voor de verecnlging heeft gedaan Volksonderwijs verliest in hem haar oudï te lid en eenigc eerelid Bestuurïhd was de heer v d Kulj ook van Het Grqene Kruis namens welke ver eenlgln dokter J D van Westendorp het woord toerdie D port droeg de overledene een warm hart to HU was lid van het Sportcomltè van I 20 mede oprichter en eerelid van de Radioprogromma Daaortfag i aal léM HIIT I Il l m M Vro g op to d geluimd n m BNO 74 Oyin T ii Vit g op goed g lulBid Tl Icnrtnlcuwt A M Progr oven I M BHO H LudiUg ochtemadanken Van M Voor da huiivr S9 Ucht klaa balletmuz I M Oodad ultt lO M Bal ork Beakan vm laitelit U ll Zan piano ea ta ot m Alaunelc u fl D amlile o Boe It 30 Or u BNO isgg Amu or ll M Oud vadcriandache folklorxaten IX it ll Oi Oarard van Krevelen UN Vlooi an plano 19 M En hier la de koffergram li N Melodlaten M BNO 11N Theo Uden Maaman IT M Nl uwi in een notedop il tg Johan Jong U N BNO lltt Dulladlie operafragmanten ll a Brandend kwesties is af BNO n lJ Ned liederen Ca U M Concertgel ork M N Een lotocentrala voor muzJekBianuscripten M 15 Concertgeb ork 21 M Het waa op eenen zomerschen dag u 00 ENO Van 22 15 af alleen voor radlo cenir 22 11 Uanrienlang 22 M Populair ork cönccrt 23 IS M N L t klassieke kam nnuzlek HUv il 17 N Kamermuz ll a Een vroolljke noot ll N BNO 1 19 Voor de Jeugd 11 31 Gr 11 31 Cabaret Cameleon II 20 00 van ouder op ouder o vaii mond tot mond 20 3fl Ned volküklanken 21 19 Mutetu ork 21 U AvomtwUd ll N BNO 22 19 Zla HUv I 22 D Item van het RU k voeltalvereenlglng Moordrecht en consul van den N V B fi d Aideellng Gouda Nameni de Gportvereenlging iprak de heer H rredcriks groote waardeering uil voor den verrichten arbeid Ds A Donker predikant der Ne I Herv Gemeente herdacht deri krbeld van den overledene éls ouderling en lid van het college van notabelen der Ned Rn Keek Iltj beiloot nwt h t Onze Vader Een zoon van den ovi rleden dankte voor de aan zijn vader b weten er £ en echat van bloemen dekte de kist behalve van bovengenoemde vereenigir Ken ook van de IJsclub de biljarlclub n de tooneelclub van Volksonderwijs NIEVWEBKERK a d USSEL 4 e LotStcm 25 Jaar Z e Ou ungvereet ging J e Lofstem mei h t melsjf en kinderkoor t Roienhnopje hebben In d N d Herv Kark haar 25 jarig bestanii herdacht De avoixl werd r a het zingen van Paalm 138 1 geopend door da A C H Vollenwelder HIenia noigder verichlllende zangnummers van de korei Vervolgons sprak ds Kalkman van Amsterdam eertijds alhier ala oprichteï Van de vereenlglng een ledachlenisrede oit Nadat nog eenige lled rc i gezongen waien keerden d aanwezigen voldean over dezen moolen avond huiswaarts De kerk waa go d bezet Warenhnteeii alleen In polder H t eenigen tijd geleden vaatgesleMe plan van uitbreiding dezer gemeente heeft een aanvulling ondergaan ledere tuinder kon loeatemmlng verkrliecn om op lijn tuin een warcrhuS te bouwen Dat zal echter n to rerklnïfredlng vin het nieuwa plan niet meer het geval ztjn daar dan alleen d ZuldplasRoWer daarvoor aangewezen wordt Officieele Medsdeelingèn ▼ ABKCNtHOVDKaiJ BU degenen die n toewljzingnkaait voor het houden vnn meatvarkenfe ontvingen heerscht de meerung dat zij niet meer varkens mogen houden dan op de kaart vermeld ataat Dit Is nJet geh j ilBt an neer nl iemand v rpUcht H n gezien Bijn bedrUfsgrootte twee me Bntracten al tr sluiten voor het verkrtjgetltM een hUla lactitlnf Bverttunnlng terwijl Klj een toewljgln jskaart ontving voor éen dsn blijft da ccntractplicht ten allen tijde t eBtaan D conlractvarkena worden dan boven de verkregen toewijzing aangehouden Hieruit volgt dus dat die toewiizlneskaart vermeldnloe een toewijzing varken geen ander dopl heeft dan om betrokkene mede te aeelen dat hij voor mi een hulsKluchtlngsvarken mag houden Vanaf Maart 1 1 Is dé ultgllte van loewljzlngskaarten stopgezet De op de bedrijven aanwezige varkens moeten gedekt zijn donr teugei ergunnlng 00fokverpunnlnH mestccnlraiji of hulsslacntingsvergunnlng Varkens waarvoor geerv der Juist genoemde vergunnln en aanwezig la worden onmlddel k in beslag genomen DORICBTABIETEN Tot dusverre zijn de officieel vastgestelde dorsehtarleven nog niet gepubliceerd Den telera wordt dan ook aangeraden met het afrekenen te wachten totdat zij door publicatie kennis hebben genom vsn de tarieven zooals deze zijn vastgesielrt opdat tij kunnen controleeren of de berekende prijzen overeenstemmen met de vaiilgesteldc AANSLAG gCHAPIN EN L lMMESCN IMI In aansluiting aan het onlangs gepubtleeerde betreffende den aanslag schapen enlammeren 1944 wordt medegedeeld dat deaanslag overjarige aehanen 20 van hetbedrljfsmaxlmum zal bedragen De aanslaglammeren geboren In 1M4 zsl 0 9 x hetaantal fokoolen plua enterllnpen geborenvoor 1144 dat per S April 1M4 op de bedrijven aanwezig was bedragen Lammerenmet een gewicht minder dan 49 kg komen niet In mindering van den leveringspjlcht wanneer deze dieren vAör 1 Augustus 1144 worden geleverd gpdestrueerd In naodof In hulsslachting geslacht Na diendatum kunnen deze lammeren wel In mindering van den aanslag worden gebracht mita het gezamenltlke gewicht tenminstegelijk la aan het geatalde minimum van dengeheelen aanslag MAXIMUM OROggIFIlR EM DETAILLIfTTNPKIiZEN VOOR GROENTEN EN rRDIT Deie prijslijst geldt van I Jnnl U4I at erat prija la grosalersprlja p IN kg p IM St p IN bos Tweed prlji la detallUatcnprlja p kg p at p boi roantan Andijvie lal ll N 29 Savoye kool ichelk ll M 1 211 Bloemkool Sort IA boven 19 cm o d kop gemeten 32 N 1 41 I van 10 ig cm o d kop gemeten II iM 1 37 MARKTBERICHTEN KAASMARKT OUDEWATER M Mei Aangevoerd 34 partijen zijnde 1060 sXukv wegende MM K G Prijzen ie soort itZ 2e soort DO p r H K G Handel Vlug n n l 4 cm o d kop emttan UN m ia van i i cm o d fci p gemalen 119 i ii Xaskomkommers sort 1 vanaf S l gram per Itk IIM IB n van iM wt gram per stuk 19 0 0 11 III van 3S 45I gram per aliik 1 9 1 14 Platglaakomkommeia SoM IA vanaf 19 gr p it JS N j i van 50 750 gram pc atuk 1190 K Tt van il s rram per tuk 1 50 oji m van 4M 9 gr per sluk ll M O 19 Slekkomkotiuiiers 19 N II Boepten glaa 10 at per bos van 4 kg IS oe BosselderlJ 4 90 r Pelcrselle en kervel 9 00 0 07 Kasboonen 131 00 115 Spitskiol 14 00 0 19 Kropsla Sort I t Ovm 110 gr p ituk 9 o 7 Sort n van ise iM gr p Il 4 N M Sla anIJ en atdofsla dunsel 13 5 1 11 Spinazie blad 15 50 0 2 Spinazie afrulk 14 90 lil Koolrahl glaa Sort I boven 7 cm doorsnede looo 0 19 sort II van 9 7 cm doorsnede 100 0 10 Ppsteleüi glas Hl O M Peulen 119 00 1 35 Bosulen en boasjaIctten 11 90 O 21 Rabarber Paragon 10 90 14 Overige aoorten 50 0 11 Haapstelen Bort 1 boven 35 cm 12 00 OU Sort n van 30 29 osn IM 12 Badljs AM o 00 Radijs niet gebost 30 50 0 27 Tuinkers 92 13 Asperges Sort IA zonder gebreken t lh 15 at p kg tot M cm Xtnn 1 04 IB m lichte gebreken tm 25 st p kg tot ctn lain 70 0O 0 11 HA zonder gebreken tm M t per kg tot 21 cm lang 72 00 0 17 TIB m lichte gebreklen tm 40 t p kê lot 31 cm lang M 5 0 71 niA licht blauwr m 29 at per kg tot 20 cm lang 1190 0 79 IIIB licht blauw t m B St p kg tot 3S cm lang 4I M tt IV dunntren met ilehte gebreken tm M at p kg tot 3 cm lang 11 00 SI V holle stukken enz 90 00 048 Papillfa 94 N tS Tomslen kas I II III en IV 4 0 0 77 Bonken 51 50 0 2 Kriel IngescheuMe 37 90 O H Fruit Aardbeien 173 00 1 07 Perziken Son t biven cm 0 40 9 o tl Il van Cm 0 15 00 0 2 nl van 4 9 cm 0 12 00 19 IV bereden 4 cm 0 105 0 1 2 Pruimen glas Sort I boven 90 mm 0 39 00 44 11 van 4 9e mm a 2 M 1 27 lil van 35 10 mm 0 UN 0 14 IV beneden 15 mm 0 W90 1 20 Meloef en aulkeren kleine groene ananas llt N 1 32 Overige loorlen 14 00 1 11 Voor het anljden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewagen wordt Voor het schrappen vsn worteli n mag l et p r kg of per bos berekend worden met Ctien veratande dat de wortelen vöór het BChrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mag dooi detaillisten 1 et per kg In rekening gebracht worden boven den verkoopprijs f winkel Voor de atwljkende kwaliteit van boven genoemde producten alsmede voor het z g uitschot moeten prijzen berekend worden die In een redelijke verhouding slaan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de beste kwsijtelt BIJ inkoop tnten lagere dan de geti ibtlceerdg niaidmumprtjzen moeten de verWoopprlJzen dienovereenkomstig worden verlaagd HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN If 8TRAFBAAR BKWAAR DEZE pPGAVE EN GEBRUIK HAAR Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig makan Boofdredactaur J G Waysters Kotterdam chef redacteur voor Gotida en OmwU lfvn r Tieter Gouda VerantwoorddUk voor d ad vertentlén L Akkersdljk Rotterdam Ultgeefater N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam EEN LICHTPUNT m DE DUISTERNIS is KLOKPOEOER in dezen ti d im un ickaorichl KIOKPOEOER i in den ichoa J mooldijd atn wore uilkomil voor ds h vrouw die prol goal op d helderheid in h huis KIOKPOEOER i onmiiboor m da Uvlii KLOKPOEDER tw tra IM m I n t luffiium Hsioi ZWITSAL KINDERPOEDER ZorgvoorBatyatt fd Kj Zwitsalpoeifer In huls li tt hebben I Voor een zachte en gave huid jfl en to tot ï Benut Uw vrijen tijd DUITSCH of ENGELSCH Vs Vt a a e U DEELT OE LAKENS UIT wij doen de restI Vsn 2 lakens maken wij een vlott beige regenjas voor U keurige coupe volkomen watcrproefl Voor heeren f 30 60 Voor damesi f 3 60 ONS DOEL BLUFT TtVRBDEN KLANTEN STOOMWASSCHERU H StHIÜWtl L Orer gotém ie fejlmamierem Part biedt te koop aan bijzonder mooie SCHILDERSTUKKEN van Cossaar en LangenVeld resp ƒ 2000 en ƒ 1600 Mevrouw E Anthing Vogel Reinkenstraat 41 Den Haag Tel 39 M 75 D H 2777 Wed Knox en Dortland vragen voor directe indiensttreding Jongste Bediende SUL et vr SollidUtiea alleen schrifte Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van öpze Dot il ter ELSJE Ote bij het H Doopsel denamen ontving ELIHAliETH MARIA TIIERE8IA ANNA M F r VERKA ffk A W Rt VEKKAAIK Verweij Gouda Pinksteren 1944 Ttjd Huize Bfetiileliem Den Huug H Reedijk Arts AFWEZIG TOT 15 JUNI J H Raddérus Oottingh ttit 15 Juni NIET TE CONSULTEEREN De collegae nemen waar VERLOREN bruine actetasch m blauwe heerenpantalon gaande v Elfhoeven Mar station Tegen bel ter te bez G C de Hoog Banlerstr 36 RotterdSm Zeer geduiJeerd DR HEER die dezen winter in het park een foto maakte van twee jongens een aieisje en een hondje wordt vriendeUJk verzocht zich in vei blndin j te willen ste ien met J v Waas Kamemelksl 159 Inzending van goederen voor onze maandelijks te houden velling van antiek meubilair enz dagelijks Goede prijzen en vlotte afwikkeling kunnen wij U garanticeren Taxatie door het geheele iand Aanbevelend VaUinifeb JHERCURIUS Nièiiwe Keizersgr 62 A dam Telef 52132 96964 98176 Gevraagd voor direct Bakkersknecht of flitike Jong en C J V Otterlo sGraven broekschew F 83 Reeuwijk Chocolade en Suikerwerkfabriek alhier vraagt wor licht in kwffk Br no O 53 bureau van dit blad Woning getocht of étage met keuken of gebruik daarvan door jongelui die wenschen te trouwen in Gouda of omgeving Br no G 4049 bur van dit blad TE HUUR met recht vai koop een groot Winkelpand met ruime woning c besten stand te Gouda Te betrekken na overeenkomst Br no G 4050 bureau van dit blad ORQKL Te koop gevr huisorgel zuiv van toon voor zaaltje ouderwetsch geen bezwaar Br P Postma Molenwaterweg S Rotterdam OKCHKL Flink orgel te koop gevr om te studeeren S d 600 gld Aanb Mevr Bosman Nicolaatzasstraat M Rotterdam Bevraagd direct een FUNK MEISJE voor d of d en n Zelfstandig kunnende verken Goed loon Ter Mèulen van Swietctutïaat 4 Bet Uw aocp aa dta zifkaal vaa Uw icpd ca gelald hmt ZtM hMrt Isctt De kcti bcdicadala kil b dea aaaWHI CBtta fijacVaaRjfai a oaiafdluitoCB 200 hoort het óók VaiRIJN wgtfMnmtl i makTd l Wasserij hier ter stede bericht dat er gelegenheid is enige HleUfCS ter opleiding te plaatsen met gunstige vooruitzichten en goed loon Zij die nadere inlichtingen wensen kunnen deze aan onderstaande adressen verkrijgen SotlskMis 215 en PrtMHindrlkttraatS De Bloedtransfusiedieiïst van het iederlandsche roode kruis Affjeeling Gouda gywjH Jl Hersens M 1 lazanien Of men in haf oude Rome Zulke vreemde spijlen heeft ü niet noodig om te smullen U kunt meer genieten van K lf pudding U herkent die omdol zij zoo roomig smookt V i F PUDDIN6 d kkk rnriYOOrW Op KinderconfecUf l edrijf kunnen ter opleiding nig nette MEISJES geplaatst worden op gunstige arbeidsvoorwaarden Iiüichtlngen Ridder v Cafgweg 65 te Gouda AaagebedcD groote kwantumg prima STA LM EST voor directe en latere levering Wordt franco op wagon ot in groot gciiip verladen Prijg en cond te bevr bij T A van Kooten Wz Ambachtschesteeg 69 HJ Ambacht Z H Mej A Joosten de Kroon Med Cedipl Chiropodiste Behandelt Likdoorns Eelt Eeltpitten Kalk en Hoornnagels Massage steunzolen volgens gips en blauwafdruk Dagelijks geopend van lU 12 en 2 6 uur Moordr Verlaat 9 OVEi 8006 G iPKOMH HAAS AZIjNWBRlEKEIf HAAKLBM a vJ W eboa azun Er kwam eens eert bokser bij me H $ zei JAina Bakgraag ik heb zoo n behoefte aan iets stevigs in de maag O zei Jk jdai s heel eenvoudig En toen vertekle ik hem van Ponka Afiin U weet het wel Bk em ranko en water PiJA PRODUCTEN N s0 Tfi3 l vtMui goNcoapi ta oiit p M vlot spreken en schrijven In 8 mnd Nieuwste schriftel opleiding 2 05 p m De post brengt elke week Uw lei thuis Ervaren M O leeraren leiden Uw studie Middenstandsciiploma 12 85 p m Nederlandsche Taal 11 55 p m Enkel en dubbel boekhouden Speciale cursus v r Jofige en aanslaande bouwpalroons Bedrijfsorganisatie oor de bouwvakken Materialenkennlt voor de bouwvakken Begroetingen voor de bouwvakken BON Me 5 Gratis prospectus Van Naam Adres DeWiMienstilBrOIIEIIIISIIlTODI vraagt vooi direct voorde bezette gebieden WACHTSLIEDEN Zeer gunstige loon en arbcidtvoorwaarden alsmede goede ociale verzi glng ook voor famlllciedtn Huisvesting voeding en kiceding vrij Vraagt pertoonl kc Inlichtingen bij het adviesbureau voor arbeid IN het BUITENLAND ROTTERDAM Codlsingel 115 en Beyerlandschilaan X Rheumasai fhmmM 4 95e STAATSLOTERIJ TBnsUNO VAM DmiOAO 3 MEI ISM VIJrOE KLASSE ie TREKKIKO oooi rauziM t Mi I M4M ISStl lOpO 30 0 Stat ISSU 31IS1 4W 4SS2 SaOS 19906 17730 33SM M2 ZMIJ f a 3009 4 l 1404 lOIOO lisas 13X37 174 7 11 29 20141 f 100 14 7 ism mt na 10121 iiiw iisrr i2 ss 13979 vir IS471 33914 rauzcN VAM i is 1049 1141 1324 ISIM 1312 I4SI 1S7 I7I 1791 ITtS It77 ISjJ 3033 3143 t3SS 394 2S7I 2720 280 2001 3010 lOSO Jim Vm ISIS 3327 3409 3S3S 3e l 1727 3S44 4007 4039 4103 43S2 iM 4SI0 4 W 472S 479S 47S9 4S1S 4340 tSSS 9073 9138 9IMI f Ü4S 93W 99S1 9709 Ml 0229 0392 S19 S4M S901 9 4 B2 oas tm mz etn ets3 709 7104 73 7397 7411 iM laiO S09 Sini SI47 S2 S S34I S3M S3S4 S43S S4S2 S473 Mg MSI ssM SIM atei ssm aois sm ttas seso sosa xm nS 33t SteS tm t779 I002S lOesa 1019 102S3 lom 109S7 I0i7a lodj lossi loais 10710 leno loooo losos losis lons 11003 iiooi 11211 1113 IIIM 11341 IinO 11731 11740 I30IS I204I 1312a 1330S 12317 t23 2 ISJg I34aS 1279 IIIOI 13113 13913 I3 t0 13 4 lltSS 1 7 13730 14004 14 14113 I414I lt23a 14334 1443ftl44S0 14S0S I4 3S I4S91 14 19 14031 HS I4M 1911 1S2W r70 IS37S 19300 19314 19 29 1993t IHSO 19070 1922 ISMt lim IMM 1043 10249 1M39 I 90e 1 M 14010 10 S7 11799 iS2 MSS4 IIMO I7M 17M1 17379 17424 17477 17gi 17 a 17719 17M0 rim Usn 1 177 imt M9i 19 9 ISW7 IStSO 11711 1173 l 771 IIM3 llfll Kisi u M ims itiio mst lein it4ii i 93i i 7 i itTÓi iomo inl IMM ISM una iwoi ism 1M47 ioioi ao3 4 io34 miss sosts im mm 1 719 Mgs 30 71 2o n Mts iiom siiu uim m luwi f ËS üüi Sffi i 9 P S 0 n 13 07 M4 1 tm 127 1 tm tam om noB pSSo 33207 3S34s txm i MM 14 i MOM MliS IU19 34111 Stll4 MISl 24193 242U 2fm 24411 MM StMI M4M MMS StMH M744 14 l M193 MOM MI 2 WU mn MMi iMn mm om mm mm llsërem w leieenaanv iKiuden Iffl vl InLOOT D I eilUn mei Thona ia f AawrikH I soven IXit l liehulp P negewer het opa Dit barlc ear veel wn aan I Ociaan hu I letmirten I In millalrc Mt Iwt ft MMtdael OHnIwttui itraf heeft 1 hI fn Britten waivn iMwAi dor tOitauwl 6tSnd r wm n g 1 h b tedu I s n k aan Met na Wnct jgjélH ti Meiii Bi V het