Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1944

B TUv nwderdag 1 Juni 1944 Bureau Markt 31 TaHCooD 2749 otlKkanlDf 48400 GOlDSCHEACOtJDANT NIEUWSBL AD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüa 5 cents per nuijamer 83 te Jaargang No 21560 CSiefredaetmir t nSTSR Gouda gevechten bij Albaner en Lepiner bergen SuecmOoüe Duitschc oaniwl N van Jany DutiAootm in aetU M bekend mislukten ook Riste Jr n verbitterde ge rLÏT aile doqrtyraakDO Jf dl io viland met z uitè lftïe en pantacr JStie ondÉmam In het van Lfcuvio werden ji van ÏOO aanvallende jJïeUik tanks TSXmeest ïemiclijEd De Gefrm r in de mipaBnia jliers van een rejji Senadien heeft met M k on van zeer korten mJT elf pantserwafjenl gSciiotcn In de Lepmer Pü drongen MarokkaaaIWTgtroepen onze ver iBsTiniOB bmnen en n na harden tri id r ta to In den Mctrfr aan SïAantpn van ÏYosmone ï idoosten Van Sora alsmede bij Ptal Zuidwesten van Alffdena brachïionie acliterhoedetroepen uj voortKde taaie eveohten het optreden S overmacliliKe strndkrachten tot Sn G vechtsvIieKtiui en en des 5ti opereerende sla vliegtuigen Sn doelen in het ee ied van CissSl alsmede vüandeUlke colonnes ïiSttenistellingen in het gebied van Lft met Roeüe uitwerking aan In formatie Duitsche gevechttilSJtuigen heeft tal den nacfit van 30 ill Mei van een vijandeWk convooi 7 te Middellandache Zee een transBttdiip en drie vrachtschepen met b MzamenUjken inhoud van 23 000 E t t zinken gebracht Een ander Luijortschip vijf vrachtschepen als een tankboot met een gezamen inhoud van 44 000 br t werden iïdtldigd i M Oosten braken formaties inktürie en pantserwagens uilinunnA ondersteund door sterke Duitsche p Roemcensche geveohts en slag i er ten Noorden van Jassy door m iterk uitgabreid en di p geëohe neerd vilandelijk stellineensysteem iloexen de Soviets in harde geil n in het daarachter gelegeri lage bil de nvier terug Het gewonnen grein werd ondanks herhaalde sterke aiensanvallen der bolsjewieken besiiden Jacht en slagvliegeri verlietiïdon boven dit èbied 69 viiaajtlilke vliegtuigen liidienstfireding bii d Krisgsmarine U mogelijk voot iederen Nederlander luseehen 17 4 1 iaar Aanmelding en inlïcntingeii bi de MarineannaKmesteUa West Plompetorengrachl 24 Utrecht atle Hafen en Ortakommandanlurm en de v n chillsndc 0M e tellen irt Nederland s In en nacht van 30 op 31 Mei werden de spooTwegknooppunten Kasatin en Faïtoi door sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen diceltreffend gebombatd erd Slagvliegtuigen brachten in die Fmsche Golf drie SovjetRuasische escorte vaartuigen tot zinken Een andere boot werd beschadiigd Amerikaansche bommenwerpera dirongen overdag het Ryksgebied binnen en veroorzaakten door het uitwerpen van brisant en brandbommen in eenige plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking Strijdkrachten dier luchtverdediging vemie ti fd n 42 vi i andelij ke vliegtuigen In dien afgeloopen nacht wierpen eenige Britsche vliegtuigen hommen op plaatsen in het Bijnlandsch Westfaalsch ge bied In den strijd tegen de BritschAmerikaansche teoreuirvlieBers heeft zich een iachtgioep onder bevel van majoor Freitag bijzondier onderschei den Duikbooten hebben aeven schepen met een gezamenlijken inhoud van 29 S00 brt tot zinken gebracht alanede acht torpedojagers en konvo ij aartuigen en bovendien zes vüandellifce vliegtuigen neergeschoten Zeestrijdkrachiten boordluchtdoelgéschut van köopvaairdij schepen en ma rineluchtdoelaTtilIerie vernietigden iti de maand Mei 200 vijandelijke vliegtuigen BH H its wiM na mh MB oa T f HBcnintt B a n dm Z O kotlc M luntenWtcn ta vobnehtln komm vwo w rondw taotictona CJI r tu L mm DIE BURGERS BESCHOOT GM ÏNCHI M B iiorrwpaqclent v a het A N P tt ItflUa meldt Thsu i nlftcleel bekend gemaakt dat een MTlKaaiii the piloot dl tUdens een vlucht loren DuiUtch gebied werd neei geschoten en Mt toehulp van een parachute aan den dood JwUtt te antwappen dofc die woad£nd lewlMnK welke hif kort teVoren met mallilMgeweren en kanoiuien had b cholen Il het openbaar terechtceftteld If Wt beticht heeft In bmnen en buitenland WT veel Btoï doen opwaaien daar het lyn L aan deze zijde van den Atlantiachen n nu niet bepaald tot de alledaagsche Itbeurteniiisen behoort Ook In diplomatieke Mmtliaire kringen houdt men zich Intenaief W t t geval bezig en algemeen is men van Mideel cl tt de piloot die een aantal nonftimlwttauten vermoord heeit zijn verdiende hil heeft ondergaan Haede herhaaidelUk heeft men Amerikanen In Britten die uit him machlaes geapron en nnii met behulp vAn soldaten voor de Mill Mr volfcsmeiügte moeten beichermen 9ltfflail i dat niet mogelijk eweeat met Pnff dat de volkswoede zich op draatische HÜ geuit beeft De inau die rusUge wauWUft beschoot en doodde heeft hetzefde kt dnder adn ala de man die tusachen wandelajira loopend een revolver zou WAen gelrokken en een aantal kinderen w hebben neergeschoten Hij zou door het wHiche recht ter dood veroot etld wor h i a In dit geval ia het volk de rechtw een glag voor geweest Ifct nadruk verklaart men dat d Amerl Wft en de Britten tegenwoordig bij voor w treinen en burgers vee en boerderijen a IdilBtichijven gebruiken een methode Ike met oorlog en krljgshandellogen nleta ter gemeen heeft Vooral in Dultachland men de eer van dien aotdatt hoog telt J W men d woede der bevolking op met Wdk tegen elk recht Indrulachend op Dl v o Bngetache zUde geuite bewering l het slachtoffer der voUcawoede een nmevangene geweest zou zijn Is oajuist sm van den terechtgestelden luchtptJl komt nici op de losten der krUgsgevanW n zoo a Is dere onder controle der be monde mogendheid Zwitserland ilJn Tfatelcl voor J deze zijd tal ook vastgesteld dat de tijdens een aanval op den bewuaten dag Kt ttjn machme la neengwchoten diplomatieke krmgen te Berlijn Jf t mon nog geen ótticleele verklaring V leggen De reeda vttMta Ingeleid onT wlagen naar oorWgiilüadaden lija nog Voltooid Zeker la echler dat ook het 2 n van den oorkx iagenYan combattan J Moali de Amerlkinen nXd Britten dit S desbetreffend fe pporten al neergelegd T ZWARE LUCHTAANTAL OP ROIJAAN ffochtend h t d AngloAmerlkaan 2 liichtmacht m buUmgcwson hevlgen Q iav i gedaan oa Rsuaan Oveial la d E isnien bommea neer en ontstonden 22fiü lie Chad Jin de woonwtjkea la S O St yiDoentlua la volkonwa J Mt Valfena d Jongste Iwrlehtwi sijtt fc l doodeii a de tot nu toe ontvaagen beiHcht n T gevolg van den luciTtaanval van gJWwhtend op de stad Nantes In het gr personen geSS gewond Onder de puinhoopen b iJJJJ cli ongeveer JOO dooden en ge K ïjigmorgen hebben AngloAmerikaan ijLJJfseri een vooratad van Betms hevig Cïïïr dl r ds tw maal tevojen liï 2r Talrijke hulzen werden nSVl de schade la aanilenlljk Er zijn Tfiiiiooden gelekl iijJJ loop van Dinsdag hebben Brttach iM ne vliegtuigen Antwerpen ander iet bommen bestookt SlgANDELINO DER KRUGSOEVANGENEN DJ JAPAN C Home meldt de ApoatolUch d l Sl o S P mgr Marello heeft a n i ij un verslag ultfebracht over d t eiS de kampen 4br krttgagevangenea ïLr f b l d n Mgr Marello kKiIür kampen bezocht ook taijïTwJ i waar de Ned er landache bSJ Jgenen zich bevUiden fai alle hjg heeft hU geoonaute rd dat d S ïich nauwgent houden aan d S S n h t voUMwwilit bctr U nd JJ lng van kr t g rwio en Mgr en mat UI van g vangeaeD g S ïCtl hunner had ook maiir d g LS WflteUeSi J P nïS uéate hlwvun oe dat nut S JCTf mv rdaohl VatUuanï Si l iKuchten t U tm t iMhMidtU aiHulMi wontoik COMPLOT TEGEN COMITC TE ALGIBRSr D Ptrtjsch bAden publlceeren berichten uit Algiers wafo ln melding wordt gemaakt van een complot tegen t dlasidentencomltè De dissidenten hebben kennis gekregen v n een door officieren en hooide ambtenaren gelelde organisatie die als parool heeft alleea FtankrUk y Het ótml van de organisatie la het convK te Algiers op te heffen en NoordAirlka te zuiveren van allen bultenlandschen ütvloed D leider van d nieuwe beweging la een voormalige kolonel van de troepen van Glraud een zekere Francois D nieuwe beweging heeft in Zuid Algerije en In den Atlas de noodig aanhangers bij de inheemsche troepen geplatftat Het comité te Algiers vreest derhalve dat deze troepen naar Algiers oprukken In dit verband verdient ook een bericht van Ofi uit Tanger de aandacht waarin ge aegd wordt dat de reis van De GauUe naar Londen te elfder ure groote moeilijkheden ontmoet die een gevolg zUn van Inta ne conflicten tusschen Loeiden en Algiers DE ONTPLOFFING TE BOMBAY Het Amerikaansche tydschrift Time publiceert bijzonderheden over de ontploffingsramp te Bombay op 4 April In de haven waren vele arbeiders bezig met het lobsen van een llbertyschip van SOOO ton dat schroot hout katoen en goud in baren ter waarde van ruim 4 mlllioen dollar als mede 300 bussen met een zeer explosieve stof aan boord had Er brak een brand uit die snel om zich heen graep Des nacht schoot plotseling een geweldige vlam omhoog De scheepsbrug smolt in de hitte de mafcten vielen oVer boord en de bluschpogingen moesten worden opgegeven Na korten tijd volgd de eerste ontploffing die zoo hevig was dWt een tn d nabijheid liggend bchip van 4000 ton door d luchtdruk op een werf werd geworpen £ en half uur later had een tweede explosie plaats die nog grootere verwoestingen aanrichtte Een grooto brand dreigde d geheele stad t vernietigen Amerikaansche Engelsche en Indische soldaten waren vijf dagen lang met de blusschlng bezig Honderden gebouwen liet men in de lucht vliegen om uitbreiding van het vuur te voorkomen Volgens de eerste offloleele verlieslost waren 360 menschen om het leven gekomen en iai9 gewond Maar men kan aannemen dat het werkelijke aantal slachtoffers nooit bekend zal worden Mlnateng 50 000 menschen waren dakloos geworden DE STRIJD OP HET EILAND BIAK VHII litMe l e verplaatsing van het swaartepunt van de vijandelijke bperatlea naar het get vin Nieuw Guhiea blijkt volgens mllili kringen t Tokio opnieuw uit de landln op het eiland Blak waarvan gisteren melding ia gemaakt Na de vroegere landingen bt Htap n BoUandU heeft de vijand tha een v rd ren sprong naar het Westen gemaakt en tracht hlJ vasten voet t krijgen het ap W KM atstaMd gelegen iland HnrWj is hl w verbitterden tegenstand van d Japanach stitldkrachtan eatootea Een krachtig vlootformatle begon In den ochtend van den ïlsten Mei de Naord mstelljke punt van het eiland Blak hevig t beschieten Kort dAarop begonnen de troepenlandingen en onmiddellijk daarna de afweergevechten die nog aan den gang zijn In het vijandelijke kaïnp noemt men d Japansohe tegenaanvallen d zwaarste In dez n oorlog Naar men te ToMo verklaart is het den vtland weliswaar gelujtt btj Eitap en Hollandia en nu ook op Blak te landen doch da ononderbroken Japansche tegenaanvallen hebben ertoe geleid dat zijn plan zich in het l ezlt van west Guinea te stellen mislukt is en hi niet van het naar verhouding Kleine landtngshdotd uit vasten voet op het ellaad kan vatten KOSIE BERICHTEN Tttik ch berrooUnc uumuurd groot naiUoiuüci verKaderln heeft met 302 tegen 1 ten de Turfcache begi otlng 194V4S g ketirtf Hei neildeatschap der V S Volgens be rtchtea van EnKelschfl correepoodenten heeit de i rltlfciche conlerervtle van Amerikaansclve gouveriuïurs rtle In Pennsylvania wordt gehouden reeda de zekerheid gebracht dat de gouveineurs Dewey en Brlcker belden oaodldaat voor het praeldentectiap willen wtMTden gesteld Q mUnditgeii in Efre Naar de Brlf sotm berlohtendlemt uit Dublin meMt ii mlniater rceideot V lera in Blr herkozen AokerikMuueh Tttegorgenenua vénnltt Do Daily H raid mekH dat d AmtrUuumdM vUéfterienenal Rttfnl WUaon tiaa overdaf op Bertya owtemo men mqvM wzmM wordt £ tsk vtennotorin bommenwerper wu volcnu bot bl d rwd yoor het bembanlenMiit In brand geraakt in kectM tild later la da luehi f ai xp io d eard BumehioHd LVCUTTERREVa BOVEN NEDERLAND EoosenduI rcbombartfecrd In de middaguren van gisteren hebben An lo Ainerikaansche vU gtuiRen bommen neergeworpen op woonwijken van de stad Roosendaal Totduaver werden 63 gedoode 65 zwaar ewonde en meer aan 100 Ucht ewonde Nederlandsche buiRers onder wie vrouwen en kinderen geborgen Verwacht karr worden dat de verliesciifers no zullen stÜRen Bovendien werden fiisteren en eergisteren weer door laag vliegende vliegtuigen rijdende treinen met de mitrailleurs aangevallen In het Noop den des lands werd zelfs een tram beschoten De Nederlandsdie burgerbevolKing leed bü deie aanvallen volffenfi de totdusver ontvangen rapporten een verlies van 28 dooden Ongeveer 50 personen werden zwaar en 60 iicht gewond UenJj ter Hail f Gisteravona om half zeven is in zUn woning te Henri Jj ter Hall werd te Haarlem eeboren nam als 14 arige knaap reeds lenAt bij de marine la Den Helder om c nlge Jaren later leerUugmuzikant te warden In 18BS verliet hij den militairen dienat en trad la amus menUlokalen op ab karaklerkomlek 6 ja r later had z n eerste revue aar Sonsbeek groot aucces Op Öt terrein Weeft hü verder zijn kracht gezocht en gevonden Behat de revue heeft Ter Hall ook de bioscoop in ons land gebracht Bovendien heeft de thans overledene zich op twhtlek gebied bewogen en waa Tweede Kamerlid en raadslid en wethouder van Eilswiik In 1923 behoorde hö tot de oprichten van het DoruB Rijkersfonds De overledene wae officier In de orde van Oranje N sa u De ter aardebeste lUng heeii Zaterdagmiddag te Rijswijk plaat Bomieidiandel leidde tot spoor van overval Te Bergen ap Zoom is een bonnenïwendel aan het licht gekomen waarmee naar vermoed wordt tevens een aanwyzing is verkregen voor de opheldering van een eenige w en geleden gepleegden overval op een postwagen waart H o m een postzak mhoudende distributie 4e cneidfen werd buitgem aakt Vorige week Vrijdag wwdeir acm het station te BerKen op Zoom twee personen earresteerd die bonkaarten aan anderen wilden ovemandigen aan wie zii deze hadaen verkocht Het spoor leidde naar Steenbergen waar in den nacht van Vrüdag op Zaterdag verscheiden personen o a 2 vrouwen van hun ibed werden gelicht Het onderzoek wees er op dat de nkaaiten afkomstig waren van een voor enkele weken gepleegden overval en de politie slaagde er in 250 levensmiddelenkaarten m beslag téi nemen Vermoedelijk zijn nog njeer personen bü deze zaaVoetrokKen Papteciouw alleen voor emballage Do directeur van het RÜks Texttelbureau heeft bepaald dat het gebruik van papiert iuw voor andere doelemden dan emballage met Üngang van 30 Mei M verboden la Overtreding van dtt verbod kunnen attafmaatregelen tengevolge hebben Radiopraatje Max BlokzUl Max Blokz l spreekt In de aerite branden te kwesties te zenden op 1 Juni 1844 oiver Hilversum I om 18 49 uur De titel van dÜ praatje ia Xen woord tot d fanatieke tegenatanderi Inbrekori aangehouden Twef bekend Amaterdatnsche Inbrekers H Ó en G K die Veenendaal tot operatieterrein haddeni gekozen zijn door de Veenendaalache polltte gearresteerd toen zö bij eerf winkelier aa de Hoogstraat s morgens kwart óver 4 een flets wilden stelen Zij hadden reeda hutu slag geslagen btj de fa Zenti waar een part heereiKostumes overjassen pantalons sporthemden enz ingepakt stond om te worden vervoerd Ook bij ondere züken oa btj den rUwlelhandel Middelhoven den UzerhandcA G H van Leeuwen en de bakkerU v d Po hidden ztj ingebroken Hier bleek echter niets te zj n ontvreemd BIJ het duAen gedood In het zwembad aan de Langs Leegte te Veendam dook de 19 jarige eenige zoon van da weduwe A Hemmïnk uit N jverdal die In Veendam logeerde van den berm in het diope bassla en kwam hlerbU met het hoofd op ee glooiing van keisteenen In het aoademlscll ziekenhuis te Groningen is de jongen eemg uren na aankomst aan de gevolgen over leden BU het zwemmon in den Uzeren Man dook de 16 jarige Van Kasteren uit Eindhoven in het onaiepe gedeelte en brak daarbij een nekwerval wat den dood tengevolge had Verdionken Senlge mannen van Jlvk Arbeidsdienst te Wierden gingen zwommen m het Twente RJjnkanaal Plotseling stak een hunner de 19 j nge C Labrie uit Den Haag d h anden omhoog gaf een schreeuw en verdween In de dieptej Toen men erin geslaagd was hem op te halen werd gentimen tlfd kunstmatige ademhahng toegepast doch deze mocht niet meer baten Braauften Te Altforst aan dtf MAan Ubrand ontstoan In de boerderU van dofamillo Broeken Het vuur sloeg over op Inide nabijheid gelegen woningen zoodat tenstotto behalve d boerderij nog ee 7tal huizen verloren gtogen Vermoedelijk is debrand ontstaan door het apelwuÉpnet luciteridoor kinderen Ook te Druten is daardoor 4 kftpitato bOerdei lj van de iamltie Van Oetvt In viamihen opgedaan DÏSTRlBVTÏENlEXrWS De dbrtrMniMe van scheermeejM Na 3 Juni 1944 lean het Bureau voor de Metalenverwerkende Industrie te a Crayenhage met ingaan op verzoeken van peraOnen die hun bon R 07 voor scheermesjes niet tijdig bij een detaillist hebben Ingeleverd om attnog in de gelegenheid te worden gestekl de scheermesjes te verkrygen De op of na 4 Juni 19H binnenkomende verzoeken van dezen aard zullfn ous niet worden behandeld RECHTSZAKEN CCD ambtwutiar bMwwk V69r MBMtag JCen caféhouder te s Graveixhage kreeg ifi 4U namiddag van S Jan 1 1 bezoek v rWee ambtenaren van den C C D dtein een bodewagen te Rijswijk en hoeveelheid clandestieiH n drank geadresseerd aan den caféhouder hadden aangetroffen Ztj hadden deze party in beslag genomen en wenschten In verband hiermee te onderzoeken of de caféhouder zwarte alcoholica e d in huis had Indertbad vonden zij 27 flesschen vermoutji en 144 groote mandflesschen bessenjenever welke de caféhouder op ongeoorloofde wijze had Ingeslagen De caféhouder gaf ta k nen dat het hem wel wat waard was indien hiervan geen E roces verbaal zou worden opgemaakt en hij t0dc ten bewijze daarvan tien bankbiljetten van honderd gulden op tafel Een van de beide ambtenaren pakte ze aan ea dccepteerde even daarna nog tien van vijftig guklen voor de teruggave van een reeds int eslaggenonien boekje met aanteekeningen van den caféhouder De zaak kwam aan het licht en de 29 jarige ambtenaar die deze 1500 had aangenomen stond tengevolge hiervan gisteren voor de Haaijiiche rechtbank terecht In ziju requisitoir merkte de officier vanJustitie op dat de ambtenaar een betrekkelijk lug salaris had namelijk 134 perma ml waarvan hij met zijn vrotrw moeatruildkomen en dat het initiatief was uitgegaan van den caféhouder die zich binnenkort wegens omkooping zal hebben te verantwoorden De ambtenaar had echter nietvoor de verleiding moeten bezwijken Rekening houdend met het zeer gunstige voorlichtingsrapport dat over dezen verdachtewas uitgebracht stelde spreker zijn elsdi opeen jaar en drie inaarwlen met aftrek vand vier maaiulen voorloop e h ch U enmet toepassing van de gratieclausule voorden tijd van zes nuanden De verdediger bepleitto een beperklM van de onvoorwaardelijke straf tot de genoemde vter maanden Uitspraak 13 Juni KVNST SH LETTEREN KaateM mBo Sypeateyn w or pengeatetd Na geriOmen tijd gesloten te fijn geweestis het oude kasteel museum De Sypcsteyn te Loosdrecht dat eeii befaamd aantel historische kunstschatten bezit met Ingang vandt Pinksterdagen woor vooé h$i publiek 0 ng ateld SiadtHiums VOOR DEN KANTONRECHTER Goochelaar Aart uit Ouderkerk a d Ussel was in Berksnwoude naar ie experimenten van een goochelaar wezen knken en deze kunstenaar had hem zoodanig begoocheld d at hü des avonds laat op weg naar hui met voetzoekers ging g oochelen waapop de toevallig in de uurt lUnde politie hem op den bon goochelde t Waren ygeen voctzoekers maar rotjes vertetoe d j uj dige landibouwer wils mtrar dat was vrijwel heteenige wat hü te zeggen had want voor de Stoene tafel was hij van bra vourheld tot ean timide joch geworden Waarom deed je het wou J een Isuk zijn wilde de kantonrechter tnrJ A van Bronkhorst weten Zoo maar eenf zeide Aart die niet meer wist te vertellen Htj had ook nietf te zeggen op den eisch en zoo werd het zes gulden boete Adrian een 20 darige Goudsche had haaat om den trein te halen en omdat ze haast bad ging zü links loopen maar omcfet zii links liep hield de politic haar aan en omdat l politie baar aanhieldi bleek dat zu geen persoonsbewüa bU zich had Heb je den trein nog gehaald vroeg de rechter en Adriana zeide van ja waaruit de conclusie voor de hand ligt dat zü dan niet zoo n haaat had behoeven m maken Een ruiksda lder vix e het O M t Valt mede rond Adriana Omdat ik voor deze overtredingen altitJd ƒ 1 0 xeef zal ik het ooknu doen besloot de kantonrechter Dan valt het nog meer mee Strakskriig je nog geld toe Dure dgaret Pieter een winkeSwdiende uit Wad dinxveen was in Boskoop ü den in een vorike zitting door den rechter met kofiiemolen betitelden trein gestapt die hem naar zijn woonplaats zou teruflbrenigen sn nauwelijks gezeten stiik hü een sigaret op Maar nauwelüks zat hy te dampen ot hü kreeg sen bekeuring omdat hü in een coupe nietHTooken Eswl plaatsgenomen kHad niet hl de gaten dat ikin een verkeerde coupé zat vertelde hü De voimen worden heelemaal niet meer in acht genomen sprak de kantonrechter Men valt maar neer en zonder even te kuiken ot het mag Steekt men maar op Dat looken is hinderlijk voor reizieers die ei niet van gediend zijn en bovendien waar ziin de coupe s rooken voor Men moet zoo iets OOK sportief beküken en zich aan de voörSCnriftan houden De ambtenaar vjai het O M noemde het een onhehbelüke overtreding en vroeg zet gulden boete wat het ïtandaardtarfif voor deze evallen is Het piibllek was rx onaikkel Uk m deze zitting en vrijwel nienumd had iets op den elsoh te zeggen Zoo ook Pieter maar omdat hü nu ook wel in zag dat hu verkeerd gehandeld had deed de rechter er twee gulden af maar niatUnia bliaeC het ea dura sigaret VenaakeittUiedeii o Maikt Van a s 2 t rd e af zullen geduiende een week o da Ma t een cweebnolen en een draaimolea ctandblaate hebben POLITIERECHTER TE BOTTERDAM Vrouwengeheimen Een controleur van den C C D uit Reeuwiik hield op een Maartschen dag juffrouw Margaretha op het station Gouda aan dragende een citybag en een boodschappentasoh Zy werd naar een visitatielokaal gebracht waar uit haar citybag drie rijwielbuitenbanden te vootsohün kwamen Nu je boodschappentasch open werd haar jjelast Die bluft dicht zei Margaretha Die oevat vrouwengeheimen De controleur werd toen nog nieuwsgieriger en vj ilde haar de tascfi ontnemen Maar Margaretha stelde zich in verdediging begon heogst nerveus te schelden om ten slotte de tasch voor s mans voeten te gooien Htr kwamen toen een aantal rüwiel binnenbanden uit en een klein papiertje dat nog haastig door Margaretha werd gegrepen en in haar mond gestoken De controleur wilde weten wat erop dat papiertje stond en liep op haar toe en stak zün vinger in Margaretha s mond Deïe deed hap Au schreeuwde de controleur Damestanden zün scharp Hü IroB ziJn bezeeMen vinger snel terug en Margarethj shkfce Weg papiertje £ n daarmede was er op de werekl een o iopgelost raadsel meer Want tot op heden is men niet te weten gekomen wat op dat papiertje geschreveri stond En Margaretha o heerlijke vrouwelijke deugd zwÜKt daarover in alle talen De officier was over Margaretha s optreden allesbehalve tevreden en eischte ƒ 75 boete subsidiair 2 5 dagen heoht is De rechter heeft er ƒ 25 af gedai Valaehe aamltte De 59 jarige veehouder A F de j uit Nieuwerkerk a d Usael stond rertit dat hü bü den wachtmeester der marechaussee in zün woonpla een valsche aangifte had gedaan i ldat van Hem uit de weide vierpen waren gestolen In werkelükheid had verdachte zooaU hu bekende de schapen laten stelen om deze zonder daarvan in zün veeboekje aanteekeniitg te houden xwart te veikoopen Je wilde alzoo zeide de cechter witte schapen zwart maken Het O M noemde het van verdachte een domtae streek en vorderde flOO boete subsidiair 40 dagen iiechtenis De raadsman mr J L J A van Mechelen uit Gouda herinnerde er aan dat verdacjhte voor hf t Tiiet ve i antwoorden van die schapen in zün veaboekje en het doen van een valsche aangifte reeds door den economisohen rechter werd veroordeeld tot 5 dag n gevangenisstraf en ƒ 50 boete subsidiair 25 dagen hechtenis Pleitw zag m hetgeen verdachte heeft gedaan een voortgezette handeling en merkte tevens op dat het O M in dat geding er met klemtoon op had gewezen dat hier wel het allerergste de valsche aangifte was Pleiter meende dat zün cüënt daarom ontslagen van rechtsvervolging zou moeten worden Mocht de rechter een andere zienswüze hetobsD osoo drong pleiter aan op een lichtere geldboete Het motief van de daad is smang tegenslag In zijn boerenbedryf De bedoelde schapen waren in een zoodanigen toestand dat ze slechts vier gulden per 4tuk zouden hebben ODg brac t Het vonnis luiikie ƒ 30 boete aubsidialr 30 dag Iwohtenia Feuilleton DE TRAGEDIE VML EIKENHOF Oomnr roman van Jobaa Jiibtottla 38 Dokter Dix aprong op Zün gelast veitoleekte Om je zelf te sparend Ja Of denk jU dat ik zal spreken om meaett tof onderwerp vanpraatjes te gaan makenT Maar m vredesnatoa Trude wat meen je wat bedod je daaimeeT recies wat ik aeg HSn ga nu maw Ik zou graag alleen lün Moeder en Hans zün ook kwaad weggegaaa En Hans ziet zün eer al in eva r Het kloiik oneindig bitter en mar öSéen viel alle wreveligheid uit hem weg en in een gevoel van verteedering dat in hem opwelde knielde hü naast haar neer en gaeep haar hand Trude wU je mUn vrotrw worden Het meisje werd vuurrood Hmti hand beefde in de züne en in haar oogen sprongen tranen maar haar stem klonk vast toen ce antwooidda Neen Bichard Tpude zeg ja Het zal me hetrecht even je te besohennen tegenalle en iedereen Neen Ricbard De handen van dokter Dix trilden Hü zou haar bijna f ecrep n en dwr elkaiar geschud hebtütn om haar aat ja met geweld te ontnikken Ma a r hü sprong overeind en liep eenige malen met groote pSssen den tuin op en neer Dan kwam hü weer naast haar zitten Zün gelaat stond itrdk Qr is nog iets wat ik met je bespreken moet Als het moet liever heb Ik lastata tohard nevearde wooïxien Heb jU aan dat meiaie elndi op de boerderU druiven estutird tiet een ruk zat Trude recfat m Ben je bü haar geweest Hoe uhet er inaa Het U één van roUn patiënten dtia bezo ik haar Maar ik heb dat je me alleen laatRl Draadje up de nuUa De rechter veroordeelde tot ƒ IC boete subsidiair 5 dagen hechtenis dei Goudschen koopman A Z die tereeb stond omdat hij door middel van eej aangekoppelde draad elcctriscHe energie had onttro kkTO aan de radiocentrale 1 VERKENIGING VAN VRIJZINNIG NED HERVORMDEN In de algemeene ledenvengadering van de Vereeniging van Vrüiüilnig Ned Hervormden Dmsdagavond in Het Blauwe Kruis gehouden v crd gememoreerd dat op 27 Mei de Voorgangster mej ds C P Tïiorosenltien jaar aan de vereenigin was verbonden Het jaarverslag gaf een ovenicht over een druk vereeniguigsjaar en deelde mede dat het ledental piet circa honderd ia gestegen Het kerkbezoek bluft toenemen De heeren A Romeün voontitter en A R Smit i emiinflmeester irerden als bestuursleden herkozen Medegedeeld werd dat óp U J unl voor de kinderen van ledeq der ve enigiijg een doopdienst zal worden gehoudeh in de Ned Herv Kerk t Moordrecht waar ds k Donker da kmdeten zal doopen Reeds zün zestien doopelingen opgegeven HA OSCH GERECHnwl Over drie blauwe Wecnet De tuiuder H PrinMnb rg te Ooudt had drie blauwe Weemr konljaen die op eea kwaden ochtend verdwenen bleken te ztin Op het erf van E v d W vond hU twee en bU diens broer één blauwe Weener teruf Die waren bcitiat vap m J vertelde de be tolen eigenaai En daarmee wae de atrljdvraac gesteld want de beide v d W uit Reeuwijk zeiden nieu van den diefstal te welen en de konijnen die Prinaenbe ala zjn eigendom bcbcliouwde waren van hen Ze haddea ecu 9oort Vlaamsche reus en daar zouden de Weener blauwen van aCgeatamd zijn Hoe kan dat nou opperde d prociirsur generaal Maar volg ns verdachten ko het wel Er kwanten vijf getulfen in de e la denis maar de zaak bleef zwevend bet kan het kan niet Een getuige dteharce wist dat d blauwe Weeners al vóór at November den datum van den diefalal in het bezit waren van de verdachten Andere getuigen zeiden dat dit soort zeldzaam voorkomt in de omgevinf van Reeuwijk ue procureur generaal mr van vioten hield zich aan de hetkennincen door twee getuigen hoewel nu het houvaat niet zoo heel eng aoUde is Waar de eigenaar niets andera zou kunnen zeggen dan Dat z a mijn konllnen kan er geen wettelijk bewlla zijn dat verdachten den diefstal hebben gepleegd Daarom meende de procureurgeneraal dat het vonnia van den polltier chter die zes weken gevangenisstraf had Apgetegd niet in stahd zou kunnen blijven en luidde de etsch vrijspraak Daarop had de raadsman nieta te zeuen doch verdachten wilden nu fraag niw konijnen terug Dat zal het hot over veertien dxan beslissen V KANTONGERECHT OOVDA Veroordeeld ztjn waffena Tiaachen in esloteii viachtqdt Q ta Gouda Idem Kotterdam 7 30 auba i d h i p B e Waddmxveen 4 aubi 2 d b rijden zander Idla rilbewUe H 8 te zich bevinden met een vang ot trekret buiten de openbaie wegen et voetpaden P van H te Reeuwijk iZS auba 10 d h met bevel tot vernietiging van het inbeslaggenomene zonder sc ir fteitjke vergunning zetlijnen of stekken te water hebben A D van R te Reeuwijk 15 suiM fl d h met bevel tot vernietiging van het tnbealagiïenoaiene niet geven van atgnalen waardoor een aanvaring ontstond J v d Z te Rotterdam ft aubj S d h zich met een motorrtitulil op een doenbare overweg begeven terwijl een frebl waarneembaar naderde J v d K te Moordrecht 15 ub 8 d h reizen zonder geldig plaatsbewijs P Q Q te Rotterdam auba 4 d h rooken in een afdeeyng Vert od n te rooken van een rhtuig der Ned flboorwegen D K te Tilburg P O van u t s Gravenhage R van R te ZuUen B B te DriebergenRIJscnburg P A J te Amste dam allen 4 iba S d h niet voldoen aan de Ijeerpllchtwet Tli V P te Hekendorp 7 M subs 9 d h C K te Gouda 3 maal s auba 1 d h i K H V o te Gouda Wt b i 10 d h p I H te Gkiuda 15 auba e d h rijden met een rtjwiel zonder aoede tfiirt verlichtUig S J tonder belieea woott otverblljèplaata 4 aUba 2 d h O B t B gainbaeht t em nog geen antwoord op mijn vnaff Heb haar druiven gestuuM Haen als ik wat breMf dob Hk dat allüd persoonlijk Bc dacht het al Trude werd bleek Ze vermoedde een nieuwe ramp Sidiard zeg op wat if ar gebeurd Sen jongen haeft hwr druivengebracht met de boodschap dat z van jou waren De boerenmenschen vertrouwden het niet omdat Je nooitiets laat brengen door een ander enze gaven haar het tem niet Toen ikgisteravond kwam vertelden ae het me en lieten me de drvrivien zien De kleur ervan st Hid e njet aan ik nam ze mee naar huis om ze te ond Toeken Ze waren veüWiRigd Het meisje keek fa n met groote angstoogen aam Wat moeten we daenT Wat moeteti we doen stanaelde ze f Het is mUn paAt de politie ervah in kennis t itelvn De bedoeling is duidelijk ze hebben dat meisje van het leveri willen berooven en alleen aan de voorzkhtlrfieid van d boerennfensohen is het te danken dat het niet is gebeurd RkAiard neen doe dat niet nog ntet Ik sikeek r je om Maar dat gatyt toch niet Taude Dat meisje is in gevaar Ja begfijpt dat ze protoeeren zullen het een volgenden keer beter te doen Datmiwen we niet toelaten Ze moet naar een ziekenhuis en onder voortdujlende bewaking Ze sterft langzaam weg zonder pün maar ik ma g de verantwoordelüioieid niet OP me nemen dat die dood door het vergifvan den een of anderen schurk wordt verhaast Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN t Toi i Jntd moet Terdrialei worden van VlM tot S N boa 1 Imd Maaa ap UM i t twat Blaaa ap UM oadat SJ S Jaai Maan op VM onder 4 1S Cv