Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1944

COtCANT KTll 11 Vrijdag 2 Juni 1944 Bureau Markt 31 Teiefoon 1749 PottrekeiUng 48460 ywi NIE GOUDSCHE SBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pryt 5 cente per nummer 83sle Jaargang No 21561I Ohetredacteur r TIETER Gouda WAS DEZE OORLOO TE VERMUDEN7 ArUkel van dr Oobbels Waa deze oorlog te vet mijden Dera vaag plaatift dr Gobbels boven zijn wekelijk fcche artik In Das Reich Oa mUil itar wijst erop dat d vijanden van DuttHchtand alles ln hftt werk stellen om het DultNche lijk In d zen oorlog definitltt stuk temaken ZU hebben Uartoe zoo zegt hij een inaterleele en mllitahe kracht opgebouwd waartegen wij ons slechts door de allet grootste nationale krachtsinApannint kunnen vciweren Het is echter geinsziiLs in overetnHtomming met de felttn als on e vijanden thans beweren dat zb door ous daaitoa gedwuugen ZU Het tegendeel is wa r Het Is absoluut ln strijd mi t d vaaihcid wanneer vau vijandelijke zljda tpatu beweerd wordt dat de o oorlog la vermijden zou zijn geweest wanneei w J slechts papr red hadden willen luisteren Onder rede verstaan de vijamlen ln dit KC val onze vol komen toegevtndheld teti aanzien van hun vernielzucbtige plannen en bedoelingen Doch z lfs daaimee hadden wU nlats kun iien bereiken Hun geheele inllitaire machtsapparaat was en ia immers uitsluitend tegen ons gericht Hun plan was er op berekend ou £ vóór den oorlog zoodanig te belemmeren bij het benutten van eigen militaire mogelijkheden dat de oorlog zelf dien zU onder alle omstandigheden wtklen v oor7akon voor hen aen betiekkeiyk geuiakkelIJke zaak geworden xou zijn ZIJ wilUn natuurlijk niet den oorktg om der wille van den oorlog doch als middel tot het doel Het doel la vemietlglng van het rijk als basis voor aen ontplooiing d r getalsterkte van ona volk welke ii onder alle onistandlgtieden willen verhinderen Aanleiding en oorzaak van den oorlog zoo vervolgt de minister kan mt n leeds afU iden uit de bedAehngtn dia elke oorlogvoertnde pai tij ermiede nautreelt Waar habben wij ooit beweerd dat wU de volken die tegen ons oorlog voaian wUlen uiWoeien hun tndiuatrie en hun verkeer verjuelen en hun menschen in moderoa alaveinij brengen wil leii Voor on e vijanden is dit echter de meest vanzelfsprekende saak ter wereld WU hadden sl chtb de keuze tegenstand te ble den aan de veinieti ngsplaunen van ouze vüanden op een tijdstip dat de tegenstand nög de moeite waard was of te laat u met volkomen ondeuxdel4 k ailddeten zond r eenige kans op succes De KUNST SN LETTEREN J t fl CHh lirfrilri 0I f Tl S UB VM SI I ti nt f v n ui dmlrn Ier xwn ff i Ï HM iWm l 1 8 Naar Oost en Wal naar Noord en ZuidGaat Neerland i jtugd het zeegat uil Aan roer geschat en aan machme jK Dod tij haar plicht btj de Marine En ttriidt naast Duitsche kameraden Steeds onversaagd en üastbetaden Voor or hetd op de wereldzee Tabrt dus mei langer maar strijd meet Indionaltredmg bq da Kriegsmanne is mogeliik voor lederan Nederlandef tusaclian 17 45 ar Aamnjelding en mhcktingen bij de Manneannahme talla Weat Plompetofengrachl 24 Utrecht Ite Hafen en Oitakommandanturm en de vemchiUenda f Mcldettellen in Nederland Geen bijzondere posUegels De onderV akgroep detailhandel in po twsgels en do Nederlandsche Bond van vereeniglngen van jw tzegel ver a meiaars vestigen er de aandacht op dat de perforatie van het tweecentszegel dat ter gelegenheid van het derda lustrum van da L X P A op 2 en 3 Juni 1944 ln Pulchrl Studio te a Gravenhage wordt verkocht met een toeslag van 13 cents ten bate van het Ned Roode Kruis een particuliere peiforatie is waartoe leder van het hoofdbestuur der PTT toestemming kan verkrijgen Het zegel heeft bijgevolg voot geen enkelen verzamelaar beteekeni en zal daarom met In de officieele catalogus worden opgenomen BtHHCHtaHd IX M£T EEN PROJECTIEL GESMETEN Vier dooden te Uithuizen Woensdagmiddag om vUf uur vonden enkele we kliaden van da firma ZanenVai stuep d te Uithuizen aan den dUk werkten na afloop van da weikraanihedeu een onontploft projectiel Het werd opgeraapt en tegen den grond gesmeten waarop eMi hevige ontfiloffing volgde Hierbij we dan de Xl jariga A D Sch ikel en da t7jarlge S van der Veen belden te Groningen woonachtig op alag gedood De 19 jarige D Ztelstia evenoans uit Groningen en de 27 Jarige H Kelser uit Siddeburen waren lavan gevaarltjk Mwond en xiju later eventan overli en Van der Veen en Katzar waran gehuwd M ederschool N S VO £ en fraai viUa m het Kenaupark ttt Haarlem is m aanwezigheid van mevrouw Muasert en vele andere Ne derlandsche en Duitsohe belangstel IfHiden in gflhruik genomen als distncthuis van de NSVO In de benedenverdieping IS teveiM een moe derschoo geopend de zesde m ons land waar curaubsen in ziekenver pleging kmdenpehandelmg hand werken enz worden egeven De offi eieele opening ge iedde door mej Ia M Couzy lantielyk leidster der NSVO wMOna nievr C J GkorisSSpr JHenburfE eert utteeiMettmg heeft aegeven qvtr de betekenis der mOedei scholen DK HANDEL iN TW DEHANDSCH MEITBELEI ott 4aa Omiintt NItttW SiadsHieutrs OP VUFHONDERD MAAL BARON KNEUT Slem N euwenhoixen over Gondiche herinneringen W t ben ik al dikwgl in Gouda opgetreden zegt h t kleine mannetje m d kleedkamer Vwiens gespierde armen doen vermoeoen welk een goed thieet hy vroegeb was Jlr u byna geen zaal hier waar Siem Nieuwenhuizen met al een op de plank heeft gestaan Mun eerste herinnering aan Gouda was met zoo prettig Ik was toen negen jaar We traden op in een zaaltje i U de Dtibbele Buurt Daar ben ik van een trapje gevallen en heb er mijn pols gebroken Den anderen dag stonden we te Helmond Myn vader sohminkte myn gezwollen oog at extra bij en met mtjn geibroken arm danste ik weer en verkocht mijn grapjes zoo als alttjd H n eerste kennismaking met Gouda was oofc al een ongelukje zegt mevr Nieuwenhuizen Ik was toen balletdanseres en verzwikte bij de repetitie op het tooneel van Kunstmin myn enkel Negen digen ben ik hier toen met die puniyke voet opgetreden En nu zegt Siem zyn we vanavond Donderdag vooj den vierden keer m Gouda met Baron Kneut Zelf geschreven zelf de tnuziek gemaakt In de mobiUsatiedagen van 1939 Toen heette het Rata kuch en boonen Geleidelijk is het gegroeid tot wat het nu is Geweldig laohsucces overaL Vanavond is het precies de 500ste voorstelling Mijn vrouw en ft hetuben ic alle meegespeeld Pauline Hiervié Jack Pisuisse en Mara Jung zijn p later in de plaats van anderen Cor van der Luct Mcticrt raat hc n Naar wU vernemen zal Oor van der Lugt Melsert dia van 19M af het toonaelgei elschap van den Stadsschouwburg to Amsterdam heeft geleld zijn functie sis intendant wegens gazondheidsredenen aan het einde an dit seizoen per 1 Aug ustui neerleggen WETENSCHAP lann lers reugdt Da vtarlianU g nunafoo Huut Da Deen sche gramofoonpiatenindustrie haeft meegedeeld d t voor de klank weergave een nieuw systeem is gepatenteerd EUj de nieuwe vindmg glijdt een foto elactrtsctie cel over een vierkante glasplaat waarop de klank is vastgelegd Daar biJ dit systeem de plaat niet l ehoeft te worden afgadraaid met behulp van een electromotor kunnen muiiek gezang ert redevoartrwen condor gerutsch worden weergegeven Varder hebben deze nieuwe pl aten een tooptijd tot 45 minuten zoodat men bUv een gaheele symphonie kan lïcluistereii zonder dat nien van plaat behoeft te varwlitselan Wel Is ean speciaal apparaat hierbij noodlg dat kan worden aangesloten op leder raolotoestel Da vervaar diglng der vierkante platen en nieuwe apparaten zal onmlddeimic ter hand woMen genomen De PriisboheerschinffWÜPt in Smds da aankoop van niauwö goederen op wlerlei gebied moeilijk en la verschillende gevallen practlsch onmog mk u geworden vaJt ar een steeds groeiende lbelaiigs LUng waar te nemen voor t veedetia sche goede ren De vraag van het pubÜlEk hiernaar heeft de vroeger met zoo beel ftk gezaaide winkels op dit gebied cm venduhuizen snel tal amtal doen toenemen De ej ploitanten hiervan zijn r herhaaidel k op gewezen dat het prljavoorschrlft gebruikte goederen voor hun artikelen slechta prij tn toestaan dde een maximum 75 pet van den tlirijs van nieuwe goedaren bedragen Dit heeft evenwil weinig leMiltaat gehad ln den geheelen twLedel andschen handel bleef men prijzen vragen dia ta hoog niet aaiden zelfs voel te hoog en soma exorbitant boog waren De PruabeheerscMng is nu hiertegen in actie geUomen en Woensdag J 1 la een landaUJke ooiitrole begonnen waarbij onmiddellijk kr ichtig werd doorgetast Waar te hooge prijzen werden gevraagd en ook waar ondarJis i lLe waarachuwingen nog met aan den pfijsaandu aing pUeht was voldaan worden de voorweri en In beslag genomen Dit gc schiedde m lAO zaken waarvan alleen al ln Amsterdam 40 De voorraden waren In verschillende gevallen zeer omvangrijk 100 kttehels bij een handelaadr in L eeuwarden 07 b j een in Limburg In dam provincie warden ook zeer veel m ubal i aangetrotfoi alkomstlg van vallingen bovan ifen MoenUJk en bestemd voor clandeatlanen export Bi etn handelaar in Kerkrsda vond men twee v a erus vol waarvan de waarde volgens geoDikwfde prhzen rond 10 000 bedroeg Ook la het Noorden werden twea voorraden ter woM de van tt ƒ 6000 ontdekt Hier atond aan schrijfburoau voor 75 geprtjid dat de bfindcUren zelf voor 175 had Ingekocht en dat Bhechts zoo laag geprhad was ten eLoda de PrUsbeheerschlng te mialalden Een andar hield groote hoeveelheden meubelen vast tot na den oorlog omdat zij dan wel duurtter zouden worden Ergens In Noord HoUand w naast den gewonen handelsvoorraad een aantal nieuwa en Mbrulkta naaimachines en stofzuigers galdbelegglnc opgeslagen en werd op deza wijze onthouden aan hen dia ar dringend b oeft aan habben Hoe bont men het mat da prijzen maakta moge nog bHJken uit do vol nde notaerin fBn een ameublement van 700 moest 1400 kosten voor en ander van 475 y ec men VK een kaat van 00 werd voor MO aangeboden an aen aol er huiskamer ameublemant vow 4B8 terwiJl hft lacltta lts mocht zijn Na 16 Juni reen kaarten meer voor OeknUne sigaretten fy dienat porasakan van bat Nodorlandach Oost Instituut meldt De huidige tabakspositia wtlat ar op dat bbmen afzienbar n tijd aan den verkoop van de O ratne sl ga return oen einde zal ztfn gekomen Jto verbAnd hiermede kunnen vin 15 Juni ms gaan rookerskaartan nwec worden ultgarelkt Hun die maanan alsnog voor een kaart ln aaiunerklng ta koman wordt vaneooht tich aohrlftalUk onder ovarlafpnc van deugdolUka bewijzen te wenden tot het Nadariandsch OoatXnsUtuut Laan van Mcardarvoqrt 40 te s Oravenhaga Nederlanders ln dienst dar Duitscha Waarmacht dienen iloh echter ta wenden tot den Fttrsorffaofflslar der Di itaohe Weermacht Nloolaas Maesatraat 32 AfUterdam NaderlatMlers in dienat der Wallen SS kunnen hun flhrUven rtohten tot dan rUrsorgeoffizler dar Waffen SS Sommlusstraat 3 te sHertogenbosch PtraoonUjk t eau ak kan tn geen gtval worden argewa t tarwljl brieven welka na IB Juni aji worden ontvangen niet meer tn bahsndallng niUen worden genomen De stent 4w 9 8 Luistert op Zondag 4 J ni van 11 90 tot 1146 uur over den zender Hllvcnimi 1 op golflengte 4IS matsr naar da stem dar SS Onderwerp vddloopan te Avegoor Hoofdprijzen taalaloterl Trekking van S Juni 2000 HflS IgMff 34978 M 10 3503 0 40 10063 iaS4 BOO 306 MO MM Mil M SMNM IVM IMS 1M37 100 aÉM 3324 3830 4101 6390 llOOg 143M 106 mm MM 39008 i uur oorkü freparaüe Vtrboomi Zwart ons U vervor HocdW Ingcnonwa DondwA Engelfrl 43 voor m k rin Heiid Hfbe aanvallen op Bonin eilanden en Markus Proef operatie tégen Soerabaja voldoenda vUegdekscfaepen beschikken om aanvallen ta kunnen doen op de ver uiteengelegen Jikpansche buiten posities Resultaat Amerikaansche be6prekin£ en De be reklngen welke admiraal Nlmitz opperbevelhebber ln het midden van den Stillen Ooeaan en admiraal HaUay oppert evelhebber in het Noorden van den Stillen Oceaan einde April met den opperbevelhebber van da Amerikaansche vloot admiraal King hebben gevoerd komen door deze gebeurtenissen in een belangwekkend licht te itaan Totdusverre beschikte alleen Nimltz over aanzienlijke strijdkrachten terwijl Hallay in bate Noorden alleen maar lichte eenheden onder zijn bevelen had TÏians zou King dus ook Hallay kapitale eenheden ter beschikking hebben gesteld Een twoede resultaat der baapraldngan tusschen de admiraals King Hallay an Nlmitz schUnt de eerste gecombineerde operatie te zijn geweest van de Amerlkaaniche Pacific vloot en de Engelsche AaJë vloot Deze operatie was gelijk bekend gericht tegen Soerabaja ZU had geen al ta grooten omvang en droeg de kenteekenen van een experiment Lord Lrouls Moujptbattan cond van Ceylon oen eskader waarvan ook eenige kleinere Fransche en Nederland cha eenheden deel uitmaakten terwijl Nlmitz naar Hawaii eveneens een klein eskader zond dat voor 99a daal uit Auab Usdh êm NleuwZeelandacba oorlogsbodem battond Balda eskaders vereenigdén zich en staomAan op naar een punt vanwaar hun bommenwar pers Soerabaja konden bereiken Volgens hot communiqiie uit het hoofdkwartier van Mountbatten werd de aanval op Soerabaja uitgevoerd door circa honderd bommenwerpers zonder escorte van Jagen Naarot men aan dat an modern vlledakAdilp twaa eskaders 36 vliegtuigen kan vervoaran dan 7ouden iSacbts drla vUagdekscbepan aan deze expeditie hebben deelgenoman Het Japansche legarberlcht schatte hat aantal aanvaUerula bommenwerpers slechta 1 vtjftig Japonaehe vloot wmeH f In Japan bagatelliseert men het optreden der Amerikaansche en Engelsche vloot ln da wateren van Zuid Oost Azit geenseina Aan den oenen kant bl ft da Japanacha leiding vasthouden gan het standpunt dat da Japansche vloot een gur lga gelegenheid moet afwachten om den AnMTikaanichan an Gngelschen strijdkrachten ter zee ean geweldigen slag to te brengen waarvan zij zich voorloopig niet kunnen herstellen daar Japan wanneer het geregeld zeeslagen ging leveren In verband met het varschll in productie op den duur het onderspit zou moeten delven ook al zoudan de AngloAmerlkaanache varllesan twee of driemaal zoo groot zUn als de Japansche Aan den anderen kant echter ziet men te Tokio in dat er en wel spoedig iets gedaan moet worden om de steeds driesier optredende vijandelijke vlootstrtidkraohten tarvg t dringen temaor omdat e n al ta gareierveerda houding der Japansche vloot rrünschien zou ktlnnen leiden tot landingen ln gebledan dia van eminent strategisch belang Het aantal stemmen dat er van JTapanscha rijde op aon ovarrompalaiul optrvdan kan worden gerekend schünt steeds talfjljker ta worden ook al valt uit nlats al ta leldan in welken hoek de ecrata klappen aventtieet zullen vallen Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr 3 roman van Johan Johanson Vt cal een andere schuilplaatsvoor haar zoeken ver weg maar emoet hoor je je moet me Helpen Depolitje mag er niet m worden gemengd Trude wie is dat meisjeT Heeft zegeen familie geen ouders broers ofzusters die haar missen misschienzoeken Ik kan je daar geen antwoord opgeven maar er ia niemand die haarzoekt Ridiaid h me vertrouw me al komt ook alleS je vrreemd voor Jekunt me dat idoar den fcrootstendienst ttewiizen van e leven Weer liep dokter Dix op en neer Mot spanning sloeg Trude den tweestrnd die in hem woedde gade Ten slott zei hii Goed Trude ik zal zwugen Ikwil zelfg nog verdet gaan Oc zal datmiisje bu mu in huis nemen M nmoeder zal haar verplegen van ha fben ik zeker ae is er een uit duizenden Is het zoo goed Nu gebeurde er iets wat Richard nooit zou kunnen vergeten Trude sprong op sloeg haar armen om zifn hals en feedckte zUn gelaat met kussen HU voelde het nat van haar tranen op zijn wangen Toen verborg ze haar gezicht tegen zyn schouder en nikte wild en onbedaarlyk Diep ontroerd en niet begrypend drukte hil haar zwygcnd tegen zHjh tan en wachtte geduldig tot ze kalm werd Hu duwde haar toen zjreht in den to l en liep naar de keuken Vjller Ilrude zei h toen hij terugkwam en hU reikte haar e n glas water Drink je bent geheel overstuur Oretif diponk ze het water en de alinsterlng in haar oogen gaf Ricnard e overtuigmg dat hÜ een goede daad had verrieiht Hoe wil Je haar overbrengen In mijn wMei nw n von4laat Degenen die haar dood Wenschen zullen natuurlij k zoo spoediigmoeeiük trachten hun doel te bereiken De g mee Richard VARE GEVECHTEN BIJ VELLETRI DuiUch aanvallen bi Jtissy voortgextt wel luAiweiiJks da taak zullen hebben ln te giupen ln de gevechten die ten Zuiden van Home aan den gang ztjn lerwul dus gesloten troependeelen op het oogeiUillk door de geallieerden met naar het Italiaanbche atrljdtooiieel kunnen worden geleid wordt blijkbaai de loopende vervanging van menschen en mateileel voortdurend ln den vereischten omvang voortgezet DaaibU zou het zwaartepunt vallen op den aanvoer van munitie en zwaar oorlogstuig welk materieel over de havens van Netluno en Anzio wordt aar gevoerd Alleen too valt het feit te verkiaten dat ondanks de ongewoon hooge vei hezen aan tanks kanonoen en voertuigen het vijfde Amerlkusnscne leger altijd nog in staat Is met massdlt pantserformatien aanvalszwaartepuntcn U voluien op den Westeluken vleugel van het Italiaansche front Wftnnetr men evenwel het Italiaansche krtlgato neel niet op zichzelf tiesi houwt mear In hf 1 kader van den totalen militairen toestand rn vooral met inachtnemlog van de tnvaaiebedoelingen der Engelcchen en Amenkantii in het Weïiten de gruepeering van krachten in het gebied der Mtddellandsche Zee nauwkeurig oiidei zoekt dan komt rntn tot velschillende interessante ontdekkingen In de eerste plaats moet er up geweien wordt n dat In Fransch Noord Afrika met inbegrip van de daar opgeroepen Marokaaiuche en Algerynsche troepen op het oagenblik li divisies voor den aanval op deh Zuidelijken flank van buropa gereed slaan Men kan innemen dut Itct eiland Corsica met zijn vele mogetijkhede i door het geallieerde oppcriMvel in de laatste maanden In den gro tj t mogelljken stijl is gemaakt tot een spiingplank naar de Fransche wellicht ook luar de Italiaansche Rlvlèra Deze troepen in Noord Afrika beataan uit tien divisies infanterie en vijf divisies pantserstrUdkrachten Daar slecliti geringe deelen worden geleld naar den siag in Italiè ilgt het vermoeden voor de hand dat men in het geallieerde kamp speciale tiedoelingen heeft met het ln leserve houden vaui deze foi mattes Bllikbaar jUen zg pas gaan optreden in samenhang net den komenden grooten aanval op de kusten van West Ejropa Daarop duidt ook de concentratie van landingsvaartuigen la de Noord Afrikaansche havens Het leser in Noord Afiika zou dus tot taak hetiber den grooten aanval op de kust van West Frankrijk te ondersteunen door een tandiugsinanoeuvre in Zuld FranklUk In dit geval echter kan geconstateeid den dat het hiervoor bepaalde con aan attijdkraohten blijkbaar avena Italiaansche front slechts een afleidihgsopdriu ht heeft waat wanneer men met deze formaties opeiaUeve bedoelingen van grooten omvang zou hebben dan zou het geallieerde opperbevel hl t Noord Afrlkaansche leger aanzienlijk sterker gemaakt iiebben tomeer daar generaal Fisenhower niet ln liet onzekere kan veikeeien over de kracht van den Ouitschen afweer ln ZuidFiank rOk Het zwaartepunt van het geallieerde optreden blijft dut gelegen ln het Westen van hieruit zal de aanval worden onder tomen die de eigenlijke betliattng moet brenffea opperbevel van de DuiUche iSLaoht in Jltt Döiiderddg bekend ligr Tjard m 1 O tjüWren zijn C anvdllen vooral op onze njen a Zuidelykc helling Hjf ybaner bergen en m den set rtB l rosuione voort Ten Westen vëlletn ilocgen on e troepen in Mtöe Kevi cnten alle met krach erJUuning van pantserwagcni If kct i teti zettan onze tnoeoen f iaiVB in h l gebied ten Noorden Jüiy in weerwi van taaien viian teeenstand en heftige te en voort In harde eevechiten anKlIJJt la iet Tin sajnenwork ing met foCTnatie El en la rvljegtuigen 3T vuan DantacTwaoens vemieHgd jlagvlieifVuiDWn en verkenners bovoii dit g n ied 87 viiandei li tuieen omlaag Ook m het jjitCi van de KJatiMtlien en m ïiebied ten Zuid Ooauen van Brodv jcpen plaatseUike aanvalsacties g Duilüchc CM Hongaarsehe forma ondanks hevigen viiandelliken jlltnd met aucce jiDuitaohe lu 4iljnMh NIEUWK REGEERINO IN BULGARIJE MInifter presi lent Boschllott h eft fflat ran het ontslag wi zijti kabinet aangeboden ótA door den ragentfit hapsra d is aangeiuimen De oud minister Iwan Bagrlanof werd door da regenten belast met de vorming van le nieuwe reg rlii Deze la Inmiddels m mencatteld KOR iE BERICHTEN fnnnaties A meriKaansche bonunen ra hebben m West en ZuidDuilschland op verscheidene Ixinuncn geworpen Vooral m K k en Hamm werd schade ht aan gebouwen en ontston verliezen onder de bevolking het rukigebled en boven de Westelijke gebieden werden vuandcUlke vliegtuigen neerge len V on fonmalie Amerikaaniboimnenwerpers die twven Roe vlooif veroorzaakte m het geI tn Plocsti schade en verhezen de bevolking Strtidkrachten jtDuitdie on Roemeensche luchtveridiiimx vernietigden 28 vUandelijke iMtuigen rSiHll Duitache gevechtavUeirtuigen llehi in den afgeloopen naoht afzonIke doelen in Zuidoost Engeland Waer normiM feoeatanden in Ecuador Volgens Heuter z jn de toestanden in Ecuador leer nel weer in normale banea gelre den VelasLo Ibarra is ln het land teruggekeerd eii heeft Ln een toespraak tot het volk aan gekondlKcl dat weldra nieuwe verkiezingan gehouden zullen u orden Vogeni onbevestigde geruchten rou Ibarra zich in zQn toeapraak zeK toi pr ldent hebben uitgeroepen lacMent met Brttechen persattaché in Portugal OiTvtrejc t de uitzetting van den Britachen persattaché Michael Stewart It Portugi wordt gemeld dat deze zijn dlplonwCMw onschendbaarheid had misbruikt ter ondersteuning van den in Portugal woncndan Spaanachen politicus en tegensunder van da Falanx Gil Robles De verkiezingen tn Blr D lersche regei nngapartij de Fianna Fall heeft een absolute meerdarhaid van 14 stemmen verworven Öt luditnuKfht en de marine heb I m de maand Mei van de Rritach BB ikaansche aanvoervloot 24 koop Hlij en liransportschepen met een nenUiken inhoud van 131 700 brt I imken goibrdioht en 23 andere ten met een g iamenlnken jn Ivan lOTOOO brt beschadigd Bo dlcn w i d n 17 torpedojagers en vaartuigen twee oncferzeeboo acht torp d vmolorboolen en drie Ifutuigen voor de bescherming m lp rond geboord Een torpedoboot INke tonH domotofbooten en andere l rttiieiM werden beschadigd OE MILITAIRE TOESTAND yMnftltalre correspondent van het D JX B itn sAiriJft dat het voor den wrdeelden toe chouwer van het t Blgclach Amerlkaansche off naief tn Oo voxiffe week Zondag loeiden voor den tweeden keer sinds den Beten December 1941 de oorlog m het VeTT Oosten uitbrak t Tokio en m andere groote gteden aan de Oostkust van Japan de airenes Voor het eerst IS du twQ © jaar geleden het geval geweeipfr toen een zwak Amenkaansch eskader dat van vliegdek schepen in den Stillen Oceaan was opgestegen onder het ï evel van generaal James Doobttle den tiuidigen opperbevelhebber der Amerikaansche luchtstrïjd krachten in £ n eland een aantal bommen op J apansch gebied iiet val ien Ditmaal was het loos alarm dat vermoedelijk alleen maar werd gegeven bU wljza van oefening voor de luchtbeschermtng want onmlddelUJk gavaar voor het Japansche vasteland bestond er niet Het betrof hier namelijk n gaoomblnaerda Amerikaan aclie luchtaanval op den Bonln ellanden 900 kxn ten Zuid Oosten van Tokio en op het MarhwuaUind 1J09 km Un Ooitan van d ffapanscha hoofdstad £ e asnvat ward ondernomen door vlarmotoTlgf bommanwerpMTs di waren gestegen vin vllagdala napen walkt door ui sterke vloot warden beschermd Xllt en twaadan aanval op hat Markus attand dat oorsimmkeltjk Amarikaansch b tit was doch in IMX door de Japanners ward baset gecombinaard met een aanval op het vroagez avenaana Amerikaansche alUnd Occam elka gedurende de Plnkitardagan w rd uitgevoerd valt af te leiden dat het Amerikaansche eskader in het Westelijk daal van den StiUaa Oceaan U bleven koersan Aangeden r ta Eelfdarttfd ook elders mat nama on Troak ln da Carollnen aanvallen zijn gedaan door bommenwerpers die van vUegdekschapaa waren opgestegen ligt de conclusie voor da hand dat de Amerikaansche vloot op bat oogenbllk ln het WeatalUk deel van den Stilten Oceaan met twea eskadan oparMrt dia elk uit voldoendo fWêf eenheden bestaan om eventueele slag ta kunnen bieden tegen een belangr k deel van de Japansche vloot en die tevens over f I oabHflJpelIJlt bimt dat de maaaa a nw in tiet vuur geworpen worden ij an leen succei hebben kunnen piM dat in eenlg opzictit bealiasend W m trontbreedte van slechts 50 km liceft Ki P lel te pumt slechts T5 km r TO t Ui Noordcluke richting getracht il la zrib met eena de geheM diepte Mt zoogenaamde Ouitsch voorterrein lirMen J i lfn hebtien de Anglo Amerikanen P Is slechts tegenover deelen der Ir rildlcrachten gestaan Daaruit mag 1 afgeleid dat de vijand h t centrum naMand dat Aiüetwijteld aanzlenlilk wraer naar hel Noorden gezocht zal JJW worden nog m het geheel niet heeft Ikhoogsie Duitache militaire leiding denkt J ttld met aan den slirild in midden l gewicht toe te kennen dal de 1 an gaarne zou willen geven Dien aomitl heeft zU haar maatregelen die dua gericht ilJn op de Euro gwieden waar tich de werkeltik lliir fI b urteniM n zullen afspelen IfJ verband moet ook aan de herleefde Wrljvijfiieid aan het OostelUke t n zekere symptonuitlsche Iwteekenis Wkend voorat omdat het inltla ISi n itlldlg van de Dultachera ult o oparaliea Ln kwestie hebben Heul niet andera ten doel dan het van gunstiger plaatseltjke voor IliT J oor den afweer van het Verwachte iSik5 0 l Oo Duttaoh Roe Ifi faaniche operatiet wMker fe i3J noop de aandacht waard ii hebben 2 4 k bovendien ten doel den om SmLrf voorberidingen van het vllande I 2 a 10 leeren kennen Het reaultaat I f trontcorrseUeaaveohtan verdient L aa daoht omdat het 4e DuMaehe it J de oniebrokan vaehMkracHt an iSr van het DuiUcha Iwar ln wn opnieuw duldamic damoniU eart A iha ItalfauuiMliA front ipS Ll toestand aan d ttaIlaan oha mS t InterrvatloiMle Xnforma llffi httt volgende KffïïïJ P Itallaanioha krUi IB Mn ln de vorige week er toa ge Poratieve reserves van de ge 1 ® P Itallaanschen bodem vrijwel alle moeeten worden op Mrt lJ wordt afgezien van apectala ai naar den aard van haar op awmede naar haar tegenwoordige i achter den Adrlatl Aan J de Knffeisehm en Amerilciman 1 faal 1M4 Opening van het vlschtetzoan Kn natuuriyk trekt da hengelaportUefhebber er meteen op uit an tracht een lekker xootja vlsch ta verschalken CNF Folkars lenvolle heeft bevaatlgd en J BV gekomen Hel volgend seizoen kom ik met een geheel nieuw stuk ook van eigén hand üa dan ttopen we weer eens terug m Gouda te komen öe eerste herinnering aan Gouda moge met zoo goed zyn latex zyn ze van den meest aangeiiamen aard geweest JUBILARIS BU BBLASTINGBN Oe heer C J v d Toorn hartelijk gehuldigil Giitcren herdacht de heer C J v d ïoorn ohef de bureau ter mspecti mvoerrecntcn en accynzcn alhier het feit dat hu 25 jaren geleden zijn intrede deed bu de administratie van sRyks belastingen In de stemmig versierde zaal van de inspectie werd de jubiUris met zua echt enoete en zoon m de ochtenduren m het byzijn van het geheele personeel ontvangen en hartclyk toegesproken door het hoofd der inspectie den heer Schutz die namens alle ambtenaren een bureaulamp aanbood Vervolgens voerden het woord de adjunct commies Heijmans en de commiezen Nonnekes en Tojiber waarbU een boekwerk en bloemen werden geoffreerd Een humoristische sanvenspraak door de heeren Braaf en Ehiert samengesteld en uitgesproken oogstte veel succes en besloot het eerste deel van de huldiging Hierna bestond gelegenheid voor belangstellenden den heet v d Toomgeluk te wenschen waarvan talnjk ambtenaren uit Gouda en omstrekenge jruik maakten Vele bloemstukkenlegden getuigenis af van de waarde ring die de jubilaris in ambtelijkekringen geniet De heer v d Toom heeft het verder gedeelte van zyn feestdag ai den familiekrmx doorgebracht BesmetMIJke veeziekten bi April kwamen de volgende gevallen van besmettelyke veeziekten voot mond en klauwzee Bodegraven 1 boerdergen Gouda 1 Haastrecht S Moerkapelle 3 Moordrecht 2 Reeuwijk 1 Stolwijk 2 Vlist 2 Zevenhuizen 1 schurft Bergambadit 2 boerderyen met 9 ii a n Bodegraven 3 met 103 Gouda 1 met 4 Haastrecht 2 met 12 Hekenorp 1 met 1 Moordrecht I met a N euwerkerk a i Ussel 2 met 35 Ouderkerk ad Ussel 1 met 21 Papekop 1 met 2 Reeuwyk 1 met 21 StolwnJc 3 met U Waddmxveen 1 met Zevenhuizen 2 met 20 jotkreupcl der schapen Bci ambaoht 2 lx erderyen met 12 dieren St lwyk 1 met 4 Nutwpaarbank Voirig e maand st eg het tegoed aan m leggers met 1J4 565 tot ƒ 7 382 380 en het aantal m omloop zynde laaiboekjes met M tot 20 647 Ook die Uit een loophok aohtdr een wonmg aan denWiUens zyn zeven marmotten ontvreafid WAT WAAR WANNEER euiilc BtOKOOp De spooktrein m t FKntJ a la M r i lin Muich Aanvuw 8 uur l aterdac vanaf 5 30 uur Zondag 1090 en vanaf a uur Zaterdag I uur Sneeuwwit en Rozeurood ScHiouwtniTi BtoM oop B ü part met IlM Werner en Faul Hartmannl Aanvang V uur Zaterdag vanaf i 30 uur Zondlf vanat 3 uur Mjiandag J en 8 uur nuHa TiMatrr Liefde u ekt lUt met H H i mlcenKller én Oakar Slma Aanvanc I uur Zat cda Maandag en Dlnsdae 2 30 I 1 8 uur Zondag vanaf S uur Reunie foyw Cabarel programma mlntatuurlejut met o a De SUrley s en KM V Imlat Aanvang Zaterdag vanaf uur Zondag vanaf 2 uur APOTHEKEBSDUNIT bieeda aopend daa nachta aUMn voor geiieaamiddelen ApoUi P WeUer Gouw ln KERKNIEUWS Ned Harv Kerk Aangenoman naar Rotteidam Feyenoord da H J tan Heerden ta Dedemsvaart Aangenomeei raar Uitwijk c a I toei cand Gvd Mtulen hulpprediker t Doom Oeref Kerk BedanJit voor Koudakark a d Itljn da M Hamming te Oud PelMla Oeref Oameenlen Beroepen te Zeist da H I t tenberg te Vlaardtngen Dat dele je niet De politie zal lou waaiacbunlyk nagaan nMi den keliik niet Je h bt gelyk ik weet niet hoeik je daidten moet Dat hoef je niet maar Ik hoop dat e me ze r spoedi alleg zult vet te len Wat r je nog vragen wildath b je de krant gelezen In Amstepdjm sdiunt een gelegenheid te zun waar aan de bezoekers verdoovend middelen worden verkocht die ï oniniddeUiik ter plaats kunnen gebruiken De t olitie van Amsterdam meent zeiker te zun dat de eigenaeitvan die obscure gelegenheid zich iaUtrecht bevmden Het kan toevalzun maar dat meisje is een lachfroffer van vcrdoovemle middelen Hefkan zlin dat 7c te veel weet en da e daarom bang zïin dat ze net Cbovenop haalt o fttchard haal haar vanavondItogt Op dit oogenblik kwara het diens meisje den turn m Commissaris Herber vraagt u t spreken juffrouw Trude verbleekte Richwd nam haar hand en drukte die Wees flink en zeg wat Je denktte moeten zeggen Met loome schreden ging TVudenaar den salon Commusant Hobarhad het zich gemakkelijk gemaaktHu steunde geweldig en verontschuldigde zich op norschen toon dat hUniet kon opstaan Trude hulde zien ineen pantser Waarmee lun ik tl van dienst zba commuisarii De oonmvissaris keek haar met zyn kleine scherpe oogen doordringend aan maar kon ojj het koele gelaat van het mel nteU leien Wordt vaiTolgd WANNEER VERDUISTEREN t Tot t Jwd meet verd ta e d wordoi na tlM tat B M aw 2 Janl Maan op M U onder iSl i Jnnl Maan op ITJ onder IJS 4 Jnal Maan op 19 06 onder H