Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1944

Ktlt 2 tercUg 3 Juni 1944 Bureau Markt 3t f Telefoon 1749 PMtrekanlnc 48400 GOUDSCHEACOUDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüs S cents per nummer 83ste Jaargang No 21562 Chefredacteur r TIETE9 Oouda é WIE ZEE HOUDT WINT DE REIS Meldt U voor de Kriegtmarine Indieaaltrecling hi de Knegimanne ia nngeliik dm ledaran Nederlander maschea 17 4 laac Aaamalding aa nbclilingen b4 da Manneannahmeslelle Weal Plompetocengrachl 24 Uliaclu ale Halen en OilskomiiiaadaMuien ea de eeliillende M MeldeslelleD in NedeHand ar t fen $ u lmtlitsfr ltoo tttb90in mlWta r Belangh bbend n CftUamn dch terwtfcruffliiff VU nadarc laUcblteon t weiMlra tot d atdMUnt vma b t lolomwUfburMU van iMt Ned rluid ch Rood KniU JuUuwvan Stolberclun tfSB armmnhMe onder op MVft van M voUMHi moC llJk ff ffveiui omlrwit riiuuun voortMuami ci oortMWtiim lMro p w rk v r n laatet iMKemto aötm tr gcïnt Htviga gevecMen bij Velietri en Valmontone duren voort TegenaanvalUn bij Jaity afgulagm UêL opperbeifel van de Duit wec t maakt Vrudaf j d rware gevechten m die Utren vooral ui het van Velletn en Val 2 n lot de trootste hevi Z3 iin opgevoerd heeft de 53dvaar l neid van onise troeETjich altijd weer weten te Kfiiaven legen de numerieke rrmaierive t overmaoht van Z viiin J Zoo werd daar ook reri weer de met gpcontreerlitfnlerie litfnlerieen panUeralruditpn en met ondersteuning zuT tt rke luctitstnjd fe i aenvallende vijand pen n een tenkboot tot zmken Eïr werden taifdke gevangenen gemaakt Aan het Oostel e front sloegen stierke Duitsche en Roemeensche troepen ten Noorden van Jassy vru sterke te enaanvallen van de Soviet af en 7uiverd n enige pene tra tieplekken Sterke Duitsohe en Roemeensche formaties eevechts en slagvtiegtuigen brachten merbij den vnand zware verheien toe aam menechen en mia eneel Aan de rest van het front ontstonden er buiten plaaliwlijke gevechten ifi liet voortierrean van de Karpethen geen gevechtshandelingen van beteeken IS In den fgeloopcn nacht ondemamen fomMitiee terk Duitsche gevechtsvUegtui en geconcentreerde aanvallen op de spoorwegknooppunten Ka atin en Fastof In de Finsche Golf k een SovjetRussisch bewa kings vaartuig na miuntreffers gezonken Btj een aaaival ógior veertig Bntsche vhegtuigen op een Duitsch konvooi vooi de Weëlkust van Noorwegen worderi door escortevaartuigen en luchtdoelgeschut aan boord der koopvaardMschepen elf vliegtuigen vemieterwijl twee andere toestellen m werden geschoten S ilaan gebracht Een intuacfl afgegrendelde penetrate Ut de vijand ten Noordoosten K Veiletri kon bereiken tt hem uiterat zware bloedige ver X dezpn lonlaector heftVben zich j tie divisie infanterie onder luite irtgcneraal Pfeiffer de door deeE van de vierde divisie valacherraSgn v rrsterkU derde divisie pantSpwiddiers onder generaal majoor iwKer en een uit eeiihpden van het jiMT en van de valtichenntixiepen aeiigeslelde gevechtsgroep onder uitenantgÉneraal Gremer uitmunugd onderateund door artillerie en ttat luchtdoelartillerie van de luchtatdit zich bii onder onderscheiden Dm nadits opereerende atogvlieglil vielen vljandeUJke batteruen Hl colonnes In het gebied van Artena ilimede de plaati neU met bommen M iKiord wapens aan Aan de NoordeUto helling van de Lepiner beigen bben onze divisies iich na het atweren van talrijke vyandeUjke aanwllen gedutancleerd op den Noortelulte oever van de rivier de Sacco bi net Kebied van Sora werden voor gate nu uwe stellingen alle aanvallen o den vuaBd afgeslagen Uchte Ouitache zee udkicaclvten Iwchïen voor Livornrt èeh Bntsche or êdonKvtorboot tot zmken eji beidiidiigden een andere tmot emfijig Voor de ku t van Dalmetie hracht ril MS vx lledig bezatte kuitmotorsche f TOESPRAAK VAN DEN PAUS Ot l aus heeft ttUteren eeu toeïprAak gekottdtn tot dft Icdun van tiet college vdn tf4tulen tU heut blj inond van dt n iMwn van hrt coUege kardinaal Grantto Sttlli dl Belmontt hun galukwanachenn uanKebuden ter gelegenheid vantien nauindag D Pftuj begon i n toespraak met de poote irnarten to inemareereti die door wen ooriug zijn ttweiiggebiacht Lu dit verband maakte dt Paus sptLiaal fiWig van d Dtt cds herhaalde EogeUchAMrlkaaiLschti luchtaanvallen op d t d Um en zetde hlJ dat deze vOUtrcict niet éMM ut de onigtvULg van da eeuwige Ml gemunt waren geweest Rome mag ech K In gMn geval tot toonetl van den titrijd MMlen Volküiuen onpartUdlg zeida de Pauw Mt grOoten nadruk te willen settien dat tikètn die de hgnd legen de euwig E tad v Mt o te heUen zoowel voor het oordeel m de inensthhctd als ook voor den lethiHMoei dti GüddeUJke gerechtigheid zal ntft als ctu inoedeimoordeiiaai dem belcgeiin g geen plundering geen tiMlemle van vroegeie lijden kan eehter ver lildken woiden met den legejiwnordlgen nMd der inwoneit van Rome H a n opsomming van de hulpmaatregelia die van de 7iJde va het Vaticaan en tui de zijda dei kerkelgke orgahisatteb binMn Rot e reedi voor de bevolking z n gewffleti dfelde de Pauö mede dat hy ook M PkuselUke vloot voor de hulpvarleerung ttn de noodlijdenden heeft willen vormen fa in gehrulk ittUen Dit plan U echter fc l ii tot dubvei tnlstukt door de omstan i ft ld dal fcn er groote oorlogvoerende NOMgendheden hiertoe haar toealemrmng tlt geweigerd Vrvolgens maakte de Paus gewag van de drndaagstlic btroomingen die een v are nmteling teweegbrengen en l fde hlJ wiBidruk op de noodrakelljkhetd dat deze JBharmonie bleven met de normen van het vartitelljko leven De loonisch katholieke wk kent hierin geen compromissen Ju Ut verband richtte d Paus zich vooral l het lationallsme en het naturalisme w Uatate twee eeuwen waardoor t Chrls om ook bij velen die zich nog thans Hirtiten noemen van zijn waarde beroofd J r lftlgd Is gewocdcn Ttii ging de Paus over tot het beapre n der vraagstukken van den komenden j Over de vormmg van dien vrede 700 2 U tUn tot duqver echter helaas voor JJ Ifootste doel slechts woorden van on Ijpd gtsproken De uit rtie onchristelijke rj ütnlngs en vredesplannen ontstaande JJiWnische en sociale loestitnden dreiRen r H gecsel van de toekomst te worden a4t Bi the $ aHd UIT EEN HINDERLAAG NEERGESCHOTEN In de ochtenduren van 30IMei wea l d beheerder van het kifdertehua Oe Beele m Voorst povmcfc Olderkuid de 50 j riKe RuksduiLscher SinKenstreu in het jark van het kinderteihuis uit een hingterlaag doodgeschoten aangetroffen Het onder oek hteft uitijewezen dat de moordenaars illegale elementep zyn die met een auto in net park van h t kindertehuis waren vaitgereden en die op Smgentreu uit een hinderlaag het doodeluke ot hebben gelost toen d e een onderzoek naar het verblijf n de auto in het park wilde mstellen Naar de daders wowjt nog gezocht PolUiak weekpraatic riet politiek weekpraatje van Max Blokziil uit te zenden op Maandag 5 Juni over Hilversugn 1 om 18 45 uur draagt tot titel De strateeg in de tram Leiftetera Dnitache vrouwelijke Jeagd in oiu lanfL Gisteren zijn vijftien Duitsche Gebletam delfUhrerlnnen en de riikareterentln dr Juta RUdtger in on land aangekomen voor een bezoek van ongeveer anderhalve week Pe eerste twee dagen ia het gcielachap de gast van de BDJA in Valkenburg waar de rijksreferentin morgen een Wiinpelweihe zal houden Vervülgene aal het gezelaohap de gaat zUn van den Nattonelen Jeugdatorm waarbü een bezoek zal worden gebracht aan Blanelim Botterdam Den Haag en Amaterdam Het doei van dit bezoek ia de kameraadechap onder de Gerniaensche jeugd te bevorderen De dnflren worden gekrent tn den Weetiendschen tuinbouw la de gpootate aeuoendrukte aangeoroKen de druiven wolfden gekrent teder jaar tieteekenV dit vooral voor de Weetlandache vrouwen en mel Jea dagen vnn harden en nioeiiUken arbeid In de wanne kassen waar de zich vormende druiventroasen de bewerking ondenfaan doordat liet aantal vruchtles die later de korrela zullen aamenatellen tot het geweiischt aantal wordt beperkt wereld moet plaats 7yn voor de vrye illnf der nttionat krachten van lie SSSl HET NIEUWE BDLGAARSCHE KABINET l ez bewerking die hlnnen een korte periode moet worden gedaan omdat andere de vruchten zich te veel hebt en ontwikkeld kan eiechta worden uitgevoerd door degenen die van het vak op de hoogte sijn en dit kUn ook de Weatlandache vrouwen en ineialet die van lon a at bU het krenten van de druiven behulpzaam waren i w B correspondent van het ANP te meld te B en Ia de WiUielmMreen verklaarde 5 tlel de JJJ meldt Het nieuwe Bulveanche ka wt 1 te BetlUa met een kort commentaiu Ia de Zonder andere vrudhtjea te beschadigen moet met de vlofera het teveel aan vruchten worden verwijderd OQtwIkkellni den Verwachten 2 iwonien heeft Op fiUtenUnAwh poU y lebled zal nlela veranderen De verdoe van het kabinet met vier mllltolren fcit dat SUnuiel minister van Bto2r5J 7aken geworden Ie wUzen op PJr ke kiterne concentratte welke ook yedoniache lebteden omaluH Over het 2Jen loont men zich vol VM trouwen ten fc J VMi de toekomMIfe ontwikkeUnf op I van den BaUun wmen verwachten cboote iatansche operaties Brllache berichtendienat meldt te Ib i ioenijilnf ven meenin dat de 57 apaniche opdrattea zich bntwlkkef i vemlettcenden aug voor de Ik H lebleden die onder het ezs Z yn ktn aUan Olt zou kunnen geti 2 i I Voor de ealheerden een nieuw Qk trum In den Stillen Oeeaan loudM iSr unnen vormen Een mlliulre RxffdkSr viin de Tijoen ktneeaoh receerlnc Ij Bkl a d dat de Japannen alleen m uJ ed van Hankku naer achatting Si hebben eeoncentreerd Men ver g r Joeniklnf ook dat het nieuwe KS enaief ioh tot Kwantoen wivjal aa uiutrekken Na de kassen waarin wordt gestookt sullen nu spoedig de koude kaaaen voor deze bewerking gaan volgen KBBKNUUW Ned Herv Kerk Beroepen te Molttteort tfa J R Cuperua te Oooni tlk Beroepen te Papendre j it toez da I Kievit te Oaraf Kerken e r ofpe n te Dettt da B W J ngelkea te Meppel Brute oorlogtvoerihg Een jj etuige van de beschietuiA van een trein in Nederland door AncloAmerikaansdie vliegen aciiruft 1 PWrtelBe Tot r Ie J n van den An loAme nZ luchtuavel op Maraellle 1341 SE n het leven ekomen In de ileiï n Hiien tl gewonden dnkleiu Neer de It uit AlgJera meldt van de Gaulle neer Londen 2Jï ilubleua Amerlkeenaiihe uitorl5 èX f lelilxeem aevBl 9 wS aoldeten elke tü nt aa van den orlef hu getiuwd e k la feMeken dat Kort geleden hebben de AngloAmerikanen een nieuwe bladzud van hun ctMngnentaar op het algemeene volkenrecht iteichreven Of zou het w ir ilechUi e i vergiMuiig zun dat spelende kmderen jn soheervlucht aangevallen btHMiera die hun werk vernrfiten besdioten en tremen als militaire doelen Hider vuur genomen weiden Nu ja dit was tbt dusver m hoofdzaak m bet Duitsche rijk geMhied eo dat lim toch altnd oog eenige turen nidens met den D trem van hier ihTz et leven fa Br tien Bof Nt I tS l aanie dnl aiT oerlchtandtenet kiÉT reu van 11 fZi De oude Jan de Vriai adiudde ongeloovljr zUa hoofd met de witte haren toen wU na het eerate t encht erover fpnüEen HU geloofde het eenvoudiii iet I at zooieti bovendien in zijn Nederland R u kunnen eetteuren onmoffeliik Züo jonxen tUfod naait hem ook hti aei niéta do uH ilin bUk apnk meer dMi woorden kunnen zegeen wat Ml de oude nu zemen Jeer vQMen huw leMn ICy klinkt img in de ooven het geJjammer dar kinderen en het csteun van 0irmmde mannen en vrouwen die uren tang k hun bloed lUMt den Ooordtjk laffcn en h t jOaditoffer VERPLICHTE AANGIFTE Van gevonden vliegtuigen en nft vliegtuigen neergeworpen voorwerpen De Riikscommissaris heeft blukens het heden verschenen Verordenmgenblad een verordeniqi uitgevaardigd waarvan artikel l aldu luidt Htl die vliegtuigen ondenjeelen ot apparaten van vlieigtuigen dan wel uit vliegtuigen neergeworpen voorwerpen van welken aard ook VHidt IS verpüdit deze onaangeraakt te laten liggen en van de vondst onverwijld aangifte te doen bi de dichtstbii zijnde instantie van de Duitsche politie of bil de dichtsbvi ztinde Duitsthe militaire instantie De aangifte kan ook geschieden bU den dichtstby zljnden burgemeester of bü de dlehtstblj zlinde Instantie van de Nederlandsche politie of van de marechaussee dere zenden de aangifte onverWQld door aan de dlchtstbij zijnde in het eerste lid genoemde Duitsche Instantie Artikel 1 Hi die In utrijd handelt met de bepalingen an artikel 1 dan wel deze tracht te ontduiken wordt voor zoover niet volgena andere voorschriften een zwaardere straf la verbeurd gestraft met tuchthuls traf van ten minste een jaar doch van ten hoog te vijftien jaren gevangenisstraf van ten hoogste vüf jaren of met geldboete tot een onbeperkt bedrag Naast de vrljheldi traf kan telkens ook een geldboete worden opgelegd De bij lid 1 strafbaar gestelde feiten zijn strafbare feiten als bedoeld in artikel 2 Ud 2 der verordeningno 52 1940 betreffende de Duitache rechterl ke macht voor strafzaken zooals deze werd gewijzigd bU Verordening no 50 1943 Deze verordening la in werking getreAtn op t Juni 1944 HKI VERTOONEN VAN VANEN VLAGGEN EN WIMPELS Blukens het heden vrsdienen verordenmgenblad is b i verordening van den Rukscommissaris het vertoonen en huschen van vanen vlaggen en wimpels van iedere soort voor zoover m de verordenuig met anders is bepaald verboden Het Verbod ia met van toepassing op Be Duitsche weermacht de Waifen SS de puitsohe poliüe en den Rilksartwidsdienst alsmede op het voeren van het teeken van het Roode Kruis door de daartoe gerechtigde formaties en mstellingen bestemd voor de genceskiuidige verzorging en de daartoe gerechtigde vereen tg in gen en personen Zulks geldt ook en aanzien van het göbruik van vanen vlaggen en wimpels ten dienste van het openbare verkeer en beroepsvervoer voor zoover een en ander volgens de bestaande voorsdhnftpn dient voor het verloop ran het verkeer of voor de regeling daarvan In het tiizionder blijft het geldende recht betreffende het voeren van vlaggen op het tOTcin van de scheepvaart onaangetast De Rjukscommissaris kan verdere uitzonderingen van het vertx d toestaan HU dl In strijd handelt met de bepalingen van dere verordenmg of met de toegestane veigunringen dan wel i tracht te onidutken wordt voor zoover met voLgena andere bepalingen een zwaardere straf la verbeurd gest aft met gevangenisstraf van ten ioof vij jaren en met geldboete tot een onbeperkt iMMirag of met een dezer stiaffen In ernstige gevallen kan tuchthulsatraf van ten minste een jaar doch van ten hoogte vijftien Jaren worden opgelegd De strafbaar gestelde handelingen zijn trafbare feittn in den in van artikel 2 lid 3 der verordening no fta 1940 betreffende de Duitsohe rechterlijke niacht voor strafzaken züoals deze werd gewijzigd btJ Verordening no 90 1943 Deze verordening ia in werking getreden op 2 j unl 1944 Verbod tot ondeisteunlRg van krijgsgevangenen of onderdanen v viiandelijke staten Verordeninjjewbldd no 8 bevat een verordening van den Rokscoflunissaru beteffende het verbod tot ondersteunmg van kriigs evaiigenen of onderdanen van vuandeliike staten In artikel 1 is bepaald Hl die leden van de voornruülge Nederlandsche weei macht die zich aan de krugsgevangen chap hebben opttrokken dan wel ontvtuohte of niet toi hjpf bezit van een bewijs van vriilating of werloC zjjnde krugafievani enen onderdak rschaft vcrbcr t of hen op andere wijze behulpzaam Is woidt voor zoover met volgena andere bepalingen een zwaardere straf is vertMurd gestraft met tuchthuisstraf van ten minste een jaar doch ven ten hoogste vliftign Jaren of met gevangenisstraf van ten hoogate vUf jaren In ernstige gevallen kan de doodstraf worden opfelegd Op gelijke wijze wordt gestraft hU die op geloofwaardige wljse kennis krijgt van het feit dat leden van de weermacht van een met Duitschiand oorlogvoerend mogendheid Dui ten gesloten troepenverband in umform of in burgerkleeding of dat andere personen die aedurende den ooi log In atrUd met de bestaande voorschriften uit het vijandelijke buitenland In het tiezette Nederlandsche gebied zijn gekumen hier verblUf houden en nalaat hiervan onveiwijld bU de dichtst bijzljnd instantie van de poliUe of de dichtst buzljnde militaire inatantie aan fte te doen De atrafbaar gestelde feiten zUn die als bedoeld in artikel 2 Ud 2 der verordening no 53 1040 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken zooals deze werd gewUzIgd btJ VecardeulnJ na 90 1943 Deze verordening ia in werking getreden op 3 Juni 1944 VerkaepverlMil vaa mbber e an ae r venglasitagaft Ingevolge een beachikklng in de Staatsïourant van 1 Juni 1944 I het verkoopen en afleveren van rubber conservenglaaringen met lip aan grobt en kleinhandelaren verboden Omtrent de voorwaarden waaronder vergunningen van dit verkoop en atleveringaverbod lullen worden verleend zullen nadere berichten volgen werclen van den duivelachen moordlust vaut onmensdieluke tegenetamders Menige volwassene keelde zich om om geen getuide te zijn van zooveel nood en ellende alg hh in zun geheele leven nog niet had meegemaakt Voor menigeen was het teven een ruw ontwaken Of misschien wel voor velen Ik zmt niets dan helpende handen waar zich eriiens een moeelukihei i voordeed werd aangepakt Kmderen droegen emmers water vrouwen en mfisjes hielpen gewonden veitouiden troostten waar het leed tranen in de oogen deed schieten mannen droegen draaf uren aan Een mdruicwekikend beeld van een hulpverleentog 4ie uit nood oiititond en een ana al van aaamhoorwheki geeft utMPtuascheü Duitictw soldaten en ATl eitaménner met Icraaitige handen aanpakkend waar hun optreden vereischt werd Zouden hier de grenzen der terreflr luuen Zou nu met de tiattooota ge vallen zUn en de weg wat een ml ao iade willekeur veraperat waar menadien zich zoo Hard en vaitberaden toonen kan da omvan van aen brute o rlo voeriiiff mg zoo ffoot ün zU zal een stKXiei heotien De nood leigt banden dat heeft de jongtte lalhartiM aanslag op de N derlandat e b lking aangetoond En uit deze band zal de tegenctand ontstaan niet da ontfcipdinA Prijavraag voikameultelen Tor bevordering van de gezonde ontwikjcelini van het volksmeubel schruft de secretaris generaal van het departenicnt v m Volksvoorlichting en Ktuisten een prusvraag uit Het IS de bedoeling ontwerpen te verkriigen votw een huiskamer ameublement voor een eenvoudige moderne étage woning y Op het ecrate oog mag het tijdatlp van et uitschrijven van de prijsvraag zeer on giiistig lijken De algemeene oiiiitandigheden de schaarachte aan materialen vervaardlgingsverboden etc hebben ook In de meubeliiylliatrle groote moeilijkheden veroorzaakt Er mag echter niet worden velgelen dat eenmaal weer normale toestanden zullen terugkeerem Dia mogen oni niet onvooibereid vinden In het bizonder zal nu reeds aandacht beateed moeten worden aan de verzorging van de moderne volkswoning waarvan de meubileering een belangrijk on derdeel is De toeatanden op dit gebied eischen dringend verbetering en het is het doel van deze prijsvraag aan een goede oplossing daarvan mee te werken Er worden prijzen uitgeloofd van iOM 760 en 900 gld voor de beste ontwerpen benevens een aantal premies groot ƒ 250 De deelneming staat vrij aan alle Nederlandsche beeldende kunstenaars die hun aanmildingaplicht b j de Nederlandsche Kultuurkamer hebben vervuld en niet geweigeid zijn voor het lidmaatschap Het pi ogramma houdende nadere bepalingen omtrent de prijsvraag kan tot en met 30 Juni worden aangevraagd bij het bureau kunstnijverheid van het departement Prinse egracht 21 Den Haag De aanvragen moeten schriftelijk worden Ingediend onder vermelding van naam kwaliteit en adres van den aanvrager Nieuw arbeidsontspanningsoord N A F Deicr dagen heeft het Ncderlandsoht Arbeidsfnont wederom een airbeidsontsoanningaoord ih gebruik genooien en wel de Plasmoien te Mook bii Niiimegen Dn ontapanningsoord waaiibu zich een zwembad en een gelegenheid tot zonnebaden l evmden ligt m een zeer raaie omgevme De wericers die tloor de vertiooKde inspanning ontsnannmg tiehoeven isunnen hier zeker weer op venhaal komen V Zn die meenen hMrwoor m aanmerkang te komen dienen z + i te wenden tot den sociaJ n voorman of tot de lafdeeling Arbeid sontapamimg van de r meeii9dhao VTeugde en Abeid die leromtrent nadere mlvchtingen kunnen verstrdtken Burgergeintemeerden in Ned Indic Het Nederlandaclic Roode Kruis ontving mederom opgaven van in NederiatidBeh llldie geïnterneerde burgera ven NeUtrlandÉciie nationaliteit Van de navolgi nde gelntemeerdei kontien tot op heden de adresbea der naaafce familie betrekkiifgen of van aa re beiai hebbenden hiel te lande niet worden opgespoord Achter de nanitn vindt mti een korte aanduidng omtrent leeftyd en beroep Aoija P J 4S oud aqklaat ArjV J T 50 werkzaam bQ hotelbedrtjf Bakker T 511 o udaoldaat Bcckx T B 50 oud aoldaat Broek J J M mlHtaln Broekha b G N C 81 directeur van een maatachippij Buren J V 06 mlUUh Coater C J 4 flUaalhouder Coater F W 30 studint Coule A 47 beroep onbekend Oreteer V M beheer Ier van onderneming Croeaeir Vlnkaveen E F W 71 boekwinkelbediewle Croll E 59 tcerUng chauf eui Croll W 53 werkzaam btl een mtj Croon H V 59 hotelhouder Croucha M J H J 46 werkzaam bij een miJ Cruyff H J ts hoofd hamdala79ak Cupld C 39 schepeling Doodera A J C 9a oud soldaat Dijk A M A van tl oud soldaat Ebena C R 30 officier Ichten J J van 6J werkzaam biJ een mij henaclMen D 49 werkzaam bij aen mb Peiutchoiten J 96 vertegenwmSrdlgar van tan plantage Efferen Hugo van 41 restaulatiur E tbertaBerk Jan 51 kapperabedr l eraat Hendrik van V student Egernat Johannes van 20 student Egmoml C H C van 90 fabrtekshoofd EIgersma H S3 weikzaain bU cultuns Elmgi GerrH 38 accountant Elliner C F 1 hotelbeheerder llmer W 9S ambteoaaf Llzeiiga G F ig suidint En el C H ingenieur bij een mij Enkel Hendrik 93 gepensioneerd Engel M C 39 beroep onbfkend Engelkamp A H C C 54 gepenijonneerd Engeh Pieter M aonder beroep ÏSKh M van der 75 zonder beroep Brades tair CraaoMif J J 1 dagfeWer rkalena Jan van 5 7ii ndvr beraep Eshuis Jan 80 teiieinloneerilEwJer J C 80 laeranr tvers 11 55 jockey Evera B J 5 zonder beroep Byk p J van 86 gepeniKmneer lyk Willem van S2 zander beroep Kyadan O van 54 apemioueerd Faddema R W J 43 haodelaar Pokkema S G tf bouwkunAf IBgenieur fohner R B zander beroep Fontejrn laaac S8 handelsman Fortgaa Chrlatiaan 39 werkzaam op abriek Fttuwles W A 40 leeraar Franken Marttnus M hoofd van een labriek Frans J H 3 ambtenaar Frankfort O T 55 gepenKMieera Praant Bamardaia Bar tholomeus 93 werkzMffl bö vBegtr trie FrauenJeMer A M 18 gepen Premerle C J 41 holalmanager Framery H de M beroep onbekend Freudenbarg F W 55 werkaaam bU aaportbedrtjf Fitezenberg C tl rark an bil bakkerabadrljf Frtiachy WUIain aehapaHaf Puurman A W 91 taHpaeteur Galen G J an 17 zonder beroep Galen 1 L van IS zonder beroep Oeurtaen P 3S zonder beroep Mur H P J de 41 oud aoldaat Hartung F A 27 wvfkaaam bg araenaal Humana Franclsctw 4 werkzaam biJ een mtt Hlajen I 12 werkzaam bil araenaal Huigeiv H 44 tonder beroep Mulaman H J W 45 huiseigenaar Hulamana W X J 19 eHideni Hulaaen T J van M hoOfd kantoorboekhandel Hiilswlt H 90 werkzaam bU exportbetkijf Huni lk I A van 53 warksaam bh een mij Hurk EAR van d 91 hotelhoudar Hurken AloyMua 98 werk saam bU kamershcdrijf Hut M B 98 hoofd van laboratorium Huwae 40 oudsoldaat Jaaaan A W 41 militair Kleeman L J H 31 mUilalr laauwan N van M zoiuler beroep Lentze A D J 41 oudml Hlalr Macvllle W 39 Dftlder vkn gasond bekl Meyer D J 99 oud mlHtalr Moer C Wa Do a JartMTivV fpolw W LurUn ulf Mf rtog tbowh kw m dM r daffon V 6mtm M b rryft vo l ftlw rtfd 1 boUla mat M jp l r rm 4 i ff wMJ mv4 4 nutlM vonmidliNCan éUfP Htf to fiiam In höt itokanliula aan d bekomt vorwonlUaf ta ovtrted fe B t W van 54 oud mlUUIr Mreyen J officier Nagelma tera H 50 ou mlll tali Nleuwenboer H A A 5 oud mlUtalr Ptnon F A 97 oud eia talr luyTn T P van der 19 werkzaam b araenaal QuaweM A 44 niUMaIr iMvlnk A A 80 Afwhuweliflc K isdrijt tt Haarlem op tweeden IHnJu terdag is in de Mooie Nel bM Spaamdam gemc nt Haarlem aen afitchuwelilk ml drijf gepleegd De negenjarige Jople van der Tuin wau daar met eenlge vnendjea gaan zwemmen Blj h t naar huls gaan mUten zy Jople wiena kleeren echter aan den kant van het water waren achtergebleven Zij herinnerden zidï dat hU met een man die Maar ook gezwmnmen had in gesprek was geweest en vertelden dit aan de oudere die onrnlddeUu aan gifte btJ de politie deden Dm wist spoedig den man den 3B Jar1gen schilder A S uit Haarlem aan te houden Hoewel hlJ aanvankelijk verklaarde niets van de zaak af te weten bekende hij later met den Jongen niet nader te noemen handelingen te hebben gepljeegd en uit vrees voor ontdekking daarna het knaapje zoo lang onder water t hebben gehouden dat het Keitikl was De politie Is op de aangegeven plaats gaan dreggen doch vond het IlJkJ niet Gister Iddag is het stoffelUk overschot echter ioor ttft hd van de Haarlenu che reddlngfrlgade die op de door den dader aangewezen plek was gaan duiken opgehaald De dader is gaeatelUk niet geheel normaal Voorwaarts kameraden De persdienst van den Nederlandschen Omroep d elt ona mede dat In de ultze ding Vooiviaarta kameraden waarin S9 oorlogsverslaggevers berichten over den strijd aan en den opbouw aohter het front een aantal Nederlandsche vrtJwlUigera groeten zullen doen aan hun famlUe in NMler land Aanstaande Zondag komen de volgend vrijwilligers voor de microloon SSöber scharführer Frani Goedhart Uscha W Keoper SSUscha Hens iens SS Uscha Jaaaaena SSSturmmann Ameldan SSSturm mann Herfi SS Sturmmann Johan de Leeuw SS Bottenführer v d Molen SS Sturmmann Smulders Jongejan SS Sturmmann Boo faard J van Gisteren f rang onbekf nd SSSturmmann V d Heide SS Uscha Liebe SS RottenfUhter Bakke r SS Sturmmann Schaeffer ssUscha de Oraal SSSturm marni Gerrits en Rottenftthrer Hans Bleyen Berg Die uitZLndingen van deze groeten geschiedt as Zondag van 114 12 00 vm via den eender en het draadnet Hilversum I DlSTtilBÜTl mtVWS Brandstoffen voor de babywaseh Reeds Dn regeling geldt met terugwerki rMSe kraetit van 1 Met 1944 af zioodat ook de gezinnen waar sedert dien datum en geboorte heeft plaatf gehad aUnog voor dU extra rantsoen in aanmerking komen Aanvragen ter verki ging van dtt extra rantaoen vaste brandütoffen moeten onder overkiggi 8 van de dt t ibutlestamkaar van het gezinshoofd en van de n paageboreiui bU den plaatselljken di£tributledi n t wor den Ingediend Paatf kolUera z n aieCrtbuOeiroedi ren Het Verordenlngenblad bevat een beootiikkiim van den secretaris ftentraal van het departs ment van Handel NUverheid en Scheepvaart waarbij paa ricoi lers worden aangewezen aU llstrlbutiego deren In den zin van artikel 4 v m de DlstrtbuUewet 1939 KVN EN LETTIËREN Ban Boyaai4a ntgt Cot na écr Uigt NelMwC op AU opvolger van Cor van der Lugt Mebtti die per 1 Augustus zUn functie heeft neergelegd la tot artistiek leider van de afdeelmg tooneel van het Gemeentelijk Theaterbedrijf te Amsterdam btooemd Ben Royaards u sinds het begin van dit seizoen aU re is eur en acte ur aan dit gezelschap Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF romu van Jobaa Jobanaon kom benon Hertxr elndel k i aar aanleiduig van uw verklanng tudr ns het vönoor van icisteren U met Houbwt verlooM jeweest Ja n stilte met oMicieel Woonde u toen bekien m Utrecht Neen m Amsterdam Tenmmste werkte daar en zooals mynheer en destuds beweerde hy ook U weet net dus niet eeker Neen daar hy mij in andere punten oofe voorlooj kan ook dat wel onwaarheid zun geweest Wat voor andere punten zyn dat geweett Oaar wenadi ik na niet overde uit te laten anwo n4de Trade uH Weet u o k welk beroep hU toen uitoefende Zooals hil Kei was hg handelsajrent en veniiende veel fleld Welke handel vas dKtT Dat weet ik niet Ik had den indruk dat het geen bona ftóe handel waa Htl deed vaak geheimzuinig Heeft h j u nooit meegenomennaar de een of andere nu ja bioscoop schouwbuiir of misschien naar een naoht eleRemieidT Ik begrüp niet waartoe al dat gevraag dteni Sc ata toch niet oname verdenking Die vraag m1 ik te eleigener tUd beantwoorden Juffrouw Van Zetet te gcleucner tyd Oe stem van conuniuarii Heibokkmk scherp en Trude voelde haar hart bon en wat weet u7 tamelde ze Hober grynade Ik weet niets Jpn edam ofliever ik wiat niets W zullen u in de aten moeten houdm tmzU u me alles wiK vertalen ovw Houbert m ook over hetgeen u hebt gedaan ui deuren dat u afweziff bent Jfeweest op den ivond van den moora Ik leb u gezeed Wat u gezeod hebt Interesseart mil niet wel wat u te aanren he 4 Bc heb u niets te aenctt Zooals u wilt Bedenk editer dat wtfgcn evawlijk ou kunnenworden u bent een koppige JongedaoMk maar ik waarsctiuw u nog StadtMeums PASTOOR DE GEAAF TEE KUSTE CELKOD VUvurt te Umu Icb Donderdag u op de RK B raatplaaU SL Barbera te Haarlem de terjardtoestelUng geeehied van pata Eduardiu ementiu paetoor P J A de Graaf van de Sint Jozefparóohie alhier die sinds zijn vertrek uit Gouda m 1940 tn de pastone awn de Groenmarkt 1 Haarlem een welverdtende rust genoot De plechtigheid werd byspwoond door pastoor G W Blom en de kerkmeesters M Sukkel en L A Boos va le Goudsche pairochie pater E Kraayevan er te Delft en de heeren B Bran en J BeJtkers namens het kerkt e tuur der parodiiekerk aan d Groeiunarict Patel De Graaf rector te Heythuizen broer van den overledene droeg UI de St Anboniuskerk de Requienunu op Na afloop werden op het kerkhof St Barbare de plechtigheden geleid door pastoor Th Hoorda in wiens NMtone pwtooir De Graaf woonde Sen aantal gimtelijfcen en voort eenige vrienden en belaogitellenden Uit Gouda ftven mede bliijk van hun deelneming VAN DIEFJES IN DIEFSTALLEN KmiUn by Joncen wesfalusld Als daders van een eenige weken geleden ui een pakhuisjc aan de Vest gepleegde inbraak waarbu toen van allerlei werd gestolen heeft de politi een 23 ngen bottteUnaker en een U jarigen jongen aiangehoudMi Een paar sokken een eliaafje scbeerzeep en twee zakmessen waren nog over Hetzelfde tweetal en drie icen van eU tot dertien jaar waren ook de daders van een m de rgkswerkplaats voor vakontwikkeling aan het Paradys gepleegden diefstal waarbU de buit bestond uit een luiwagen een spons oen kamerveger en een paar gymnasliekschoenen De wger en de schoenen zyn achterhaald Aangifte werd gedaan van diefstal van vier i vijt kilo am palmg uit een vischblok aan den Wmterdyk Uit een hok achter een woauig aaa de Van Stryehstraat werd een konijn gestolen en dit was een laffe diefstal want het was de moeder van acht jongen van tien dagen welke diertjea de dader onverzongd achterliet Ten slotte is er een dameaficM verdwenen en dat was feitelvk geen wonder want het r wiel ttond èa niet op slot en onbetieerd èn op den Kleiweig JUBILEERENDlE AFDEELINGSCHKF BU COEDEWAAOEN Op 1 Juni herdacht de heer L de Boer z n 25 jartg jubileum aili ch t van de afwerkzaal l j de N V Goedewaagen Holiandsche pijpen en aardewerkfabrieken Met vrouw en dochr ter werd de jubilaris thuis afgehaald ei m de directiekamer caitvangen v aar de heer A Goedewaa en hem namens de directie als bluken van waardeertng loor de trouwe plichtsbetrachting een kiroonlamp en een speciaal vooi deze gele nheid gemaakt gedenkbord aanbood Het personeel nam aan de huldiging deel met de aanbieding van een et Voorts werden bloemstukken overttandigd Ten slotte hebben allen persoonUik den heer Boer en familie gelukgewenspht StadaB aarbaak In Mei steeg het tegoed bu spaarbank en rtortmgsdimst met ƒ 6271 tot 1 819 590 en het aantal m omloop zynde spaaiboekjet met 18 tot 4874 het aantal rekenu gftouders bleef 2208 iTiaals zwygen is gevaarLyk b dokter üix hier Dë onverwachte vraaK deed wude 1 lozen Even aaraekle aa Dan antwoordde ze Ja die 13 hier Ik cal nu gaan en ik hoop dat ugeen at zult kryflen van uw koj plghei Ik heft van ée politie nleta ta vTeezen conunissani Commissaris Helber rweeg en itrompelde tcriw naar de aufo d e hem had gehraeht Verre van eruft gio Xrude naar Richard terug He over je miJ nu ü Ik al Qc maak me werkelyk omcerust zei ze De commiiaaru lurt door schemeren Jat hü ieM wi t IB wilde alles weten over mün verloving metHoubert en ik kan hem niet byzonders meedeelen zondej dateene aante raken waar ik vóór aUeszwygen wil Trude wa ttom neem toch met m vertrouwen to8i helpen wat hat ookmet je meegaan door dik en dun Trude stak hem haar hand toe Ik dank je Rx iard en ik beloofj dat als het me te zwaar wordt ik bu JOU zal komen om hulp Wees daar nu tevreden moe mchard zuchtte Nu goed dan HiLvroeg ook of lü hier wH Ik eloof ichard dat die man gevaarHik is Maak Je niet noodeloos ongerust Het feit dat myn wagen voor de detff slaat madtt het iemand gemakikemkte raden dat ik hier tien Daar daoh ik met aan maar toAhoop ik dat je vanavond een moeilykheden ondervindt Bt wilde dat jk mee kon ik maak me werkelijkangstig HaaJi ie geen muizenissen ki het hoofd Trude Ik tal alle voorzorgen nemen en zoo laat morelijk gaan Wordt vervoMcd WANNEER VERDUISTEREN V Tet M ii moet verduiaterd werdan van