Goudsche Courant, maandag 5 juni 1944

4f K TU l fBndag 5 Juni 1944 Bur iu Markt 31 Teietooti 2745 Po ueüenint 4B4U0 GOUDSCHEACOIBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prii 5 cent per nummer 83ste Jaargang No 21563 Chelredacleur F TÏETEK Goudt STRIJD AAN DE VIA CASIUNA Heldhaftig verz et bij Rocca di Papa Aanvalssucces bij Jassy ARE In het Oosten hebben Duitsch Roemecnsche troepen In hel striid gobied ten Noordwestui van Jassy door riTllcnde aanvaPin van sterke pijcr van d Duitsehc jfht Waterdag jekt nd ije A I IT berfjt n v erd mjk Il iliri sestriden Bi en Citen van l uiuvio sliKgen on t Duitsch Ruomeensthe formaties ge In bardi gevechten ali vechts n slagv legtuigcn onder steund de bolsjewieken verder Ie ruEBiilriMn eij verscheidene hiuvel stclTingi n ingenomen Sterke tegen SLACHTOFFER VAN SLUIPMOORD TER AARDb BESTELD Zaterdagmiddag is naar gemeld wordt te Arnhem Ier aarde besteld het stolfeliik overschot van den RuksduiUcher Smgenstreu beheerder van het kindertehuis de Beele m Voorst die op 30 Mei uit e hinder laag werd doodgeschoten Toen zich van Musln Sacrum uit de begrafenlbstoet In beweging zelte stond het anders zoo duikke leven in de straat die naar het Duitsche Kriegerfiiedhof leidt blerk opder den Indruk van de e pUthligheid Onder de klanken van tieurmu iek marcheerden behalve polltlekt leldtrs affltelingen van de weermacht van den Rijksarbeldhdlensl van de Relchsbahn de poslelijen de Hitler Jugtnd Vn van de BDM Vóór dtn ll kwagep werden d v agi en der partij en de organlbaties gedraiïen Vele mannen en vi ouwen volgden de baar Op het kerkhof In htt bosch de lailste lustplaats van vele Putt che soldaten was nu ook een graf gedolvtn voor Ric ard Smgenstreu Toen de iiikstoet WTs opgesteld en delist onder de klanken van het lied der ioede kameraden In htt giaf was heerjgelatak sprak Obeidienstlelter Rltterbuich de volgende afscheidswoorden Wij willen tan de e Open gioeve niet klagen doch den man gedenken die van zijn prll te jeugd af in trouwe pltclitsVervullIng zijn weg 1 gegaan Zlln dienst lan het Duitsohe vaderland en de hierheen getrokken volksgenooten eischton van hem een arbeid dien hij ondanks yijn leeftijd rog In het voltedtge bezit van zijn lichamelijke en getslelijke spankracht iret vreugde vervulde Wie zoo met de gemeenschap waarin de Schepper hem geplaatst heeft ver W nden li en In deze gemeei schap werkt die vervult de God delijke wet Het leven van dezen waren st ljder moet ons een lichtend voorbeeld 7ljn Met zijn naam zjil zijn geest m ons voortleven Nadat Oberd enüleiter Ritterbusch den dank en de gmPen van den Fuhrer had nvergehrachl legden de Rijkscnm nK iarls RIJksmlnlBte Heyss Inquirt SS Obergrupnenfdhrer e G eral der Pollzel Rauter de Beauftragtf voor de provincie Gelderland dr Schneider KreUlelter Wimderllch de Orts kornmandant Kameraden dt r N S B en vele anderen kransen neer op het graf AANVAI VAN ANOLO AMFRI KAANSniE VLUGFRS OP IFN JODENKAMP Hoe stelselloos de AngloAmcrikaan sche vlicsers hun doelen uitzoeken blijkt uit het feit dat bn de aanvallen rtiet boordwapenen der laatste dagen ook een Jodenkamp waarin zich nog gedoopte loden bevinden met machinegeweren en boordkanonnen werd beschoten Daarbij werden naar t A N P uit Den Haag meldt eenige joden gedood en een aantal zwaar gewond heek ra ma v r Mk lep W f ott rO m nMrtkni voor d d m Uiteuwtblad nbe over de niek 71 Opdracht Toor prof Ar J M N Kivtayn Aan prof dr J M N lUpteyn is tmt Ingang van dfn duf waarop zijn ontslM 1 hoogleeraar z ou Ingaan opdracht veneend ora In de faculteit der letteren en wljabeXeerte aan de rUkaunlversitelt te Groningen imderwUt gev n In d rolkikund ijl a Aan de lilkc uitlfK pt rs vdn de Al tSti wte s ifdt vah dt tïïw l d lit over n g sUiidkrd b ten x durende fJHeelin Ode aan Onze ver il tCfjct biidende Irofpen slaagden IL ie V Klikte vijandeliike aanvals ILb in II avonduren ten Oosten xScca dl P Pa en ten Zuiden van f a ive lot staan te brenpen recti s fii nacht3 agvlie tuifien I vHiiii 1 l l colonnes en ge sliiniie tri i pen in het cebjal van toni met joed resultaat aan Eieilieini lartuig n vag e n wnv 11 tn luchtdoeldrtiUeric r rd d r schepen schoten voor j bil den a ix van een 7w iren juival 3 vuandeliike bommen n neer I fhtt ftisteliikcYront probeerden jolsjfwuiin tevergeefs het tenLjpn Vil Ja isy in de afg IoopenCgi verloren terrein te heroveren lien afweer van hun aanvallen I Wil It 23 oantserwdgens bcIe viiindeliike evechtsRToepvernu tigd Ten Nooidwe tenrjassv drongen Duitsohe en Hoetjsdie trol pon ir harde gevechtenfiwaar versterkte viiandelijke stelhinneii en virgverdin een rend hl uvellerrem Sterke for ü ReVcchts en slagviicgtuigi nMden ich hirhtoldelyk op doi 1 fodi wil e in den slnid en steun I je verbonden troepen in den ival en hi den afw rISovlel vtitgtiiiigen werden bgvenjfftled neer jischoton Majfjor iel on iwlii jd n met de noogsleWhe datMxihcicSorden vloog SanOojte iikr front vooji d 200Öste I naar den viidn i jnnirtii Amerikaansche bommen tws eUn giiteren verscheidene Itsen in Hnngarije en Roemenie Viit viundclllke vliegtuigen den dadtbi vemtetiüd Skeie Brilsehe vliegtuigen wier inden ifg loopen nacht bommen nop pliat Kn m het Riinlandsch iUaalschi gebied kiven da bezetU gebieden in het n en het Rtjksgcbietl werden Tdag en des nadils 3i vijandelijke Srtuieen waiütófder 20 viermoto r bommenwerlSers neergeschoten opperb veI van de Daitsche rmadit maakte Zondag bekend Dl viiand heeft gisteren zi n hef e door sterke pantser en slag tferformalKi ondersteunde door wpos nt i 11 Ion Nooiden van de JanCTlxrcm aan weerskanten van 1 Cisilina voortgezet In uiterst gevechten die riik aan ver i n waren yelukte het hem ons lendolingsfrimt tot aan het gebied I km ten Oosten van Home terug tmen t een heldhatigen striid hebben rerdHiïoM van den Monte Ca o Rocca dl Papa onder bc vel van eersten luitenant Schongreen alie elieelen dig op dere sleutel ttie ondernomen aan allen an II sterk overmachtigen viiand afae n Pas toen de laatste munUieKhotcn wii trok de bezetting zich i b tl al striidende op deW lm es terug In gevechten op en afstand heeft Zich de luitenant van een regiment luchtdoelnut bii7 nder onderscheiden De femipan strdiviSie Hermann heeft zich bij de ware ge ten in hot gt bied t n Noordwn van Valmon oi heidhaft gwed ▼ h W Westen van de Albaner bergen onze troeticn zich naar den f ïedistaneieerd De uitbreiding M viiandehike penetwüe naar Noordoosten werd dcfor de be ten vnn onie steunpunten bn 7a o en Palestrina m een taaienU verhinderd kaan we skinlen van Gave en n frontsector ten 7uiden van mio zyn all viiandeiiike aanvallen are atweerg V chtén mislukt witsvlfegluigen en des nachts F erende slagvaegtuigen vielen lü den afgeloopen nacht vjjan Me ooloniKS m toneentraties in Uebied van Valmontone doeltfefJ au In den sector ten Noorden rosinone kon de vijand onze af eginigen als gevolK van de K vernieling der weeën slechts aam volgen Op den OosteJ ken van de Liri ten NoordeB van werden verscheidene sterke Jjw ilke aanvallen afgeslagen een tie werd iifge rende d Smds n Mei vrerüen bmnen het bej ai het h 101 opgestelde corps 400 ijWWilke pantserwagens vemie rtff tnd slnidkracJ n van Jt murine hebben voor de ust van Kahë aanvallenr van lijke U TpedomotoiibO Jtcn af daarbli verscheidene 00 schddigd Duitsohe torpedomo IJ hebben in de Adriaüsche de wateren voor Split vier it R W U CXI uiu ivi Ktr a TTïaltt In een hierop C ï ficvecht met nandeltikt 4 a2ers beschadigden zit ver 5 ficvecht met nandeltjke Mr agers beschadigden zit ver y van deze zwaar bewapende ants rde yaartui n j int ravitailIeOTingsvaartuiflen r grond geboord en talr tke ge aanvallen van den viiand die door slagvlipgcrs en pantserwagens werden ondersteund mislukten Er vierden Z5 viiandelijke pantserwjMSens stuk Mchoten en 33 SovjetRussische vUegtuigen m luchtgevechten vern ti jd Enkele BriWbe vliegtuigen wier pen in den affieloopen nacht bommen op de steden Mannheim en Lurtwigs tiafen DÜITSCHERS N W VAN ROME TERUGGETROKKEff Ter sparing van de stad Htt üpï ert evel van de Duitsohe wceimtcht deelde 4 Juni mede Daar het front in den loop der gevechtshandelin en steeds meer de stad Konie naderde bestond het ge vaar dat dit oudste cultuurcëntmni der wereld in de recht ttreeksche ge vechtshandelioeen zou worden betrokken Teneinde dit te vermijden heeft de Fuhrer bevolen de Duitsche troepen Noordwestelijk van Rome tertu te trekken De strijd in Italic wordt voortifeïet met deii onwankelbaren wil en met het doet den vijandelijken aanval uitemdeUikMe breken en cemeenflchappelijk met de bond renooten de overwinning te bevechten In eer nauwe samenwerking met het fai Mstische Italic en dt andere ix ndigtnüoten van het Düitstht rijk wordt n de daartoe noodigt voor waarder geschapen Het jaar der in v iie 7d oen vManden op de beslis scndste plaats een vernietigende ne deild ie brengen Voorstellen van Kesselrins liet oppeibevel an de i vtfrn achi dtcU nicd De opperbevelhebber der Duil clie Irotpen Ui Italic generaal veldn aar chalk Kessel ring h tü dtn 3den Juni on 23 uur door d ii DuiUclien ambabsddtur bij hft Vat aan am het Vaticaan ttr d urgtvirg aan hel oj lerbeve der Anglo An enkaansche stiijdk ichten de volgende vooislellen ovcrhandi d n7ake de erkenning an de sUd Ron e Biiit opei stad door de ooilogvoercnde mogendhedtn Dt fctad Rome wordt door de oorlog voerende mogendheden la open atad erkend AK grenzen der open stad Relden S Paoio met uitsluiting van de spnoiUjn ten Noordeij an S Paolo tot aan Piayza Maggiore de lijn van Pia za MaRgloi spoorlijn en station Tlburtina niet Inbegitpen tol ten 0 sUn var Villa Chlgi Van VUla Cluj i tol aan de Tiberbocht 1 5 km ZuidZuidweslelijk van de rtnbaan Torre desQuinto t Zuiden van de Tiber tol Ponte M Ifio fwej inbegrepen de Wcbtpunl van Vaticaaisiid Porta S Pancration en station Tiasteiere niet iiibegrepenf PorteSuplici wel inbegrepen ten Oosten van den Tlbcr fever Purte S Paolo niet in begrepen Sp€cial bepal i gen i liet tpperbpvel varT de v eer nacl t ver pi cht 7 ch evenals tol dusver b nnen een op n stad geen miilla e uistallatits ei Iroe pe i te hoi ben aU ede geen troepenbeweglnren uit te voerfi h l ifiC7onderd hurvan zijn de bureaux on poUtie die tot handhaving van rti i en orde als 1 ede voor de nvliaillferj rt der stid nt odzakelljk ztjn c Binnen de pen stad worden geen vernielingsmaalregeltn getroffen di Vooiiadeii vip ievt i smiddeiei uilslut tend V xr de burj e bevolking t Ook wanneer de lid door dej TTÏtsrlie wee nacht wordi viiipcKeve wordt de e ctricuits en water o jr7ienn g van de idd u t de huidige bedrijven voortgezet voorzoover deze eirh n I et bezil der DultBclie weermacht bevinden 4 Voorwaarde voor het aanvaiidpn vati d verplichtingen d tor do Du t cl e weerm rht is de onbeperkte ver ekerlrg van wederkeengheid De Duitsche opperbevel ehher hpcft bovendien voorgesteld dat 1 et Vaticaan verzocht 7al worden zich met de noodige controle ovfr het nakomt n an boveni ti oemdevcrpUcl tinutn te belasten f Op dt p Vhorstellcn is lot nu toe geen ant WO rd van het Anglo An enkaansc e opper bevel ontvangen Proclamatie van Alexander Het 1 ofdkwartier van generaal Alexanv der en dat van maarschalk Badogllo hebben de volgei de proclamatie tot de bevolking van Ron e gericht Inwoners van Rome De geallieerde legers nüderen Rome steunt de geallieerden strijdt te en onze gemeenschappelijke vijanden de Duitschert en de fascisten ttelt u op de hooRte van mijn versperringen eh andere militaire v orrorgsmaatregelen van den Vijand zoodat de geallieerden zonder verlies van tijd menschen en materieel door uw blia kunnpi trekkeix Het geallieerde opperbevel zal zich waarscliljniyk nauwelijks accoord verklaren met h t Duitsche plan om Rome aU open stad te beschouwen zoo wordt gezegd in een oommentaar van de Time dien door Rieuter verspreid wo dl Oproep van den Duce De ttuce heeft een oproep ultfevaardifd wawlni nfJ o a zegt Ralenen I e Anglo Amerlkaansche indringers voor wie door het verraad van de monarchie op Sicilië en in Salemo de poorten van het vaderland zijn geopend zijn Rome bmnengerukt Dit bericht lal u ten diepste verontrusten evenzeer als het ieder van ons bedroeft De Duitsche weermacht heeft itap voor stap met © en heldenmoed die in de herinnering van de volken onsterfelijk zal blijven ledere duimbreedte Itallaanachen Rrond verdelgd In eerbied voor hetgeen Rome In d geschiedenis en iaVde cultuur dep ATOlken Iwteekent heeft t Duitsche ntj WB uAval op d IWMMiitiul vmn het DuK che nUk hebben Anglo Ajnerikaansche vliegers naast anaere Quitureeie geoouwen ook den bekenden Fran cheu Dom verwoest Dit prachtige bouwwerk dat m 17 I tot stand kwam en waarop In de Jaren 1780 HBS de Indrukwekkende koepel werd geplaatst diende eU kerk voor de FranwhGereformeerde Gemeente het vormde In zijn arcTfitectonlsche schoon ht l een geheel met den fraaim Duitschen Dom en dei schouwburg tlanlic Holland CNF oppLibevel Unemde de bevolkinK die UMïds door het beleg uiterst zw ar getroffen It nug zwaardere offers te bespartn ervan atRt itn de stad ie verdedigen hetgeen het had kunntii doen WIJ zeggen tol de Hcmeinen blijft moreel sfaidvasli jegen 4e Indringers die bmnen uw sladsrr uren de mannen van jde onvoorwaardelijke capitulatie en een regeering Uiugbten en die door een affent van Moskou fetttid wordt U broedera in Zuid Ilalië die cds veibclicidene maanden iijdt onder den wreedtn druk en de sniadelijke Anfelo Aii el k ansthe onderdrukking eBnen wij draagt er met alle middelen toe bij om het levtn van de indiingers steeds moeilijker t ii onveihger te maken Een sterke jeugd ataat aangetreden voor het Rük TOESPRAKEN VAN DEN RIJKS COMM1SSARI8 EN DE REICHS REFERENTIN BIJ OE PLECHTIGE INWIJDING VAN B D M WIMPELS wek verv Duitsche meisies en jongens gij zijt de komst van ons volk gij staat den hrer het naaste en Zult zijn missie ervullen De wimp ls un het symbool van de trouw aan volk en rijk Steeds iullen zli tUjlie herinneren aan je hei lifiite vecplichtmg tiouw te zijn aan het bloed van ons volk en de trouwste vtJiKclingen te ijn van den Fuhrer Woorden in dezen geest hebben gistermorRen de Rijkscommissaris Rnksminister Sevss Inquart en de B D M Reichsrefertnlin dr Jutta Riidigcr gtsprokuTïtot 3200 Duitsche en Nedeilandsthe meisies en jongens die in het pfathlig gelegen openluchttheater te Valkenburg waren biieengekoraen ter gelegenheid van de plechtige inwijding van B D M wimpels en vanen Htt was een ernstige zaak waarover met de leugd zii het ook in eenvoudige bewoordingen werd gesproken Eeij einst die de leugd van dtzen tijd eve i70LI moet giniien als de ouderen omdat m zich n dc vciantwDordeliik moet voelen voor de toekomst van haar volk B en verantwoordeiiikhtld echter die zooals de Rnkscommissans opmerkte haar met behoeft terneer te di ukken maai daarentegen mag vervullen met h t trotsche gevoel dat zii zich heeft te kwiiten van een schoone opdracht waarom latere geslachten haar eens zullen benijden In zijn rede zelde hij verder sprekend om over de bereidheid tot den strijd welke thans van lederen Duitscher wordt Verwacht dat voor meisjes In dit V9rband aan iets andeps wordt gedacht dan aan den Mnid dien de mannen en jongens hebben te voeren Elders tracht men weliswaar vrouwen en mannen ook op dit gebied gelijk te schakelen doch hier wordt slechts gedoeld op een innerlijke JïUivende bereidheid tot het brengen h offers op ten soldateske levenshouding dus Voorts weer hu er op dat de trouw aan he volk waartoe de wimpels oproeoen ook trouw beteekent aan het bloed van dit volk Vooral de vrouwen en meisjes hebben de bizondere verplichting hun volk vrij te houden van roemde snjetten De jeugd tenslotte vraagt steeds naar het waarom der dingen zij vraagt naar de waarheid De Rnkscommissans kende ha Jir hf t recht toe zich steeds te ver etten wanneer de vormen dreigen te verstarren en te verworden tot formalileiten die met meer beantwoorden AAn den geest Rcichsreferentin dr Jutta Rtidigcr die voor den Rnkscommissans het woord vot rde betooj ie dat men Duitschland steeds belaagd heeft uit vrees voorbngostree fd tui wui deu littpr een tot eenheid gekomen njk Storiden in den ngen wereldoorlig voot het eerst solaten uit alle Duitsche uwen aan het ront thans stdat Adolf Hitler als Gormaansche fuhrer aan het hoofd van het Rnk n IS daardoor vooi de tegenstanders de kans ot een bereiken van hun doel wel voorgoed verkeken Zijn leer van het national socialisme schnift een on oorwaardcliilïe ondeilinge kimeraadschap voor aan alle individuen aener gemeeschai Deze kameraadschap IS de garantie voor de 7Ci e Dit socialisme s geen holle phrase geweest In hel nationaalsocialistiseheDuitschlind is en werkelUk naar gestreefd het leven voor ieder zoo mooimr gelijk te maken j Nu dit riik gewikkeld is in eeif strijd op leven en dood kunnen velen met begrijpen hoe gelukkig de Duitsche meisjes zijn daarvoor en voor hun Fuh rer Ie kunnen werken Zij echter znn er trotsch op dat te mogen doen De Duitsche vrouw is bezield door een groot en sterk jgeloof dat den mannen tot steun is Het Duitsche binpenlandsche front vormt mede door IJaar een hecht front van geloof aan dfn Fuhrer en het Rijk Hierop wndde de Reichsreterentin de wimpels in en bezegelde zij deze handeling met een handdruk voor ieder der wimpeldraagsters afzonderlijk De bijeenkomst werd o m bijgewoonddoor Obcrdienstleiter Ritterbusoh donBeauftragte van den Rljkstommissarlsvoor Limburg Schmidt hoofdstormerVan Geelkerken SSStandartefuhrerFeldme er en den commissaris der prpvlnoie Graaf de Marchant et D Ansembourg SelïiMerU cesiolen uit liet RijkKmUkeum te Ainaterdam la een chllderijtje londeA lijst geelolen groot 22 X 17 cm voorstellenae een Buurpraatje Het chllderijtje la llntri onderaan gesigneerd Aan mHu vrlenhen Westerwoudt van Blommers Hei efoek toont een blnnenplaataje met wit gekalkte muren en met baksteen beetraat waarop twee vrouwtje op een bank zitten Rechti la een tuintje zonder bloemen Wanneer en op welke wijze het schlderstuk Is ontvreemd la op het oogenbUk nog niet bekend AanvcMcn van vogetvergiuuilngcai Het order h hebban van levende beschermde vogels voor zoover deze niet behooren tot de z g koolvogels dit zijn kauw zwarte JJJster vink putter sijs Icneu groenllng en geelgor ia sedert 1 Mei 1944 slechts loe estaan aan houders van een z g vogelvergunnlng F Deze vergunningen konden voor genoemden datum worden aangevraagd bij het hoofd der afdeellng kultuurbescher mlng en wetenschap van het departement O W K J r Mollerustaan 34 Apeldoorn Hoewel het aanvankellik In de bedoel ng lag deze vergunningen alleen In zeer blzondero gevallen te werleenen heeft de secrelirls generaal thans besloten al over gangsmaatreigel dergelijke vergunningen op eenlg zlna ruime schaal uit te reiken aan hen die thans dergelijke vogels onder zich hebben Verzceken om een dergcljke vergunning dk TM n vóór 1 Augustus 1944 met vermelding van de S Virten en de aantallen van ledere soort die men Iwzlt AIJ genoemd hoofd te worden aangevraagd Nooit gedacht en toeh gekregen BIJ den landbouwer B Pleite te I dï nl9pUk heeft een pAard van 20 Jaar voor do eerste maal een veulen ter wereld gebracht Algemeen wordt 4Jt ala een zeldzaamheid iMcchouwd H mgezleqi een paard zekJen ouder dan 2S Jfiftr wordt De distributie van schaarsche artikelen De besehletiiiï v een trein m Neaerutna Een niederel7iger van den trein die dezer dagen d mr AngloAmerikaani che vlle erfi beschoten gevolgen van de7 en aanval Foto CNF D z g koppelverkoop is verboden en dusTs de winkelier die het verkriigcn van schaarsche artikelen afhankeiiik stelt van het koopen van andtre artike len in znn zaak m overtreding Echltr niet altiid is dit het geval Het hangt er van af hoe en met welk doel hij dat doet Vraagt men bn een willekeurigen winkelier om oen schaarsch artikel en hij wenscht dat slechts te geven indien net tegeliik een of meer andere met ijame genoemde artikelen afneemt dan maékt hij zich zonder meer aan koppelverkoop schuldig ep 13 hij dus strafbaar Anders wordt het echter wann ej de winkelier de voorwaarde stelt dat men teneinde een of ander begeerenswaardig artikel te krijgen regelmatig znn inkoonen bij hem doet m a w dat men vaste klant moet zijn om van de buitenkansjes te kunnen profiteeren Dezen maatregel kan dus de winkelier trcfli n om bepaalde artikelen waarvan de vraag veel grooter is dan het qianbod zooais b V biscuits en onlbijtkotk zoo eerlijk mogeliik onder zijn klanten te verdeelen Weliswaar is een en ander officieel niet toegestaan maar cenigen tijd geleden heeft een afnemer v n een biscuitsfabnek £ en uitspraak m de c uitgelokt van den mspectiur der Priisbeheersclung te Rotterdam die echter in dat geval geen aanleiding vond terzake overtreding van het ia koppelverkoopverbod een vervolging in te stellen Velen stellen zich op het standpunt dat een zekere klantenbinding door den winkelier hoewei zij strikt genamen niet is j 9porioofd in deze gevallen noodzakelnk is te juichen en zelfs valt toe Er znn verschillende manieren voor den winkelier om een zoo eeilnk mpge lijke verdeeting te bereiken hel is geenszins noodzakelijk zulks te doen door middel van klantenkaarten of door een z g puntenstelsel waarbij men indien men een zéker bedrag besteedt een punl krngt terwnl een bepaald aantal punten plus de vereischte bons recht geven op het koopen van koek biscuits e d ot aan de hand van de kassabons Hoe hii deze kwestie ook wil oplossen hoofdzaak is dat het den winkelier ernst moet zijn de beschikra aoederen zoo eerlijk mogelijk onder 7ijwy anten te verdeden Dat hij als zakenilLafi daarbii het oog gericht houdt op de tSêkomot IS begriipelnk maar dit fhag uiteraard niet zoover gaan dat de bil Hlkiicid in het gedrang komt Wat een Oelfjlsche winkelier deed Inkt ons in het ge i el niet juist Hi gaf klantenkaarten uit aan znn klanten van voor den oorlo mtiar stuuide tevens ongevraagd Klantenkaarten aan de echtgenooten van doktoren en andere vooraanstaande stadgenooten Zakelnk was dat goed bekeken maar de kleine man wordt hierdoor op den achtergrond geschoven terwlil ons bovendien bij onderzoek is gebleken dat er onder de dames die uit hoofde van haar maatschappqlijken stand een kiart kregen toefjezonden zifn die reeds als klant bij een ander staan Ingeschreven en dus dubt el profiteeren De winkelier die in dezen tijd oen vertrouwenspositie bekleedt zal du elf moeten nagaan of rijn wijze van v rdceling volkomen eerlijk is en niet een bepaalde groep bevoorrecht tINDFXAMIN HBS Aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier zijn gosUxgd Vf or het emdexamen atdeelmg A de dames M Abbema en N Brou er te Gouda en de heeren W Broekhuijsen J Hemst man F Mul en M Tennissen te Gouda Gvd Heiden te Bosl oop J V Os V d Abeelt te Schoonhoven J Stout te Nipuwpoort en P Vermeer te Reeuwijk Afgewezen geen Besmcttemke ziekten Over de week van 114 tot en mit 20 Mei werd n de vAlgende aangiften van be smettelijka ziekten gedaan roodvonk Gouda 2 yMoeikapelle 1 en Waddmx veen I diphtheric Bergambacht i Bodegraven 2 Gotida 13 Haastrecht 2 Moerkapclle X Moordrecht 2 Nieu werkerk a d IJssel 4 Schoonhoven 1 Stolwijk 1 Waddmxveven 2 Zevenhuizen I Hoe zou de toestand znn indien de winkelier met voldoende maatregelen mm om zijn schaarsclje artikelen billnk Ie vcr leelen Dan zullen gclnk een Delftsehe zakenman ons verzekerde de huismoeders die geen tijd hebben om in de rn te gaan staan achter het net visschen Er is zoon groote voorkeur voor biscuits oek enz wiarvoor men geen boter of suiker behoeft m te leveren dat er menschep zijn die broodbonnen sparen teneinde daarop biscuits te halen 7ii zouden dus als ze tijd genoeg hadden van den eenen winkel n ar don andere kunnen gaan om biscuits te hamsteren Hieruit blijkt dus d wcnschelijkheid van het aanleggen van een zekere rem door den winkelier Klantenbinding is hoe noodzakelnk sommige winkeliers deze ook mogen V nden echter ge n ideale oplossingZoolang er geen andere uitweg is zul If n wn op het rechtvaardigheidsgevoel V m den winkelier moeten vertrouwenen eon eerliike verdeeling van de hemt r beschikking staande schaarsche a tikclen aan hem moeten overlaten Belooning van Initiatief Feuilleton Het komt voor dat ambitieuze ar b likrs voorstellen doen tot het aan bi cXgen van verbeteruigen m de wuze van werken m de ondernewimg et de amstanchgheden waaronder d öi wordi gew ikt Indien deze voorstellen dotJT d werkgever deug deUik worden bevonden en deze erl s tce overgaat de verbetenagen aan lel nC TRAf2FljFF VAN brengen UI zv be ir it js het met I i AUCUtC ¥ M n meer dan billuk dat de arbeider die hot initiatief nam een redehjke beloonmg ontvangt Echter is ook voor htt toekennen van een dergelijke premie ic gratificatie de toestemming van 4 n Geraachligde voor den Arbeid nöo lig Deze bepalmg kan rammend werken terwUl de arbeiders juist moeten worden aaageimoedi tot het doen van voorstellen ten unste van he bedrnf Daarom heeft de Gemachtigde voor den Arbeid thans een premiöbeschikkmg n 1 uitgevaardigd waarm hy voor het toekennen van dergelijke premie eenige l emeene bepalmgcn Wast t 1 Alle werikj ev s die als regel c ui tig of meer anbeider m dien t hebbon mogen voortaan zonder gohriftcUike toestemming van i n Gemachtigde jaiarlliks aiail ten hoogste 5 pet van het totaal aantal werknemers voor bovengenoemd doel eenceldjjremie chenken Deae uitkeerragineens die m ovearleg met eenigebitrouwt ara en detkundige airbeidersen den socialen voorman moet WT rdon vastjjeateld mag ten hoognte f 250 bedragen De naam van den arbi ider die het voorstel deed I ookhet vtoorstel zelf en de daarvoor toegekende premie moeten op een m de ondememini geibruikelijkewijze ioor den werkgever aan hetgeh ele persomeel woiden bekendgemaakt Voorts 13 de werkgever verplicht bmnen drie maanden na de uitkeering der premie aan den Gemachtigde voor don Artjeid daarvan kennis te geven waarbu een ui de besohikking aanee geven modelvcrklarlng moet worden gevolgd KERK EN SCHOOté EIKENHOF Oonpr roman van Johan Johanson 41 Daar komen mo de en H ans Ganu maar weg ze znn m geen prettigestemmmg en ju zou je misschien noodeloos kwaad maken Ik zal ze even goedendag zeggenen dan gaan NauweUlka was Ricnard Dix m znn auto weitereden of HSins van Zelm keerde zich naar zun lUster We hefcbtn anierwe ï nog een over die ellendige kwestie gesprokenen we vinden dat we recht nebbenOP een verlclarmg althans moederMaar ik draag ook den naam VanZelm en ben teven officier Ik wenschmyn naam en mun carrière niet m deeen of andere obscure zaak betrokkente zien Is het een obscure zaak vroegTnide bitter met m het openbaar verloofd te zun Als die man later blykt eenschurk te zjn en bovendien vermoordwordt ja dan i het een obscire zaak wie beweert dat die man eenschurk was Daarvan i zelfs depolitie nog met zeker En dat hy vermoord 13 och koningen en prmsen staatslieden en geldmagnatcnworden vertnoord Zijn dat allemaal churken In ieder eval er doen rare gerucfcten over hem de ronde ei netzou me niet verwonderen als wevandaag of morgen den een of anderen politieman op bezodk krygen Ik heb hem gekend ongeveer vier jaar geleden Zoodra ik ontdekte dat hy nu ja niet waa wat ik daclit h b 1 roet hun gebroken Nadim heb it hem een paar maal hier m ütrocht ontmoet We hebben echter U vreonden tegenover elkaar gestaan Wat dien politieman betreft die is juist vertrokken Zoo du die sfhande ï ebben weat raasde Van Zelm Maar all easlcn van diea avond StadfHieuwi WERP GEEN LUCIFER IN PRULLEMAI n Snelblusscher bewees i n nut Een brandje dat door hst snelle éff treden nauwelijks een brandjei yjnd en dat 2 ndagmiddag omstreeks vyf uur ten huize van den heer Fj Demnienie op de Bugvlietkadc ontstond loerde tvvee dingen In de eerste plaats dat men by het aansteken van een sigaret den lucifer niet ui den papiermand moet gooien want dii was doordal de door een eoon gebruikte lucifer nog met uit geweest vhynt te zijn de oorzaak dat een olderkamerlje m brand geraakte En tm tweede bleek van hoeveel belang het IS bluschmiddelen bij de hand te h bben en direct m te grypen want de heer des huizes was met een brandblusohapparaat dat al twaalf j lar m huis was en nu zijn nut bewets het vuur anstonds meester het een medebracht dat de brandweer geen dienst ibehoefle te doen en de sehdde zich bepalend tol een verloren gcganen papierbak gordijn en kleedje en een geblakerde linnenkast g nng was UIT HET GEMEENTEBLAD Op de secretarie zyn ter visie gelegd veizoeken om vergunnmg van J V d Heeft tot het oprichten van een brood en koekbakkerij met een 1 akkersoven eit een deegkneedmachine in het perceel Peperstraat IC firma H fachrave Ik n tot het uithielden der stoombleekcrij en strijkII richting en het verplaatsen van machines in het perceel Boelekade 173 B van der Starre tot hot uitbreiden der brood on koekbakkerij en het heibben daarm van een heeteluchtoven en een deegkneedmachina m het percee IGraaf van Bloustr 96 De burgeme esttr heeft het ten name van A H Kulik slaande verlo A voor den verkoop van zwak lcoholj chen dxank in het klem voor ét bf neden voorlooaliteit van perce l Kleiweg 100 met mgang van 1 Mei 11 getrokken WAT WAAR WANNEER Reunie Bloflcoop De spooktteln met Flentja de la Mar tn Jan Museh Aanvang 8 uur Sihouwhurg Btosroop Bal pare met Ilse Wener th Paul Hartmann Aanvang ft uur Ihialta Theater Liefde zoekt lut met HeU Finkeiv tller en Oskar Slma Aanvang I uui Dinsdig 2 10 tn 8 uur S Jum 7 uur sint Janskerk Uitvoe ring Mis a 6i lernnis door RottSIWfensch I ll Iharmonisch Oikest met medewerking van Rotterdaniscl Philharnionlsch Koor Juni 6 4ft uur Nleiiwe Schouwburg Opvoerihg opera De getemde fttka doorIe Kaïnerojiero Juni 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Opt oden van danst res Anika APOTIILKERSOIENST Steeds geiptnd des nachts alléén voor if nicesn iddeknl Apotheek Öee Vf at aven 14 Dieven weer present Uil oen aan de Roemer Visschers aat LHllVTOewJU uitf n porde IWd kKf schuur hter 1 een bedrag van f 185 ontvTee d f on f iet werd gestolen liek van een cate aan de Uit een niet afgesloten schuur een woning aan de Krugerlaan werd een tuinslang weggehaald in ondervraagd Dacht js dat met my een uitzondering zouden maken omdat toevallig myn broer officier lï Wees geen dwaas en zie ui dat je heele optreden kmderachtig Jo vergeet dat ik i zuster ben Jo bent wreeder en harder dan welke rechte ook en m plaats van me terzijde te tW in plaat van Je eigen zuster te beschermen en te vertrouwen maar bah viel ze zichzelf In de rede Er va t met jou met te praten He heb altyd gedacht dat het o A tX den plicht en de eer van een otficier behoorde vrouwen en kiiraeren te beschermen Van Zelm waa bloedtood ewordaa en het kostte hem moeite zich in te houden Mevrouw van Zelm keek hem angstig aan Ze was baig van haar zoon zooais ze bang was gewee st van haar man Maar Trudc begon ze benepen waarom wil je met vertellen waar j op dien avond bert geweest Dan betije toch van alles af Al ik dat zou vertellen moedeTija dan zou de na am Van Zelm bevlekt zün D zou de eer van uw zoonm gevaar zun y En met deze wotxrden die ze nikkend tutrlep liep ze de kamer uit Laat haar met ru t ime te m vrouw Van Zelnt Zyzelf zal het be t weten hoe ze handelen moet Het is uw eigen schuld moeder U hebt haar veel te veel vrijheid gelaten Wie weet wat ze heeft uitg i aldl Het zal zoo erg niet zün Bt kenTrude Ja dat merk ik zei H n po tend en gmg het hui uit Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot U Juni moetWerdiitotertl worden van ü M 5m uut 5 Jnni Haan p U 18 nder i 01 Jani Maan op 21 St onder 1 3 7 Imd Maan op 4 onder 6 7