Goudsche Courant, maandag 5 juni 1944

5fio t In DELFT tana u 4i Knnn UAUmUAtM K k wan ab it InMt Ea kl b iairt aa pn tff Jal wa aama ailt n aa Ja l b faalalaa taaaea iHt Niemegi ler i koSieiurrogaat VOJ DOENING KLAROEN jILJfii afsluiten van tin J IL levensverzekering bij De Qntrale te s Gravenhage geeft U de voldoening een plicht tegen over vrouw en kinderen goed te hebben volbracht DE CENTRALE solide coulant vtrzekert werkend ticderland FIUAUEN TE AMSTERDAM ARNHEM H GRONINGEN EN ROTTERDAM ailiUlJ aootdredacteur J ü Wey teri Hotterdam dief iWacteur voor Gouda en Omstreken T Tteter Gouda Verantwoordelijk voor de dvertentien L AkkersdUk Rotterdam Uttgecfttcr N V Rotterdamsch Nleuwibt d Rotterdam VJ C TWEEDE KLASSER Groene Ster en Willem II in beker eindstriJd District U Promotiecompetitie 3e kliUse VOC Laakkwartier 3 1 Wassenaar VFC 2 3 Om den Ned erl and schea Voetbalbeker Halve eiiMlatröd Groene Ster L£C 2 1 WiUem ll rPSV 3 2 Vriendschappelijk OD6ooinb Gouda comb o bi de promotiecompetttie 3e klasse van district n waaruit twee elftallen naar de tweede klasse g an m beslist dat het Viaardui sche VFC promoveert Om de andcire plaata gaat het tusschea VOC en Fortuna VFC 4 2 1 U VOC 4 0 3 a Wauannar 3 1 4 1 Fort una i i 3 6 Laakkwartier 2 1 4 S 15 W 13 13 19 19 14 15 13 BERGAMBACHT MAAKTE BESTE KANS OP PROMOTIE Nieuwerkerk wint den beker De uitslagen van gisteren voor de Afdeelin Gouda waren Kamfiioenschap twee seizoenen Olympia Ilf Bergambacht 2 1 fi Groep D KBO II DONK III 2 € Om den Afdeelmgsbeker eiftdstrijd Nieuwerkerk I Mücrcapelie I 2 1 In de twee vedsuijden die de algeheele kampioenen van vorig en dit seiïoen Olympia III en Bergambacht tegen elkaar moeten spelen voor promotie nasr den N V B geelt bij gelijk aantal punten het doelgemiddelde den doorslag en daarom kan men zeggen dat Berigambacht door dé kostbare en verrassend groote 5 1 overwinning er uitstekeiul voor staat want Olympia moet nu om succes te hebben a s Zondag in Bergambacht met vijf doelpunten verschil win Snoepte Nieuwerkerk aan Mocrcapelle reeds het groeps kam pioenschap af ui de op het Moordrecht veld gespeelde bekerfinale hebben de Nieuwerkerkers hun overwinning herhaald en daarmede zijn ze voor de eerste maal houders van den Afd Ungst eker geworden ï Voor de gewone competitie we d het laatste partijtje afgewerkt en er reet nu aJieen noc de voor het N V B schap beslissende wedstrijd Berg mbacht Olympia ÜI SNEI4 ER EN BETER Olympia nS Bergambacht I 1 5 Het op papier xoo degelijke Olympiaelftal met eenige andere spelers van vroegere faam bracht er in het veld maar bitter weinig van terecht en speelde een bijzonder slechten wedstrijd Er za geen verband in het elftal er werd zeer si dig geplaati t het tempo was te laag en t fchotvaardigheid ontbrak De thuisciub v is wel van goeden wil maar het vlotte ni t en zoo gebeurde het dat Bergambacht ondankF een Goudsch overwicht bij het afsluiten der eerste helft een nuttigen 2 0 voorsprong had door goede doelpunten van den langen mldvoor De Vreugt die uitstekend van de kansen profiteerde Onverdiend was deze stand zeker niet want Bergambacht vorn de een beter geheel en toonde een grooteren rtrljdlust en bovendien was het voorhoeder spe door open en sneJle aanvallen veel gevaarlijker Na de rust scheen het even dat de kans keerde De gasten namen een verdedipende houding aan en in het Goudsche spel kwam meer gai g wat spuedig resulteerde In Ooelpunt vaa Van Maaren 1 Maar toen ncd In de volgMule nuiuiut v d Berg d i stand op 1 9 bracht ctu vervcWgens de Olympla inidfoor wegens trarq en van een tegenstander het spel droeg over het algemeen een vinnig karakter uit het veld werd gezonden was het pleit besle mt ten giuiste van de BergambachtenAren die in den resteerenden tyd met hun numerieke meerderheid het heft In handen hadden en uit een door Graafland bcuitten strafschop en met door een der Olyn ianen In eigen veste geschoten bal nog twee doelpunten uitliepen 1 6 De gasten mogen dan met eenige doelpunten wat fortuinlijk geweest ztin verdiend was hun overwinning stellig DE GBLUKKKMTE WON MievwerkeTk Mocrcapette 2 1 Dit Is een meer spannende dan fraaie wedstryd geweest Gesteund door den wind trok Nieuwerkerk direct t i aanul en doelman de Jong moest meermalen zijn taleaten toonen Hij had echter geluk toen een ver schot tegen de bovenlat t echt kwam en weer het veld In stuitte Moercapelle ondernam enkele tegenaanvallen en na 25 minuten had rechtsbuiten Termerus succee O l BU den eerstvolgende aanval maakte van Stralen gelijk 1 1 Na de rust was Moercai elle meestal ver in de meerderheid doch voor het NieuwerkerJc doel wiWe hel niet vtotten hoewel erkend moet worden dat de Nieuwerkerkers veel geluk hadden Bij een oogenschijnlijk ongevaarlijke aanval maakte Koolmees 2 I doordat de Moercapelle achterhoede aarzelde Moe capelle viel in den resteerenden tyd verwoed aan en slaagde erm te doelpunten hetgeen in buitenspelpositie geschiedde zoodat het doel unt met w d erkend ATHl TIEK STIJGEMÜB BElANGflT XINO V00 ATH2 BTIEK Groote drukte by eerst G A C roBde De Zaterdag en Zondag op het ONAter rein gehouden eerste ronde ven de compe title der I Goudsche Athletlek Commissie bracht eerl ongewone drukte Het aantal deelnemer wae met 30 ploegen zeer tair k en de belangstelling vooral Zondagochtend veel grooter dan bij deze wedstrijden tot nu toe het g val la geweest Er is met enthousiasme gestreden en op de loopnummera vielen verscheidene spannende series te genieten Jammer was dat de Vlres man A de Ruiter verstek liet gaan waardoor zijn rivalen op de 800 meter Jac Zaal en D Hey hun serie onbedreigd konden winnen Bi de dames bleek mej v d Meer weer in prima voinn Bij de junioren stak Van Deesl op zijn nummers boven de overigen uil opvallend wa zijn prestatie op verspringen die slechvts door één in de heeren aXdeeUn overtroffen werd Met de speer wefd de verste worp ook door een Junior gedaan Over het algemeen waren de prestatiea middelmatig BU de heeren A ploegen domineerde A A V 30 uit Alphen In de B afdeeling leverde H v d Broek een fraaie prestatie op de BOO M D beet verrichtingen waf en Heeren klasse A hardloopen 100 meter 1 K Eykelenboom AAV 3Ö 11 8 sec 2 A Leeuwenhoek AAV 36 11 9 sec 400 meter t 1 L Zoetemeyer AAV 36 56 5 sec 2 IG van Tuijl AAV SÖ 56 6 sec 800 meter 1 D Hey Achilles 2 min 10 8 sec 2 J c Zaal AAV 38 2 min 13 sec Verspringen 1 K Eijkelenboom AAV SS 8 04 M a J Mlkkers Virea et Celeritas 5 35 M hoogspringen 1 H Vervoort Achüles Il 62 M 2 A Leeuwenhoek AAV 36 1 64 M Kogelfitooten T1 4 kgi 1 W Janknegt AchiUes 10 06 M 2 E van jDljk AchiUes 9 47 M Speerwerpen 1 P W Hertdg V et C 3221 M 2 C an Dbk Achilles 0 13 M E iaïette 4 X 100 meter 1 AAV m X 41 3 s c 1 AchillM I 504 s e Heeren klasse B hvdloopen 1 0 meter 1 J W Jamen Gotula 12 4 sec 400 meter 1 A S de Haan GPSV 60 sec 800 meter 1 H v d Broek ONA 2 mlnV 14 1 sec Verspringen 1 J Berckenkamp Gouda S 30 M Hoogspringen 1 A v d Heuvel THOR 1 55 M Kogelfitooten 71 4 kg 1 C Signer Gouda 10 68 M Speerwerpen 1 Gebuifi GPSV 36 02 M Bst fette 4 X 100 nveter 1 THOR 51 5 sec Heeren klasse C haxdloopen 100 meter 1 E Kwakemaak AAV 36 13 3 sec 400 meter 1 G Bergshoeff AAV 36 60 1 ec 800 iK eter I J Sanders Af lUes 3 min 13 4 sec Verspringen 1 E Kwekernaak AAV 36 5 M M Hoogspringen l E Sanders AchlUes 1 60 M Kogelstooten 5 kg 1 S van Roon AAV 36 12 27 M Speerwerpen 1 D Boot Achilles 33 73 M 4 X 100 M eetafette 1 Vlres et Celeritas n S1 S se Dames 100 meter hardloopen 1 S t d Meer V et C 13 2 sec 2 C Dissel en L Wijsman AAV 36 14 6 sec Verspringen 1 T Hoogeveen AAV 36 4 47 M 2 D LuijchJeAbroer Excelsior 4 24 M Kogelstooten 1 S v d Meer V et C 9 16 M 2 B Scholten V et O 8 17 M Hoogspringen 1 M Boet AAV 36 1 30V2 M 2 L Verboom THOR en T de Koster Excelsior 1 30 M Speerwerpen I E Wirtz vanMastrigt V et C 18 30 M 2 M de Haan Achüles 17 29 M 4 X 100 meter crtafette 1 Achilles 59 4 sec 2 Vures et Celeritas I601 fcec Jonge n s 80 meter hardloopen 1 H van Deesl V et C 9 7 sec Verspringen 1 H van Deest V et O 5 81 M Hoogsprin eri 1 F Lam AAV 36 1 551 3 M Kogelstooten 1 B Kersbergen ONA 10 14 M Spcerwerp 1 W Versteeg AAV 38 4 7a M 4 X 80 meter estafette 1 V et C I 43 1 sec M e 1 8 j e s 80 meter hardloopen 1 R Krumpebnan AAV 36 12 1 ec Verspringen 1A Vreesweijk Achilles 4 05 M Hoogspringen 1 C v d Heuvel V et C l 21 M Kog l stooten 1 R Scholten V et O 6 44 M Speerwerpen 1 H Rietveld Excelsior 10 50 M 4 X 80 meter esUfelte 1 lExcelsioT 50 7 sec GOUDSCHE SUCCESSEN Voor twee leden van Vires et Celeritas was het gisteren een succesvolle dag Mej S v d Meer die op athlctiekwedstrijden te Leiden uitkwam plaatste zich op de 100 meter hardloopen A klasse tweede achter mej Gerda Koudijs In den fraaien tijd vart 12 6 sec Zij bleef haar rivale mej J Adema met 0 1 sec de baas Op de wedstrijden doo Blauw Wit in het Olympisch Stadion te Amsterdam werd H R van Deest op het nummer 100 meter liardloopen juniores vierde m den zelfdMi tijd 11 5 sec als de nummers 1 2 en 3 Voorts leverde het ONA lid H v d Broektn I iden weer een fraaie prestatie op de 1500 meter HU eindigde als tweede in 4 min 33 6 sec achter de Rooy van Pro Patrla die in 4 min 30 4 sec tiep HANDSAX l t UDA ROTTERDAM Op tH ONA terrem worden a s Zonda de jaarlijksche si eden handbal wedstrijden ïouda Rotterdam heeren en Gouda Rotterdam dames gespeeld Bij de heeiifnontmoeting u een wisselbeker de Inaet DAMMSN GOUDA 8 SIMULTAANWEDSTRIJD In den door de damclub Cïouda georganiseerde simultaanwedstrijd speelde de heer G van Ardenne aan vijftien borden mei als resultaat twee gewonnen acht remise en vijf verloren alzoo een percentage van 40 A B Dinsdag wordt deze wedstrijd voortgezet met een simultaanseance van den heer Bouter Radioprogramma IMnsdaff Juni HUv I 4 M 4S Gr T M n 10 7 11 Gym TJS Gr 7 44 Sportn 7 54 Prr r overi S M BNO S lft Gr I 45 4 54 T d Hulsvr 1 00 Instrum en vocale aol 1 49 Godsd ultz IttS PlanOTOordr 10 48 Ork W KOk Il lS Voordr ll M Ork W Kok 12 M Alm 12 15 Muz T Drie Vrool Frapsen 12 45 BNO 13 00 Land en volk brengt 13 H Meiodlstcn 14 0S Voortcez lager onderwijs n 14 15 Comp v M Jary H 45 Sollstenconc 15 30 v d Zieken 1600 Haydn Mozart eonc 16 45 BNO 17 00 Cabaret 18 00 SNO IS 09 Bert Phllh Ork 1146 Jeugdfilormuitz 18 Sö Spiegel v d dag en BNO 19 15 Bonte verscheidenheid 22 00 BNO Na 22 15 alleen radiocentr 0 15 U Traversa viool 22 30 De dans in velerlei Vorm U 39 UM Uefdesnacht HHv n 17 00 Pianovoordr 17 30 SOldatenfunk NordWest 11 30 Omroep Salonork 19 00 BNO 18 15 V d Jeugd 19 20 Or conc 20 15 Duftsch SO 40 Gr 30 49 BachReger conc 21 45 AvondwtJd tt OO BNO HM Zie Hilv I 22 30 Stem V h Rijk BILJARTEN BCHiEIDSRECHTERSC UBS V S De centrale commissie in het district Gouda organiseert een cursus voor het verkrijgen van het nationaal diploma als arbiter Deze cursus staat onder leiding van den heer J de Wekker uit s Gravenhage hoofdbestuurslid van den Nederlandsch en Bitjartbond Voor dezen cursus hebben ingeschreven vier en twintig leden van de aan sloten vereenlgingen uit Gouda De duur van den a s Donderdag beglnnenden cursus ifi bepaald op zes lesuren N DERI AAGS K1E ZONDFR NEDERLAGEN De nederlaagwedstrijden gorganlseerd door de vereenigiug Belvedère heeftr tot resultaat gehad dat geen der deelnemende vereenlgingen er in geslaagd is de organiseerende cub een nederlaag toe te brengen Daar Anti Poedel het hoogst aantal wedetrijdpunten behaald heeft werd haar den beker toegekend De volledige stand is BV Belvedère 56 p BV AnU Poedel 54 p B V Per Afipera ad AsU 40 p BV NSH 41 p PLAATSELIJK NIEUWS REEUWIJK NIenw or el In Creref Kerk In een geheel bezet kerkgebouw is Vrijdagavond in de Gereformeerde Kerk het nieuwe kerkorgel door de orgelcommissie aan den kerkeraad overgedragen Geruimen tijd al waren er stemmen In de gemeente opgegaan die wenschten dat het oude liarmonuim vervangen zou worden door een goed pyporgel De commissie is er In geslaagd een voor haar kerkgebouw uitstekend geschikt orgel te krbgen De technische adviseur der commissie de heer N Schuiling van Rotterdam güt een uiteenzetting der verschillende disposities waaruit men vernam dat het pneumatische instrument tien verschillende stemmen bevat waarvan ruim 2 stemmen in een zweUcast geplaatst zijn Afwerking en intonatie van het orgel dat gebouw werd door den orgelbouwer A W Watteï te Utrecht geven alle voldoening Het orgelspel van den heer Schuiling gaf de gemeente waarin ook verschillende gexiigden ft van buiten opgemerkt werden een uur van muzikale genieting De penningmeester der orgelcommissie Luchtl bische VOOR BABY i Op Uw toilcizccpbon kuni a lj U nog Adelaar Kindcr tp krijgen van oude 7 n ADELAAR PRODUCT ROGGEBROOD an natura i b kaarlljk bli ontbijt M kofflaUlaL y k walileiil GEBII TEN HOEVE DEN HAAG Td 33329B ROTTERDAM Talal 38427 VRAAGT UW BAKKTR bracht dank voor den srootcn offcniigansche gemeente waardoor In leer tijd het overgroole deel der bèaoMigelden als vrije tften werd betcUÜ gesteld Het Mali Ziekenhulcverpleglnc Fonds voor iekenhui8v rpleslng voor wijk en omstreken hiéM zijn jaarlfflBa ledenvergadering Blijkens het jauvM iST 1943 aangesloten 280 gezinnen of fadii B I V van gezinnen met 918 verzekerden l werden In 1943 2 patiënten met mCx pleegdagen Op 1 October as zal helJtJi geleden zijn dat de vereenlgmg wert gericht De heeren A P de Klercli nl den Ouden zullen dan twintig jaar 1 hehben in het bestuur De rekenin viada penningmeester sloot m ontvangstw 1 2563 en in uitgaven op 2283 atioo a een batig lolda van 279 De aflredeoltbi Btuursleden de heeren A P de Klerck a J de Kamper Mzn werden heri 07en DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen h irtelijken dank aan Familie Buren Vrienden en Kennissen voor de vele blijken van beiangstelliijg bij ons 2 5 arig huwelijk sfeest ontvangen L J VAN WAAS F M VAN WAAS Boegtieim Gouda Boelekade 48 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen harlelijken dank aan allen die hun medeleven geloond hebben bij het overlijden van onien lieven Vader Uit aller naam J GOOSSENS Gouda Wielewaalstraat 14 GEZOCHT LEERAAR voor opleiding Engelsch M O Verzoeke inlichtingen onder no G 4186 bureau van dit blad TE HUVR GEVRAAGD ongem zit slaapkamer aet gebr van keuken of kookgelegenheid doot nette jonge vrouw van buiten met één kindje Br no G 4184 b bl Wij zoeken voor Gouda een Oep ithouil r stér voor onze bekende lederververg Br Fei d Kalb Hoogstraat 175 Vlaardingen Gevraagd FUNK DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken Goed loon S de Vries Joubertstraat 78 M Wanneer U ieti Ie vervosfen heeft in Gouda of omliggende Oemeentcn is Uw adres J G Ha Smith Goederenvervoer Souwikada 90 Waddinxncn BILLIIK TARIEF Boodschappenadres D GEUKES Ooudkade 2 de Knip Gouda Oud Apoth ass e zoekt fti Gouda eenv ADMINISTRATIEF WERK voor 4 of 5 middagen per week Br no G 4188 bv eau van dit blad TE KOOP compl Gram installatie in salonkast ƒ 750 Te bcvr bij J Kort Kleiweg 9 tusschen 96 uur dag FUNK DAGMEISJE gevraagd voor heele of halve dagen of s avonds van 5 uur tot 7 30 uur V Dantzig Crabethstr 51 Gezocht door jong echtpaar met 1 kindje VRUE ETAGE met keuken of zit slaapk met gebruik van keuken Br no G 4177 bur v d bl PIANO OF VLEUGEL te koto gevraagd Brieven met ofeaaf van kleur en merk 1 liefst met eenige omscjjrijvlng aan Mevr de Groot Wittevrouwensingel41 Utrecht Telef 12450 HULP IN DE HUISH gevraagd in klein gez baby en 3j meisje Geïellig huiselijk verkeer Veel vrij N Versloot Hoofdstr C 4 Bergambacht Heden wurd tot onze groote vreugde geboren MARIJKE als Zusje van Ronald J FUKKEN M FUKKEN Ubbink Gouda 4 Juni 1944 IJssellaan 167 c Met groote blijdschap geven wU kennis van de geboorte van on7Ï Dochter ANNEMARIE J BONTENBAL L M BONTENBAL Westdorp Gouda 4 Juni 1944 Gr Jacobastraat 48 Tijdelijk adres van Iterson Ziekenhuis Heden overleed tot onze diepe droefheid na een smartelijk geduldig gedragen lijden ons Innig geliefd Dochtertje en Zusje JANNY in den jeugdigen leeftijd van 13 jaar CHR V d KAA N V d KAA Bakker WILLY CORRI Stol wijk 4 Juni 1944 Stolwijkersluis H 17 Poat Gouda Geen bloemen De teraardebestelhng zal plaats hebben Donderdag 8 Juni a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Alj meene Begraafplaats te Gouda Heden overleed ROELF SCHADEE in den leeftijd van bijna 3 maanden De Heer en Mevrouw S J SCHADEE Hoefman Gouda 4 Juni 1944 Krugerlaan 55 Vertrek Woensdagmorgen 10 30 uur Vpor de vele bewijzen Van deelneming ontvangen bij hït overlijden van onzen Heven Man Vader Behuwden Grootvader ADRIANII8 JOHANNUS GU8BER1tJS FRANCISCU8 VESTERING betuigen wij onzen haftclijken danki Uit aller naam Wed J O ViSTEIUNG van den Berg Gouda 5 Juni 1944 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bi de ziekte en overlijden van onne lieve Moeder Behuwden Grootmoeder GEERTRUDA SEVENHOVEN van Vliet betuigen wij onzen hartelij ken dank inzonderheid aan dokter H Reedijk en de Wtjkzuater van het St JozefPaviljoen voor de liefdevolle behandeling ondervonden Uit aller naam C J SEVENHOVEN Oouda H van Catsweg 78 Rotterdamsch Phiiharmonisch Oricest Dirigent D FLIPSE Sint Janskerk 0insdag 6 Juni oanvong 7 uur einde co 8 30 uur BEETHOVEN Missa Sölemnis m m v het Rolterdamsch Phllha m Koor an Sollt enquartet Corry Bijster Roos Boelsma Frans Vroons Willem Ro elli Toegangsbewijzen ad f 1 75 verkrijgbaar bij Boekhandel de Ven 1 r H il Amoteurtobaktslers Sluit V aan bQ den kring WESTLAND van amateurtabaktelera Dan knnt ook V dit seizoen veraekerd z n van een prima afgewerkt product Dit jaar wordt alleen tabak ingenomen voor fermentatie van die amateurs die vóór 15 Juni bti mQ staan ingeschreven Na dexoi datum worden geen nieuwe amatears meer toccelaten MaaK dus van deze gelegenheid gebruik en vul onderstaand strookje duidelijk liefst jn blokletters in en stuur het naar onderstaand adres Daarna ontvangt U een postkwitantie ten bedrage van totaal ƒ 4 10 zijnde ƒ 3 25 inschrijfgeld kring WESTLAND 0 70 registratiekosten voor de Firma Alberste Druten en ƒ 0 15 incassokosten Deze kwitantie is tevens bewijs van inschrijving MAARTEN VAN STAALDUINEN Bureauliauder Kring Westland van Amateurtabaktclers POSTBUS n s GRAVENZANDE Hierlangs afknippen 1 i NAAM j ADRES WOONPLAATS ADÉKO Elke eehU ADÉKOWAFEL draagt zijn naam en mei eec Repareer niet zelf I Laat Uw Huishoudof Industriemachin vakkundig nazien door TH RICKEN NAAIMACHINEHANDEL Zoutmonitroot 4 Gouda OddtrdnlM Naaldtn HET CENTRUM GOUWl 15 De Lecabibliotheek voor ieder dus ook voor UI M V Z vraagt een nette Werkster Aanm bij den Concierge Crabethstraat 66a Typiste gevraagd tevens voor adm werk Br no G 4199 bur v d bl GEVRAAGD Timmermansjongen en halfwas Timmerman W van der Laak Walvisstra i 1 Both Oranjelaan 20 Wafldinxveen vraagt een flinke Dienstbode voor dag of dak en nacht Gevraacd voor direct door Bloemisterij een knecht en een jongen of meisje 15 18 j Aanb S Kuipers bij de Brug Waddinxveen WONING GEZOCHT door klein gezin 1 kind 3 j of 2 kamers met gebruik van keuken Br no G 4192 bur V d bl ad Voor dH e t gevraagd FUNKE DIENSTBODE en een Werkster voor 3 dag n p w A J Baa Graanhahdeiaar Ouderkerk a d IJssel WONING GEVRAAGD Chr Onderwijzec wenscht Juü te trouwen Vraagt in of nabij Gouda woning of ged V woning of kamers met keuken of gebr van keuken Br no G 4194 ur v d bl Wegens huwelijk tegen 1 Juli voor gezin van 2 pers een DIEN81VODE GEVRAAGD voor d of d en n Mevrouw Kamphuisen Crabethstr 63 Boekhouder Correspondent jarenlange zelf tandjge ervaring op Hanoels en Accountantskantoor ZOEKT BETREKKING Event voor 3 dagen p w Prima referenties Br no G 4187 buT van dit blad VOOR DIRECT GEVRAAGD VER2ILVERAAR STER an LEERLIN6 Aanmelden Wester Glasslijperij R dam Jan Kruyffslraat 19 Gouda Oost Haven 3 Gevraagd een BESCHAAFD MEISJE voor hulp bij twee kinderen Hulp voor ruw werk aanw Jamin v Beverninghlaan 38 Handelskantoor vraagt Jongste Bediende m of vr zoo mogelijk spoedige indiensttreding Br no G 4183 bureau van dit blad DE BONTWERKER jBURG MtlNESZtAAN MJl TTltf 391 18 WO ITERDAM rTTTmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTirm Te hoop gevraagd PLASHUiSJE aan de Reeuwijksche plassen Brieven met prijsopgaaf aan G BOEREN Toilenakade 5 Utrecht TE KOOP GEVRAAGD VOLWASSKN DUITSE HERDERSHOND H RENNEN R van Catsweg 61 TE KOOP Prima zeilt oot met 16 m tuig Prijs ƒ 2 000 L v Loon Schoonhovensche Veer Te koop gevraagd KINDERWAGEN Ouderwets geen bezwaar doch geen hooge wielen Spoed Brieven J Berkhout Tiendstraat 9A Rotterdai GEVRAAGD FLINK MEISJE voor dag en nacht of voorheele dagen met vollen kost Liefst R K Brieven Mevr Sanders Thorbeckelaan 1 9 Den Haag D H 2800 TcUoofi Eenige mooie schilderstukken Piasgezicht doek ƒ 65 Kerstnacht ƒ 45 Plasgezicht ƒ 140 Stilleven paneel ƒ 55 Woelige Zee repr Schotel 60 D rpsidylle in Bretagne van P l andskroon pracht doek 60 X 80 ƒ 450 alles met lijst Tttaacd e U Kc Uaa U Volgens aanwijzing van den Voorzitter van de Bedrijfsgroep M A A zullen de VERGADERINGEN van de Vakgroep v Makelaars en AsaurantiebezorgarsPr vinciasl Bedriii en van de Vakgroep Asaurantle Ageflln Secretariaat van de Veldestr 12 A msterdam Z in de maand niet doorgaan In de loterij spelen is niet hetzelfde als een prijs winnen Integendeel meestal trejct men eïn niet Een ander geval is het als U bQ ou Uw ouden vilthoed laat ▼ rTormao dan ii teleurstelling uitgesloten dan wordt een ouden hoed omgetooverd tot een efatqu aradarn modal waarmee U werkelijk g leedt bent en waar menheuscli niet aan ien kan dat het geen nieuwe maar een vervprmde ho 4 Is Maisoi JOHANNA r njl Er ktvam eens een componist bij me Hij zei JAina Bak graag ik wil een lied over jou componeeren n vroolijk lied dat past bij jouvi pannekoeken Is dat ffe watr Als ie nou maar een mooi refreintje ma9kt En vergeet niet dit refrein steeds Panko moet het zi n PEJA PRODUCTEN WUrteDBB tet gebied lts leveren naiestritdk De in he Wnuit de wane BtïI Depen we ring van d De tussdhe it Vure Uk ta een n WkKeTi aa menden rnnaties vi bïTdeeTen i Vire m erschel Hliieten ev elk m widen mog edl rlnif Jft neerwe WM ten O esten w T Hndeltlke men rrt nen ge Jtsche f ft ebled S uitmon ats waa 25 bened S lichte Si deielfd Atlant ï amen gw een b ndië d