Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1944

REIKHALZEND ZIET ZU UIT JuNnMiw linwogtn zi l rwkholitnd uif noor Iwl mommt waarop lij aon dm ilog Icon goen ZMptcKoondit n n van d grooM inonIqkhKltn woonmd n prop r huUvroww thans It kompffn h ft KLOKPOiOER rtinigi h hun van binntn tn von builen KLOKPOEDER 4 Dal smaakt naar meer Dal maakl KEG T T T THE £ TABLETTEN K KOPPEN IHEÊ UII I ZAKJE VAN tl i IABlEMEN 1 30 CENT Ji HM I I ll H I UB WI il Mtl BooldradacMur J □ Weyiten Rutterdam cbafrwUetftur voor Gouda tn Omatrtken F Tttttr Oouda Vtrantwoordtltlk voor dt dTtrttntlCn L AkktradUk Kottardam Ult Mfkttr NV Sottardamadi Nleuwiblad Botttrdtm BKAND IN MEUBELPABKIEK HeubelBukeiti uitgebrand Vrijdagmorgen omstreeks 6 uur Is brand uitgebroken in een der gebouwen van de meubelfabriek van den heer C de i Boer aan den Boschweg Het vuur is ontstaan door kortsluiting ten gevolge van een defecten schakelaar vad een machine in de aan de zijde van de Constantijn Huijgensstraat gelijkvloers gevestigde machineafdee ling en van hier doorgeslagen naar een der afdeelingen meubelmakerij op de eerste verdieping Hier vond de brand in het hout en de in bewerking zijnde meubelen gretig voedsel De vlanunen sloegen niet naar buiten maar woedden in het inwendige van de afdeeling fel Het doortastend optreden van de brandweer die met drie stralen water gaf had tot resultaat dat uitbreiding voorkomen en de brand in l etrekkelijken korten tijd gebluscht werd De meubelmakerij is uitgebrand de machine afdeeling er onder kreeg waterschade De in totaal op t 20 000 geraamde schade wordt door verzekering gedekt Koppelverkoop en prüsopdrijvinf De politie heeft wegens koppelverkoop procesverbazd opigemaakt tegen den lager A V die den verkoop van iw kvle sch afliankelyk stelde van bet gelijktijdig aankoopen van andere vleesohsoorten niettegenstaande in de etalage een opschrift was aangetbracht iieden voldoende rookvleesch ver Wegens het te koop aanbieden van een tweedehandsch motorve t tegen te tioogen pxgs is verbaal opgemaakt tegen den student D V Wegens het veriiandelen te dezer siede van jon e hanen tegen te hoogen prijs is verbaal opgemaakt tegen den iboerenkneoht J S te Polsbroek als verkooper en tegen den exportslachter M S te Rotterdam als koopêr Twintig hanen en een bedrag van ƒ 30 zun m beslag genomen Het eariUon Na de Meimaand zjjn de w sjes op het carillon van den Smt Janstoren weer verstoken Het klokkenspel speelt thans by heel uur Fantasie van Bollee bij half uur Heideroosje by kwart voor Daar komt een vogel gevlogen en bii kwart over Toen onze mop een mopje was van J Worp Jnbileum De heer J H A van Tok tweede stoker bij het electriciteitsbedrijf hoopt 12 Juni den dag te herdenken waarop hy voor vijf en twintig jaren in dienst trad by de gemeente lichtfabrieken KANTONGERECHT GOUDA Vtnwrdeeld ztin wegena t n V erfcoQp voorhanden hebtoen van brood met een te tut gewicht van droge stof J H V E te oudewater ƒ 40 aubs 20 d h B P N te Gouda 2 maal 19 subs t d h under achnttelijke vergunning vlsachen met twee hengel P H te lloerkapelle 3 aut 1 d b met verbeuidverklflnng van de hengels viaachen zonder verdunning van den rel thebbende van het vlaohwater P H te Moerkapelle ƒ 9 auba 2 d ta openbare dronJtenachap A B te Amelde 110 subs 9 d h uit baldadigheid gooien met een atuk plank naar een wielrUder T J G te Ouderkerk a d Ussel 3 iubs 1 wk tach zonder schrüteiyke vorgunnintf rapen van eieren van eenden C de M en S R te Waddinxveen ieder 10 fuba 5 d h uit baldadigheid afsteken van voetzoekera A 8 te Ouderkerk a d Uaael 6 aub 3 d h zich door een motorrijtuig laten voorttrekken A de R te Ouderkerk a d Uiael terugfeving ouders zonder toepassing van atraf niet toonen van een werkboekje K de M te Stoiwijk 3 aubi I d h rilden met een niet afgeaehermde brandende koplamp A T te Bergschentioek sub 2 d h niet toonen van het Persoonabewüs A U te Gouda 1 90 tubs 1 d h niet toonen van het rilbewQa J v D te Nleuwerkerk a d Ussel 4 sub 2 d h rooken In een afdeeling Verboden te roeken van een rytuig der Ned Spoorwegen P V d H te Waddinxveen H O te Waddinxveen allen 4 itibs 2 d h rilden met een rijwiel zonder goede voorverlichting H de Z te Bccuwtik auba 2 d h rüden met een rijwiel aonder goede vooren achterverliohting H B te Bennekom 4 auba ld h en tIM aubs 1 d b BURGERLIJKE STAND GclK ren 9 Juni Jan z van P M Spek en N van Weenen Raam 302 3 Juni Hendrik Christlaan z van H C3i Boonstra en L M Prevoo Krugeriaan 18 Uarla ElisatMtb d van J van der Schanaen M E de Vriea Burgvlletkade 10 i Juni Pleuna Johanna d vai J A Kaara en A Rozendal L Tiendeweg 07 Rotjert Jan z van J C van Doom en A A R Hooi me er O de Boompjes 14 Marijke d van J rukken en M Ubbink Uaaellaan l 7c Anna Maria Catharlna d Tan J Bontenbal en L M Westdorp Gr Jaeobaatraat 48 Ondertronwtf B Juni F de Wit en G M 8 Beltsmt Overleden t Juni M Mlddelweerdt H j weduw v n B J A CranMr 8 Juni M C Schouten 1 week 4 Juni R Schadee 2 mxd A N Btks 8 jaar WANNEER VERDUISTEREN I Tot It Jnnl moet ▼ erdnistcrd worden vui 22 00 5 M uur € Juni Maan op 21J1 onder 5 30 Jool Maan op 2249 onder 6 07 Juni Maan op 23 42 oader 6 54 Radioprogramma Woenadaf 1 Jiml BUv I ai M I Gr T M BNO 7 1 Oral T 15 Or 7 40 Sportn 7 SI Progr overz t M BNO IS Gr 8 4 4SI v d Hulsvr 9 0 Operetlefragm a ifi Godad ulu laae Ork rr Kelh 10 Juni kind 11 w Trio A de Baaff ll M Planovoordr 1100 Alm li is O V Krevelen U 5 BNO 19 00 Land en volk brengt is 10 Ajnuaem ork 12 48 v d Jeugd 14 00 viool Omroepkerkorgel meisjes jesen kinderkoor 1 00 Oodsd ultz 15 IS Halfweg 1141 BNO IT SO Voor Jonge menachen 10 00 BNO 18 0e Helodlsten 10 4S TIen min In de wereld v d arbeid 18 55 Spiegel V d dag tn BNO 18 18 Claveclmbelvoordr 10 4S Per trein door de taal 20 15 Klassiek en toch niet zwaar HM BNO Na 22 15 alleen radlocentr as ls Ork E Schneldewlnd 23 30 24 00 Van de eene melodie in de andere HUv n 17 00 o V Krevelen 17 30 Soldatenfunk Nord West 18 0 Ork muz IS OO BNO 19 15 V d Jeugd 19 20 Lichte koat 10 15 Wat dunkt u ervanT 20 30 vier beroemde vocalisten 2115 Planovoordr 2145 AvondwIJd 00 BNO 2115 Z t HUv l 1 Stem v b ilk Officieele Mededeelingen LEVKRINO NUCHTERK KALVEREN Met ingang van U Mei 1944 kunnen op het abattoir te tuiden bewaatder fa Baaa en Don burg nuchtere kalveren worden geleverd I e levering op Dinsdag komt du Ingaande SO Mel 1M4 te vervallen PRU 8 AANOUIDIN G GROENTEN MS mUIT In de Staatacouram van M Med 1 44 no M la gepubUceerd het UI tvoerimtsv oor schrift 1M4 Groenten en Fruit Ingevolge dit ultvocrlnflivooraohrlft U leder die als kleirriiandelaar of In een andere hoedanigheid In den kleinhandel groenten en fruit ten verkoop aanblc4t verplicht al waar de verkoop geaidiledt een prljalljst welke de op het betrokken ti dsttp geldende prijzen bevat op een voor het publiek duidelijk ilchbbare i aata aanwezig te hebben Deie prtJalUat wordt wekelijks gepubUceerd in het centraal orgaan voor den handel In aardappelen groenten n fruit uitgvve van de firma Mlvet 1 Doetlnchem Abonné s van dit blad kunqen dus gebruik nriaken van d In dit blad afgedrukte prUalijst Degenen dia niet op bet centraal orgaan geabonxwerd ttjm dienen d op de officieele pfUalUtt welke eveneens door de fa Mu et wordt beachJ kbaa r gettekl te a bonneeren Daar de wekelljksctie publicatie in de dagbladen komt te vervallen dlant bieraan strikt de hand te worden gehouden De bestaande verplichting tot het afionderlllk prijzen van ie Jere groente of tnritaoort In de verkoopruimte voorradig bUJft onffewljzltfd gebaodheafd M£D£DE£UNG£N PLAAT8ELUKE DISTRIBUTIEDIENSTEN DteMbntlcdiengtCB Haastrecht Uitreiking bonkaarten cn rantsoenbonnen voor bdiondèren arbeid voor de 7e periode 1944 Werkgevers in de gemeente Gonderak dienen in afwijking van het gestelde op de naamlijst de toe8lagkaart n In rantsoenbon nen voor bijzonderen arbwd nleC af te halen op Donderdag 8 Juni 1M4 doch op Vrijdag 9 Juni 1944 te Gouderak op hetzeUde tijdstip als vermeld of de naamlijst SfK U DAMMEN DAMLUST L U T O 14 4 Zaterdagmiddag werd te Stolwijkersluia ten vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tuaBchen Damlust van StolwQkersluis en L U T O van Ouderkerk a d Ussel De ultalagen waren s v d Berg A Kreuk 1 1 C Molenaar G Meigera 2 0 J Blokland B Boa 1 1 M Vermeulen H Groen 2 0 M Ztjlstra S Neet Z O G 1 Barbier J Twigt 1 1 H V Btik Joh de Koning 2 0 J Backer C Jlochtfirs v Leeuwen 1 1 P Veraloot M Nee 2 0 totale ultalag 14 4 PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Kruideniemaken Donderdagsmlddaff gesloten De kruidenierswinkels te dezer plaatse zullen de DonderdagsmiddagB na 1 uur gesloten zijn De burgemftcster heeft de daartoe noodlge ontheffing van de verplichting to openstelling verleend Meisje verdronken Zaterdagmiddag werd hM 7 jarig dochtertje van den heer Vermeulen steenkolenhandelaar aan d Burg CoUJnstraat vermist Alle nasportngen bleven vruchteloos Des avonds werd het kind uit de wct nne lanes de Burg CollJnatraat opgelaaid H t schijnt z mder dat iemand het ongeluk opmerkte bU het spelen te water te ti a geraakt NIEVWERKERK a d USSEL Eerste plechtice H Mis Onz oud plaatsgenoot de weleerwaarde heer M J de Jong die tot het pnesterstdiap Ls gewijd heeft gisteren hier In zijn geboorteplaats ziltt eerste plechtige H Mis opgedragen De neomist deed Zaterdagavond zijn Intocht In de kerk van de parochie St Joseph fWat er voor Aet eerst het lof te celebreercn 2ondag werd de jonge priester van het ouderlijk huig afgehaald en naar de kerk geleid waar onder het plechtig Misoffer de oud pastoor der parochie de aeereerwaarde heer A P van Eeden de feestpredikatie hield s Middags waa er een druk bezochte receptie waarna de neomist tot besluit van den feestdag een plechtig lof opdroeg gevolgd door het Tc Deum Beide dagen hebben de parochinanen hun prlesteir hartellljke belangstelling en sympathie getoond ZEVENHITIZEN BurgerlUke stand Geboren Gerritjc d van H Clasing en M J Huyskes Willem z van W van Erk en J P van der Zwan Hennic d van M J van Tol en J Heljkoop Cornelia Elisabeth d vsn A van der Hoek en C Noordhoek Johannes Antoniua r van W Regters en M J den Hertog Boudewljn X van B Novel en N Breedsveld Ondertrouwd PieterJStaal 27 j en Alberta Jenny van Gyssel 28 te Zwolle Engelbrecht Verbeek 37 j en Geertje de Ruiter 40 j te Geldermalsen Loop der bevfriklng Ingekomen J van Bunderen van Rotterdam naar Tweemanspolder 8 J Frits en gezin landarbeider van Stad aan t Haringvliet naar Noordelijke Langs chmixben mg tot stand gtkomen Oooroni zTfn da vozan von MUKOPlASTsM oport M h f bini U onmiddalh L l d r modal num uit door dsHtik hgid n bifiondcr Iroai lint muop dol l d r vooi Il woorzisfl von nawMWoond MUROPlASt aiaHil MUROPIAST Variioapliantoori Rokln 88 A doai Dwaraweg Vt O Schaaf dienstbode 1 Hilicgom naar WoHefoppenweg 97 J BmI dienstbode van Waaaenaar naar Dorjuitiwl 11 A van Krallngen en gezin meikhau laar van Moerkapelle naai Moerkapelaoij Vertrokken P Knoop naar BotterdaBj k de Joode en gezin naar Busaum G A Xml I man tuinder naar Moerkapelle G A nS naar BlelawUk OUDEWATER Co eet De coDecte in de Ned Kerk ten bate der Oeref Zendit heeft 147 opgebracht STOLWUK GesiB d BQ bet t Amersfoort houden examen van den Alg StenogTi£l bond is geslaagd voor het diploma kant l stenograf e mej N Verburg en voor kitl diploma typen A de heer J van Vlljms WADDINXVEEN B u tgee M lke stand Geboren Wla Cornells z van L de Waal en J van Pn sen Ua d van P Ravestem en M Zwaai burg Ondertrouwd M de Baa en Kosin Overleden Simon IVommel 83 aM van K W van BUk MARKTBEJMCHTEN KAASMARKT ODOKWATEK 5 Juni Aangevoerd 43 partyen ztji laeo stuka wegende 9450 kg Prdzen leaojj 2 N Ie soort 80 per 90 kg Handel vM Bte V mHo A SDtlkwill w pM valaehermja een regitn l la Ho ue vernietigd llattet tn ilen UI volledig p toen ongev pMta lamllng laf van verach laipedalKiatJa HM van St Wormatlea aa reeda vera Ingang van de I van zware D verlorin de an een gr Mp welke b alt elkaar apro Mdian De ge daoomlanka h ndken voort n ochtend na t I OP landlngsv iMdIge varllez atop te zet 99 ilch In een 8 de luch Le Itworpen w B loop va itl een ter ucd waa Blijden van Wês I ez4 f Voor direct flink meisje v dag of dag en nacht Zelfst kunn werken Goed loon Ter Meulen v Swietenstr 4 Net meisje voor dag of dag en nacht of werkster 2 x per week D J Valkhoff Kleiweg 18 a Jongelui die wenschen te trouwen ZOEKEN EEN RUIS of een gedeelte van ecu huis Weyer Apotheek Gouwe Witte keesjes 8 weken oud ƒ 75 p St W Koolwijk Gouweg D 107 Stolwijker sluis Woning gnocht of itage met keuken of gebruik daarvan door jongelui die wfenschen tetrouwen in Gouda of omgeving Br no G 4214 bureau van dit blad 2 arm fauleuils en 4 stoeien ƒ 175 A Snoek Jr Zuidkade 132 Waddinxveen Z g a n mandoline met loudraal ƒ 65 J Arreman Stevensstr E E 9 Moordr Aarzft niet langer wan neer het Uw loettomsl be eh Om vooruH te komen moot U vreomde talen kunnen tchrijven lezen en aprelian Leer DUITSCH oi ENCELSCH n S mnd Nwsie tchr meth l 2 05 p m Mlddenitandsd plomal2 85permn l NoderlanJsclieTaal n CorraspoAdonUo 1 SOBookhoodond NEDERL TALEN INST ROnERDAM Nieuwe donkerbl strooboed matelot ƒ 15 Smit Krugeriaan 70 Poppenwagentje voor kindvan 2V4 è 3 j ƒ 5 Schutte C Huijgensstraat 150 Babydoek ƒ 12 50 eventueel ruilen voor jongenspakje leeft 5 è 6 j Verlaap Reewal W 101 Reeuwijk Staande schemerlamp ƒ 20 2 nieuwe stro atrassen ƒ 20 3 Leerdam inmaakpotten 30 1 ƒ 30 2 ijzeren ledikanten me spinaal ƒ 30 H Idsinga Weth Venteweg H 41 Grain proefles van Groote haard merk Becking en Bongers i 200 groote coach in pr st ƒ 250 Pot Sophiastraat 23 Op de Stichting Veldwijk te Ermelo Psychiatrische inrichting liunnen ter opleiding tot het Rijksdiploma ZiekenverpJeging B enkele LEERLiNGVERPLEEQSTERS van positief Chr beginselen worden geplaatst Leeftijd vanaf 18 jaar Sollicitaties an den Geneesheer Directeur Maison Schmied Voorioopir kosteloos Bü vonnis van d Arrondis ements Rechtbank te Rotterdam d d 2 Juni 1944 is in taat van faillissement verklaard MAARTEN POST klompenmaker wonende teMoordrecht julks met beBoeming van den E A HeerMr G H W Kymmell totRechterCommlssaris en vanoodergeteekende tot curator De Curator Mr H FUKKINK Gouda i Juni 1044 Lange Tiendeweg SI verzoekt nogmaals hare geachte clientèle dnngend doch beleefd de bij haar aanwezige vermaakhoeden voor I Juli a s terug te willen halen daar deze door gebrek aan personeel niet meer vermaakt kunnen worden Na dien datum worden alle oude vermaakhoeden opgeruimd Geopend Dinsdagmorgen 9 lï Woensdagmorgen 9 12 en Donderdagmorgen 9 12 uur Hoogachtend Mejuffr J A BISSCHOP Turfmarkt 12 Gouda Woonhois plashulsie of grond aan de Reeuwijksche Plassen te huur gevraagd Br no 232 van Burk s Ad vertentieBureau Gouda V t aor t KANTOOR CVEN NAAR JtOIWaot HU HELFT Ona PRIMA MET l JN HAXKtN CN 20OlB£SL UTOtCHT GOUDA Twijiislroat M Stoafstaapl OBCEL Te koop gevr hui orsel zuiver van toon voor aaltje ouderwetsch geen bemraar Br F Postma Holenwaterweg 3 Rotterdam JONGENS GEVRAAGD Gevraagd voor direct Bakkenknecht of flinke Jongen C J V Otterlo VGravenbroekschew F 83 Reeuwijk voor lichte verpakkingswerkzaamheden Aanmelden Kantoor Schuttelaar Nieuwe V U1 5 van 12 en 3 5 uur 1 ® lederen Donderdag en Zaterdag kunt U bil Van Buuren nog heerlijke ge bakiei krlfgen Voor 10 gebaklej moet U echter 3 dagen van te voren 1 oDi suiker tnleveisn Doe oni eon gioot pleiter n breng lelf oen doosje mee WMt wat U eot e i koek en banket van C J VAN BUIIREN 1 TAABTSN rUKB CEBAMBS BHZ riLIALKN IN aOID BOLLAND VAN ij mm KOFFIESURROGAAVGESPROKEN PITTO 15 BEST havermout voor U von groote voedingswaarde smakelijk en buitengewoon gezond VtAAG UW WINKELIEt y mH VAN NELLE S KOFFIE5URR0GAAT NiDEUNDBOUWBIIIIK UMtllT Raad van mmlSMrtsscn Jhr Mr J K 11 DS BEAUITORT VAN LEUSOEN Leusden Mr A M A BARON VAN BOETZELAER VAN LOENËN EN WOLFEREN lied tomm 1 D Bilt Mr W DOUDa VAN TROOSTWIJK NIeuwerslula Jhr Mr J M VAN ASCH v AN WUCK Amsterdam A TEN NOEVER DE BRAUW Wijk bi Duurlted Verstrekt credteteii ijok aan nlet landbaéwvra Neemt gelden a deposito AgaDlui Da haaran P van dar Liada te Gouda Xlaiwag 112 an G W C tob Dmth Kroon la WaddlDgivaaB De Directie J B DE BEAU FORT N C DE RUYTEH 4 9 5 STAATSLOTERJ THEKKINa VAN MAANDAG i JUNI MM VUFDE KLASSE 4e TREKKING IIOOGE rRUZCN Ml 13133 I47W t xoh UI f looo lan wv h issm f o no lOIIT II4M 11099 19491 24I4S 24SO0 1200 4 a0 90 7 19711 f 100 I7M H7 7 o ac2j 9970 g M 11001 inoè 11494 IMW Pm l 2M 24i3S 24578 24969 29990 rUjÏEN VAN I 99 i7gs 2 20 I8S1 IIM 1879 n02 3997 393 4810 4911 0077 9134 7145 7193 7 08 9077 9140 9143 3199 3101 3999 4914 8190 7204 9219 Hl ini 1190 1179 ino IU9 1399 1521 1917 217 SM 19 197 2990 2e i2 2772 1780 227 334 1910 1911 1533 3749 1900 9821 4615 5IM0 7044 7801 9053 90S3 10017 III97 11299 4221 4413 4439 4499 4409 4643 4570 45S 93 9377 5442 SMl 9550 5 70 5091 9790 42 M70 Ml 0930 942 0869 9907 OOeO 7239 1244 7371 7404 7413 7498 7572 7909 MIS MSI 9491 9961 M4a 9092 9791 9991 SH 4 9902 9009 iSÓ J004J 10919 im 10499 19903 10099 10742 Ó5 7 11400 121 7 13311 I4IIT 1979 10973 17509 179a I98M 20339 SllOf 2l 77 2153T 34070 250n i ilH iUH 12 3 W 12149 J 2 5I S5 2 3 SJl J21 J 9 iZ M 4 4110 YSL Ï51 BON Na 5 JNaam S £ iS JÏH iüïï SSS Sl 2 S13 m mzi loiu t SSS SS SS Sff 2 x 4 Jiii ll £ iS liS lifi SS 12ü Ü25 5 oso ë 2 S HiS HïH 5 n 32 Adres SIS 2fl2 S5ÏÏ HIS ö 2 W7 mtt 34039 94110 14178 24337 2419J 24439 24824 721 148M 34941 MI7S 19011 I 29701 39793 M 19MS 29011 29 M 1 29130 19171 1949 25584 Heerensch m 42 br voor damessch m 42 platte of h Linthorst P C Bothstraat 103 na 3 uur Kleine Advarlantlttn tot 13 woorden 0 26 elke 4 woorden meer 0 10 personeel reap 0 22 en B cent Brieven Bureau 10 cent extra Bewuano S cent Viool met strijkstok kist en studieboekcn ƒ 60 Dessmg Karnemelkslool 136 1 p meisjessch m 36 in pr St voor 1 p m 39 platte hak Fickweiler Zoutmanslr PERSONEEL GEVRAAGD Versche melkgeit ƒ 225 K Baardman Benedenberg E 185 Bergambachl Z g a n hooge schoenen voor hooge rubberlaarzen geen synthetische z g a n A Van Leeuwen Heerenstraat 141 Jongen voor de bakkery Goed loon Dekker en Kroeders Nieuwe Haven 198 Flinke werkster 2 è 3 dagen per weck J Maarlevtld Westhaven 64 2 toonbankvitrines ƒ 20 Thia Wijdsfraat 7 Houtschroeven 2 il 3 4 10 tegeA 5 8 6 Fa A van Erk Guuda Huishoudster P G H van Beek Bloemend weg 60 post Gouda Dienstbode of weritster voor heele of halve dager of eenige dagen p w Krimpenfort Gouwe 73 Voetbalsch m 44 voor ra 4142 Gerritsen Woudsir O Meisjessch m 24 voor m 22 Schrijvers Gr Jacobastr 40 Nette huishoudster tusschen 30 en 40 J Vos Zeugestraat 20 Prachtspiegel 130 x 70 Ho 2 schilderstukjes op tnplex landschap 52 x 45 samen ƒ 20 damesstroohoed d bl ƒ 5 imit eiken bloemtafeltje ƒ 4 Bantzinger Vossenburgkade 122 1 p witte gymschoenen m 43 voor m 38 39 liefst wit Baas Walvisstraat 16 Papierwol per baal 60 et p kg papiertouw 80 et p kg Broer De Ster Nieuwe Haven 326 1 paar zg a n jongenssch maat 28 ƒ 8 Broekhuizen Cappenerstraat 22 Grijs geverfde molières m 38 Mi è 39 in pr St voor schoenen m h hak liefst pumps m 38V4 Mej Koch de la Reijlaan 26 Mooi en goed onderh slagwerk 300 L Treuren Beiersche G 106 Gem Stolwi k Net meisje liefst voor d en n enwerkster Mevr Kool y Bergen IJzendoornpark 1 1 pr pnma br damesscb öör de lu Qiiint ia hi n n van de uen reeib jtrUd Heden Naar Weg Cere evechten ZwMirtepa terinf vem llüke zwaa h Brltecho Mchen de en het g wertaa v K ioofd da 5 o kuanen J Vllleri s verder n J aan w dwesten va r Ome Welne Kro i in f vaa Ba Joen ilen nen heb ijoorden v y operee 2 van I en 50 tot de Noor t DNB fe troep i Jtache ichl Unde vüa Jl t zware S Caren en An l S valsche Sfroeoen 2f ormatl J n teru 1 n de mo iï Amerika pig afg T lng van voeren z hak m 40 voor 1 p dito dwiochten platte hak m 39 T L Eijke 5 steen twuwdoozen ƒ 15 J van Dijk Groeneweg 7 9 lestam Prov weg A 44 Oudewater 2 dameshoeden stroo en vilt ƒ 8 en ƒ 10 leuningstoel 10 v Loon R V Catsweg 140 TE KOOP GEVRAAGD FESSONEEL AANGBB VEKHUUR Huis te huur In centrum der stad Br no 4617 bureau van dit blad B M zeilboot te huur van particulier Br no 4625 bur van dit blad Net meisje zag zich gaarne geplaatst in winkel voor Gouda of omstr Br no 4621 bureau van dit blad Open haard Sophiastraat 23 Pot 2 Ongemeub kamers te huui met gebr v keuken Br no 4626 bureau van dit blad In g St z kinderwagen D Kraaijenbrink Graaf van Bloisstraat 94 Jonge menschen die willen trouwen zoeken 2 kamers ffl keuken of gebr daarvan Br no 4646 bur v d blad B z a net meisje 19 j om s middags in winkel behulpzaam te zijn in Waddinxveen of omg behalve des Maandags Br no 4622 bur van dit blad Schubert album band I voor sopraan E Maarleveld Westhaven 64 TE KOOf Groote partij tabaksplanten Kippenhok van niet te klem omvang Oskam Markt 6 DIVERSEN Net meisje 19 j zoekt vriendin Br no 4615 bur blad Electr kookplaat met pannen Aanb C Vermeer Jr Kromme Ouderkerk a d Ussel Nette kostganger gevraagd Br no 4618 bur v d hlad Amersf zaailingen bijgroote en kleine partijen ƒ 1 per 100 afgehaald J Rijlaarsdam Kooldijk 24 Reeuwijk Gramofoonvcrsterkers voor groot en klein volume t Centrum Groenendaal 23 Goed onderh kinderwagen Gerritsen Woudstraat 60 Gramofoonplaten en gramofoonmotoren al of niet defect al of niet In kast G de Raadt Wijdstraat 22 TER RlilLING AANGEB Haard merk Becking en Bongers in pr st voor open haard Pot Sophiastraat 23 Huwelijk R K heer 42 jjar z k m dito vrouw of wed Kind geen bezwaar Br no 4 23 bur van dit blad Vertegenw Excelsiorstofzuigers V h L Tiendeweg W bel reparaties van alle merken Spoedig klaar Ooksnoer verkrijgb Vlamingstraat 26a Gouda Nieuwe zomerjapon m 44 voor wollen damestrui 1 p zw suède sch m 38 voor zw of bl rokje K Baardman Benedenberg E 185 Bergambacht Ladders ophalen is metieders werk Wij doen hetanders vlugger en goedkoopvanaf 5 cent Bata Hoogstraat 14 Verloren Donderdag 1 Juni Kinderfiets op luchtbanden leeft 4 j voor meisjeshets op luchtb Event bijbet J Sluijter Bilderdijkstr 14 gouden armband lange smalle schakels Tegen bel ter te bez Crabethstraat 81 gebied j Wn terke Damessch m 37 voor heerensch m 41 T Huisman Spienngstraat 21 Weggeloopen hondje P kingees lichtbruin Tpgen bel terug te bez A v Waal Vossiusslraat 42 1 p z g a n br damessch m 37 voor m 38 en 1 p kinderlaarsjes m 20 voor schoen tjes m 23 A Philips Westhaven 17 boven 9 n zön len de che dealeen o de len an tag 3 het ebl e baua iS himner I la hïsi JWanen W g oor de 9 5 Verloren Donderdagavond onget uur portemonnaie gaande Bl maar Schouwburg bioscoop na Kleiweg Tegen fl bel ten te l ez Kleiweg 47 Circa 45 m palmrand ƒ 1 per m Meulman v Bever ninghlaan 15 Tweerijer handharmoniÈa merk Hohner goed bespeelbaar ƒ 50 J OostroW Smitsstraat 14 Gouderak 1 p klnder h pr st m 24 voor 26 1 p damessch pr st m 41 voor 1 p heerensch m 44 t J Boeghelm Tollensstraat 82 Verloren Zaterdagmorgen gaande van slager SpranI L Tiendew over de Mar naar posUc W Haven mei jestaschje m inh ong I J Teg n bel terug te bez v Maanen Korsedijk H 2 l Reeuwijk Piastft O r d 7 KI inti Kindcrauto voor kinderwagen o kwal Event bijliet Furr e r BleekerssiAge l 8 2 p kindersch m 19 en 23 Voor 1 p m 28 of 27 Schutte C HuijgeoMtraat ISO