Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1944

GELDIGE BONNEN j j Kek Sliubert Cornelia a vsa B C Véraioep en W Marku Gehuwd CDsnells de Bruin J D Grietje JahsAna de Oraal i Overleden TrUnlje vsn Nlele M J cchigen van C Verboom REECWUiL BurgciWka aund Gebaren WUMle d van A d Star en W Houtman Johanna Dtrkle t van C J Spret tt G van Wena veen Agstha Lamberta Marl d vsn A G v n l eeuwen sn C J VkxwvUfc Everaithis prancuMTUB Johannes Joseph d van F J van Meurs en M A van Leeuwen Maria d vsn C Verstoep en M Dekker kaart Gsertrulda d vsn A W v d Werf en M C Btonk Getrouwd J Jsnaen 42 j en K J de Grs 38 J Ovwieilen Nicolaas Kpster M J echtg vsn L v d Sinr HesMlrtk van Dam SS J Wednr van C Visser OOP Osr kevolking Ingekomen J Vergeer uit Waddinxveen in Raodenburg A 10 J vsn Hooff uit Den Bommel tn Oud Rceiiwijk C4fl A Domhurg uit seraven hagc in Tentiiel C31 r Dekker ntl Botterdam in s Gravehbro kscheweg B ItS W Helibroek Uit Mssrn In Ptatteweg H £□ E R Dsmsté uil Staventase m sCraven broekschcwsg E KJ Gvd Boogert uit Den Bommel In SCiavenbroekctieweit F88 J Vervloet uit Den Rorrunet in Gravenr broekschewcg F 42 N Vervloet uit Dw Bomrnfl in s Gravrnlwoeiischeweg F4f Vertrokken L Utam naar Be lum Oude Dl k SI A Hogeneist Kaar Utrecht Goedestra it 87 G van Msauen aasr Haarlem Kt KeiliKland 38 J MuurUng naar VGraven tiage TbtSHalntkade 38 W Rabouw Gr nesrlietj naar Ct tida Vwwlsletr 38 Sch uten naar Rotterdam Oostree iük M C Ctrieneseheti naar Craverihage 4Har straat 9 VOOH 7e PERIODE 1M4 Ie UELFt 11 JUNI TOT EN MET U JUNI Elk der voleenfeeft recht op bet de bonnen koopen van 25 26 A Brood 4ranU Brood of Qeb tS 28B Brood 1 ranta Brood of Gcb Bcachuit 1 ranta Be ebuit Beocbnit 62Hcr Klndermeel Voedingaauiker Gort of Havermout 14S 1M Alf em 1 ranta Brood Gebak of Bloem 147 Alfem 250 gr Peulvruchten D4 Beaerve 250 r Gort K4 Beaerve 250 r Klndermeel of Voedinfaauiker Alfem iMfr Vermicelli 25 A Boter H raata Boter 25 B Boter H ranta Boter Alfem I0etr 20 + ol macere kaaa 25 2a Melk leuter Melk 25 26 Taptem 1 liter Taplemeik 25 26 A Vlecsch 1 ranta Vleeacb 25 26 B Vlecsch rants Vleeacb 25 26 Aardapp 2 kg Aardappelen 25 26 Toealag 1 kf Aardappelen I Aardappelen ZS Aardappelen en 28 Toesla K eldif t m 17 Juni Alfem 500 fr Suiker Alfem 250 gr Jam 25 Veranaper 150 tr Veranaper ït 26 Tabak 1 ranta Sigaren Tabak of Sigaretten 152 Algem I ranta Eenhrida toUctseep 153 AlfCm 1 ranta WascbpoederCSO D50 e 50 Reaerve 1 nnta Waachpoeder E 51 Reserve I ranta Toiletieep Zeep cldli t m JuH BijKindere rantsoenen BS2 C52 DS2 ES2 ReaerW H ranta Boter Op deze boiinen ma reeds op 10 Juni worden nekochtl uitgezonderd vleescf en aardappelen Alle honnen 7i n geldig tot en met 14 Juni behalve V lor roover hierboven een andere datum Islvermeld Reeds aange vzen bonnen welke oog geldig lijn MA Boter voor lei gram boter M Mei t m Juli R 00 Tabkk voV 48 gram scheerzeep 30 April t m 2 September JJoilaó KOFPIE EN THEE Dt oudi r Qi d r OoiitIndIS VMir l ni rft t dJ l Zoo U het ooK mflt Dortu koffla n thee D ultifer Ktile kwH llt lUn wirdeo niet vflrgelen Ba tfatiT dlll Kelrouwflt lt Dorta u üf huUvrouw wéét In staat Mn BfnakelUit n geurig Kopje hutHa D LbM 141 cbenkea urrugut allicht maar Doiiaa kwaliteit OPFICIEELE LANOBOUWMEOEDEELINOtN ttmr o prov tuld Hsltanal tCHAPENHOUOEHS OPGILCT I Een ieder di tn 1 44 geboren lai ren verkoopt dient licli er van t overtuigen dat de kooper voor deze dieren contracten alsiiut Ge4Murt dit niet dan aal voor da drsiietrerfende lammeren geen afschrijving plaat vinden van den aanslag van tien v rkoopcr Bventuee e reclamas tegen tkn aanslag 1044 op grond van verkoop van lammeren zuller nle m behandeling arorden genoipen mdien lïltïkt dat d hooper me tot het afahiitrn swn Contractkn la overgegaan LEVENINC van tLACNTVtE De laat te weken Is de aanvoor van slsrhtvee te kiem zoodat hel lekort aaiugevuld ipor worden uit op d taxatie markt aangevoerd gebruiksvee Oen to voorkon éft dat gebruikwee voor de slacht bestemd mr t order wurdt den veehouders aangeraden voor tie levering KM veel mogell d e runderer te bestc TU men die de nwest lachtwa ird lirbfe en Sn desc op de slachtvcemarkt te leveren i vcvt men een ruitd np de tasatl markt dan lr opt men tluiM gruo kana dail bet di r toch naar de slarhïveetnarkt v frwezeii krordt ook al is he eer goed gebniiksdler In hun eigen belang srardt diM den ve ouders aanger iden v w ds levering eeii rur d te bestemmer dat awinig of gen gc rvikswsartte Iheeft rvwTsMi KINDERPOEDER De Heer on Mevrouw KAMPHUISKN van Büchove gevrti nii t Krotitt dankbaarheid kennis van de geboorte van hun DiK hter I EONNE Ooudü 7 lunl 1844 Ooiiwe 19 SPAART UW LEEREN SCHOENEN DANKBETUIGING aan H H Doktoren Directrice en Zu slers v in het OlaconctiKcnhuis De Wijk alsmede ii in dr M S Koster dr N Spoelnnan pn dr H HetMiJk voor de medische en liefdevoile behandeling tijdens de ziekte en bij het overlijden van ons inniüueliefd Ddc hierlje en Zusje JANNY CHR V d KAA M V d KAA Bakker WIU Y CORRI SlolwUkersluU H 17 ÓoUikuU kunt U vcih de natuur genieten door haar schoon te producten Bloemen In Uw hul te halen £ en uitgebreide ezclugleve ortee rtng Bloaman an bittalanda plantan uttctuitendAcrst soort heeft GLORIA MUNOi MARKT 4 h wm w WBMMh m W B W kwam y rwarmiiHi in ntour EleoMotoiw Baiifcw H rs Airto n Melormonltwm Lg ft d 30 tas 99 jau Ott hwa en ifoMte fbtidavaorwe n d M gnckard f sooniükg MMMMmg clkge g M aar MdewsriM t taigscbr ol KkrtfleHfc edtr varmeWJ vaa non PtswMCI HgiaUMita 3g klasag worttn vtrr c vrr BESCHEHMUH BEZ r laat Uy rijwiel regeitiatig notien SIMON BOEGMEIM WACHTELSTRAAT 20a 21 Modern Ingerichte werkplaatls UUMUIIIE lEFECT LIWtNSTCIN raparaarl arraatf KLEIWEG 88 QOUDA Mpga U bq rbenmatiek tgchiu p nen en scheutoi in ledenwtea en gewrichten bQ fl rft friep TerkoadheMI n aennw of kooMpQnen Iig op da naagg Ovaaltjes ptijs tff dg i MdtUii M taU M B siecliU 60 eto k gBg patbgkgn go drogiitasijea vcrio f hegg Ugg eag ook Uw crvariofca w teat tmte AfeBteehap Wsig kilde 87S AmsterdMB PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG BertamluelU Ncd Herv Kerk IS uur da KwvMl 7 uur da De BruUa van WtUlae Langerak G ref Kerk 10 en fl uur dï Terhaak Uitgetrcdenen Nad i erv Kark 10 en 7 uur Leeodienst Boskoop N d Herv Kerk 9 30 uur ds Ten Boon van Ullveraum uur ds Schaen van Alphen a d RUn Gerat Kerk tJO en uur da v d Stoel Clir Cerer kerk 10 en O uur da Kletaen Hem Kerk ld uur ds Vaji Vreümingen van ijen vta Gerei Gem 10 en 6 uut Le sdi nst Ovuderak Ned Herv Kerk 10 en 7 uurde heer De Waard vim Aotlcrdam Hajkatrecbit Ned Herv Kerk 10 uur ds de Voogd v d Straaten Ned Herv Geref Ëvang 10 en 7 uur de heer Vui Hoeven WoddUixvecn Geref Kerk 10 J0 en 7 uur de Erdmann Moerkapelle Ned Herv Kerk lo n 1 utir ds Verkerk C ref Gem 10 30 3 en 7 uur da Hofman Moordrecht Ned Herv Kerk 10 30 uur dl Donker Geref Kerk 10 en 6 30 uur d K nlkman Herv Geref K ang to en 7 uur de heer Okkerse NIetiwerkrrk a d IJsael Ned Herv Kerk 10 en 6 uur da Vollenweder Geref Kerk 10 en uur da Keyse Oeiet Gemeente 10 en 5 uUr Leesdten t Oudewater Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds Steenbeek Geref Kerk 10 en 7 uur ds Visser Woetudag 8 uur ds Meijnen van Amsterdam West jeugddlenat Geref Gemeente ló en 7 uur Ijvesdtciuit ReenwOk Ned Herv Kerk Reeuwijk 10 en 7 uur ds Roelofsen Ned Herv Kerk Sluip IJk 10 en 8 30 uur da de Lint Geref Kerk 10 en 5 uut ds Warmenhoven StolwUk Ned Herv Kerk 10 3Ö uur da V d Brugh van Den Haag 7 30 uur da Ewoktt van Bergambacht Ved Herv Evan ellaatle 10 30 en 2 30 uur ds Zandt van Delft Geref Gem 10 30 en 7 30 uur Lt esd lenst Waddtnxveen Ne l Herv Kerk 10 uur de heer De V i r van Haastsechl 8 10 uur ds VroegIndeweO Geref Kerk 10 en S uur ds Smldt Ch Algeich Gem 10 en 8 uur da v d Kraats We en Evangelietin Rem Kerk 9 30 uur ds Engel Rotterdam NIEUWERKERK a d USSEL Bekneld Het O jang zoontje vsn den lieer J In t Hottt kreeg toen het op een vrachtauto gekkimmen was cenlgé betonnen platen op het lichaam Hij is ter observatie In een z kenhuls opgenomen MOOBDRECBT BorgerlUkc stand Geboren Adrian d van W Verburg er J Karreman Joke d van J Kwlnkelenberg en A Helder CehUKd D Speksnljder 83 j en A J ds Jwig 51 Overleden C van der KuU 10 1 echtg van A M van Dam BOSKOOP DoktenOeast As Zondag dokter C nim te lef 38 BERGAMBACHT Gci ee kulHa e dienst Zaterdaüsvond en Zondag dokter J II Soeteman tel 118 GOUDERAK Burgeriljke stand Geboren Leendert z van L Feüte er M Loeve Francisco Maria Csrlo z van J Schuengel er M C T B irt ifri Ingje ö van J W Kloot en Sportschool Gouda Bokslessen Dinsdag en Vrijdagavond van 8 10 uur Lesgeld f3 75 per maand bi 2 lessen per week Instructeur JOOST v d TAK oud amateur professlonalkamploenv Nederland Geen sport ontwikkelt lichaam en geest teg li kertijd zóo intensief ais boksen Steeds iets bijzonders KITSSkUITINaEN vanaf 15 30 ïM diverse malen en kleuren WAS IN POTJES 50 cgnl 3 kkuten INSMHII80IISTCLS 55 75 cent FOTOtTANDAAllDS diverse modelten m dubbel lag Th Allebrandi OE aOUDSCHE BAZAR Klei wee 78 Gouda VooT elck wat WÜS Voorziet Uw horloge tijdig van een nieuwen lecftren armband In soorten voorradig A A DE MOL HOOGSTRAAT 8 Ten behoeve van onze vagte klanten kunnen vanaf heden gordijnen In beperkte mate in behandeling worden genomen MODEiwnsnu Fa J H V STRAATEN Telefoon 20B4 Ja Hoogendoorn Peperstraat 16 Gouda Handel irt Maubalsn antlquitaitan en andere geadarm Inkoop Verkoop £ Taxatie van inboedels Aan huis te ontbieden BRANDKASTEN Nog eenige grootc en kleine brandkaatsn Ie koop Prüsen 200 lot 1000 Idama Ulrcchtschestrul 90 Amsterdam Tel 30547 Ng 6 uur 87978 ol H HUWELIJK Beige Hebt en doakerbruin licbl en dookergrijg Taupe Pakjes A 20 oent Voldoende voor 3 paar kousen ANTON COOPS 0R08IST WMOSfRAAiat Eenzame Ontken het niet Uw verlangen gaat uit naar een oprechte levenakdmeraadl Welnu van welken stand geloof of leeftijd Gt ook zijt Iaat ona Uw aUUe wenach tot werkelijkheid makea Ons doel la Uw gc luk Onze werkwijze aangenaam discreet Onze gronilslsg Idealistisch dus matige kosten Wendt U dua allen tot Nederland s eenig Frot Christelijk HuweUjksbemiddelingskanloor ïljtcelsior Kampersingel 48rood Haarlem Geopend van 2 tot 6 s Zondags niet ManiMn n ook Vrouwon kil ssblai 84 Apo th alior s asi Oees w a l a7 w 0 41 ibil i hl ia tshssid N V AANMJii LIVHHN8 KKUMMW mOBOtTlM Zsoal iMds hakend la aats ht aal dtt Jaap de dorscheontrAW vervangen rdsn dour een aanalagsielMl Riaehii ordt la ïide per frwas eenr rd ti Fr vwtgesield aan da hand aarvan blaf san aanslag la kf oMete ordt De e rta kxipen van I tot tSMOtttl l hst fa Iddeid fsisraa par dMriet v orxt de andere t tm steUca telfcsBa MO kg aasr ol minder voor aa da lagasa itHWa de huogsre opbrvfsgsiaa aaacena aa é hoogere eitlers de U e WaiMie r bv 4e 10 sordl vsstgcsteM s IMO kg la bet eilfer t Mm W kg hal Mar II 2400 hè m DIreet tantia vangt da teler sehrtlleWk Hstag Sp0tt G V HUMM A aCIUI 6 A a EUkl Aa Séadag speelt tSauali sa etgsa reu sen wsdutrqd tegen het dederia C A 8 l u een laiulêtMo alfiat l Mtnsei van ile 8t e 1e lllla ariMifV Het CJtB ttal ia s vnigt san Uagtio WJf dc i Vsn ZUS kAfATll Sehwaï iDFCS Hl achter Var i a m Fettenoerd thaaa KBS Vm Beer n Conlfen V d Gitp iPFC Tt nudite A cid itrpat if De VIB ar RuSl Ir I Veld lOVCl GroMMvWd iBaaf w7a Van e t tG Ahead voor ntums M cttBvoaxa mi MiwiBKiiiMife sar s V a Msir v a ytmi Jk Êtm Kitinaa s n lulsaadlglag ssa ée £ ecMusan tilwssiiiiii r rlssd Aouaik t u e sm dae la asBisn aèa ds ttSSZ iebetsttog vsn hit w s r s S fr ia K h dlsapsa m iUf 13 er M Jult s de SI srelafaeont i Cawrdai m RadiopfcmitnntiiQ v I Mli h a Cr TM BMO T tsic 1 18 tsr V 4a Sponsi 1 m Frogr o en ui M 0 au Gr n 8 a it v é Bu xn 5 KametBoa SM o sS M aaat tg oik g uawa ISIS V d Jaugg ugi Ba acnw aa n m ICm 1218 Ork d OitllsghaB arSaS dienst tl m Btso u aa c V Kievr n ag DV weke anaettag 11 C V KresM sii wsnkan vMksiuadars uM R Ftuik Or i as Ma vanaia is a im tTaa aaao ma nt is iii sgs a n slamaa sa Cautents is A 4ssa uw aia Xaaasem rk M ie Mier pwgei V a dag SB IU80 Iklg HiiÉti tSM Uaawrspe lg sa i UlBt lagsrt M Se n nas oseuwskrentea S aa Maag B I las B ar e a sa Heaa arft ir a l s iees r a g lac saw KU at ii c Hat g ao a ata Maa p K r r g koinca Daa aaaivrafa voor hertaxatte dicai t laa i vi i i b daa l R H h Mfctt baar zünd OanniiUcren te jtesrhleden waaibU lawns een aagterrxm gestort noat a w ed an van 10 p ha of grdee van een ha brteeld sset de drsiiet eftnida producten Allereerst luUea d liiiiisdi a geiaxcrrti wtyrétn waarop Batoep ass a lijk I Vervotgen w w d an de Mrfrtga ia den slsmtdc granen en psi lvru h g hik gelaxeerd Bii hrrtaxati winten ges dan ouk sll vna i opnleusr retaxeerd Tegenuver een iagere laaatM van sen fv wai kan dan sen haaflers taxatie vaa s aaiter gewas siaae A Uasa wanneer da Biieuideillh W l as ti a i hno s lhsd s n la totaal wlaafd vrnrdaa ari snaAotn adiaa Alvorens herIe rata ay grond van twa I hoege tHmtW v ii m g way xal awn roed daasï ook ie srMtees gewassen n te fciltten daar derv wal laag get tae rd kunr et zijn aoo t men voer niets redasBcert Werdi alat aar den aaaslag voldaan daa a u ed la cmaiige a ircgelen geaoaner B I da srgunniag t l huiiwiachting urdt laBSbBadfn nen mag geei kipper oteer bss ad s a ake pnfaiiln wortlen ingehouden e aür prn htctesi moeten geheel vp Ffd a lngeie verd Tevens xa het niet vt id rn aan den nieveringB plicht als s i Tt dlnt worden z oo d ai t men den INKhtrechter aai wuordea la ha aaid matiseh ee b o a gs baat an l g Davsabt men rcIMer oieer daa Ba aanslag dw mag de helft van dia nawdavi bcboadea worden arwt at taM ud a i l a f aa hat allaaaad dat gehee iagriaverd ataa é se d aa Voor de helf vsa leverde criietioniien In e abrlaftaa iiervserbt Is tam luüen a a Wa d er e aaededee rsgen over buveuaaaaad aoderwcrp voigee oog DE VOEDSXUXMtVISSAIUS VOOR ZlTDBOfXAiro as ü lata cr uaa A J i f ag Cone g berfteowlc ofgawlstsa 18 Ptaas eor e 14 eo traa Dsasork n ai B SJwlls ttia Kamennu 1888 O r ope enseo £ 18 SS Biap tsta d nsa MIS StrgRvrt cwte 18 19 Hoe kl l r een seKigee IV sa 18 Fop art mui r r 0 OE e i rk Il 18 Avaadwiid Ba Ito B Zie Huv I nn V a aootdrsdactaur J G ttsrsiara dottardam chet rsdactsur vtwr tSonda aa Onatraksa f Tetsr GsuOs VersMoarda sdvertenIWn L kseisdm Ihstten llBtterdsB Ot geefster N V etlerdsM 1tatier aaiacb itteuwakiad wtm SCHOUWBURG BIOSCOOP Van ZATERDAG t m DINSHAU brengen witjop veler uitdrukkelijk verzoek MMaS SIUVIff ROSMMO UMU i s fF Een acnrdige coUectie BeugeltosscheiD hebben wrij nog in voortaai divei kleuren Prijzen vanaf 17 90 aiaii ln gsiiÜi tali w a a t TÜEOANa IS JAAR AANVANG Zaterdag 5 30 en 8 uur Zondag 3 30 a 8 uuf Maaadag en Uiiiadag 8 aur PLAATSBESPREKEN Óp werkdagen van ll IZJa Zondag telkens twee aar vAór aanvalig der voocalCiliBg ovH iooG cesfaooN OOGA2UN MlUORJNt HAAS AZUMFAiRICKEI Levenslust en groet elschen goede krachtige voeding verlang voor de gezondheid van uw gezin I smoketlike HO of QUAKER VtAAO W INin 111 WARMTE H LOrjé Spoontiraat 21 23 Gouda Aairiai vap Ttafca tastaJIaM Ualackappa asct buitcnl bcUiagtp smogii MssatisaNACMT s n Na regen komt zonnesch en na lonysch n weer rcgcB Zoo wisselt bet weer Wat nindar vmW maai ioch pok dikwijls verandert d aodc vooral voof dameshocdga Daaraan meedoen is voor tKSI OAiM aca min oi metf dwingende eiscb Het VERVOHMCN d i van een oud nudd dames vllthoed weer e n MiSUW MlOOSI NAAM DEM LAATSTBN SMAAK maken sooals wij in onze speciale intichliag doen Is daarvoor een uitkomst MsrktTO è ateM as Be as asst U J a s tM aMSa bet aak Ida aalt Da prachtfas laaa 8U8 a e da achrilMÜH P a l a a H av a SMaa Vn MiJsonJOHANNA U xoeb iets bHzonders I Ruim 31 jaar j m m ëT trvariiigi B oemen o hXonienèe planten U vindt het stellig in oote uilgeiocM sorteeriag Bloemenmagazijn DE LELIE J HCININaiN Si AiHlMiiiaatraat S Het adres voor Bruidsbonqaettcn tn Uratkraaacn tolerinf j het m nrogele D Kevwcii CUX jsev Êgevw reux i e Mditlan iigiin gn 5 nntr cwon B ondern tHMaic l mi ktinn ilfahach naar ets erUiii t rkt DK RSIUrisIc Asnda Mv kw B kgU P d tök ma daldel PW © Ave 81 Gimcbau a liséde naa nut S ia a ro a a Voo Wiles iyi si jjasT V H A N fetopd vtm