Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1944

C0UEAN17 K 11 GOUDSCHE Pryg 5 cent per nümnver 83 te Jaargang Uo 21568 Chefredacteur TIETER Gouda KEURINGEN UIT HET GEMbivNTEBLAD VerstrekkinE van voedsel aan whoolgaanda kinderen De burgeiiKH ter heeft In verband nitt de ophtffmg d r vercenigmacn welke de verstrekking van voedsëi lan schoolaaande kindaren Wjogden lilt gewens lii g acht eie voedselvvrstrekkirg vanvvtge de gemeenta oort te zetten nmdit dit in byzondere mate noodzakelijk is te qchtien voor dv bevordeimg van het schoolbezoek In vertiand hiermede heeft hij m d vtrodenmg op de verstrekking van kieeding aan schoolgaande kmdcren nok de verstrekkmg van voedmg opgenomen Dit luit wordt geacht in Werking zyn getreden op 1 Jan j L De heer Helbers conservatoa in va il B dienst W Met mgang van l Jutii u de heer BI onze Vrljwi li eii De nieuwste frontk ant wordt In gezel Helbcrs benoemd tOt CogsefvatOT bchap van den tompagnleshond met gioole aandacht geïezen mUSea m VaSten dWHSt S s P K Bötienstemer O H Met ingang van 1 Juni ia de leer mXr J V w f e n tew rk emn ïrt sV e7d Etiseheilé Hpncelijb e r at M en het SS FTMtekiiminain D ii aaje Korte Vli rh r A I Bemotort eerde ct n mniie blJ het SS Wachibatajlton te A raerrtoi 7iv dlemt Hf NeUtrland dtoet kan men lch op bovemtaande keurtncen n en ll ü ï RoWeidaini neutoclie Oberschule Westertoan KOOmir Uen Bosch Hotel Nootd BrsAiut Marw nvmvrusjn iieuisciie Oherscliube Westertean 1 Bea Bosch Hotel Nootd Bralnnt Markt WVenlo Ueutsrhee Haus f gmondatraat 10 Arnhem Café Royal 7wolle Hotel OUtenbffkGrouinceii Heerenfitraat 46I eeuwarden HuJm Schaaf BreeditraatDtredie N V Huil Oudi sraoht 145 Anu ër4am Dam 4 Amontoon Po4 Durrheangttacor Leuadanreg HEVIGE PANTSERSLAG Z O VAN BAYEUX Landingshoofd Tersterkt Duitsche tegenaanvcd O van de Ome wint terrein Druk in Italië duurt voort rt rtng D Ichwi Igliian 1 V nd Luik parlnin n AlWeU i poging IM op K en Zojr In te A ta met ulKvr tm m OTk a Uchte toett pn erb ld Ivelen l a J Krevelen M Rollenl i hm au rilM BNO WA IIH t Marqrtien eri Mil Tiont or 2 M BNO S Or SN Kreuder la JJaufd II N iM Plan D Win I Opera en a Jeuffd klea Ik mil Vmuz jt M wUd UH h Htlli iep jrraad iroilda lilatiN teiirs erd P r uuf m critield 1 vergoed 4 l hn Zaterdag 10 Juni 1944 Bureau Markt 31 Telefoon 2745 Posü ekenlng 484Ü0 7 De invtzsie Toenemend hevige strijd in Normandiëv Effectieve bestrijding van de landingsvktot Montgomery voert versterkingen aan r rir nv Idt ov 3 den tocitand i 1 t iiivasic ïront Ait het verloop duivtire van dc evechltn tn de jtregcleA der ffeallieerde kiduig ie bei esugen dat het Aiiglo l ha e van de uivasie vooral Du tsch va ber clit icede in de beide eeiile da tn buiten gcvttht geittcid Van etH nieuwt tactiek bij d geaUieeitfie landtüg uptiai Ca itt tot du t ire nietb ttbleken ipu de in tiLt Kanaal optieeiende üui ogbachep u ijn vulj ens BnU the bertclilen 7 5 proctiit iiingetüctie terwijl di rest be tutit uft Anie frJkddnbLiie schepen ui daauiaaSt hog eeni e htpen van tndere nationaliteit o a de dLitaüd i ha Xa unneerbootcn Flores en Soeiirba iJt bt thieting VI elke aan de landing vooralamc vv erd volgens En gcLche berichten uit cvoe d door 64U acheep ikanonnen van 10 2 tui 40 6 tm kaliber Voor zoo ver uit de tttlm beichtkbaie beruHiten kan worden ttpgerinukt iKlen de gevechten zlcH vooi i namelijk op twee puhten af namelijk lery We tLii viui dl monding van de Ome waax £ nge bLiien en tanade z n het tot dusver jdtiot ttc briMfigetihoofd hebben kunnen votuam dat ook de btad fiayeux omvat en vooiiö ten fiioordert vaiCCdit ii an op het HChn itiiand Coltnlin wacj uu de iuoht ge lande Amerikanen t rdttèkki tegen Duitaahe aunvaUen ± tand trJMtlJiten te houden JNet plan der geailieeidwi caijnt op het 1 Slc diK bei esugen dat het Aiiglorin r Ji Jic opperbevel ex jtó phase van de uivasie vooral irUtre U het Normandische sUiier nd otentin me de belansrijke Siavi n Chtrbovirg n handen te imaen Uienuvereenkomstig worden Svecht n jn hel se ied Cacn öveux operatie ge un ook Ihtt dit H jj oerd Oè Amerikdftnsfrhe SSilla d iK fc p ten Noordend van J entan hielt m den loop van gisÏmi en ook nog edurendt üen Mdit belanRDike vei itericmK ont Si en oa iiin de l p lalN iijk6te dee Airntnka i irwaartb ge tl in du Sé jen dr de negènti jie dna e intai tenrani t ortöerd oocM oiseiibhk minder enoht t zijn up d veio nng van Lie Havre dan wel op de afsnoeiiug van Cotcnttn om aldub d baven Cheibüurg ln hun bezit tfi krijt en De bmlepgewuon zware vei liezen derAmeilkaanschB Ubchè invas tUutpen hebben ei thans toe geleiu dat Montgomery inde bi Li genhoofden tusschen de mondingenvan Onic en Vire benevens in het Anieilkaan che aanvatsgcbled ten Nooi den vanCaitntan in totaal 17 dlvisleb m den stiijdïiLfft 11 oeten brengen litt U t dat Mont jomery iheer heeft moeten tct uë rijpen op zijn reserves in ZuidWest tngeland dan oorspronkelijk in hetvooiuenien lag voor de bezeltmg van hetgchecle NöfmandissUie scliiereiland net in begrip van de verovering der vesting Cher bour a en in de bevelen van l et geallieerde op ei bevel in totaal 12 divi it t genoethd geelt de gelegenheid verdei e cjncluaies tetreltken ten aanzien van de toekon itige mogelijkheden die Montgomery nog tot zijabe chiklung heeft Hij kan uu uldWeat Engclaia nog ongeveer 18 divisies aanroeren V Aangenomen moet v oiden dat de Brit iche generaal de le eds eenmaal misluktepoging zal herhalen om xich ook aan deWestku£ t van het se lereUand Cotentln metvrij feteike eenheden te nestelen Ook eenaanval op het nauwp e gebied an St Malolijkt btel g nog rienl tiaar t DE STRIJD TEGEN DE LANDINGSVLOOT In den nacht van I onderdag op Vrijdag hebben Duitsche fceestrljdkrachten voor St Vaa t twee jppoote landmgsbooltn met tezamen ju m aifOO bit tot zmken eebracht n don rechte f ink werden lande t forma es tnotortorpe dobooten in een p val op en afsiJUid van slechts 200 m uit alle kali ers zwaar toeschoten De mvasleyloot verloor r j i ende de n nacht van 7 op 8 Juiii en Donde dag ovt dag benlve twee kiuiaem en Ook de scftieepsverUeeen der beide eeiste invasie dagen kunnen eer aan aienfiik geacht v ord n VolgonsVoo izichtige sohattingen hééft de mvasic loot totdusvetne minstens 200 CKK bit laadiu mte verlü ien r e hoogte van di ver e eif aan perwaneel en matter tt vvaren daaiTnede m overeenstemnimg De iXfi tmachtcor esporwJent an Intennf t DF IVIEENING IN BERLI N De B correapondcrt van he ANP teB rl n neldt ïn de ffutermlddag gehouden persconferentie V A3 de toon ten aanzien van de onlu kkeUng d r Irva e nog rleta veranderd A gemeen neemt men een ulte t afwdchicnde houdlr g an m Ie overtu a ng dat nog li ed op höt oosLnbDsaflil ai froote lf r mftliea ei mms tens dt ki ttilen van len pan cibri adie ftjevinden die onj r dfüthcniuna van h m front naar t Zuiden trachten In algemeen lioordwtbU iike nohirnx op te rukten ïiadi Ui rboarfi Öe KKt U roep die onder bevel staat TAV Montgomery heeft op Zuid hnrtlichen bpdem 90K d e beschikkmfi over oufleveer 20 divisies en er moet gorden aangenomen dal Montgomery üd erder conbohiatie van d bestaande brugaenhooidpoMtieb alle u het Normajidische gebied in den ïlrijd IA il wei pen waarby zyn voorjaambte ötreven er naai uit gaat behalve de haven Oherbourg ook de westkust van o ma ndiè m handen te krijgtn In overeen temmmg hiermede moeien verdiie iuchilandmgsactie m dit B ie v orden veriAaeht Van de m Zuidoost Engeland m de jtwek xn de mondrng der Humber ea m Schotland gereedstaande divisies i tot dusverre nog geen enkele in het striidperk gebracht Aajigenomen moet echter s orden dat met sterke deeien an deze formaties reeds m de eerstvnigonde öagen eon m ia L pant ordiVilfeS In totaal geschikt EisenhowfT behalve oi er deWteftTTOfb die opder het bevel st at m MMUtj morv nog over rond vijftig ifTaert div is c waarv an ongeveerde hf ft j aarM hiinIiik voor den m d op de Néord J raPbche Bctgiiche kust bedoeld zal rijn Ut t e benchlen van het mvasiefrftft bhikt dat de gevechten daarbuitpngewoon wïar en verhitte d iinïT dat van geallieerde 70owel als vanDuic hp 71 df all beschikbare stntdkracnt n ei m b liscord znn De An AiKr rtantn znn laar 5u tr 700 vire 117 het voordeel dat zy voortJurer i mo aai zirrlnkt uchtijnidcrachter kunnen ingrupen ih denovereen bretd front oedpnden Siag t t toge kertijd sterke groeppn pTTi o 1 ge DOTTTTicnw crpcrs aarv alK ondftntmei 00 het Duitsche opfarsth Gpiod Niettemin heeft ae CAMd c iL chta tie van Donder tgrel kimnnn verhind r n dat sneheöuitsrhe ortnalies en pani erforr Br a jhhot iet s agveld braont 7 n tfpors indiKroicht der Duvtwhei ee 1 I e kon daardoor aanrien iikï rsicrkt i orden DE STRUtr M COTENTIN Hallonilcben scinift da de tot du erre Itmde 11 a tt iipen blijK geven van liet J vea i un ianding plaal en ui hei gebied WrdtJljn n i aen te v reemgtnp n met w m nejat eb ed an Bayeiix en tevei htt litre I4mi Cotennn te isoteeren cveci ji i Ujn Carer tan L ai Het opperbevel van de Duitóche weermacht deelde VrUdag mede Aan de ku l lan Nojimandië eeItAte het den Miand zij het onder zware verliezen als Kvolg van de aanvallen dier Duitsche zeestrijdkrachten en der luchtmacht zyn landmgshoofd te venslerken Ten Oosten van de Ome heeft onze tegenaanyal verder terrem gewonnen Uit het lajidingshoofd tien Westen van de Ome vielen viiande uke pantsers try dkrachlen Bayeux in een omsingelmgsotwegmg aan en drongen verder n aa het Westen en Zuidwesten m Zl werden onijeveer tien Jon ten Westen van de stad opgevangcii Onze pantservoorhoeden die uit het gebied van Caen tot den tegenaanval waren overgegaan ztjn thans ten Zuidoosten van Bayetut m hevigen strud gewikkeld De uit het bruggenhoofd St JAère Eglise naar het Noorden en Zuiden oprukkende vDand kon tegeii onze tit epen die hardnekkiecn tegenstand boden slechts wemig terreiin wmnen Voor de Oostkust van het schiereiland Cherbourg brachten torpedomotorbooten in don nacht van 7 op 8 Jtini een vyandeliiken kruiser en een torpedoiiger j tot zinken Een sindere torö edojager en een landmgslboot voor parttserwagens werden door torpedotreffers zwaar beschadigd In den atgeloop9n naciht boorden pnze torpe Drie dagth na hel begin r ond nem ng NRtduidpl k dat haar inleidende taie t oe teri Jiteft nl de il aveii i vla Lc Hdvre ttChertxiuig In Durtoclic nanM n gevaUen juidelijke bevelen en lai dkaai nwn et verwlflerend aji tcekemngen toimen laar dat beid dot en onn iddelIok bc e kt ten vcidcn ro op den avond wan deu Jfi n nu I etiap Op dt n avond ViA den fe t n m arJiiedaiy zijn de ui da lucht en J r we gMdt de 18 diviaiej viaarvïin ei wgsten u voltedtrt ge echtc kiachi bej ien mei veel dichter btj dew punten p men tiin dén eersten dag Ifier en daar j ï e zelfb VBide van lain dan op 8 ftarmede ia dit kan zonder o erdriivin Qpfgeacht den v erde eu afloop er ge JCT ii reeds than geoonstateerd jofflKn de eerjrte ronde ï efiU t In het nadeel w Invaller vengens kan nog wo den ifcec nslatecrd i een slag nog eenszina eprake karf y Voo alsnog begint do Duit ch wil tot fn aanvdUen zichtbaar te worden op de 4twn waai da gelande vijand nnoet wor ïi Rehouden en tot ontplooiing geijwi en toch beperkt san de grenztn van zL bed dat door de Dt it ch r aln JJ iie b ed i uilffekozen In dit kader ook de zich ontwilck ieiul Duitsche JOTiiunai uit j t gebied v n Caen tegen r vdani iie aciu kllmot ter ten Zuidr Il vai BayeMX staat L nl rotojinlst ec lil r i3 de outvilkk fcji Jf van BayeuK Daar moeten de i A wenkanen klaarblijkelijk vla Isiptiy wtitact komen met iiutt luchtlanflinjïa i St Mere EgllM door het beietlen 1 en kustweg eii andetzljdjb iang den JJf Wfg naar St la de W estkusf van het ffJfeUand Cotentin bercllten Hun zware flJ P a tilVne tracht onophoude iik deae iSJr M lo dekken H luchtlandmgscenU t Jltite Eglise heeft je r erooton D A troepen en materieel gekregen j P correspondent te BerlSn meldt i Pmcrkelijlc i dat de beide zeeBl neden niet met lardmtren van M w J 3r met t ichtlandtngen de Jivasie tth eerste goK werden In de SM tus schen Le Havre en het schier t Cotentm ier luchtlandingsdivisies i helll van iqrden V 9 Feni afgie cheken tra lK rtzwcefv1ileg irit van d Anuln merlkaAnsclie invasletrocpein ITdetoto SoherlCJSI r vijftigduizend man werd voUeils een NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SS kan leder wordvn die na t unine te één jaar tlienAllJd zijn gewrhiktheld voor de nrnnicr plfiding heeft l ewe n Zijn schooioplriding iB met door jË i Kevend Beslissend V Kir bevttcADrlai zijn edri karakter firesw catie lijdena de keurlingen vordin aOe trimrliUngen verstrakt met betrekking tot de verzorging vati famUle pden dUUT der yojpteiidtois extra In eii niiddelen tic Fveneens verstrekken ISc InHrhtiiiRtn en grareisblljettpn v K r de ten en tenn rew d navolgend Nebensteiaen r WaffetKNS Amsteri iam Daun 4 Alknuasr l anResbradU 56 Heerlen Ibarotieastraat 25 Groivingen Heerenstraat 48 vtH meer zal gebeuien Het heeft o a de il indacht getrokken dat van Engelsche i de etn oproep tot de Belpische Holla n d S c i t Deensche en Ncwrsche vl schers K tericht vkaar n lü Kewaarhchuvsd worden im niet n de komende weken uit ie varen Dit eciUtr oo verklaart men km ook techts en bericht tn het kader van den Anuwenootlog z n daar men in FngeUnd 1 let zoo dom zal zijn den datum van nieuwe landingen wereldkundig te maken LUCHTGEVrCHTE BOVLN ZUID DüITSCHLAND laVhiEt in de och 1 4fcAid Duilsehland Naar Intermf verueeml tenduren van 9 Juni boven lot fell Jtichlgevecfiteii gekomen tusschen Duitsche jdgeis d e In aanzicnliiken Relale opitegen en Ame lkaa che bommenweidieis die üpeietidtn ondei kiachtifco be tlu iiVin van jageiï In het gebied van Munc en kwam het 1 ot bijzonder felle luchtgevechlöü Volgens tut dusver ontvangen berichten wenr den minstens 28 Amerlkaanache v iej tuigen in hoofdzaak vleimotorige bommenwtrpera neet Reschottn Door uitgeworpen bommen het neerwelpen geschiedde groptendeeh zonder dat zicht op den gtond mogelijk was werden vioonwijken van de stad Munchen getroffen WEERftfACHTSCHEFS IN LONDEN Naar de Bntache berichtendienst uit Wa 1 ingtom me dt heefl preai ent Roosevelt medegedeeld diat de chef dcr dne onderlieelen van de Amerikaansche wepimach genoraal Mlarhall adrfiiraal Kiag en gener i Arnold te Londen rtjn aangekomen IS ISOO mir l M S U M OTir Bui eHtoHd IS ISM uur I1 4 a 12 oe uur DOODVONNISSfN WEGENS VERBODEN WAPENBEZIT Tiidens het zoeken naar pep valscherm Kedaaldc viiandeUjke vhegers werden bii den Kmdbouvirer Jaeke Ajidrae geb 18 3 1919 wonende te Ferwetxi op den zolder van een schuur en onder ba en stroo verbor gen een 2 cm viiegtuiffkanon met munitie 1 jachtgeweer 1 klomkaliberbuks en 2 vliegluiffradioappaiaten gpvonden Andra liad zich de wipons toegeëigend teneinde deze te iiner tnd tegen de Duitsche be ettende macht te gebruiken Hu IS doof dien knigsraad wegens het verboden bezit van wapens tjer dood verooi deeld Het vonis is door dtn kogel ten uitvoer gelegd De 27 larige Hemrich Muibauer verwierf op illegale wnze twee pistolen verborg deze Ruigen tijd in den kelder van 7iip woning en overhandigde ze daarna éan den tot het communistische kaVnp behoorende medeibok i igde Th 4or van Nie die reeds in het bezit vart een bajor 11 en een dolk u as De w ipens waren bestemd om te ïXmer liid tejïen de bezettend emacht te worden gebiuikt Mulbaaei en van Niel zi n beiden yegens vtiboden be u van wapens ter dood veroordt e d Het mnts werd door den kogL ten uitvoer gelegd De 40 ja ge Sip e Tie tra kwam door een iiuussoht n gev luchten man in het bezit van een uit een neergeschoten Miandeliik vliegtuig ont reemd m tchmegew eer Hn verboiighet aanvankelijk ui ztin bws en begroef het aaama in zim tuin Toenhem deze bergpIaa o niet yei g genoeg meer scheen gaf hl het wapenaatv dert medeibeklaagde den 8 jarigen Jan Ludwig die het verxolgenÉ ill 7ich tjhuis verborg Ludwig wildehet machinegeweer aan een terreur loep doen toekomen doch 70overkwam het niet meer Beide beklaagden zim wegens hi veiiboden bezit an wapens ter dood teroordefld Hetvonnis werd door den kogel ton uit oer gelegd GEVECHT VÓÓR IJiWürDfN DultKche iia rouilte t lidkrachten 1 i hem vanochtend i aar liter t meldt tus then 2 en 3 uur voor de Nederland ch kust btl IJ 1 LI den ve w heiden a n al en Mn Btlt cl e toiped in otnibooten ir ru ire evech en afgeslagen Op de v andenjke hnften uerden talriike treffers ftcpljatst Pen dezer booten weid zwaar tcsrl id gd Fen elgeif vaTriutg gü g verloren PoUBik eekprutje Hel pohUek weekp aatje vnn Max BlokrIJl uit te zenden np MaandaR 12 Juni over Hilversum 1 qm 18 1 uur draagt tot titeli Terriur der iTi Aderheid 15 17 OO uur 20 44 8 U m nur i 44 a II oa uur 15 il 00 uur DE HFI R F E MMXER CrMACHTIGDt VAN DIN LEIDïR VOOR BINNÏNLANDSCHE ZAKEN De t ersdienst van de NS £ deeltm de V Overweigende dat het wenscheiiik u gebleken de Laak van ziin gemacn tigdp voor binnealandsche zaken en nationale veiligheid te splitsen m een arbt idsgébied 3innenlandsche Za ken en een arbeidsgebied Natiortalp Veiligheid htcft de Leider tot ge machtigde voop bmnenlandsche zaken benoemd ix F E Muller burgemet s ten van Rotterdam De heer C v m Gedkerken d e tot de benoeming van ir Muller de functie vervulde van ge machtigde van den Leider voor bm nenlandsohe Zaken en Nationale Vei ligheid zal in den vervolge opjtredcn ali gemachtigde van den Leider loor Nationale Vei igheid I NED INDIË CINTERNEERDF BURGER JER ONEN H t Nederlanduche Boode i ruj ontving wedi lOm opgavtn van in Nederlamlscl In i c teïn l rneerde burgers van Nederland sol e natlonahteit Van d navolgende gemt neerden kondt i ot op heden de adreaaeil dti naaste fan i UebetiekkJngen of van andtre beianghe bendtn hier te land niet woidtn opgespoord Aci ter d nan n vindt niti een ko tt aai duidlna omtrtnt leeftijd en beroep Booden T 17 leerling Bujs H 53 clviel ingenieur Cjp F G hl milltaii Der pe J C 33 dchlnewerfcn an Deix JG A 53 gepei s oneerd Deuten Klaaj 50 gepensioneerd Dtvliufl W P T 62 weikrfflam bij hotelbed ijf Dlejen J A wn € 2 wc kzaam bl culfuTar DieiIcks trwe kiaam bt de v martae Diermtn Johannes van 61 t rtnsionet d Dierx A HF = iJ werkzaam bij ziekt nh i Dieters JH S werkzaa ii bIJ cu turcs Dletvors LU L J 4fl kle k Dikman H A 47 hoo dvan cm afdeeliiij DiUewljn r J J van k weik uain biJ ci tunes Dnti nana P A31 ivi ooihoofd Dinger G A 53 eik7a in bij een mij Dinger L F G 5S weikmigkundlg Ingenieur Dlrk tn Dirk 54 we k aam bt etn ini5 Dirven JA 67 g pci sioneerd D ico A A 38 We k7aam hllu iklnjttr btd Dttma Jaisse G 43 domatorbroten in deveifde wateren twea groote landin schepen met een gez nenUiken inhoud van 9200 brt deel uitmakend van een vuandeUike formatie in den grond Door onze mimverstïcrr ogen liidl dB vuendelyke and mgsvloot voortdtrrend euwe waia verliezen dë luchtmacht zet met forma ie gevechUeti sjftgvliegtuigen haar aanvallen op d vuandeluke landingsvloot mei jSped resultaat voort Zu bracht op 7 Jffunl en in den nacht van 7 op 8 Jum ties transixirtschepen tot zinken mpt en gezamenUlken inhoud va SwfiOO brt en een la dingsvaartuig Eovend en werden vier transportsohepen met een ge amenlulten inhoud van ruim 30 000 brt en athst speci e landingsachepen zwaar be tiadigd Eeti zware en twee lichte kruisers kregen bomtreffers Jagers en luohtdoelartiUerie schoten 45 v andeUike vliegtuigen omlaag Aan het Italtaajische front duurde de sterke viiandeUjke druk op onze beveiligingstroepen ten Westen van den ITiber m den kustsector en aan weerakanten van het meer van Vico den aeheelon da voort zonder dat de vijini ynoemenswaardtee successen kon bMpli n De stad Krqulnta werd door owie troepen opgegeven Van de OYiCrige dcelen van het front worden geen bu2onder e gevechtsliandclmgen gemeld Bi den succesvoUen afweer van een viiandeliike bendeactie op het iVoor de klist van Dalmatie gelegeii eiland Bra heeft zich een bataljon SJi een Oostmarksch Beiersohe divisie lingers otider bevel van kapitein Thomer Ijzonder onderscheiden De Engcls he luitenant kolonel Tom Churchill commandant van het eiland Liisa werd gevangen genomen In het Oosten Wevffl ook gisteren herhaalde tcgenadnvallen van de Soviets ten HoordVeslen van Jassy onder succes Teo Noordwfeeten van Tarnopol ontstonden plaatselnke gevochten Onze grenadiers en pantsergrenadiers vernietigden daar een bolsipwistisch bataljon pn een pantserafweencgjpent haiuii usman r oc i J H 311 student Doe r M W A 02 schoolhootj Dodeinorul r A 22 zonder b rqpp Do i an J 55 di ree te ir van een irij Donsi ia4 F J van 4ft ircountant bli een firma Do irettboe J H 46 schepeling Tioomw P J van l fotoKiaaf I loimaUn A J van 60 ben i onbekend Dooinboiach B 38 e nployé b i een mij Doomebos JT C 44 wt kraam bij een in Ij Doomuit GA 34 e kzaam bij en mh X ouina Tan 37 bp ceider tran porlraaic Douw Pieter il schepeling Lïrecf H J 5 t proew oivl ek nd I rlel C r van Si aair inli5t teur i nderneininw Drltl P R A V m 43 In pc c leur Drost Sander 33 burRt it eejrtor Dutilieldam H W 4fl InsjjecteiiT D nen J G J H van 58 nardelsman Piiinker LeeiuUrt 31 gepen arioneetU Dul esteln Jan 5 1 be oep onbekend DuBcker J F 43 wt k aam in ma azl n Duuen A G van l bandelsni ui Dus eltlorp A 49 adinlnifal leur Du eldoi p Teimle 47 werk iam b j oedBe v15orJï i ng Eajm IlorKlirl vïin 54 gepensionee d Duyrïdau r T J 46 let raar Duj n stee S A 16 zonder beroep Duvtach C J 51 ieeiraar DuvvewaArtl Coruellc 50 be roep oni ekend Dl t3k H A vsn 50 weik zam bt hotelbedlijf DtlJers Ir J M liofcelnnnagw Dijk C A van 44 werktiuigktindlge Dyk T vatv 30 onder dSrecteur Dijk TUBJ van 38 npothekei Dilk Wil lem van ÖO werkzaam bij eon mij DUk W J van 40 Inspe tteui Dykstin FjiKlerUt 36 empl b aciieepvaartmt Geiigd J W de 53 werkzaam bi een m4J Huvsin r O G jT j3 wierkz bij seheepaÏKiuw bedrijf H lKema BaatUan 18 zooder ber Uten H A 3 machwaricmaft Inmn C H v IS landbouwcotmU Ingenbe Regard us 23 z b Izendoom J J 80 machinewerkman Jaaisma StitM 53 advocaat Jaarsveld J C 58 pe iatone rd Jacobs C P 51 werkzaam Dt unporthulj Jacobs jF W H 54 p antK Jacobs J 40 plantfer Jager N 4 geestelijke Jager W de 4 admini trateur Jani e Davw 81 gepensioneerd Jansen Anton ID Ingenieur bU en mij Jansen A C W M beheerder Vpn n mi Jan n A Q 19 Inspecteur Jansen G J 20 student Jansen H J 46 planter Jansen Johan HS ass polltle lnajsecleui Jansen J C 53 ambtenaar lansen K Jl 57 zondei fceroep Janaen M C 35 electrofechn h ingenieur Jansen W A 55 werkzaam bij cultures Jansen W J 48 employé Janssen HendTlkus 61 gepensioneerd Janasen H J 53 zoftder TO p Jansen W J 37 loooa Japseiy R 38 werkzaam btj wevert Janssen H 43 werk zaam bf recherche Janssen A Vf S 61 fabriekshoofd Jsrman J Cf M U planter JartrtchkalPohl J van 18 atudent Jekel WlUein 3fi ttondei beroep Jemcl S 47 gec Hjr Joosae Jacob 47 amble naar Staifl yvert van der 27 mijningenieur PaaHnper H J 53 planter Poitema J ï BUfc Taan blJ li xtlelindustrte Be anghebbenden g ltevetT 7lch t r verkrijping vSn nadcje InlicïftlnHen te wenden tot de 5e afdeelinj van het Inlormatta bureau van hel NoderlMidschc Boode Krul Jul v Stolbcrglaan 2f7 29 s Gravcnhage onder op ave v n loo volledig mogeliike g ïeven8 omtrent naam voornamen geboortedatum beroep werkgever en laatst bekend adres der pelnlf T eiérden De stem der S S Luistert 6l Zondag U Juni van 1130 tot 11 a jvar den zender IBl e n I op goifiPR e 415 m naar de ftem der SS Onder werp Relc uw hute Valkenbmg i DISTRIBVTIENIEUWS Brandstotfeh voor kookdoeleinden AbuateveiOlt lo dezer da en vertnelA dat bon 23 KF Van de kookkaart U M zan I Juni lot en met 1 JuM 1M4 recht geeft op het koopen van éen 0enh ul vaate brand stoffen met uitzondering van fabritskaturf Genoende bon geeft recht op deze nrtlk Ien vaa 1 Juli tot en met 31 JuU a s Stadgnieuu S ZILVEREN JUBILABIS BU SPIT EN VAN CATZ De heer J Kahle liarteUJk genuldigd Giileien was de heer J hle vijf en twintig jaar als vertere iwooidtger m betrekeirig by de N V opit en Van Calz touwfabrieken De jubi aris is des ochtbnds hetmiddelpunt geweest an eert harlelykehuldij ng die hem in de bloe nen engroen vnsierde dire tiek i m eenfeesleliik samenzijn in nwezigheidvan de beide directeuren en het k antoorp ersone el weiJ gebracht Allereerst heeft de oudste direeleur deheer J P A van Catz den jubileerenden oudsten vertegenwoordiger gelukgewenschl en hem in waardeerende bewoordingen toe gesprokt n waar by een geschenk onder couvert enals aandenken een baromieter veerdenoverhandigd Ook het persore el heeft v£n ZJjn vriendschap doen blijken Dr t r W Kwinktitnoerg de bdreauchef bood namens het kaïitoorpersom el egn schemerlamp en de heer W v d Kaa eerste spinner namens het abriekspersontel een stel bijzettafels aen Vrienden van den heer Kihlr waren eveneens gekomen om dtn jubi laris hun sympaliiie te tooncn en zu voegden een bloem stuk toe aan e bloemenhulde die luister aan deze herdenk ng bijzette RECTOR V D VOORT UBILFERT Do zeere erwaarde heer W J J v d Vooitj rector van het St Jozef paviljoen waaraan hg smds vtïrtien jaren a s opvolger vain wijlen ouddeken P H Wijtenburg is vci londen hoopt op 14 Juii ijn 25 jarig pries telleest te herdenken Evcifiiis op 14 Juni hoptn vijf entwintig jaar priester Ie zün onze ot sladgenooten de z e eerwaarde heerW C C Al van A pherl p isloor teBadhoev durp en de zeseit 11 w lardeheer J L Wortel pastooï te Schoorl die blijden kapelaan aan de pirochievan OL Vrouw Henjelvaart zijn gev tiefft Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspi roman van Johan Johanson 44 Op zekeren avond zat ik qp myn kamer toen men mu kwam zeggen dat een dame me wilde spreken ik niemand in Amsterdam kendi ik nogal verwonderd maar i haar op oiun kamer komen Het wag een jonge vrouw bleek en teer byna te zwak om op haar beenen te staan Ze mofst mooi zijn geweest maar liet was alsof een kwaal haair had ondeirmund Ik schoof en stoel bn en vrSfig waarmee ik haar van elienst koiïvg iin Ze keek me heel ling aaii zocdjjt ik onder haar blik erlegen werdl Eindelijk zei ze met e n zachte t mfe T bent Trude van Z flm de verloofde van Hotibeirt Ik antwooiyide haar dat k dat wa En weet u ook wie ik ben zei ie Ik schudde vaji neen het waa de eerste maal dat ik haar zag Toen zei ze die woorden tegen nic die ik daarna steeds weer gehoerd heb en u o ik nooit zal kunnen ver ten Ik ben zün vronwl ïïwle was gedwongen even op te houden I 9 herinnering aan dat oogcnblik ontroerde haar te sterk Tusschen de wmipers van haar gesloten oogenr drongen zich tranen naar buiteiy Vergaet me piij i zwajtiveid vervolgde ze na eenigen tijd maar hetgrupt rnejaam züoals op dien avondIk zei haar dat het njel aar konzim dat ilj het nooit zou kunnen geloofen maar diep m mijn hart voelde lik dat die vrouw met loog nietliemfi kon jir lag en uitdrukking vanmettelnden in haar oogen die eenvreemden onnatuurlijken glan hadden Ze vertelde dat ze nog stceds van hem hieM ze smeekte me hemloa te laten en haar hem te laten behouden daar z zonder hem nietlevter kon HO tOas eet misdadigwr vertelde ze een schunt éen van diemenschen die jonge menschen meisjes en jongemannen ten onder brengen door verdoovenide middelen Hywericte samen met een man wiensgezicht ze kende maar wiens naamze nooit had eboord Ze verdiendenschatten met net vernielen vfln jongemenschenlevens Haar gehechtheid aanhem maakte haar echter laf en ofrschoon ze alles ist zweeg ze Als zizelf den last van haar ellende met liiig klerk ten kantore van den gemeenteontvanger H J Joosten op arl eidsoveitenkom t aU mxKianiJ werkzaam tienoönd tot kWk 2 klasse m tijdelijken dienst Verkoop van bouwgrond Aan de firma Cebr Lafehai is een IJO M groot perceel en aan C da Jong een 120 M groot perceal aan da Javakade gelegen bouwgrond verkocht voor f 12 per M WAT WAAS WANNEER Thalla Theater Autobandieten met Paul en Ursula Grabley Aanvang I uur Maandag en DItuttag 2 30 en 8 uut inda c van af 3 uur Reunie Bioscoop Hei licht m d duiaternll met Fosco Giachettli Aanvana 8 uur Zalirdag vanaf i Sf uur Zondag 10 JO en vanaf 3 uut Schouwkurg Bioaroop Het verleden met drah Leandei en HiUïs Siuw Aanvang 8 uur Zalttdag vanaf 6 30 uur Zondagvanaf 3 uui I unle foyer Cabaret programn met Hawaltan eniemble De Phüippino en Amuse memtsof keet Aanvane Zat raag vanaf 4 uur Zonf vanaf S uur Y 1 0 Jutti 7 uur Kuna ania C a a reta amustinentacjub irid Hotland ovvoetlng Klankenfefetijn ZONDAGSDIENST DOKTtHUlif Bi afwevlgheid vaa den hulaartB zyn van Zaterdagmiddag J tot Zondagavondf 12 uur 1 iisiilt eeren de doktoren J H F Ilemme Fluweelenslntrtl 59 Itelof lOflli en N Tom Buigemeester Martenaai cl 00 t lef 2 APOTHEKERBOIENgT Steeds geopend des nachts alIéAn voof K I cesmidJeti i Apptbei k f Crenriel aèit 11 Lange Tli ndevMeg 9 SPORT AiOliNIIA ZfHidag Handbal ON A tereinatedenwedw stMitl Gouda Rottef dnm 1 30 utjT damti i KI uur heem Wsrxibal Gotida lerreln 2 11 uur Goud 1 Ne JerIandiKli GAB ilftai 11 lilnl 7 30 uur Sint Jawilterk Dachconcertoiganhrt Albeit de Kleik t n Hel vticaalkwartet H lunJ Ttl5 uur Nleuisre Sehouwburg Op oering Onder J n dak door TtKineelfiioep O DG te Rotterdam 12 Inni 8 uur Veemairkt revtaurant Jul Jitsldcnionatrilit U I vin Wingerden KANTONGERECHT GOUDA veroordeeld zijo wegenft niet toont n van het poi stionabewljs A P U Heigambüchl 1 50 s 1 w t O S N t Siitliewaaid I 50 s ld h P v d L G It r uda I s ld h met gebruikt II var eei bestatnd ii wlelpad P H te Zocuermecr 50 s ld hit in geveai liitngen van het algemet n verkter P H it ot termeer 5a 2d li gebruiken van bet llnwker rijwltlpad op n tiruè H V te Goude k Is ld h lilden met ttn moton ing zotitiier goed Jiiiierbt il 1 J V u linuwijk 2 50 s d h i niet toont I vjn het rijlM wiJ L J J van D lo Utrecht 6 s 3 lU li ni t voltltK aan d Lt titiltchtwet C Wté W lorden ci T G t Gouda leder f s 4 1 h f ken in ttn afd eUng v rbotlen tt iliok t van til iiiluig der Ned SlMMrwtJ iil V G Ci te lladrem J K 18 Geleen f IL te 7t ut J H V te Goudii ieder 4 ï d h l illdtn met ttn rijwiel zmidei gxiede vooren üchtervei lit 1 tmg P v d L G te Goud 3 I a il 1 s ld h mtir kon dragen greep ze raar zijn middel 04 v doovuig En langzamerhand raallle zij y aan verslaifd ze V a ï een Jvrak geworden Wat erin me eangiiig terwyJ ze dat allemaal jfertelde iwu k niet kunnen beschryVen Ik was zfco ontgooeheld en ik had tegelijk jHjIS een gevoel van spyt legcnovt r die vrouw dat ik haar op mijtn knieën om vergiffeni vroeg Ik beloofde haar hem nooit meer te zullen zien Toen ze op het punt stond weg te gaan z i ze Je bent met de ecnige die ijk op deze nianier heb bezocht Je bent wel de eenifA die om mijnentwil stand van hem doet Hl zjil me vandaag of morgen wel wegjagenft en dan zal ik vergeten en verlaten aan iYiyn emd kofhen Ik vroeg haar oif ze een familie had Ze schudde het boDl4 r kwam een bitter ladhje om haar lippen Miin moeder stierf kort na mijn gfflxmrte zei ze Myn vader heb Ik nooit gekend Ik vroeg haar wat Ik vooc haar doen kon maar ze weigerde elk hulp Alleen belootde ze me indien ze van Houbert ve t a u aan mU p te zoeken Toen ging Jse Hoe ik dien nacht ben dooryekomen weet ik niet Dtr wa z6i5 b schaamd dat ik met dien m ai onvgajig isad gehad Den volgenden nwpgt n nam ik onmiddollyk mijn ontslag en vertjok nog denzelfden dag naar Utrecbnnaar huis Ik hoorde geruimen tUd niets maar ik dacht nogdikwyla aan die arme vrouw Oigeveer een week of vüf geledan kwamz e by me vreeseliik om aan te zien Ik was eelukkig alle en thui en ïooals Ik Uang tevorew besloten ha tadoen wanneer ze zohj komen brachtik haar naar dk boerderij onder Amefrsfcflrt Die menschen kendenme en fl Iden van me Daar is ze gevanavoffid en nu het noodkut haar toch no W WANNEER VERDUISTEREN Tot 17 Juni mae verduisterd onlen van Z M UA SU nur Juni Maan o p 1 IJ onder 10 20 Jani Maan op I 46 onder 11 39 Jnni Maan op 2 5 onder IZ 59 Wordt verva ïfd