Goudsche Courant, maandag 12 juni 1944

Maandag 12 Juni 1944 Bureau Markt 31 Telefoon 274S Postrekening 48400 GOUDSCHE COUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijs 5 cenl per nummer 83ste Jaargang No 21569 Ohefredacteur P TIETER Gouda K E JJ R I N G E N De invasie Het SS Erutzkomnuuido deelt mede ledere gesonde Nederlander kan zicb aanmcU n teneinde gekeurd te werden voor de Ha ffen SS Sé H ichtb taiJk n in Amersfoort Landstorm Nedcrlvid Kriegsm rtne en de GermaanschP SS in Nederland Personen tusacbwi 19 en 35 J r die aonmeMtagspUchtig zijn voor de tewerkstelHng kunnen zich c eueens kanroeïden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrUgestcld Officier tn de WaffenSS kon led r worden die na temnuiste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn irchootopleiding il Met doorslagge end Bestissend voo bevordering zijn gedrag karakter presUtie Tijdens de keurtngen worden aBe tattchtlngen verstrekt met betrekkin tot de verzorging van familieleden duur der os lcid ing cxtn le ensnUddelcn etc Kveneens verstrekken a f inlichtlBgen en grat reisbiljetten voor d heen en terucrels d iuVolgend NebensteMfin der WaffenSS Amster dam Dam 4 Alkni aar Bij onze Vrijwilligers Langestraat U Heerlen val afgewacht Sarotefutraat 25 Gfotvtngen H renst raat 41 ZnMnedé Hengetascttostraat 30 en het SS Ersatskommando Den Haag Korte Vijverberg f Ook v or de gemotoriseerde conipagnée bij het S WachtbaitailkHi te Amersfoort welke tfienst tal Nederiand doet kan men zich op boves staande kennngen m dea ijpende HQfl geen ingnjpenae wijzigingen aan het Normandische front Van beide zijden worden oanzienlijke versterkingen aangevoerd De strijd bij Carentan en Caen Zware slagen aan geallieerde scheepsformaties toegebrocht wupn ffP7ifn heeft het tJ Zuld Ooslen van St Mere Eglue De tl e I frn f a n het front P P dommelt tusschen 4 an den slrijd aan net ironi u en tan In tota l taan than ten Ttoroiandie in de laatste z uur m mie jsoooo tot 400000 man geaiii rde iJTirMOrilpende wtizwuic ondergaan troepen n ten strijd Hierin zijn niet be ii meldde Intermf 2 ondagniiddaf grepen de bemann ngen van de oorlogE u dp eeallieWBen Zaterdag in chepen het personeel vm de transport en = B 1 landingsvaartuigen en h t personeel van de failleerde luchtstiijdkrachten die la totaal aog vele tienduizerden manschappen uu makel DE GEALLIEERDE SCHEEPSVERLIEZEN Naar lnt riaf Zaterdag vernam hebben Duitsche marioe sedert den aanvang van de Invasie de railleerde vloot d volg nde verhezen toe bracht tot zmkcn gebracht v eioen a icniisers S torpcdobootja ers 3 landmgsschep a voor tanüGa met tezamen en nh iid van 15 700 brt en 7 landings booten oor panteeiwagena met tezamen een inhoud van 2 600 brt Daarb kwamen de volgende t eschadigingen dooi treftera an torpedo a of granaten e n slagschip een kruiser 4 tod pedobootjagera S motortorpedobooten 16 ïandingsschepen 23 transportschepen en voorts een groot aantal kleinere landingsvaartuigen en stormtMoten Voljiens atellige waarnemingen zUn minsten 20 ffroote en middelgroot geallieerde eenheden door Duitsche mynenspernngen verloren gegaan Zondag werd gemeld dat tn de laatste 24 uur negen vol geladen transportschepen met een gezamenliiken inhoud van 33 400 brt K£ p van denWafi weliswaar ten Isigny gflukt het éüïïïnaal naar het Westen te pas T daarmede aansluiting te 3m Ï eD Cl Vastberaden wordt de vijandelijke aan S S P K JaroUn O H d ten Zuiden van de staande Amenkaansche S dmgigroep maar voor het Saliike operatieve doel van de phase der invasie beteekent de S i£uig der beide landmgshoofST editer pracüsch nwts temeer fff het noch den Bntt n in de SA Caen Bayeux noch den Ame n in het ebied Carentan Sebourg gelukt m hun bruggenS dsteUmgen een zoo groote diepte rierschaffen dat m een betrekke erooi aantal formaties geUikttidig Rotterdam Deutsche ObrrschiUe Westerlnan 1 Den Boich Hotei Noord Braibsint Markt 45 enlo Deutsdies Haus Egmoadstraat 16 Arnhem Café Royal ZwoUe Hotel GlJtenbeek Orofdngen Heerenstraat 46 Leeuwarden Hutee Schaaf Brcedstraat Utrecht N V HuU Oudegracbt 24S Amsterilam Dam 4 Amersfoort Pol Durchgangilnf L eusderwcK Verbitterde gevechten tussehen Orne en Vire Negen landingsschepen tot zinhen gebracht Het oppea v l van de Duitóclie weer 1 41 OOO brt en 14 speciale landmg schepen Bovendien werden talrijke kleinere landingsvaartuigen n stonntmoten tot tinken gebracht of beschadigd Vele vijdndelijke oorlogs en landingsschepen ziin op onze mijnverspernngen geloopen De hierdoor ontstane verliezen van den vijand bedragen minstens 20 vrij groote en middelgroote eenheden en daarbij komen talrijke kleine landmgsvaartuigen In Italië lag het zwaartepunt der sevechten ook gisteren weer in den frontseclor ten Westen van den Tiber De tegenstander viel hier onze achterhoedetroepen aan met sterke pantserstrijdkrachten en drong na feilen strijd Viterbo binnen Ten Oosten vahi de Tiber volgt de vijand ook verder slcclits dralend onze dlstancieeringsbewegingen in de Sabijnsche bergen en op de Zuidelnke hellingen van de Gran Sasso opgehouden door achterhoedetroepen en talrijke wegvemlellngen Bij de zware a weergevechten der laatste dagen hebben Mch een gevechtsgroep van de Duitsche 4e cUvisie valschermjagers onder Ijevel van r jjoor Gericke doeltreffend gesteund door sto mpantsers van de stormpantserafdeeling 216 benevens deelen van het Itallaanschrepublikelnsch fascistische regiment valschermjagers F olgore en taUansche afweergeschuttroepen in Dultswe afweerbatterljen bijzonder onderscheidak Zware gevechtsvUegtuigen hebben in iffo nacht op 10 Jui t scheepsconcentraties voor Nettuno aangevallen en daarbtj t vijandelijke schepen beschadigd Uit het Oosten worden behalve plaatselijke gevechten In het gebied ten Noorden van Jassy en in het voorterrein der Kamathen geen bijzondere gebeurtenissen gemeld In het achterwaartsche gebied van den Noo deltjken sector werd een kctle tegen l enden doobevelliglng troepen van het leger en T tlandsche po iticformatles in gevechten die zeven dageti hebben geduu d onder moeilijke terreinonnstandlgherlen met succes beélndisd Sterke bendestrijikracHten werden uiteengeslagen en den vijand werden Ware verliezen aan dooden en gewni den toegebracht Bovendien verloren de t ewleken 860 gevangenen en tafrtfko napens van allerlei soort Amenkaansche bommenwerpers hebben In de ochtenduren van 9 Juni een terreuraanval ondernomen op de stad Hünchen Luchtverdedlglngsstrljdkrarhten schoten 95 vHan delljke vliegtuigen neer In den afgpJooopen nacht hebben afzonderlijke Brltsft vliegtuigen bommen geworpen op hef steB U k gebied van Berdln Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt Zondag bekend In Normandie tussehen de Ome en de Vire waar de ju and voortdu rend versterkingen aanvoert duren de zware tn verbitterde geveehÉ n v ort De pogingen van den vijand in de diepte ruimte te wmnen werden met zware verhezen verndeld Alleen naar het 1 Westen m de nehting isjgny is den wand in een smaile kuststrook de vereenij ing net de Amerikanen m Ihet bruggenhoofd ten Noorden van Cirentan gelukt Daar werden alle twglngen yan den vijand naar Cherbour op te Jjjkken verndeld Overa ifj het viiamldijke landuigshootd b ijyen talrijke vin onze steunpunten eiy nesten van veibet in een taaien veilbeten sfnid gewilkeld Opnieuw acht r oris fronV neergalaten I viiandeliike fuchtlandmgstroepen WertSchinunelpenningh I dep voor het grootste deel vemiekigd na fO uu J il 10 MM T 4 öt Omro fc IIM BMO ni9 O T nc MM UIT taui i on l own 141 iU vr Ml odad utti Klevltn HJI ML Ml n ttt J r IntoH fcrdig V V I MtlodMt J BNO U u k wHki end nuiU JrtdioMmt onc hei ter IMI V d Jinfi wU anlM Weeitn BNO aJI nt 2 pr M 1 h poenen m m 3 I 38 ► n laan 53 o kW m 41 kade 72 ouderen ga dan ReunM ► ven Muziek l39 Pmt B Sok amen eten aa weer iM aar 90 fc aat 14 Leeuwen et betert i van aJl argengen en i viltM hen m bi M iGroe n ter ovw onder n 2 da sterkate stootkracht zouden JSnro laten optreden Ook daar Stf ztl zooals ten Zuidwerten van X alle beschikbare pantser n diten concentreerden om m S iSilin van St Ló ooor te breken p vlr l ztn = n me S en nJ n to rpedojager vernietigd ztjn taiiijke verliezen aan menwaien en ia i tydvak op zijn minst 10 geallieerd vl egtuigen omlaag geschoten ces strijd 0 werd In d n mond van de Ook de Duttach luchtmacht voert met aucSeine een groot passagiersschip van 6000 tot 10 000 brt tot zinken gebracht De Anglo Amenkanen hebben nu sedert 6 Juni alleen aan tot zinken gebrachte sche pen behalve de twee kruisers en vier toipedojagers 38 transportschepen met een gezamenlijken inhoud van meer dan 107 000 brt en talrijke landingsvaartuigen verloren Met deze schepen verloren vela duizenden AngloAmerikaansch zeelieden en solÖat n het leven Formatlea Duitsche gevechtsvliegtuigenhebben In dan nacht van 10 op 11 Juni eenaanval gericht 6p een ormatie vijandelijkeschepen in het zeegebied van Grandcampdie uit groot troepentransport chepen bestond en door verscheidene oorlogsschepenbeschermd werd Binnen enkele minutenbrachten d Duitsche fevechtsvliegtuigerljdoor voltreffer van zwaar kaliber eeirgroot passagiersschip van aoooo btt alsmede een transp jrtschip van 8 OOO brt totTinken Een vttandelijke tofpedojager werdaanzienlijk t e8 adigd Bovendien kreeg eentransportschip van 10 OOO brt een trefferOok scheepseenheden die reeds het strand ana de mohding v n de Vire waren genaderd werden In denzelfden nacht kort voord landing door een sterke formatie ge B enzeer is het den AnMfikanen gelukt van St Mere Eglise uit Sff iet Wes len door te stooien Het E rnkste IS echter het feit dat de mmk inen ondanks de krachtigste SÈentraae van hun pantsenormawen talxuke zeer zware evochtsniens er niet in geslaagd zun dpn gnval naar het Noorden in de richi Montebouig Qumeville uit te nan De tusichen beide plaatsga talende we wera door hen welisfjjr na langdurige en zwai gevech n op een plek t ereikt maar elke King om verder naar het Noorden isrem te winnen kon door de taai mitcnde Duitsche verdediging bloe t verijdeld worden Montebourg en levJle bevmden zich m Duitsche kinden De gehoopte doorbraak m de nchüng van Cheroourg werd daarmede ook Zteterdag weer tot een met iware veriKzen gepaard gaand fiasco Interinf meldde gisteravond De OauOe nurvaardt Blbioodiglnr vui Booseiëlt De Giwllle heeft naar het Zweedsche tetograafagentschap uu Algiers verneemt een tiii uigiM van Boosevelt om een tïezocfc aan d Vifeemgde Staten te brengen aanvaard Volgens de jongste berichten is te wwBciitcn dat de pealiieerden thans eeii aanval op Caen van plm zyn ZSeidas weixiien achter de Biritsche laues ten Noorden van Oaen vru Dsrite landingen van personeel en BlenecUunvoer waargenomen dat Mt vrachlzweefvUegtuigen was aanKvoerd Des nachts werden ook ten luder van Caen lot achter de I uitidie Unies vni sterke formaties val iiêmitroepen neergelaten Thans twiiftig divisies in den itrijd maeht maakt Zateidag heleend Da gevechten m net vuaudeliike bruggenhoofd van Normandic nemen door de van l eide kanten aangevoerde nieuwe atrudkrachten ateedfl meer toa in felheid Een poging van den vijand om vlak ten Zuiden van de monding der Seine bu Tiouville te landen is mi ukt £ en oorlogbbchip vferé lot binken gebracht 11 overige On e zuivörtavgsgevechten op den Ooatelijken oever Van de Orne malcen goede orderingen Vijandelijke tegenaanvallen tegen TouffreviUe zijn mulukt In het gebied Caen Bayagx duren aware paaiaergevechten tvoort H t 13 den vijand daar na verbitterden strtid gelukt om onze beveiligingslinie waarachter onze roserves opmarscheerea terug te dlingen Op het bCluereiland van Cherbourg woidt verbitterd gevochten Onze troepen Ittveren schitteren slag tegen sterke vijaideltjke strijdkrachten en tegen een overmacl tig luchtwapen Aan het geheele front handhaven zich vele door den v and jjigealoten weerstandsnesten en steunpunten m hardnekkige gevechten Gedurende de eerste drie dfl n zun ruim 200 vijandelijke tanks vernield en verscheidene duizenden gevangeren t lnnengebracht Bovendien eed de vU nd voo al aan luchtlandingstroepen uiterst zware verhezen aan dooden eu gewonden Duitsche zeestrydkra hten en evectiUvliegers hebben ook gisteren de v andelyke landingsvloot zware verliezen toeigëbracht Aan den Westelijken uitgang van het Kanaal ontmoetten hchte eestnjdk achten een overnoachüge formatie vijandelijke kruu ers en torpedojagers In den loop van het vele uren durende harde gevecl t werden een vijandelijke kruiser en en torpedojager door torpedotreffera zwa r t e$chadigd Ben eigen toffpedajager ging verloren Bü gevechtw van onze Iwrelllglngsstrijdkrachten met vijaodelljke motortorpedobooten voor de landingsplaatsen en op het Kanaal werden vencbeidene vijandelijke twoten bescnaCigd Drie van onze patroulllebooten gingen verloren Sedert 6 Juni zijn door marine en luchtwapen benevens klistlStteruen van marine en leger 2 kruisers 3 torpedobootjagers 6 transportschepen met 38 000 brt vijf landingsschepen voor pantserwageas niet tezamen een Inhoud van 13 700 brt en 7 landrogsbooten voor pantserMa n me een inhoud van 2 6000 brt tot zinken getracht Door treffers van torpedo 5 bomnien en granaten werden l eschadigd een zwa e kmiSer 3 andere kruisers 6 torpedojagers 5 motortorpedobooten 0 transportschepen met een inhoud van Vogr zoover aver de gevechten van iondag reeds rapporten ziyn ontvani wi bmkt aldus Jnteruvf dat voor tade zijden in den grootst mogelyken ovang nieuwe stTucIkrachten works aangevoerd Vooral m het gebied n het Amenkaansche landinigshoofd èt op dtn Oobtelijken oever van de ï monding bij Isigny begmt en I de Oosikust van het schiereiLajid Colcntin naar het Noorden loopt tot Ier hoogte van QiuneviUe rypi onïlïttgroke ni we contingenten aan Iwi gezet me aanzienliike hoeveelWen zware wapens mt zich voeren IWwijl aan het Noordelijke front van t indingshoofd tussehen Montewirg en Quinevil e de toestand gistewsBtenri betrekkelijk kalm was W de m dat gebied bevelvoerende rlkaansche corpscocnmandant ZonMi met sterke door pantserwagens IBitunde formaties tot den aanval w de richting wan Carentan wel plaats nog steeds m Duitsche han o I hetgeen voor de mvasietroepen toonaangenamer is omdat van hier d landingen in de Vire baai nog e gestoord en belemmerd weirden i e Amenkaansche formaties gm Jegeliikertiid an Isigny uit ini w het algemeen Ziudwesitielijkench25 zonder dat mj er totdusver in zun pi agd successen te behalen Hier went zien duideUlk het voornemen P geallieerden ai om oveir het gej schiereiland tot aan die Weste kust op te rukken en het dan W het Zuiden af te grendelen om het schiereiland rustig van Duitvendedigmgststriidfcracliiter te n en het tot een belamgruke J Voor de tweedie phase der invasie winen versterken i J s bu elkaar genomen heeft g Womery waarschimluk met de m 25i P van den Zondagnacht en van J ffn wlande contingenten totdusjyjweveer 20 divisies in het mva iiv w ip den ïtnid geworpen wa ig w er 7 8 ivisies als mui or JWaar geteisterd kunnen wortlen l B nachten en vUf dagen vail de RhrfMt iel o Ie geallieerden lf ruikmakl ig van 18 grooteu els bet jjj f voortreffelijk bewapende elite ril S ondersteuning van talrijke WjjaSMhepen van duizenden bonunen iSb ÏL oorten en v n nkljj Weclale formaties zooals plonler J mz een brug enhoofdatcIlwi in Het hoogwetsoen te den ft esttazMiscben tnbitHHiw Het gro e cultuurwe k dat voor de toekomst van den druiven ooKst v n zooveel l elang is is aangetïtoken Duizenden handen rep en zich in de kassen om de dnitven te krenten sillfcri nemord to Mn de Wist van het schte eiland 0 SOVJET OFFENSIEF OP DE KARELISCHE LANDENGTE Het Flnsche weermachtsbericht van 10 Jum meldt o s dat Vrijdagochtend vroeg de vüand op de Kareiische iahdengle een algemeen oöensief heeft ingezet gesteund door bijzonder fel artillerievuur en sterke luchtstrijdkrachten De aarvaileh d e op verschillende punten werden uitgevoerd werden afgeslagen met uitzondering vare eenige kleine bepeikte penetiatles De vijand leed belangrijke verliezen aan dooden en gewonden Zondag meldde het Pmsche weermachtsbericht d at de Sovjettroepen In de Vfoege ochtenduren van Zaterdag opnieuw een grooten aanval ondersteund door een uiterst sterk artillerievuur en sterke luchtstrijdkrachten begornen Tijdens de hevige gevechten die den geheeJen dag en nacht onverminderd voortduurden gelukte het hun door het Westelijke deel van de Finsche stellingen op de Karelische landengte heen te dringen waarbjj zij zware verliezen leden aan menschen en materieel De gevechten duren onafgebroken voort HET ZEEGEVECHT VOOR DE NED KÜST Betreffende het reeds gemelde gevecht vtn Duitsche patroulllebooten met Bntsche motortorpedobooten voor de Nederlandsch kust In de eerste ochtenduren van Zaterdag verneemt het Internationale InformatioBSburo dat nog twee Duitsche vaartuigen gedurende het harde gevecht verloren zijn gegaan Naar Interinf verneemt hebben Duitsche patrouille en beveilig ingsstrijdkrachten in den nacht op Zondag kort na middernacht opnieuw tegen 2 uur voor d Nederlandsche kust tiasschen Den Helder en Umuiden Britsche torpedobooter meermalen aangevallen In twee korte gevechten werden ten Zuiden van Den Helder een Britsche torpedomotórboot tot zinken gebracht en drie andere booten doeltreffend l e choten Aan Duitsche zijde werden geen booten bescha digd en gingen er geen booten verloren KOB iE BERICHTEN De BiRltalre panuuheid van Zw4b er1and Offlcieel wordt uit Be n medeged eld Rekening houdende n et den alge reenen toestand heeft de Zwitsersche Bondsraaii in overeenstemming met den generaal de militaire paraatlieid van het l er versterkt door een aanvullende oproeping van troepen Aanslag op llmb rto Naar United P ess uit Rome meldt heeft bU een royal otische demonstratie een onbekend persoon eenig revolverschoten op prins Umberto geloit De aanslag mislukte Van den dader ontbreekt cot r spoor Grens tusccJiea SpMmecfa en FranschMarokko lïesliyfeen Naar de Engebch nieuwsdienst uit Algiers meldt la gisteravond dp grens tussehen Spaansch en FranschMarokko om redenen van militaire veiligheid gesloten Tsjangsja veroverd Sedert den vroegen ochtend van den lOden Jum trekken Japansche troepen Tsjangsja de hoofdstad van Honan binnen De stad werrf door de Tijoengkineesche trociien zoiuler g ooten tegenstand opgegeven zoo werd een vertegenwoordiger van het D N B door Japanlsche militaire kringen medegedeeld DISTRIBUTJENIEVWS Oude distributiestamkaart met inleg vel zorgvuldig bewaren Zooals reeds is bekend gemaakt zal de tweede distributiestamkaart btj de uitreikmg van distributiebescheiden met ingang van 12 Juni m gebruik voorden gesteld Met den meesten nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat de oude distributiestamkaart en de daarbn behoorende vervolginle tveHen zeer zorgvuldig bewaard dienen te worden Aangezien o a de gegevens van de oude distribirtiestamkaart nog geraacipleegd moeten worden bn de verstrekking van schoenembonnen ed wordt ieder m zijn eigen belang aangeTaden het bovenstaande nauwkeurig op te volgen ISfC M 8 12 00 uur 15f 44 8 12 M tnir l lt 00 uur l 44 S 12 to uur IS 18 00 unr 17 44 S 12 00 uur 15 17 00 uur 300 44 8 12 00 uur 19 44 8 13 00 uur 15 17 00 uur BiM CHtaH4 Testamenten van Nederlanders en Ned onderdanen u het buitenland Het Zaterdag verschenen Verordenen ffenblad bevat een besluit van den secretans eneraai van Justitie betieffende testamenten van Nederlanders en Nederlandache ondeiraanen m het buitenland Artikel 1 van dit besluit luidt Nederlanders of Nederlandsche onderdaner die verblijven In het Groot Duitsche rülr in het gebiec van deszelf bondgenooten in Europa of in de door de Duitsche troepen be xlltc gebieden buiten het belette Nederland che gebied kunnen hun uitersten wil makdn bij ieder ondefhand ch stujc mits het gedeejlte van het tuk hetwelk deh uitersten wil b evat door den erflater eigerthandie is ge=chi e en en hel stuk door hem t ondcrteekehd Medewerking van een operbaar amb finaar is n el vereischt Artljtel 2 bepaalt dat Nedeimnders of Neder andsche onderdanen die zich in DuUschen militairen dienst bevinden dan el vojgenp cle hier oor geldende voorschriften ten aahnen van het maken van een mllftair testampnt met personen tn Duifschen mtlltairen dienst zijn geltjkgesteld hun uitersten VkW eveneens kunnen maken in den vorryi van eh Dult h mUitalr testament èit besluit Is m werk ng getreden en geldt voor den duur van den oorlog Het besluit i mede van toepassing op tcïtan enten v6ór zijn inwerklngtredir doch na 14 M i 19 0 gemaakt oor loover 7i overeenkomstig de voorschriften van het onderhavige besluit 7ljn gemaakt en d erf later na de Invterkmgtredlng an dit besluit is overleden 1 Wederopbouw te Nl aes n Toestem feitrg Is varkreg n tot bet bouwen te Nilmegen van 33 setrt permanenle winkelhuia Jes en een restaurant op het Mai iénburgplem te Xijmegen DeT e wlnkelhui jes rijn voornameHik bestemd voor de vestiging van rwodrakelijk geachte midder tandsbedirtjvrfn Bu de iware gevechten in het vijan delljke landingshoofd en bii de ver nietigmg der in het achterland neer gelaten vijandclyke va schfmi en luchtlandinigstroetjen hebbtn zich hel Riheinlandsch Weitfaalsche regiment grenadiers 7J6 onder bevel van kolo nel GruJ de J523te divisie mianterie onder bevel van luitngeneraal Krats £ en het valschermjagersregiment 6 on der bevel va majoor von der Heydle ouzonder onaersclieiden Voor het invasiefront nemen de nachtelyke gtvechten van lichte Duitsche zeeótrijdkrachten met den iterk ovarmach igen vyana aan hardneid toe Onze torpedobooten vielen n de ochtenduren van 10 Juni m de Seme baat een vijatfdelijke formatie orptdojafleis aan Na een fel artiUe rieduel sUeten zij bovendien t p tor►ledomotorbooten ► waarvan 1 werd tot zinken tebraoht en twee zwaar be schadigd Ondank zeer sltrke vi an delljke besoheftnuiig brachten tcarpedomotorbo ten van de aanvoersvloot van den Vtiand 9 volbeladen tianspoit hépen niiet een eizamtnliiken m houd van 23 400 brt en 1 torpedojager uot zinken Bovendien werden eer landtngsschtp van JOOO brt een schip van middelbare groote en een artii lerieboot door torpedo s getroffen Een dtukboot bracht voor de Westkust van Bretagne uit een bevejligingsformatie een vtjandcltjke IBiTedo lager tot zdaien Ook ïpor die Nederlandsche kust en de Duitsche bocht ontstonden patrouiUegevecihten met Engel sche torpedomotorbooten waarvan 1 in den erond geboord Gevechts vliegtiligen vernietigden in den nacht van 9 op 10 Junt een passagiersschip van 9 000 brt een een vuandelyke torpedojafser Een ander transportschip van 6 000 brt werd zwaar be schadigd Kustbatteijen van het leger brachten voor de Oostkust van net schiereiland Cherbourg een vtjlaide U ke torpedojager tot zmken en beschadigde twee andere ernstig Eei sterke vuandeliike formatie rnjnvegers werd m dezelfde wateren door gericht vuur tot zwenken genoodzaakt De vu and heeft gisteren boven het landingsgebied 68 vliegtuigen verloren In Italië ondernam de vyand door pantserwagens onder teunde aanvallen op onze nieuwe stellingen die Oosteli k an het meer van Bolsera tot een penetratie leidden Pogingen om den Tiber naar het Noordoosten over te steken werdpn bu Orte mtt verliezen voor den vyand gssiagen In pen zeegevecht VöM Jiet eiland Elba tver den twee vijanaeluke torpedomotor booten vernietigd Aan het OosteliJte front vinden be halve den suceeavollen afweer van plaa selykè yuandeUjke aanvallen ten Noordwesten van Jassy en ten Zuid oosten van Witebsk geen gevechts handelmgen van beteeken is plaats Formaties gevechtsvliegtuigen bestookten in den afgelooptn nacht het bolsjewistische aanvoerverkeer met Êoed resultaat Zware schade en groote randen ontstonden vooral op het be langriike spoorwegknooppunt nermka Enfkele Bntsche vbegtuigen hetenin den afgeloopen nacht bommen va len in de gebieden van Berlun enWiener eustadt Dne vliegtuiggcwerden neergeschoten J Mus$ert s houding by een invasie DE N S B GBOEIDE IN MEI MET 2000 LEDEN Tn de openbare vergadering van de NSB wellre Zaterdagavcnd in het Concertge bouw te Amsterdam is giehouden heeft de Leider onder groot nthousiasme wan de srtampvoUe zaal run houding bepaald ineeval van een eventueele mvasie van de geallieeidie l Bers in Nederland Er ziin er zoo zeide Mu sert die Ach zullen afvragen En waar zult gu Leider zi n wanneer de mve ie hier in ons land komt Staat uw auto al klaar Ik kan hun zeggen mun kameraden ik heb mim besluit genomen Als de invasie komt zal ik onder alle omstajirtïgheden m Utreoht zijn Vanochtend hen ik een nieuwe umform gekregen dat van vrijwilbg sol daat bi de Duitsehe weermacht IXt uraftTm zal ik aanVrekken zoodra de invasie hier kom t In zun groote rede Biecht ae Leider verder hulde aan de Nederlandsche treimnachimsten en stokers die bij echte Hollandsche kerels noemde die t ch door de moeilijke omstandigheden met laten weerhouden htm plicht te doi n Verder dankte Mussert de Duitsche vieermacht voor het feit dat zu onze kust in staat van verdediging heeft gebracht Had au dit niet gedaan dan zouden ongetwnfeld de legers reeds lang ons land ot OH rlogstooneel hebben gemaakt Ten slotte wees de Leider op de trouw van de Nederlandsche nation aal soc ahsten in Mei 1944 toen de dreiging van alle kawten toenam en er tweeduizend leden meer zijn bijgekomen da afgegaan waamtede de vastberadenheid der natioTiial socialisten m moeilijke ooii nbhkken is geteekend Telegranmen met Terka ten Htelukwensch Telegrammen met Jtennelyk verkapte gelukwenschen zullen voortaan worden geweigerd of gtfetuit daar het verboden is voor gelukviei ehen gebruik Ie maken van de Rljkstelegraat Bij stuiting worden de seinkosten niet terugbetaald De vermiste Barneveiders terug De te Barneveld vermiste vijf personen zijn na een afwezigheid van vier dagen weder op komen dagen Na een onderzoek is gebleken dat de pto op den terugtocht Is aangehouden en de inzittenden verdacht van ongeoorloofden andel werden ingeslo en Deze verdenking schijnt ongegrond te zijn gebleken Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oonpr roman van Johan Johanson 45 Het bleef tanig stil in de kamer Inspecteitr De Haas keek ernstig voor zich tut Ik begrup natuurluk zei hu tenslotte dat hel voor u pynlyk was t spreken maar tndi als u gesproken had zou deze moord niet ztjngepleegd Dt maak u geen verwut we zullen hopen dai uw veirklBruiger toe zal bijdragen licht te brengenm deze zaak Bc moet nu gaan On onderzoek zal i Amsterdam moeten worden nerpiaauat en waarschynluk maar dat is iets wat voor ugeen belang heeft Toen Trude en Richard alleea waren nam iiij haar handen in d zune Tyude u dat nu ook wat tugschen ons stond Is dat de oorzaak waarom je op mun h haalde ad nzoeken altud met neen aptwoordde Ja ik schaamde me het je to vertellen en ik wilde Jak met Jfi vrouw worden met dezen last op ni schouders y Trude misschien W Het niat het iste oogeniblik maar toch vraan ik je wil Je mun vrouw worden Wil j mi nog hébben vroeg zemet bevende lippen Met heel mun hart en mun ziel Snikkend sloeg ze haar armen om zun hal en hu ctukte haar vast t en zjch aan Emdelykl zei hu met een glimlach en kuste haar betraande oogen VI De groote deftige villa van munheer Heyneman lag aan den weg naar ZeiBt Door een breedc oprulaan Kwam men aan het moderne m witten steen oi getrokken gebouw dat scherp afstak tegen het donkere gpoen v n het uitgestrekte park Aan de voorzijde van de villa waren perken aangebracht waarm een keur van bloemen geurde Achter de villa lag het park met zun lommerrijke paden ziin grooten vuvw m net midder zun priëelen en rualbanken In de villa zelf heerschten een zelfde nikdotp en weelde Het was alleen jammer dat deze ryk gestof REICHS8CHQLE VALKENBURG Wat Ml mm jongen worden Hil moet vooruit Inaar hoe vindt hfl den besten vteg Waar de beste opleiding Heeft uw on en biaondere gaven dan js de weg voor hem gebaand b hi gezond naar lichaam en geest dan kan hu naar de Reichssohule in Va kenburg Daar vraagt men met of im ouders rijk zun of arm daar X rsagt men met aar rang of s and iimke jongens krugen daar de kant van hun leven Inlichtingen geeft die Beichsschule te Valkenburg ACCIJNS OP GEDISTILLEERD VERHOOGD Bu besluit van den secretansgene raal van Finapcien is met ingang van 15 Juni de accuns op het gedistilleend verhoogd van tweehonderd vijttig gulden tot tv eehonderd vuf en zeventig gulden per hectoliter ad 50 percent Van gedistilleerd op 15 Jvml 1844 in het vrUe verkeer voorhanden of wat daarmede wordt gelijkgesteld wordt de verhooging van den accijns nagevorderd Uitgezonderd van deze navordering zQn voorraden gedistilleerd welke nJet grootet zijn dan honderd liter ongeacht de sterkU Van aan navordering onderworpen voorraden moet aangifte v ordcn gedaan Ijlj den desbetreffenden ontvanger der accijnzen Voor uitvoeriger mededeelingen zij verwezen naar de Ned Staatscourant van 9 Juni Hoofdprijzen StaeMoteriJ l kking van 12 Juni 30 000 11988 UOOO SSO lOOO 16906 400 1222 14S79 SOO 8263 7479 7342 6782 14349 14736 16963 18864 100 HIJ 4223 7132 12391 12STT 14293 15071 20789 211 39699 22889 C3ei 2W40 16374 StcuUmeims FLOBALIA TENTOONSTELLING VOOR SCHOOLJEUGD IN WORDING Uitreiking raj tweeduizend pIuitMi Vorig week is een aanvang g maakt met het uitreiken der potplanten aan de schooilunderen om op t kweeken voor de fioratentoooatelling voor de schooljeugd die aan de m September te houden tentoonstelling van voJksbumproduclen wordt verbonden Deze week woirdt de lutreiking voortgezet In toitaal worden tweedutzend planten uitgereikt en wel pelargonium geranium in dne oorten en kleuren colcus umbei ie begonia rose en pared en focsm Al deze planten staan in kleine pot en de bedoelmg ia nu dat de kmdeien zelf de planten gaan veirpotten m een grooteien bloempot Reeds ziet men ui de stad verschillende potplanten voor het raun staan maar deze standplaats is voor al deze planten lang met goed B v een pelargonium kan men m dezen ttfd van het jaar veel beter Ixiiten in den tuin opkweekien dan ar de huiskamer Men giaaft dan den pot geluk ronds ui den hun evenzoo B dit met de focsia te doen Begonia kan zoowel n huis erls buiten gekweelct worden Geheel anders 18 het met de colcus Deze kan men alleen maar verder kiweelien m huis maar niet in de volle zon Getemperd zonlicht IS het wat deze plant hebben moet Al deze planten houden van pegehnatig vochtig houden maar ook weer met te nat Door het msnuden van den kop tappen der plant kan men hem breeder krugen met veel zijtalcken WAT WAAR WANNEER Thalia Theater Autobandieten met Paul Klinger en Ur iula Grabley Aanvang uur Dinsdag 2 JO en 8 uur Reunie Blosc op Het licht in de duisternis met Fos o Giachetti Aanvang 8 uur Schouwburg Bioscoop Het verleden met Zarah Leander en Haas Sttlwe Aanvang 8 uur U Juni 8 uur Veenuttkt restaunnt Jiu jitsu demoDstratie les L van Wingerden 14 Juol 7 15 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Onder ééa dak door Tooneel groep O D G te Rotterdam 13 Juni 7 30 uur Sint Jenskerlc Bech concert oiganist Albert de Klcik en Het vocaal kwartet APOTHFKEBSDIFNST Steeds geopend des nacÉ ts allien voor geneesmiddelen I Apotheek E Grendel alleen Lenge Tiendeweg 9 feerde kamers zoo tnemiig weiden bewoond De heer Hwneman had nameluk den roepvzonderlmg te zun en een der uitingen wn deze zonderlinge natuur wa dat RH slechts zelden zun villa oezooht en dan nog steeds onverwacht en kort In een bygabouw een kleine villa op zich zelf woonde de huisbewaarder die tot taak had alles te onderhouden en wiens vrouw den keukendienst waarnam Is j4 heer des huizes oip de villa w s Mtór zoowel vrouw als man waren al even ontoenankeluk als munheer Heyneman zelf en daar niomand ook maar iets van den ouden heer wist deden de meest dwaze en onwaar chljn u ke Seruchten over hem e ronde Voor iedereen stond het echter vast dat hi schatruk was Een enkele maal wedden cU deuren van de villa wud ceopend het park en de tuinen verhdit als voor het feest van een koning Er werden dan honderden uitnoodigingen gezond n naar alles wat eenigen naam nad in de ijiaatscnappti en net werd dan een avond van muziek en dans wwu op de gasten op voorname en royale wi ze werden ontvangen Het was alsof Heyneman er plezier m had van tiid tot tud door den glans van een deft g feest de menschen er aan t hermnel en dat de witte villa tussAsn de groene boomen de wonmg vSs van een groot man Maar ze fi op zuljce avonden bleef Heyneman de geheimzinnige met de gereserveerde houding Het wa heden een dezer zeldrame avonden Auto na auto reed de oprulaan in en het weme de reeds van gasten tn het park Heyneman een gezette festalte een paar cnerpe fKjgen spierwit naar en strakke trekk n stond op he terras en keek met een onaangeramen frijns neer op ie gasten die genoten van ztln geld Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot 17 Juni moet verduisterd worden van 22 M tot 5U aur Juni Maan op 1 M onder 11 39 Joai Maan op 2 IS onder 12 59 J nl Maan op Z 39 onder 14 1