Goudsche Courant, maandag 12 juni 1944

x Radioprogramma POLinüRECHTEB TE aOTTEBDAM MEDEOEFLINGEN PLAATSELUKE DISTRIBUTIEDIENSTEN OISTRIBLTIEDIENST GOUDA Uitreiking bonkaarten In aanaluiting op het ter zake reeda gepubliceerde wordt hiermede bekend gemaakt dat bfj de uitreiking van bonkaarten welke Maandag 12 Juni 1944 aanvangt houders van toe lagkaarten h 405 tegen inlevenng van bon fi 08 van deze kaart In het bezit zullen worden oesteld van de toesla kaart L 408 Genoemde bon dient los te worden Ingeleverd In verband met de ingebruikneming van de nieuwe dtetributlestamkaart wordt erop gewezen dat de oude e n de nieuwe stamkaart met bijbehoorende inlegveUen dienen te worden medegebracht Diefstal van visschersgaren De 39 jarige waschknecht G T B te Gouda had als lid van den luohtbetdieraungsdienst tot taak de fisictie van uitkijker te vervullen In een fabriek had hu vrijen toegang tot de diverse afdeelingen hii had een party visschersgaren gestolen dat hy op de Gou iscihe markt gmg uitventen Dat trok de aandacht daar visschersgaren mf dezen t jd z o moeilijk te krijgeh is Terechtstaand zeide hy dat hu zelf met wist hoe hu tot den diefstal is gekomen Het O M vroeg dne weken gevangenisstraf doch de rechter heeft nog een kans wiUen geven en veroordeeld tot 30 boete ulxidiao 15 dg hech tenia S5Jgebrood Dinsdag U Juni jS Gr 7 40 Sportn 150 Progr oven KNO IIJ Gr S 90 V d Hulsvr fOO rrnii 4 Godsd ultz 10 1 Vrool muz V eigèrlwdem 4S Septet J Omfcach 1115 VoordrV passage theater te schledaiAl2 00 Alm U15P Palla plano H BNO 13 00 I and en volk brengt IJ OS ork J Telüu en Muselte orlt 14 00 Het Nlbelunïenlleden het beeld v d Oermaanschen mensch 14 18 Voorjaarspotpourrt 5 v Jl yieken ttoo Beethovenconc 1 40 BNO IT w De lichte toeu 18 00 BNO 18 5 Voorhespr voor de opera Zar und Zlmmermann van Lortzlng 18 46 Jeugdatormultt 1 55 Spiegel V d dag en BNO 18 15 Borate verschelden ö 00 BNO Na B 15 alleen radlocentr S2 15 Gr MM Dansmuz 13 15 24 00 A Mellchar dirigeert Hllv n 17 00 Mod Kamermuz 17 30 Soidatenfunk NordWest 18 Drie werelden drie danaen l 00 BNO 18 t5 v d Jeugd 18 O rrle c8ie koorzang 18 45 Gr JO 15 Diduch M 40 Gr M 46 rra m uit opera s v Wagner n 46 AvondwtJd n 00 BNO 21 19 Zie Hll I 22 90 Slem V h HIJk io v n Mtur h haarlak b onibiil an koHlaUfal GEBH 1ÏNB0EVE OFFICIEELE MEDEDEELINGEN INLSVeAno ENQUêTErORMUUXUN auiKiit DetallUaten die geregeld eonataneatenoonnen voor ruiker Inleveren dienen bil de tnleverln in het tUdvak van u 80t en met 18 Juni 1944 een en nièteformuller MD 283 02 van de dimrtbuaedleneten in ontvantfrt te nemen Aan de hand van de êtn de achterzijde van bovengenoemde formulieren geplaaine toellchörrf moeten de detaillisten deze formulieren invullen tn gelijktijdig met de ln4ev ring van bonnen van 19 tot tn met 23 JuM 1944 bij de dlstrlbltledienaten Inleveren Onder coneuinenteniïonnen worden ook begrei en ranteoenbonnen en Dulfeache bonnen De dlstributlcdleneten lullen aan delalUlalen die verzuimen bedoelde enquêteformulieren in bovengenoemd tijdvak in te leveren gee toewljidnsen suiker meer uitreiken KINDEBDKANKPOEDER Detailllvten dienen de bonnen voor klnderdrankpoeder Reserve C 48 Beaerve B 44 en Beserve K w van 13 tot en met if Juni 1944 bij den dlatzlbuHedienst In te leveren ter verkrijging van toewlj ngen cacao De inlevering moei geechleden In veel vuuden van 18 bonnen roet een minimum van 18 tuk Teumen met d e bonneti Rdkervt C 4f Reeerve D 46 en R eterv C 48 kan aUno ala ultzondeung e n restant in een onbeperkt aantal worden ingeleverd van de bonnen Reserve C 3i Reaervt D 81 en Beserve E 81 De detaillist ka i eventueele restantbonnen tot een maxiiniaa van negen ttuka doorgeven aan den groaater Groaaicrt kunnen deze trannen InlevareB acowel in de week nM afloop van den gd diflieldadcitir dua van u tot en met 18 luU al tn de tweede ek na afloop van den geMlfbetdaduur du van 13 tot en mei 31 JiM 1 41 OBDTTIBf WAREN De piaataeliJke dlatiflmtledlenstcn relluD van 11 tot n met 18 Juni a a bg de tnlevering van de bonnen iUgemeen 138 vooi de helft van bet aantal ingeleverde bonnen een toewijxtng gott uit en voor de andeca kelft een toewtjilng emanfd meel Dei iastite toewUzincen mn loewtlilngen ort waarvan de linkertiovanlioelc ia alfeknlpt Tezamen nwt de bonnen genia a Ut kan een reitant orden in eleveid van tan boo aie negen bonnen Altfemecn 121 PRODE tandpasta met dispergon tegen tandsteen veeleischenöe muzrekBCoefenaaiRS koman en bliiven steeds bij SfioU iQEEIBai PLAATSELIJK NIEUWS VOETBAI OOK FOBTUNA TWEEDE KLASSER muem n wint den beker Dlitrlct II Promo ti oompe tl tM 3e klasse Fortuna VOC 1 0 Laakkwartier VFC 4 0 Om den Ned erlan d sch n Voetbalbeker £ iiKl5td t d Groene Ster Wülem II 9 In d xoo spannetKi promoticcompetltie om twee plaatsen m d tweede klasse is ook Fortuna door een bet r doel mld delde van één doelpunt £ proinov erd zoodat Vlaardin en twee twe dc Üaseers rijk la gewonien VFC 8 4 a a 10 15 14 Fortuna 9 3 3 3 0 lfr l5 VOC 0 4 0 4 0 1 14 Laakkwartier 8 3 14 7 13 13 Wassenaar 8 3 14 1 10 uiidareno tb L Haastrecht A Goud A 4 ilMStrecht B Gouda C 1 0 BERGAMBACHT PROMOVEEBT NAAB BEN NV B Bee iT raada£ln l 304 Tel 38193 Rctterdim ICOCItLANDSCH fAMUKAAT i72 BOSKOOP Bcnwp nlM aangenomen Voor bet beroep naar a Gravenhage IXKiËduinen in de te suchten derde predik tat£pLaata beeft ds H de Moor predikant der Gerei Kerk alhier be laakt bitrede di Snijden Na In den morgendienst te zijnn beveatlgd door zün voorganger dr D Jacobs hoopt de meuwe predikant by de Ned Herv gemeente alhier da L A amders uit Uitwijk gemeente Almkerk op Zondag 2 JuU do middao zija tntnd t dioen VencbMrende bomt Een hond heeft negen kippen van den heer Bekhuizen doodgebeten Daar het dier reed eerdtr leta dergelijk gedaMi tiMÓ I ket gemaakt Dt eigenaar van den hond lal voor de ichad worden aanee8prt k n Predikbeurt DODd id c Ned Henr Kerk 7J0 uur di C A v a Ehuien van KatwOk NIEIIWEBKERK d U88EU BanwNJke S ud tisboren INkUe d v B 1 d Ri er en D Kbogendoom Dlril I no D F J V d Wel en M Evenaen BeaocnliK Ibt tydelttk anderwyzer MO d tweede openharf lager achool lê benoem beer F ifc É e l t Boikoop WADDINXVEEN Burgerlijke Mud Qeboren Marie Cornelia d van A W ven der Werf en M I Vergeer OtMiertrouwd D Wijfje en A van der Zijden Gehuwd G van der Geur en £ Brandhorst Overleden Johanna Marie VemootJ 3 J Ortetje Both echtg van J van der Starre 51 J Voor beroep bedaakt Da L Vroegindeweij predikant der Ned Herv Gemeente alhier heeft voor het beroep naar Blauwkapel bed ikt 25c il i CABAJIETAVOND AMUSEMENTS CLUB jmiD HOLLAND De amusementscUib ZuidHoUaitii de personeelsvereenigmg van de geIqknamige plateelbaickeru oraani eerde Zaterdag m Kiuutmur eeneabarelavond ter gelegenheid vanhttir vtlf airie bestaan Secret fros J TKroon die dit leit herdacKt braditdaii aan de directie voor yden ondervonden steun I emens de GoudschenBond van dilettanteiy ereenigingenfcbdteerde de heer J Kok met dateerste lustrum en tioqd een bloemenmand aan Van Meun caiymi t zorgde hieme voor een wderhoudend programma Het had leta lan van duur kunnen jn Tüly van Vbet zong levendiedjes beichaafd len met goede voordracht de Twee Flamingo braditen komi che zangduetten en de Twee Damane speelden mtitekend accordeon Dat Lors del Mona ons wys trachtte te maken dat zij kon dansen was natuurluk maar een grapje Een foede zanger bleek Albert Daneoie te jn vooral m zyn zoetgevooisde ItaKiansche liederen Tenslotte was daar ook weer Huib van Meur met zyn prachtige Buziauimitatie Hu had veel succes Harry Bouwman begeleidde aan de piano A J Vermaas Drieltngtaus De ielieidc oudbolUnd che Rroopcaus hei re cepi vindr u in hei boekje Stroop in l Kannekc Vraic hel aan btj W a Scboiten de abnkant an de fijne otle Croninjer airoop 9 I fe Ib bciUssesden wctfstrUd tecen Olympi UI Het was feest gisteren in Bergambacht en dat told de plaatseLUke voetbalclub die er In geslaagd is naar den Ned Voetb ibond t promoveeren In den taatsten van de lange reeks wedstrijden tegen Olympia UI heeft Bergambacht met een glorieuze 1 over winning de kroon op haar optreden in het kamploenstournooi gezet en daarmecte het algeheel kampioenschap over twee seizoenen van de Afdeellng Gouda behaald Inderdaad hebben de Bergambachtenaren zich de aterksten getoond en het succes dat xii danken aan enthousiasme en een homogeen elftal volkomen Hoofdredacteur 3 G Weyatera Rotterdam chef redaeteur voor Gouda en Omatreken r Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de adverlentièn L A Viitdtjk Rotterdam Uit geefster N V Rotterdamsch Nieuwablad Rotterdam Heden overleed in de Willem Arntszhoevc onze lieve Moeder Be huwd Grooteh Overgrootmoeder JOHANNA SPIERINGSHOEK Wed van Arie v d Zaan in den ouderdom van 82 jaar Uit aller naam J G FOKKERS V d Zaan Gouda 11 Juni 1944 Fluweelensingel 77 De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 15 Juni a £ op de Algem Begraafplaats Gouda Vertrek van Fluweelensingel 77 te 2 uur Ben Ali leert Bartje tooveren Kijk zoo zegt B n All ik step n zwarf konrjntje onder Je pet hokus glonpohus nu fcofflt er een wit e onderuit Huisvrouw ook U kunt tooveren In hel hulshouden met de wetcit Met Glorine het wondermiddel voor d hutsvromv Als U de leeg flettthen steeds mlewt luin Iedereen voldoende krijgen i M nc Heden behaagde het den Heere na een kortstondig geduldig gedragen lijden uit ons midden weg te nemen onze geliefde Vrouw Moeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder JOHANNA MARIA VBRHEVLEN Echtgenoote van Hendrik Antonie Meilof in den ouderdom van 72 jaar Gouda H A MEILOF Wed J C HOESTER HeUof J M HIETVELD Metlof A RIETVELT C MEILOF D MEILOF eri Verloofde H A MEILOF Uithoorn C MEILOF J MEILOF Verblaauw Kleinkinderen en Achterkleinkind Gouda 10 Juni 1944 Eloelenstraat 5 Oe teraardebestelling zal plaats vinden Woensdag 14 Jum a s n m 2 uiur vanaf het sterfhuis KT TOOVERMnsa VOOR DE HUISVROUW QT Dny het NEOtRLANDSCMI jA rDnA TECHNICUM a ARNHtM A latdl chrtllelijli sp v r Ma kuiid WerfMgliiovwkti Be Zi ut last l ala k Medanw raelam Zó gacit het nietl Naenl maai toch goal bat dttn kml liaen rooi wt kunnen baast geen dozen me r faljgan jrang daarom zaU aen leeg dootta mee wannaei U bij van Buunn gabok gaat Jialan Wl dankan U raedi bl voorbaat WMt wat U eet aet koak en bcmkei voni twi 153 ASNHSW am PBNA kfeeéU ANTI FAV CA Tag n haarfiitvol eo Eoof Een MechorM product pn 1 2 75 II dat hal adraa voor een Bagralaiila Oramalla alt ook TOor traaaporlMi naar alle pUaticn van cii naar Qouda tegen STANOAMOTMIEF dl zmitr WINSTBEiAS is dl Alg Coopf BiirtfsRit VtraiRlglRg ètttirdam te Oouda P C A Langaman Zaulmanalraat SO Eventueel Rouw tn Ontvaagkamer bcKhikbaar 6 J VAN BUUREN Zn TAARTEN FMNK OKBAIUCS BNt H riLIALSi IN Il ID HOLLA ND WÊÊk Per i on f gazin Hi Pa PKerl Jong Bal Magazlj Geldbelegging Wegeilis sterfgeval eenige solide blokken panden te koop te Rotterdam Westen en Noorden 6 11 00 per stuk Ook per pand J Boothoysen Tollens traat 1 Rotterdam Td 47ZZI aerieén M Toiletartikelen OOBthoreB 29 Goodf Oe Curator in het faillissement van W vao der Oest te Waddinxveen brengt ter kennis van crediteuren dat de eerstelen cenige uitdeelingslijst door hem ter Griffie van de ArrondissementsRècht t ank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda IS gedeponeerd ten einde aldaar gedurende 10 dagen ter kostelooze inzage te liggen Gouda 12 Juni 1944 De CuratorMr J I V DOORNINCK Gevraagd ongeveer haU Juli in klein gezin een NETTE DIENSTBODE voor den dag of dag en nacht met huiselijk verkeer NH of G G L Tcekens Graanhandel Iteeuwijk DOCTORANDUS ENG garandeert U een vlotte practiscbe kennis der Eng ta al 3 p mnd Ook hand Corr M O Ql tolk J Pastoor Emmapark 8 Den Haag 7M TOOR VLAARDINGEN Mevrouw van Dijk Lage Gouwe 130 Gouda vraagt wegens buwelijk der tegenwoordige NET DAOMEI8JB Zaterdagsm en Zondags vrij EItctr iramofoonmotor te koop gevr met of zonder kast Brink Havenatraal 145 R dam Tel 3M94 Boekhandel vraagt fijnka Juffrouw Br no G 43M bur v d blad WONING GEZOCHT door klein gezin 1 kind 3 J I of 2 kamers me gelmiik van keuken Br no O 4374 bur van dit biad Gevraagd vaar direct door Bloemisterij een knecht en een jongen of meisje 15 18 J Aanb S Kuipers bij de Brug Waddinxveen Gevraagd DIENSTBODE voor dag of dag en nacht Schuttelaar Zoutmanstraat woonhula J Den ISen Juni as iiopen onzt geliefde Ouders Groot en Overgrootouders GERARDUS VAN DER LECQ JACOBA SOETHOUT hun 60 jarig huwelijlts fecst te herdenken Hun danltbare Kinderen Kleinen AchterJcleinkmderen Gouda Com Ketelstr 14 Hieffhede betuigen wg onzen hartelijkvn dank voor de zeer vele blijken van belangstelling welke wij bij de herdenking van ons 60 jarig huwelijk mochten ontvangen C BAKKER J BAKKER Wiezer Gouda 10 Juni 1944 Boel kade 86 Hiermede betuigen wiJ onzen harteluken daok voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bü het overlijalen van onzen Broeder Zwager en Oom JACOBUS ANTONTVS HENDRICUS n UX Uit aller naam G M SLOOTJES nu Gouda Vossiusstraat 44 Hiermede betuigen wij onzen bartelijken dank aan Directie KB O en Personeel van de NV Machinale Garenq lnnen oor de vele blijken van belangstelling on dervonden bij bet overlijden van onzen Broeder Zwager en Oom JACOBUS ANTONIUS HENDRICUS FLUX Uit aller naam G M SLOOTJES Flux Gouda Vossiusstraat 44 DANKBETUIGING atan HJH Doctoren Directrice en verplegend personeel van het Van Iterson Ziekenhuis v ï r de medische en liefdevcHe behandeling tijdens de aJekte en hu iet overlijden van onzen Innig geliefden Man en zorgzamen Vader Behuwd en Grootvader den Heer TE0NI8 VAN WSLZENI8 Namens allen M VAN WELZENIS Kranendonk Geuda Heerenatr Mt 8 l angi dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan de Doktoren H W de Ptontjue en A J Kettler HjFW Geestelijken de Buren de Kinderen van d Spleninggtraat en omg de Kinderen van de 2de klas van de St Stanislausschool Familie Vrienden en Kennissen voor de vele blijken van belang telling ondervonden bij het overlijden van onzen Jongalen lieveling HARRIS P M BAKS L P BAKS den Held en Kinderen GevraakO BESCHAAFD IHSISJE voor hulp bij ï kinderen Hulp voor ruw werk anw H Janoin Bevemlnghlaan J8 Gouda stl nu ook in bet twaaUde Jaar van haarbestaan zldi een plaats In den grooten bond vcr orve heeft De voor een kampioenswed ti t d ongewoon hooge uitslag toont aan dal de beall sinif ieitel k vorige week In Oouda met d 1 zege van Bergambacht ai gevallen was Immers de doelcyfers zouden eventueel den doorslag geven en de uitslag van gisteren laat zien dat Oljmpia in het vooruit xicht jnet vöf doelpunten verschil In Bergambacrit te moeten winnen zich een ftla gen elftal wist en den moed had opgegevïn Dat Bergambacht het jucces proefde en Olyrhpia zich bij de nederlaag had neergelegd bleek uit het verloop van den wedsuljd Bergambacht trok aanstondi Van leer Midvoor De Vreugt wist viermaal den bal In het net te werken en qiil Graafland benutte een strafschop 5 0 Deze voorsprong werd na de rust vergroot door rechtsbuiten v d Berg waarna linksbuiten Bouter twee doelpunten maakte Graafland bracht in zUn eentje den stand op 9 0 en toen redde het met vijf Invallers spelend Olympia da eer 0 1 Na afloop werd het kamploenselftal gehuldigd Allereersf wenschte burgemeester J H Winkler het geluk De he T H Zanen vertolkte de biydschap der sifcporters de heer C de Vos bracht de gefukwenschcn van de Ammeratol che Sportvereenigmg over en de Afdeeling Gouda feliciteerde haar ksmploensclub bU monde van den heer J C KapteUn ATBLETIEK VIEB EERSTE PRUZEN In het qpM park Reeweg te Dordrecht waar de vereenl ing Hercules Zondag nationale wedstrijden organlaeerde boekten Goudsctie athleten de volgende successen Dames klasse A 100 meter hardjoopen 1 S v d Mees Vtres et Ceterltas 13 sue Heeren klasaeB 1500 meter 1 D Hey Achilles 4 min 40 8 sec klasse C 400 meter 1 H C Heyneman V t C 90 4 seL 300 meter 2 M Bakker Achtllea JO min 28 2 sec Hoogspringen I H V rvoort AchUles l 9 5 M 3 D A v Ypeiren V et C 1 57 B M Joncens hanUoopen 100 meter 1 H R V Deeet V et C 11 7 sec BANDBAL De stedenwed trtjd i Gouda Rotterdam dunes en heeren zijn gisteren niet doormaan Xxoeklor II Stolwttk 11 damas WATERPOIX Wegens t lB4Fe temperatuur Van h t vator werd de gisteren vastgcalekle w cda trtld Ifaas GZC algclatt BILJARTEN De voorwedatrttden 4S 2 GMercn s In Rotterdam de KOBPBAL Wetlerkwarttcr kamptoea Weeterkwar Uer Het Zuiden 7 1 ElndstaDd S K m t 7 4 0 3 1 WeaterkwarUer Het Zuiden ZKC 42 a4 1 11 Rigtersbleek 3 1 II 1 3 30 PSV 30030 2 10 Wordt Kniek 3 0 0 3 0 10 31 W uc ituenfc n van Dr Helder No 5 BONTE JUNE wasch niet koken De bonte en iijne waach moet U iuei koken maar Uink wass cben in wam eop 1 eeilepel waachpoeder op I hter water Daarna iirtci grondig apoelen warm lauw koud lot hel water helder bliiii Bont waschgoed nooit nat op elkaar laten liggen maar onmiddellijk drogen Over l hel wollen en echt zijden goed leeet V in nujn volgenden waschwenk van d N V ZEEPFABRIEKEN r h OE HAAS EN VAN BRERO Rheumasai4 tfl4 knippen gisSw Du kcrt U alle Lc 1 vu de sMf dtttdcUfkc Klirtfitltlkc cuiSM vaa Mkp CM vaa Bovco Dcsr gnwkkcbikc en nclle amut leert U In A BMadea 03 ieMca mt 182 duidelqke leckenlngeo vlol patroontcckenen kntppca en auka uneAtx tuA P 2 per macod BONi awarap I a nndtn COUPON VOOR GRATIS PROERES tllla l IMOVA X AI o f VERLOKEN Zondagmiddag omtr Spoorstraat roodleeren portemonnaie inh gouden damesihorloge en zih eren armbandje m Ijedeltjes Voor vinder grootere belooning Belonje L Tiendeweg M Wanneer J iets te vervoeren heeft In Qouda of omliggendt Gemeenten la IJwIidres J G Ha Smith Qoeiexenoetooet tauwikada 90 WiMisif Nu Chocolade en Suikerwerkfabriek alhier vraagt NETTE MEISJES voor licht inpakwe k tegen goed loon Inlicht Nieuwe Haven 221 te Gouda BILLIIK TARIEF Bood schappenad res D GEUKES Ooudkade 2 de Knip Oo jda VTJLPENVODDSRS ƒ 14 50 Handelskantoor vraagt Jsngftc Bediende m of r zoo mcgel k qxiedige indiensttreding Br no G 4377 bureau van dit blad TE KOOP Q VRAAOD een Hotorschuit 20 i 25 ton moter i M et in goeden staat ziJnlTJ de Wit Dorpsstraat B Oegitgeest m drukvulling Vastgestelde pr met garantie EdeUtaalpen Vergold punt Levering franco onder rembours j Bestel bij Handelsondent Jadolez SUdionweg M Amsterdam Aangetx den groote kwantums pruna STALMEST riANO OF VLEVGKL te koop gevraagd Bneven met opgaaf j ati kleur en merk liefst m eenige omschrijving aan Mevr de Groot Wittevrouwensingel 41 Utrecht Telef 124 vöpr directe en latere levering Kan op wagon en alléén In groot schip verladen worden Proefwagon wordt op aanv ag gaarne toegezonden r ijs en condities te lievragentoo T A van Kooien Wzn A bachtscbe Steeg 69 Hl Ambacht ZJi ren men WUBt