Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1944

Prüs 5 cents per nummer 83ste Jaargang No 21574 Chetredacteur F TIETER Goudi 2 terdag Bureau Markl ïl Telefoon 274S loiU ekeninc 4M00 Het SS EnfttzkomniAiido deeH mede Iedere eeztmde Nederlander kan ilèh ui ineId A teneinde sekeurd te worden voor de Waften SS SS WachtbatatHon In Amersfoort LJiadsCorm Nederland KrieiEStnarlne en de Gernuuinsche SS ih Nederland Per wnen tusBChMi 19 en 35 Jaar die aanmeidinssplichtlc Un voor de tewerkstelling kuq§rn zkh eveneeu aanmelden en worden cedvrende d verbintenti vam de tewerkstalltnc vrtjiestcld Officier in d Waffen SS kan leder worden die na tenminste éèa jaar dien Ud sl n letchlktheld voor de officiersopleiding heeft bewezen zijn tchoolopleiding b niet doorfUcKevend BesHwend rmr bcvordeAng xtjn TMrag karakter prestatie Tljdetiïi d kturingen t worden aDe t Hchtlngen rerstrekt mot betrekUng t jt de Tersorgbiff van famlllcleilen duur der oftl idlBg extra leveiumiddelen etc Bveneen verstrekken alle InUchUlngen en gratia reisbUjetten v or d heen en terugreis do iULVolg nd NeberateBen der WaffenElS Amsterdun Dam 4 Alkmaar Umgestraat 56 Heerlen Sarokeastfaat 25 Groningen Heerenvtraat M En éhcHilé Hengehwohevtraat M en het flf Ersatrkommando Den Haag Korte VUverberf S Ook roor de gemotorteeerde compagnio bU het ftS Wacht aCatmm te Amersfoort wtlko Vtenst In Nederkuul doet kan men ileh op bovenstaande keuringen melden 17 d 44 t 12 00 nnr Groningen Heerenstraat 4 15 11 00 nur Leeuwarden Huize Schaaf Breodstraat 1M M 12 00 nnr Amsterdam Dam 4 a0e 44 8 12 00 unr Utrecht N Vt H uIs Ondegracht 24S I5v 11 00 nnr Amersfoort Pot OurehgangslagM Teusderweg strijd e j i meMde wteravond r Aen Amerlkaansehen sector van Sdin Kt hoofd ontstonden fiistet Jr iwev plaatsen gevechten van 2lgn oinvanj Ten Westen van f rttgi se vielen sterke pantsérl Jïüa inct emototiseerde ApieCJiche formaties de Duitsche beSfflifitoK S icn sector Or ianjMenviUe aan en drukten deze fTiS kiIf Tioteï naar het Weaten STiiieëdiAmerikaansche aanvuls viel UMI Zuidoosten van Carenfoachen de Vire en het V re LiJnaar het Zuiden aan Daar JE de Duitsctie bevciIiguiRpn iti JJ interrein itel eimati tenifigf HÏen uit de kanaalstellingen van j uit een maasaal opgezette doorSipofmi van de Amerikanen op jJJjjK wuie urteen esla en Koji m weers üden van den traatweE J ux St Ld kwam het gisteren it Ellebeek weder tot levendige J5ieht handelinj cn daar ook hier de Wüunen pogingen tn het werk Sden om cle plaatsen die hun den J Kn d ig ontnomen aren vooral ij nooi ien van den straalweg te to r n De eveditfen waren gis rond noK J n Tegen Itü tlid aren tafarljke aanvallen atZïiien waarbij Duitsche antitank JJpens 19 zware en zeer zware gcmJiUwaeens vernietigden lin wMTüziiden van Caumoot konM Duit c ia antserfonmatias plaat tke vn bcleringpn van de stelhn £ iöt stand brengen en werden den itidien troppoh die hier lot de Veriteing w iren overgegaan eenlge IfJigrillt stukkert terrein ontnomen yt ét de lanüe flank van de sti lkl van Caen die zich uitstrekt van lit ied ten Zuiden vati C miont K Ü ten Noorden van Tilly wordl pneM dat het den Duitschen forIJties gelukt haar posities verder 1 ïjrtieteren en hechter te maken T i Oosten van de Ome werden in k omgeving van het bosoh van Jprjnt bplangriike plaatselijke stelUHOettoetermg n ondanks vwrfcet n Wenitsnd dtr Britten tot stand Utaidit De Britten leden hier bijnrier groote erliezpn aan menschen c nateneel BU onze VrlJw4IHger E n lieiitFe uagen to midden van vtjandelijlto atukgeschoten pantsirs drmst naar voren S S P K Raudie3 0 H Vn HET OEMEENTBBLAO Commissie voor Künatzslien ingesteld Ds burgemeester heeft ee reglement voor de door hem ingestelde commissie voor Kunstzaken vastgesteld Deze commissie treedt in de plaats van den tot dusverre in deze gemeents bestaanden Kultureetcn Contactraad Beiloeminc onderwyzeres Met ingang van 1 Augu ms is bi noemd lot ooderwijzeres in vasw i dienst aan de openbare lagere school tfo 1 aan de Patersteeg onze oud stadgenoote mej N Klomp te Esl pn Optjnen Verkoop van bofiwgroiid Aao Loriug alhier is v eilkochl een ar den Bodegraafsche Straatweg gjIepen perceel bouwgrond ter groottevan 300 m tegen ƒ 8 per m en aanJ V d Berg alhiei een aan de VanBf erlestraat gelegen perceel bouwgrondter grootte van 440 m tegen ƒ 11 per m Draak wet De burgemeester heeft in de akte van de op maam vair Clazina Johanna Blanken wed van Willem Dekker overgeschreven tapvergunning Welke vergunning thans uitgeoefend wordt in perceel Lange Tiendeweg 83 de wijziging aangebracht dat deze tapvergunning voortaan zal gelden voor de benedenlocaliteit van perceel ifleiweg 100 Aan Wiln a Dekker alhier is een verlof A veneend vobf de benedenvooren achterlocaliteit van perceel Lange Tiendeweg 83 DE BIOSCOPEN Drie weken huisknecht Men zou de film Drie weken huisknecht een Nederlandsch product r kunnen beschouwen als een s angename verrasaiing na zoovéle Jaren waarm geen speelfilm vafl onze nationale filmproductie uitkwam Al zijn ei ook in dit werk tekortkomingen aan te wijzen als geheel is het de moeite waard er zich anderhalf uur mee te amuseeren Het ii een luchtig varhaal zonder groote pretenties vlotte en door de meesten der medewerkers op uitnemende v ijze ge speeld van een adellük j ngmensch dat als huisknecht fungeert en in deze voor iiem wel zeer neder e betrekking eerst nogal pynlü e daarna echter zeer plezierige ervaringen opdoet Paul Steenbergen tertolkt deze rol op aantrekkelijke wijze daarin bijigestaan door Mathieu van Eysden Piet Bron Coba Kelhng en andaren ThaUa brengt De tüger van fea napoer het eerste deel van de tweewaeksche seriefilm De Badisdie graftempel die meerdere japen eleöMi hier veiioond werd In deze spannende en sensationefele rolprent spelen ha Jana Friti van Docigen Ouïtav Oiessl Kitty Jantien en Hans Btuwe de voornaamste rollen Wir maehen Musik is nog eens in de Schouwburg Bioscoop terug en déze rolprent van Helmut KaütJier doet haar Tiaam aUe eer aan t Is een tintelend feest van modemei muziek Dl oortoKSCorrespondent van het D N B m lit Wetten Alex Schmatfu mttldt D inte taze van den pantserslag van Tilly sur hullH die zich tot In het gebied van CauMt n Baileroy uitstrekte is geëindigd met m volledig Du tsch succes Hij heeft geleid M een sterke afmatting van den vijand en Mn maK a iunemen dat op zün minst 250 mU hier buiten gevecht gesteld zijn De kreinwinst jiien de v and in het g ebied ta Wetten en Noorden van 9te Mère Eglise tM maken werd gekoclit met buitengewoon wire veriiezen ZtJ slaan in geen verhouding het bereikte resultaat Sluizen van Cacn opgeblazen I lKh ï pioniers hebben tban naar het 9NB verneemt de gluizerï en ve dedig ngslitallitles van Caen opgeblazen Deze verMni vormt een zwaren slag voor de En elBhen die om de monding van de Ome strijfcö omdat hierdoor de kleme visschershaven Ntreham waai da vijand zich op den nten dag der invasie had genesteld jiog lleUngritker is geworden Van Caen leidt ilhllve de Ome zelf een kanaal naar Qliistthtm en naar zee dal door een stuwmeer t Cten gevoed wordt Door liet opblazen Jffwrdedi inRsiiistallatiea staat in de ha en i Qulitreli im geen water meer Deze uvea ts nu alleen nog te gebruiken by vloed loodoende practiscn waardeloos geworden Commandant SS pantserdlvisle 4Iitlcrjugend gesoieaveld TJdeni de gevechten aan het invasiefront I de toager van het eikenloof behoorende S öet rlddei kruis van het Uzeren Kruia de p wigsdefulirer en generalmajoor dèr wat pSS Mtz Witt cormmandant van de SSWtjerdlvlsie Hltlerjugend gesneuveld De aanval op h Havre De inarlnecnrrespondent van Interinf meldt De l eveelhetd op Le Havre geworpen TOen de BritiKAie b riohtendienat sprak WO ton het gewicht voor twee groot wtanvallen op Berlijn doet duidelijk noe onaangenaam den geallieerden het JWdtli was der Ouitsche zeestrijdkriichten t aantal en kracht betreft sterk in de J rti id waren Anders hadden ïfl voor vaartuigen waarop de aanval gemunt Wu zoodanlgen bommenlast geJ SJi zichzelf daardoor va i de mogelijk Deroofd om van de JHven Le Havre J JJ verdere plannen februlk te maken ijltllche zeestrijdkrachtcn worden dus M nun waarde betreft hooger aangeslagen Z i f ransche haren aan den moftd de Seine De hoodfaiK der Fransthe bevolking taUSf Fransche bevolking in Miaige stadium van den afweerstrüd is H lUtcren volgens den ANP cort in de w rasse werd verklaard een van de FWeltkendste en belangrljkate politieke els grootè steden van Frankrijk Cf volkomen rust discipline en orde iiskingsbewegingen is noch in Parijs a de groote centra iets te merken Het JViiaat rustig en bezonnen voort In Z steden wamr HnncKAun drnn T Feuilleton Jo pentransporten aÖ r ségaaiT lieèft ï p i l d j eg ven aan haar t over diegenen die aan het front öft AngloAmerlltnnen gingen strUden noudlng mott beschouwd worden als w te ondwschatten feit van poUtleke ig W Do Kngelichan en Amerikanen zoo deelde Oe woordvoarder van het S van Buttenlandsche Zaken verder ïdê r miütiilre actie Ingesteld e PnlittPkc basis van Om h v i rtm r DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF fOoTtuc roman van Jofaan Johaiuon 49 HU nam niet eens de moeite alles op te ruimen of te sluiten maar om oriigeveer hallnogen tUwp bh Ven voorztfchtift weer door den tuin naar d straat stapje in zijn auto die een ebKl verder jwoarkeerd stond en stoof met een vaart die met alle verkeersvooTschrifen spolte naar huis Daar verborg hü wat iili van hef huis in de stad had meeKenomen viel toen neer in een luien stoel stak een sig r ret op en dacht na tk hab al heel veel maar no lanff niet alles Jongen jongen dat zaleen opsobuddiniK cven Maar kfrütiaan alm aan er z n nog enkei pimten die opRe helderd moeten worden ric moet met De Haas eens naarAmsterdam Dat wordt een aardig een i anncnd avontuur Bn nu naarhet tuinffest van HeyTieman Het was ongeveer If uur toen hrt wagentje van Leo van Ree de laan van de villa kwam ingereden Niemand merkte ilJn komst op daar aller a indacht in oeslaff werd eenomen door de prachtiRe BcnigBslwiie Waar kom jU vandaan vreef depolitieman Van nerffens eh overal It er nog nieuws Inapccteur De H ias Mtludds n rslarWlft het hoofd npkc basts van de bevtljdmg 17 Jani 1944 GOLDSCh E COL B ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KEURINGEN wrw n irac x vmmmi aoekUchten ziet men dal er een dikke rook puim uit komt Ia den nacht van DondCTdag op Vrijdag en tn de vroege uren s n Vrijdag waren zij met onderbrekingen vele uren lang iKiven Zuid Engeiend In berichten uit EngeliOd wordt Wzegd dat de Britsche hoofdstad gisteren het langste luchtalarm van dezen oorlog lieeft doorgemaakt Zestien uur lang zaten de t ndenaara in de kelders en in d tunnels vanden ondergiondschen spooweg De fabriekenen kantoren konden met werken Alle winkels en cafe s waren g loten De Duitsche aanval rfiet meu projectielen op Zuid Engeland en Londen die sedert den nacht vaa 15 op 16 Juni voortduurt heeft tn Londen de grootste vernielingen aasigericht Pakhuizen en havenwerken aan de Thames staan in vlammen Het spoorwegverkeer ia op verschillende pAatsen verbroken en staat voor het grxwtsU deel sUl Andere berichten spreken van een toenemende ngststemming onder de Londïn sche bevolking De zender Daventry is zwaar beechaddgd Na eenigen ttjd hervatte hij zijn uitzending door middel van een andere installatie Daarbij werd medegedeeld dat op het oogenblik slechts grsmofooaplaten kunnen worden uitgezonden Groote nttwcrking De sedert den nacht van Donderdag op Vrijdag voortdurende aanval met nieuwe projectielen op Zutd Engeiand en het sudagei eld van Londen heeft naar uit Duitsche luchtverkeoningen blijkt reeds een vernleUfionat uitwerking De Zuidkust van Engeland was In de nachtelijke uren door een van verre chtbare vuurgloed over h Kanaal waarneembaar Waar de ndeuwe projectielen den grond raakten ontstonden branden van een omvang sis Bncelami nog niet heeft gekend éc De invasie om wotentin Zware geuechtai bij St Mère Egtise Het nieuwe Duittdie vergeldingswapen Deze basis lean Uiana reeds ab mislukt worden besdiouwd ut vele Engeische en Ameri kaansche bladen k4n mer berichten lezen waarin een teleurstellnig tot uiting komt der landmgstroept n over de houdinjj der FraniChe bevolking Politiek gezin beteekent di dat de vruchten van de Duitsch Fransche politiek zichtbaar word n De politiek jegens Frankrijk an von Hibbentrop die niet altijd gemakkelijk en ook met altijd gemakkelijk te begFijpen is geweest werpt in deze daifen waardevolle vruchten af De anti dugmatische constructléve politieke conceptie van den Fiiiirer met t etrekking tot z n politiek in FraDlcriik heeft de overwinning liehaald op de AngloAmerlkaansche politiek van Intriges qie tut de 19e eeuw stamt Wij zijn vansmee nine zoo zeide de woordvoerder dat zich in deze door groote militaire gebeurtenissen overschaduwde dagen bijna ongemerkt een poliitek pioces voltrekt m de Duitsch Fransche betrekkingen dat later eens van de grootate t eteekenis zal zijn Het nieuwe Duitsche wapen De B corrèspondent van het A N P te Berliin meldt ButHehia td een nieuw ootierzodk plaats zoodat ledere v valRchlnff of ook slechts een pogin kan worden bestraft Het goederentransport zielf ondergaat hiardoor geen vertraging Goederen door da verkeerslnrlchttngen aangenomen worden In ieder geval verboerd De fornmUeren voor den uitvoer van ffoedm n vallend ondeg het ressort van de iutantles vool den landbouw en de voedael voorzaening worden op de reeds getwuikelijke Mi7e door de Nederlandsche markterganisaties uitgegeven De formulieren voor aUa overige goederenkunnm bij alle frpoorwegstatlons bij alleejtp ilieura en bij de Irukkeril E co in Am sterdam als In en hande i nd drukwer worden verk pegen Allrn Inatantles et ondernemingen iivelke hetrokken ryn btj den vfarenuitvoer aar tKiitwhland wordt daingei aangeraden i h IvyJIw In te stellen i op de hterl ovén uiteengezette wijziBing en zich ecnige dagen vhór 1 Juli a s in het bezit te stellen vafi de nood zake like vei gvmningen en van de hiertoe veeischte formulteten POST VOOR VRUWILLIGERS Het SS Ersatïkommando Niederlande in Den Haa n aakt m verband met Ihe zonden van post aan vriiWiUigers die dienen bn de verschillende eenheden der Waffen SS of dié in lazaretten Genesungsheime enz liggen het voegende bekend Alle brieven tndschriflen en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd run als volgt An dés SS Hauptamt dlI J Deutsche Dienstpost Maastricht Zur weiterleitung an StacUMeuws WARENÏTITVOER NAAR DUITSCHLAND ym 1 Juli af strenge controle De vervaardiging en verrending van artikelen en andeire goederen builen de grenzen die getrokken ayn door de overheidsmaatregelei voor t bed rijfslevert zijn verbeden Ter cofilToleenng vïln dit Verbod aal van 1 Juli 1944 af alle warenuitvoer naaT Duitaohiand aan een streyige n ureuie controle worden onderworpéru s Wie goederen van welken aard ook per spoor per expediteurs met vracht auto s of met schepen naar Duitschland Wil veizenden moet tevoren het bewija van e speciale vergunning hebben verkregen Zonder dat bewns moeten de spoorwegen de exped teurs cf de verschepers het aanfwmeh van de zending weigeren Ter verkrijging van het bewtta moeten worden overRelefid a Voor alle producten op h t geoied an de voedselvoorziening en van den landbouw ofwel de origineele uilvoe vergunning van Itö ministerie oor Landbouw en VisscheriJ ofwel indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt re de uitvoer in gedeeltelijke zendingen gwschledt een door den exporteur uit te schrijven forirfuIier h I Voor alle andere fabrikaten halffabrikaten en grondstoffen behalve kolen en cokes we ke zonder vergunning mogen worden uitgevoerd een afschrift van de ordervergunning van de Zentralauftragsstcllp b 2 Voor rendingen met en goederen waarde beneden ƒ 500 en voor zendingen Van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklanng voor ztwver al t de ZenIralauftragS itene om specialen r den een uitvoervergunning heeft verstrekt Voor reisbagage is geen vei gunning vereischt Voor zoover óe afzender relf d formulieren invult neemt hlj de voll verantwoordelijkheid op zich voor de Juistheid en volledigheid der verstrekte fïegevena Onjuiste of onvolledige gegevens worden zeer strong gestraft In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situatie in het op arglistIge wijze gverkrilgen van transport middelen voor niet voor d n oortog van b© lang zijnde goederen zelfs een daad van sabotage worden gezien Op de geheeie regeling bestaan elechls twee uitzonderingen waarbij goederen zonder speciale ver nnlng uitgevoerd worden nl a kolen en cokes en b goederen die tot de relBbagage behooren en alajreisbagage worden opgegeven I e nieuwe regeling la zoo eenvoudig dat zij voor alle hierbij betrokken ztJnde vprke ainrlchtingen zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaamheden aan de hand der duidelijke en overzichteiijka fomVutieren kan worden doorgevoerd Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaata door de douanebeambten Tot dat i6el moeten da bewljsstulïken inzake den toeseetanen uitvoer bij de verzendpapieren worden g voegd Der worden bh het owraohrijden van de grens door da douane in ontvan rat genomen en ofwleT bijvoeging van eventueele noof TakelHkp opmerkingen aam de betreffonde InsUntles doorgezonden H+er vindt De vergelding is Wgonnen De Brilsche minister voor Luchtvaart Herbert Morrison deelde gisteren in het Lagerhuis mede dat de Duitschers van een nieuw wapen gebruik maken In ten nacht van Donderdag op Vródag zijn verschillende cunten in ZuidOost Eneeland en ook het stadsgeoied ïiaii Londen aangevallen door liegtui en welke een bemanning halben een oort reuzenbommcn die vegen de eerste zeer terughoudende berichten uit Engeische hroii schade venorzaakt hebben In de eistemliddag gehouden persCOitferentje vooi buitenlandscUe loiiraaihsten deelde Stabsleiler Helmutti S iindermann dit nieuws aan de persvertegenwoordifiers mede Uit de tot nu toe bmnengekomenberichten blijkt dat de Duitsdhersgebruik maken van een voor den Vifand absoluut meuw antimvasic wapen dat aldus de interpretant vanhd O K W van de allergrootste militaire eleekenlg kan worden Hel is eenoiperatief wapen naam ve veldpostnr ojt adres Daardoor zal de verzending van de veWpoit in het vèrvoU mmder vertraging ondervinden Brieven tijdïchriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zün en co hfl aéna van den afzender moet er duidelyk op vermeld zijn Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bö te vo en en deze stevig t verpakken Tot 20 gram is alIeS Tii van porti Pakjes boven de 20 pram moeten van Zulassungsmarken Luchtveldpostbrieven moeten van 2 l ichtpostzegels voorzien zun en op c n brief nioet vermeld zijn Lucht Idoost Luchtveldpostzegels en toelitin£5sz6gell worden door de vrüwil1 wrs aan bun familieleden gezonden Kranten en tltdaehriftenzendingen n veldportnomMers met een geV Icht van meer dan 100 eram lun rileen toegestaan indien deze direct vrji den mtgevrr verzonden worden Het IS in het belang der familieleden zelf dat aan ïe voorschriften I auwkeurtg de hand gehouden wordt want dan heeft men meer zekerfieid c at de post geen vertragijig onder mdt en op de plaats van bestemming ï ankomj In he vervolg moeten das brieven dschriften en pakjes voor d n vrijwiiUgers niet meer naar het SSEnatzkoBUnando Niederlande in Den liaag getonden werden De veldpost voor de vrüwiUlgers wrordt do r de Kederlandsche post aangenomen en in plaatsen waar kantoen van da Duitad dienstpost gevestigd lün kan man de veldpost daar bezorgen Ook kan men bö de Duitsche dienstpost eld verzenden op veldpostwissels voor de vniwilli ers bil alle eenheden der weenmacht Waffen SS BnltenciebniUutelUng van v telefoonaaniliiiUiigeB Om twUtel op ft heOtn wordt r nsAnk kemk op fewezen dat blJ d geWdellJk door 1 vcMjnn bulteii bnitkitcflÉn van alle tpIetoefSkulultlnteii dlc nl t bMUst qoodzakcUlk c9 vasr de oorlogroering of hm volkilwatauir o a uttutoaderd ztin d volgende voor de instanahoudlng van het eoonomisohe leven In Nederland noodiakeItlke ain luiUn n t w die der bedreven van belang voor de oorlogvoerlnK der grootete fabrleksn en andere ondernemingen de hulseuulultlniw van leldliMKfevende directeuren en eventueel van verantwoordeUfke bedrtjfslelderi de r bedrijven eni voor oover deie aansluitingen onmisbaar voor de Instandhouding van liet bedrijf lUn I er e richtlQnen gelden looweï vooc de industrie den handel het handwerk het verkeeraen vervoerswegen de voedaelvoorzleninit en den Undbouvr als voor de overige onderdeelen vin het eeonomliche leven BU d beoordeellac welke aansluitingen uitgezonderd kunnen worden wordt een strenge maatstaf aan eltfd Stabsleiler Sündermann verklaarde dat de AngloiAmenkanen no it aan eeri dergel ke vergelding geloofd hébben en d t zij de woorden en de waarschuwingen van Atjolf Hitler De pantsersbut bij TlUv fsteeds in den wind liebben ges a en Reieds bii het begin van dezen oorlog oip 1 September 1939 lieeft Hitler geze d dat hu geen oorlog tegen vrouwert en kinderen wen ichte te voeren Voor de Engelschen beteekende dit echter geen vriibnet en later toen de bommenoorlog tegen de Duitsche bureei bevolking l egonnen was heeft Hitler gezeitd een tegenmaatregel te zullen nemen en wel zoo dat den Britten hooren en zien zou vergaan Ata de New York Times op 8 Sepiei ber 1943 schrnft dat de bom d be te leermeesteres voor het Duitsche volk is dan aldus SundermaBn hebben de Britten thans de gelegenheid iets te leeren Van wetlngelichte militaire ziide wordt te Berlijn medegedeeld dat Vïiarloopig ook van Duitsche ziide geenerlei technische biizonderheid over het vergeldingswapen zullen worden verstrekt en dat men zich slechts aan een algemeene mededeeling zal houden Men is van meen g dat het nieuwe wapen bu de verdere ontwikloeUnig van de invasie een rol van betei kenis zal gaan spelen Britsche reacties Hel Bneelsche ministerie voor Binnenlaadsche Veiligheid he ft Vrijdag naar Reuter m ldit don volgenden raad aan het En etoohe public gegeven Zoodra de motor van een vliegtuig zonder bestuurcJer 8 11 gaat staan kan tat bete cenen dat epoedig daarop de expkMide volgt wellicht binnen 6 bot 15 seconden Een teder moet voor de uitwerking der ontplolftn de stevigste beschermkig dde beschikbaar le zoeken ook d genen die zich in huis bevinden Het W iet angstwekkende aldu n R irtert erlcht óe nadering van het Duitbche vliegtuig rxinder bestuurder dat ate ean vuurpijl door de lucht schiet De vliegtuigen hebben een zekeren rhythmlachen toon aten men aan zpch fclofipen zou kunnen noemen Bi1 nacht hebben ziJ een duidelijk geH schtjaie achter zich en in het schljnoe der Zuid Engeland en Londen met nieuw projectiel bestookt In Normandië geslaagde Duitsche tegenaanvallen eschut neereesoihoten Een en vaartuig ging verloTMi Voor de Nederlandsche kust höbben patrouillebooten een groote Briitsch tarpedomotarboot in den gnond geboord en een tweede zwaar besdhadigd In midden Italië heeft de viianj zun aanvallen met nuassale initenterie en tankstrjidkrachten vBoral in het gebied ten Noorden en Noord Oosten van Orvieto den geheelen dag voortgezet De evechten duren in twee penetratieplekken noe voort VüandeUike vliegtuigen hebben po 15 Juni voor de West ItaUaansehe kiest opnieuw het Duitsche taftaxetsohip Erlangen aangevaUen en het in brand gewoTDem Aan het Oo teUike front hebben zich om gisteren geen ffave htAMMiielinigen van bel ng voorgedaan In het hooge Noordeft ziin in den sector van Kahdalaksja opnieuw aanvallen van de bolsjewieken met veel verUeaen voor den vinand mislukt In de Finschc golf hebben beveillgintsvaartuigen der mairine een vruchteloos aanvallende Sovjet Russische torpedomotorljoot beschadigd Bewakingsvaartuigen hebben t oven de baal van Narwa 5 vijandeliike vKegtuigen Het oppert evel van d I iUche weennacht maakt Vrüda bekend Zuid jEngeland en het atedeliik eeW d van Londen zijn in den arwloopen nadit en hedenochtend bestookt met een nreuw soort projectiel van het rwaarste kaliber Oe afgeloopen dajt heeft m Normandië un het teeken gestaan van uocesvolle tegenaanvalleh van onze troepen Pant crtoimatie hebben ten Oosten van de Ome een wie jtedreven in het vijandelüke hruaKenhoofd Ten Westen van Cauniont en ten Ziudoosten en Zuidwesten van Carentan hebben onze divisies den viiand tcnuagewoTPen en haar tellingen verstevigd De vyandeluke verliezen waren vooral bU de gevechten In het gebied van Carentan zwaar Ook in het ebied ten Westen en Noorden van SteMère EEhse duurden felle gevediten voort De vUand kon daar sledhts geringe terreinwinst behalen SCnoOLOad LACMB OUDtKWUI In de StaaMtotvant van 14 Juol la opgenomen een btiltdt betrettende d htfflng van schoolfekl voor het gewoon voortgezet grwoon en oltftbrtUI lager ondierwU Hierbij wordt O mMtitaf KKiomon hel bedrag dat de CltaOli SM llehfiga Is verschuldigd over het laaWtvwIoopen nat wégen inkom etenbeKialtof lixttbelaatuitf en vermogenabetastlng tot een hooiwr bedrag den IB Benednn dit MAraf fW sclinolgeld verachuldlgd n h t MStOit tö tabellen opgenomen van é vetsehuUUgite schnoligelden bU de v ra Atllende belaanngbedragen Het besluit wordt voor liet eenrt toegepast op het na 30 Juni W aongevanffen achoolgeldijaar DISTRIBXJTIENIEUWS De bestriidiBg der vuandelnke ontschepingen voor het landaigshoofd is ook in den afgeloopen nacht door ons luchtwapen met succes voortgezet Het plaatste bom treffers op scheepsconcentraties en ontschepijigen De m de vecht8ruimte van Jiet neergeschoten Voor het Visschers in vasie nt in den strijd gebrachte bataljons van de vruwiUigorsformaties uit net Oosten hebben zich bii de zware gevechten voortreffeUik gewt erd en dapper gestreden Ftormaties patrouillebooten en nrifnenveigers hebben zicih bü de bealrijdmg van de invasievl t in talriike harde gevechten op zee en In k lucht evenals bu het opruimen van vliandeiliike mijnivonwierrinigen onder moeiUike omstajmigheden uitgevoerd en bii het I gen van mijnen op vtiandelijke Boheepvaartweifen l ilBonder ondersdheiden l j hebben Sovjet Rtuaiiche bommenwerpers en toTpedomotairbooten zonder succes een Duitsch komvool aangevalleji Ook vuandelUke kustbattcryen hebben in het gevecht ingegrepen Daarbi werd een vijandelijfce torpedomotoTboof zwaar beschadigd Tien VüandeUike vliegtuigen werden door onae jagers vernietigd Een vry zwakke formatie Amerikaansche tjoupmenwerpcTs is gisterfen na T NoordWest Du itichland gevlogen en heeft hier en daar bommen ge i Petroleum voor kookdorleinden Van 19 Juni tot en met 7 Juli 1044 I worpen in het gebied van Hennover Aanvallen van afzonderlijk Britsche vliegtuigen wsren vannacht gerirhtop 1 wft dk ggf bonnen 87 van de bon en Duitach konvfmi voor BoTkum lUn I het Rlinlandsch Westfaalsche gebied kaart U 40S vrtw kook doeleindeniten vitandeliftfl vlleiztuicen door be f Duitsche toestpfllen vielen weer doelen recht p het knopen van 1 liter petroveiligingsvaai tuigen en bö rdafwecir in Zuid Oost Engeland aan leum Peter Igelhoff en Adolf Steinsel componeerden ie en het is geval m een luimic verhaal waardoor hel een vroolyke en zeer vloUe film geworden is Ilse Werner en Viktor do Kofca zijO de hoofdpersonen S v d Kraat WAT AA WANN EBf Schouwbllrt BtMeoep Wir machea Musik met Ilse Werner en Viktor de Kowall Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Maiindag geen voorstelhttg Thilla Theater De ttjger van Eschnapoer iiiiet Frttz van Dongen en La Jana Aan vang 8 uur Maandag en Diasdax 2 30 en B our Zondag vanaf 3 uur Krulde Btoeceop Drie weken huisknecht niet Paul Steenljergen en Plet Bronl Aanvang 8 uur Zaterdag vanaf 5 30 uur Zondag 10 30 en vanaf 5 uur Rrullte foyer Cabaret pMgramrna met o a Wim 9o3 en Carola en Josce Aanvang Z iteTdag var Tf 4 uur Zondag vanaf S uur 17 Juni 7 3S unr Spiering straat t Jeugd appèl Jonrf Nederland voor Christus over Icugd f geloof tl en n Jmii 7 38 usr Nieuwe Srlwuwbure Concert iBnyd Bachinan en zijn densorkost ïl Jdm fa mat DanlM Jaaryergsdermg Chr sportvereennigln De Jodan Boya 22 Jml 7 30 uur Geret Herk Gemeentevergadering 22 Xmil 8 niir DanMI Bijeenkomat iqnge lidmaten Ned Herv Kerk spreker ds G El enga over De nletiwe Koert in de kerk ZOND VOSDIENIT OOKTOBEN BH afwezigheid vaa den huiaerti Un m Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te rnnsulteeren de doktoren J O W F Bik Rleekersaingel 5S telefoon 31513 n P Boer Gouwe iU telefoon Ï27J APOTREKmehtlENIT Steeda geopend des cachls alMén voor geneesmiddelen Apotheek E Orendel alléén Prins Hendnkilraat 15c Tegen auto gelottpen De zesjarige Jantje Mul van de Varkenmarkt die bij het oy ï teken van den Kleiweg tegen een auto liep ii er toch ernstiger afgekomen dan aanvankeliik erd gedacht Hij heeft een flinkeiiersensdïuddmg en verwhiUendebloeduilatortingën Zondax M Juni Ned Herv Gemeente t Janskerk Achter de Kerk S 10 uur da F W O Verheal 5 uur da Cerh Huls r onderdag 7 30 uur Interkerkellik avondgebed V £ftark i4 Emmastreat 33 lö uur ds G Ebenga S uurlds A Donker vjin MoordrQjcht Ver van Vrijz Urvormden Peperstraat 128 10 30 uur de heer 3 B Schouwink Schiedam Ver CalvUn Turfmarkt lU 10 uur de heer Zacht van Den Haag Rem Geref Gemeente Kei erstraat 8 10 30 uur mej A Torenama Gouda Luthersche Kerk Gouwe 134 10 uur ds J J Siinon Oud Katholieke Kerk Gouwe 101 10 90 ea 6 UUT pastoor G P Glskes Geref Kerk Turfmarkt 60 10 en S uur ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en S uur ds A de Blois Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 6 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54a 10 en 5 uur da Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente Zeugeatraat 38 10 en 5 30 uur da J Bos Donderdag 8 13 uurBill eilènng en bidstond Geloofsgelneenschap Leger des Heils j Turfmarkt UI 10 uur Heiltgingsdienht 7 uur Veriossingsdienst Leider kolonel Wilkhuizen DonWrdag 7 30 uur Heiligingsdienst leiders de heer en mevrouw H Wels Jong Nederland voor Christus Spieringstraal 49 8 uur n m de heer W F Kloos nAAfbELUK NIEUWS BU DE WISSELING VAN J UKGltAAFrN DEN ZUID PLAS POLDER 32 jaar vruchtbaar polderbjestuur va i den heer Paul De heer S Paul Cza te Zevenhuizen dia üen 7 jarigen leeftijd heelt overschreden en diit Jaar aan de beurt van aftredeu is moet vofeens de voorachrUten door een jongere kracht worden vervangen en zal op 1 JuU a als dijkgraaf van den Zuldplaaix lder aftreden en het polderbestuur gaan vei laten Op het gebied van het beheer der polders en waterschappen beweegt de heer Paul zich al vele jaren en hij heeft daarin zyn sporen wel verdiend Reeds op vrij jeugdigen leeftUd werd hU flijktiraai van den Eendrachtspolder rn voor tier va den TweemaiÉspolder welke polders onder Zeveiihuizei zijn geleffen In 1912 dus 32 jaar geleden werd hij alB heemraad van de ZiudpUspoIder verkozen Op 8 Mei 1925 benoemden d tenig ecfatiffd Ingelanden hein tot dijkgraaf als opvolger van den heer W HoogenalJk vao CappeiHen lu de 33 jaren dat dm heer Paul heelt deel uitgemaakt van het bestuur la er veel in den Zuidplaspolder tot stand gekomen en desondanks ztjn de lasten steeds zeer laag geweest De gemalen zijn omxobouwd en gemoderniseerd Wwen het oOTttïronkeliJk alle stoomgemBten tn den loop van de laatkste 30 jairen a aan de werktuigen zeer veel aandacht geschonken Met bovengemaal Van Gêaoep te in dien ttjd wel tweemaal veranderd Was het aanvankelijk ultalultend van atoomwerktuigen voorïien thana heeft Het gewone antwoord oos steedsduisternis Heeft het ondieaTioek van denmoord op Houberlfs tuster noc ietsopfïeleverd Neen geen enkel houvast Deman die dien heer had zien aanbellen korts geen voldoende besdiruvin geven In het leven van de vrouw wasniets g eimzinnigs Haar levensloopIS die van zoovele eenzame vrouwen werken en nog eens werken Haarbroet he ft ilefi no lt Iels aan haargelegen laten liftgen Hy sohunt reedsvroeg met zün amllie overhoop gelegen te hebben is van hul wcggeioopen en aan varan Jarenlang sziin spoor onvindbaar dan duikt huweer op in Amsterdam in goedendoen Wat hU heeft uitKevoeinl Is e iraadsel r Ook niets bekend betreftonde de identiteit van hot vermoorde meisje Niets Wel slaat het oo ffi ed alsvast dat er nooit sprake is geweestvan een huwellik In Holland Het i dus geldig lastig dat alles na tegaan Onae eenige hoop is dat eenfamilielid haar portret tn de krantherkent Wtord varvolKd WANNEER £ VatbUISTERiN Tot IT Juni oet ▼ MdnMard wolden vaa n M tot S IS ar 18 Juni Maan op 4flt onder 1 l t8 IS innl Maan op M onder M M M Jwl MUn p tM ondar tl M