Goudsche Courant, maandag 19 juni 1944

j j44ndagl9Junil944 13 16 Jaargang No 21575 rfdacleu F ÏIETER Gouda g au Markt 31 telcloon 2745 Poilrekening 48400 GOUDSCHE COL BANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pry s 5 cents per nummer PrUs alHmneinrnt bnorckfint 0 ud i p kW ƒ 2 36 p m ƒ 0 78 p w ƒ 0 14 Builen Gouda p w ƒ 0 19 Franco per poa p kw ƒ 3 41 p m f XL K j U R I N G E N De invasie i re gevechten aan weciSzuden van den weg Bav tux St Lo I Omtrent de gevechten van Zaterdag in Jl gtbied ten Wesltn van Caen woidt door Itfruif nog vernomen dat vooial in de treek van Brouay ell gevechten hebben Bevïoed De Britten wa en van Brouav uit tot den aanval ovtrpec lan m den Westelijken endel der Duit che verdediging van Caen open te bleken Nadat het enkelen Britschen voorhoeden was gelukt de Dultsche Unies binnen te dringen ilaagden de SS pantsergrenadiers er ten slotte in alle Het SS Ersatzkommando deelt mede ledere gezonde Nederlander kan sich aaimeMefi teneinde gekeurd te worden voer de Waffen SS bS Wachcbataiilon tn Amersfoort Landstorm Nederland Kriegsniurlne en de dernULansehe SS tn Nedertand Personen tusschen 19 en 35 Jaar die aanmeldiaigspUchttg zUn voor de teHerkstelllns kunnen zictf eveneeni aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in de WaffenSS kan leder worden die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering sUn edrag karakter prestatie lijdens de keuringen worden alle biHchtlngen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fam lelcden duur der ovlewlng extra levensmidaeien etc Eveneens vWstrekken alle in lichting e n n gratis reisbiljetten voor de heen en terugreis de navolgende NrbensteVen der WaffenSS Amster tam Dam 4 Alkmau Langestraat SS Heerlen Saroleastraat 2S Groningen Hcerenstraat 46 Enschedé Ht ngeloecliestTaat M én hel Beschieting van Z O Engeland en Londen gaat onafgebroken door Zware gevechten in Norm ndiê Attitfikaansche terreinwinst op Cotentin steunpunt van Raudles 0 H Friuitzkommatido Ben iCaae Korte VlJverb rs S Ook vooT dr gemotoriseerde compagnifl blJ het SS WachAatallkm te Amersfoort w Ike dienst bi Nederland doet kan men zich op bovem taande keuringen melden M 6 44 ft 12 00 uur Utrecht N V Huls Oudegractat 24S IS 17 00 uttf Amersfoort Pol DurctigaaffUccr Leusdcrweg hierikaansche qanval bij St Ló afgeslagen Londen voortdurend onder zvoaartte sloorvuur De ttrijd bij St SauOeur Zware gevechten op Elba fïet opperbevel dtr Duilsche Meermacht hummen A e rpers loaakie Zaterdag bekend Sidert II Jum OM 23 uur 40 liggen ZuidEngtland en het stedelijk gel ie r van Lon den met alechla seilnge ohd ibrekkn i n ondel het vuur van nze zwaarstL projei lieien Zeer xware vttaleiinjfen m dt bcuok ken ebiedm kunni n verwacht worden In NormawXtë is het gisteren weer tot voor 041S succesvolle aanvals en afweergevechten geiïomen Ten Oosttn ven de Orne veroverde onu aanval ondanks kiachligen WiandeltJken twetr na felle gevechten het jfcotate deel van het bosahgtbied te Zuiden van Bavent Teget den met sterke pantserstrudki achten den geheelen dug ten Zuid westen van Til y aanvajlenden vijand behaal den onze pantsertorinntiee een volledig af wwersucces Eenige door ocixe stellingen hc u gebroken vtjandetUkTe tank werden vernie Zeep voer been Onder dit slagwoord betiint het Rliksburiauvoor oude materialen ennfvalstoffen 20 Juni a n en aclle vur een Inti naïevere in ainelliig vfljn beenderen In Vf rfhlllendi zaken voorI lopig alleen In DenHseg Delft en tltrechtzal melf teen inleveringvan S kg beenderen en 1 taling van 29 cent eensl k uHstekcnde huisI iKlreeo en voor 2 kgbeenderen een pakjezeeppoeder ad 10 Cent It innen krllgen V rt Tikekg beenderen wordt n spaai egel veislrektMe Irirulling van z p lor been zal hij ver schillende neder bekend draaaen as kt Oen Ua In kraampje l liet hnvenxtaanrle plaats hebhen C N P Schlnimclpennlngh l t IGT n m tterdimi atrckent voor d am Uit uwsbla pok KT 2 7 l 8 nynamie noemt de liiUire corredpondent van het Ïb Martul KaUinsleben de ge uinigf Duiti he projectielun iitrt den nacht van 15 op 16 Juhi 1 ilpclitü itorte onderbreWtlKP u tn Oott Engeland i i erdAea S Virijlt a verder en zal i betrt ft t er werkeUlk een ver ifend vcr hunsel een uitviuidmg finiineot raen de eerste teekenen Si wcl W ht m staat zal lUn een om iSieltnK OP bepaalde gebieden van r jp nt chniJSche ontwikkeling op Sa iDBi l voorsohiiH te roepen iSl eHed van deze dynanuetmeteozS H naar Hallensleben Xuft buitengewoon zï r Jrjochijnliik ernstig nadeel berokr iUièa en waarsdiijnliik ree iï beAkZti htbben aai de vi andeliike ila in hc t opmarscb ravitail ylkutfebied m Zu d ngeIaiKl Het Sruilc van dtt nieu vè wapen i3 een ffitsire actie die zotRAiWig en lan g voM ereid De Duitsohe militaire ïiianties schijnen over de tot dusver hj ikte resultaten met ontevmden l in NaiuurUik m mon eerst moekh a watht n hoe de uitwerking van SI nieuwe wapen tezamen met andere err s i e n e de Duitschers n g in reêdheid HcfUtnen te houden zal Vm oni ich een atgerond bet ld te kuitfien ormen van hef Qpi iatieve Het 1 thans echter reeds zeker en hl wordt door de bevoegde öuifache wlHiitfon ook zoo beschouwd d t de öt bruikle dvnamietmeteoi en Jedits het begm vomen van helden j Duitsche oorlogvoermg verstaat oödfr vergeldmjc Het is dus slechts wn van verscheidene acties Daarrhede lühilnt Icohts de rste sluier apgeIwbt t zijn yan dé nieuwe Duitsche wapenproduotie Htt IS duid luk waarom het thans lebruiktp geheime wapen tot dusver W niet toegepast is m het mvasiefibied aan de Normandische kust De criitw m breedte en diepte van de jdynamlcUneteoren is zoo groot dal il gezitn den nog BtpPds zeer smal icn strook land die in handen is der pilieerden allean zouden kunnen worden gebruikt wanpeer men geen iriienmg zou houden met het gevaar oor de daar stnidende DuiLsche èlVlSKS Sedert Itcl nieuwe wapefl in gebruik is l nomen heeft £ lch van de Britsche bevolkms naai uit aiie tot dusver ontvangen kerlchten blIJIct een waarlijk paniekachtige llcinniing mteiter genvaakl zoo meldt Intellnf Om Ie beginnen wordt t Londen tpefeieven dat de Brltache regeering terstond n buitengewone verschel ping van de cenliur evnhn heeft De dagbladen mogen in fcrt vervulg naar de Londensche correbponIwt van de Neue ZÜrlcher Zetiung moldt over het luchtwapen tegen tuld Engcland niet de geringste bljzondorh ltii meer melden Dit heeft betrekking op Il 4f aanvallen die tin Zuiden van het irisloTKinnil tot aan het Kaïjaal voorvtt Alle o i gotuigenverhaIen stemmen overMn dat men zoo geweldige ontploffingen in Groot nltannli nog nooit heeft beleefd Dit boinbaidement heeft zoo wordt In een fciflcht vai een Engelsch agentsehap toegeIBVen VrUdae den geheelen dag met g lol ondeibtekingen voortgeduurd In verMfaeldene plaatsen In Zuid Engeland is het m incidenten gekomen Omtrent de chade to liet aantal slachtoffers zwljjïen alle be fiehten voor toavor aU zich niet tiepalen tot Mn volkomen onbeteekenende beschrlivln ïr rijn fantaitlsche belooningen uitgeluld voor dengme die een werkeiyfc goede oto van een dergelljlc Duitsch projectiel kan niliM Totdusver la dit niet gelukt In Kngtisclie vakringen wordt niet verbtiiMlIJkt dat het nieuwe Dultache wapan den Juohtooilog geheel nieuw wegen wUst dit thans de luchtoorlog aea oiitwlkkalinf noct nemen die na alle waaiachlJnlUkheld ven revolutionair zal z n ila deatyds de uivlndiiig van den pantserwagen voor den i te land too meldt de Zweedache cor RSpmlaat Inbrint meldt Het feit dat practlsch de l haala Engcisctie Zuidkust met irbigrip vm d zAne van het kanaal van Bt istol oiniitn het bereik van het nieuwe wapen H l gOpcnt intereesante perspiectleven oor w eorlogvoerlng tegen de Brllsche eilanden Ifcn gag aannemen dat de lueuwe projec binnen afilenbaren tijd ook tegen de lss rllkste havensteden van Zuid £ngilan l I Ie UiUtalre Inatallatlcs aldaar gebruikt wUiB worden dwz dat dan ook Ports uttl Southampton Plymouth en andere liflg v Ren der Ergelsche zuidkust als l de de havens aan hpt Kanaal van Bristol der vuur genomen zullen worden Oe manschappen die de nieuwe apparaten JMtea bedienen noemen de projectielen op pM van eenlge karakteristieke kenmer t helhonden Teeenmlddelen xexoeht PoriugeeMïhe blad D 1 a r I o de 3 0 11 c i a s Verneemt dat d faekwaamele Jielsche Ingenieur op het oogenbllk bezig JW met lu t zoeken van een tegenmlddei wi dew nieuwe etrUdwIJze LonOeiifiche oorrespondent van A f l abiadet metdt De Engeieche iucht wtUerle heeft tham nieuwe laatructie T flB voor het beeürtjden der robot2f en 7ij hoeft lev na bevel gekregen 22 probeeren d Dulteche robot bom 2 achleten voordel deze dichtbevolWe n aadert De hichtdoelertlUerie Iwt g Wiiraf meer dMb nrdki thana op txm afnoaderltjk Landen irecracueerd mÜ otockhoUn vernomen wordt la d rwkiu van Ha tefcn Loiiden en Zuid22 1 ebrvUtle aKuwe Dulteche projecZ d Bngeiache reegering aanleiding r de oiunlddratlljka ontruiming van JÏ Jte bevelen daar noch de echulUtoll eocn de tunnels van den onderjrrondrjy spoorweg be und ztjn tegen hei gekS 5f l De vlucht van de bevol63 £ l X neii rtad naar het platte lu ds eert omvahg aangenomen l c evacuatie van 1 H1 In de schaduw kle mIÏJ J d aanvallf n met gering ook Zaterdag Zondag en Mscrochtend voortduurden De uitwerking Enkele anelle Duitsche gevechlsvliejituieen die in den naclit van 17 op 18 Juni belangrijke afzondei iuke doelen In het gebied van dê Theems aanvielen meldden blj hun teiugkeer dat zy In het gebied van Londen een aantal eer zware ontploffingen hebben waai genomen die door de Duitsche proiiectielen veroorraaVt waren Boven de geheole tHicht van de Theems hing een zware ondooidnngbaren iimu van röolj die Verscheidene duirenden meter hoVg was Uit het rapport van een üitgezorien veiIcennmgsvliegtulg btijkt wat de uitwerking a van de nieuwe Duitsche ontploffende piolectielen zoo meldt t D N B Op het moment van den aanval lichtte vanaf de aarde een rood en geel vuurschijnsel op dat binnen enkele seconden reeds den omvang aannam van een reusachtlgen brand Tezelfdertijd stegen op andere plaatsen dezelfde fanalen van vuur vlantmen en vernietiging omhoog veydeaid over het Btadsgebled van Londen Men kreeg den indruk dat daar beneden een ont7 ettehde vlaiiimenzee om zich heen greep die door gapmgen In afzondei lijke deelen werd verdeeld Zware Amerikaansche nederlaag Intermf meldde gisteren Zatefdag in de middaguren jsrals het aan Amerikaanwhe panttierformaties elukt eenlge ti terrein in de ruhtmg van Si Ui van het Noorden en Noordoosten ui te Winnen De voorste Amerikaansche aanvalsafdeehngen stondtn ten slotte nog slechts 4 K M voor de tad 70odat de positie der Duitiche verdedigers even dreigend scheen te woiden Op dat oogenbllk werd een hevige tegenaanval door Duilsche reservts ondernomen welke dè Amerikaansche formaties met volle kracht in de diepe flank harer anvalsbewejfmgen trof De leidmg der invasietPoepen probeerde in de avond uren deri toestand nog eenigermate te herstellen door zonder op veilie ztn te letten de reeds va ik mislukte aanvallen aan weerskanten yan den weg Bayeux St Lö te laten herhahaltn do i de Duitsche formaties wa ren tegen den nieuwen stormloop volkomen opgewassen en de Duitsche tegenaanval kon zonder stagnatie worden voortgezet Hii leidde ër ten slotte toe dat de Amerikaansche aanvalsformaties onder bes ht rmmg van het nachtelijk duister zich in volslagen wanorde op haar stellingen van uitgang moesten terugtrekke n waarbi den Duitschen troepen nog talriike ge vangeijen m handen vielen De gezamenliike resyltaten van dit afweersuoces zim thans nog niet te overzien Volgens de voorloopige be richten hebben de Amerikanen alleen ruim 4000 man aan dooden verloren Voorts werden lot dusver 71 groeten deels stukgeschoten of uitgebrande tanks en stukken slormgeschut geleid De werkellike verliezen dei invasietnoepen znn echter zonder twijfel nog hooger temeer daar in deze ciifers niet begrepen ziin de verlieze1 die de Amerikanen geleden hebben m de ter weerszijden van den weg Baycüx St L6 vlei de vijand gi ler n met sterke strijdkrachten aan De gevec tte n zUn nog aen den j ang Ten Zuidwesten van Carentan ztjn sterke aanvallin van den tegenstander met zware verliezen voor hei mislukt Alleen in het gebied Ste Mère i gllse gelukte het den vUand naar het westen tot St Sauveui ie VIcomte op te rukken waar verder KWaar gestreden woidt BU ai de gevechten op het jKhiereiland Cherbourg hebben zich gevecliüigroepen onder bevel van It kol Keil en het plonierbatalUon 181 onder bevel van Hauptmann Bonenkamp bijzonder onderscheiden In mldden ltalU heeft de vlland gisteren ïün zwaartepunt verplaatat naar het gebied ten NoordOosten van het BulAcnameer Het lukte hem daar na verbitterde woritcling ut de stelllngw van onze acliterhoedetroepciv eenlge penetralies te bereiken In het gebied voor Orosseto en ten Oosten daarvan werden alle vyandelljke aanvalh n bloedlff uiteengeslalen De verliezen van fen vijand waren zwaar Talrijke pantsers en vrachtauto 1 bleven brandend liggen In de vAttgt ochtenduren van heden t de tegenstander na zware luchtaanvallen op verscheidene plaatsen op het eiland Flba geland Felle gevechten met de zwakke Duitsche beiettlngssttUdkrachten zUn aan den gang Uit het Oosten worden geen btjzondfregevechlshandeiingen gemeld In de ochtenduren in 1 Juni vloog een Ainerikaanscheformai l ominenwerperfl met pescherminKvan ijagers naar Zuld Qo t Dultsohland enw é r bommen in buitenwijken van de stadWeoTen en op Presburg Er ontstond schadeen verliezen onder de bevolking é In den afgeloopen nacht hebben BrltscHe Brllsche aanvallen in de geheele streek at te slaan de eigen finiei te handhaven en den aanvaller zware verliezen toe te brengen In totaal werden hier 23 tanks vernietigd Ten Noord Oosten van Caumont leidden Duitsche acties tot het veroveren van eenlge belangrijke heuvelstellingen De Britten weiden daarbij uit Verscheidene plaatsen weer verdreven waarbij hondeiden gevangenen gemaakt werden Als veorruiamste resultaat van de7e ondei nenungiip kan de Duitsche leiding een aanzienlijke verbetering van het verloop der Duitsche stellingen noteeren De Noord Oastelijke toegangen van Caumont bevinden zich stevig in Duitsche handen De van het Noorden naar Caumont leidende wegen liggen onder Duitsch aitillerievuur Duitfiche batterijen uam een Britsch vliegveld onder vuur ten Noord Westen van Caen en vernietigden verscheidene Britache jachtbommenwerpers Interinf nieldde gisteravond Het strIjiJkKld der laatste 24 uur ts geografisch oproken niet beslissend verandfjrd Ten Oosten van de Ome rijn plaatselijke Duitsche acties tegftl de Ingedrultte bruggenhoofdstellingWi der Britten met succes verloopen In het trljdgebled ten Noorden van Caen heer hte rust terwijl ten Noord Oosten van Tilly een met vrij sterke t antserkrachten ondernomen Britsche doorbraakpoging bloedig werd afgeslagen De Duilsche teg iiaanval tn het gebied Caumjont I tvrv won gisteren weer eenlge km terrein zoodat de Brltsche veldversterktnBen aan den zuidrand van Caumont thans order het zware vuur der Duitsche artillerie liggen De slag om SI LA is geëindigd met een reer gevoelig en met 7ware verliezen gepaard gaand fia o voor de Amerikanen terwnl herhaalde pogin gen zich van de olaata meeseer te maken over een breed front werden veTiideld Men raamt de verliezen die alleen de Amerikaansche infanterie m de ge echten om 9t Ló heeft geleden op 10 17000 man De strUd op Cotentin Ook op Cotentin valt geen ingrijpende wiizigmg te besfteuren Ten Westen van St Sauveur LtVicomte waren Zaterdag Duitsche formaties m zwaren striid gewikkeld met opdrm gende Amerikaansche eenheden Hier leekent zich d e waarscht nlnkheid af dat het den Amerikanen m het gebied van Si Saveur zal gelukken de Westkust van het sohitreiland te bereiken De Duitsche leiding heeft zich echter reeds door het aanvoeren van troepen oorlogstuig en andere wapens naar het vcstmggebied van Oheibourg voorbereid op het geval dat het den geallieerden kan gelukken he Noor deliike deel van het schiereiland Cotentin af te sriiden Van het overig operatiegebied De eigpnltilte beslusingen over de verder omwikkeling aan de invasiefronten saullen ookTniet hier vallen makr yi den sector tu schcn Caen en St Lo Ontschepingen an de Omegestaakt de steden Duisburg en Ot erhaui en aanfevallen en daar schade v rt orzaakt aan gebouwen en gei inge ve iUezen van ineniyclier levens Af nderlijko Brltsche vliegtuigen wierpen bommen op Berlijn 1 Boven het Rijksgebied en de bezette Wes lelijke gebieden werden overdag eiv In den afgeloopen nacht dopr luchtverdedtglngsEinjdkrachten IS vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Duikbooten hebben op dei Atlantlschen Oceaan twee schepen met een inhoud vai ilOOO b en een torpedobootjager In den rond gehooid Als gevolg van het aayioudende geconcentreerde vuur van de Duits ie kuiöjatteriien op het voorterrein en de ontsohepmgen van den viiand aan de monding van de Ome zijn 17 Juni verdere ontschepmgen estaakt zoo meldt l D NJB 4 Het opperbevel van Duitsche weeracht maakt Zondag bekend Buna zonder onüerbreking bWft boven Londen en zijn buitenwijken het zwaarste sloorvuur liggen Aan de Nonrtandisthe kust viel de vijand ook gisteren in verscheidene sectoren met sterke infanterie en pantsërstrudkrachten tevergeefs aan In hel gebied ten Noord Oosten en ZuidWes l n van TiUy sloegen ome pantsertioepen alle vijandelijke aanvallen af Een geringe plaatselijke penetratie werd in een onverwijlden tegenaanval opgeheven Ten Oosten van Caumonl bereikte onze aanval naar het Noorden het hau vtelterrein vlak ten Zuiden van Livry Hel rwaartepunt van de gevechten lag 4 het gebied ten Zuid Westen van Dall roy waar Amerikaansche formatjes niet geconcentreerde strudkrachten in de richting van St Ld ons front probeerden te verbreken ZU werden in e n verbitterden wisselvalhgen strijd met de zwaarste verliezen an dooden eil gewonden afgeslagen Alleen in dtzen sector had de vuand majer dan duizend dooden Onder den Indruk van zijn zware verliezen rok hii ilch in vltlcht op rijn uitgungsslelllng terug Op het schiereiland Cherbourg zette de vijand ziln aanvallen In het gebied van Si bauveur le Vicomle voort doch kon slecht geringe terreinwinst behalen Sterke formaties van onze luohlriiacht mengden zich den geheelen dag doeltrsffmd in de g vechten te l md QevechU en torpedovUegerg troffen gisteren voor het Iandlng ihoofd vier vijandelijke schepen met bommen en torDedo s Er werden branden en ontploffingen waargenomen Bovendien werd n zware kruiser zwaar belchadigd Ten WesteA van hel schiereiland Cherbourg sloeg een Duitsch geleideschip den aanval van etn vijandelijke torpedomotorboot af en bracht daarbij een der vnanrlelljke booten tot zinken Kustbalteriien van leger en marine pinatslen in de SeinelJaai treffers op vltandelilke oprlogstchencn n transportviarluigcn Duitsche diilkbooten hebben aan den Westeliiken uitgang van het Knmal drie torpedolagers die deel uitmaakten van een vilnndelijke formatie in den grond geboord f ichte en rware batttriion luohldoplgesthut van de luchlmachl htbben sinds het begin van de Invasie 301 vllnndelilke vllegtiilgon vijf vrachtzweefvliegtuigen en twintig tanks stukpescholen rit een vljandelflken kruiser zwaar beschadigd St Ld e ontruimde puinhoop De ooriogbcorrespondent an het D N B in Int Westen Alex Schmalfuss achrüftoa De vijand rs met zijn gpltt tot aan den rand ten NoordOosten van St Ló doorgedrongen maar St Lft U geen stad m r hët is een door alle leurende wezens onirulnyle puinhoop Bij voorafgegane luchtaanvallen der Engetscheu en Amei ikanen werd de stad n 1 die een pronkjuweel was van hi toi che bouwinonunnenten letterlijk platgestd 1 pt Stellig liggen nog duuenden Frar sche buiger $ onder de puinJioopen der hui7tn kirken en acholerv De vijand heeft den terreuiwinst atdaar met nieuwe iware verliezen aan menschen en materieel bttaald De actte der Duitsche troepen die ten doel heeft de uit jtulping van het vijandelijk bruggen o fd ten Oo ten van den mond van de Orne te vernauwen worden met succes Nieuwe Duitsche aanvallen op de Invasievloot De spëciiale luchtmachlcoirespondent an Intf rinf Mlint uit rtoard Ftaukrijk een eerste heiicht over eef nieuw groot succe van Duti che gevechls en torpcdovllegtuigen bij twchtelUke aan alten op de lnvasievk Ot Vier lorpedojagers en B koopvaarder n et e n gezamei i ken itihoud van ongeveer V 00 ton v eid n vernietigend getroffen dooi luchttorpedo h en zware bommen Een d r jagers zonk onmiddellijk odk een paa = dt tetaHïhlp van lOOOO ton zonk kiog tijdene df n aanval Aan bocH d van een vrachtachip van SOOO toè dedtn zUih hevige ontploffingen voor en eflnlge minuten na het elndf van den anval zonk ook dtt schip V porta werd een BMital schepen getroffen KOR iE BERICHTEN De G aOie hn Alglen Naat Reuter meldt ts de GauUe Zaterdag uit EngelanV te Algieib teruggekeerd Meer AmerikaanseiM tanks verdacht Uit Washington wordt vernomen H l milimtre opp ttiev l d r VS neeft last gegeven tot een buitiengewoon sterke ve hooging der producUt vftn tanks daar uit de rapiMrten van h t Invasiefrint bl kt dat het verbruik aan tanJni driemaal zoo groot i als oor pronkeUJk werd aangenomen De in hel Noorden en Zuid Oosten V an het eiland Elba gelande v ijand werd in een tegenaanval weer in zee teruggedre en Slechts bii Manna gelukte het den vuand in een klein bruggenhoofd vasten voet te krijgen Zware gevechten ziin hier en m de streek van Capoliven waar de vnand gisteren opnieuw landde nog uan den gang Een kustbatterij van het etltind Elba beschadigde een Engelschen kruiser van de London klasse Het zwaartepunt ttan den atweerslag in nSiddenIlalie lag weer iil het gebied ten Zuiden van PfiruRia Ondanks een massaal gebruk van ziin pantserformaties kon de vuand ons front slechts in eenlge sectoren iets terugdrukken In de Golf van Genua ohtslonden verscheidene gevechten tubschen onze escorte vaartuigen en vuandelitke torpedomotorbooten Verscheidene viiandeliike booten werden daarbij zwaar beschadigd Aan de A$iriatischa kust werden bli St Giorgio wee kleine vuandeluke landingsvaartuigen door arlillerie vol treffers vernietigd Van het Oostelijke front worden slechts plaaUeiuke gevechten aan de Berezina ten Zuid Oost n van Witebsl en ten Zuid Oosten van Nowosief gemeld Sterke formaties zw ire Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in dèn afge loopen nacht de stations Gomel Nowosybkof en Silsjors met goede uitwerking aan In spoorwegemplacementen opslagplaatsen van munitie en voorraden ontstonden groole branden en ontploffingen Bij een aanval van Jiolsjewiatische bommenwerpers op een Duitsch konvooi voor de kupt van Noordelijk Noorwegen werden door lachtvliegers en marineboordgeschut 37 virandelljke vliegtuigen vernietigd Dertig andere bolsjewislische vliegtuigen werden bii een aanval op Klrkenes dQpr itriidkrachten der luchtverdediging neergeschoten In den afgeloopen nacht wierpen enkele Bntsche vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn en m het Rilnlmdsch Westta Uche gebied Luitenant kolonel Lent commodore van eei eskader nachljagers heeft in den nacht van 15 on 16 Juni zlln honderdsten tegenstander neergeschoten Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen In Zuid Ooit Engeland aan De oorlog la d ludit Onder hescheimlng van jagers vlogen Ainerikaanache bommenweriiers Zondagochtend het gebied van floord West DultschHnd binnen en lieten bomiii n valten op het gebied vin Hamburg Vii si heldene vier motorlge bommenwerpers werden neerge schoten De strUd in ItaUe en op Elba Interim meldt omtrent de gevechten In Italië o a dat de sterke AngloAanerlkaan siho druk ten Zuiden van liet Lago Trasi mtno onvirmlnderd voortduurt Ondanks massaal gebruik van Unks gelukte het den geallieerden cchur niet tot Perugia door de dringen Op den WenlelIJken vleugel van het It4laansche vasteland hebben do Uiillsihe fofmalles Zaterdag do lad Orosset i ont rulmd die temlond daarna door Amerikaan stho troapcn werd bezet Do Amoilkinen rukten van hier naar hel Noord Oosten op De Inndingsnelies op Elba rtln uitgevoerd dooi Fransche hulptroepen Twee landingen weiden bloedig afgeslagen Alleen bij Ma rlna dl Campo kwamen de Franachen op hit itrand waar zloh hevige gevechten onl spfinrwn Ter versterking van de totale verfl edlglng zUn de Duitsche troepen terug genoiAen op een verkorte linie die dwars over net eiland gaat temeer daar inmiddels nieuwe landiij en hebben plaata felisd BUmeHlohd NfeDERLfVNDSCHE JONGEN VAN 16 8 JAÜJJ Weet UI iets af van bet leven van ie Duitbohe Noorscije Deensche of Vlaamsche kameraden Weet ju hoe ztj ons land en ons volk Jiezle Neen immei Trek er dan nu op uU en vertoef een maand lang onder de jeugd uit de overige Germaansche landen Leer de gewoonten en et bruiken van hun land kennen en bc griipen en vertel hun ffp louw beurt iets over ons volk Nret langer ge draaid maar meld je thans aan voor een weersportkamp Keuring en aanmeldin Woensdag 21 Juni van 9 14 uur m Den Haag gebouw Amicitia aan het Wes eindt Alleen jongens die nog met in een kaïmp V aren mogen zich aanmelden Luchtterreur thans ook tegen kindertehuizen Op 9 Jimi heeft een Anglo Anwri kaansoh vhegtulg m scheerv lucht een kindervacantieoord te Ermelo mei boordwapens aangevallen Hel gebouv wed daarbii besehadigd Slechts aai een getukkig toeval is hel te danke dat geen kinderen het slachtoffer zi i geworden van dezen moordaansiag Nederlandsche kriigsgevangenen in Japanüche kampen Het Informal ebuiea I van het Nederland che Roode Kruis Korte Voorhout 14 Ie s Gravenhage ontving bericht omtrent de volgende krljgseevangenen in Japansche kampen w anthonijsz jacobus boon Ij van ligtenn van der linden mt lindhoui we llndhoulome van ling 1 van Ungen ka van lingenjne link aen westenberg Jt lint afj die Hon mat de uon zqh de liön nc lippelt ttnilitmanr d ademe rey rot litmann d aderaerer j de liter e de lizer de moesain es deUzer de morsam h lodrigo ah loewenbroekgm loff bd lohn aw londt schultz rd loostgi van looy vogel o lopjïé fw loriaiixmm ioriaux ua de lossantos parolahp lotentsen o loetz Jb louren antlouwaars opa l uweus afc luchten aj ludten ve lutgens a lutjeveld n lutjev Jthlutter m van luetzow J luuers jb lux pilytsman uf lytsman jgw van maanen gomaarsseveen Jh maanman thj maas k macare che mac glUavry mfth mac gillavr a maesen J maesen gd mager ch mahlerf mahler wk maks eg malakusa jj mannekel marnot wh mansch j de man s de marwel marcus ab marken ad markx wmarkx Ij mars p marschall rje market aaltl martare ae mariens r maschauptfg matheron g mathljsen h piafthyssenba gniattiau bla tnatlray ach mau ttn luayer th meelhuysen ch van meer g meer mohi whg van meeiendork e melger el van menxel e merllng mjA metselaar e metz h de mey jh de mev thp de mey aa mejer f meyer fd meyer tm me er h meyer jgl meyer jp ii Le ei Ifj me er ol mejfcp phr meyer rl meyer wa mejet h meyers e meyjes hwa Ineyhrk aw von michaili s la michaels bW mldde ton g middelton ha tnills bth mijsptlblom t eyer hrg misseyer iiwc meerbeek chtl moerland cl moest 1 ef mohi igw inokelaar a mol lo molet 1 molewljk Ttw moeller t tnooUel jw moenchgesang Je snoiidt WkJ monfilt gf monnereau v ch luooitnan jw i VJm der moore g moorees 1 moorman fe mooy a mophar ch morphy ef mos tf mo ser Jea mosselman eé mostert af van mó man th van motman ah inoutha n bovv iTvouthaan dh mouthaan in moiitliaan r mouthaan rl mouthaan gj morio js muis aa mulder j muilender ched muller h i muller vca muller mm muller tw mtmek mortier fg muns stph munster ent mustemu w van naaisaen rw nanlohv f naumaan gl neusden fa nelles hkh neumann hj neye chl neyeiuiorff el neyendort ej neyendorf hb nejrendorf m ueyeii dorf au neyendorff b neyendorff ethh neyendorff pee neyendorff Johannes neljs gchr niedeck ij nieU jinh niels dg nienabet ad nieraeth jm nlerath e van nieuwenburg a nikuiloe wc niks j ntx pal van nobelen de noulamders c nutsenburg j nijman nw van oest mj van den dever af olschewskv Jdrf onbag fph ooms ph oostervmk p oppatja chth van ossenbruggen j van ostende pjm otten fell ollenhof be outtioff h overbeekblotem nhw overbeek bloïam fiph oyerbeek bloem nhw overt eek bloetn ppït ftist fw van paassen af palm chw palm dmj palmen ro palmer j pangemanan jet panhuisen fo panhulsen km pattiwael jfli pattsche gth paulus g pecheler Iw pelt h peltzer flgin pepersak Jjw pereira Ife jïerelra gm peters al pfoff a pfaff kw pfaff mjc pfaff ka pfenniwerüi jg pieter Jph pieter gr pletera hmc pTeters j pieterf g pieteisen 1 pietetacn fc pieters mp pil gran f plppor g platl fj pleynaer hl pluyiv mentz mje pluyni mcntz Js podiabsk fl poesiknke tal poellray a potaas gth potnoff p pouwels Ij preyers k prins vh prlna rj promt chl pruysenaere de la woestijne mh oa pnivsenaere de la woevtyne cp de pu jr purvis w van der putte if pUpen Jw der queljoe wlJ rademaker na rader btii rahmsdontk Zii die Inlichtingen wenschen of aanwU ringen kunnen verstrekken omtrent dere penionen gelleren zich onder opgave vni zoo volledig mogetltke gegesrenfl der Ijetrcffem e kiritgtgevangenen Kooala voltedfgen naam voornamen goboorledatum rang onderde I of waiM n laatst bekoiKie standplaats on bu gerhetrekkinR In Indië enz tot bovengenoemd bureau te wenden KamtsKirmeubeien In de Staatacsurant van 18 Juni is lïen wijrtging van de MeulreldiatrlbutielMschlkklng enigennmen kraelitan welke voortaan ook voor hel in entvnngsi nemen van kantoornieul elen door gebnilkeit een vergunning noodig is Daareiitegen vsH een Banlal andere in de beschikking ge noemde meubelen In den vei itije bullen deze dlstrlbUHereReling De vergunningen dienen steeds door do koopers te ironlen aangevraagd BRRNIKUWd N d Umv Kerk Bedankt voor Mnassluts ts M C Koole te nr lek op l angriidMk ïlToepon te Vlaaidlnjien zwmIp ptedlluHilaplaat da C Aalilera te Womniels Oeref Kerken Aangenomen naer a Ora veimiiier cand Th Oostra hulpprediker Ie iilplien hr fïerof Kerk Tweetal te ffaarlemrentnim ds J O van Minnen te Hulaen N H en de M Daan te Dussuin PE JEVGD BN HET RUk Onder het motto De jeugd en ixi Ruk zim Zalerds4g aivZondag te Am blirdam en te s Gravenhage groot verKaderin en gehouden waarin oud on long getuigde van het geloof in he komende Germaansche ruk In Amslerdam luisterde een stampvol Contertgebouw waar het blauw van den Jcugdstorm het groen van den AriKMdsdienst en het brum van ét liitlerjugend domineerden met mtcnse belangstelluig naar het bezielend woord van den voorman der Germaansche SS in Nederland en naar de muziek den zang en d preuken van de leerlingen der Reich schuie Valkenburg S S Slandartenfulirer Feldmcyer wees m ziin rede de jeugd op haar ulaats en haair taak in het ruk Zg denkt met in paragiafen en formules zii beleeft het Ruk reeds m een directe verhoudimg van volgmsBisehap tüt den Fuhrcr Daarom werpt a leugd die m den Fuhrer gelooft zich overal waar zh de kans kiugt m den ilrud De nieuwe frontgeneratie dl thans groeit zorgt er voor clat Nederland met als een protectoraat beha deld kan worden en dat het Nedtr i landsche karakter behouden bluft m het 3ermaansoh ruk De Rulcscommissaris woonde d bii eenkomst bu Stad4Hteu i DIAMANTENBRIJIDSPAAB Feest in den hoL Vaipwr Leeq De Cornells Ketelstraat had gisteren een diamanten bruidspaar onder haar bewoners Zest jaax was het goleden sinds Gerardus van der Lecq en Jacoba Soejthout de vrasen van den ambtenaar van den burgenijkcn stand met ja beantwoordden De Sft jarige bruidegom nog goed van den tongriem gesneden en sterft van gestel maar slecht ter been a afkon stig uit Moordrecht en h begon zya ruim veertigjarige werkzaamheid bj de Spoorwegen te Rotterdam als wegwerker om dan na een heel rutjt standiplaatsen tenslotte twmtig jaar in Gouda te zun de laatste dertien jaar als wachter op den toen nog bewaakten overweg m den Zwarteweg Twe en twintig jaar geleden werd hy gepensionneerd De wieg van zyn vrouw die 82 jaar en ook goed gezond m stond te WiUeinstad Vele bloemstukken maakten hua w gning tot een lust voor het oog Htai zes kinderen zeventien kleinj inderen en vyf achterklemkmderen en vel vrienden familieleden en buren liel bcn dezen dag wel tot een tirukken maar tevens onvergetelyken voor hei echtpaar Van der Lecq gemaakt Onder de bezoekens was ook Ds O Elzenga Ned Herv predikan t RECHTBANK TE ROTTERDAM Brand door schuld De rechtbank te Rotterdam heeft den meubelmaker A de G alhieiv wegens het veroorzaken van brana door schuld veroordeeld tot ƒ 50 boet subs 20 dagen hechtenis Verdacht had op 15 Deoemiber een bus met cellulose lak gewarmd op een kachei m zun meubelmakenj m den kelder van zun wonmg aan Qnder d Boompjes waarbu de vlam in de bus sloeg ten gevolge waarvan het pand geheel is uitgebrand XEUGDAPP L VAN JONG NEDERLAND VOOR CH tlSTUff Zaterdagavond hield de afdeelmg Gouda van de vereenigmg Jong Nederland voor Christus in het gebouw aan de Spieringstraat een Jetigdappèl Na hat openingswoord van den heer W F Kloos leider der afdeeling spraken mevr H Wels Mudde majoor van het Leger des Heils alhier en de heer J KleinHaneveld evangelist te Bodegraven over Jeugd en Geloi f Mevr Wels zelde dat jeugd en geloof dikwijls niet bij elkaar schijnen t passen daar vele jonge menschen hrt geltxif zien als iets dat het leven versombert terwijl bij de jeugd Juist blijdschap en vroolijkhetd behooren Ons geloof is echter geen somber maar juist een blij geloof en alle jonge mensdien die God dienen willen zullen bemerken dat him leven juist daardow eerst recht een blij leven wprdf Oe heer Klein Haneveld tep de jongeren op In dezen tijd van gevaar enlevensonzekerheid huh leven aan Jeztiatoe te vertrouwen daar dan alleen d angst voor den dood die In veler hartschuilt vcrdivijnt als men zi bl Hemgeborgen weet Het gesprokens w d mat solo ea samenzang afgewisseld Diefstallen Er zijn drie hearenfietsen ontvreemd die onbeheerd stonden voor rcsp de RK Kerft op den Kleiweg de R K Kerk op de Uouwf en een cafi op den Kleiweg Voorts Is een voor een winkel aan ds Gotnve neer gezette autoped weggenomen WAT WAAR WANNEÉRT Schouwbttrg Rtoaeoop WIr machen Mustk met n e Werner en Viktor do Knwa Aanvang g uur Mesndag geen voorsiellln Thatla Theater De tUger van Fsthnapoe tmet Kilt van Dongen en La Jana Aani vang S uur Dinsdag 3 SO en S uur Reunie Bleaeoop Drie weken huisknecht met Paul Steenbergen en Plet Brpn Aisnvang uur ïl en M uM T M mr Nletnre S h awkarn Concert IVovd Bachman en zijn dansorkesl tl lunl 1 M iitsr DasitH Jaarvergnderin Chr apor vereeni ing De lodan Soya s a umi K nat Geref Kerk CWmeente vergadering K rnM s niif DaoMI BUeenkomst Jonn lidmaten Ned H rv Kerk ipr ke ds OL Klzenga over De nieuwe koers In dé kerk APOTHIKKniDONa Steeds geopend des nachts Mtéh voor geiiee mtdde1eMil Apotheek E GrendeU el t n Pillis II Hlilksiraat lic WANNEER VCRDUISTERENf Tot H Juni moet verdnl t rd worden van MM tot 18 nnr It Jtani Maan ov 1 41 onder 20 31 M Junt Maan op 1 tt nndar SI 4I tl Jnnl Maan op fl 06 itndM U M