Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1944

1 1 Vri l dag 23 Juni 1944 83ste Jaargang No 21579 3 edBCteur F TIETER Gouda Bttreau Markt 31 telefoon 2745 Poilrekening 48400 GOUDSCHElfcCOUBAHT m UWSBLAi VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prjj 5 cent per nummer Priis abonnement beiorgkring 0 ud p kw ƒ 2 36 p m 0 7g p w ƒ 0 18 Buiten Gouda p w ƒ 0 10 Franco per poit p kw ƒ 3 41 p m l ai In het verleden Ligt het heden In t nu wat worden zm nifdcrdijk De inveime puel der zware wapens Mttroepgevechten bij Cherbourg Het stofingsvuur op Londen taiM ui fnt ldde gisteravond Ook tham weei strijden lyederlanderi voor Europa t irijheid ter zee in frotJUM verbondenheid met Klin Duitsche kameraden Willem Bloys van Treslong overleden in I5M ViceAdtniraal Beuelhebber der Watergeuzen Foto i O H GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN I Zet oofc gij V derhoive in voor d toekomtt van Uw Volk en meidt V all vnitintltger bij de Krieesmarine lanmelding foo open oor lederen Nederlander von 17 45 jaar n kan gescWeden btj d JMarineannahmestelIe WeX Zweioifelle IViedcrIande te Utrecht alle Hafen en Orttkommandanturen e bi de iVebenstcllen der WajfenS S aluiaar tevens allé gewentchte iniic tngen uwrden verstrekt Verl nningsgevechten bij Cherbourg AanvalUn bij Logo Traiimino afgeslagen Phtatselijke activity turn Oosthont 130 Vliegtuigen neergeschoten J t oppWbevel van de Duitsche macht tnatdtte Domderdiag bekend fe Normaidië weid en verschillende jwvalien v4n den vijand op onzen ffïf gelmgsrtnj ten Oosten van tie ijne afgeslagen Het landiront van 1 tmg Cherbourg werd door den triS VTU sterke verkennin Uakrachten in htm stellingen 23 VijandelUke tanks wenden stukgeschoten In de wateren van Piomtomo schoot marineluchtdoelartillerie acht viiandeliike Jaohtkruisera omlaag In hefOMtcn z jn bü lewndige wederzij dsche activiteit der artillerie plaatseUike aanvallen der bolsjewieken ten Noordwesten van Tamopol in het gebied aan weerskanten van Kowei en ten Zuidoosten van Witeibsk mislukt Ben sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernam in den afgeloopen nacht een geooncentreeirden aanval op het bolsjewistische vliegveld Poltawa 30 Vijandeliike vliegtuigen werden op den beganen grond vernield Er ontstonden branden over vrU groote oppervlakten in inrichtingen van het vliegveld en in opsla gplaat en van materieel Eatxratevaortuiicen der marine die ontraden bU het afweren van een vijandelijke landuigsactie gericht teien het Finsohe eiland Piisaari scnoten alle vijandelijke landingsvaartuigen en een bewakingsvaartuig in brand Andere escortevaartuigen namen in de baai van Narwa herhaaldelijk viJandelüke formaties mijnenvegers onder vuur en dwongen hen den steven te wenden Sterke formaties Amerikaansche ï thtet 7 j auu bcmmenwerpers richtten gisteren een i tl W overgegaan terreuraanval op de rijkshoofdstad valiS sloegen opnieuw alle Vooral in woonwijken werd schade wotven af en handhaafden zioh aanigericht aan gebouwen en ontston n r a AlLantischen Oceaan Dftndierdagochtend in de eerste tïïi voerd als duel der zware Jf J j Terwill de geallieerden de SSché Unies in sectoren Tilly Sunonl Bcrigny verscheidene uren J hevig vuur van hun gemotonseeri houwitsers bestookten vuurde last Duitich geschut met goed effect jcheep oncen tra ties en onticheJiifflverktnjr in de wateren voor den fJJS van de Orne SJiwel f Undlugboolcn dir Britten lich kuostiiwllsen nevel hulden konden toch Jf ike treffers op verscheiden met troepen ürJiptn lielad ri vaartuigen worden wa r Lg a VcrlteiuLer ooastaleerden dat drie paiiuserlandingsachepen tot linken Earicht werden en twee odere met zware 5cli iii iM n P andbanken vooi de JJiiezet moesten worden Zg werden door Jl Bvarenden verlaten V2 den Oostelijken oevet v a den mond t M orne sloegen verscheldenen hevige JXo i van iwaje Dullache ijatterUen een Brllictie pantöeiconcentiatie uiteen die btj fcoovtlte gpieed gehouden werd voor den Jnval op Dultsche stallingen Dertien Miche paataerwa na bleven atukgeiichoün lln i t overige pulserwagena zochten luoiell In de vlucht Uit het vestingsgobied van Cher ffl wordt gemeld dat het Ihiitsche inoadiérs gelukt ia aan de Oostelivke gujk van het beveiligingsgebied mite werkeh in het voorterrein die BsHeren tudeliik in Amenkaansche fciiden gevallen waren door een verfMlcnden aanval te heroveren De Amerikanen verloren daarbu behalve Ulrüke dootten verscheidene gevan ehen die volgens hun venklaringen opdracht hadden zich door een snellen ODiBarsch met liohte pantserwagen s en eoiotonseerde fonmaties in het bezit iteien van een zoo breed mogelijk g aector wan den binnen verdedliimgaeordel vatt Cheitbourx Nadat ie onderneming mislukt was poogden zü ich tetuninite in de werken 1 1 het voorterrein te handhaven dódi lii werden gistenoqhtend vroeg door een vattbeCaden atootitroepactie ver bïven I oor het achtervolgingsvuur iriiv verscheiden in open stelling gebrwhte stukken infanteriegeachut leden uj biifliun overhaaste vlucht opnieuw zeer grxjote bloedige verliezen Artillerieduel bU Le Havre kt ten ochtend vui den 2I ten Juni oatiload bU Le Havre een artiUerleduel tiuKhen een Dultach kuatbattery en een nrin vtlandeltjk scheepaformatie die tUt een slagiKïhip twee kruiser en een torpedo i er bestond Het vecht werd op leer irooten aCstand gevoerd en leverde een Indrukwekkend bewijs van de kracht der Duitsche versterklngswerken Da t atterti leed ondanks het ivrenlange vuurgevecht leen enkel verlies aan nienschen en kreeg fecn enkele treffer die op een of andere w lt haar actie rou hebben kunnen belera MH EXTBA LUCHTVLOOT VAN DE ZWAARSTE BOMMEN WERPERS Het nieuwe Duitsche wapen dat ftaiM sediTt een week in toememejide mat een stormgsvuur legt op Londen en ZuidEngeland wordt door den militairen correspondent van hei D N B Martin Hallensleben geliikg lleld met het verscbunen van een extra wohtvloot van die zwaarste bommenwerpers Hu schrijft o a Het i £ geenszins zoo als de EngelKhen het willen doen voorkomen Men rijgt veeleer van dag t jt dag meer den mdruk dat htin pogen om de uitwerking van het nieuwe Duitsche w pen voorloopig nog te bagatellKseereti uitsluitend woopdt ingegeven door de bezorgdheid de bezorgdheid dat de uitwerking van het thans in gebruik Hinde Duitsche wapen zeer spoedig een graad zal kunnen bereiken die met meer druagluk zal blijken zoowel met betrekking tot het voortzetten van de invasie lelf als ook met beMtkmg tot da ibenadeeling van andere voor den oorlog belangrijke nacties Elk van de zware vliegend Duitsche pojactleen heeft il uitwerking zooils des i8en op grond van de ontvangen fotojMlsch bewijsstukken dor luchtverkenJ5 beveaögen ata een met bommen geJwen vliegende vesting Het voordeel dnt wi oeijeiak wapen heeft i ge e i njet zwaren vlermotoiigen iKMïwnenwerper f voor de Hand Bet l esUat ten eei ste nn dat dit nieuwe Duitsche projectiel l a fabricage betreft onvergeUJkaUIk veel J ko er en rationeeler la ten tweede wia dat hien r noch pnlnMi vliegehd Mei nog een onivangrtjke groodorgaiU Modlg Is Nog een aeidere belangiijkc verdient Juist in dit verband genoemd worden Terwijl n l de Anglo Amerika In de afgeloopen week 390 bonunenwer js met rond 3000 man geschoold peooncel 7 ren wordt door de niet ongeregeldie Klieopoor en near Xngelawl vUegenda dy Jietmonslera een tteedi graoter wordand gi wn het Brlieche luchtpotentleel gebon itPf uitwerkiivg van het nieuwe hitsene geheime wapen zal in de gevechtèn op het schiereiland j urg heeft zich de commandeur ii L 243sti divisie infanterie JjOWneraal Hellmich ach met zyn S biizonder onderscheiden HU ijïï op 17 Junj bü deze gevechten Sjeldendood gebied vaA groot Londèn ligt sinds 160 uren met slechts ge w onderbrekuigen onder ons sto vuur ev fe ï W ngde zich met itn 7 en sla f liegtuigen in den g te land en plkatste m den afge lieo 1 zware gevechtsWk bomtrefiers op schepen aet kndingsho d ifV volg viMi de zware verliezen te K i gisteten in middenC i i geleden ei die hem dwon 4 vril froote hergroepeeringen t i L and pas des iiddags met het lijr 5unt aan weertszijden van het InS irasmieno met sterke slri jd Si aanval overgegaan iiy J Pen sloegen opnieuw alle eersitkomende weken ongetwijfeld zoo sterl aan den dag treden dat de En gelschen hun totdusver gedane poging gen om de uitwerkmg te verdoezeieri en te klemeeren noodgedwongen wel zullen moeten opgeven Overigens beschikken de Duitschers nog over middelen waarmede vergeleken het huidige permanente vutir op het BntschAmenkaansche opmarschcentrum in Zuid Engeland en Londen slechta als voorspel kan worden beschouwd Het gebruik van het nieuwe DuitscJie wapen zal dat kan wel wordengezegd zonder een oorlogsg eim teverraden ongetwufeld binnenkort nogvan meer bases uit geschieden zoodalde afweer daartegen niet alleen nogmeer bemoeiliikt doch ondanks hetgrootste gebruik van alle tegenmiddelen wel bijna onmogelnik gemaakt zalworden Uit de door Duitsche verkenners twven het Zuid Engelsche gebied genomen foto s blgken naar het DN B verneemt omvangrijke vernielingen van militaire objecten O a geeft een groot drijvend dok zware beschadigingen te zten Verscheidene voor anker liggende schepen maakten slagzij Drie schepen van middelbare tonnage dia uit de haven verwijderd werdeh werden brandend waargenomen Boven hel haventerrein hmgen dichte rooken walmslicrten waarvan de oorsprong üi de nabijheid der haveninstallalies lag Naar het schijnt ztin daar vrij groote peil oleumen benzineopslagpiaatsen op vernietigende wBze getroffen Ook In de spoorweg wegen andere verkeerswerken vooral echter op het overlaadstation werden vrii groote hiaten geconstateerd Een aan den rand van de stad gelegen fabriek naar het schun een gpsf ibriek met verscheidene gashouders brandde Dichte rook slierten trokken ver over Be stad Het stadscentrum en de woonwijken bleven gespaard De Briteche berichtendienst meldde vanochtend vroeg Nadat die Duitschers ook in den loop van Donderdag het gebied van Zuid Bngelmid met vliegende bommen hadden aangevallen hebben zij hun aanvallen na het vallen van den nacht voortgezet Er wordt meld ng gemaakt van schade en slachtoffers DE STRIJD IN FINLAND Het Finache weermachtbencht van gisteren meldt oa Op de Karelische landengte zette de vijand ijn hevige aantallen in het geheele gebied tusschen Viipun en Vuokben up vele plaatsen ter sterkte van een regiment voort De met krachtlgen steun van artillerie ondernomen vijandelijke aanvallen werden deels door tegenaanvallen en In gevechten van man tegen man afgeblagen Op de landengte van Aunus tiokken onze troepen ilch op gunstigere veidedigingbsteillngen in de richting van da Swir lime teiug Btj Lotlninpeito slaagde de viiand erin een bruggenhoofd te vormen De gevechten om dit b uggenhüotd duren nog vooi Aan de Swlr werden hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen waarbij de vijand ongeveer 1 000 mah aan gesneuvelden veiloor Op de landengte van iWaeselkae werden vijandelijke aanvallen afgeslagen In het centrale deel van deze frontsector trok een verstel kt bataljon over een w teraector Onze troepen sloegen dfen vijand terug en brachten liem een verlies van 40O maff gesneuvelden toe De poging van den vijanfl om het in het Noordelijke deel van het eiland Kolvisto gevormde brugRenhoofd uit te breiden werd door tegenaanvallen verhinderd De vijand verloor in de afgeloopen 24 uur 43 vliegtuigen De geruchten over kabinetewijziging In Duitsche politieke kruigen blijft men wat betreft d mogelijklield van een kabinetswijziging uiterst gereserveerd zoo meldt t A N P Op een desbetreffende vraag werd In de Wllhelmstrasse verklaard dat nieuwe berichten hierover niet zijn ontvangen en dat alles bij elkaar genomen nog niets defenltiefs besloten schijnt te zijn In dit verl and wordt geconstateeid dat de zenuwenoorlog tegen Finland zoowel van Sovjet Russische als ook van AngloAmeri Icaansche iiyde met een toenemende intensiteit gevoerd woidl Hiertoe behooren ook volgens de opvatting van Berlijn de lierichten over biJaondfer harde voorwaarden voor Finland voorwaarden die volgen enliele berichten uit Angio Amenkaansche bron zouden neerkomen op een onvooiwaardeiljke capitulatie Bijzonder opmeikelijk noen men in Berlijn het feit dat een groot deel vsxi de Zweedsche pers den uil tot verzet van Finland door de wijze van behandelen Van ditc Tweip piobeert te ondermijnen VERORDENING VAN GOUWLEIDER SAUCfffX 3ouwleider en rijksstadhutd Sauckel heeft oen tweede veiordening uitfet ardigd Inzake de aanmelding van mannen en vrouwen voor taken der rijksverdedigmg Volgens deze verordening moeten zich in beginsel alie mannen die totdusver n g niet tot aanmelding verplicht waren van 16 tot 65 Jaar en vrouwen van 17 tot 45 Jaar die in het rijlcagvbied wonen aanmelden biJ het art eld5bur au hunner woonplaats zoodra ze door het arbeidsbureau worden opgeroepen Buitenlanders aanstaande moeders en vrouwen met een nog niet leerplichtig kind of muutena twee kinderen beneden veertien jaar zijn vrijgesteld D STRIBUTJEN EUWS DE NIEUWE BONNEN VOOR DE GEBRUIKELUKE RANTSOENEN 2T EN 28 Voor de volgende periode zijn op de bonnen 27 en 28 de gebruikelijke nantsoentn brood beschuit melk taptemelk en vleescto verkriigbaar Voorts zifn aain 0ewczen 155 en 156 bloem 157 250 gram havermout of raggevjokken 0 54 250 gram gort E 54 250 gram kindermeel of voedinggsuikCT 27A en 27B boter Ms rantsoen boter 158 100 gram 20 of magere kaas 159 suiker 160 jam 161 ver vanginsmkJdielen 27 versnapenngen 150 gram versnaperingen 27 en 28 tabak 1 rantsoen sigaren tabak of sigaretten Voorts zijn ali bizondere rantsoenen aangewezen B 55 C 56j D 55 en E 53 Vi rantsoen boter Rdggevlokken In den vervolge zal men op de havermoutbonnen behalve 250 gram haveimiout e d ook 250 gram roggevlokken kunnen verkrijgen Men moet er echter rekening mee houden dat te winkelier niet steeds beide artikelen beschikbaar zal kunnen hebben zoodat men genoegen zal inoeten nemen met het artikel dat voorradig is Op elk der bonnen boter 27A en boter 27B is 125 gram boter verkrijgbaar terwijl voor kinderen van O tot en met 20 jaar een bizonder rantsoen van 125 gram boter beschikbaar wordt gesteld op de bonnen reserve B 55 C 85 D 55 en E 55 Inlevering groentebon 8ste periode Inwoners der ge meenten waar klantenbinding voor groente geldt dienen bon groente 8e periode 1944 van 25 Juni tot 1 Juli a s m te leveren bij den handelaar van wien zü van 9 Juli tot 5 AugusttM 44 groenten en fruit wenschen te betrekken Vette in plaats van magere kaas Van 23 Juli tot en met 5 Augustus as zal in plaats van 100 gram magere kaas 100 gram vette kaas beschikibaar worden gesteld Teneinde voor jdeze kaas in aanmerking te komen moet men den bon Algemeen 154 vóór 2 JuK a s bij zijn leverancier inleveren desgewensoht tegen ontvangstbewijs Het afleveren der vetite kaas voor 23 Juli 1944 is niet geoorloofd Voor de periode van 23 Juli tot en met 5 Augustus zal dus geen bon voor magere kaas aangewezen worden tUHHCHtOHd EXTRA KEURINGEN Het S S Ersatzkqmmando deelt mede Wegens de neer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op Maandag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur in een der zalen van het gebouw Amicitia Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni In Amsterdam van 8 13 uur Nebenatelle der Waffen S S Dam 4 waar ledere gezonde Nederlander zicb kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de WBnenS S S S Wachtbatalllon in NedetJand Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familleledeo duur der opleiding extra levensmlddGlcn ctCi Officier in de n fen S S kan ieder worden die na xn minste een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Z Jn schoolopleiding niet doorslaggevend Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen en terugreis zijn verkrijgbaar btj de volgende Nebenstellen der Waffen S S Amsterdam Dam 4 Alkmaar Langestraat 56 Heerlen Saroleastr 25 Groningen Heeren straat 46 Enschedé Hengeloschestraat 30 en eveneens bii het S S Enatzkommando Korte Vijverber S Den Haag AANSLAG OP KAPITEIN VAN POLITIE Guterochtend omstreeks negen uüi is te Zaandam een aanslag gepleegd op den kapitein van politie Ragut Toen de kapitein in uniform door de Westzijde fietste werd hii ter hoogte van de Bootenmakersstraat door een tot niu toe onbekend persoon aangevallen die uit een revolver eenige schoten op hem richtte waardoor hii zoodanig werd getroffen dat de politieman aan de gevolgen ia overleden PrUtaandulding gebak koe4iJes en buIIcmwerk De prljsaanduidingsplicht die van toepassing is op alle in den Iclelnhandel uitgestalde waren Mtdt ook voor gebak koekjes en sulkerwerk wanneer deze echter wortMn verkocht tegen inlevering van iwter n suil r moet blijkens een voorschrift lA dè Nederiandsche Staatscourant yen 20 Juni 1 1 de aangeduide prijs den verlcoopprU weergeven verminderd met het bedrag dat daarvan voor de Inlevering van grondstoffen wordt afgetrokken den verliezen aan menaciienlevens Door strtidknachten der luchtverdediging werden 67 viiandelijke vliegtui ren waaronder 52 vienmotorige ibommenwerpers neergeschoten Een Britsdhe ftirmatia bommenwerpers viel m den afgeloopen nacht plaatsen in het RnnlandischWeet faalsche gebied aan Naohtjagers en luchtdoelartiUerle dex luchtmacht schoten 62 viermoforige bommenwerpers neer en vernietigden daarmede ruim een derde deel van de binnena vlogen formatie Afzondierliike Britsche vUegtuijen wierpen bovendien bommen op het stadegebied van Berlijn Bij het afweren van de vüandelUke terreunbommenwerpers heeft zich de laatste dagen een in het gebied v m Hamburg opi estelde divisie luchtdoelgeschut bijzonder onder cheid i De luchtaanval op het vliegveld Poltawa Naar Lntermf verneemt zijn bij den groeten aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op het SovjetRussische vliegveld Poltawa in den nacht van 21 op 22 Juni naar uit de door verkenners meegebrachte foto s blijkt 36 vlermotonge Amenkaansche bommenvrerpers van het type Boeing Fortreu volkomen vernield Bovendien wefdeil een Llghtning Jager en vier tweemotorige Dou glasBoston bommenwerpers door bomtreffers vernietigd Verder ontploften dertien stapels l onrunen Twee Amerikaansche jagers vertoonen ernstige t eschadlglngert als gevolg van de m de nabijheid Ingeslagen bommen Ook itjn overal op het terrein van het vlieg veld sporen waar te nemen van groote branden vernielde vllegtulgloodsen en tankwagens De zware Duitsche geveehtsformatlea heblren hiermede een zwaren slag toegebracht aan de Amerikaansche formatie dl titdana de zware luchtgevechten van den ïlaten Juni in de nabijheid van de Rijk hoofdstad van de hoofdmacht werd iosgft slagen en naar Rusland vloog r WABENUITVOER NAAR DUITSCBLAND Van 1 JuU af strenge controle De vravaardiging en verzendang van artiketen en andeire goederen buiten de grenzen die getrokken zun door de overheidsmaatregelen voijr t bedriifsleven zijn verboden T r coptroleering v an dit verbod zal van 1 Juli 1944 af alle wairenuitvoer naar Duitschland aan een strenge rigoureuse controle woi den onderworpen Wie goedteren van welken aaird ook per spoor per expediteurs met vraciitauto s of met scheperi naair Duitschland wil verzenden moet tevoren het bewijs van een speciale vergunning hebben verkregen Zonder dat bewiis moeten de spoorwegen de expediteurs cf de verschepers het aannemen van de zending weigeren Ter verkrijging van het bewlja moeten worden overgelegd a Voor alle producten op het gebied van de voedselvoorziening en van den landbouw ofwel de origineele uitvoervergunning van het ministerie voor l andt ouw en Visscherij ofwel Indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt resp da uitvoer in gedeeltelijke zendingen geechledt een door den exporteur uit te schrijven ormuUer b I Voor alle sndere fabrikaten hatffabnkaten en grondstoffen lïehalve kolen en cokes welke zonder vergunning mogen worden uitgevoerd een afschrift van de orderver unning van de Zentralauftragbïteile b 2 Voor zendingen met een goederenwaarde beneden ƒ 500 en voor lendrngfen van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklartng voor zoover niet de Zentralauftrags= 1ene om specialen reden een uitvoervejguiMiing keeft verstrekt Voor reisbagage Is geen vergunning verelscht Voor zoover de afzender zelf de formulieren invult neemt h J de volle verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der verstrekte gegevens Onjuisteof onvolledige gegevens worden zeer strenggestraft In zwaar aan te rekenen gevallenkan gezien d huidige situatie in het oparglistige wijze verkrijgen van transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang IJnde goederen zelfs een daad vansabotage worden gezien Op d geheebe regeling bestaan slechts twee uitaonderingen waarbij goederen onder speciale vergunning uitgevoerd worden 4il a kolen en cokes en b goederen die tot de relsbagage behooren en als relsfoagage worden opgegeven De nieuwe regeling Is zoo eenvoudig dat zij voor alle hierbij betrokken zijnde verkeersinrlchtingen zonder een aanajenlijke uitbreiding der werkzaamheden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaats door de k uanebiBambten Tot dat doel moeten de bewtjsstuklten Inzake den toegestanen uitvoer biJ de verzendpepleren worden gevoegd Deze worden biJ het overschfijdenvan d grens door de douane la ontvangst genomen en onder bijvoeging van eventueele noodzakelijke opmerkingen aan da betreffende Instanties doorgezonden Hiar vindt een nieuw onderzoek plaats zoodat ledere vervalschlng of ook slechts een poging kan worden bestraft Het goederentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertraging Goederen door de verkeersinjichtlngen aangenomen worden in ieder geval vervoerd De formulieren voor den uitvoer van goederen vaUende onder het ressort van de instantiea voor den Landbouw en da voedisel voorziening worden op de reeds gebruikelijke wijza door da Nederiandsche marktorganisatlas uitgegeven De formulieren voor alle overige goederen kunnen biJ alle epoorwegstattons bij aUe expedlUeuru en bij de drukkerij BU In Am sterdam als In den handel zijnd drukwerk worden verkregen Allen instantlei n ondernemingen welke betrokken ziin b J den warenuitvoer naar Dultachland wordt dringend aangeraden zich tUdig In te stellen op d hierboven uiteengezette wijziging en tich eeniga dagen vóór 1 JuU a i In het bezit te stallen van da noodukaUlIce vergunalngan an van da hiertoe verelschta formulieren Vrouw vennoord In een greppel in de buurtschap Het Woold gemeente Winterswi ik werd onder bladeren verborgen gevonden het in staat van ontbindinig zünde lüik van de 44 jariige ailbeidersvrouw M M R M uit Winilerswtik De vrouw werd reeds aoht dagen vermist Een haar bekende man had de vrouw meegelokt naar genoemde buurtschap onder voorwendsel dat hü haar bij een boer in die omfieving tegen matigen prü aan boter kon helpen De vrouw keerde hiervan niet in haar woning terug en ook de man bleef onvindbaar De politie slaagde er met ibehulp van een politiehond Maandag j I in het Hik van de vrouw on te sporen Met een zwaar voorwerp zijn de vrouw Hepe wonden aan nals en borat toegebracht De dader is bekend doch voortvluchtig de motieven voor dezen moord zijn niet l eheD i Jeugdkampen voor groote stadsjongens De Nederiandsche Volksdlenst heelt peclaal ten lïehoave van da Jongens van 10 tot en met 14 Jaar uit de groote steden iAmiter dam Rotterdam en Dan Haag aan viertal Jeugdkamjpen Ingericht In het mooiste deel van Limburg Elk kamp zal 6 weken duren All kampen atfn reeds volgeboekt Cblnurgische ploegen Nederlandsdie Roode Kruis Het hoofdbestuur van het Nederiandsche Roode Kruis heeft in samenwerking met de plaatselijke Roode Krulsafdeelingen in al die gemeenten van ons land waar twee of meer chirurgen z jn gevestigd z g kleine chirurgische ploegen geformeerd Deze ploe gen hebben tot taak om uit te rukken naar plaatsen die door een ramp zijn getroffen en waarbij het aantal gewonden zoo groot is dat de ter plaatse gevestigde chirurgen dan stroom niet meer kunnen verwerken Het personeel van zulk een ploeg bestaat uit één chirurg mot een afflilatent en twee a dne verpleegsters Als materiaal voererf zij mee een chirurgisch Instrumentarium verband en turcosematerlaal hnnengoad en zoo noodig gedroogd bloadplasma De voornaamste taak van deze ploegen is om de operatieve capaciteit van bestaande en nog Intact zijnde ziekenhuizen te vergrooten Wanneer m de getroffen plaats geen ziekenhuis Is of wanneer het zlekenliuis is vernield kunnen de chirurgische ploegen in leder geval eenige voorloopige chirurgische hulp bieden b v In een noodziekenhuis gebouw voor wijkverpleging e d totdat de afvoer der gewonden naar elders kan geschieden PrUzen van borstelwerk van In ten dadie vezels In de Nederiandsche Staatscourant van 15 Juni j i is een prusvoorschnft gepubliceerd waarin de prijzen die voor liörstelwerk vervaardigd uit Inlandsche vezels heide bunt of paan ten hoogste mogen worden gevraagd zijn vastgesteld In een drietal btjlageti worden de borstelwerken waarvoor deze prijzen gelden met name genoemd Zoowel de hoedanigheid de maat het aantal gaten ais de prijs bij verkoop aan haihdelaren en verbrullters is hierbij omschreven Voor de verdere voorin aarden waarsan het borstelwerk moet voldoen wordt verweten naar de staatscourant van bovenvermelden datuhi Jul Ueuni Het zal Zaterdag 1 JuU I s 40 jaar geleden zijn dat da heer K da Vos als directeureLgenaar van Van RiJn s Mosterdfabnek te Utrecht optrad Het was toan een klein fabriekje met slechts één stoommachine Thans leveren moderne machines m eén weelc evenveel mosterd als vroeger in een heel jaar werd geproduceerd Dat 15 in de eerste plaats te danken aan de energie en het Inzicht van dan heer De Vos die getoond heeft ook een open oog ta hebben VOO de belangen van zijn personeal Het jubileum van den heer l e Vos zal op bescheiden w jze worden gevierd Dria Jarig Icind vermist Namens de familie wordt opsporing gevraagd van Pranclsoa de Munck geboren ta Zaandam J4 Maart 1941 Dit kind ia op Dinsdag 23 Mei 1944 namiddags 5 30 uur te Westzaan waai bat tijdelijk bil famiUe verbleef weggehaald door twee heeren dia voorgaven van de politie te zyn en het kind naar de moeder temoeten brengen De commissaris der recherche hoofd van de recherchecantrale verzoekt hun die Inlichtingen kunnen geven zich te vervoegen aan het bureau Keizersgracht 106 te Amsterdam Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Johanson 53 r In een klein berichtje onder Stadsnieuws stond dat de heer Heyneman het voornemen bad te kermen gegeven Xaiwer dan ewoonluk op ziJn villa te biUven Den morgen na het feest bij Heyneman zat miinheer Gerlake In zijn werkkamer en staarde peiinzend voor zich urt Om ziin mond lag een zorgeliike trek en het was alsof znn haar griizer was geworden Er was smds den avond van den moord iets vreemds m zün gezin binnengekomen ee vreemde stemming die er vroeger niet was Tusschen hem en zBn vrouw was er een verkoeling die een buitenstaander niet zou znn opgevallen maar die niettemin door beiden werd gevoeld Zooals vroeger onoigaf hü zün vrouw die hij innig lief bad met voorkomendheid en attenties maar het was alsof zü zün bezorgdheid ontliep alsof zü de aanraking met zün handen vermeed Terwijl hii zoo zat te staren dacht hü er opeens tot zijn eigen verbazinx aan dat hü sinds dien vreeselüken avond zijn vrouw geen enkelen keer meer had ekust Haar zenuwen waren weer bedaard en uHerliik was ze weer even rustig en beheerscht als vTO eI maar toch vroeg hü zich ernstig af of niet vandaag of morgen een nieinje inzinking te verwachten was Ze waren haast nooit meer alleen en als het eens gebeurde dan was ze onrustig en verliet spoedig de kamer Soms als hü zat te lezen voelde hy dat haar oogen op hem njstten maar niet zoodra keek hü op of faaao blikken gingen in een andere richting 25e wee vriendeHik voorzag zün wensdien en dead zooveel mogeliik haar best niets ts laten merken maar Gerlake voelde de verwüderimg en hy leed er oqd r Hü was thans zoo diep in gedachten verzonken dat hU niet merkte d t de deur openging en Louise binnentrad Hu schTok op toen ze haar handen op zijn schouders iegde en hem een kus gaf itadstuuiMfg NAAR NIEUWE KERKORDE IN NED HERV KERK Ds Elzenga zet gang van zaken uMeea De nieuwe koers in de kerk luiddehet onderwerp van de inleidmg dieds G Elzenga voor de jonge lidmatender Ned Herv Kerk hield en d gisteravond in Daniël in talrijk gehoor tezamen brsfcht In de kerk zijn th aihs geweldige dinigen aan de orde begon ds Elzenga er op wyzend dat zich nu pen ectieven openen die m 128 jaar niet nogelijk zijn geweest Na besproken te hebben den toestand ontstaan in 1816 van welken tyd af de kerk slechts bestu rend administreerend lichaam v aé dat zich noch naar binnen noch naar bmten kon uitspreken wees spreker op de mogelykheden als het door d e nmissie voor beginselen van kerkorde aan de Synode aangdbodeo ontwerp van een werkorde om t komen tot een nieuwe kerkorde wordt aangenomen In deze maand worden de classicale vergaderinigen gehouden en daarna komen de vergaderingen der provinciale kerkbesturen aan de beun ter behandeling van het onderwerp Nemen deze allen het onder werp aan dan wordt de bestaand Synode die zich in principe al unaniem heeft opgeheven vervangen door een r euwe synode een tusschentijdsehe synode die ter behandeling zal krijgen d voorgestelde nieuwe Weiifeorde en de nieuwe kerkorde zal hebben te ontweirpen Hi rvoor zal sQ de consideraties te vragen hebben der classicale vergaderimgen waarna dan een verdubbelde synode de definitieve nieuwe synode de nieuwe kerorde zal h iiben vast te stellen Ongewtyfeid zal hiermede nog veel tyd gemoewl zijn Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd een ruim gebruik gemaakt GEMEENTEVERGADERING GEREFORMEERDE KERK Gisteravond werd m de Gereformeerde Kerk een gemeentevergadering gehouden onder voorzitterschap van ds J P C ter Brink Na de opening werd de financieel toestand der kerk besproken De heer A Boot voorztter der commissie van administratie gaf een toelichting op d balans over 1943 en de begrooting voor 1944 De heer A VingerliniV deelde het een en andere mede over de financiën der diaconie Nadat het presidium der vergaderinf was overgegaan op den tweeden voorzitter van den Kerkeraad ouderling G Rietveld gaf ds ten Brink een uitvoerige toelichting op de besluiten der generale synode in zake de leergeschillen en de schorsing yan prof dr K Schilder Op deze uiteenzetting volgde een bespreking waaraan vele aanwezigen deelnamen De vergadering werd door ouderling Rietveld met dankgebed go sloten EINDEXAMEN H aS Aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier zijn voor het eindexamen afdeelmg B w imde afcttellng geslaagd me A Öullemond te pouda en de heeren H Arends W Bonsel S Bol A Carlier B van Hofwegen J Kruyt J Mul H SUal E Verboom O V d Want W Zuydam en J Maarleveld te G iida C Bameveld J V D5m C McfL r en K Son lus t Schoonhoven P DuUemeyer te Bo ko H H de Jong en J Kool te Stolwyk M Koedood te Lekkerkerk A Mastenbrek te Waddinxveen A d Mooy te Haastrecht en J v Velthoven te Nieuwerkerk a d IJssel Afgewezen drie candidaten Geslaagd Te Utrecht slaagde voor het tweede en laatste gedeelte van het vakexamen afgenomen door de vaikgroep Witwasscheruindustne onz stadgenoot de heer W E v Straaten Ben jij het Be zat geloof ik een beetje te soezen Ja en geen klein beetje ook Wat doe je eigenlyk hier in mnnheiligdom Je weet Ik word hierliever niet gestorod Ik wilde u zoo graag eens alleeaspreken Ik had g teTavond een gesprek met Frank ter Laan en er zuaenkele punten die ik niet begrüp Hijdeed eigenaardig en ik wilde u een vragen of u misschien die geheimzinnigheid kunt verklaren Och kmd zei Gerlake met volkomen rustige stem de heele houdinttvan Frank ter Laan is een naadsel enhet wü me voorkomen dat het hetbeste ia ons daar niet te veel in te verdiepen HU is zelf venantwoordelijfc voor zün daden en woaiKI n en bV moet ook zelf de gevolgen T n maardragen Hü had het zeker over denmoord op Houbert Ja en het is juist daarover dathü zoo feheünzinni deed HU weetgeloof ilc wat er dien a vond is ebeurd en hoopt dat bet nooit aan betlicht koimt Oerlake keek slirek voor zich utt Dani antwoordde hü Hü zal zün reden wal hebbenvoor wat hü zegt en ik zou rtlln hoofddaar maar niet over breken Denkt u dan papa dat hü dat hU Schuldig Is bedoel JeT Neen ikben zelfs overtulffd van niet Maarnog eens waarom daarover te pieke1 nT De politie zal dat moeten uitzoeken en we zullen het dui maar aan de politie overlaten mtax nu wilde ik jou nu je toch hier bent ook wel eens wat vragen Wat beteekend die Hotibert voiw lout Wordt vcrvoljd WANNEER VERDUISTEREN Tot M Juni BMet Terdnbterd worden van SÜ M tot 5 U nor SS Iml Maan 09 7 56 onder 0416 M twnl Maan op 8 59 onder 0 6 ts ftal Hiaa ji t M onder tM M WIHBBHa ii Hilrt HI