Goudsche Courant, maandag 26 juni 1944

Ons Goedkoope Patroon Overgooier voor de leeftijden 46 en 8 10 jaar It een jurkje on de armen ffftieten of wel U het te kort gfBwotden 4ttn kan er aUüd nogxeel een twergociervan overschietenMixschien ook kan rtan een afgedragenjurk van groot ruseen overgooier uoor het kleinere zusjeworden gemaakt Heeft men nog een tapje nieui e tof dan heeft men ervoor nccdiff i 50 m etof van SO em breedte Het gemakkelüke va 200 n ot ergooier Ie dat er allerlei bloueies onder kunnen tcorden gedragen Patronen voor de leeftijden 4 Ö en S 10 jaar z n verlcr baar aan ons bureaix De prut van een patroon ie 20 cent PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Burgerlijke sUAd Geboren ie van A van d n £ nt en J W van El Joharneu Lecrulert i ar L Kon n en A Ravenhont Dirk Willem z van pi de Mcx r yi W P Rln£nalda Ondertrouwd A B ok 39 j en I KcninX Overleden Johaiuia Macd niel ectttg van 3 van den Broek 65 j Aderjann Maria Vcrkadc ecfatgctroote van G Gro w tem 79 j MOORDRECHT 4Hslaacd Bij het examen voor Ivet niid den tandsdiploma te Rotterdam slaa Qer onze dorpfegenooten A van Adnchem G v Hattum B van der Kaa L B Vermeer A D Vla en D A Vla Officieele Mededeelingen BEKBNDMAKING VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRUZEN Op groBd van het altvoerlngsvoorschrlft fabrikmiitan van Indastrleele prodacten no t INMCHTINOEN VERVAARDIGERS KN nfPORTEVRS VAN TAS8CHEN Vervaardigers en Importeura van alle oorten tasachen zooala handtasschen poritefeullles geldtasschen actentasschen sthooltasachen étui s boodectiappentas chen boekomslagen avondtast jea fietstasschen en dergeiyke artikelen 7ijn verplicht aan den gemachtigde voor de prijzen de volgende inlichtingen te verstrekken naam van de ondememibïg kantoor straat huisnummer en plaats soort onderneming naamlooze vr nnootachap vennootechap onder firma e d naam van de dlrectei ren firmanten of elgöia en nummer van le verwerldnw en de bedrtjfsvergunning en datum waarop de zijn vei strekt de benaming waaronder de verschillende artikelen in den handel worden sebiBcht de prijs waartegen de verbchUlenda artikelen In den handel worden gebracht alamede de leverin s en betaüngsconditle franco of nlet franco t etallng8 en hoeveelheidakortingen e d nummer en datum van prijsvaststellingen al nnede de inetantle dAe deze mogelijk vroeger gegeven heeft onder welke l enanr Jng of welken vorm ook een calculatie van de vervaardigde artikelen gioeptgewUze of voor elk artikel afzonderlijk deze calculatie moet tenmlhste 1 voU gcnde factoren bevatten materialen loonen onkosten en winat De bovenstaande gegevens dienen afmnderlljk vermeld tezamen met een monster van elk artikel a zonderlt X waaraan een label met de benaiplng van het artikel den t t nu toe berekenden prijs benevens naam en adres zooals bovent ecloeld Is t evestl ónder verwijzing na r de daarbij beiMorende celculatle voor dien iSen Augustus 1844 aan den gemaehtigde voor de prijzen Deventer BagQnenstrsat 1 te worden ingezoiKlen De boveng noemde bepalingen ztjn ook van toepassing op arük en die voor vervaardigers na het genoemde tijdpunt voor den eersten keer of opnieuw In den handel werden gebracht vóór zulk plaats vindt De bovenstaande bepalingen gelden niet voor taaschep uit riet elhasnoer bleizen touw en overige vervangtngsmatenalen dte owltr het prijs voorschrift 1M4 rietmeubelen en aanverwante artikelen vallen ew voor tasschen uit leder OVERNAME NVCRTCRE KALVEREN Met lncan vaMÉIO Jund i 44 worden te Ameide Slledrechren Rotterdam respectievelijk op Maandag Dinsdag en Vnjdag voorioopl geen nuchtere ka veren meer overgenomen NI£UWËRK£RK a d IJSSELa Moedercursua Hier is een moedercur ua uitgaande van Het Groene Kviia Dtfeon nen amens het bestuur opende de secretaris de heer C M Chriatiaanae dezen cursus die staat ond r leiding van zuster Hattlnk uit RoHerdam en aprsk zijn groote tevredtrleid uit over t aantal deelneemstere n 1 34 De curaus omvat negen d tien avondleaeen OUDEWATER Burgerlijke stand Geboren J n z van M van dtr Klis en M Hamoen l hannes AdrUr us r van W B van Dtjk en M M de t ange Overleden Adrianus Boere 67 J ongahuwU REEUWIJK Proifctiel oneeluk jKoed afeeloopen Hoeuel het zich aanvankelijk ernctlg het aanzien is het lichamelijk letsel van de gewonden hIJ het UI deze gemeente gebeurde ongeluk bij he experimenteeren van een gevonden projectiel over het algemeen gelukkig nogal meegevallen Van de hcht gcworideo zijn er eenige na In het ziekenhuia bcharwleld te zJJn reeds direct huiswaarta gekeerd D meer ernnifT gewonden konden na een verblijf van eenige dagen in het ziekenhuis verder thui verpleegd worden De toestand van de gewonden is vooruitgaande Eén van de slachtoffers de 23 jang veehouderszooi J C van Wijngaarden wonenden in de afdeeling Gravekoop had veel splinters in één zijner beenen en voeten ge kregen waartoe operatief ingegerepen moest worden Hoewel hij nog wel tenigen tijd In het ziekenhuis zal moeien verblijven t zijn toestand vooru itgaande EcanonilMhè rechter Aan F v Ee te Reeuwljk was volgens diens mededeeling ge zegd dat het geval wei met een geldboete zou afloopen en daarom zou h de tM huld maar op zich hebben genomen van het clandestien slachten van een schaap Doch bij de politie was een bekentenis afgelegd en bovendien had degene mjfet v ien hi a i het plachten had uitgevoerd verdachte als ztin helper aangewezen Hi kan v el zooveel zeggen was het standpunt dat verdachte innam doch dc oificier dacht er anders over en vorderde het minimum van zes maanden gevangenisstraf voor de verleende hulp Na het pleidooi van mr T I L A v Mechelen uit Gouda veroordeelde de economische rechter m Den Haag tot zes niaanden gevnneeriH ftraf doch met vier naandengTdtie clau ulc Radioprogramma Dinsdag tl janl S44 Hllv I 114 M 6 45 Gr 7 OO BNO 7 10 Gym 715 Gr 7 40 Sportn 7 5 Progr overz M BNO 8 13 GT 8 45 50 V d Huisvr SM Musette en chanson 9 45 Godsd ulfz lo 15 p ï lJnenborg piano 10 45 Ork Malando 1115 Voordr 1130 Ork Malando 1200 Alm I21S Lul ö Boccherlnl 12 45 BNO 13 06 Land en volk brengt IJ 09 Amus rk en zingtrlo Klaver Drie 14 00 Het NibelungenlJed en het beeld van den Germaanschen mensch 11 14 15 ïn de blauw lantaarn 15 00 Joh Jong orgel IfiSOv d Zieken IS 00 Arnh Ork ver 16 49 BNO 17 00 Caba ret 17 30 Th Uden Masman 18 M BNO 18 06 Omroep Opera ork I8 49 Jeugdsiormuitz 18 53 Spiegel v d da en BNO 19 15 Bonte verschetdenh 22 00 BNO Na 12 18 alleen radlocentr 22 15 Or 22 30 Danemuz 28 13 24 00 Een muzikale slaapmuts RIlT ir 17 00 Celtovoordr 17 30 Soldatenfunk NjirdWeflt 18 Ork G Boulanger 19 80 BNOjlfllSv d Jeugd 1 80 Berllo Chopln 20 IS Voordr 20 30 Gr 20 40 Ca us event gr 20 48 Operette n 45 Avondwljd 22 00 BNO 2215 71e Hilv I 30 Dl item van het Hljk Sao kopje thee aoo aea iiug of nar ia loeli naareea taerlijka eraoaperlng Ja nog aleeds wam NETTIE la net echt Kaotoren eo badnjvea mei ces caniiDe koonea regelmatig Netiw varknjgen Aia er weer dble kee koml lal Hilluig HjD repuuiM ook biena boog hooden A WADDINXVEEN Borgeriyke Stuul Geboren Abraham Pleter z van Ph Gelderblom en P Metselaar Jan Willem z van H Olree en J van der Have Hendrik Comeüa i van F van der Hee en J Broer Elizabeth d van C Hoogendoorn en P G van Tol Hendrika Aiuiigje d van F M van Tol en J Booorstoppel Ondertrouwd C G A de Bruin en M C Vertoep P Tameru en G Leeflang Gefuiwd B J VMi der Sluis en J M UUman Overleden Adriaan Abraham Visser 4 j A rlanttf Schwiebbe wedu van Vervloet 74 J Hoofdredacteur J G Weysters Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertentien U Akkersdijk Rotterdam ü tgeefster N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam G he J complato BRUIOS toiletten en AVOND KLEEDIH6 hiairl U H HET BRUIDSHUIS Malion V d Hoogen het eerste tpeciaalhuti op dll oebled Hoofdkantjaor Amsterdam Bollandpark 88 tusschen Ceintuurbaan Telefoon 98828 Filliul Dm Hho Zuiderparklaan 252 T ltlo n 39V037 Flllicl HasrUn Barteljorlisiraat 4 MODERNE COSTUUMS naar hm Igaa alallerl vaae speciale gelegenheden Een nieuwe regenjas of mantel ZONDER PUNTEN Van 2 sterke fweepersoonslakens door Palthe geverfd in beige standaardkleur en waterdicht gemaakt CONFECTIONNEEREN WIJ U n keurige regenjas of regenmantel PALTHE HET Hl VVELIJK en eien gezell g thuis maken Uw leven njker en gelukkiger Bur Discretia helpt ook U Fr V Mien str 62 AdamZ Spru 9 12 7 9 Voornaam e betaling eerst na Uw huwelijk Vraag direct kosteloos ml m blanco enveloppe A H is vol zorg voor al Uw wenschen NORIT Dechloreringskool Voor dechlorering en zuivering van water bestelt U bij Anton Coops DROGIST Wijdstroat 31 Gouda Bartje wordt blij jgetooverd Bart e Kceft d n Intctpot op den vloer van den gang teapot laten v ten Hokus gloripoku x gt Ben Ati wég li d vlek n BaiiJ lacM meer Huisvrouw zóó kunt U ook toovar nr Mei Gloriif hei wondermiddel Het maak liet twlderwlt en desinfecteert tegelijk liA M ET TOOVERMIOOEL 4 114 VOOR DE HUISVROUW £ tgen So yr ktn 250 titaUn PaMM lAhftie aL wï 7C tmity t jt Voor ék vertrek l uéU van woning of zaak hebben wij een ruime keus In moderne doelmatige verlichting WILLY BRENKMAN Nieuwf Haven 25 dat het adra voor een Begralenls el CremaM als ook voor Iranaporten naar alle plaatsen van en naar Oouda tegen STANDAARDTARIEF du zondtr WINS EJAS is ds Alg CoDp Bagrafult Viraul ing RotttrdiM te Gouda F C A Laugemaii Zaulmansiraat 00 Eventueel Rouw en Ontvangkamer beschikbaar Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kinderen dot op züii Een voediame tractatie Aangeboden op netten stand GESTOFFEERDE KAItf EKS zoo noodig met gebruik van keuken Br onder no 5267 bur van dit blad Heer b b h h zoekt ruime ZIT SLAAPKAMER zonzijde gestoffeerd m veel bergruimte Met of zonder pension bij klem gezui Br no G 5269 bur v d blad Fabriekskantoor vraagt jongste bediende Brieven order no G 5279 aan het bur van dit bl d ZEILEN bU de Ie Haagsche Zeilschool lessen ƒ 6 per dag Prospectus op aanvraag Prituegraeht 103 Haag Telefoon 334824 G RUnENBEEK Mevrouw DE BOER Gouwe 115 vraagt een dienstbode wegens huwelijk der teggiwoordige ENGELSCH Mijn 25 jara e ervaring Jlngeland en Kol stelt mij in staat u in korten tijd vlot en practisoh Eng te leeren ƒ 3 p m J A LAMMERS Adellheidstr 33 Den Haag Engelach Doctorandus Eng kan U goed Eng leeren spreken en verstaan ƒ 3 per maand J Pastoor Emmapark 8 Den Haag Gernagd I meisje 4 9 5 STAATSLOTERIJ k ii Mevr KE nuuiiNO VAh ZATnoao n imn iMf vimn Kutaat ii tb oono WfOM nuizBti sati j tr BM NM na f trnt i iMil j l ruixm TAN f ito laii ota 9Mt un vm asit iass mi nm iits uai lua aw9 MM wiaa iiiM IVO imh imo itaa i 3s uk icin itom itwi isiM lans lts itm aiaai sii wm ma stmi mm HONGAARSCBE LES door leeraar beeedlgd vertaler Ook pee ale schriftelijke oursois Vertalmgen Vraagt prospectus met condities G SZEOEDI El traat 65 Den Haaf telefoon 39 81 78 Im nistid gezin ILLER Dutoitstr Te koop gevraagd DAMESRIJWiEI tn gofden ataat Worst Vonenburchkade 114 Net meisje voor dag of dag en nacht en werkster voot 1 of 2 dagen per week Goed loon Mevr M van Leeuwen Blee kersErmgel 22 I Mannen en ook Vrouwen dia im v rtifl iM g Mu r l li d Mit RiMumatttcha p nwi inoatan raorkoni n M d dup worden vin kun ImlUiil Md d J r n varilapp n d blocdiulvarand COXMn r w lrt ook d ipijfYarUrinB D n p n Ich o iui rt d n vormwi In ho blood kn dte hoopon iteh op Zulk mantchon nioolwi Kn ch n nomon Kruichon wordt OMT do hoola warald arkand ai hwt mddal tagan rtiaumatlicha pijnan an alt voorbakoadmlddal tagan onti diga ouderdomikwaaNiat BiJ Apotfiakari an Droglltan 1 47 0 76 041 uHiluHand in da bakanda gala varpakkbig NV RowMraa Amitardam Oe eindsianden Ult d fc itUuiiden biijkt dat ui de nrttüte ifi eeliïM r de aanvonJcelijk eidcridc ploeKen haar poftitle geh Jidhaafd hebben en kampioen eworden zijn Atlepn Ui de heeren BkJaiia ïh Gouda er in gciilaagd THOR te verdrlnKfr IX aUindfn luidrn Heercn klanM A 1 AAV 38 19797 48 pt 2 Athl lei mm 84 IJ 1 Virra et Ct eiitaa laneTJ p 4 Aiphia 2S7o p Heeren k as ie B 1 Gouda 158S5 48 p t THOR 18408 i p 3 ON A 14872 81 p 4 S MDO 1084 13 p 9 Exccsior 9537 86 p 8 OPSV 44J 2 p Heeren klo i r Achille Il 16992 35 i V el II I53BB M P 3 AAV 38 II 12074 24 p Ach1He m 12110 81 p 5 OVA II 10688 88 p 8 Athtlle IV 7847 02 p 7 V et C III Scni M p e exceiHor II 3543 01 p DamM f V et C 1458 64 2 Achl les 13348 5 3 Extelalor 11222 78 p 4 THOR 12701 48 p 5 AAV 38 12238 24 p 8 V el C II 1027184 p 7 Excilclor II 947296 p 8 V al C III 723301 y Airrnenit SV 5379 17 p 10 AJphIa 2130 93 p Jonift n 1 V el C 1274009 p 2 AAV 38 IXUOOO p 3 ONA 10169 50 p 4 Gouda 804981 V 5 Gouda I 7258 80 p 6 Achillea 0401 08 p 7 V € t f II 6 131 18 p 8 Excelsior 8340 24 p 9 Alphla 8244 31 p 10 ONA n 679857 p II Gouda III 2683 77 p 12 Aminrmt SV 1899 20 p 13 Excelsior II 134S 12 p Mel ea IVetC 9431 89 p 2 V et C U 7223 38 p 3 Excehlor 8498 28 p 4 Anlment SV 284440 p OOI DC PRESTATIES ian J luMlcumwedstrljden van DOS Z nda op d Nenyto lntetbaaa ta otterde den gehouden namen ecnige leden van Vlre et Celerlta deel Op d 100 meter hardloopen dame werd S v d Meer tweede achten Gerda Koudljs In den fraa en tijd van 2 6 sec ZIJ nam daarbij tavcna revan 6 10 op A Noordraven Minerva van wie t4 eenijïe m pIm geleden in Dordrecht verloor doeh nM met 0 2 lec l topte M van Dee t won de 100 meter Juntores in 11 8 aec BOKFN Fraaie oxerwmning van Luc Lucas InBcrltJti rijn muteren wedstrijden gehouuen waaraan enkele Nederlandsche boksers daelnnmcn I u I ucah kwjm in den rinR telTéndin gcrouf nef rdi n Bertnrl uit Leip i r DeNtderlandt r lnhailde een fraaie ovtrwinnmgop punten Rudi Quentemever verlor r ir fteBe rorde door kp in Adolf Herner en Rudy Quentimfytr êiaajide er in Raaktehildcr tn de ws ic ronde tot opgeven te dwingen M t jiiooti blijdjilnp gc rcn wij kmnis v m de geboorte vnn on p nochtor JOHANNA KLASINA J KHOM V M KUOM SllnK rHnd Goudi J Juni 1944 Jlothastraat I I 1914 lO ll § Adv i Juli In pt 11 tl o ó S gllHfili Oijficrs A V tl de d dra o A de VVaarü Smitunan h ïj dpo die te lurdcnkcnfi waiiii ij voor io J i tr lo j in hl l huwelijk traden g I StJuiikf dt Hecrt titn j j noK vilt jartn voor V elkandrr tn vooi on I 1 V HOOF ff Dt Wnrd g A VAN HOOI N MltHAl niS g De Wanrd C MIC11AËII Keesje m Addy jfj T DONIA De Wanrd J S DONIA S Piettr en Cornc J SIMON tn BH l F KOFRTS De Waaid g ij H KOFRTS £ i Koertjc Cornc en S HllllKll s 5 SJAAN en JAN È l CDU en ADRI V l mCK en Ril p I ARIF B TiUN GRkrHA B a Rai I Gouda Juni 1944 S 30 Juni hopen onze lieve Ouders en C rootoudtrs Th J Nobel A Nobel Sloof hun Jj jari c echtver te herdtnken Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen Gouéa Tuinstraat 73 u KOSTELOOS BI vonnis der Arrondissements Keohtbar k te Rotterdam d d 23 Juni 1944 li het JaiUissement van Maarten Po t klompenmaker wonende te Moordrecht wegens gebrek aan actief opgeheven De Curator Mr H FUKKINK Gouda 24 Juni 1944 Lange Tiendewcg SI Door het verbindend worden der eenige uitdeelmgslijst is het faillissement van W van der Oest zadelmaker te WadaiBXveen geëindigd De Curator Mr J I VAN DOORNINCK Qouda Juni 1944 TF KOOP I fMr damessch m 38 en 1 vur m S IQ 40 en 1 Pr i per paar f 10 J Kdofetra KaTTiemelksI 21 JONQIEPAMS 21 Jaar zoekt WBi 8LAAPKAMSR iet peaaioa 5f ev n met prii opgave on fcr no BM2 bur v d btad 3 Jaaj pad 19 MEDËDEEUNGEN PLAATSELUKË mSTRIBUTÏEDIENSXEN DISTIUBUriCiJlt NST GOUtfA BBLANGRIJKB BEKENDMAKING In verband met de in gebruik neming van de Tweede Distributiestamkaart is het noodzakelijk dat alle pereoien die nog geenTD hebben oi sb de uitreiking van de TJD naar GotJda zijn verhuisd of geëvacueerd zich ten epoedtgste in het bezit doen stellen van een T D voor deze gemeente Hiertoe dient men zich te wenden tot de gemeenteaecretarle afdeeling Bevolking Met nadruk wordt erop gewezen dat nA 30 Juni aj onder geen enkele voorwaardenog T D s worden i itgerelkt aan personen d4e reeds vóór dien datum voor een T D lasanmerkififf kwamen 1 HrCTIFICAtlE DATUM TAXATIEMARKT PAARDEN TB ROTTERDAM mF JS Ï bekend gemaakt dat de taxaBematkt te Rotterdam yn u Juni ba nlei doorgaat dit moet zijn de markt Rotterdam van Dinsdag zi Jonl 4 Men boude et rekening mee hlKOOP VLAS tpu J ïï September im4 zal de teier njet lnach tnemlng van de Kestelde i V V Jïï San wef V 5t f S j y mogen verltoopen Ook Is f f L periode op deze wijze wordt verkoeht terwijl de levering paa na M September 1944 ml plaats vinden De iS J C rekening mee dienen te houden dat aj het vlas verkoopen wïi J xSogste tegen een pril berekend op basis van een bedrag van IJ i ïf iL jJ S y P vlas van goed middenkwalltelt van ongerepeld vlas oo bovenstaanden basuprUa en op eep UJnzaidprU van 10 2 per kg Dtze piijzcn gelden niet voor handelaren deze worden verwezen naar da oölcieele mededeelingen In De Vlartode Taxatie vindt plaats van alle partijen welke ni M September IM4 worden verkocht Da uu te reiken aankoopvergunningen zUn slechts geldig tot i Jdnuatl IHS Na dien datum zal het vlas op andpre wijze door het BedrUJschap voor Vlas en Hennep worden gedistribueerd onder degenen die nog niet In de gelegenheid waren hun aankoopvergunning vol te koopen Er wordl nog eens op gewezen dat het verkoopbriefje zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na verkoop In viervoud dus niet zoo als Voorheen m tw Mïvoud door kooper en verkooper geteekend Ingezonden dient ta worden btj het Bureau van den Provincialen VoedselcommIssans Het aanvrigen van een vervoerbewlji dient evenals vorige Jaren door den afzender te geichfeden bü den betrokken plaatseltjken bureauhouder Het vervoeren zonder vervoerbewijs Is strafbaar Het vervoer bewtjs zal echter alleen worden uitgereikt Indien het verkoopbricfje door den teler Is Ingezonden Met vervoer van het land naar de bedrijfsgebouwen la vrtJ mita de afstand niet meer bedraagt dan ia km Indien de afstand meer bedraagt dan moet het vervoer door een vervoerbewijs zijn gedekt Verder Is bet verboden om het stroovlas hetwelk door telers die In Zeeuwsch Vlaanderen ilJn gevestigd en in dat gebied la geteeld te verkoopen aan bedrijven welke bulten Zeeuwsch Vlaanderen zijn gevestigd DISTBIBVTIB VAN 8TB0OP be diatritiutledicnzten Mken van M tjn M Juni tj btt de Inlevenng van de bonnen AJ aneen ui toewtllingen Jun tdt voor cnemaal het uaeieverd aanui rantaoenen Deae uitreiking geachledt In verband met de beaohtkbaantelllng van een vwmtAot van m eram troof aan tiet publiek p een MnoenKort nader n te wUzen bon De detail Hsien ontvantren voor bet aantal ingeleverde ipntaoenen de nonnale toewtfzlngen Jam teii vena tsoor tweemaal liel aantal bicelev erde r ant a oqien tocwDidngeB Jam waarvan de Hnkerbovenboek la algaknsvt Ala een detadUlat dua 10 rantaoeiMn Isdevert ontvanfft IttJ een normale toewljxlikg Jam g tx t IM nntaoenen en daarenboven een toewijzing Jam waarvan de llnkertiovenhoek la afg knlpt fnot Ma rantaoenen De toewijkingen Jam waarvan de linkerbovenhoek la verwijderd even ultaltiHend racltt op het koopen van atroop DB ntU OOm WOKITNAT Voor wwatnat geldt de prUaent eschlkklng 1940 no t De gemachtigde voor de prijzen deelt echter mede dat Itlet tot vervolging zal worden overgegaan Indien voor onverdund worstnat verkregen bij het voorkoken v r vleesch en afvallen ten behoeve van de worstberetdlng ten Hoogste ƒ 100 per liter In rekening wordt gebracht Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis Wendt U voor opleiding tol de erkende cursus van de Afdeeling Gouda van het Instituut voor Handelskennis Leider de Heer fcLLKEMA B Vlartenssmgel 51 Gouda BestuurJ r W TUKIOV Lange Tiendew 22 voorzO W ABERSOV Van Swielensiraat 22 secrptnnliigiiieesterJ L HULLbMAN Kleiweg JOO JANSSEN Nieuwe H ven 324 B A Dh J0 0 Oosthaven 29 H VAN TONGFRLOÜ Wiidsliaat 41 C A VERSCHU r Doelestraat 2b Dames ook voor U ADÉKO Elke ectUc AOÉKOWAFEL draagt zijn naam en tnei UC Tijdelijk worden weer Stoom en Verfgoederen aangenomen Stoomerij en Ververij Firma J P Mul Bezorgadres Korte Tiendeweg 4 Gouda Revue Expresse Variété GRATIE VROOUJKHEID SENSATIE éBmt in reuniei BAKKERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 4ó Uw bloemen hebben SF recht op om in zoo n fraaie MUROPLAST VAAS beter uit te komen Bovendien hebben wi wederom icuwe modellen ontvangen die ook uw interieur zeker goed zullen taan lluroplaal vaxan bla mp ttan en Maembaklaa zooals in onze speciale etalage geëtaleerd zijn benvrl en gegarandeerd watanfleM Th Allebrancii OE aOUOSCHE BAZAR Kleiweg 78 Gouda Voor è cfc wat wil if ïten In pon tie estée V k xih duut meent init d ti pas éin Ewaa Ha tMpen verge jaeih iMid volg van Mt 4e g gromt Ett