Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1944

r karpet een sffloaKvol karpet VOO elk interieur ZONDER VERaUNNINa 49 € Uk iMem KLEIWEG 15 GOU DA P J KOLUN t Directeur van de Laad en Tuinbouwbank Vannacht is op 70 jarigen leeftijd plotseling overleiien de beer P J KoUJn directeur van de Land en Tuinbouwbank en oud direcleur van het verzekeringsbedrijf Het Plattelatid Van de oprichting in 1912 af heeft de heer Kolyn aan het hoofd gestaan van de Land en Tuintouwbank en inds de oprichting in 1923 af tot 1940 wal hü tevens directeur van Het Platteland In verschillende functies heeft de beer Kolijn die 3 Augustus 1873 te Tcmeuzen werd geboren aan het openbare leven in onze stad deel gehad Van 1909 tot 1023 en 1926 tot 1927 wi 1 hü voor de A R party lid van df V gemeenteraad Sinds vele jaren ha 1 hij zitting in het college van Te enten van het Van Iterson ziekenhuis Van de oprichting in 1934 af was hjj voorzitter van de vueeniging Het Goudache Volkscotieert Eveneens wa hy voorzitter van den Kultureelen Contactraad Hy is voorzitter geweest van de Chr muziekvereeniKing De Bazuin Van de Gcref Kerk was hy vroeger ouderling Hy maakte voorts deel uit van het beetuuT van eenige ondernemingen o a was hg president comimissaris vtn de N V Steenland s bakkerüen De heer Kolijn was ridder in de Orde van Oranje Nassau De teraardebestelling zal geschieden Zaterdag te 2 uur op de Algemeene Begraafplaats te Grüpskerke Z 5M0 VEBMIST By de politie is aangifte gedaan van diefstal van een bedrag van ƒ 5000 uit een geldkistje in een woning aan den Boschweg len nadeele van den wynhandelaar J G Jongeneel RECHTBANK TË BOTTERDAM b beslair genomen vleesch verduisterd D chtbank heeft deii 35 jarigen H A C waker van het wognwagenkanip te Gouda den SS Jarlgen W fi agent der vriiwUlge hulppolule t Gouda den 26 Jarlgen 3 T K eveneeni agent der vrijwillige hulppoUUe te ReeuwtJk en den 3a Jangen WBChtmeehter der politie P J J t Gouda die te ReeuwiJk op de boerderi van J H v d Werf een frauduleua geslacht varken in lieslag namen en van iief spek het vet het vleesch en een gebraden roUade zich toeeigenden tot een gezamenlijk gewiclit van ruim 25 k g veroordeeld leder tot zes maanden gevangenisstraf voor alle met aftrek van het voorarrest Eisch tegen ieder acht maanden met aftrek OneerlUke diensibode De 21 jarige dienstbode G O te Zevenhuizen is wegens diefstal van 1000 een flesch geweckt vleesch een flesch wyn een fleitch olie en 98 auikerbonnen ten nadeele van haar werkgever den landbouwer J v d Wel veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest Eisch vijf maanden met aftrek Haar moeder de 63 arige G v V te Zevenhuizen die 600 van het meisje had aangenomen hoewel zij kon begrepen dat dit geld door dieXstal moest verkregen zijn werd wegens opzetheling veroordeeld tot een maand gevangenisstraf eisch twee maanden De zuster van de dienstbode de 32 JarJge werkster G O en haar nichtje de 19 jartge werkster G G belden te Zevenhuiren verdacht geweest van heling zijn vrttgesproken Eisch resp e n maand gevangenisstraf en vrijspraak Patroon bestolen De 35 Jarige magazijnbediende S P te Waddinxveen vaerd wegens verduistering van meutielenen gordijnstof dekens traproeden en twee heerencofitumes ten nadeele van zijn patroon overeenkomstig den eisch tot vier maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest veroordeeld De touwscheerder H B te Gouda werd wegena diefstal in vereenigi g tot acht maaanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest veroordeeld WAT WAAR WANNEER Reunie Bloicoop Overaehotje met Lllia Silva Aanvang 8 uur ThatU Theater Tweede en iaatate deel van De Indische graftempel Het monument eenir groote liefde met Prita van Dongen en La Jane Aanvang 8 uur Tot en met 1 JuU 9 9 uur Konttmln Tentoonstelling zelftjescherming Ned Vereenlglng voor Luchtbescherming t at 7 t5 uur SUdetljke Zweminrichting WaUrpolowed trljden o a GZC SVH II 1 JnU 3 uur olympia terrclB HL Oexamen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des rvachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek P Weijer Gouwe 131 Radioprogramma Doad r mv 2f Juni iMt HUv E U4 4 H I U Gr 7 0 BNO 1 10 Gym ÏJB Gr TM Sportn T SO Pra r H v rz l M BNO t U Gr 1 16 V tf Hulsvr t N Kamermuz M Godset uitz 10 00 G v Krei Telen en gr U OO voordr ll is OÖhc op hel Omroep kerftorgel zang en plano 12 DO Alm 11 15 De fam De Boer 12 M Gt 12 4S BNO IM Om en omTprogr 14 00 Hoe de steden en dorpen hun nsacn kregen 14 IS Viool en piano 14 Aaniil m Odeon te R ddm 16 Bn hier la de koffergram 10 00 Sollatenconc 10 40 BNO 17 00 Th Uden Masman 17 30 Nleuwa In een notedop 17 40 Planoduo 18 00 BNO 10 06 Opera ouvertures en arla 9 18 4S Brandende kweaüea 19 00 BNO 19 15 Concertgeb ork l d pauze causerie Ca n OO PlanoToordr Ca ai 25 Gr 22 00 BNO Na 22 19 alteen radlocentr 22 15 Gltaan el 22 30 Beroemde koren B OO 24 00 Orkestconc HUt n 17 00 Kamermuz 10 00 Conc 18 00 BNO 19 15 V d Jeuffd 19 20 Muz vroolljkii lOJS Vra esprek 20 90 Die goldene Sleben en Wml Tboma tl OO Licht conc 21 45 Avondwljd ax eo BNO 11 15 zie HJIv I 22 30 De stem ▼ an het RHV W Rneb t Te Rotterdam is 89 jaar oud overleden de heer W Rueb die vele jaren commissaris van de N V Vereenigde Stearine Kaarsen at rieken GoudaApollo is geweest In de jongste vergadering van aandeelhouders was hü afgetreden en als commissaris 6oar zyn zoon opgevolgd begaat De Oir Geref Kerk alhier ontving een legaat van ƒ lOOO BCRGERUJKE STAND Gebwen U Jun4 WUly Adrlana Petertje d van T Kerkhoven en H van Oe Vondelatr 53 33 Juni EveïiiiA Jacoba Maria Catharina en Ttieo Hendrik Evert z en d van G van Ooetrum en H 3 M C van Dtjck Javak de 76 Marten Sjoerd Gerard z van 6 Doggenaar en K Bouwman Nobeletr 77 M Juni Catharina Adriana d van J de Bruin en CA v Leeuwen Sa Schoolstr IS 29 Juni Joltanntt KlasiD d van J Krom en W M Slingerland Botb tr 1 KANTONGERECHT GOUDA Veroordeeld zijn wegens zonder schriftelijke vergunning vervoeren van eieren van wild J M te Ouderkerk a d Uaael lO lubs 10 d h T M te Ouderkerk a d Ussel lOr aubs 4 d h voor de heropening der Jsuïht vervoeren van wilde eenden M v R te Ter Aar U subs 5 d h ttaan In een wlnkelportiek O T v D te Oudewater IX auba 1 d h Iemand op den bagagedrafer doen vervoe ren C V d P te StolwIJk 1 80 tubs 1 w tich niet toonen van het persoonabewljs H A V d N te Gouda M V v H te Bergambacht ieder 1 90 sube 1 d h roöken in een coupé verlMden te rooken van een rijtuig der Ned Spoorwegen A W te Rijswijk 2 Bubs 1 d h A de V te Waddinxveen ƒ 4 ms w dg h rtjden met een rijwiel onder goede vooren achterverllchting J V te Benschop 4 subs 2 dg h en ƒ 2 90 aubs I d h Sftott WATCSI OtO POI n IJKN00I TB WAODINXVBBN Zaterdag beeft de Waddinxveenache zwem en pokMlut De Gouwe waterpotowedatxtjden gehouden voor vereenigingen uit den liring jOude Br waa een vrij talrijk publiek opgekomen dat aardige wedstrijden heeft kunnen aancchouwen De temperatuur van het water was echter laag zoodat een viertal parttjtjes niet doorging De uitslagen waren damea BZ en PC BodegraviJ de 3ouwe 0 5 OZV Oudewater SZ Sc PC 0 SZ wint met strafworpen GZC AZC 0 0 AZC wint m 8 Boskoop II BZC Bergambacht l 1 BZC w ms de Gouwe OZV 2 0 AZC BZC 0 1 eindstrijd de Gouwe BZC 0 1 Heeren C klasse Boakoop I de Gouwe I 1 9 GZC I SZ PC I 0 elndatrtjd de Ctouwe GZC 0 2 Heeren B klasse BZC I BZ PC n 0 0 BZC w mx OZV I de Gouwe n 1 1 OZV m s AZC II GZC III ♦ AZC gediakwalif SZ PC II Boskoop n 0 0 BZC I OZV 1 0 0 BZC w m s GZC IH SZ PC XI 2 0 eindstrijd met gespeeld WEDSTRIJDEN IN GODDA ftl het competiUe progremjna voor deze week is tn ebïficht Boskoop H Liest oech Utrecht heeren welke wedstrijd ia vastgesteld Donderdag te Cjioudja en toegevoegd aan de dien avond in de Stedelijke ZwemInrichtlng te spelen wedstrijden PLAATSELIJK NIEXrWS BERKENWOVDE Bedulit Ds M J W Zevenboom Ned Herv predikant alhier heeft voor het beroep naar ZuldrScharwoudIe eveneens bedankt BOSKOOP Zuster Helizelendoom gwhuldljcd In een daartoe belegde vergadering van 3et Groene Kruis met haar afdeeUngen ia van mej A G Heijzelendoom in verband met de beëtnUging van haar betrekking ala wijkzuster na een 22 jari e werkzaamheid hier ter plaatse afscheid genomen De voorzitter de heer J W E Ebbinge bood na cesl hartelijke toespraak een tuinameublement aan Van de afdeelin wijkverpleging kreeg zuster Heijzelendoom liet rtjwiel tengeschenken dat zij in de uitoefening van haar functie t ereed Na nog vele hartelijke woorden heeft mater HeQKelendoom allen dank gebrai t voor de vnendelijke woorden en voor de fraaie geschenken Van de gelegenheid om lersponlük van haar afscheid te nemen ia een druk gebruik gemaakt Nieuwe wtlkmuter Het bestuur van Het Groen Kruis heeft tot wijkzuster ift de vacature vah ni Heijzielervdoorn tienoemd mej J le btj d kate te DmvendUke Z PredlkbeoK Woensdag Geref Gemeente 7 uur da Vertiagen van Llsse ZaatgistCvoertng Onder leiding van den heer J G van Herwaarden uit Rotterdam gaf de gemengde zancvereenlging Zang zi onze leus in het Vereenigingagebouw een zanguitvoering Opgevoerd werd de operette in twee 2 bedfijven Edelweiss waaraan verbonden was een groot ballet mèt solodans welk gedeelte onder leiding stond van mevr de Vitea van der Werf uit Rotterdam Het geheel dat ook wat costuums t etreft uitstekend tot zijn recht kwam oogstte een dankbaar applaus Oe zaal wa geheel bezet CmX De Zeeuw Naar wij nader veriMinen heen de heer A de Zeeuw Uieoi eaiuUdaat en htilpiwedUteT btt de Ned Herv Gemeente hier ter plaatee In tegenstelling met het bericht vati vortge week voor de benoeming tot hulppredUer te Hilveraimi bedankt MOORDRECBT Ak heemnuia afgetreden De heer L van Nielen alhier is wegena het bereiken van den vastgestelden loeftijd afgetreden als be ituuralid van den Ooatpoldei NIEDWUtKERK a d USSEL Meisje verdraikeii Maandagmiddag miste meJ v d Berg aan den Parallelweg haar twee jarig dochtertje Even later werd het kind in een sloot nabtJ de woning gevonden Dr Hage heeft nog REEUWIJK Voer beroep bedankt Onze oudplaata genoot ds J Zwijnenburg predikant der Ned Herv Gemeente te Noorden heeft ook voor het beroep naar Z exmond bedankt SCHOONHOVEN Minderiieidaffroep gaat wekelUka kertien De minderheidisgroep in de Ned Berv Gemeente dte tot dusver om de veertien degen in de Reinonstrantsche Kerk godsdienstoefeningen hield sal snaar Zondag na den dienst is l ekend gemaakt op veelvuldig verzoek in het vervolg lederen Zondag een godsdienstoefening l elecgen De bedoeling is den eenen Zondag döi dienst te liouden in de Remooatr Kerk en den anderen Zondag in de zaAl van den heer Muilwljk Mn den Opweg A Zondag is de eerste dienst in de zaal aan den Opweg Benoemtag Bij beschikking van den aecretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Kuituurbeschern ng is benoemd met ingang van 16 Augustus tot leeraar in vasten dienst aan de S H B S te Purmerend de heer G N Rinkel Nlenw beroep Ned Herv Gemeente Het kieacollege der Ned Berv Cïemeente heeft een elfde beroep uitgebracht in de vacature ven da J H Gunning XBzn Thana Is beroepen ds A P v d Kooy te Aalst Ds V d Kooy werd kt lOlfl gel oren en In IMl oendldsat In Zuld RbUand om 19 Maert 1942 in zijn tegenwoordige eerste en tot op heden eenige gemeente In ztjn ambt te worden bevestigd 8T0LWUK Kestenrstiefonds Zondeg werd in de Ned Herv Kerk bekend gemaakt dat de collecten ten bate van Restauratiefonds In bet eerste halfjaar van 1044 hebben opgebracht 43t Mi z det van de oudingeze tenen OTO Is ontvangen zoodat het totale bezit ven het fonds 4101 S4i is Cesiaagd Voor het mlddenstandsdtploma algemeene handelskennla slaagden Annle Mulder Bertha Noomen Conie Boogaerdt Adrie Dogterom To Dogterom P v Dam L V d Heuvel en G Verburg Ceaicert Het strijkje Onderling Genot gaf Zaterdagavond een goed geslaagd concert In de muziektent op het dorpsplein Br waren zeer veel luisteraars Pradikfeeatt Geref Gemeente Zaterdag s avonds uur student L Rljksen v n Utrecht Hoofdredacteur J O Weysters Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken r Tieter Gouda Verajllwoordelljk voor de advertentWn L AkkersdOk Rotterdam Oit geefster N V Rotterdamseh Nieuwsblad Rotterdam Htkitnpudding il een oudboUtndtche pudding di u inukt nxt hulp van W A Scbokcn i fline zoett Gronin er stroop Vraat W A Schol len t stnxqrfibriekcn Oiii het receptenboekie met d oude uroopreccpienl W A SclMlUii k STROOP Flipje de flesschentrekkerl KAn ik ze maar by V wegtrek ken de leege Ryno fleaacltenl Help ons tocb geef sa ona te rug Scböön want aange koekte bescUmmelde nescbjea en potten bezorgen onze poelmachines sopveel lastt De Be4uw € J F DE WITH makelaar taxateur landbouwkundige ▼ nact te koop LANDERUEN HUIZEN ZAKEN ENZ Bie it aan veel gelden voor Ie Hyfmiheek ook iagt ren ten Belieer administraties en aile verzekeringen Bod Straatweg 107 Gotida Telefoon 2373 HUWEUJK Stelt U prys op een gelukkig huw HW Wendt U dan tot Biyreau KUNZE Titiaanstr 48 Anwterdom Z Wij geven U gi tic alle gewenaebte inliteiingen in blaiveo enveloi t e Bezoek uitsl na voorafgaand bericht Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon KEË8JE C W BLOK J M A BLOK de Bruijn Gouda 27 Juni 1944 Burj Martenssingel 48 MSB 3S 3Saatt 56 Op 30 Juni as hopen onze Ouders S K F BAAK en M F K C BAAK Estourgie hun 2S 5ange echtvcree niging te herdenken HETTY en RIEN JULES HENRL RENÉ Gouda 28 Juni 1944 Ktyncmelksloot 22 Heden overleed tot onze diepe droefheid io zijn Heer en Heiland oiue geliefde Man en Vader de Heer PIETER JAN KOLIJN Ridded in de Orde van Oranje Nassau In den ouderdom van 70 jaar G M L M KOLIJN Outermans Grüpskerke Z H U BOUMAN Gouda 28 Juni 1944 Van Bergen IJzendoompark 13 De teraardebestelling zal plaats hebben D V 1 Juli op de Algem Begraafplaats te Grijpskerke Z otn 14 uur Juftrotiw gevraagd boven 18 jaar liefst met het vak bekend Schuttelaar Walvisstraat In klein gezin gevraagd flink jmeisje Mevrouw v d Pol Bleekeralingel 24 StoomeriJ en Ververij vraagt voor direct Itsdnifii jilfnow ts chef vrouwelijk personeel Bij gebleken geschiktheid Invordering tot directrice Br no G 5362 bureau UI dit blad B Kh dame 37 jaar zo kt oorrvsp Mt bCMh ontw heer Oeref Herv Godsd Br no G mt Inirgau van dit blacL TROUWJAPON ter overname gevraagd m 41 U tt lichtblauw kani Mej B Vogel Haven 15 Scboonhoven TE KOOP Bee Vac ttotztil er groot mod ISO pa taglerM dilp Hin i GomplMt 1 14 m lang twee pijpen tien sloepen enz ƒ Malson van Wijk Martenielogel 117 Op Kinderconlectie bedrijf kunnen ter opleiding eenige nette MEISJES geplaatst worden op gunstige arbeidsvoorwaarden Inhchlingen Ridder v Catsweg 65 te Gouda Wasserij hier ter stede bericht dat er gelegenheid Is ter opleiding te plaatsen met gunstige vooruitzichten en goed loon Zij die nadere inlichtingen wensen kunnen deze aan onderstaande adressen verkrijgen Boelekada 215 en Prins HendrIIcstraat 8 Net Dagniiisie gevraagd voor heele of halve dagen A W Piets Kerkweg 217 Waddinxveen Stoomerij en Ververij vraagt voor direct 12 MEISJES STkiJKSTERS 4 NAAISTERS KLEERMAKER PERSERS JONGENS Aanm Bleek ersiingel 24 Leiding gadiplomeerd door da Vakgroep Witwofscherij DRIE MOE PAN BAKMEEL industrie Gaat U met vacantie weer in X logeeren Dan kunt U na een jaar daar toch moeilijk weer met den zelfden vilthoed verschijnen Laat dien ouden vilthoed tijdig vervormen l Wij maken heiri onherkenbaar maar tevens zoo vlot en flatteui dat men U om Uw smaak zal bewonderen Maison JOHANNA I JIttf B is de Baltlier die brengt U het brood Een groote moder lij ne baiilterij ü doet echter meer Die maakt ook beschuit banket bonbons tiroop waieien enz Het i van Belang om Steenland alt Bakker te hebben U zoekt iets bijzonders In Bloemen of hlodende planten U Vmdi het steltif ia onze uitgezochte torleerint Bloemenmagazijn DE LELIE J V HEININaCN St AallMiiieelrMl 8 Het adres voor Bruidsbouqucttcn en Qrafkraoscn Net flink meisje ong 19 jr zoekt LEUKE VIUENDIN Br met foto onder do G 5371 bur v d blad welke op ecrewoord woidt tertiggezonden BONVRU Wist U dat we ook speciaal zijn ingericlit voor het bespuiten van aardappelvelden m bestelling grootte van bet perceel opgeven Verder alle soorten Malsplanten Biirle uitverkocht U schrijft wij komen C vaa VUet Berkenwende Boomkweekeri Tulnarchltectutir MeisJ a gevraagd voor parfmMrlefabriek Goed toon Aanmelden s morgens van 10 12 uur VAN VIXN N Oavenstraal 36 Den Haag B z a net beschaafd MEISJE eenige jaren ervaring voor kantoorof magaztjnwerkzaamheden leeftijd 19 jaar Br DO G 9372 bur v d bl r NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Tijdelijiie beperlcing van het rijwielvervoer Er wordt aan herinnerd dal het vervoer van rijwielen met treinen naar keuze van den reizigcr over afstanden van meer dan 40 km van 29 Juni t m 2 Sept 1944 wordt gestaakt a Men II verplicht blj verzending per ipoor iljn njwiet duidelijk en doelmatig van naam en adres te voorzien BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 4Ó NIEUWE MARKT 25 lUÈt Het bekende adres voor lekkere Stroopwafelen n Spaarbriel van de N C V fF WIJS MAN SP JPBI l i FM CV te t Gravenhaga is een uiterst soliede belegging I 9tt d M Jaar Qnwtte 50a ƒ lOOOi sa ƒ Btortlnf baf ƒ S p nustf KortlarbtlbetalingIsaeas TB 100 en 178 Ultkaering kas 19 te IMS hoogste MS ITM en 44S0 laagste ƒ 6M ƒ ISOO i t KU SoUditelt RQkstoeatoht Vars k Naideta inllehtlngaa mede omtrent eea vertegeawoordlging verstrekt O N av Bpaarvsr aekar l n g Zeestraat 88 s Graveohage a Q SS In drie letlco kan U oodog U sa CD nelgestelde ot cca bcsitlootc gemsaki bcbtwn Teoi U Mjtqds een moIcstvanckeriag hebt csliHco OaitrUaia lto4arlaii4MlM IMttt rMkarii4 MaatMba q sirtsnAiMtsrSMi Kstttnir lM TaL3S3tt GOEDE RISICOVERDEELING Norka vlugkokende roggevlokken een graanproduct dat U smaakt I Vraag uv winkelier Zie de practlsche recepten op het pak Quaker Oals Graanproducten N V DAT HOEKJE daar kunt U nog veel geiclliger naken aH U tusKhcn die fauteuils een staande lees of schemerlanP plaatst Er z n zooveel plekjes in huis die cztillg en decf ratlef gemaakt kunnen worden door middel vsn Sohemerlampen Wij hebbco daar een Icukt sortserlng l WILLY BRENKMA NIauwa Havan aS Er kwam eens een oude Zeerob bij me Nou wil ilc eerts wat van jou hoorea Mina zeid ie JZeekichi maakt honge rig weet Jj daar iets op Maar man zei ik Dot s gauw gazeid Ponnekoeken hwt Pan ko en Gike met Roerom Toenzei rie Dat 8 dan zoovaul ds hel ei van Columbus PANHOJjf PEJA PRODUCTEN Nog t Jen Bi beei4