Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1944

Vr üdag 30 Juni l i4 3ste Jaargang No 21585 Cbetred ct ur F TIE1XR Gouda Bureau Markt 3t teletoOD 2745 Postrekening 48400 pizonderheden over de V 1 Een soort radiograHêch bestuurd Hein vliegtuig met $ pedale raket aandrijving Van de fronten ASSÜRANTIE TÜSSCHEN PERSONEN Reeds eenige malen is in de i fe de aandacht van de bovenstaande categorie personen gevestigd op de aanmelding bi i de Bedrj jfsgroep makelaars in assurantiën assurantieb ezorgers en assurantieagenten die ingevolge het Ie Saneeringsbesluit van den secretarisgeneraal voor Bijzondere Economis ïhe Zaken vereiscfat waa om in de toekomst bij verzekeringsposten te mogen bemiddelen en daarvoor provisie te ontvangen Daarbi i is er op gewezen dat zij die de laatste toegestane aanmeldingstermün tot 1 Mei j l verzuimden van 1 Juli af op welken datum het aangehaalde besluit in voUe werking 20u treden door eigen schuld uitgescihekel zouden zün Genoemde w cretarts generaal heeft thans een beschikking uitgevaardigd waarbij nog eenige ontheffingen van het verbod voor bemiddeling eny proviiie ontvangen verleend worden met het doel blJ de invoering van het besluit in den geregelden gang van zaken zoo wemig niog Ujk storing te brengen De voornaamste zijn a Een ontheffing voor de navolgendeverzekeringsbranches levens paarden rundvee kleinvee pluimvee oogat hagel boschbrand pachtwet risico glas ziektekosten en ziekenhuï kost n verzekering alsmede de storm ver zeker ing waarbijgeen andere gebouwen dan tuinbouwwarenhulzen gedekt zl n en de transportverzekertn sovereenkomsten afgesloten op de gewijzigde voorwaarden van verzekering vaatgesteld door t Nederlandsche binnenvaartbureau en de Nederlandsche organisatie voorhet beroepsgoederenvervoer langs den wegop 9 April 1942 die tot stand komen hetatidoor het plakken van zegels op het vervoerdocument hetzij indien de ruimte voor hetplakken van deze zegels op het vervoerdocument niet voldoende is door het bezigenvan een zgn polls nota Dit beteekent dus dat het een ieder voor alsnog vrij zal laten zich daarmede bezig te houden Voor levensverzekeringen Is evenwel een afzonderlijke regeling tn bewerking zoodat eenlgen tijd een bekendmaking te verwachten is wie tot deze branche toegelaten zijn en worden b Voor de boven niet genoemdeverzekeringsbranches mag iedereentot 1 Januari 1945 nog provisie ontvangen over bestaande posteni mitsdaarover reeds eenmaal provisie betaalbaar is geweest in den tijd toen ditnog eoorloofd was Voor het overhaast overdragen van portefeuilles bestaat voot nie aange melden dus geen aanleiding Eventueele vragen over het bovenstaande kunnen gericht worden aan het secretariaat van de Bedrtjfagroep makelaars in aaeurantlën assurantiebezorgers en aasurantieagenten v d Veldestraat 12 Amsterdam tel 26147 Aasnijiliaig flL S7 jarige C van t Kaar te Koog a d Zaair werd bÜ het oversteken van den Provincialen weg door een passeerenden auto gegrepen De man is in een ziekenhuis te Zaandam opgenomen waar hlJ aan de bekomen verwondingen overleed scnen ijcpei en oooroeisK speeti a Miriju opereerende JapanscJie troepenonderdeelen zich toch meer op den Oostelijken oever op 28 Juni Hengyang de grootste vooruitgevan de Berezina In het gebied van Bobroeisk schoven luchtbasla der Amerikanen verOiftk wordt gevochten op den anderen oever overd hebben Uitbreiding van aanvallen in Normandië Zwatt Britsdie verliezen b Caen Verbitterde ahveergevechten bij Slenna Bobroeisk en MogiUf Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF roman van Joban Johanson Ooripr S6 Hab ie er wel eens aan gedacht dat voor ied ren misstap hoe grootook ver evin bestaat Als we eenseerUik en openhartijf met elkaarpraten is er misschien een weg tevinden tot een minder haide oplo6 inj We njuden uren kunnen pratenen overle xen maar wat tusschen onsstaat is onoverkomejük We zoudeneUcaar maar folt ien Kom ik kan va geten waaromzou iy het niet kunnen Ons huwelükis altiid telukkig geweest Moet datnu in één slag allemaal te niet worden eedaan Bc geloof het niet Ikverlang niet dat we i an elkaar gaan Miin liefde voor e is nog altüd evensterk en die zal niet veranderen Houd op spreek niet over onzeliefde Daar moeten we toch rekeirniet over beginnen Miin eenige vreesis dat het vreeselijke bekend zal worden en daarom is het het beste dat ikHa ook in het belang van Louise Eennieuwe omgeving nieuwe gezichtenzullen haar andere geda len geven Gerlake stonc op Alle kleur wae uit zUn gelaat weggetrokken ZUn oogen werden hard al ziln spieren spanden zich Uit zi jn heele houding sprak woeste wanJKWkfe nnart Bi opeen brak hij los in een stortvloed van woorden Je wilt niet praten Je wilt niethooren van vergeven I Al die r n dat ik voor ie heb gewerkt en dat ikvan ie heb gehouden door dik en dMn zawfen ie niet meer flc weet niet hoö ie het te weten bent gekomen maar ik moet nu wel aannonen wii weet 4at ft Victor Gerlake Houbert heb vermoord Vermoord neergeachoten Jarenlang Mb ik me moeten bedwingen en Ik heb me bedwongen maar ik weet niet of ik in ta zon zün me nog te bodwingen als Bc wear in dezelfde omstandigheden ïn veio nd mot het feit dat de viie Duitsohe ontploffende projec gn thans reeds veertien dagen onr Seitovken Zuidfinigeland en het geSd v n looiden onder storin asvuur Eïpn i eeft de miUtalre corresponSft van het DJ4 B Martm Halien jï teizonderheden over het nieuwe S e wapen voor den verren afKde V 1 Hu sohnift o a Weiiiviraar zwjjgen de officieele Quitsche instanties nog steeds doch in J jy ehibende knnjten maakt men Sdï eeniee verhelderende opmerkinJSi Vülgens deze kan men de V 1 EettWi v rfïeijjken met een i dio353ch bestuurd klein vUei2tui zonitf óecnaiiainü Een speciale raket2dfUViiU Küeft dit nieuwe 0uitsche fS Ï voor den ii shtoorlo t de groole Sheid 0e Krootte van de aaadrüSi r cht xich Oïaar den afsteuid dien tat toestel t e3trüken moet Het kan k tamelijk seker worden aanjteiOBjen dat het bereik van dit nieuwe Qoi Kho vefTdragfiDide wape i veel itifter fitrekt dan het tegenwoordige ÉotUtébied uitwerking van een enkeU V 1 U rm ZU kan noch met die van een pro M tJt het reutacntige verdragende ge ut noch m t die van vliegtulgt ommen na h t ïwaarste k UI er vergeleken worden JMgeni betrouwbare InUchUngen bestaat de MgdUkheid binnen den mantel ontplofbare U nd val oor takende uloffen t gebruiken w tengevoige zouden ook de Ëngelscha Ipteiiten iui Hi kunnen z Jn die zeggen dat putüsche vliegende bommen wanneer zj i htt doeigetiied Infilaan een zuiver brl r elfect of en aiiver brandeffect hebben üjn er ook wtw inhoud een combinatie lit ontplotbara of brand veroorzakende Totduav r he ft men nog geea kei aanknooptngapunt aangaande den aard M deze mangwla liet de vraag waar eigenUJk de 8 van het V 1 wapen liggen of het al ntet andera gesteld keu en 18 t is jfeen enkele bevestiging dat de kamvriie arsenalen van dit wapen zioh IMi de kust van Kanaal of zelfs qp frtnsche bodem bevinden Va t staat llertits dat de weg van de radiogra oh bestuurde machine over hei KMaal gaat Ook aangaande de snelle kriigt men geen concrete cijfers iCen Iaat i chta doorschemeren dat de gMliti Brltsche Jachtvliegtuigen niet kunnen muurieeren tegen do anelheld van de V 1 De vUeghoogte van het toestel schijnt ptrlgenj naar welgevallen t kunnen worMn Ingesteld Deze richt zich waarschijnlijk uaf het gewenacht ftect n l of de m cMn itljl moet neerkomen of dat het doel Mn horizontaal naderen noodzakelijk maakt De bffschletlng van Zuid Engeland K cblcd volgens een nauwkeurig plan Naar Iwt eéhljnt zijn er drie manieren waarop de Htploffonde projectielen naar hun doelen ir rd i geslingerd n l ten eerste de afzon telljke start ten tweede de erleetart of morU da militaire uitdrukking luidt d JPmamchlJige en ten derde de massale Kirt met onregelmatig tusachenpooien Op WKtenHwriardig ia ook dat de atmosferliche miUndigheden in het geheel geen rol pain UJ het gebruik van het gehetmrinnige DuttMhe wapen terwijl de afweermogelljkMd van den vijand bemoeilijkt wordt door lewotking nevel en regen waarvan het Dultsdi V 1 oommando gebruik schijnl te maken Op da doelkaarten vah het V 1 commanlo staan reeds vete zwarte knilaJeH geteekend Deze geven aan waar de totdusver In tui4 Sngeland neergekomen toestellen ge plodeerd zijn en hun vernield werk hebken verricht Ben deskundig die in nauw contact rtwrt met het V r comm mdo verkltarde dat men totnutoe slechts de WMte versnelling heeft ingeschakeld Siwedlg zal voUe kracht bevolen worden Het storingsvuur van totdusver kan inderdaad slechta beschouwd worfcn als het begin van de vergelding Bovendien staan nog andere wapens Iteited die wat de vijand tot op heden niet de V 1 heeft beleefd mwf verre jvertreffen Bovendien verluiot nog m van de ervaringen die het commando der V 1 met het toestel opwet voortdurend getbruik wordt gë Mtt tot vertïetermg van die aeheele PMPatuir v a dit eerate vèrgeldingsWaoen OmweaMiiu op luohtvaartffebied Uit Londen wordt vernomen Volgens de Montreal O a set te heeft de CtnadeeWi minister voor de Munitie Howe over W V 1 verklaard dat liet volkomen moWijk la dat dit wapeiKhet geheele luchtwtwezcn een omwentettng zal doen on rgean Het vormt wellicht de inleiding op dag waarop de geallieerde luchtvloten w thana als verouderd en aftandsch bij JJt oudroest gegooid zullen worden want Jf techniek voor de overwinning der lucht JWjnte II met dit nieuwe wapen op een nleu ip ondslag gepUatet L ndcnsche T 1 m e i spreekt over H Wrtdurend scherper wordende aanvallen JJn V 1 op Zuld n eiand en wtjat op o JplMteve uitwerking van één enkele bom f New Chronlole merkt Vernon ytlett op dat geen verstandig mensch het Wuwe DuitBche wapen onderschat natr da Britiche beHcHtendlenst meldt Zuld Kngelatid ook in den afgeloopen ht met vliegende bommen beschoten Nieuw Dultseh anti tonkkanoD A B orrMpMident van hst A N P t 23 meldt o a dat de Dultstfi legerlelJf r naar streeft de matwieele overmachttegenitanders te neutraliseeren door Wapens te ameden Na de V 1 wor teeds nieuwere en betere wapens inI et l4 dagen geleden berl tte Reuter M ever eea atouv Dut iah uitttuilEkaiioa J Duitsche pers brengt er thana een foto JvHet nieuwe wapen bestaat uit een een tge lange buis met een eenvoudig en als projectiel een soort raket welke orlen afstand ook door één man afgejy kan worden De uitwerking moet ontl d Min kfffens de huidige bepalingen aldua de y Express moeten zoodra luchtP wordt gemaakt alle brandwacht zichï PO itwi bevinden Daar echter tegen lC blj fte aanvallen met te vliegende n dit alarm vele uren aanhoudt wilnamiiter van Binnen Ia ndwhe Zaken r thana voor zorgen dat een deelLWiindwacht rusten kan terwUI de an wacht houden Normandië Interim meldt dat de verbitterde tankslag die nu 1 drie dagen ten Zuidwesten van Caen aan de beek Odon woedt gisteren la voortgezet met toegenomen felheid Onder gebruikmaking van uiterst felle onderateunlng der artillerie en onafgebroken optreden van talrijke formaUes slagvUegers gelukte het den Britten de puinen van het dorp Baron te bezetten van waar uit zïi met een deel hunner strijdkrachten naar het Zuiden mtt andere formaties naar het NoordOosten terrein trachtten te winnen De aanvallen werden echter door plaatselijke Duitsche reserve opgevangen en doeltreffend afgegrendeld De Britten moesten wederom een zeer hoogen prys betalen voor een kleine en volkomen onbelangrijke terreinwinst In het gebied van Cherbourg is de toestand niet veranderd De Dultsche steunpunten in het gebied van Cherbourg handhaven zich evenals de nesten van weerstand de steunpuntgroepen en de kustbatterijen ten Oosten n Westen van de atad Het Anr erlkaant üie opperbevel voert op het oogenbltk op het Normandische schiereiland aanzienlijke hergroepeer In gen uit Ten Noorden van St LO hebben de Amerikanen met sterke infant rlest rijd krachten die intensief geeteund werden door artillerie en slagvUegers in den loop van hedenochtend tweemaal een aanval ondernomen op de Dultache verdedlglngslnstallatles Na een verbitterde worsteling van verscheidene uren waarbij het op eenlge plaatsen ook tot gevechten met de blanke wapens kwam werden zy met zeer zware verliezen aan dooden en gewonden op hun uitgangsstellingen teruggeworpen Oostfront De A N P correspondent te Berlijn meldt o a Het roode leger la zijn offensief begonnen tegen het centrale deel van het front dat een groote naar het Oosten uitspringende bocht vormde De concentrisch op deze booht ondernomen aanvallen richtten aich in hun opzet in het bijzonder tegen de betangrljkete bolwerken van het Duitsche front niet name tegen Wltebsk Orsja Mogllef en Bobroeisk en naar men in Duitsche mtlitalre kringen aannam ts het eerste operatieve doel van de aanvallen de verovering van het belangrijke verkeerscentrum Muxsk de hoofdstad van Wit Kusland De strüd is zeer fel en het front Is over een groote breedte in beweging I e Dultachers ondernemen waar dit aU gevolg van den druk der Sovjet Russische aanvallen noodig is uitwijkbcmgingen die door plaatselijke tegenaarwallen worden afgewisaeld De Duitsene troepen In het gebied van Witebsk die zich uit de omsingeling hebben moeten bevrijden hflbt en volgens Duitsclie berichten voor het grootste de ten Zuiden van Lepel gelegen nieuwe Rtelmigen kunnen be reiken en h t Ude geldt voor d Dultid strijdkrachten ti het gebied van de eveneens prijsgegeven atad Orsja Geleidelijk beeft de strijd zich verwijderd van den Dnjepr en zich naar de Berezina verplaatst Koewei naar te Berlijn wordt verklaard nog steeds groepen Dultsche strljdkracht i aan den Dnjepr vechten tusschen Lepel en Bobroeisk speelt de strijd Htet opperbevel van de Duitsche wwerroacht maakt Donderdag bekend In Normanddë heeft de vijand zijn sterke aanvaUen tot bijna 25 km uitKebreid Bijzonder verbitterd waren de Bevechten In het gebied ten Zuid Westen van Oaen waar de vijMid in het onoveraich lelijke terrein vol tmiikgewas een smalle penetratie kon bereiken De in de avonduren ondernomen tegenaanval van Duitsche gePMïteerdie gevechtsgroepen drong de vüandeLütoe aanvalspitsen op n uiterst niatiw terrein samen De vijand leed uiterst zware verliezen aan menschen en matearieeL Alleen een pantserafdeeHng vernietigde iaarbU 53 vijandelijke tanks In diazen sector hebben zich bij de gevechten der laatste diagen die 12de S S pantsenüvisie Hitlerjugend onder bevel van Standartenführer en kolonel der Waffen S S Meyer in het bijzonder d gevechtsgroepen van den S S SturmibamnifiihTeT Olbótter biJOMii dier onoerseheiden Ten Oosten van de Ome zün herhaalde door sterke artillerie ondersteunde aanvallen van den viiand bloedig ineengestort In het gebied van Cherbourg blijven zich verscheidene van onze steunpunten tégen de vijandelijke overroaoht handhaven De haven is verwoest de ingang nog altijd veniMrd De aanvttl van vijandelijke torpedojagers op de Kanaaleilanden werden door Duitsche beveiligingsstrüdtaachten afgeslagen Ken van oiize petrouillebooten maakte daarbij het bedienend personeel van het gesoiut van een torpedoiager onschadelijk en plaatste van vlak nafotl talrijke artillerievoltreflars op het vaartuig De vi1ai 3eUike torpedolager geraakte m brand en w d na een zware ontploft ant in zinkenden toettand achtergelaten Twee eigen vaartuigen gingen tijdens het harde zecgevedit verloren Boven het landingshoold en de bezette Westelijke gébiedea werden 41 vijaadelijke vliegtuigen neergeschoten Londen Utii nu sbida twee weken onder het onot houdelilVe vuur van de V 1 f In Italië ontstonden gisteren biizonder Verbittrade gevechten in het gebied ten Zuiden en Zuid Westen van Sieaa waar de vijand geringe vorderin n kon maken Vlak ten Westen van het Trasimeensche meer behaalden onze divisies wederom een volledig fweersuoces Herhaalde met geconce nt r ew c to Intanterie en pantserstrijdkrachten ondernomen doorbraakpogingen werden hier in ïpverhten op Aen het Inmiefrant In NormaTHflf Epn DuitKïhe stonttoep gaat in emn on ver ichteIMk landstreek op verkeaHlilir tilt P K KoU Sch CJIJr c COtDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKE In het verUÏen Ligt het heien ïn t na wat worden xti van deM rivier Hier ziJn de Sovjet RuasU 9che operaties er blijkbaar op gericht de stad Bobroeisk in het Zuld i te overvleugelen om haar vervolgens door een zwenking n aar het Noorden ia te sluiten Indien dit plan zou slagen zou natuurlijk ook voor de Dultsche strijdkiachj n op den Oostelüken Berezina oever een gevaarlijke situatie ontstaan en om dit te verijdelen bieden de Ouitschers dan ook krachtlgen teget stand Naast de concentrische aanvaüeo in de richting van Minsk oefenen de SovjetRus sische strijd krach ten op den Noordelijken flank van het front in Wit RusJ nd sterkon druk uit Langs den apoorweg vaj Witetjsk naar Polozk waaruit men In Bérlijnsche militaire kringen meente te kunnen concludeeren dat zij hun plan door de Baltisèhe staten naar de Oostzee door te stoolen nog niet hebben opgegeven Voor Polozk zijn echter tot dusverre echter al hun aanvallen tot staan gebracht De ontwikkeling In het Oosten is nog In vollen gang en het is volgens Dultsche mlhuire kringen moeilijk op het oogenblik het verloop van het front aan te geven temeer daar zich In den rug van den tegendtandM nog groepen Duitsche strljdkrachtm bevinden die in de oorspronkelijke stellingen stand houden Willem de Zoete U Adm 1802 Slag tegen d Spam iaarien Mj Dover Auq 1605 Expeditie mar Sponf 160S Zeeroovtn ISII Rochelt 16 O thatu loeet ttTtjdm NeaerUmdtTê voot Europa a vrakMd Mr ue in trouiM eerbondcnticid met ktm Oult sche kamertMlm FoW OMJ Naar men weet houdt men in Duitsche militaire krine n ernstig rekening met een verdere uitbreiding van den strijd in het Oosten D bijzonder sterke troepenconcentraUes in het gebied van Kowel nvoken het mogelijk dat de Sovjet Russen zoodra de daar aan den gang zijnde operaties verder zi n gevorderd en de Pripet moerassen niet langer een beletsel voor gacottrdineerde operati ii vormen hun aanvaisero t naar het Zuiden zullen uitbreid i GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN ONTMOETING ROOSEVELTCHVRCHILL STALIN TSJANG Stockholma Tidnlagen geeft een gerucht weer volgens hetwelk Roosevelt Churchill Sbaün en Tsjang Kai Sjek in de komende weken waarschtjnlijk in de hoofdstad der Ver Staten een ontmoeting aouden hebben om de intematlooale organisatie van na den oorkig te bespreken DEWET CANDIDAAT DER REPUBLIKEINEN De gouverneur van New York Thomaa Dewey is op het republlkeineche nationale concent In Chicago Woensdag benoemd tot repblikemsch candidiaat voor tiet presidentschap Dewey kreeg alle stemmen met uitzondering van één stem Ue uitgebracht werd op generaal Mac Arthur De Brltsche beri ditenjdien9t nieldt nader dat Thomas Dewey zün verkiezing heeft aanvaard In een rede zeide Dewey dat hij de verklaring der republikeinsche partU betreffendt een verantwoordelijke deelneming der Vèreenigide Staten aan een intranatlonale veillf etdaorganisatle steunt DE FIN8CHE REGEERING In Dultsche noHtteke kringen neemt men naar t A N P ült Berlijn meldt een uiterst gereserveerde houding aan ten aandien vaa de geruchten over binnenlands politieke verandningen la Finland In tte Willielmstrasee wordt er Of gewezen dëc er reedp lang sprake was van een mogelijke wijziging in het kabinet dat echter tot dusverre geen t eskilt schijnt te zijn genomen Japasmere veroveren Bengyukg Het Japanstdie hoofdkwartier meldt dat de in den sector van Hoenan In Mldden China Zu ook gil V dcWiahw tn voor de toefconut van Uw Volk en meldt ü all i u tlUeer btf de KrieBtnurtne Aanmelding itoot open eoor lederen Vec Tiana van I1 ti iaar en kan getchleden btf de Martneanna itnutelle Wen Zweigstelle ieder aflde te Utrecht alle Haten en Orte commondanluren en 6ij de W ben ellen der WafietuS S alwaar tevena alle geweneebte InUcbtincen worden verttrefct J Militairisme maat schappü huweiyk en Beweging REDE VAN DEN LEIDCft VOOR VROUWEN In de KTOote zaal van Odeon te Ro r terdam heeft Mussert isicrmidda2 tol familieleden van Frcmtstrijders N S K K maninen en Oostlandboeren en ieden van de N S V O esproken over de vrouw ten opzichte van het militairisme de maatsohapDii het huweUvk en de Beweginjj Vooral de vrouw tudens het Marxisme was het die omdat haar oordeel meer gebaaeerd waa op het gevoel na 1918 Nederland wilde ontwapenen Niemand van on wenacht oorlog maar h t is een verschynse dat we niet in de hand hebben De natuur ia strijd Wanneer de mensch geen leven van strijd meer heeft heeft hij neen leven meer korten afstand uiteengeslagen waarM een aantal vijandelijke tanks wead stukgesolvoten Een plaatselijke pen tratie werd afgegrendeld Bü de zware afweergevechten in dezen sector hebben zich de eerste valschermjagersdivisie onder luitenant generaal Heid rich en de 334 te divisie infanterie onder generaalmajoor Böhlke door bijzondere dapperheid en standvastigheid onderscheiden In den centralen sector van t Oostelijke front hebt en de bolsjewiekenin het verlof van den verbitterdenafweerslag op eenige plaatsen verderterrein gewonnen De garaizoenen van Bobroeisk en Mogdlef boden den met overmachtige strijdkrachten aanstor menden vijand feilen tegenstand Oo telük van den midden en bovenloopvan de Berezina alsmede ten Zuidenven Polozk duren ée zwaire gevechtenmet de opdringende bolsjewiekenvoort Ten Zuid Oosten van Polozkzijn nieuwe vijandelijke aanvallen metverliezen voor de bolsjewieken mislukt Bij de gevechten ten ZuidOostenvan Plieskau heeft zich dB Oost Pruisische 121ste divisie infanterie onderbevel van kolonel Löhr voortreffelijk geweerd FormaiMee slagvliegers mengdi n rich doeltreffend in d gevechtente knd en brachten dien vijand zwareverliezen toe aan menschen en materieel Een ftHTnatie lichte Ouitsctie enFinsche reestrijdkrachten Ijeschoot inde Finsche Golf Sovjet Ruesische ba teriJstelHngen op het eiland Narwil enbracht een viiandeluk bewakingsvaartuig tot zinken j Een formatie Amerikaansdie uom menwerpers deed gisteren een aanvaJ op het stadagebie l van Boeikarest Duitsche en RoemeenstSie Jagers haalden 12 vijandelijke vUegtuigeni waaronder tien viermotoriige bommenwerpers omlaag Fomiaties Amen aansciie hommenwerpens ondernamen gisterochtend een terreunaanval od te stad SMirbrücketl Des nadhtt wierpen efdcele Bnibche vHegtuteen bommte op t Riln lairasdh Westfaalsctie ee bie l en op liet gebied van Saafbrücken Aan ée hand van de gesdiiedenis Rins spr a hoezeer de oorlog die er ajtiid geweest is en er altijd ral blijven van karakter veranderd is Noodig is dat de volken van Europa leei en dat zii familie van elkander zijn en ophouden tegen elkaar te vechten Hadden aan de grenzen van Europa 50 millioen toldaten gestaan zouden dan Engeland of Rusland of Amerika den oorlog verklaard hebben Wanneer oas volk geen soldaten meer zou opleveren zou niemand dit volk meer overleind kunnen zetten Want de waarde van een fvolk ligt in zijn strijdbaarheid Hadden onze weerbare mannen allen aan het front geslaan dan rouden de anderen niet in Duitschland behoeven te werken maar hadden zU hier san den arbeid kunnen blijven Mussert iH ak vervolgens over de opkomst van het vrouwenkiesrecht en de voor en nadeelen daarvan Het is goed dat d vrouw In d keuken staat maar volgens het natlonaal socialisme Is iiaar belangrijke taak voortbrengster en opvoedster van de kinderen te zijn hoedster van de goede zeden v n de volkswaarden en van de beachavlng De gezinnen vormen de cellen waaruit de geheele maatschappij ia opgebouwd Er moet dan ook een dag in de week zijn bij voorkeur de Zondag waa rop de man niet aan het gezin onttrokken wordt Na den oorlog sullen er milUo i n jonge mannen afwezig lijn gevallen In den strtjd Het recht op d kinderen zal dan een vraagstuk worden zoo moeilijk dat spr daarvoor thans nog geen oiriossing aan da hand wil doen Het geloof de noodzakelijkheid en hetgoed recht der beweging is in de vrouwenzeer sterk verankerd Degenen onder devrouwen die misschien moedeloos worden inden laatsten tijd wees Mussert op het voorbeeld van de geallieerden die in de eerstejaren van den oorlog tjen er geen hoopmeer scheen te zUn ook den moed niet tieten zakken Zou ons geloof dan minder vastzijn N Spr besloot Europa zal niet vemtetiRd worden Na deze donkere tijd komt het nieuwe licht omhoog Voor de rede van Mussert sprak de landelijk leidster van de N S V O mej Couzy van hart tot hart tot de vrouwen haar Iets willende meegere n zooals itj zeide waardoor zij In deee moeilijke ttjden sterker komen te staan BEPERKINO VAN HET REIZIGERSVERKEER BU DE SPOORWEGEN Naar wij Tememen is binnenkort een beperictor vsn het relslgvnrerkeer te verwachten PRUSREGELING IN DEN METAALWARENHANDEL Door vooi cahriftefl van den Gemachtigde voor de Prijzen gepubliceerd inde NederUnddche Staatacourant van 30 Juni 1944 is een prÜtregeling in denmetaalwarenhandel tot stand gekome n die op Maandag 31 JcdJTa s in werking treedt Voor den verkoop doof de verschalende categorieën haadelaren is een margeregeling vastgesteld waarvan dehoofdfactoren de proc afcueele opslagen op den inkoopsp Viijn Terwijl art 7 van het voorsehim a jiewyd aan de omschrijving van hetrfteemonder inkoopsprtis wordt verstaan iün pi de bijlagen de opslagpercentage voor een groote verscheideJnheid TOi artikelen opgenomen Daarnaast beoogt een administratievoorschrift dat eveneens öp 31 Juli a s in werking treedt de prü encontrole in den metaalwarenhandel Ie vereenvoudigen De artikelen waarvüi ln deze voorschriften aprake is zÜn te rekenen wider grovte yaerwaren gereedschappen I an d bouwijM eedtchappen bouwartikelenlen beSianeers en meubelmakersfoumttuMn en klehie tjrerweren Nadere bUxonderlieden zullen te relerener ttfa bekend icemaakt worden flniien slaan venehiUende uavallea af Het rinsche weermachtsberloht vui Jiterou vermeld o e In het WeetelUlie deel vul d KarellKhe landengte wu de vtleiulelijjn druk het sterkst tusschen JSuomeiivedenpohje en Tau In ononderbroken harde gevechten sloegen on troepen versclwldene anvellen tt De heen en weer golvende gevechten waarbij de vyand met groote verliezen slechts piaat eUJke successen behaalde duren nof voort Ten Noorden vsn HelnioW en Aeyraepaeae werden de telkens weer herhaalde vijandelijke aanvallen afgeslagen Ook werden aan de Vuokscn pogingen om deze te passeeren afgeslagen Op de landengte van Aunus vM de vijand bij Vltele na aftilIeFievoorberetdlnf aan Het gelukte hem op een pleats onze stel üngen bliuiea t dringen doch In een tegeiu aanvsl werd hij er weder uitgeworpen Ver der naar het Oosten viel de vüand met stemt van pantserwagens onze stellingen ssn la harde gerechten werden totdusver 7 panserwagens veniletlgd Op de landengte vsn Maasellkse plaatselijke afweergevechten tegen den vüsnd die met geringe strijdkrachten aanviel Asn den oever van het Onegs meer werd M de distancieerlngsbeweglogea vaa onas tioepea Kontuphja prijs gageven Tetefoonwt xigiiig V V D De Nederland sMie Vokflctiemt verzoekt one t melden dat het hooffücaatoor van den N V D te Nijmegen Gerard Noodtstraat 17 met ingang van heden telefo lech utWuftend te berelkéh i onder nummer Z0M6 4 Det ttjnen Alle ttiuie geldrade aumro i n dan vervftlJen l gen bomrncnweTT ers alsmede Dultsche duUnommenwerpers en jachtkruiser ondernamen de lastüte 24 uur talrijke succesvolle asnesHen op vijsndelfjke doelen In het eïtled van Tall Finsche en Duitsche Jacers en luchtdoelartlQerie sohoten twee wearneiriingahaUons en In totaal 61 vijandelijke vliegtuigen neer Prj S cent per nummer FrQs abonnement betorgkring G ud p kw ƒ 2 36 p m ƒ 78 p w 0 1 Bulten Gouds p w f 0 1 Vnnco per past p kw Ml p m ƒ 1 81 DISTRIBUTIENIEVWS BONAANWIJZINGEN Generator anthntciet en tnrf Van 1 tot en met 31 Juli IM4 geeft elk der met de woorden generator an thraciet een en dertigste periode gemerkte boimeft recht op het koopen van 1 hectoliter unax 7S kg anthractetnootjes 4 of 9 Gedurende hetzelfde ttj sk geeft elk der mei de woor den generatorturf een en dertigste periode gemerkte bonnen recht oP het koopen van 50 stuks baggerlurf Persgas Van 1 Juii tot en met 31 Augustus 1944 geeft e k der met peragas JuliAugus lus gemerkte bonnen recht op het koopen van het aantal eenheden persgas dat over eenkomt met het op die bonnen aangegev A aantal Kaarsen De met 60 verlichting en 70 verlichting gemerkte bonnen der petroleumkaarten respectievelijk S 121 en S 221 geven van 1 Juli 1944 af tot nader te bepaten datum recht op het koopen van 1 rantsoen kaaisea 300 gram Losse bonnen voor motorbrandstof Zy die la het bezit zltn van eoi geldige machtiging voor motorbrandstof ontvingen tot dusverre tegen inlevering van deze machtigingen van de diatrlbutiediensten vergunningen met coupons Van 1 J u 1 i 1944 af worden in plaats van deze vergunningen met coupons losse bonnen voor motorbrand stof In omloop gebracht ter waarde van i en van S liter Deze bonnen hebben een geldigheidsduur van één maand en dragen een periodeopdruk Juli 1944 la 49e periode Augustus 1944 is 50e periode enz benevens den letter A of B De distributiediensten reiken van 1 JuU 1944 af aan rechthebbenden wier namen op de machtiging zijn Ingevuld tegen Innemintf van bovengenoemde machtigiiig en losae bonnen uit voor de helft van de op de ingeleverde machtiging vermelde hoeve heid Abonnen en voor de andere helft B bonnen Voor de maand Juli 1944 zijn geldig de A en B bon nen van de 49ste periode Brandstoffen voor kookdoeleindeo Van 1 J u 1 i 1944 tot en met 31 Augustus 1944 geeft de bon 23 K F van de kookkaart U 405 recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen met uitzondcilng van fahrlek ïlurf De verbruikers zullen met de op dezen bon aan te schaffen brandstoffen één maand moeten toekomen daar het in de bedoeUnf ligt op 1 Augustus a 8 een vierden bon na de kaart oU 405 aan te wUzen Honden en kattenbrood Van 1 tot en met 31 Juli 44 worden op boa no 13 van de distributiekaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld aia op den bon voor de afgeloop periode Op bon no 13 van de distributietoaart voor kattenbrood groep K wordt voor dezelfde periode U j kg kattenbrood beschikbaar gestekt Na 21 Juli 44 is bon no 13 ongeldig Voorl aeUc Hfd Uap uelilbcadMnMNI Tcckcalngi Studio Arend Mcycc kwam te staan J wilt nieta weten ie wilt niet hooren maar je moet naar me luisteren Hii als ie dan no bil j idee bliift dan vooruit maarl Mevrouw Gerlake was opgestaan wilde de kamer verlaten maar haar man dwong haar weer op den stoel plaats te nemen en hü vervolgde met telkens overslaande stem zun bekentenis Om je de iuiste toedraciit te laten zien moet ik teruggaan tot vóór ons huwelük Je weet dat ifc vóór dien tijd een jaar of drie in DuitacUand heb dxxjrgcbracht om als volontair in verschillende bedrUven te werken en me verder te bekwamen Ik moet je iets bekennen uit dien tüd ieti dat ik nooit voor me zelf had moeten houden maar het is nu eenmaal zoo Hc leerde daar een meisje kennen dat me totaal in beslag nam Ze was niet kwaad ze was doodeenvoudis verliefd zooals ikzelf Maar iets andera is dat d familie dadeliik alles in het werk stelde om het tot een huweUjk te doen komen Ze iagen ma aan voor een rüken student en ik zelf liet ze in dien waan Men zag tegen me op en in een roM van iongensachtig romantisme ben ik daar getrouwd geweest zonder dat iemand van mijn familie hier het wisL behalve oom Bernard die miia vooao was geweest en die me de gelegenheid had gegeven naar Duitschland te gaan Aan hem heb ik het naderfi id verteld maar hü he t het eheim koit daar a mee in het waf genomen Mevrouw Oerlake z it rossloos op haar stoel en staarde pet Wwd oven oogen haar man asn Woirdt vwvolgd WANNEER VERDUISTEHEhK Tol 1 JuU moei rerMMerd worden Tsn ttM tot S it nar M Juii HaU o 15 35 t ker ZM ItfJ Maan op 16 44 ondsr tM Jnli Maan op 17 67 onder 3 01