Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1944

GOUDSCHE COUBANT rt aandag 3 JuH 1944 Ijjle Jaargang fto 81587 j acteur F TIETEB Gouda l u Markt 81 telefoon 2745 PMtrekeniDg 10 NIEUWSBLAt VOOR GOUDA EN OMSTREKEN T irde strijd bij Caen en St Ld Sterfee druk der boUjewisttn in den Centralen sector Zwaar vergeldingsvaur op Londen De bm oefittiie4d van den retAbr Ejerrife tr van s Öravenboge heiurdenuig tot regeling van de gvmnasia adngevuld met eene bepailn welke de lerarenverpl i ht btnnen en buiten d schoolurenwerkzca nheden t Ti errlchtBn die hun doorden rector worden opgedragen en dte naarhet oordeel van den rector nood akerMK ynIn bet belana van de chooltuclit van devorming der leei linden of van dfen goedenrang vaa bet onderwas in de schoo Del Gcraren Tim bevoegd tegen deze opdrachten van m rector besparen In te ba igenbil den wafitioiHler ven onderwij dl daaropeen bésliMlttf n nv He Indienen iwn bezwarcm achart de verplichting tot het ftevenvan uitvoering aan de opdratmt van denrector niet op j aan de kiut vaa het KuhulI ten mUncnveger ver pj bunker om met de naer whepen tor flottüje te gftaa n tn h t mvMte fc iied P K WeüUuuf H K St J Kt hi mi ii tup üBiMi cflt if p i x e 1 ia fc a T uU K hoven gevecht p st meet een rupsbajidwagen van de Divisie Gnwwlevtschland deor een diepen met modder gevuiden kuil rtJden matr ook deze hindernis wordt jgfetiomen iPJC Plellfer H H St SAN I JBr ruHl Mil IWVM ht j jj n viK in d nd A ittCT egl ten tn nw eer b Met Gou PlWOI a So iddeleB rouuwft J TBI3 ut l t aakii Zondag bekend i rt pi netratieiSebied ten Zuld var Caen heeft de ICRenstan in dü ir r a il 8inRen na uiterst ttommtlvuur van artillerie gis m dt middaguren hervat Alle itoi ziin daar mislukt evenals Sooiten van St Lo Formaties iu ers hebben ook gisteren de mi on den grond met succes nd Uv den nacht hebben TO gtveditsvliegcis vuandeluke ïralre van schepen vooor het oüld aangevallen Zware gen werden waargenomen Srechcidene zuiveringsacties in pjBieha gebied zun 80 terroristen 1 vergetdlnglv uur l tt op rtal e lag 1 t zwaartepunt der lUlijki aanvallen in den Weste kustsector en in het gebied ten ten van Volterra Qnze troepen A jich hier onder den sterken llfken druk op den Cecina gedistancieerd Ook ten Zuid vw Volterra kon de vijand het Noorden terrein winnen In jjied van Siena eui ten Westen list Tiaïimeensohe meer heibben dappere divmes alle vyandeliike en onder ware verliezen voor legen ta nder af geslagen £ cn luk bataillon ên 29 tanks wer rnietigd het Centrale OosteUike front on e dappere divisies den met chiigen tnidkrachten aanval CTbolsjewieken ook vetder hardveizet oboden In het gebied joetsk hebben de bolsjewitken i M 7Wdre gevechten terrein kuuWBinen De plaats werd opgebrni Bm Ossipowrtsi hebben onze aen hun stellingen gehandhaafd Jiwver alle vUaindeIi ke aanvallen jWvechlsgroepen uit het gebied iwbroeisk habben zich een weg Hd naar onze voornaamste strndfeten Aan den middenloop van sina ziin zware gevechten aan j gan g met de onafgebroken aanKlde bolf iewieken In het gebied Westen van Polotsk duurt de ideUlke druk voort Ten Zuid n en Zuiden van Polotsk zun fte vuiatideUilke aanvallen afge of tl erendelstellmgen opgelden Slagvliegers habben voorlpmi nig grepen m de gevechten op ki droni on den vuand zware veritm toegebracht In het hooge Noorden zun in den lliiidslaksnsector verscheidene door litttkt aiUllene ondersteunde aanvalIlm itT bolsiewieken m harde bosch i hten onder ware verliezen voor i n vmnd afgeslagen I b den afgpioopen nacht nebben af l 4 rli ke Britsche storingsvliegtui t mbomirun geworpen m hel Runsch faalMihe geibied BE VEBUeZEN VAN BB INVASIEVLOOT iMopperbevel van de Duitsche weermacht Mil Zileidag in tc M 4t Nooid Wcalpunt van het scWerlüiad ttierbouiig a Lt u onze zwajck btiijdWCftten op een nauw gebied aamengedion P bun vetbittterden tegenstand tegen de mufclUke overmacht voort Tot ta t laatst b Hftjdend tiracUten zU den tegenstander loixWBre verheien toe TiB Oosten van de Ome ondernam de rt M voucheidene verg e£3che aanvallen pillt penetialiLgebled ten Zuid Webten van w v Wofd de tegenstander m de verdodiiV ge iie en 11 beperkte hy ztch tot pMtüIljke veikenningsaauvallea dl voor jMt afgrendeIni fronten Ineen stoitten yw tegfnaanvalleu van het Zuld Westen w Imnen aan wvertiUden vaa de Odon gWRks Iaat verzet en ateik vyandelyk prarlevuur vooial van zee uit Jftngzaam PW te leln Ten Noord Oosten van St jtoicii Ajuerikaansche troepen gesteund w kratiUljie arttUerle pantber en lucht lUen lot den aanval over Zij werden in l coiicnitieordo afweervuur met gro te verlieien algejlagen 19 vijandelij wagcnjj werd n vernietigd luchtniattit ondersteunde met sterke Wvliegtuijr foijyiies de gevetrUten van het Pr tn het nRBi andt h0 Ibndln shoofdrf gno het laii fUfthooCd en de bezette gePu in het Vntwn werden 23 vijandelijke tuigen wa Mftder 15 viermotorïge bom Iwrpcrs ten val gebracht Luitenant awik ZugTüiirer bij een pantseiregiment ♦ n Westelijken vleugel van het g 4Muche tront vlei de vijand van de kust paan het 1 ratlm nisch meer met gecon I Jtïterde Infanterie eh pantserstrUdkrachISv rdei aan In gevechten die bizonder I SL verUewn gelukte het der 1 2f i kuMsector en In het geWed I g aalden van Siena verder op te dringen I S S h n duren hier met onverminderde W ia voort li e Adnatijche Zee bracht luchldoel 2 i aan boord van een Duttach toomÏÏ i iJsiKlelSke motortorpedolKïOt tot ih n centralsa aector van het OoatelMke I CL e treepen nog steeita m e i J2 fweeralrtM verwikkeld I e tad ÏJ worden atMatgefveehteii gele erd I SmJS gebied van Osslpowiml en by I jnw vinden vrU sterke door pantaeiondersteunde aanvallen der liolsjePlaats Aan den bovenloop van de alsmede ten Westen en Zuid iJ Polo werden de vijendelijke lea in ha de gevechten opgevangen it alweergei echten kwamen eskaders I slSgvUegtuigen met goed resu laat belde ZIJ brachten den vijand liloédige en materieele verliezen toe mg vaartuigen der marine brachten WWll in de Fintihe GoU bij het elUnd NarrI drie aanvallende Sorjetftuseische motortorpedol ootea tot zinken en brachten gevan nen binnen £ cn sterke formatie Amenkaansche l ommenwerpers wierp gisteren verspreid bommen in het Hongaarsche gebied ttuitsche eh liungaarsche jagers schoïen 13 vilandelljke vliegtuigen waaronder 12 viermotorïge bommenwerptrs neer Enkele Bntache vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen in hef RijnlandachWestfaalsche gebied In den stnid tegen de vnandeUiike invasievloot en de ravitailleeritvg over aee brachten luchtmacht marine en kustbatteiruen v m het leger en de ma Kne m de maand Jum 51 vracht en tnansportschepen va n tezamen 312 600 brt tot ziniken 56 andere tohepen van tezamen 328 000 bï t alsmede talnrke Meinere transiwrtvaartuigen en lan£Un sboaten £ werden t n deele zwaai besohadud Aian viiarvdeUilke oorlogs M pen werden 2 zware en 3 lichte kruisers 22 torpedoiagers 15 motor toirpedotiooten 1 duikboot 3 landmigs booten en 1 bcwaikmgavaartuig tot zinken gebnacht Versoneidene slae ohepen waaronder 1 sohip van de Jlelson klasse 21 knusers 22 ton CK j gers 26 8t eciale landmgsMÏiepeii en 12 motortórpedobooten werden door bom torpedoen artillertetieffeiis zwaar besoluHhigd Aangenomen kan Worden dat een deel v i deze schepen vernietigd zun De viianidelyke aolieepsv erliezen wonden door m in tretfeis nog gnooter BET LAGERHUIS WIL INGELICHT worden Uit Londen wordt gemeld Een aantal Bntsdhe Lagemuisleden heeft vóór de eerste maal Sedert het begm der V 1 aanvallen iin het Lagerhuis eeischt dat de regeenng minder zwijgzaam in de e aangelegenheid zal ziuï Volgens de Daily Hei aid wilde de conservatitf Sir Wiomas Moore weten of de minister van binnenlandsche zaken Moirison met toch mis achien wekeluks verliesciifers en samenvattingen vain het aantal dooden en ewonden sedert den aanvan der aanvallen wilde mededeelen llwrison antwoordde dat hu in zulke gevallen steeds m overweging moet nemen of men den vuand niet S6 voor hem nuttige inlichting geeft Hu zou er echter nog eens over denken De conservatief Hugh O Neil zeide da rop dat het toch een volkomen onjuislen indruk zou geven wanneer men thans jjeen verliesciifers bekend maakte terwtil men tot duster maan deUlks het antal slachtoffers gepu blioeerd heelt dat dot luchtaanvaUen 18 gevallen Het publiek 70u daar vooral de conclusie uit kunnen trekken dat de toMl j jL HMIti was Morrison aanvaarSSw aif beiwaar en zeide nogmaals er ovot te zullen den ken De Daily Herald besluit dat men de geheele aangelegenheid voorloopif b elt laten rusten maar dat zich bii het publiek steeds meer het gevoel vestigt dat wen ie ehejmzmiii heid werdnilt KORIE BSRICHTEN Da strQd In ie Pacific In Tokio wordt verklaard zoo meldt het weekoverzicht van het DNB onntrent den toestand in OostAzië dat de verUezen die de vijand geleden hteft in de wateren van de Marianen en m t name in den strijd om het eiland Saipan nog geen beslissend karakter dragen oodat op nieuwe hevige Igevechten gerekend moet worden Van Japansche militaire Hide wordt daarbij onderstreept dat de vyandeiljke vloot door de landing van sterke strydicrachten op Saopan in deze wa teren gebonden is en niet naar Pearl Harbor kan ferugkeeren wanneer zi haar gelande ttoepen met aan hun lot Vil ovei laten In de drie weken na de eerste landing op Saipon tot 30 Juni hebhen volgens Tokio de Amerikanen in het gebied der Marianen 35 oorlogsschepen verloren o m zeer rware enheden 13 transportschepen en ongeveer TW vliegtuigen BU de in den grond geboorde schepen zijn twee moderne slagachepon twee vliegkampschepen en vier torpedobootjagers terwijl nog Vijf vliegkampschepen en verder genoemde eenjieden of vrei tot zinken gebracht of zeer zwaar beschadigd zijn ent bet ViDMli weermacbtabericht In het Finsche weermachtabeficht van gisteren wordt o a g egd lp de richting van Auntls heeft de vtjand verder aangevallen met steike strijdkrach ten en met steun van formaties vliegtuigen tn tanks in het gebied tU8± chen Rajakontu en Teru Onae troepen boden tasuïn tegentand en brachten den vijand groote verliezen toe De vijand slaagde erUi eeni terrein te winnen Talrijke tanks werden vernietigd Teru werd opgegeven In de riohing van Maaselkae leverden onze troepen ook verder taaie gervechwn bij Juustlaervl en Muïuaervl In de richting van Kukajaervl heeft de vijand met ondersteuning van fel artillerievuur met afdeelmgen die ongeveer twee batalllons sterk wa en onze stellingen aangevallen De aanval werd door tegenaanvallen en het vuur onzer troepen afgeslagen leta verder naar het Noorden werd eveneens d aanval van een vijandelijke compagnie op een onzer ateimpunten afgecïlagen Een landlng giitg der vijanden op het Hand Telkari in iJe monding der baai van Vilpurl l mi ukt Elkanloot voor DoUmaiin en Von undsttt De rOhrec heeft het elkknloot bit fiël ridderkrui van het IJzeren Kniia verleend aan den opperbevelhebber van het zevende leger Generaal obeist Friedrich Dollmann als posthume ondersclMidlng en aan den opperbevelhebber West generaalveldmaarschaUt Gerd von Bupdstedt De toestand In China De Manchester Guardian schrijft dat Japan aan het landfront in Chiru overwinningen van groota beteekcnis behaalt China moet een zeer zware vuurproe f ondergaaiL Zyn machtige bondgenooten zön machteloos als het er o n gaat onverwQld op groqte schaal hujp te verleenen Finland en de oorlog De Finsche mmistcr presxdent Lm komies heeft KistermiddaR een rede gehouden waatnn hi i de positie van het land en de houding van de reReenng heeft belicht De gevechten na een pauze van niim twee jaar waren de laatste vier weken ongekend zwaar Als Finland zou capiluleeren zou het een vrede edicteerd worden die zelfs met de allerelementairste rechten vatt het Finsche volk geen rekening zou houden Als nieuwe mannen de regeermg zouden vormen zou dat toch geen verandering brengen m de vredes voorwaard en Bu zyn stryd legen den veel sterkeren aanvaller heeft Finland hulp gezocht daar waar Het die krngen kon bu Duitschland Finland Js vast besloten ah Duitschlands tvapenbroeder oorlog tegen de Sovjetunie te voeren Dit bet eekent echter met dat Finland geen baa meer in eigen huis zou znn zpoals ix osaardige buiten landsche stemmen beweren Op grond daarvan zyn ook de sociaal democratische ministers op hun post gebleven Helaas liebben de Vereen Staten de betrekkingen miet Finland verbroken De troost bhift dat tiidens den wmteroorlog de Ver Staten evenals Engeland ons recht erkend hebben ons te verdedigen teigen den a nval uit het Oosten die ons nationale bestaan bediei ïde a dat zii ons zeUs opriepen ons niet over te gev n Elke Fin heeft de innerlijke overtuiging dat de oorlog dien wy thans voere orecies van denzelfden aard Is als de eeivoUe striid van den wmteroorlog Wn heibbon slechts eén driifveer Finland en het Fmsche volk voor den ondergang te ft e aren Alle andere belangen moeten daarvoor wnken Finland is ean democratisdi land Wil waken geen jota van de van oudsher overgeleverde en in onzen bodem diepgewortelde democratische orde af Deze orde verdedigen wi m den striid dien de viiand ons heeft opgedrongen Wu znn en blyven baas ïn eigen Jiuis Zware beproe mgen staan onsne wachten Maar wii aanvaarden die als vrije mannen zonder vrees in het volledige bewustzijn vaa onze veriantwoordeliikheid voor de toekorast M Duitsche standpunt De diplo natieke coriespoodcnt van hetDNB Skgfned Hom merkt op dat d rede vau den Flnschen n iliilgterTpre i dent fejaarheld biengt in de DuilsfehrFïlBsche betrekking n Zij kan aldus Word s aamttiReyat emeuitichappiigjke atrljd téi de ge nieen chappelfjke overwinning De strUd a Flnlend krjjgt hiffdoor e a bizonder kenmei k Men i tm hem Biet meer beschouwen als een g isoIeerden Qorlof dl alleen ton aanzien van hei tisdHfp samenvalt met de woratehng van Enropa maw moet hem Dat het politieke fundament van deze lot gemeenschap ïn geen enkel opzicht de politieke structuur van Finland aaatast en elke jnmenglng In de Finsche btonenlandsche aangelegenheden uitsluit Is van Duitsche zijde reeds naar voren gebracht OJËNERALOBËRST DIETL t Generalobeibt Dletl ib blijken een mede deellng uit net hoofdkwartier van d ft Fuhrer op 3 Juni j 1 bij een vtlegonseluJk om het leven gekomen In t n dagoider ven den PUhrer ter legenheid van den dood van Genei aaloberst Dietl wordt oi Wzegd Ala vooitief eiyk soldaat in den sti d om het nat soc alistische GrootDuitschland heeft Generajoberst Dietl iich vooral m den strud oir Noorweteen én F nland onderscheiden en zUn mannen vart de eene overwlxuung i aar de andere geleid Onvergetel k tal zijn btrijd om Narvik blijven tegen de sterkste overmacht van den vijand en in de hardste omstandigheden Op 19 Juni 1940 werd hen als eersten soldaat der Duitsciie weermacht het eikenloof bü het nddorkruls van het IJzeren Rrui verleend Zijn naam zal voort levtn in zijn ftere bcgit ger en bovendi i vel bonden zijn met d ien van de dappeiv Finsche tKmdgenooten Hij zal gelden als symbool van deze wapenbroederscbap Ali huldig ing vogTf xtia vooitdusead heldnafti opt eden verleen Ik den Generaloberst Dtea het eikenloof met zwaarden b4 het odderkruis van het IJTcren kruis Zaterdag heeft te Berlijn een ofïicieele staats5 ïecntigheid jylaats gehad waarin Generalobeist Dietl ia herdacht General Gisterochtend la het stoffelük oveischotvan GeneraloberM Dietl op het Nordfriedhoxbijgezet P DE POSITIE VAN ROME In het Vaticaan heerscht groote bezorgd held doordat de Geallieerden zijn begonnen Rome in steeds toenemende mate te gebrutken ala ravltatlleeringscentrura voor hull troepen De kardinaal staatssecretaris zott volgens een bericht uit Lissabon het geallieerde opperbevel er op gewezi hebben dat Eisenhower zoowel alb Churchill en Roo sevelt beloofd hadden Rome niet tot militair steunpunt t maken Vitvaartdiensrt voor Henrtol Xu aanwezigheid van dfe hooge Fransche en Duitsche autoriteiten heeft SCaterdag in de Notre Dame te ParijS de uitvaartdienat plaats gehad voor den vermoorden eersten Franschen propagandamlnister Philippe Henriot De rouwpleohtlgheld werd verricht door kardinaal Suhfird aartsbisschop van Parijs Behalva mevrouw Henriot waren aanwezig LaVal en alle te Parijs aanwezige mtnlsten De Chdneesclw comimuntetMi en TiJatiff Kal SJek Tusschen de comnnunlstrecho partQ in Chma en maarsf alk T ang Kal Sjek is een volledige overei istemming tot stand gekomen Zet Turfcsche dorpffio door aardbevlBC verwoest In westelijk Anatolië vooral in de omgevine van het stadje Gedlz komen do laatste dagen weer aarctechokken voor Tot dusver ztin 7 dorpen volkomen verwoest De krfjgs ver richtingen in Chüik I e Japanners hebben hun langverwacht offensief uit Kanton naar het Noorden geopend ten einde een vereeniging te bewerkstelllgeift met de naar het Zuiden naar de Kankau Kanton spoor ijh opdrukkende troepen BiHMtttOHd WEER EEN PERSONENTREIN BESCHOTEN TUt dooden VrijdaKmlddag is een personentrein in het Noorden van het land door twee vliegtuigen beichoten Hierdoor werden vnf personen gedood terwijl zeven zwaargewonden in een ziekenhuis moesten worden opgenomen liEPERKING SPOORWEG VERKEER In aansluiting op het desbetneffende bericht dat wn Vrlidag publiceerden deelt men ons thans mede dat welis waar bezuungmgfimaaliregclen m overweging wonden Benamen die eenige beperliing in het aantal reizigerstreinen zullen kunnen brengen maar daarbii zdl ernstig rekening worden gehouden mtt het zatoenveWteer en het verdere noodizakeUfkc reizigersviïrkeei Zooals in dergelmke gevallen steeds 15 geschied zal djf t t tildig aan hetpubliek ter k uiiil worden gebraohi gtuGEtio Aantal oESiOOBTÉN Uit ie laatst versohenen bevolkingsstatistiek epublicetjrd in het Maandblad van het Centraal bureau voor de Statistiek bUikt dat van Januari tot en met Novemlier 1943 het aantal geiborenen m Nederland bedroeg 190 840 Hetzelfde tndvak in het jaar daarvoor teeft 174 704 eebporten te zien hetgeen dus voor 1943 meerr is 16 136 I degedeeld kan nog worden dat het voarlooRige cufer aangaande hetaantal geboorten in het geheele Jaar 1943 luidt 209 270 hetgeen ruim 19 OOQ vtffschilt met 1942 Hoe deza belan ruke stu mc te verklaren Voor een deel vindt men de verklarmg m de atdgmg vah het aantal huwelyken Bi 1042 hetjteen haar weerslag vmdt m bet aantil geborenen m 1943 Daarmrde is men er echter met want het aantal eerstgeborenen berdoeg in 1943 8 400 meer Met het groot eantal huwelijken m 1942 18 het verschynsel dus slechts voor een deel verklaard Politiek weekpnuttje Het politiek weekpraatie vmi Max Blokziil hedenavond 18 45 uuj uit te zenden over Hilversum 1 draagt den titel Een vraag en een antwoord Nederlandsche kinderen naar Bobemen en Moravié Van net Centraal Station te Amsterdam zijn Vrijdag In den namiddag zeshonderd kindeien van 7 14 Jaar afkomstig uit Amsterdam Rotterdam jn Den Haag naar het protectoraat Bohemftn en Moravi vertrok ken De Nederlandsche Volksdlcnst heeft in salnenwerking met de NSV en de Hitlerlugend de bijzondere vacantiereis voor Nederlandsche jongens en meisjes mogetijk g aakt ISen extri trein met eerste en tweede klasslaapwagen was beschikbaar gesteld endaérdoor kon men ervan verzekerd zijn datde lan e rela de kinderen zuilen Zaterdagavond of Zondagochtend arriveeren geenbijzondere vermoeienis voor de kiemenxal meebreaigen let tranaxtrt gaat war Praag vandaar tdt worden dt Jongens en meisjes gezonde 1 naar dtt vacantlekampen van de H J in he schoonste gedeelte van Bohemen waar zij zes weken met hun l ederlandsche begeleiders zuUen vertoeven Mededeeliiur FürstvKeoffizier over de extra kolentoewQzing De Fürsor eoffizier der W ffen SS deelt irede dat il die m aarunerkiKg komen voor de extrakolentoe ijzing voor den winter 1944 45 zich met hun witte toewijyingskaart voo extralevensmiddelen moeten we den to de Ort£gruppe der N S D A P in de plaats hunner inwomng of dichtstblj tlnde iemeente Lljst van personen Ae in assiirantièn mogen l enüdd len r Van 1 Juh ld44 ai is bij het secretariaat van de Bedrijfsgroep ma kelaara In aosurontiënu assurantie bezorgers en assurantieagenten Van de Veldestr 12 ti Amsterdam Zuid op schriftelijke aan vraag en tegen betaling van den daarvoor vastgesteideB prijs verkrijglïaar een lust van personen 4Ei m assurantiën mogen bemlddeien en prOVi le mogtn ontvangen De nemen en adressen slaan gerangschikt per provincie zoodat ook vaa een of me4 proMiiciefl afzonderlijk tijsten verkrijgbaar un Krachtens de z g vereenvoutUgings ont heffing verleend bij de derde ultvoermgs beschikking van het eerste saneeringsbesiuit assurantie tnsschenpersonen mag men op tie gegeven van deze lijst afgaan Om 1 langhebtienöen geiegenlieid te geven tijdig kennii te nemen van den Inlioud der li1 t la de termijn der algemeene invoerlngsonlheifiug tot iS uU 1844 verlengd DlSTRIBUTlEmEaWS 2 KQ NIEüWE AARDAPPELEN Voor de week van 1 tot en met 8 JuH Voor de we k von 1 tot en met 8 Juh a s zal op de met 28 genumunerde aatxiappelbonnen van de stad en landkacrten 1 kg aaiidaiM elen per bon beschiiviiaac worden reêteld De met 28 toeslag gemenikte bonnen van de toeslagkaart eeven ui dezelfde periode recht op kjï aardappelen In de komende week zal het aardappelenrantsoen In het teheele land dus 2 kg bedraden zooaJs ook het vorige jaa het geval is geweest bu het m bonsuniptie bPeOKen van de aatd aippelen van den nieuwen oogst Men moet er rekemng mee houden dat het aaidawpelrantaoen de komende weleen naat aangevuld zal worden met brood of eemgerlei andssr consumptiemiddel Het rantsoen zal bestaan uit nieuwe aardappelen die niet zooveel afval opleveren als de aandappeten van den ouden oogst Het verdient aanbeveling de nieuwe aardappelen ui de schil te koken teneinde het afvalpercentage te veimmderen en de vToedingswaairde te vertioogen Rasterwerkopdruk nieuwe bonkaarien Uitsluitend dt bonkaarten Voedingsmiddelen 8e periode 1944 zijn geldig die aanjdea achterkant voorzien zijn van een rasterwferk opdruk z g guiliocha opdruk m blnu en brum Boiin n van genoemde kaart welke aan de achtarzljde dezen opdruk niet vertoonen zijn niet geldjg detaillisten dienen d ze bonnen dus met aan te nemen KERK EW SCHOOL J VbbT D bur heeU a ver PrU 5 cents per nummer PrUs alraiinenifnt beaorfkring Gonda K nt p kW 2 36 p m ƒ 0 78 p w ƒ 0 18 Buiten Gouda p w ƒ 0 19 FraMio per post p kw ƒ 3 41 p m ƒ 1 21 mill ft I I de poUUe den diefstal ei kende ZU had net gedaan om haar man die In Dultschlana werkt van extia brood te voorzien JUBILARIS BIJ DE BELASTINGEN De offlbter vorderde vuf dagen gcvange nlsstraf Hartelijke buide aan den heer Linthorst gebracht Zaterdag was het vyf en twintigjaar geleden dat de heer M Linthorstchef de bureau aan de inspectie derbelastingen alhier zijn intrede deedbij den belastingdienst Des morgens weid de jubilaris met zyn echtgenoote en dochtertje m de voor deze gelegenheid stemmig versierde inspectiezaal ontvangen waar het voltallig bureaupersoneel van de inspectie was verzameld Onder de aanwezigen waren behalve vele atnbtesiaren die vroeger onder leiding van den heer Linthorst gewerkt hadden ook de heeren Luikinga en Lourens die langen tijd als inspecteur aan deze inspectie verbonden zijn geweest Een ehat van bloemen verhoogde de feestelijke stemming Allereerst sprak he hoofd van de inspectie de heer Van dei Zwart In het kort releveerde hij den amiÉeUjA k n levertslo p van den jifcilarB waarna hij m sympathieke b woardingen diens kjvaliteiten al amibtenaajF en als burea chef schetste Namens het departement van Financien overhandigde de heer v d Zwart een geschenk onder couvert Vervolgens braijjt de heer Deltr ontvanger ter inspectie naar voren hoe de heer Linthorst op uitnemende wijze het contact l ussdien het bureaupersoneel en het hoofd van de inspectie onderhoudt Ook prees hü de houding van den heer Lmthonrt ten opzicnte van diens mede ambtenaren die o a tot uiting komt m Zijn sympathie voor de zoo pas opgendite sportclub KASV Namens het geiieele personeel bood de ontvanger een kunstzinnig bewerkte t jdschriftenbak aan De oudste adjurKt commies ter inspectie de heer Baak feliciteerde den heer Linthorst nog afzonderlijk namens de ambtenaren van de kamer Ook de neer Lvlkjnga richtte hartelijke woorden tot den jubilaris die daarop voor alles zijn dank betuigde In den loop van den morgen kwamen nog vele belangstellendend uit belastmgkringen den heer Lmttiorst compUmenteeren onder wie de heer Van Wyk de vroegere bureauchef POLfTIERECHTER TE ROTTERDAM Met tranen In da oogen vroeg het me sje om een geldboete en de rechter in aanmerking nemende haar tot dusver sciïoon straflregtster heeft hiar veroordeeld tot 20 boete subsidiair 10 dagen heehtenh In de verkeerdt bus Cornells ais chauffeur m dienst bl een meliüiandelaar t Waddlnxveen iDekends den rechtei dat hij zlüh in AprU 1 had schuldig gemaakt aan diefstal van een aantal liters voile zoete melk ten nadeele van de N V J e Coudache Melkinrichtlng Het OM eischle een week gevangenisstraf Het vonnis luidde 1 29 boete subsidiair Mdagen hechtenis JUBILEERENDE ZUSTERS Op 6 Juli hopen drie eerwaarde Va ters van de Westhaven sr Rosarm sinds achttien jaar verbonden aan de RK bewaarschool op de Gouwe sr Cordula die zeven jaar onderwijs geeft aan dji RK melsjessthool op de Westhaven en sr Emerentiana onze stadgenoot mej W Laurier die in de huishouding werkzaam is hun zilverea kloosterjubileum te vieren WAT WAAR WANNEBRT ThaUn Ikeaier De belhamel inket Heiiu BUhmann enJCarin Hlmboldt Aanvang t uur Dinsdag 2 30 erf 8 uur Reunie Tli ater Op het tooneet revue Vanëté ëxpres e met o a De drie Anne ebelle 8 en De drie Brestous Aanvang 7 30 uur ï Schouwbart Bioscoop vEen nadit In Mei met Marika Rokk en Viktor Staal Aanvan 8 uur 5 Juli T 10 unr Cjenl Kerk VergaderingVereeniging van Chr onderwyzera en onderwijzeressen lezing A Herstel metmuzUcale toelichting i Juli I M u t r Nieuwe Schouwburg Voorstelll ig Ind che krontjong gnmeistu en hawailankunstgezelsclkap Smar Laoet stelling Indische Krontjong gamelan en haw üankunslgez ischap Sinar Lavet combineerde 6 Juli 7J0 unr Nieuwe Schouwburg Opvoering opefette De neef uit Batavia doorhet Nederlandsche Operette gezelscliap e JuU S 15 uur stedelijke ZweminrichtlngWaterpolow edstrijden o a O Z C Maas APOTBEKEBSDIENBT Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek Dee Westhaven 14 Examen Kemeente administratie Te s Gravenhage is geslaagd voor het diploma gemeenteadministratie de heer A Mighout alhier ambtenaar ter gemepnte secretarie van Stolwijk Om damestaschje te haken Roeitje een 19 iarige meUJe te Gouda dat werkzaam was bij de l V De Goudsciie Machinale Garenspmne J stond terecht dat zl aldaar acht klossen touw had ontvreemd Dat gaf ZIJ toe en tevens dat zij met hetgestolen touw ook eenige i ¥iendinrten eenpleizier had gedaan om er een tasch van tebreien Deze vriendinnen Suzanna en Eltzal etlj Stonden mede terecht doch wegens heling ÜUJ aven toe gewjeten te hebben dat RM tje het touw achterover had gndmkt op oe fabriek Het O M vroeg voor Roeitje 40 boete of ao dagen doch de rechter heeft de boete getulveerd Suzanna en Elisabeth krSgen elk ƒ 10 boete subsidiair 10 dagen hechtenlt Verdwenen schoppen Ten nadeele van de N V P J Endenburg s zeilmakerij te G uda zou de 18 jarige C S uit Couda 200 m staaldraad hebben ontvreemd ei op een ander tijdstip 30 schoppen zonder steel HU ontkende dit Eerr vnend van hem had hem gfevraagd of hij het staa dr ad en de schopjjen oor hem wilde verkoopen en liij had dat gedaan DBt officier was an meer ing at de jonge man de dietstallen met zijn genoemden vriend samen hadden gepleegd Het eerste feit dat v n het staaldraad stond echter niet vast zoodat daarvoor vrijspraak werd g vraagd Voor het tweede feit vroeg het OM twee maanden gevangenlsstrai Het vonnis luidde één maand Het geledigde potje De broodbakker W A Wever te Gouda had een meisje als wiiikeljuffrouw In dienst dat toen zij ging trouwen hem den dienst had opgezegd Nadat het meisje afscheid had genomen bleek liet cjen bakker dat Uit een daarvoor bestemd potje in zijn winkel 78 broodlHin nen en 2 suikerbonnen w rden vermist De verdenking viel op het meisje dal bij Bij aanrijding gewond Zondagavond IS op den Kleiweg een voetgangster de ï7 jange mej C C Scharlertian wonende in de Vogelenzang bu het oversteken aangereden door een wielnjder Met een Ijloedende wonde aan he achteriioof4 en een geschaafde pols i zij naar het diacongjeenhuis De Wijk gebracht Begratenisgerl Ten aanzien vanbegrafeiiiseUxten is beprfald datvoortaan slechts éen volgrytuig achter de lijkkOeU mag njden Coiorado kever Op een tuin aan den Wmterdult 15 Zaterdag een colorado iever gevanigen GELD EN GOEDEJÏEN Nederl Baltische turtindnstrie J ebaIturf Volgens bijvoegael tot de Ned St crt van 90 Jum 1944 Is opgericht de NedorlandschBaltische turfindustrle Nebalturf NV t Amsterdam De oprichters zyn da lieer Muenfimghoff te Voorburg eh Rebholz Bankierskantoor te Amsterdam f Het doel der vennootschap Is do exploitatie van vefen en andere gronden zoowel in Nederland als m do BalUsche landen of elders het maken verwerken en vervoeren an tlirf en andere veenproducten het fabriceeren van turfcokes en van de bü de fabricage daarvan te winnen nevenprtwucten enx KERiaïiEcnvs Ned Herv Kerk Beioepen te Poortugaal vacature ds mr H van Ewijck do L A F Reddlngius te Nieuw Heivoet toel Chr Qeref Kerk Beroepen te HaarlemCentniTO ds J G van Minnen te Hulzen NH Kemonstr B oeder cliap Aangenomen naar Lochera prop J G J van Iterson te Oegstgeest voorheen jeugdpredlkant btj den Ned Proiestante i ond te Schiedam sie met het verkoopen van yerffit van opium en hoe ook mun kin m zyti macht was Cyauwh vroeg hii me of ik soms van plan was hero aan t klagen Hu zou dan nujn geijeim waarvan zelfs zijn vrouw mun dochter mets wist aam iedereen vertellen Van dien dag af heb ik moeten vechten teaen het verlangen hem te vermoorden De onverlaat eiaraite tenslotte da ik hem aan mun blad verbmden en artikelen van hem plaatsen zou die voor hem als dekmantd moesten dienen De groote Ufheid van mun leven is geweest dat ik toen bezweken ben uit vrees voor schandaal en vertroebelme van mun leven Mun haat werd met den dag heviger Van mun dochter hooide ik weinig en als ik er naar vroeg lacht hdzijn gemeen lachje e zweeg Maar ucleefde m een stemming die als d aanleiding er toe besltaid ongelukken moest véroorzaken Ik was inzekeren zm ook medeplichtig aan d migdaden die de ellendelin bedreef want ik wist en zweeg Toen gebeoirde het ongelooflijke Hu dreef zunbrutaliteit zoo ver dat hij Louise hethof begon te maken en k begreep aispoedig dat zii onder zipi invloedstond De uren van woede en verdriet die ik ftier in mim kamer heb doorgemaakt zun te ontzettend om te beschniven Mu i eene kmd was ten ronde gericht en nu dreigde hetzelfde tevaar voor ons kirTd onze oogappel Mue hoop Ik besloot te handelen hoe het opk aflooMn mocht H t toeval heeft hèt gebeurde uieijenaardige omstandigheden geplaatst Den avond van Louise s verlaardae Wilde Ik hem spreken hemverroeken weg te gaan en nooit terugte koinen Wordt vewolgd 5 Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF OorspT rompn van Joban Johanson 57 WANNEER VERDUISTEREN Tot 8 JuH moet verduisterd worden van ZZM tot 6 M uur Jbü Mbm av 19 10 onder 3 28 Juli Maan op 20 2 ondar 4 01 Juli Maan op 21 28 onder 4 43 Jjaat me emdel k alles zeggen gmg hu voort laaf ipe het zegiten Een roensch moet eens afrekenen met zijn eijsen kranlczinnisheid en totalen Mlntaar betaald moet worden We waren nie eclukkw Ni uiderhalf jaar is zii K itorven misst i ooik door num verwaarloozmg Vi ik teefde irt een toestand van bai theiC en wrevel omdat ik heit evoel hBd dat er met me Jféspeeld was Maar we waren met meer alleen ik was vader van een kmi een meisje Deze menschen bij wie ik het bu miin terugkomst iieib uitbesteed hebben nóoit geweien wie of wat haar moeder was Ik heb veeL heel veel ervoor fktaald Van tud tot tiid mg ik het kmd bezoeken en ik begon er van te tiouden Het was zoo n zadit teer kmd Toen kwam lu m myn leven Ik heb me In dien t d duizenden keeren voorgenomen i de waarheid te zeggen en je te vragen het kind bn on te nemen maar je was zoo argeloes en zoo eenvoudig Ik djirfde met num Icrankzinnige ge schiedenis met voor den dag komen Ik had het gevoel dat ik al het mooie in je zou stuk slaan da ik je OD de lucht ZOU jaigen Een man verlangt aan zijn verloofde alleen ziin goede kanten te laten zien en hu ziet dikwnls niet m dat luist een ruiterlijke bekentenis hem trooter kan maken in de oogen van zun trteisje Had ik maar gcsproikpn Yiooit aou het zoo geloopen zim Maar de Jaren vergingen en ik begon te vergeten Ik hoorde niets metr van het meisje De stTdf voor mim zwakheid bleet ecJiter met uit Nu ongeveer vil f è zes taar geleden kwam eon mjn op inun kantooi die me wenschte te spreken Het was Houbert H l vertelde nij kort en goed dat hu mat miin dothter as eetrouwd en dat nu alles bad ontdekt Hoe dat weet ik niet la ik asn Ito uur teftigdenk hoyTiii me nrecB vertelde wat ztin arfneen beroep was hoe hu schatten verdiende