Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1944

83s Chef Bureau reJcenen aankomt vertelt de bonnen ttiuis te hebber i len liggen Maar zegt hij dan het is voor die en d e en dan neemt hu een bekenden naam uit de ibuurt en de ook bewaarheide verwachting dat 4e winkeliers de boodschappen wel zullen medegeven Later blyken zy het slachtoffer van een oplichter te zQa geworden iJNeuw Leven Het tooneelgezelschap Nieuw Leven heeft voor de in het volgend seizoen te geven abonneraentsvoorstellmgen in studie genomen het vroolijk spel in vier bedrijven Moppie door Jan Everwijn en het tooneelspel in drie bedrijven VUegers vrouwen door Jan van Ee en Henk Bakker Nutcspaarbank In Juni steeg het tegoed van inleggers met ƒ 234 903 tot ƒ 9 517 264 en het aantal in omloop zijnde boekjes met 30 tot 20 677 Stadsspaarbank Op de Stadsspaarbank en stortingsdienst steeg vorige maand het saldo Van inleggers met ƒ 589 tot ƒ 1 820 179 het aantal spaarboekjes in omloop met 17 tot 4891 en het aantal rekeninghouders met 2 tot 2210 Op tweetal Onze oud stadgenoot ds D G van Vreummgen predikant der Rcmonstr Geref Gemeente te Hengelo staat met dr H J Heering te Naarden Bussum op het tweela t sGravenhage in de vacature van df F Klejm Des to Berin ardt een b invasie gemaakt fAmerika fk m yie Op d bet oordeel nde drie fcBieiikan tentm s pens schten a rföoten en voarschiin tjahten zy J Montg fiailslaK 01 Kuze inge idin en r dat de l t invasie 3 Op gr iraarnemm nieuwe mv itfkP s V volgenae g jTooten si ontwikkele Welke TO evechten dêheime w Wichten g Jer ruksh tag niet te ileineeren ftitsche o iirtricten ieder eval voor een iiocussie militaire k jchiint daheerscncn TUI Dui ïonder uit vijandelnk Grootere Bil de V ten streeft naar den koten te waar hli bruugenlio den onve operatieve men o z verslaMev beiaald oo Khilnliik ziin den genwoordi jienhoofd t ba vend zulk een vlaatsjet oik wills mcobrepg naar ver zwaarder in het ijeh verkeert r stadium priisEeven uit andere net geva word VOOR BABYI Op Uw loileoecpbon kuol U nog Adelaar Kindeneep kriigcn van oude k w a I f lei l aV ADELAAR PRODUCT PRIMA I FRIESCH ROGGEBROOD tmt natura Joa iftou DAMMEN DAMLU8T KL PT UV T O OPNIEUW tercUigmiddag werd te Ouderkerk a dIJbscI ceo vrieodschappelijke wedstrijd geqïfeld tusachen L U T O en Dunlust van Stólwukersluis Ook in dezen tegen wedstrijd to4nde Damlust een groote meerderheid De uitslagen waren I U T O Damlust A Kreuk A v d Berg 1 1 G Melgers C Molenaar 0 2 B Bo J Blokland O Z C Vuljk M Vermeulen 2 0 S Neef G J Barbier fr 2 J Twigt H V Eyk 0 2 Joh de Koning J Backer 0 2 J C Docters van Leeuwen P Versloot 1 1 C A Hogtndijk S J Schrooder 0 2 C de Koning P van Dam 0 C V Dam P Zwart 1 1 ToUal 7 15 bwékl van g bral an rogg OPEUCAKKERTJr STAAT D I MERK uw WAARBOIK VOORECHTHEID MDniiTjn xuH MnowM njMmiui w VÜMUVIM OASIUM M KOOm T GEBflaTENBOEVE ROTTERÖAM DEN HAAG 31427 TaW 333298 UM 38427 wammmassr BECaONALE PUBUCATIE VAN PLAATSELIJK VR U EELING8IÏJl TOOE VAN HET BEDSUFS VOOR GROENTEN EN FKtlT TE GOUDA IS DISTRIBUTIE VAN FRllT Op 3 Juli zijn de kleinhandelaren mei t nummers 1 t m 43 bevoorraad met v Is kersen per ingeschreven klant 7e ptnoSe DI8TRIBU1IE VAN BLOEMKOOL De nummers 42 t m 40 zijn bevooni met ï b bloemkool per ingeschreven klaa BISTRIBUTIB VAN BOSPEFN De nummers 1 t m 7 zün bevoor aad i j bos peen per ingeschreven klam DISTRIBUTIE VAN TUINBOONEM De nummers 71 t m 74 zijn bevooniil niet 1 2 lig tuinboonen per inKc chrem klant Naar aanleiding van de distributie fruit mdken wij het publiek erop attent l de kieinjiandelaar producenten die nel lU bederf onderhevig rijn des avond na 9 a vrU mag verkoopen De kleinhandelasr verplicht dit op een bord duidelijk le Bbai bekend tp maken JUBILARIS GEHULDIGD be heer A Wamawa lieeft zijn 25jarig jubileum a s fabneksarbeidsr by de N V Vereenvgdc Stearine Kaarsetifafcnelten GoudaApollo herdacht De directie heeft den jubilaris ontvangen en by monde van ir C van Loon en ir T Knape gelukgewenscht waart ij he B als bluk van waardeerïn voor de trouwe plicht ctrachting een geschenk onder couvert werd aangeboden OPLICHTER IN WINKELS De politic waarschuwt tegen een man die in winkels diverse artikelen boter kaas en andere distribu iegoederen koopt en als het c af PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Bevestisinir en intrede ds L A Snijders Zondag heeft d s L A Snijders uit Uitwtik N B t zjch verbonden aan de Ned Hfrv Gemeente van Boskoop in de vacature wegens emeritaat van dr D Jacobs Het was dr Jacobs öie des morgens zijn opvolger bevesttgtic waarbij hij sprak oaar aanleiding van Jesflja Ö ♦ 7 het roe pi ngs visioen van Jesaja I e gloeiende kool wai rmede de lippen worden ang roerd waarover in het Schriftgedeelte wordt gesproken Is zoo zeide dr Jacob het heilig vuur dal de onreinheid wegneemt het zinnebeeld an de verzoenende genade pn helhgheid Gods God zelf louterde en h ihgcie Jesaja Toen durfde Jesaja te zeggen Zie hier ben ik zend mij henen Met groote blildschan geven wij kennis van de geboorte van onre Dochter BENDRIKA CLASINA MARIA CORNELIA W DE JONG C DE JONG Smit Goucia 2 Juli 1944 Com Ketelstraat 31 Bent U Jp onktveisbaar Dan behoeft U geen molestonge vaUenverzekering tegen licbaf melijk letsel te sluiten In hei tegenovergestelde geval wel Premie van f4 pcr half jaar af De Heer en Mevrouwf S RIJKE Bokhoven geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon CORNELIS JOHANNES Hijswilk Z H 3 Juli 1944 Met vol Duitsche y yergpldinj A Normandié fiii uiting ko clsch Am Wellicht a mandië zbrulkt WO yim de mud vli In ziln ordt ui Mlmar e Wist led oliterweg oen invlo Den thans ontwikkel i neey niet emmen lln deze verband figiblcem B iin m er thaJUde de f t mftn Ken het en off nalezen e ov en wil bestrii jMnschen lilt i i Ike doel JMcre K borgen e Naar weidt h gte Sir frhui n t Chu liegen Wteïd gil geschi oonunp Met groote dankbaarheid bericbten wij U dat God ons nu een dochter toevertrouwde Haar namen zijn PIETRONELLA CORNELIA WU noemen haar NELLT Ds en Mevrouw JONGEBOER Laleber Valkenburg a d Rijn 1 Juli 1944 Tijd Diac huis Oegstgeest fL l 0LE8TVi i J ni Kei ersgr 399 Tul 31034 30315 1 6L0RIIIMUNDI biedt U een riünw keiii in uitgezochte UocrncH en uitsluitend eerste soort Daar slaagt U steeds naar wensGh C YFF MARKT 4 Lampen Bakl erij W£VER balit Den een Juli a s hoopt de Eerw Zuster EMERENTIANA in de Wereld Mej W LaurierJ den dag te her denden waarop zij voor 4S jaar haar professie I deed in het Klooster St Anna te Oudenbosch Haar dankbare Moeder Broers en Zusters en Familie Gouda Westhaven 24 bAi kerij I WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 4ó Lekkere Stfoopwafelen waar Uw kiadcien dol op i n Een rocdzamc tractatle voor verlichting p elk gebied van goede kwaliteit en In moderne uitvoering WILLY BRENKMAN Nieuw Haven 25 Spaarbriftf van 4m N C V t t Grav nhag O is e n uiterst soliede belegging Ruilen Klei ie droge woning ceivlrutn voor grootere woning Br onder no 4691 bur ven Idit bl d Aanrijding veroorzaakt Vraagt inlicihtingen voor M verzrftering van carrier paarld en wagen Brcnkm Jan y d Heydenstraal 6 EINWilS MAN IN cv Voor de zoo talnjke blijken van belangstelling die de herdenking van onze vijftigjarige echtvcreeniging tot een onvergetelijken dag hebbrai gemaakt betuigen wij allen onzen hartelijken dank T VAN HOON P VAN HOON Schouten Reeuwijk 1 Jt l 1 4 Te tJaur of te koop gevraagd woning door gezm z k v Itérsonlaan 26 I roeman Vert g w Kxcelsiorstofai gers v h L Tiendeweg 1 reparaties van alle rn en Spoedig klaar O snoei veikrögb Vlaroa straa 26a RUILEN m in ZÜ voof n m 2 s 27 mdeweg i 8 LooptUd U Jaar Grootte ƒ 800 ƒ 1000 en fMM Btortingr vanaf ƒ ï p mnd Kortlnc bt betaling ineena ƒ ƒ IM w ƒ VlUaerlnx kas 1938 in IMS hoogste ƒ Ste ƒ ITH en ƒ 4ao laagste ƒ 6S0 ƒ IMO ea ƒ Sao U BoUditalt ROkstoesieht V rs k Nadere lallehtingen mede omtn t eea Mrtega woordiging verstrekt de N CV BpaarverMkarlng Zeeatntat SS a QraTCohage Slakken verdelgmg 39 1 per pakje Fa v Boh n j K Ttendeweg 10 Veterinair Norii Vooita en geneest voedeelstoiw j sen ijiij konijnen 60 et f pakje Fa v Bohème Titftit rweg 10 IToeai V lm pot buis Ladders optelen is ledfTS werk Wij dofn andeii vlugger en S koop yanaf 5 ct Bata Ho straat l4 DIVERSEN Frisia s0iprt 0ostbirin34 Voot rven van leder Kinderschoenen ƒ 1 25 Schoenen ƒ 2 Handschr enen ƒ 2 Tasschen ƒ 3 to ƒ 5 Boodschappentascfa 4 30 Actetasch ƒ 6 Jekkf rs ƒ 15 r 3 4 Jas i Lange jds 20 Vesten ƒ 8 tot ƒ 12 50 Beenkappen i ƒ 4 Ceintuur f 1 Te huur gevraagd door jong echtpaar met één kind gem Piashuisje met woon en slaapk voor van eicctr liqht tegen eind Aug en d wintermaanden Br no G 5518 bur v é blad Dani laat bu one Uw strooen vilthoeden vervormen en appréteeren Hoeden worden alle aangen Maandag Dined en Donderd Na 5 uur ge En elfriet Goej veiw dnk 43 U GEBRUIKT TOCHpOK Tidirlinien en verz i n letiele en voiken W verei v kl ierad VenSir van zilve li sten V meseen P Ku h o J P V Vliet weg 551 59 Repareer nM zeU Laat Uw Huithoudof Industriamachin vakkundig nozicn door TH RICKEN HAAIiKACHiNEHANDEL Zoutmansthi 4 Gouda OndcrriMlan NaaMtfc Ip W Md dH poocaUHicrl MMItrdpottcaU I Ba lever al die Iccgc awt ti dp ot lca na c w ia Géta Iccgc potjes ttta grarig Va Riia i aMtrdl IMarlfl Dot ét drtaela Van RIJN mr Atrom al mw dr motÊtrk haaB Wu stoeien en nroden 4894 1 ren xiir oude Heer binnen 14 dagen Vaidige bo ndeling TvH Ita Mg ljkl 67 Gouda Mw ad 8 voor aHf jmende nwtael en f werkzaamh is Gebr boom fuirwtraat + ZwarteWeg Net meisje R K 16 j zoekt dito vriendin Br bur van dit blad Voor onderhoud van moeser siertum door Koos van Zundfren even n boodschap F W ReiUfetraat 5 Ladders ophalen Binnen i dagen gereed De Breinaald L Tieodeweg 32 arteWeg I erlorlm ievruii Nt iai ieisJB na twrtfTTiO Verl gaande J van Veerpont Teg n hé tfrug te W i SnoDstraat 6 Dassen repwatie Remigen vei tellen vakkundig en vlug D € Breinaald L Tiendeweg 32 fii 2 naar Smul A J Di Karnemel SINO sloot 134 Radioprogramma oemdait i JbM X Or 00 BNO 7 10 OyiB BNO ais Gr nu sa v a Hiiiwr loo 1 i r Oo d uili riOM Amiu 1 Vraaï5c p Pk u oo M l llc ork 1130 Zan en plano tjoo Alm 12 IS Septet LJ r a i s w If l rk u 4S V a jeuM i ÏS ff WWe en klnrterlcOBr 75 00 Ood l ulli 13 15 HaUweg l 4S BNO 17 00 Voor Jonge menschen is oo BNO is os O V Krevelen 1S 1 IS Uln In de wereld v r fS H SPl 1 aK en BNO 19 13 Ce lo en plano It u Per trein door de taal M u De muzen In het zonnebad BN BNO Ha 2215 alleen radiocintr JJ 19 Qr 32 30 24 so Van de eene melodie m de andere HUï IL 00 Cr 17 JO Soldatenfunk NordWes ISM Kamerork 19 00 BNO It lS d Jeugd liSO Een krana van llchle mekjd 20 19 Wat dunkt u ervan 20 30 Muz vooratrljklnstrujn 21 15 Pla ovoordr nji Avondwud 2100 BNO 22 19 Zie Hllv I 2130 De tem ï h Blik En d£Q krijgt Jeaaja de Goddelijke opdracht De roeping van üen prediker la Het £ vantelle erkoiK Ben van God en zJJn ChrUtus Des middags deed ds Snijders zijn intrede Allerttrit richtte hij zich i een toespraak tot de verachiUende kerkelijke colleges en tot het gemeentebestuur met den burgemeeater De nieuwe predikant vervolgde uit gesprekken te hebben begrepen dat in Bos koop veel te doen zal zitjn en dat de uitbreiding van het kerkgebouw en de stlchtin g van een tweede predikantsplaata twee urgente plannen zijn Vervolgens bepaalde ds Sn ders zün gehoor by 1 Cor 3 vers 23 JDoch gij zïjt van Christua Uitvoerig stood de predikant by de ruime bef ekenis van deze woorden stU Er wordt geen enkele restrictie gemaakt I t wU van Christua zijn betefïkent dat wü gebonden zijn De woorden Gi z t van Christus zijn een genade ia dezen tyd Wat wij noodig hebben is dat wy gelooven dat w van Ch ist s zijn Met klem bond de prediker de gemeente op het hart In deze woorden te gelooven Da Pop van Zwammerdam consulent der genaeente heette namens den kerkeraad en den ring Alphen aan den Rijn ds Snijders welkom Tenslotte zong de gemeente haar nieuwen leeraa Gezang 9Ö toe Evenals d es mogens was het kerkgebouw vol Ook velen uit Uitwijk waren aanwezig MOORORKCHT H Wijding Bïgr dr 3 H G Lemmens blsbchop van Roermond heeft Zaterdag te Weert het sub diakonaat toegediend aan den eerwaarden frater P Post uit Moordrecht WADDINXVEEN Vcedtefotal en frauduleuze slachtlnr Dt cconcmlsche rechter te RotK rdain heeft den chauffeur H J van den Beig ie Waddmxveen lUe terecht stond dat hi j in December i V In vereenlglng met zekeren Adr Bk m ten nadeele van den landtwuwer A Jonkheid tarwe zou hebben ontvreemd en hl November 1941 met genoemden Adr Blom uU een welde aan den Zuidelijke Dwarsweg te Waddinxveen een schaap zou hebben gestolen van den veehouder M Oskamp waarna ztj te samen dit schaap frauduleus hadden geslach veroordceld tot tien maanden gevangenlaatrai met aftrek van het voorarrest RECHTSZAKEN VERKOOP VAN GROENTEN BOVEN TELERPltiJS Scherpe maatregelen welke wel lot de competentie van den economischen rechter behoort wae deze onbevoegd van de2e zaak kennis te nemen Het vonnis is op dien grond vernietigd Haar man vergirtlcd Het gerechtihot te Arnhem heelt thans arrest gewezen In de geruchtmakende moordzaak van Velddriel in welk Belunsch dorpje in den na zomer van IMJ een vrouw haar man heeft vergiftigd door hem vergiftigde pannekoeken mee te geven naar zijn werk Het betrof den moord op den landarbeider van Hezik wiens dood gewenscht werd door zijn vrouw omdat zy gaarne wilde huwen met den over buurman den landtKiuwer H V Het hof heeft zoowel dezen H V als de vrouw ieder veroordeeld tot 15 Jaar gevangeni stral V is onmiddellijk ingesloten De BiMrd In de gtaghekatraat te Rottelilam De K jarige expeddieknecht H M van I werd heden door de Rotterdamsche rechtbank veroordeeld tot een gevangenisatraf van acht jaaj met aftrek van de preventieve hechtenis wegens het plegen van den muord op den 36 jarigen caféhouder G J van Duffelen in de Slaghekstraat te Rotterdam In den nacht van M op 26 November van t vongc jaar de elsch luidde eveneens fcht jaar De echtgenoote van den caféhouder tegen wie twaalf jaar geeischt was wegens het uit lokken van het misdrijf werd veroordeeld tot negen jaar met aftrek van de preventieve hechtenis terwül de 23 jange buffetjuffrouw J M G dia van de plannen heeft geweten en deze opzettelijk verzwegen heeft cvereenkbnnstlg den eisch tot zes maanden gevangenisstraf werd veroordeeld Wegens het boven den veilingprys vefkoopen vaft groente heeft de injspecteur voOr de pnjsbeheersching te Rotterdam een aantal telers uit de provincie Zuid Hojland tn een speciale zittmg ter verantwoording geroepen Zn die ziltmg heeft de inspecteur den tuinders medegedeeld dat m de komende weken een zeer intensieve controle zal worden uitgeoefend op het verkoopen van groente boven den teleri pnj De teler die zulks doet zal op den dag van overtreding worden voorgeïeid en veroordeeld OUDEWATEB KAASMARKT OCOCWATCR 3 Juli Aangevoerd 30 partijen wegende 1350 kg zijnde 6790 etuka Prijzen Ie soort 62 50 2e soort 00 per 50 kg Handel vlug Coltecten De collecte ii de Ned Herv Kerk ten bate der Chi Bewaarschool heeft 87 opgebracht en het verjarlogsfonds over de vorige maand 131 00 SCHOONHOVEN Boter zonder bon De melkhandelaar fc Ter Louw t Schoonhoven is door den cconom bchen rechter te Rotterdam wegens het koopen en in ontvangst nemen van boter Londei bon veroordeeeW tot 7 100 boete subsadialr 50 dagen hechtenis met verbeurd verklaring van de in beeiag g iomen boterT STOLWIJK B f erWke ituta Geboren Sijbrand x van S Kamer en J P BlonJt Maria Jan netje d van £ Verwaal en L A Oudehes Getrouwd H J Schep 23 j te Schoonhoven en P de ifong 19 jaar Overleden Janhigje W van der Kaa 13 j Margje de Jong 70 j wed van B de Jong Loop er berotldBg Ingekomen N L Huuman van Nw Betjerland in F 40 J Hulsman landarbeider van Nw Beiierland in P 40 W in t Veld van Nw Beijerland in F 40 J de Jon dienatbode van Gouderak In B 35 D D Slinger en gezm landarbeider van Nw Tonge in G 139 P Loolj en gezm landarbeider van Nw Tonge in C 129 D D Slinger en gezin landbouwer van Nw Tonge in G 55 F van gezin landtMUwcr van Nw Tonge In G 36 L de R jke en gezm schipper vbn Zonnemaire in G 161 M Boogerd en gezm van Ouwerkerk in G 137 C L Goudzwaard en gezm van Ouwerkerk In G 132 j M Kuijper dienstbode vna Ouwerkerlc Vn G 137 A C Pannekoek van Ouwerker F é3 Vertrokken A de Pater schipper naar CBR J J Zufder ll£t naar Ouderkerk aan den IJssel C 58 A Hoer en gezin fabrikant in gedroogd gras naar Nw Lekkerland Lekdijk B 364 De boeten van lOOO en ƒ 2000 die de inspecteur oplegde moeden In dit vetb nd meer als een waarschuwing worden beschouwd De bestraffing bU voorgeleiding zal naar verhouding aanzienlijk zwaarder zijn Duizend gulden boete kreeg de teler A D Leerdam te Hoek van Holland di nieuwe aardappelen had verkocht voor crtig en veertig oent per kilogram Een boeU van aooo werd opgelegd aan den tuinder Th van Vliet te Monster die voor kastomaten waarvoor hi ten hoogste ƒ 0 33 per kilogram ha J mogen vragen 0 90 per kilogram had hFrelf Ock het verkoopen tegen tclersprijzen kan afgezien nog van andere voorschriften strafbaar ziln als de tuinder zün producten ongesorteerd verkoopt en daarbij den maximumprijs van de beste kwelitcst aanhoudt De bcToegdlield vmn den cconomlschen rechter De economische rechter te Arnhem heeft A P V hotelhouder aldaar veroordecid tot 200 boete of 50 dagen hechtenis wegens het in strijd handelen met de verordening betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking De veroordrelde had een werknemer aangesteld zonder toestemming Vian het Gewestelijk Arbeid bureau ERKNIEVW8 Ned Herv Kerk Bectankt voor Rotterdam Vreewijk derde prcdikantiplaats da A J van Rhijn te Vlaardmgen Aangenomen naar Amstelveen ds A P Mijnarenda te Breda Benoemd tot hulpprediker te Delft ds J Haring emerituspredikant te Lage Vuursche Chr Geref Kerk Bedankt voor Sliedrecht ds H Visser Mzn te MiddcLiarnis Evang Luth Kerk Drietal te Utrecht vacature ds J A F A Stellweg da C F Nolte te Middelburg VUssingen dfl C Pel te Nijmegen en ds J H Smit Duyzendkunst te Wiidervank De officier van Justitie te Arnhem heefttegen dit voruiis cassatie aangeteckend opgrond dat hij den economischen rechter onbevoegd achtte De Hooge Raad heeft nu overwogen dat het besluit van den Mcretarls generaal van het departement van Justitie met betrekking tot de berechting van strafzaken rakende het economische leven In art 2 bepaalt dat de economische rechter bij uitsluiting tn eersten aanleg oordeelt over alle ml ïdriiven en overtredingen waartegen straf Is bedreiRd In de in dat artikel uitdrukkelijk genoemde recht e voorschriften en In andere recht tvoor irhriflen voor zoover deze zulks ui rukkelijk bepalen Hoofdredacteur J G Wejystera Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertentlën L Akkersdük Rotterdam Uit geefster N V Rotterdunsch Nieuwsblad Rotterdam De verordening veranderen van betrekking wordt met in voormeld artikel 2 ultdrukkelnk genoemd en evenmin bepaalt Ij elf of eenig an rechtsvoorschrift dat deeconomische rechter in eer5ten aanleg vande feiten waartegen zij straf bedreigt kennis neemt ü Benut Uw vrijen tijd DUITSCH of ENGELSCH vlot spreken en schrijven in 8 mnd Nieuwste ichriftel opleiding I 2 05 p m De post brengt elke week Uw les ihuis Ervaren M O leoitéren leiden Uw ttjdie I Middenstandsdiploma 12 85 p m Nedartandscha Taal 11 55 p m Enkel n dubbel boekhouden Speciale cursus voor ion9 en aanslaande bouwpalroons Bedrijfsorganisatie voor da bouwvakken Malerialenkepnls voor de bouwrvakken Begreotingen voor de bouwvakken Ncisss Tfiïs k AVINUE CONCOIIDIA OllHDAM AangeTien het ten la te geleijdé ook niet tevens valt onder een andere strafbepaling BON Gratis prospectus van Naam Adres Geopend Verkoopkantoor van MuFoplast artikelen CRABETHSTRAAT 69 GOUDA Winkeliers van Gouda en Omstreken worden voor eenbezoek aan dit vm koopkontoor uilgenoedigd ff Verkoop onder deskundige leiding Klaln Aclv iH ntl n tot 13 woordvo 0 2S elke 4 woorden meer I 0J perwaeei rcip 0 22 en cent Brieven Bureau 10 cent extra Bewtjmo t eent PERSONEEL Bekw huisnaaister gevr A evr Exler Gr FUwisweg 100 Gouda Jongenspakje leeft 13 jr 25 S Groeneacl4 Gr V Bloisstraat 24 TE KOOP GEVRAAGD G€ T een hui Tiaaieter 1 d p w Venvei Marlit 69 Jongen aschoenen meisj jsectioenen P V Es Blmdeweg Reeuw ijk 1 p tor jongenaaciioeWen lïv 30 V meisjesschoencn m 27 of 28 A V Heemat Hetiegouweweg 98 Wadd veen Meisje jonge vrouw of werkBter gevr Cattel Markt 30 Nkte juffr b Z B voor ttiuisweik onversch wat Br no 4692 buT van dit blad Kinderwagen ook ruilen voor wandelwagentje Event bereid bij te bet Henstra Gr Jacobastraat 31 4 stoelen en 2 faut eiken met terra bekl i pr t Edelmaiv Koekoek iplem 10 TEJ KtrT GramfAaónversieikera voor crorft en klem volume t G itrum Groenendaal 23 Wintermantel v me je van 13 a 14 j voor waitentwnti voor menje van 15 4 16 j A Ruitenburg Noordeinde 53 Wadd veen Koffergramofoon f 100 D Atbada v Iterapnlaan 17 Boeken AUe sooi ten romans Detective en j Cowboyro man Jongens en Meisjesboeken Aanb C J IJsselstijn Vorstnnansicaat 31 Zw dame vilt ohic mod ƒ 25 Gehord witte bl ƒ 6 Krugerlaan l43 Lange witte doopjurk G Roos Derde Tochtweg G 5 Moordreditj VEBHüP t Winkelkast ƒ A Snoek ZuidkiSde 132 Wadd veen Gebloonde japon z g a n m 38 40 ƒ 50 A Leeuwenhoek EmmastiBat 4 Jonge nmiadien lsc willen trouwen zoeken 2 kamers en keuken of gebruik daarvan Brieven onder no 4715 bur van dit blad Roede witte en gele savoye spruitfcoolpl btoecnkoolpl twerekoolpl anduviepl groenekoolpl statnboonenpl en pootuienpl P Romijn Heerenstrait 101 of Platte weg Reeuwi G TTaagd Spoed 2 ongem kamers met vrije keül en dow jong echtp Br ond r no 4696 bur van dit blad Gloednieuw Iwrstbeeld ran Beethoven 50 cm hoog ƒ 25 V d Putte Krugerlaar 113 Ter miiing een flmk huurhuis met tuin en achuur f ng Waddmxveeiieehebrug voor een net huis met schuur langs de 2kjidkade Br onder no 4694 bur va i dit blad Papierwol per beal van 50 kg 75 et p kg popiertouw vanaf 80 et p kg B oer Nk wc Haven 32fi Gevr door jonge menscJipii huis of zitsl kamer met gebruik van keuken omg Waddinxveen Br onder no 4693 bur van d bladL