Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1944

GOUDSCHE cot C AN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijs 5 cettU per nummer Prgs baqnement bezorgkring Gouds p kW 236 p ra ƒ 0 78 p w ƒ 0 1 Builen Gouda ti w O is Franco per poüt p kw ƒ 3 41 p ra ƒ l L yy oensdag 5 Juli 1944 83 tc Jaargang No 21581 Cbefrcdacteur F TIETER Gouda Bureau Markt 31 telefoon 2745 Postrekening 48400 è Ie strijd in Normcmdië li vema invasiepoging verwacht De beteekenis van de V 1 Steeds feltere strijd aan het Oostfront Sovjets bezetten Minsk en polozk Kanval in ItüUè mindert aan kracht Zwaar vergeldiifgsvuur op Londen De onthullingen van Trude van Zelm hadden bil haar moeden en broer een geweldigen indruk ganaaVt Haar moedei voelde en begrip wel dat TVude geheel te goeder trouw had gehandeld Maar haar broer sprak vam onbetameliikheid en van ini cpspraak brenien Hn schaamde zich isoo h üusj ter k hebben Hu ging zelfs zoo ver te meenen ontslag te moeten nemen uit dèn dienBt 1 hu verzekerde haar dat nu dit was gebeurd geen enkel fatïoenliik man haar no ooit zou vTagen en dat znn carrière er ook door zou loden Trude had de wooroen van haar broer rustig over zich heen laten gaan en niemand kon aan haar zien wat er m haar omgmg en hoe die woorden haar griefden Toen Van Zelm tenslotte het hui verliet en Trude met haar moeder alleen was slootdeze haar dochter in de iiTB v f K Rf waaïom heb je dat niet eerdtar erteld Waarom wel moeder W e kan vooTui weten dM het noodzake iik zou zi n feet te vertellen Als dit iroe ten met brand en schaafwonden naar I vreesefllke niet was gebeurd ZOU e acatlemisch ziekenhuis orden bracht waarscfaijnliik niemand bet ewefen I i en met I V I eriode tool bevoomad I ven klant pnaad met 1 ant NfN evooriu4 I Keschrew llbulie Tin I 1 attent é t I Je nnel aan 1 is na S uur I ndelaar la Ik Iceablar ER 25 39 ji I tin I IS 1 b 20f fc Berlnnsche militaire kringen l t een balans van de eerste maand f nwi ie aan de Normandische kust Jaiaa t en wordt geconstateerd dat fSnencanen en Engelschen van de WO vierk km groote Fransche vlaKte slechts een procent n 1 I vierk km in bezit konden ne r Od dit tydstip kunnen volgens £ T oord cl van deze kringen de vol Sde dnt hoofdpunten worden aan ff Ua de hergroepeermg van de WKanen op het schiereiland CoiK sta technische grooce ontevredenheid over de vertraging van Churchiüs verklaring De terughoudendheia bij de voorlichting van het publiek uit veiligheidsoverwegingen ib oiii giond daar een openbaarinaking op Donderdag even gevaarlijl o als vandaag o £ op een and en dag BJtn antwoordde daarcp o a Ik kan deze uitlegging der reactie van de openbare mecnmg in deze kwestie met aanvaarden Het oorlogskabinet heeft in den nacht van Maandag op Dinsdag zich uitvoerig ♦ ziggehouden met de enaarrf ïaande oostme te J slotsom geko l ï n dem van St lTodSi tl iat de ministerpfeident Donderen en uif het S lS te dag beter m st t zm een voUediee Iffiiin te komen De eerste ge verklormg Wover af t leggen dw l2 tén zim reeds begonnen vandaag Het zal het Huis met verbor IT Montgomery foreeart den mate Sen gebleven ijn dat met vele om standifihed n rekening gehouden mtcetworden alvorens een openbare verklaring van dezen aard afgele kan worden De af ge V aardi gde Uiams vroeg vervolgens Kan one de verzekering worden gegeven dat de door het mimstene van luchtvaart vermoedeluk als optimistische kaüneenngspiUen openbaar gemiaakte misleidende inlichtingen gestaakt zullen worden totdat de verklarinfi zal zijn afgelegd Daarop antwoordde Elden Ik weet niet wat u daarmede bedrelt doch ik zou u wiUen verzoeken te gelooven édt de regeermg den toestard 7orgvuldig iseeft bestudeerd A De tweede aanval op het Atlantiscche front wordt binnenkort verwacht Ov r het geheel gepomen zal de afwachtende houdinE van Montgomery wel moeten worden toegeschreven aan ihet feit dat hn de hervattmg van nieu e piaote operaties wat den tiid betireft wil afstemmen oD het in den stntd bengen van de Ame ikaanache legergroep Patton Ongetwiifeld ia de aanval van deze legergroep op een anderen sector van het Atlantisc ie front leeds zeer binnenkort te De strijd bU Caen herleeft 1 1 het gevechtsgehird van Caen herleefde in de ochtenduren van gisteren de pantser lag weder in volle hevigheid Bij het aanbreken van den dag beitookten de Britten de DuUbche stellingen aan weerszijd n van den van Baj eux naar Caen leEdender nationalen eg ov r een breedte van ongeveer ven ilometer met een razend trommolvuur dat verjcb idene uren aanhield Om kwart over Ve gingen hier tv ee Ent che pantser divitie elï geS h lonneerd over tot e n doorbi aakaanva De Duitsche verdediget sloegen alle aanvallen af Enkele gevecht wagiens welice het gelukt was btj Carpiquet de voorste Duitsche linies om ei te loopen verden nog voor de Duitsche aitillerieste Iii gen door pantserjaRers aanpevaUen rij stonden tn den namiddap op het punt vern etigd te worden De strifd m den Stillen Oceaan De correspondent te Tokio van de Berliner B6rsen eitung meldt dat tn Japan een zekere spanning heeiicht Twte dingen zün hfet die de gemoedeien bezig houden het ji puwe Duitsrfie wapen en de gevechten op Siipan De critieke situatie in den Stiller Oceaan ordt niet gebagateUi eei d Mer acht het niet onmogelijk dat h belangnjke eiland Salpan tljdeiyk verloier zal gaan echter volkomen uitgesloten dat men dan daar de Amerikanen zoo volkomen met rust zal laten als bv op d Gilberï of Marshall eilanden De Amerlkan n 7ijn thans weldra zoover doorgedrongen dat ook de Japanners geen tactfschen terugtocht meer willen aan aarden Amerlkaaasche v erlJezcB In wateren der Mlarianen Volgen een Japansch bericht i bben de Ainenkantn sinds hun eer ïte op treden in de wateren van de Maflanen op U Juni j 1 naar raming 27 800 man van huh luchtmacht en van hun oorlog schepen verloren Daarvan zouden 9000 man gedood en IS 000 gewond A n Hierm zijn met begrepen de An eiikaansche verliezen bii de gevechten op het eiland Saipan die dooi de Ameiikane zelf worden opgegeven met ca lOOOfi maa iBiilslae O Caen Al is er een korte lauze ingetreden de verder gaande I Wingen en concentraties duiden er IS dit de grootste inspanningen van i invasieleger zullen volgen I 3 Op grond van de voortdurende Ifljrnemingen is het begin van een liaiwe invasiegolf elders waarschun Im uitbreken van de dan IJS de Bevechten zou zich tot een iBOOttn slag om Frankni k kunnen 1 1 wikkelen I ffe kc rol in het geheele kader der vKhten in iet Westen het Duitsche llèheime wapen V 1 en het te verluchten gebruik van andere types zal lipelen is naar m militaire kringen tja r ikshoofdstad verklaard wordt Im met te oveizicn l e phase van het llleltieercn der proiectieien die op de louche oorlogsindustrie ert militaire fötncten worden afgevuurd is in Itén geval de laatste dagen geweken oor een heftige a bnna hysterische llocussit Hoewel men in Duitsche liiiiljtaire kringen zeer gereserveerd is liéiint daar nog de opvatting te over llieCTSchcn dat het geiorceerdc gebruik liin Duitsche geheime wapens niet ItScler uitwerking zal bluven op de Iniana f o nnCn en hun afloop j Cisotere operaties aan lovasierrant verwacht Bu dt verdeelmg harer strijdltrachItM streeft de Duitsche legerleiding luar den tegenstander haar wil op te lieMen ten aanzien van de plaats ti r hu de enge grenzen van hei Ibuuspnhoofd zal verlaten om het tot tel onvermiideliiken grooten slag met Itperalitve doelstelliMen te liten koIBtn of zooals een Duitsche oorlogsI verslaggever het uitdrukt Van een Ikepaald oogenblik af zal er ons waarJKhuniiik niet veel meer aan gelegen iHin den tegenstander binnen de te Hiworrdige grenzen van zijn brugliHihoofd te houden want zoo schrijft mi vorder het krachtverbruik dat lulk eon worsteling om de kleinste daalsKs kruispunten van wegen en llikwiils ilechts om boomgroepjes ll ebrengt weegt voor de Duitschers flaw verhouding natuurlijk veel Iwaardor Het prestige speelt daarbij lliihet geheel geen rol want de oorlog Iwkeert reeds lang met meer in het lt dium waarm het bezethouden of Itnjsgeven van een gevaarliik gebied Nt andere overwegingen dan alleen Kt ei vaar van bloed gedicteerd I ordi Oe V 1 Met voldoeniniR constateert men van I Duitsche zude den invloed dien het IWüeldmgswapen op den striid m lllomiandie heeft en die hienn tot Ittiliag komt dat een groot aantal Enliek h Amerikaansche vl egtuigen die lïflilcht anders in den slr d in NoriMiidie zouden ingrijpen thans geItnilkt worden voor het bombardeeren Iwn de startlnrichtingen der onbeIwnde vliegtuigen Het oprférÖevel van de Duitsche w eennacht nlaakt Dinsdag bekerd In Noj lraie viel de viiand guteren door sterke artillerie en ipantser itrndkrachten ondersteund op den Westfliiken vleugel van het landmgshoofd aan Hii werd in hoofdzaak verdreven en kon slechts op eenige plaatsen na harden striid oiVie linies binnendringen Aan de rest van het front verliep de dag zonder byzondere gebeurtenissen In Bretagne werden 20 terroristen en 58 in burgerk leed ing omlaaggesprongen vuandeliike valsohermjagers m een gcve t tot den laatsten man vernietigd Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen m den afgeloopen nacht vijandeliike schMspsconcentraties voor de Normandisclre kust aan Twee speciSle landin sschepen kregen voltreffers Andere voltreffers werden waargenomen op plaats n van ojitschepmgen Beveillgmgsvaartuigefi van een Duitsch convooi schoten voor de N ederlandsche kust eeln Bntsche motortoroedoboot m brani Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen In Itaiie werd de kracht van den grooten vuandeUiken aanval gisteren iets mindpr Alleen in den WesteUiken kustsector m het gebied van Siena en aan de Adriatische kust vierd hevtg gevochten Aan de Westkust kon de vijand geringe terremwintt behalen In alle andere sectored werd hn bloedig afgeslagen In het centrale deel an het Oos teUik front zun de gevechten verdeil m felheid toegeiltomen Ten Westei van Sloezk wiaSï den vijandelMkd aslnvallen met onte tegenaanvalleij af De tot aan de spoorlun Baranof wicze Mmsk opgedrongen vii nd wenji docf onze pantserdivisies m een kk ikmoedigen tegenaanval met zware I In ziin weekoverzicht dat per radio Ijjordt uitgezonden zeide luit gen Iwltmar gi steravond o a dat hu oel Jit iedere voorbarige sjseculatie IJdilerwege zou Jaten ten aanaen van l Mi invloed dien het vemeldingswaHk OU kunnen hefiben op de imtwikkclm van den toesliand wan 5 r niet Kijgotsche stemmen en wel irammcn die deels van groot belang IWn doze kwestie n rechtstreekse IWand hadden gebracht met het IWieem van het invasie offensief I in minst is het opmerkelijk wanIS j hoogst gezaghebbende Ij de vermaning vernomen wordt I men door de afweermaatregelen IS Si sche geheime wapm het IJ offensief niet uit het oog mag liS e i waarschuwing l overigen bedoeld ziln zooals l wil wu ktmneii er m ieder geijl üi Jeeren dit wU niet alleen in l t es riidmg van den Biitsch Ameri IJi schen luchtterreur oi den juisten iL ln maar ook dat met het eigenl j l et niei we wapen ook IS Recnsims ongewanschte effecl lerb inden zijn lenl een verklaring van Chwehill gh voor den te ïen anva P K H41iI H H S faar de Bntsche berichtendienst W heeft de conservatie e afgsevaarS Sir Herbert Williams in het Laluis na Je aankondiging van Eden Chlurchill Donderdfsg ov t de J gende bom zal spieken devra g S a waarom dit eeist Donderdag J ï srliieden In de doi t de vbegende Witnen gctioften sebiedpn hB it hf LEIDERS DEK DUITSCHE WA ENEN OORLOGSPRODUCTIE BPEEN De Fuhrer spreekt Jn vertrouwen uit Op een biieenkomst van verantwoordeliike mannen der Duitsche wapen en oorlogsproductit heeft riiksminister Speei verdere ritl tlynen voor hun arbeid gegeven en jeenige vooraanstaande personeiv in oijidracht van den Fuhrer gedecor rd Het hoogtepunt der bijeefnkonist werd gevormd door een ontvangst der deelnemers door den Fuhrer in zun hoofdkwartier Deze oorlog aldus ze de de Fuhrer kan met worden afgemeten naar gebeurtenissen van den dag In een zoo geweldige historilfcfie worsteling speelt een voorbugaand succes of een voorbiigaande tegensjag geen beslisserde toL In dezen grootsten lotsstriid van het Duitsche volk die beslist over zun of niet zun van vele gelachten heeft elk slechts d en phcht onvermoeid voor de overwinning te striiden en te werken Ik Weet dat een onbekende zenuwkracljt en een ongekende vastbeslotenheid noodig zun om n tilden a ls deze te volharden maar boven ona stSat als de ster die ons handelen leidt het eene beginsel dat voor geen enkele moei lilkheid gecapituleerd wordt De Fuhrer wees op den fieldenmoed aan het front waar zooveel dappere soldaten dag aan dag heti schiinibaar onnogeUik mogeliik malden en ook voor onoplosbaar Uikende moeililkhea n met terugdemzen maar ze toch steeds weer meester worden Als gy dezen heldenmoed gadeslaat dan begrupt ge oök mi n onwrikbaar vertrouwen Z u tegenover een dergeliik heldendom een leiding als de onze die zoo gejukkig is te kunne zeggen dat zii Vier laar lang slechts successen heeft behaald m eeiug opzicht falen Neen Wil zullen dezen tiid doorstaan en ten slotte dezen oorlog winnen Dé overwnning zal ons eens allen schadeloos stellen voor onze offers onze lorgen en ons bloed Deze oorlog is niet alleen een oorlog van ie soldaten maar vooral ook van de technici Techni ch uitvindingen hebben van het tbegin af haar stempel op hem gedrukt In den loop van den strud ziin de vijanden er m geslaagd van onze ervaringen te leeren onzen voorsprorfl op menig gebied m te halen en op énkele terreinen ons voorloopig ook viorbii te gaan De Duitiche uitvmdeifsgeest echter is bezig het technische evenwicht t herstellen om zoo de voorwaarden te scheppen waardoor hfet stuur van den oorlog voor goed zaj worden omgegooid Aan het slot van tun toespraalf betuigde de Fuhrer r iksminister Speer en ziin medewerkers znn bizonderen dank voor nun voortreffeliike prestaties op het gebied der Duitsche bewapening en di eg hii hun op dezen dank ook over te brengen aan alle arbeiders in de Duitscsie wapenbedriiven BUmtHtoM AANSTELLING VAN VROVWELUKE ARBEIDSJCRACHTEN In alle gevsUlen toestemming vereischt De secretaiis tfeneraal van Sociale Zaken heeft zun besluit krachtera hetwelk vrouwelnke werknemers éte sedert 1 Juli 19 3 niet m het arbeidsproces waren opgenomen konden worden aangesield zonder tusschenkomst van het Gewestelnk Arbeiasbureau ingetitpkken Derhalve is thans voor de aanstelhng van alle vrouweliifke irtjeidekrachten weder toestemming Van het Gewestelnk Arbeidsbureau vereischt Radiopraiatje Max Blokzi l Max Blokzjil spreekt m de serie Brandende Kwesties te zenden op Donderdga 6 Juli 1944 over Hilversum 1 om 18 45 uur De titel van dit praatje is Hoe raken we ze straks weer kwut AanrUdiifg eischte twee dooden In de Sophi alaan te Amsterdam moest een driewielige bestelauto plolsellng voc eeniftOlenauto uitwijken waai door de bestelauto Itanteide Vlak achter de Kolenauto kwam een n4 rtor aanrijden waarop een 25Jarlge heer èn rde duo eer 23 jailgmeisje wareh gezeten In vqVk vaart reden zu op den mgevalleR wa en in en wamon onder den opbouw van de balloninstallatievan de besjelauto terecht De jjuopassdgierewas onmidftellijk dood motorrijder die een sched Ibreuk lia egen overleed kort na aalikoma in h tergastliui verhezen aan dooden en gewonden teruggedreven Bolsiewistiscbe pantserstnidkrachten drongen Minsk binnen en trokken verder naar het Westen op Ten Zuidoosten van de stad bjeden onze formaties aan de van alle kinten losstormende bolsjewieken verbjiterden tegens and en trekken zien al stnidende naar het Westen terua By Molodeczno werden viiand fliike laan valsvoor oeden m een tegenalnval teruggedreven In het gebied ten Westen van Polozk sloegen onze troepen aan de Duna herhaalde aanvlaUen van de bolbiewieken af De stad uerd na wisseivaUige gevechten prlisgegever Itj de gevechten der laatste dagen heeft zich de kommarideur van een regiment grenadiers kolonel Reimann door voorbeeyjige dapperheid ondwsdheideii HiHKónd in een gevetfht op korten aï tard temidden van zim grertadiers den hcldendood De luchtmacht mengde zich met forrtiaties slagvliegers doeltreffend m degeyecöiten te land sloeg talrijke viiandeiirke cuionnes uiteen en vernietigdei erscHe ne tan ks kanonnen en ecnige hortdehi voertuigen Des nachts ondernamen gevechtsvliegtuigen aanvallen op vtTsoheidene bolsjewistische stations en verwoestten groote hoeveelheden ravitailleenngsmaterleel Vooialop het station Bonssof ontstonden uit gebreide branden en zware ofttploffmgen Amenkaanschc bommenwerpers wier pen veiBpreid bommen m het gebied van Belgrado en op verscheidene plaatsen n Roemenie Strijdkrachten der Duitsciie en RoemeeiKdie hichtverdedajan schoten hierbij 19 vuandeliike vliegtuwen omlaag Enkele Britsdije fbegtuigen vielen m den afgeloopen tvslbht ptaatseti in het Ripnlards Wesrtfaalsdie gebied met bomtnen aan N S V O b eenkomst REDEVOERINGEN VAN MUSSEBT EN DE LEIDSTER N S V O Evenals vorige week te Rotterdam heeft Mussert gistermiddag in Den Haag gesproken tot de leden der Nat Socialistische Vrouwen Organisatie De biieenkomst weid gehouden m den Dierentuin en was druk bezocht De landelijk leidster der NSVO kamske L M Couzy spoorde de vrouwen van Nederland aan moedig en sterk te ziun en vroeg van de leden der NSVO speciaal dat zi den moed ZJuden toonen te bezitten van de soldatenvrouw de zeemansvrouw Deze tiid eischt verder dat men eerlijk is tegenover zichzelf Alleen uit een vast geloof kan men de kracht putten tot biiivend dienen en offeren tot volhouden ook in de rooeiUikste oogenblikken Spreekster vroeg van haar gehoor voorts den moed om goed te bliiven znn desnoods tegen alles en iedereen ir In een tiid waarin velen siechts geleid worden door blinden haat dat broodnoodig opdat vele waarden n et in het tegendeel gaan verkeeren De rede van den Leider kwam in gioote trekken overeen met die welke hl te Rotterdam heeft gehouden OoJc iTu behandelde hu de verhouding van de vrouw tot het militairlsme tot de maatschappij tot het huwelijk en tot de beweging Met haar instinctieve atkeer van het geweld van den oorlog hebben de vrouwen en met haar vele mannen aan de fcolsjewistisehe leuze Nooit meer oorlog geloofd Het is Vtfiiwel hopeloos den oorlog voorgoed u t de wereld te willen werbannen maar wat thans wel binnemde mogeliikl eden ligt is het uitbannen van den Itrijg tusschen broedervolken Tot slot wees Mussert den vrouwen als taak kraohtens hun natuurliike functie de voortbrengsters en opvoedSieii te ziin van de leugd hoedster ook van de taal de goede zeden en de voiksche waarden MUSSERT OPENT GROEPSHUIS TE KATWIJK De persdienst der NSB meldt o m De leder heeft den Maardagavpnd doorgebiachl temidden van de nationaal socialisten m Katwijk aan Zee die bijeen waren gekomen ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe groepshuis aan den Zeeweg Q Leider die vergezeld was van vele autorueiten tieeft allereerst de aangetreden afdeehng van den Jeugdstornt geïnspecteerd en vervolgens het nieuwe g oepshuis officieel geopend Warneer schepen stranden op de kust ener groot gevaar is dan waren altijd in deze icuïtplaats nobele vrywiiilgeis bereid de moeilijkheden te trotseeren en te trachtender rood t lenigen zoo sprak Mussen n zyn rede aan het slot van de verg de ing le iouden Ook nu In dezen oorlogstijdkmt deze geest deze innerlijke kracht hierwel in het bijzonder tot uiting Van de 120 leden der NSB uit Katwijk hebben 70 hunplicht begrepen Zij strijdeni thans aU soldaat voor Europa voor het Germanendomen vooral voor ons eigen goede NederlandWanneer wij thans m deze kleine ruimtein een At voudige plaats als Katwijk byeenzijn kan ik u een vast omliinde opgave opsa e geven Katwijk moet eens oationaalsocialistisch zijn £ r bestaat voor itaar toel ojn t geen andere mogelijkheid De heer C J 9 Zaalberg overleden Op ruim 71 larigen leeftiid is Maan dag te i Gravennage overleden de heer CJP Zaalberg directeur van de Benas en oud directeur eneraal van den arbeid De overledene was aanvankelijk zeeofficier en werd m 1900 benoemd tot adiunctinspecteur van den arbeid iri Gelderland In 1920 trad hii op als directeur generaal van den arbeid In ie mobilisatiejaren was hij levens ecretaris en van 1918 23 algemeen ecretaris van het Koninklyk Nationaa Steuncomité Bovendien heeft de heer Zaalberg zich verdiensteLuk gemaakt als voorzitter van den rfnverheidsraad en verder als onder voorzitter van de Centrale Commissie voor de Statistiek lid van den Economische Raad voorzitter van de hootdcompissie voor e Normalisatie zoomede na zim aftreden uu het iirecteur generaalschao 19i2 als directeur van de Maatsehappii ter behartiging van de nationale scheepvaartbeldngen de fmancienngsmaatichappii waarvan de eerdenheid der aandeelen in handafl varj den staat as en die m mseiuike tiiden onze chetpvaart door He branding hieip Voor oorlogsch brood door Jioogtszonbestralmg Uit een stad m het Westen des lands icwdmen regelmatig klachten binnen ov r het verkoopen var wit brood egen zwarte priizen Het bleek dat een groote bakkerii zich hieraan schuldig maakte Bii een herhaalde controle vertelde de bakker den C C D ambtenaren opgetogen dat hii wit brood kon bakken zonder met de wet in conflict te komen 11 I door bestraling me ultra violette stralen De hoogtezon nstallaüe die het Kunststuk zju Ie ren werd getoond De ambtenaren zwegen doch dachten er het hunne van Bii een verder onderzoek bleek weldra Ja de ultraviolette stralen uit een appehneel kwamen De b e de fegeeringsbloem mi nee oat frauduleus waardoor het brood witter zwatter werd De economische rechter deze bestrahngsaffaire nog wirk Jeugdleiders op den Drafcenburg bUeen Ruim vuttig jeugdleiders en jeugdteldaters behoorende tot het k der van den Jongen Land Und den Ned Arbeidadienst der Arbeidsdienst voor Ikïeisjes het Ned rbe dsfront ön den Nat Jeugdstorm zijn enJ e dagen in het vormingsoord Diaken lurffK nabij B arn bijeen geweest om prolemen dfi jeugd bet effende in kameraadchappeiijKen geest te bespreken en c ver velschillende onderwerpen van gedachten te e wisselen Over het onderwerp beid dienst vnerde hortfdarbeidsleider de Ruvter n over hetoiider lerp Jonge Landslani vtwrdedehcer chuuhk het woo d Veel entliousiasme verwekte de Kotfunandeurfder SS SfhuleAvci Qor S S Sturmbannführer dr Brende d sprak ovei het nationaal soclalisme Het bliek dat de aanwezigen volkomeij Irsterrdek met de daarbij Ijehandelde rijksgedach e Over het socialisme zeidè deArtieid frontlelder H J Woudenberg kernachtige dingen en zijn klare uiteenzettingenwerden me geestdrift ontvangen Ook devoori al der Germaarsche S S in Nederland S S Standartenilihrer Feldmeyer wiatzlin gelioor te boeient met zijn interessanterede r Kog teeds uoirvoonlchtig met Rrojectielen Maai dfgmaddag vonden eertge jongens op het sciKioip ein van een school aan den Parkw e f t Gronüigen een projectiel Zij ptn pn hiermede expertmenteeren en een der jongen hield er zelf een lucifer onde De sevoTlgen bleven met uit en twee kpapen de 11 jarige D P en de I3 jarlge S D Jeugdige amatenrvtsschers proftteeren van een vnjen njiddag C N F A Nederiandsche krijsgevangenen in Japansche kampen Het mfoimdiiebuieau van het Nederlandssche Hoode Kjtjis Korte Voorhout 14 te sGravenliage heeft bericht ontvangen 01 trent de volgende icrijgsgevangenen in J paiiftche kampen chth berg gerard betel jan boers ab bolk krtin borsboom ee brouwer nwd bruensveld van huilen tchw canter visscher michiel cohen abraham colien bernat da Costa h cramer adolf doup jla engeringh m elsase tha geelhoed abraham van giftdef pierre gerritsen leonaid gezang petros adnanus maua gitden hfc godde wj gtoesz fw de groot wj van der haar tb haas je van hagen et harmsen tg hesselinjt tj van den heuvel Icarei heyruan ijm iftbbelen si huizer cit jahn eiT e Jansen jeonard jaspers aj de jong jan karool augljst kascha dj karssen Johannes kerkhof 3 keijzer Wh klem jja de koning f rdinand van de laar laeyedecke egrman iyyte jo eph lindeman werper van loon hj lublink weddik albertus de nan rg martejn Ih meekelenkamp theodcrus meuwese mf mooi dg ninaber hija oeriemans frits oestermaa gerrit penhuise pm patijn re peeters hca philippus joh polak ajac pott j pronker jan quelle J van riemsdijk ae roeiofs jh roes hae roodschild la de runk ko ruygrok cj schaareman Johannes schoonehoven jac schotte ta sipkema anion smits martinus stam cj steirer m stiphout nc stoel ja stolwerk jacob storm j stufkens ja tempelman errtst teunissen ajm t4i ssen tlmotheu trampe w van der tweel ap van schoonhoven van beurden gaw vaes nep vaickemer de ffreeve k valkman jwa de veer ha van veldhuizen louia velman a verbeet tobias verdooner fta verdooren Ie verheij zr vefhijen hp vermeeschwn jpj versteegh r vertonnen awj verziji de wett er viane j viberink ah vlerstraete Ir vincentie wd vincentie cti vinken e vissctier h visseif jw der visser WO van vliet je van dei Vfliet j voermans m voeremans ve vogel gh de vogel vogelenzang hli Vogelsang b volkman m vöike r volkert rp volkert j vollaerts ip voUmer gh voogd ge voogV ch vooineman ja van der voort je van voorst tot voorst we vorstman 3 vos je vos jg Vos p vos aj de vos l de vos hhf de vries j de vries hw de vries mj de vrnes louts vriesman te vrieze tn de waard dl waardenburg earn wachtman gth wagenaar hj wagenar a waldt Ij waller diemont chk walonker fr waiter b van vvardenburg Cf wardenaar 1 warlich ar wasch je wasch jflA de water g van de watei cha weise jch van welsem j wemering cht weniel p var de werf ma w fve wr van de werve a S essum lï westenberg jah westphal i wevef roelof wever hfil wetjgers h weijt mann thr van wiÉhen b wicneri van edoms Ica van Mederhold pi wiemana makattta C van wieringen hh van wienngen b wigeil van edema Ig wildt law willems haa willemse c wi llemsem ng willemsem gl willen Ifh willen g van wfnderen ehf wint eo van wirkelman hth winkelman jh winter te de winter fe wirth g wittenngs w van woesik gh woesthof ech wolff eg wolfl lacijues wolff w wolff cch oHf parijs p de wolf h de olwff j van woningen Ihf woltrabe f woltntan Joseph worms Ih wuck jm van wijck wc wijnands j wijnandt hgc wijnen nepis ch wijnschenk jm wijnschenk r wijnstok m wijsman ph wijsman a zachaieas k op het zand jje zank lts van zanten hm van der zee aw zeil ag zeyl e zimberlin fe zimmer jh zimmer chg zim nerman I zinser aa zitter eb zitter thd van Oiinger h zorlag fh van zuylen jh van zuylen r van zuyien 1 zwaan 11 zwartjes h zueer rol Van dar zijl Zy die inJichmtmgen wenschen of aanwlj zingen kunnen verstrekte omtret deze per soen gelieiftn zich onder opgave van zoo volledlgs rnogelijke gegevens van de betrèlfende krijgsgevangenen zooals volledige naam geboortedatum rang onderdeel of wapen laatst bekende itandplaats en burger betrekkiilg in ïndie erz tot bovengenoemii bureau e wenden Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Johanson 59 Heb je er met niemand over gesproken dat het ie dochter is Ik heb daarover een h funen stnid gevoerd met rrezelf napr Tk vond het tenslotte het best te zwu sen Door een bektndmakfag mi ineTziids zofcHe niet töt het leven terugkeeren De politie weet dat ze de vrouw van Houbert was Ik zag voor operijaar nak ng geien enkele reden Het zou ons enkel eën massa moeüukheden geven Je hebt geluk We zullen haargedenk n haar graf bezoeken en hetonderhouden Het s het laatste datwe voor haar kunnen doen Diep ontroerd zat Gerlake paar hetportret te kiiken 1 Vergeef me Hilde vergèejt jevader fluisttrrde hu4 Leg het weï Victor Gedanezaken nemen geen keer Ht ga nu naarIx uise en zal haar vertellen dat we3£taen OD reis gaan DISTRIBI TIENIEVWS Leeftijditgroepen bij uitreiking vaa bonkaarten voor levensmiddelen Zooals bekend ontvangen pcisonen van velschillende leeftiidsgroepen verschillende soorten bonkaarten aangezien het wenseheUik is Dij de distrih utie van voedingsmiddelen rekening te houden met speciale behoeften van personen van verschillende leeftiidtgroepen Zoo IS destiids een indeelmg gemaakt m viif leeftiidsgroepen voor eike groep werd een apart inlegvel vastgesteld en ieder ontvmg de speciaal voor zi n leeftiid bestemde bonkaart voor voedingsmiddelen 611 de uitreiking der tweede distributie stamkaart IS deze indeeling in groepen n beginsel gehandhaafd en werden eveneens vi f verschillende soorten mlegvellen uitgereikt De oude leeftiidsgroepen waren personen tot en met een jaar van 2 en 3 war van 4 tot en met 13 jaar van 14 tot en met 20 jaar en van 21 jaar en ouder Deze indeelmg is thans door een andere vervangen waarbu uitsluitend het laar van geboorte doorslaggevend IS Thans is uitgereikt aan personen geboren in en VToeger een mlegvel GA 401 t m 1929 een mlegvel GB 401 1930 t m 1939 een mlegvel GC 401 1940 en 1941 een mlegvel GD 401 1942 en later een mlegvel GE 401 Het zal derhalve voorkomen dat aan bepaalde personen een andet soort bonkaart wordt uitgereikt dan tot nu toe het geval was zoo ontvangen b v allen die m den loop van het jaar 1944 den 19 jarigen leeftud bereiken of reeds bereikt hebben thans een voedingsmiddelenbonkaart voor valwassenen welke zij volgens de oude regeling eerst op 21 jarlgen leeftijd zouden gekregen hebben Met betrekking tot het mwisseien van mlegvellen wegens overgang naar een leeftiidsgroep welke voor andere lantsoenen in aanmerking komt zal nog nader een regelmg worden bekend gemaakt Het mwisselen zal echter niet meer regelmatig geliiktqdig met de vierwekelnksche uitreiking der bonkaarten kunnen geschieden Totdat de nadere regeling is getroffen zal geen omwisseling van mlegv ellen plaats hebben Het Centraal Distributiekantoor wijst er op dat deze en dergelijke veranderingen m overeenstemming met de desbetreffende vgorschriften znn en het derhalve geen zin heeft hierover nog vragen te stellen Uitsluitend zu die m het bezit zijn van een ander mlegvel dan hun volgens bovenstaand liistje uitgereikt had moeten worden dienen zich hieromtrent ten spoedigste tot den plaatselijken distributiedienst te wenden I RECHTSZAKEN De moord t Schellinkhont De meervoudige strafkamer van de Alkmaarsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de moordzaak te ScheUinkhout waade 73 arige landbouwer G Palen tevn op afichuwcJ ke Wijze door een drietal onverlaten om het leven wa gobra t De eerste vprdacnte de loodgieterM J V d Hilst utt Amsterdam bijgenaamd Tinus de Goddelooze tegenwien de officier levenslang had g eischt werd dienovereenkomstig veroordeeld De tweede verdachte de beton werker W F Heins uit Hoorn tegen wién de eisch 20 jaar luidde wrerd eveneens tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld In beide gevalle werden de verdachten schuldig verklaard aan doodslag I gevolgd door diefstal De derde verdachte de koopman L W van Steenis afkomstig uit Amsterdam tegen wien 7 jaar was geeisoht uerd tot 8 jaar veroordeeld jnet aftrek van de preventieve hechtenis S werd schuldig verklaard aan diefstal voorafgegaan door geweldpleging rAILLISSri FT TEN In de week van 26 Juni 1 t m 1 Juli 1944 werdon in Nederland 8 failllMementen uitlïesproken hebben Ze OU gestorven ztin a s een vreemde zonder famiUe Prettig oin zooiets te vertellen is het met Maar nu moest het en achteraf ben ik blij Des middags tat Trude met haar moeder en haar broer m den tuin Van Zelm was norsch en stug maar nu zun eerste woede vooibii was begon hu n te zien dat Ms schromelijk had overdreven en daf zun woorden van dien morgen onbillijk e hard waren geweest Zoo nu en dan keelt hii Trude aan en ftu voelde wel dat r iets goed te maken was maai znn langeboren koj piigheid maakte hem dit imoeiUik Zoo was de stenunmg gewrongen en alle drie waren ze geheei met hun eigen gedachten bezig Trude voeldfe zich wat lenuwachtig Elk oogenblik kon Richai d Dix komen Hu v ilde geen dag lar ïer wachten met het vrragfen vmi haar hand en hoewel er geen enkel bezwaar bestond en ze geen tegenkanting vreesde was het haar toch een oogenbuic van spanning om de natoue vreugde Ze begreep dat juist het gebeurde op den Aimersfoortsche Straatweg de oorzaak was geworden van haar gelulc en onwillekeurig gingen haar gedachten uit naar de ongelukkige vermoorde jonge vrouw die haar twe maal een zoo grooten en kost barea dienst had bewfen Toen tenslotte e bel gmg en even later Richard Dix den tuin inkwam steeg Trude het bloed naar die wangen Dokter Dix echter trad kalm en met een ge lfkigen ghmlach pp d lippQn OP het dmetal Èên ongewoon bezoek doktar begroette mevrouw h n Door een ongewone oorzaaX mevrouw antwoorddJe Dut En daar ik maar hdt liefst met de deur in huis val kom sk u beleefd om de hana van uw d ohter vragen m de hoop da u mb die niet zult weiBsred Wordt vrftrvolgo WANNEER VERDUISTEREN Tot Jnli mat verdafa tertl worden aB ZIM lot iM fmr loli Maan op 21 ZS onder Al JaU Maan op M wrf P M Joll Maan op tS Vt ondw p 44 1