Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1944

Is WATEKDlCHCen Uaddm mtf of J Her ggtf n vof d MU 0n r oot longs fhcin tchtn wag let pv g derl b t it n flt ot Cvs rtf voA vorm an tram n 4 MUROPtftSr I voor2 n van n vcnsioo id MUdO WST VerkoopkontoOFt lofin nt Afnttvrdonr Zorg gped voor Uw rijwiel at beter laat aeii vakman het iloeii laat bet en nafbltii irMd harttilln Is K uHwaa ifl tehoonmaltu bi OIEL VAN WAAS UOCWt litó KI ftXiV7£ nV3 Neet H TU Mecfe IftoietaC to Inversion zvvende rMülrantapiaats cfg A Adrumi to Hottepttam OeifEhaven d Bi Uttïiert PtMrboltj evanuaüseurend firecüiuant i Huilea FT en flU A P Mijneremii te Breda berneiJeTi ds LieU rt Peerbolte Beroepen te Amjitcrdam 3Te predik rttspia ft c H Wol nBto rseT to Dte eeli GttTrf Kerktn Bwroepen to Velscn ds K Dnini en te WouhjugeC C ref Gemeenten crt I te Mid dH burg canef B L AangwR ntg to Leerdam n da A van Slxi j venberj tt rer i lco Cftr Geref Kerk Btroepen t utrecht tWft e prpüikanttp a tfe da C $ mt Ie DorrttTtt StoiijHcaM DIEVEN IN ACTIE Uit een in de Gouwe hggend schip z n zeventien kazen ontvreemd Acfeter een wontn aan de Joubert traat zijn twee konijnen uit een hok geste en v at waab hanneeb XbalU Theater De behamei met Beinz Röfamarn er Karin Hirrboldt Aanvang 8 UUf Eemtto BtoK o9 Rlsoletfo Aanvarg t uur i Stit 7 3 uvt Genf Keili Vergadering Vereemgin van Chr onderwtfzeï en ondcrwijzere en lezing A Herstel met mozikaLe toeUchting $ Xmh 7 3 Dr XUuwe ScliMn ta n VoorstcXÜ 9 XiMiache Krontjocg gainelan en hawaxiankuiatgezeiscb p Smar Laoet 5 JkK 7J $ mir Met BJaawc Kruis Gecombineerde vereenigtncsavand Ned HervJeujfdvereemgi ngen jKli TJ mnt Niewwe Sehovwkarg Opvoering operette De neef uit Batavia door het Nederiandsche Operett e geze schap tM 8 nnr Suetelïfke Zweminrtcht x WaterpoIou ed5trl den o a G Z C Maas ArOTHEKRKSDIENS r Stoeds geopcfuf d a nachts aHéén vtïor gen e8iritidNE l iJ Apoth eïc Dee Westhaven 14 TO£T AX COMFETIXIE XNDËELING DISTBICF I EN t De n uwe indceUng der comp in t tts m de dutr cton I en 2 voas wat bvtr ft de cersto en tweed klaiH Imdt als volgt Diistr ct l eerste kiasse ADO Ajax 006 EDO Emma t Goei HermesDVSETC Xerxas de Volawijcke s VSV Tweede klasse A Alkmaarwhe Bots Al m Vctrlx DWV Santpeo t TOG Voiendani Waterp aafsm €r West friaia WFC Zoebuj gia ZFC TwsBde k sm 3 AKC HBC Uilvvrium BVC de Kennemer KPC OSV BCH da uurtaan Vrienden schaaf ZW 0 1 s t r 1 c t Z cer tto klasse Wau Wit 0 C DtEC DWSv FeijffBoord Haarlem llBS Neptunui SO a Stcrmvogals VUC Tweede klasa A WWf Elinkwijit Gouda iHwaulefl nvv Qu clt H 10 a UW VrioM Vios VTC T ft6Bde kan B Goal CV l xeeleior Partuna ODS Ovflcmaa 9 ledrecht SVV SVW Lhitas VDL In de aansfjunde aom petiti van den ed V e1t alb6nd tiifi de elftaJltn uit G uda n omg vin als volgt nge aeld a kJasee A BMT Elinkruijk G udd H f Cuies HVV Qwok UVS L VelflX VIOS 3e kkuu E Blauw Zwart Crom v iet CDA CaV LaBkJtwartiar Oiympia ONA RVC hfiGaDO Wraterkwm tiei 4e k aa £ A Alphia Bodegraven DOCOfi DOSB H egom Llase Bouwhoüp Tei lageji VVL ZUr klsKe P Ammenïtelsche SV Be garr Bjioht biJ tö latmff DONK Goud ak Haaitieoht fcfaorörecht Schoonhoven Sio ijtr Waddjaae en 4e kL J Be veu rc Bo neA Dilettant FSV Pe ur d HOV l Kkerkerk Het Noor den ftatifcvali Zwervera nescr e 3e klasse A ADO IV DHC lU HBS III HVV II Laakkwartier II ONA II Quick 11 Sche eningea II UVS li VUC III Reserve ae klasse B ADO HI CVV II Feöwioo d rtl Fortuna H Gouda II HB6 II Uefmes DVS lU De Mu schen U RFC II Sparta n SVV IH Resen e 2e kl2 e C DFC III Emma 11 Excelsior QZ Feijenovd IV Gouda III Neptunus Hl ODS II RFC Hl Sparta HlSW IV Xerxes III n erve 3e klasse D Exceï kM iV GSV II Neptunus IV OKmpia II ONA UT Over maas IH RFC I Spai U IV St Hooger II Bti vorig iro n vergeleken ztjn er weinig wQzigmgen Gouda trot dezelide afdeeUng met Hercules in pLaats van VDI en als elide pK eg het gepromoveerde VFC De Goudsche derde klassera zijn weer bijeen UU deze groep zi n overgeplaatst VCS Postduiven SchevCTiingen en Terlaak voor welke elftallen in d plaats zijn gekomer Blauw Zwart RVC TOXEGIDO en West er kwartier B j de vterde klassers is alles bij het oude geble ven Bergambacht komt er a e nieuweling bl Ook bij de reser e5 bleef de oude In dee ing in groote treïïken gehan lhaafd Alfeen run Gouda II en Goud III van af deeling verwieseki zoodat deze elftallen wel nieuwe gezichten ontmoeten Competitie vangt aan op 1H Sept De voetbalwedstrijden der competitie In de districten I en II zullen op 34 September begmnen In d ïrict I luidt het programma voor dien dag als volgt AJax Hermes DVS t Gooi Xerxn VSV RFC Emma ADO EDO De VoIewTjcfcer District II idem Sparta Haarlem DWS DFC Feijenoord Stormvogels VUC Blauw Wit Neptunus DHC Vereenigingen welke er prijs op stollen reeds op 20 Auguatiu te beginnen kunnen hierover overleg plegen met de andere clubs In het biizonder ii hierbij gedacht aan ver emjgtngen die in het asnstoande seizoen niet meer orver een eigen terrein beschikken Scboniagen van lycïcrt De middenvoor van het eerste eftal van VLC P L Brande is thans rret mgang van 30 JuEbt door tfen NVB gcsch nt Voorto z n eer ige leden van SDO ge tehorst waaronder H Sch vcn Br ATBLETIKK Gnader K gg versAMCen TQctonc een avmMÏsportfeest te Stockhollm beleefde men de sensatie dat de werei recordhouder Gun der Bi rg werd vexstegen Amc AnderssoL versleeg hem op de 19M meter met 14 sec Kag g had meeite de tweed plMto fir ver Ave en m 3 mJn 50 3 sec voor d n jpngeti Ingvar Bengtsson WIBIRENKEN Loknuum 0nl Belie itav Bkampio a On geveer 12 HK tbeschouwersr waren Zondag jL fel Brfurt aavwczig waar de bealunag zou valler van t Duitsche tay er kampioenschap Lohmann wist voor de v erde maal den titel ïe behalen m der tijd var 1 uur 26 m n 412 sec twectfe werd Schorn 3 BiBtchnaun 4 Schel er 5 Majerus 9 KïHan er 7 Wer er WATERPOLO COMPETITIF i FTS AGBff Ned Zuem en ReddisgsbMid Bo ikoAp AZC 0 Boskoop U Farei n 9 i Zvnea kring Gouda B rgambaehl S2 en PC n 4 4 Bergairbacht SZ ec PT d e 3 6 Bofkoop AZC ad opirarton 6 3 SZ en PC II G7C ÏV 0 SZ en PC GZC daires 3 0 GZ en PC GZC ac pirart r O a Rodioprogromma Donderdag Juli Hll I 414 4 M B 45 Gr 7 00 BNO 7 10 Oym 7 15 Grj 7 40 Spoi m 7 50 Progr overz 8 00 BNO 1 1 Gr I 45 4 BO V d Huijvr t M Orlc Néd Kameropem 4S Godsd uitz 10 00 Ork Fr Keth en Joh Jong orgel 11 00 De grIJM Jlltalre I 19 Omroep Jcerkorfiel fluit vlooi en altviool 12 00 Alm ia 15 Heerenveenldl muxJc rpi II45 BNO IS M Zelf tuinterea 13 If Amua orjt en gr 14 oe De tisch blauw 14 15 Trio de Raaff en Joh Jong orgel 15 00 Viool en plano 15 M En hier u de koffergram 10 OO orlt Malando 10 45 BSO 17 00 Th Uden Masman 17 M Nieuws ïn een notedop 17 40 Kwartet J Corduwener u 00 BNO It 09 BerlIJnsch mim or 18 IS Brandende kwesties 19 00 BNO 1 1 Cancerigeb qrk i d pauze Voor luisteraars die graag lezen 1 M Pro Arte Kwarlüt en Walter Hehberg piano 22 0 BNO Na 2215 alleen radlocentr 2215 Gr 22 30 24 80 Vertrouwde wijzen n bonte rij HUï n 17 00 Conc 18 00 Paarsgewijs II i BNO mS V d Jeugd 19 20 RusUge klanken 2015 Vraaggesprek 20 3D Hong ork 21 00 Zangd verli ement 21 45 Avondwljd J2 0 BNO 21 18 Zie HU I 22 SO De stem ï h Hijk PUUTSELIJK NIEUWS BOSKOOF Bruidspur to wator Van tstn kocte waarin eeti bruidspaar op weg waft van den Berkenweg naar het gemeentehuls tonelnde in den echt verbonden to worden werd bij het afryden van den B kenweg naar den Laag Boskoop Chen weg het paard schichtig waardoor het gespan In d Laag Boakoopsche Wetering terecht kwam Er waren gelukkig dadelijk vele handen om hulp te bieden en ipoedig konder het paar gered worden Nadat biuid en bruidegom van droge klecren wsrea voorzien kon de reis raar het raad huis voortgezet worden RiJwIeMlef achterhaaU Maandagnid dag werd alhier ten nadceie van Daan van wijk e n so goed a s lueuw njwie gestolen Emi achtorvolging van den dader had tot re ultaat dat de dief in Ter Aar werd gegrepen H t njwiel u m beslag genomen MOERKAPEIXE BlUucm iMges4a en Tijdens e n hevig en e r 4 t zich boven deze gemeente iint aatte Uoeg de bliksem m de woning van cfen h r Art Drost In de Oranjehuurt De schoorsteen en e i stuk van den aehtergcvcl werker weggeslagen Er gebeurden geen persoonlijke ongelukksn G Ue ke ri g D g lteiufokverecr iging Ons bel ig hield een gettenkeur ng waarop de prtjzen als volgt werder toegekend jonge ongehoomde geiten 1 jaar 1 T v HeUton 1 Jch lUstor 3 G de Kreft 4 C V VlMt witte ongvhoornde geiton ouder dan 1 jaar 1 W RecMers 2 A v d Knijlf ir 3 Jac Hn smar 4 J bonte n ongehoornde geiten 2 jaar eft nder 1 j r d Spek Jbz 3 G Bakker 3 A A Sn a witte ongiehoorndc lammeren 1 G Bakker a C V vl t 3 H B de Graaft gehoornde en bonte Ummerer 1 W de Kneyt 2 M C v d Spek KeurwiieeileT waren de heeren van Leeuwen vn HKtveld Officieele Mededeelingen ZAADTECLT ROOUE EN WIITK KLAVER Voor het herstel van met zoojt water geInundeerde gebieden zal het tzt van groot belang zijn te kurmen beschikken over kJaverzaad Hel is daafom van beisng de producUe van dit artilopl zooveel mogelUk te verippooten Naast die welke voor zaadoogst zfjn aangeleffl Uggen in ons land m g vrte velden roode klaver t e teind voor groenvoeder of hoolwinning Ook deze kunnen dienen voor de winning van klaverzaad Wanneer men de tweede snede laat doorgroeien kan deze een behoortljke oogst klaverzaad leveren OnbekeiMlheid met de bewerking behoeft de te ers niet af te schrikken er Is betrekkelijk welnJg meer werk aan dan aan het winnen vsn Maverhool Men behoeft het gewas slechts Tljp to laten worden Op ruiters zetten Is wei noodzakelijk Het dorschen geschiedt normaal Er zullen handelaren worden aanfewesen die dewfewenscht de gedorschte laver verder bewerken Als schadevergoeding voor het groenvoe er dat men op deze manier derft en de mindere kwaliteit hooi die men verkrHft zal aan de tolrr een tegemoetkomlnf worden gegeven in den vorm van een premie van ƒ 2 per k g D e premie geldt ook voor V7 tto klaver De prijs voor geschoond zaad komt daardoor voor het gewone roode n w tte klavPTWisd op ƒ 3 M re p 4 15 per kg ingeleverd tioon zaad AanmeMing moet i e rtleden vóör It JfuU 44 bU het Bedrilffcchao voor Zaaizaad en Poot oed Plein 4 s Oravenhage met opgave van naam woonplaat en orranlsattenummer van en teler altmede de optpenrtakte roode of witte klaver welke hH voor laadw nnlne w1 bestemmen Telers die een cont art hebben pfB s oten met een handelaar behoeven zaöh n1et opnteuw te meHlen dasr deze oppervlakten reed geregistreerd tin Deze pontraeten VK rden door het bureau witrulmln overgenomen LClTtNG VAN TABAKBZAKFN De tabakMetailH ten wiet voorlnonip sluitingsbevel ImnMdels door de bevoegde Instanties niet la Ingetrokken moeten dit voor looplg Tnlttngs eve als deffnlHef be chon wen Bijrevotff moeten de verplichtingen waaraan volgens dit sluiMngstoevel Wnnen een termijn van twee weken na ontvan gr van het definitieve bericht van sluiting moet worden voldaan binnen veertien da pen na heden worden nagekomen Degenen d e In verband me de sluiting van him bedrttf of bed rijfsgedeelte voor steun v rleenlng in aanmerking wenschen te komen kunnen Ich onder overlegging van het voor looplge slirltlnga ïevel hiervoor wenden to de rectOTwle finanrieele commissie In weï k r ressort hun bedrUf Is gevestigd Omtrent de vpqttgingsplaals leyer commistlea kun ntn te Kamers van Koophend i i iwit gen wrttrekker NIEDWEBKERK a d USSEt Biirgei4l ke fémd Geboren Cornelia d var P Reym en C Wensveen Comehs z van C V d Syk en N Rij aar dam Klazina WtUemma d an G Mourik en A M Hcikoop liarngje Leentje d an H de Brum en C Stam Ondertrouwd J Hoogevcen S8 j Ie Zevenhuizen en E Stolk 24 j Overleden Francma van den Be g 1 j N vsn Lien 77 j wed van H To GcvaJSMt De wed Wees kwam in haar vroning aan de Do straat zoodanig van de trap te va len dot ze haar dijbeen brak Op eming In eer ziekenhuis b eek noodzakelijk KonbnenhcufUri l ico i Oti nUU n twbUd a r Mt Ik d g i th Up l Kmmo dat be w wl O m 4 rtoJwUMl ny limm OUDERKERK a d USSEL Man door den bliksem gedood Tijdens een bijzonder zwaar orwter boven deze gemeerte werd de SC ar ge rtttdckker C Mourik die tadelyk in dtn Iwt bouw werkzaam was bij den lardbouwer A M de jOTig in het weiland door dtr bliksem getroffen en gedoofl De landbouwer A M de Jong dlf rp dol bok van een hooiwagen zat werd evenccM door het hemelvuur geraakt er werd deeltolijk verlamd MARKTBERICHTEN Veemnrkt RoUerdam 4 Jul Aange voerd fn totaal 724 dieren waaronder M runderen 75 paarden 22 gra ka v Ten nuchtere kalveren 117 biggen 4 bekken m IK schapen Hoofdredacteur J C Weyiters Rotterdan cbef redacteur voor Gouda en Orr treken T Tieter Gouda Verantwoordelijk voor dl advertentiën L AkkersdiJk Rotterdam Olt geefster N V Rotterdamst Nieuwsblad J l @ l B GocdkMm s morgem van gmm Met dank aan God geven wij Iff Itenms van de geftoorte ▼ an onisen Zoon LEONARULS MARINUS D V d MEÏJ M M F V d METJ Zuidlofid 3 Juni 1944 VEPtLOREN geie ïtoïjds Ttgen beloomng terag te bezorsen bij P Vink Kerkwcg 72 Wadtiinxveen StDoai ri en Verv nj vraagt voor di Trf aL i Chat vrouweliik persoen Bij gebleken gesthikthnd bvmrtttTmg tot direcIrice Bi no G i i ï9 bureau tam dit blad Gavraaftf net Ricfsj e Voor dim movgfn 4 maal per week Mevr van Derf Kattensmgel 29 ffe huur gevraagd pakhuis of zolder voor CluMokaal Br no G 5 54 bureau vaa dit blad 4a Ju frouw gemngil boven 18 jaar liefst met het vaJc bekcrid Srtiutt JaBr Walvisstraat Stooroenj en Ververij vraagt voor dl reft n MEIHJES C STKUKSTERS 4 NAAISTÏKS 1 KLBUtMAKlEK Z PCKSKKS 3 HimOKSS Aanm Bleekers mgel 24 MMAKEN xtmégi xatóüm en zondèi smüta mti SUCCOrm abt ll n i s 36 ctt per palife b Anton Coöps tOB GlST Uydttiaat 31 HI WELUK Ste4 U prus op een ftkikkig uwtli Wendt V dan tot Sariax KINZE Titiaanstr 48 AmsterdjKn Z IJ geven V ifitaU aQ pwens te miKhucien ui blacoo envefcPD Befoek ujtsl n vcor g rf benefit SflKEinELUKE ihlUMISSiE VOOR KUIISTZM£N Prosrafnma Um6ea dtu eelc te fiouita 10 15 Juti TentoonateUioic va werken van Caiufeclie grawcumi m het gemeenteiijk archief en ubrvegebouw Oestta en 9 Toegaukehjlc vanaf Zaterdag 8 Juli 1944 te 14 17 uur en vervol Êns vaa Zondag 9 Juli t ra Zaterdag 19 Juh 1944 van 14 17 unr Entree ƒ O 10 Camione iuierten van den St Janstoren door den stads beiaafdi r H C J de Man op Zaterdag 6 Juli Don derdag p Juiü en Zaterdag 15 Juli 1944 van 19 28 uur Vaorslellins in den iea wen Schouwburg daar de Tooneelvcrecniglas Door eir Voor het V sik op Dond tdag 11 Juh 1J4 te 1918 uirr opvoerirg van het tooneelspel van Anfoon Coolen De Vreemdehng Entree ƒ 1 voor zaal en baleon gaJenj f OiO Kaartverkoop en plaafsbespreking aan da kassa dagelijkï vanaf Dinsdag 11 Juli ig f Zie verder de bijzonders etalages in verband met deze Rembrandlweek in eemge boekwinkel O Dmsdas II Juli ta Dondcrdaf 13 Juli zullen bij voldoende deelneming OHdlwidluniriige r ndlcidla en doer de ilsd vnrUtn georganiseerd Aaimeldiog hier oor op Za terda 8 Juli 11944 van 14 17 uur in het gebouw Oosïhaven 9 fll0 Norka vlugkokende roggevtolcken een graanproduct dat U smaakt I Vraag u r wfrtkefier Zie de practiüche recepten opl het pak Meisjes gevraagd V ooc PM tn m ei lef briefc Kapster lavraagd m groot bednjf Ceed looo veel veriial PreJtigen werkkring Werktyd van lot 8 uur De Vree Zgufmaftstraat laa Oen Haag Inlickj gea Viamingxtr st 29 Gou Aanmclcteti 10 12 uur TAN VEEN RaïeoMrut 3C Dea iiaaa Quzker Oats Graanproducten N V zijn voedzame meelspijzen ononAeerlijk KOOPMANS BAKMEEL Heer zoekt GEMEVB KA lf RS met of zonder pension Liefst nieuwbouw Br no G 5514 bureau van dtt blad GEVBAAGO zwaar nnahonie 2 pers ledikant extra breed m ïpnrgbak en kapok matr I nachtkastje m marmeren blad te zamen ƒ 150 1 pidno ƒ 500 Te bevr savend na 7 uur Jans ien Fluweelensingel 76 Wasaeri hierlïT rttede bericht dat er gelegenheid a ter opleiding te plaatsen met gunstige vooruitzichten en goed loon Zij die nadere inlichtingen wensen kunnen deze aan onderstaande adressen verkrijgen Boelekade 215 en Prins Hendrihstraat 8 Op Kinderconfectie bedrijf kunnen ter op eiding enige nette MEISJES Leiding gediplomeerd door de Vakgroep Witwa icheri indwïtrie geplaatst worden op gurstige arbeidsvoorwaarden Inlw tingen Ridder v Catsweg 65 te Gouda IS 6 IS de Broodbonvoor U op hel oogenblik van zoo n groote waarde Uw broodbon is Uw bedrijis kapitaal wat U zoo nuttig zoo zumig nzoogoed mogelijk moei besteden Het I van Belanf om Steenltmd at Bakker te hebben Na regen komt zonneschijn en na zonnescb n weer regen Zoo wisult het weer Wat mmder vaali naar toch ook dikwqls verandert de mode vooral voor daipeshoeden Daaraan meedoen is voor EEN DAINC een min ol meer dwingende eisch Het VERVORMEN d i van een oud model dames villhocd weer een NIEUW MODEL pNAAR DEN I AATSTEN SMAAK maken zooals wil m onze speciale inrichting doen IS daarvoor een uitkomst Mtrkt70 Goudi jnoost Pol tieb lOUQI reout V MaisonJOHANNA gebied is Uw adres TH PEEK GOUWE 3 5 Voor alle voorkomende reparaties iiao U riiwie EEN VERRASSING De Chemische Fabriek MUROPLAST heeftvoor de Goudsche jeugd een leake verrassing m pettol I Jongens en Meities leest dus vooral de volgehde annonces die jullie meer over die verrassing zullen vertellen I Muraplsst bl nia t vaasn bl mksk s m ruime keuze voorradig bij Voor tick wmi icils Th Allebrandi DE eOUOSCHE BAZAN Kir Mee 78 Uoiida ER KWAM EENS een dokter bij me Mina Bokgraag U zeid ie Wat ben ik k blij dat jij met die 1 Panko en Roer Om bent begonnen want goede voeding helpt sTnijn patiënten er sr boven op Mina zeid ie In mijn spreekkamer denlcikvaakaan je PANKOiM nozn OM V kunt hy my n potje breken f Als t maar geen De Betuwe pot is Want die hebben we bitter ooodig om ie opnieuw te gebruiken Maakt U ze even schoon voordat U ze meegeeft Vervuild glaswerk vraagt ons jiooveel extra werk MIJ l e i9 e4uwi PEJA PRODUCTEN Jk bij tal f van vrouwen Wt Ge n MroAderI Want Adelaar Sch rie p Is nog v rv tUm hwsli ieili overrloedig ichvimendl Daar om 11 IJ ooh zoo b sl voor d baard van Uw man Vraag dui ds olgande lieer naar Adelaar Scheerzeep Verkrljgba op Bon R 05 van d labdktlcaart ADELAAR SCHEERZEEP De zeep wsar oók de VROUW naar n 9 U zoekt iets bqzondera ia Bloemen of bloeiende piantett U trindt het lelhg in onzq mtgczothte sorteer ng Bloemenmagazqn i DË LELlEi J MEININCEN SI A l Het adre voor Bruldsbouquetlsn en Gralkr de oor Va V n