Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1944

Oflpderdag 6 Juli 1944 gjste Jaargang Np 21590 etredacU i Kij rtTEB Gduda Markt 31 telefoot 2745 Postrekening 8400 GOUDSCHEACOLDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pry s 5 cent per nummer Pry abonneinrat beier krin Goads p kW ƒ 2 38 p m 0 78 p w 0 U Bulten Gonda p w ƒ 0 19 Franca per post p kw ƒ 3 41 p m ƒ 1 31 a krkt Duitschland de enorme be laaraan het als evolg van de riïthe aanvallen van de tegenop het ooeenblik blootstaat te kunnen komen Deze vraag kan issend gelden voor den afloop oorifW n is als zoodanig van al bel ng De beintwoorcmg h udt vetband met het mateestuk In de Duilsohe pers het Duitsche volk de ernst van ario geen ns verheeld schrijft luüM he correspondenit van het D x4i teeeliikertiid bevatten de aien aandiudKigen hoe de e leidinir den tegenwoordigen j meestwr hoopt te kunnen ÏSre waanbi het kernpunt is dat2ïe n nog tolaler krachtsinspamiing tot dusverre het Duitsche volkEïoororong die de tegenstander opSmaal gebied heeft weten te verJJLven moet mhalen pi wa ook de tendens van hetg i van dr Góbbelsm het jongsteSmer van Ml Wn nog Sliaiicici uc o v verdere concentratie der krachten u5 Das Reidh dat algemeen ESTuitcelegd als de aankondigine ZTetn nog strafferen koers die tot verdere concentratie der krachten het belang der oorlogvoering moet valt niet te loochenen dat wJöchland een moeiluiken tMd meeigt de belast in proef waaraan wij KJötaan is thans grooter dan in het van den oorlog zoo schrijft de iet Börsenzeitung m een boofdSiiel fn het Oosten is een striidj Kte teaen welke geen ander volk in afweer opgewassen zou zlin In Sden Itialiè voert de teaenstander éni nieuwe strijdmiddelen uit vier JSrriddeeWn tegen een handvol Duit divisies aan Op technisch gebied t de i oriog industrie van den tegen Süavenbazing wek k nde pire staties a Merd om het welslagen der invasie jüinkriik te waarborgen De luchtpMbt de mairine en het leger van fijêland en Amerika hebben de elite htóiikbaajr moeten stellen om de bttfèmsnelle beslissing van den inKWMlag te bewerkstelligen itoidere Duitsche bladen schrijven in fcnttlfden zin en trachten hun lezers Kda te verbloemen In het bizoocter de ntwikkeümig van dien atriiidi in het Owten wordt in de comnientairen al nutig gekenmerkt en hoewel het WH in het Westen van Duitsche mili tim 7i de steeds het elangriikste i Itnoemd schi nt hét oostelijke front in wrband met het verloop dat de ge chten daar nemen in de beoordeelin ♦ Dl deze kTingen langzaineirhand een Bliiutens even belanpirlike plaats te pjui Innemen In verband hiermede wordt er rog rafaan herinnerd dat de opzet der IKiitsohe strategie teitenover het con emtriMhe offensief der tegenstanders l eds hierop gericht geweest is een aii rine i het Ooaten voorloopic te emwiiken om in het Westen een be jsenden slag te kmwien slaan en verWpens weeir alle aandacht aan het Wrtelijke front te schenken Ifl wiiil Duitsch lands tegenstanijers r pnoductie aan oorlogsmateiriaal Jen in de kriiigsgesohiedenis ongekendi foogtepunt heeft bereikt ook volgens min eigen verklaringen naar een zoo el mogeliikc beëindiging van den oorlog stireven tracht Duitschlande ter iri het zich tot de veirdedii in bcpikt in stormachtig tempo ztjn achter teid in te halen ten einde tiidig e fed te zijn om met nieuwe en betere wpens de kri iE skansen te doen koeren Kt was het belangiriikste van de e diedp Führer voor de konstukken ta de oorlogsindustrie heeft gehouden waarin hii zeide er van overtuigd te m dat het Duitsche vernuft er in zou Kn do Duitsche wapenen eien vooT Kwi g te geven in de eerste plaats ini litatief opzicht waardoor de oorlog o wending ten gunste van Duitsch Oïou netncn Drie phasen Jtoïonder duidelnk komt de Duitra visie tot uitiYi in een artikel n oorlogsverslai gever die in de ranische ontwikkeling in dezen W drie golven meent te kunnen tellen De eerste golf omvat de periode van begin van den oorlog tot het na van 1942 die in het teeken der pwbbelzinnige superioriteit stond Wmnerd wordt aan de stuka s de jMtandig ooereerende pantserdivisies Wae dui tbooten De beide sterkste BKnstanders Engeland en de SovietW f mei de Vereen igde Staten op dan gtergrond kwamen door hun on nuige kratht alle crises te boven en Wen zoo den noodigen tjd om uit Bittere ervaringen met de Duitsche W nj en hun moderne toepassing f te trekken Hiermede wordt Rtweede golf m de technische ont Iing der strüdmiddelen ingeleid gw luchtwapen van de tegenstanders Sy een numerieken en technisci n Jgsprong de afweer tegen de Duitg auikboot was door het geibruik 5 en nieuw lokaliseeringsapparaat treffender geworden Het artikel Geallieerde aanval In sector Bayeux Caen Zware strijd in centrale sector van Oostelijk front Kowel ontrutrqd verbitterde ei echten om Molodeczno Zwaar vergeldingswuur op Londen SJ ao houten aaatalén la dïn ONTWIKKELING VAN TECHNISCHE WAPENEN Duitschland loopt zijn achterstand De derde phase is beslissend in vervolgt Deze en andere tegenslagen die de tweede in het teeken onzer vijanden staande golf voor ons tengevolge heeft zou ons wellicht omvergeworpen hebben wanneer onze weerslandskracht niet uit de reserves die wii als vrucht van de eerste golf hadden geoogst gevoed had kunnen worden Hoc zouden de vertragingsgevechten in het Oosten mogelük zun geweest zonder de successen van onze stormachtige terrein winnende opmarsch in de beide zomers van 1941 en 1942 Hier herhaalt zich thans aldus het artikel wat wü reeds bij dÉ eerste golf vaststellen konden doch ditmaal in orogeekerden zin Thans zün wü het die den noodigen tijd winnen om ontwikkehngs echnisch in zekeren zm diep adem te halen In alle stilte voltrekt zich bü ons de voorbereiding van de derde golf in de technische ontwikkeling van nieuwe wapens Met de actie van de V 1 is het startschot der derde golf gevallen Deze derde golf staat in het teeken der Duitschers Zü waarborgen ons zoo besluit het artikel de eindoverwinning der Duitsche wapens want een vierde golf zal niet meer komen In afwachting van Churehllls verklaring De B correspondent van het A N P meldt Het uiJbliiven van de eerst aangekondigde verklaring over het eerste Duitsche vergeldittgswapen in het Engelsche LageMiuis heeft men in Berliin met belangstelling gevolgd Uit de berichten welke uit het Zuiden van Engeland naar de rijkshoofdstad ziin doorgedrongen en welke gewag jnaken van de schade en sterke psychologische werking der vliegende bommen blijkt dat het effect van het k aoen veel ernstiger is dan de officieele Engelsche en Amerikaansche propaganda het wil doen voorkomen Het spreekt vanzelf dat men in Duitschland de uitwerkuig van de vliegende bom aan de hand van ontelbare proefnemingen die jarenlang geduurd hebben tot in alle bizonderheden kent ook al heeft men dan de V 1 tüdenjj deze proefnemingen nimmer op steden kunnen afschieten Bovendien beschikt men in stafkrin en over voldoende fotomateriaal dat de verkenners mee naar huis hebben gebracht Thans is aangekondigd dat Churchill heden Donderdag een erklaring zal afleggen Uit de interpellatie blijkt reeds dat het Britsche volk met d tot nu toe gevoerde propaganda der regeering over V 1 geen genoegen neemt en dat men eindelijk wil weten waar men aan toe is Van Duitsche ziide wordt er nogmaals op gewezen dat van een sterkere verdediging boven Londen geen sm ake is JJ c steeds is het percentage der neergeschoten vliegende bommen uiterst gering en in verhouding lot het aantal doeltreffende projectielen van igeen beteekenis Commentaar op de rede van Führer De commentaren van de Duitsche pers staan in het teeken van de rede van den Führer op welker bizondere beteekenis in verband met de met het gebruik van de V 1 begonnen omwenteling der oorlogstechniek gewezen wordt De verklaring van den Führer dat de Duitsche uitvindersgeest bezig IS het technische evetrwicht te herstellen om zoo de voorwaarden te scheppen waardoor het stuur van den oorlog voor goed zal worden omgegooid staat in het middelpunt der beschouwingen Tot dat punt bereikt is aldus de Berliner Bdrsenzeitung zal het Duitsche volk strijdend en scheppend veit eten volhouden Naast den strijdlust van zijn soldaten en den uitvindersgeest van ziin technici stelt het volk het flbvoorwaardelijke geloof in zijn rechtvaardige zaak en in de Het opperbevel der Duitsche weerm lcht maakt bekend In N Jrmandie is de vijand gistermorgen aan weersiijden van den weg Bayeux Caen na zwaar voorbereidend vuur met steilke infanterie en pantserstri dkraohten tot den aanval overgegaan Er ontwikkelden zich hevige gevechten m welker verloop de vijand overal bloedig werd afgeslagen Ook ten ZuidWesten van TiUy stortten ver soheidene viiandeliike aaovallen ki ons afweervuur ineen Op den Westeliiken vleugel van hetlandingshopfd duurden de zware afweergeveohten ook gisteren den gebee len dag voort Alle aanvallen mislukten met zware verlieizon aan dooden en ge woncen voor den vijand Waar detegenstander onze linies kon binnendringen wend hij door tegenaamvallen terstond weer naar zim stellingen vanuitgang teruggewmroen Zware gevechtsvliegtuigen vielen des nachts vijandeliike scheep onc titraties voor de Normandische kire aanen brachten 1 torpedojager en 1 k vaardiischip van 5 000 brt tot ziiEen kruiser wemd zwaar besch Boven het landm shoofd en de bezettewestelijke gebieden werden gistaren62vuandelü ke vliegtuigen waaiiondèr 45 viermotorige bommenwerpers neergeacbolen I In midden Prankrijfc werd een aan vaisdieiTnen neergelaten Britsche sabotaseg ioep ter sterkte van i man geliquideerd 108 apdere gew ende terroristen wenden doodeestinjten Zwaar vergeldmgsvuur ligt op Londen C 4r i k oBdotteund aOe o ï met tanks on s In Italië lag het zwaartepunt van de gevechten gisteren m het gebied ten Zuiden vitn Arezzo en ten Roorden van Siena Na verbitterde wisaelLvalli e gevediten kon de vi and daar eenice kilMneters naar het Noorden oprakken Ztjc pogingat een doorbraak te bereiken mialuk Aan den Waateltiken an OoateUjken kustweg ttoacen on grenadwrs door artUlerie en rware wapens voorteffe ijk w rechtvaardigheid der Voorzianingheid Uit deze diepste bron stroomt het ae kracht toe eiken toestand meester te worden lederen plicht te vervullen elk offer te brengen In deze dagen nu m Engeland opgewonden debatten over het Duitsche wapen V 1 worden gevoerd zoo schrijft de Berliner Nachtau gabe en Engelsche militaire deskundigen bekennen moeten dat ook de teg dc invasielegers gebruikte Duitsche wapens beter ziji dan de Engelsche of Amerikaansche heeft de Führer het woord gevoerd tot vooraanstaande mannen van onze oorlogsindustrie Hü verheelde de moeiUibheid van den Duitschen strijd met doch verklaarde dat wij voor geen enkele moeilukheid zullen capituleeren en sprak de onvoorwaardeliike zekerheid uit dat wij dezen tyd zullen doorstaan en uiteindelijk den oorlog zullen winnen welke zekerheid gebaseerd is op onze inwendige kracht en onze plannen Het blad wijst er verder op dat de rede van den Führer samenvalt met een keerpimt in de oorlogstechniek waarvan het gebruik van het nieuwe wapen V 1 Slechts een eerste symptoom vormt In den loop van 1944 zal Duitschland s technische oorlogspositie voortdurend beter worden en zich het aan Duitschen kant bevindende technische voordeel dat niemand meer kan betwisten eerst ten volle doen gevoelen DE TOESTAND OP SAIPAN In een Japansoh berreht over den toestand op het eiland Saipan werd gist en gezegd dat de Amerikanen daar tot den algemeenen aanval zjin overgegaan De numeriek overmadïtige vijandeliike eenheden drongen onder bescherming van baar luchtmacht en een hevig vuur van scheepsgeschut geleidelijk met pantserwagen de Japansche stellingen in het Iteordwesteltjk deel van het eiland binnen De numeriek geringere Japansche strijdkrachten bieden dapper tegenstand De Amerikanen bezitten de luchtheerschappii boven Saipan Er kan geen twijfel aan bestaan dat de toestand voor de Japanners op Saipan buitengewoon ernstig is BOLSJEWISTISCHE LANDINGSPOGINGEN IN DE BAAI VAN VIIPURI Dinsdagochtend ondernam naar het Fmsche weermachtbericht meki t de vijand met aanzienlijke strijdkrachten een landingspoging in de baai van Viipuri De vüandelyke kustbatteriien en luchtstrijdkrachten on icrsteunden talrijke vaartuigen dien het onder bescherming van kunstmatigen nevel gelukte troepen aan land te zetten In harde gevechten die volle 24 uur duurden wieipen onze ku tformaties den vtjand van de eilanden Teikari en Melansaari m de zee terug Een vuandelij ke vlootafdeeling die in den mcnd van de baai van Viipuri opereerde is verdreven Op zijn minst acht vijandelijke vaartuigen van verschillende grootten werden tot zinken gebracht De vijand leed bovendien zware verliezen aan manschappen De vuandelijke landingspoging in de baai van Viipuri wordt voortgezet Eigen en Duitsche luchtMriidkachten onder steunden de operaties van de kustformaties en van de landstrijdkrachten KOfiTE BERICHTEN AmerUiftansclie verliezen Ia wateren der Martanen Votsers een Japaoech bericht hebben de Ainenicanen sinds hun eerste optreden in de wateren van de Marianen op 11 Juni yï naar raming 27 800 man van hua luchtmacht en van hun oorlogsschepen vot loren Daarvan Houden 9000 man gedood ea 18 000 gewond zijn Hlenn zijtl niet begrepen de Amerikaansche verliezen by de gevechten op het eiland Saipan die door d Amarikanen acif worden opgegeven met ca 10 000 man Het bezoek van Wallace adiB Tijoenltin ChJnx Het hoofddoel vau het bezoeit vaa Vwllace vicepreaide ni der Vereen Staten aan Tsjoengking was volgens een Mededee Ilng in Washmgton het me tedeelen aan Tsjaïlg Kaï Tsjek dat de Ver Staten d economlsiChe steunverteening aan Tsjoengkmg China van meer dringemJen aard beschouwen dan de militaire Wallace zou ia d t verband aan Tsjoengking grootere Amerikaansche levenamlddelenlev iitiei via den luchtweg hebben toegezegd demomen vüandeUJke aanvallen uiifi elkaar In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front werd de stad Kowel ten behoeve van de plaatselijke frontverkorting volgens de plannen en zonder vijandelijken druk ontruimd In den centralen sector doiurt ie zware strijd om de landegten tusschen de moerassen in het gebeid van Bara nowicze en Molodeczno voort Ten Oosten en Noorden van Baranowicze werden de bolsjewieken na z vare gevecbten in grendelstellingen opgevan l gen Ten Zi iden van Minsk banen zich f onze formaties al stnidende een wegl verder terug Ten Noordwesten van de stad werden hevige aanvallen der bolsjewisten afgeslagen Hier schoot eon nantsergevechtsgroep onder bevel van luitenantgeneraal Saucken ni bewegelijke eevechtsvoenng in den tijd van 27 JufTi tot 3 Juli 232 vijandeliike tanks stuk Om Molodeczno wordt ver bitterd gevochtwi Ook ten Noordoosten van Wilna ziJn hevige gevechten met Sovjet Russische awvalsvoorhoeden aan den gang Wötelijk en Nooad Westelijk van Polozk stortten talruke door tanks ondersteunde aanvallen van den vijand raet zware verliezen aan dooden en gewonden meen Eskaders slagvhegers ondersteunden den fweerstnid van het lerer en brachten den bolsjewieken zwaje verhezen toe Een v formatie zware vcrvechtsvliegluigen ondernam des nachts een geconcentreerden aanval op Minsk Talruke groote branden werden waargenomen Bij ecn aanval van SoMetBussische vliegtuigen p CiiïFeneé werden 26 vnandeliike vliegtuigen in vf hten neergeschoten Aaner aanscM bommenwerpers vlonen naar Ro neniï en wieiT n bommen 00 Knoonstad Er óotsiMid adiada en de bev oMut laed vcrUessen Vü vmrrajtoirige vliegtuigen weiden neer gesciioten Enkele Britacbe stoorvU uigen wierpen in dei atceloopen naicht bom men in het Rw ndsch Westfaalscbe gebied De strüd in Normandië GEEN GEVECHTEN IN GROOTEN STIJL De Britten hébben blijkbaar wegens ée groote verliezen aan menschen en materiaal gisterochtend den Dinsdag begonnen grooten pantseraanval aan weerskanten van den weg BayeuxCaen niet Krtgezet Ook de aanvalsformaties die m den naar het Noorden tensluitenden sector verzanveld wa ren hebben den aanval in de richting ran Caen nog niet geopend Slechts bij Öarpiquet werd gisteren nog verbitterd gestreden Onder massaal gebruik n artillerie maakten de Britten die oprukten langs het dal van een beek zich meester van het grootste deel der puinhoopen van het dorp De Duitsche hoofdgevechtslinie die eerst langs den westrand van Carpiquet liep sluit thans aan den Oostrand aan hetgeen voor de Britten een terreinwinst in de richting van Caen beteekent van 600 tot 800 meter Het dicrp ligt in het dal terwijl de domineerende hoogten ten Noorden en ten Zuiden nog steeds in Duitsche hand zün Aan het front van het eerste Amerikaansche leger dat nog steedis tracht den moerasgordel van het N ormandische schiereiland door een aanval m Zuidelüke en Zuidwestelijke richting fchter zich te laten heerschte gisteren wederom levendige gevechtsactie Een na hevige artillerievoorbereiding ondernomen aanval der Amerikanen werd in een tegenaval cpgevangen en die Amerikanen naar de uitgangsstellingen teruggeworpen Daarbij maakten de Duitschers gevangenen Ten Zuidwesten van Bols Limors brachten èe Amerikanen twee plaatselijke penetraties tot stand in de Duitsche beveiligingen in het voorterrein Deze werden door plaatselijke reserves afgegrendeld Geallieerde scheepsverlleien voor Normandië In den nacht van 4 op 5 Juli werden door de Duitsche luchtmacht voor de Normandische kust een torpe iojager en twee transprrt chepen van teziatnen ongeveer 12 000 brt in den grond geboord Zwaar beschadigd en buiten gevecht gesteld werden een kruiser en een torpedojager Volgens de waairnemjngen der Duitsche vliegers is de vernietiging van deze beide schepen waarschijnlijk Eveneens vernietigd werd een passagiersschip van 10 000 brt De verliezen dlie de Duitsche formaties door den krachtigen vijandelijken afweer leden zijn zeer gering Bovendien wetri gisteren in de Seinebaai nog een koopvaarder van 70OO ton tot zinken gebracht en een tweede tprpedobootjager zoo zwaar getroffen diat hij lun afweervuur moest staken en onbestuurbaar bleef liggen Een oassagierschiD van ongeveer 10 000 ton dreef na den aanval met zware la zij brandend rond BiMtentohd GEVECHTEN VOOR DE NEDKKLANDSCHE KUST Voor de Nederlandsche kust zijn gisterochtend tusschen 2 en 5 uur verscheidene gevechten ontstaan tusschen Duitsche beveiligingsstrijdkrachten en Brits torpedomotorbooten Daanbij werd voor Umuiden legen 3 uur een aanvallende formatie orpedomotorbooten zwaar beschoten Een der booten werd tot zinken geiTracht 20 leden der bemanning waaronder de commandant werden gevangen genomen Hierbii giM een eigen patmuiUeboot verloren De bemanning hiervan kon biina ivoltallig Sered worden Voor Vfieland werden verscheidene malen vruchteloos aan vallende torpedomotorbooten verdre ven en wra d een Boot door voltreffers waar beschadigd Hieftij werd aan Duitsche ziide geen schade geleden Hoewel de viiandelijke formatie geprobeerd had om met een geldig herkenningssignaal door te gaan voor en Duitsche formatie rpedomotor jooten werd de formatie zwaar getroffen en met talrijke treffers op de lucht gedreven Nader wordt nog gemeld dat behalve de reeds als in dën grond geboord gemelde torpedomotorboot welker b nanning werd gered nog en tweede Britsche toTp domotorboot n den grond is geboord Bovendien iin zooaU gemeld twed torpedomolontiooten zwaar besohadilgd LAFFE MOORD V P POLITIEMAN In een stad in het Oosteiitvan het land is dezer dagen op ee Neder andsch politieman een affe moord gcpleeg die tvpisch is vwr d methoden waarmede de aatr ottische onderwereld werkt De politieman voerde een onschuldig gesprek met een winkelier en Jongen an Inaderde den politiebeambte van aciteren trok een pistool drukte dat tegen het achterhoofd van den ag int en gaf vuur voor dat deze ge vaarsdiuwd kon warden Dit ia het s steem van het schot in den nek van pe Moskou sche school ZtJn weMoener benadMH De 2t u ge kïswerkman W F van B uit Rotterdam werd met zijn amlüe tijdens d faUIe Meidagen van 1840 liefderijk opgeu inen bt een boer in HiIUgersberg met wieiji hij sedertdien de vriendschap onderhield Dezer d gen kwam v R weer een in Hiillgersberg op bezoek en vertelde dat ht bij éen rijwielhandelaar in Zeeland rijwielbanden voor hem te koop wist De boer gl g er op in Maar een pav dageil Uter versdheen Van R weer met d mededeeïlng dat èonder voorafgaande tMtalmg geen leveringlkon volgen teiwijl een rembourszending te Irwkant werd geaclit De boer vloog er m en int een thnk bedrag aan geld mee maar zag br nooit iets van terug Later sqKalte Van R xjch een oompagnon aan m n persoon an den 28Jarigen ioswerkmser A J vanlU Sampn gmgen zij nu adressen af van personen die op het hoofiSjureau van politie In bewaring waren gesteki en verzg iten akn d resp trouwen ten beho ve vHhun niannen goederèfi geld of eetwaren Zoo kwam n zij oa tn het bezit van eenl lap sttjf rijwlelbjntfcr brood en boter CWmoodiit te Mggen cat Zij alles te eigen bste aanwédden Ten s Jtte gaven zij fa divei f caft Bsria s voor flat lij schoenen te Voop wUler Van het geld dat hiervoor roorultikerd b etaald cTd nieu meer terug geilenl B Kle heeren iUn tene tte tegen de l rti kekiopen en va daat ter bMchlkk if van f Justitie M I KUNST SN LETTElAtl BC1MAMINO OIOU éftmtM KITt De Rallaansdi pen pubhceert b i lelit uit Londen volgens lietwelk da beroemde It Uaansehe tenor Ben mlao Oiali In Some m ifjn gestorven Bt luilaansche liuUntM is noch een beveitlfina no een tegenspraak van dit bericht t verkrUg a GROOTE BONNENZWENDEL OP SCHAAL GewcKH schipper haalde niet op één plaats maar op twee en dertig distributiekaotoren zijn rantsoenen OPBRENGST VAN ƒ M 00 VERBRAST Te Gouda is een sluw oplidhter tegen de lamp geloopen die bijna t ee jaar m een b mnenluilekker land beeft geleefd Terwyl de distributie er uiteraard op toeziet dat ieder niet meer krijgt dan hem toekomt ontving deze man eiken keer niet op één kantoor maar op tal van plaatsen zijn portie waardoor hij letterlijk m de bonnen zwom Hij dreef er een levendigen handel m waarvan de omzet hem volgens zijn opgave ƒ 80 000 heeft opgeleverd die hij met een goed leventje er doorgejaagd heeft Deze vindingrijke man dt thans in het polttiebuieau te Gouda op rantsoen is gesteld IS een gewezen matrooe stoker by de Rijnvaart de 39 Jarige A A 3 R gedomiciiieerd te Rotterdam en thans in Amsterdam woonachtig Varensgezeilen krijgen ora de veertien dagen in de plaats waar zij dan liggen rantsoenbonnen voor de hun toekomende levensmiddelen welke uitreiking m hun paspoort wordt aangeteekend Toen de man in IM2 de vaart vaarwel zegde behield hij zijn pas en vervaischte deze door eigenhandig den geldigheidsduur met twee jaar te verlengen De manier van aanteekening der uitreikingen van bonnen in den pas liet mazen open en daarvan heeft de gewezen stoker gre tig gebruik gemaakt Op reis langs de kantoren Ondanks het feit dat bij niet meer varende wab en dus niet meer onder de regeling V001 schippers vlei ging hij toch zjjn schippersrantsoen halen en dat deed hij niet alleen in de gemeente waar hij heette te liggen maar gebruik makende van de door hem ontdekte truc ook in andere plaatsen en in het laatst was het zoo dat hij twee en dertig distributiekantoren had waar hij zich regelmatig aanmeldde om zyn tonnetjes in ontvangbt te nemen Dat gebeurde in Wormerveer sHertogenlKMCh Katwijk Rotterdam Overschie Vlaardingen Dordrecht Schiedam Breda Bussuni Amsterdam Maarssen Hillegom Delft Gouda Zaandam Culemborg Eindhoven Amersfoort Alkmaar Zuilen Baarn Maassluis Voorburg Geldermalsen Leiden Boxtel Utrecht Hilversum Overveen Heemstede en Rijswijk Het werd voor hem zoo n uitgebreide onderneming dat s mans eenige bezigheid er in bestond elke veerttien dagen deze kantoren af te reizen Vroeg men hem waar t n schip lag dan noemde hij wel een ligplaats van de alleen in zun fantasie bestaande boot Aanvankelijk hij begon er mede in Oetolier 1942 haalde ttij alleen bonnen voor zichzelf en maar op enkele kantoren maar in het laatste jaar had hij een belahgrijke uitbreiding aan de zaak gegeven door niet alleen het aantal kantoren op te voeren maar bovendien ook voor de vrouw met wie hij samenwoonde en voor hun kind rantsoenbonnen te halen Hij kreeg dus voor drie personen en voorts ontving hij elke maand op de normale wijze zijn portie op z n distributiestamkaart zoodat de man een fantastische overdaad aan bonnen had Nergens werd de fraude gemerkt en gemakkelijk kreeg hij overal zijn tionnetjes Hulshoudster n kind ontvingen in Rotterdam normaal op de stamkaart en hl hield dus alle bonnen over Tienduizenden rantsoenen In totaal heeft hij onrechtmatig ontvangen 40 000 rantsoenen brood S900 vleesch SOOO aardappelen 7S0 kaas 1750 boter 1000 taptemelk 1500 melk 1375 suiker 230 kofflesurrogaal 500 Jam 750 gort 230 rijst 500 peulvruchten 500 vermicelli 2000 tarwebloem 100 cacao 750 tabak 750 versnaperingen 1500 vervangingsmiddelen 1500 waschpoeder en 1500 zeep en 1500 groentebonnen Welk een lucratief zaakje het was kon worden nagegaan uit hetgeen de oplichter in de drie en twintig dagen van de vorige maand tot zijn arrestatie had opgehaald Precle W vastgeiteld dat dit waren 3814 rantsoenen brood dat is 477 brooden 563 vleesch 40V kg vleesch 839 aardappelen 35 kg 2511 5 boter 162 8 kg 156 gestandariseerde melk 273 liter 63 suiker S kg 138 taptemelk 2411 2 Itter en dan de overige levensmiddelen nog De ontvangst van den bonnenverkoop over deze drie en twintig dagen beliep 5614 1S Dit Is wel een voordeelige periode geweest maar zijn eigen becijfering dat de tipliditing hem over den geheelen duur 80 MO heeft opgeleverd zal zeker niet verkeerd geschat zijn Noir ƒ 75 over En van dat alles hadhljbyiijn aanhouding nog 75 en een paar bonnetjes over Het geheele kapitaal had hij In den loop der maanden verbrast aan vrouwen en feestjes I Feuilleton DE AGEDIE VAN EI KEN HOF rotnan van Joban Johanson Oorspr 60 Trude was opgestaan en st lmd nu naast Richard die znn aim om haar heen sloeg Van ZeUn sloeg onthutst zijn oogen op naar het paar zijn sigaar gleed uit zUn vingers ffii kreeg een kleilr en sloeg zyn oogen neer toen hij den blik van Trude ontmoette Mevrouw Van Zelm waa ook overeind gesprongen en in de overmaat van haar vreugde drukte ze Trudn en Richard in één onuurming tegen zich aan en nep Dat helb ik altijd verwacht enverlangd en nu is het xoo Ja mevrouw antwoordde Dlx dat dwaze meisje heeft me tot hu toetelkens a rwezen Het ellendige gedoe van ichurk Houbert druktehaar zo dat za meeftde vanverder t moeten afzien Maarni tiin c kere wolken tusschen C verdv en we amden graag gauw mogeliik d v rrooten t wagen MevTouw Van Zekn keerde li naar haar zojin Waf ze je daar nu van Haaid onze Trude aat trouwen Min of meer met ztin houding verlogen feliciteerde hii Rk hard maar voor hu Trude kon aanspreken had deze haar armen o n zUn hals geslagen en ze fluisterde hem t e Is inijnJieer de offteier teiredenover mim keus en zou het zijn carrièreniet in gevaar brengen Kat zei hi maar nU kuste haarbartelnk Leot van Bm had het druk Op het redactiebureau van het Nieuws gooide hij het heele archief onderstboven hetgeen hem van den kant der collega s OD enkele keit chtige liefkoozmïen kwam te staan HU snuffelde m oude jaarKaMen smeet de heele fotokasi door efkaar maakte aanteekenincen en liet alles liggen toen hü er vandoor ging In zlin werk Ergens in Frankrijk Opmeikzaam slaat Ue alukcommandant het tuchttuim gade £ lic oogenblik kunnen vliegtuigen echter het wolkendek te voorschija komen P K Bódet O H en door den graad seigneur uit te hangen Hij reisde op zun regelmatige tochten naar de distnbuliekantoreji tweed klas e en siieelde graag in de loterij Aan de loketten uas de vaste klant een vriendelijk man en in Goufla I het gebeurd dat h j een ambtenares van wie hij gehoord had dat zij ging tl ouwen een fraai tntuquet zond Te Gouda IS overigens een einde aan zyn tochten gekomen want hier werd ontdekt dfit de pee vervaisoht was en toen was s mans r k uit Hij zal worden vervolgd wegene opüchting pasvervalschmg en bonnenhandel eii gaat na het politioneel onderu ek naai het Huis van Bewaring te Rotterdam Tegen zeven andere personen is mede proces verbaal opgemaakt tegen üt 40 arige huishoudster M V v O te Rotterdam met wie iiij destijds samenleefde en ÖU hem ten behoeve van de opliclitmg ook haar pas had gegeven waann MI zelf maar hun kind hadden ingeschreven om in liet bezit der rautsoenbonnen ook voor het kind te komen en tegen zes personen die van hem regelmatig lie tïonnen kodlten de T Jerige iiuis vrouw J F B B te Rotterdam den 46jangen hondenhand ear H T E te Oetl Haag den 4a jarlgen nachtportier D T v E te Rotterdam den 4 i jarigen bakkeraloopknecht C A M de B te Rotterdam de 23 jarige inelkliezorgster K H te Barendrecht en de 33 jange huivrouw B R E 1 te Rotterdam GECOMBINEERDE AVOND NED HERV JEUGO VEREENIGINGEN Gisteravond werd in Het Blauwe Kruis de laatste gecombmeerde vergadering in dit seizoen van alle Ned Herv jeugdvereenigingen op Geref grondslag Deze goedbezochte vergadering stond OTider leiding van ds Gerh Huls en had een zeer vlot verloop Leden van alle vereeniginen hadden deel aan de uitvoering van het programma Onderwerpen varia gedichten samenzang enz wisselden elkaar af terwijl inzonderh d de vier troubadours met hun krontjongmuziek veel byval oogstten De oudvoorzitter Ier J V de heer J J Teeuwen Jr eindigde met dankiegging BURGERLIJKE STAND Geboren 4 JtUl Johannes Gijebertus z van A deWeger en W B van Boven Krugerl 20 Robertua Carolus Maria z van J 3 vanGeloven en C J M Debeb Joubertetr 124 Getrouwd 5 Juli J Buitelaar en M M Hotetede C Brands en G van M ijeren C G A deBruin en M C Verstoep H Bollen en J W Gründer Juli G C Dogterom en H t Both Overleden 3 JuH Arend Marinua vat Sort M J Jol armea Gijsbert Straver 68 J Bastiaan van Wgngaarden 14 J WAT WAAK WANNEER S JuU IM uur Nieuwe Scliouwknrg Opvoe ring operette De neef uit Batavia door het Nederlandsche Operelte g ezelschap S Juli 8 uur Stedelijke Zwemtnrlchtbigi Waterpolowcdstrijden o a G Z C Maas 8 JuH 2 5 uur Gemeentelijk aichlef en libryegebouw OofttlHven Tentuonat hng werken Goudsch e graveurs ter gele s geuhetd van Rembrandt week APOTREKEBSOKN 8T Steeds geopend des nachts tOttn voor ïeneesmlddelen Apotheek Dec Westhaven 14 kamer thuis bestudeerde hü enkele brieven en papieren nauwkeiurig maakte dagruit weer aanteekeningen borg toen Ues achter slot in ziJn bureau gninnlkte wreef zich RenoegUik in de hsjiden en wierp zich toen in een luien stoel waarat hü onmiddelltik in slaap viel Hi schrok wakker toen Herta binnentrad en zijn voeten die het bureau beschadigden er af duwde Nare jongen Ie maakt me wU dat ie het druk hebt en je zit Biui te slapen Maar meisje ik heb bergenwerk verzet en ik laap nu alleen omdat er vannacht waarschünlük weinigvan komt j Wat ga je rannacht in AmstOTdam doen Daar gaan w het ei optoeken waaruit heel deze neachiedenis i voortgekomen Is het gevaarlijk J L bent altydzoo n waaghals Maak je niet ongerust ik neemmijn prdvpenschieter mee De Haaagaat ook mee en we zullen in Amsterdam ook nog wel een paar manrietjeamee krijgen Kom nog even naar tienbaas of er nog nieuwi is en dan DeHaas halen Blijf tiu niet den beelenavond in huis zitten Ga mee naar destad eh pik een bfcaooopje of ga naaarde Van Zelms Goed ik riid mee Zet me dan ophet Vrwtmrg maar af dan vmd ik hetverder wel Het was half acht toen Leo var Ree het bureau van De Haaa blnaenEiapte De Haas zat al op heüS te achten en een kwartier later warenze op weg naar Amsterdam Wd 4t vwvolgd WANNEER VERDUISTEREN t Tet JaU neet Teraaisteri WMiMI van tt M tot S M t pr a JFbU Maan op HM onder SM 1 rail Maaa op