Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1944

REGIONAt PUBLICATIE VAN H£T PLAATSELUK VERDEEUNGSKAN TOOR VAN HET BEORUFSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT TB GOUDA DISTBIBUTIE VAN BLOEMKOOL Op 5 Juli zijn de kleinhandelaren met de nummers 80 t m 80 bevoorraad met z bloemkool per ingeschreven klant 7e periode DrSTBIBUTIE VAN BOSPEEN De nummer S t m 18 z n bevoorraad met Va bos peen per ingeschreven klaot DISTRlBt TIE VAN TUP BOONEN De nummers 1 t m 11 zyn bevoorraad met 1 2 kg tuinboonen per ingeschreven klant D TKnMJTIE V 4N DOPEftWTEN De nummers 33 tm 48 zijn bevoorraad met Vi kg doperwten per ingeschreven qlant MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENSTEN DISTKIBUTIBDIENST GOUDA IB gcbTuUi nemlBg Hlenwe dÉsCnb uUestanikaafl Nu de tweede Disinbutiestamkaart in gebruik is genon n aieni rren zooals di bij in ontvantjstmeming van bonkaarten reeds geschiedt ook bij het afhaicn van andere dis tributiebesc hei den alsmede aanvraagformulieren naast de eerste ook de tweede sumkaart over te leggen Bij het invullen van aanvraagformulieren moet voortaan niet meer het nummer van de oudemaar dat van oe n euwe stamkaart worden ingevuld Dank mi l er vallate over JH tte faun boekje af tonden oor een J l Hunnen w JlBTgemk aantal gegadigden eenex npwarvande mooie uitgave verbISden Aanvragen alléén van be e vak tud ereud worde ingewacht M ptinBeagT 7S0 T36 Adam C PublioM Bath d Doo4ehmtv r Stamppot Tan den di SmtkelQk Toedzaam en slechts 33 cent Puttens CAFETERIA wamr t nog gotd Ui MATHEHESSERLAAN DIJtCZIGT SPAAN8CI1 £ SCHATGRAVER HAD WEER SUCCES Acht inwoners voor toUal ƒ 14 006 opgelicht jDe SpaanscJie achatgraver zij het in wat andere gedaante bestaat nog iteeds en met verbluffende hchtgeloovig hcid hebben acht inwoners van Gouda zich door een stadgenoot voor totaal ruim ƒ li OuO laten opiiciiten en dat voomam lijJc alleen c p het gezicht van gewK tig uitziende Spaansche papieren Twmug SpaauBChe eifecten die volgen zijn zeggen ƒ 48 A ƒ 50 000 waard zouden EtJn maar die achteraf incourante fondsen zonder noteering bltjfcen ie zijn waren het die het 42 Jarige lid van de luchttescherming m Gouda J v d H aan z n rtsdsgeitooten toonde als onderpand voor zijn verzoek em hem uit tijdelijke financieele moei iEAeden te helpen Htj had wendde hij voor meubelen noodig om te gaan trouwen en nu kon hij rr omenteel op grond van de geldende bepalingen de effecten niet verzilveren maar hij vertelde er niet by dat hij de twintig effecten indertijd voor tezamen 80 had gekocht De menschen tippelden er luchtig in en hielden hem op grond van de papieren voor kapitaalkrachtig en zoo leende de een hem 1650 een tweede ƒ 600 een derde 900 een vierde ƒ 400 en een vtjfde flWO in welk laatste geva ook als dekking dienst deed een blief dat den oplichter een erfenlfl van 33 00 te wach n stond een brief dien hÖ overigens zelf geschreven had £ en kiomp goud Er waf echter nog eep mooi verhaal De man vertelde ook dat hij een k omp goud van één kg kon koopen en met belangrijke winst van de hand doen En de klomp goud en de erfenis bewogen zoo dengene die at 060 had geleend nog ƒ 3200 te geven De kJomp goud was ook het motief om een zesden persoon voor 350 beet te nemen waarvan ƒ lOO t terugbetaald Ook een paar gcmeene streken I aaldr de oplichter uit Bij een zevende slachtoffer een huisvrouw die hem 555 50 jtaf dischte hïï het verTiaaX op dat hij een huis kon koopen doch nog een klein bedrag te kort kwam Een extra aansporing om de 565 50 te f even tfjvas wel de mededeellng van den man toen hij hoorde dat de echtgenoot van d betrokkene in Duitschland moest gaan werken dat hij kon zorgen dat de echtgenoot hier bleef Toen niettemin de man bericht van vertrek kreeg zeide hij dal hii rustig kon gaan want In Oldenzaal stonden zijn mannetjes aan de grens en die zouden hem direct terucsturen Uiteraard Is van die terugzending niets gekomen Dit bedrag la late terugbetaald Ten iotte heeft hl een hulRvrouw wier man zich trjdeltjk in arrest heeft bevonden gezegd dat hU het wel in orde zou brengen dat haar echtgenoot dadelHk in vrijheid werd gesteld En passant vr eg hij of hij de JOO die haar man hem ter leen had toegezegd mocht hebben waarvan e ter ge n woord waar was maar als achtrte lachtoffer betaalde de vrouw blij met de toeirpzegde hulp Geen der betrokkenen heeft aanelfte eedaan pn zoo kon de nnlirhter van begin 1943 tot ru toe ziln twaktHken uitoefenen lot het gebeurde a h de politie ter oore kwam die fïukF aan den zwendel efi einde maakte en den dade arresteerde Hij wordt naar het Hui varv Bewaring te Rotterdam overgebracht In tir iaal heeft de man dus f 14 455 50 Insgekreper waarvan na dr kteintf terupbetaünpfr M 1 WW k overgebleven Rovendien heeft hv gerepeld bij ern van 7nn Slachtoffers hout gekocht wat tot 1100 onHep Dj man heeft mil zoo goed njp olpen die verdient een flinke fooi 7eide hü oo een gfcevrn oop enblik en royaal schreef htt en whuldhekentenis van f 4000 doch lammer gpnoeg voor den leve ancier be at hit gern cent en de schuldbekentenis was du wfifiroe oos Promstie tot doctor Van de bUzi4 H OOO was bij a mans aan hour in f geen cent over Hfl Jiad er een dik leventje van geleid en goed sier gemaakt £ en deel van liet geld was o a opgegaan btl en leestje dat h gaf naar aanleiding van het feit dat hij richzelf een telegram had gestuurd met de metledeelmg van de Leidi che universiterï dat hy tot doctor was gepromoveerd De curator van zun inmUMcte utt esrpoken faiSisscm nt heeft al eentge baten een toevallig noj binnengekomen post wissel van 68 en de Spaanxhe effecten die nieta waard zijn Niet alleen heeft de man een aantal menschen bedrogen hij heeft ook zijn 71 jarigen schoonvader bij wien hU inwoont zoodat ook het verhaal van de meubelen gefingeerd was op diens ouden dag geruïneerd De schoonvader had bQ eenige leeningen borg gestaan en nu Is ook hij failliet verklaard waarbti hij zijn huis geld en bezittingen heeft verloren Na aftrek van de hypotheek van 4000 op het hul bleef uit het failUsement van den nu straatarmen schoonvader aan geld tn goederen 3400 over dat de schuldelschers van hun 13 800 terugzien INDISCHE MUZIEK EN DANS Gamelan fniiziek kl üc gisteravond in den Schouwburg Het uit Javanen en Madoereezen bestaande gezelschap Sinar Laoet verzorgde een programma van muziek en danf dat niet alleen uit kunstzinnig oogpunt maar ook omdat een goed begrip van de cultuur van Indië voor ons Nederlanders zoo noodig is een duibbel aantal toehoorders dtu een vollen Scbouwtiurg verdiend had Eentonig maar te gelykertijd boeiend door het heimwee harer dissonanten klinkt de gamelan muziek in onze EuTopeesche ooren Deze kamermuziek wordt gespeeld op sarons handtroms en gongs De saron worden met hamertjes bespeeld z n varianten van onze xylofoon Een betere achtergrond voor de klassieke Indische dansen dan déze muziek met daarbij een nasaal gezongen steeds terugkeerende melodie a mociiijik denkbaar Een ons Westerlingen vreemde schoonheid bloeide daar open c fiet tooneel ia de zes eeuwen oude Javaansche dansen o a Ardjoens gedanst door Toemjati en een gewijde tempeljans in een prachtigen dans van opstand en berusting uit het land der Toradja s Pamah gedanst door Arimbi en Toemjati en vooral in een wondermooie bruidsdans de MenariSari lande uit de Minahassa Boeiend was ook de Pentjak een Sumatraansche gevechtsdans en Boedin Panamera de schimmenjagende Don Quichottefiguur Een Krontjong ensemble speelde deze importmuziek die zich echter aan het Indische volkskarakter heeft aangepast op uitstekende wijze Mooi vooral klinken deze melodieën als zy gezongen worden door de zachte stemmen van deze kinderen van Insulinde Om het verschil te deaaonstreeren tusschen Krontjong en H waiianmiLziek speelde men ook eenigeHawaiiannimunertjes en gaf SoekaHati een Hawaiian dans ten beste Het publiek heeft met sympthie enbegrip dit programma gevolgd en opbijzonder harteiuke wyze zyn waaxdeering er voor tot uiting gebracht Tori Adjah gaf bij elk nummer uitlegvooraf A J Vermaas Examen carsus machineschrjjven Yocfr de gehouden examens vmi den centralen cursus voor machineschrijven der gemeente Gouda slaagden A groep C J P Baas S van der Ende G Koerts P A J Korevaar A Th Steenkamer J F d Vroom en L van Wingerden Afgewezen 2 leerloji en C groep H J W J Janssen W J Kettler N Kortlever J J Leeflang en J Radder Afgewezen 1 leerling Diefstallen Uit de gang van een pand in de Crabethstraat is een regenjas gestolen en uit een hok achter een andere woning in deze straat een konijn PLAATSELIJK NIEUWS HAASTRECHT Een brutaal stukje BU leji landbouwer D Vreeswijk heeft men het bestaan guternacht In dlenc schuur een varken van circa honderd pond te slachten en mee te nemen Men is wel secuur te werk gegaan want geen der bewoners heelt Iets gehoord blijkbaar had men alle middelen b de hand het dier gerulschlooa te behandelen Van de daders geen spoor ZnsCcf Woutmaji twintif iaar hier Zus ter Woutman uas op 1 Juli twintig jaren als ijkverpleegster aan de afdeeiing Haastrecht Vlist en Stein van JIet Groene Kruis verbonden Twintig jaren dienstvervulling wordt als regel met als een jubileum gevierd en daarom la o A geen ruchtbaarheid aan dit feit gegeven Toch heeft het bestuur der afdeeling gemeend den len JuU voor Zuater Woutman niet geheel onopgemerkt te moeten laten voorbBg i Een bloemstuk en een taaart x nd de zuster de morgena voor haar gereed staan aU blyken van waarde nng voor de wijze waarop tt al die jaren haar opofferende taak heeft verricht De bestuursleden alsmede velen uit haar vriendenkring zijn zuffter Woutman komen gelukwenechen REEUWIJK Burgerlijke Stand Geboren Neeltje d van A den UiJI er P Boere Gerardus Maria d van G de Jong en J G Stolwijk Chrlstiaan z van J Buitelaar en A de Vries MathUde Geertrulda Adnana d van L G Verwey en A M Kemper Ondertrouwd J de Knikker 27 j en J A Scheel 19 j te Oudewatei A M den Ouden 25 j en P M n Dijk 25 j Officieeie Mëdedeelingen INZAMKLINO KINDJK8 TOUW BU DOKSC EN Iedere landbouwer la verpUöit blJ het dorschen van granen welke met den graanmaaJer zelfblnder gemaaid ztjn de vrijkontende eindjes btndtouw In ie zamelen en deze btj zijn touwhandeiaar tegen overgave van een officieel InlevermgsbewUs tn te leveren BU de vaststelling van U ew zlngefl blndtouw voor een volgend seizoen mogeu degenen die niet of niet voldoende eindjes touw gezameld hebtwn er niet op rekenen dat zij toewijzingen voor blndtouw zullesi krijgen GR0SSfERaTOEWl lZINOBN VETTE KAAS De verzamel toewijzingen voor vette kaas fdat zijn dus kaastoewijzlngen voorzien van een dlstrlbutlexegel met het atempei van den dJstrlbutJedlenst met een vervaldatum gelegen tal het tijdvak van S Juh t m 21 JuM I 44 worden verlengd tot en mei sa JuU 44 MARKTBERICHTEN VEEMARKT GOLiDA 6 Juli Aangevoerd 5fll stuka wo l l biggen 101 runderen 61 n kalveren 4 graskalveren 38 schapen en 71 lammeren ooien 100 130 rammen op contract 25 30 Handel matig KAASMARKT GOVDA C Juli Aaoge oerd 22 partijen kaas Istc kw M 2 50 2de kW 60 fll Handel vlug Hoofdredacteur J G Weysters Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tteter Gouda Verantwoordelijk voor de advertentlèn L Akkersdljk Rotterdam Uit geef ter N V Roltcrdamsch Nieuwsblad Rotterdam Radioprogramma VrgdMf 1 Jan 1 t Or rw BNO 7 11 o BNO lu Gr m aJO V d Hiisi f prlt progr I 45 GodKl ultl 1 15 Ork ij l n Io 4 d Kleuter 11 1 P d VJ pUno HM Alm 12 15 Ned proer Uoffi 15 L n l volk brengt V AmiSf 15 4S V d Vrouw 15 w CodMi ulir jS II U Orgel en z ng 17 o Unrke Löilr i 1 55 Spiegel d 4a en BNO n 15 dTS band rolt l a De soclsle voorman iSVan lleman g dlng M oo BNO N aii leen rMIocenlr lis wlenernn tmMSf gélMll Zigeuners S lalenfim r Kim Wejt ia M Klaakenparade 19 M BNO lIllV i ïf W V pm 70 15 Duluoih a M Meded v h NATnt RctiumannBrahms conc J 45 Avnndwltd 2IX BNO 15 Zie HllV I U M D f Schou ifbupg Bioscoop Van ZATERDAG 8 t nt DINSDAG 11 juli THALIA KLIIWCQ lOS aouo Het rpmanlische varhaal van een Helde die geen liefde mocht lii Prolongeert van Vrijdag 7 tot en met Woensdag 12 Juli Heinz Rühmann s grootste lachsucces ijn Hfh mht ZONDER AFSCHEID De Belhamel II Uie Feuer dMfjenhuwIe l cn 1 hRRA HLM Met voorts Karin Hlmboldt Hilda Sissak Paul Hinctds enz DE BELHAMbL laat ü uitbundig schalcren TOEGANG BOVEN 18 JAAR NACHT OHNE A8SCHt£D met ANNA DAMMANN KARL LUDWIG OIEHL HANS SÖMNKER TOEGANG 18 JAAR BESPREEKT UW PLAATSEVI Kassa geopend op werkdagen van 11 12 30 u T Zondag 2 uur vóór iedere voorstelling Zaterdag Maandag en Dinsdagmiddag half drie is er ook gelegenheid van deze film Ie feiiielen in extra middagvoorstellingen Flaatsbespreken Hj uur voor de avondvoorstellingen en tijdena de extra middagvooislellingen op de werüdagen van 3 30 tot 4 uur 5 Tentoonstelling va n werken aran Goudsche graveurs in het gemeentelijk archief en libryegebouw Oosthaven 9 Toegankelijk vanaf Zaterdag 8 juli 1 M4 te 14 17 uuren vervolgens vaa Zondag 9 juli t m Zaterdag 15 juli 1944 van 10 12 30 en van 13 30 17 uur Lnirc e 0 10 RHEUMHSRr Vraagt liet oordeel Van Uw huisortt of fpecialist Kistna Adwptentien HEERENKLEEDING CHEMISCH REINIGEN AFLEVERING THANS k VLUGGER PAI THE Kinde wagen moet in prima staat zijn qjfitelaar Voge lenzang Met dank aan God geven wiJ VI kennis van de geboorte van onzen Zoon LEONARDUS MARINUS D V d MEIJ M M E V d MEIJ Teekens Zuldland 3 Juli 1M4 G e t r o f w d O C DOGTEROM en H J BOTH Gouda 6 Juli 194 R V CatKwog 30 R V Ca£ v eg 254 Tdckomstig adres CnocJitdiik C 32 Vleuten Hedefi nam de Htcrn van Leven en Dood rtft een langdurig zeer geduldig gedragen lijden van n7C ziide weg on e innig geliefde en zorgzame Moeder UEKRIOJE GRIETJE GR AAFLAND Weduwe van Ciicberlus Graafland Jn den ouderdom van 55 jaar en 9 maanden Namen i de kindetien GFERTJE Sanat Beekbergen en Verloofde JAN AlilE I Bergambacht 3 Muii 44 De t raardebcstclling zal D V plaats hebben on Vrudag 7 Juli a s te Bergambacht tusschen 12 en I uur BONVRU Wisti u dat we ook speciaal lijn Vngericht voor het bei ulten van aardappelvelden Bij beatelIiVig grootte van het perceel opgeven Verder alle soorten Maisplanten Purley uitverkochli V schrijft wl komen C TUI VU t Berkeowvade BooBikweekeriJ TulD rchltectu ur Tot onze djtpe droeflieid overleed tiedcn m het St Jozef Pensior te Alplicn a d Rïjn voorZier van de H H Sacrament n orr Stervenden onze gei etüe oiiverge telijke PIccgtÈT tt Mejuftr IJNANI A JOHANNA MARIA VAN LEEUWEN m ritn ouderdom van 77 jaar Haar dankbare Neven en Niciltt n Gouda M W G M VAN LOON H VAN Loon Jlasperb tn Klndertn Jojjjakarta Java NOI W G M VAN LOON B VAN LOON Zwetsloot tn Kinüeren Ameifaluoi t A M M VAN LOON J VAN LOON Hcimsen tn Kinderen Coiida M M M VAN LOON M E VAN LOON Iibbe en Kir deren Ede P C TH VAN LOON A VAN LOON Bos en Kind Rotterdam A E M JANSEN van Loon F JANSEN Gouda 5 Juii 1944 Corr adrcfi Dubbelebuurt 13 Rozenkransgebed Donderdaf en Vrijdagavond na nel Lof in de Kerk aan den Kleiweg te Gouda De H H Uitvaartdiensten zullen gehouden voorden m de Parochiekerk van O L Vr Hemelvaart Kleiweg te Gouda op Zaterdag 8 Juli te 7 en 8 15 de stiUe H Missen en te 10 uur de gezongen H Mis van Hequiem v aama de begrafenis vanuit de Kerk in 1 ef Familiegraf op het R K Kerkhof DEZE WEEK ouderwetsche kwaliteit viéeschwaren SCHUTTELAAR Walvisstraat Huw Bur EROS 1 Nic Maesstraat 107 boven Amsterdam Z behartigt Uw belangen ten volle Schrijf nog heden of bezoek ons spoedig Spreekuur dagelijks a uur REUNIE Gouda Oosthaven 17 In het Foyer Cabaret Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur 1 De populaire HumonstConferancier ALBERT iTlEIN MARTHELLI Tapdanseres RIWARO Manupilaties Amusements Orkest Vroegtijdig aanwezig zijn dringend aanbevolen Prima consumptie Vrt entree KEUNIE THEATER UosI haven 17 Oouda Vanaf Vrijdag 7 L m Woensdag 12 JuU ook ZOBdsgmorgen 0 M n uitend li a u r voor den vóoïtiet U tijdig van plaatsen Plaatsbespreken drinoefTd a aanvang van ledei eil ooist JLwant het tal stonin niopent l PiZaterdaKRilildae ï our X beroefn Het beroefnde sprookje sprekende i SNKH WWITJE en Roten r Ml H t U al M MKIeintle peplaatst entree vanaf 25 cent Volw AvondprUun PERSONEEL GEVRAAGD Wegens huwelijk der tegcnw nette dienstbode liefst R K voor dag of dag tm naclit Zondags vrij Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden v Loon Gr Florisweg 28d Spjardcrsbaijjiraagt voor de fietsenstalliny nette jojigen Net meisje voor de huii H voor dag of d en n Kaars L Tiendeweg 67 Mevr DortLand Jansonius Turfmarkt 32 zoekt wegens huwelijk d tegenw meisje voor heeie of halve dagen Naaister Mej Roepers Snoijstraat 101 Net meisje in klein gezin voor den ge ieelen dag S M C Snel Nieuwe Mankt 17 F werkster voor 2 halve gen p w Liefst s morgens Riemers Jouijertstiiaat 140 fER SONEEL AANGEa 2 Jianjoraaiers besdiikken nog over enkele vrije avonden Br m opg loon order no 4699 bur vnan dit blad 3 jongedoimes zij i genegen nog e nii g naaiweirk aan te nemen Br onder no 4700 Iwr ran dit bla ï G t typ vraagt typewerk voor de avonduren Hr onder no 4703 bur v d bl 18 ji rig tneisje b z a a steno typiste Privé of op kantoor Salaris naier over een te komen Br onder no 4707 twr van dit blad TE KOOP SpoTtUouse leeft circa 12 è 13 j ƒ re dam io ner boed d blauw ƒ 8 IVJong K vitstfaat Tuinbank ƒ 25 Hoogendoorn Ridider v Catsweg 244 a Carbidtoestel met comtaor erw nieuw om op fe koken ƒ 60 Te bevr tlashuis Kctdeir Korsedijk h Re ede Zaterdagmiddag Erken salon hangkaslje ƒ 2ff erken wamdljoekenkaïtje ƒ 12 50 Mej Bik B Marlenssingel 143 des avonds na 8 uur DivaÉklepï zijden pluche 2 ï X IVi M z g a n ƒ75 V Mastrigt v Heiisdcnstr 20 Kinderledikantje i 35 kinderwagen ƒ 125 A v Mourik Kleikade 30 Wad dinxveen TE KOOP GEVRAAGD MijKlerne kimderwagen liefst opVouwb en wollen babycape in g St De Keuer Raam 213 Wandehvagentje K v d Hee veehouder Henegou Urerweg 73 Waddinxveen sijn Mil jaBEen Stofjansen liefst witte Zuidafï Vendelstraat 29 Mooie kinderwagen Dort land Turfmarkt 32 Goed onderhou ten kinderwagen Spek Raam 302 Goed ondeiti uden kindc r wagen De Graaf MoondT Verlaat é Goed ondertiv kioderjasje eeït 14 f aar P Bos 3e Kade 90 Mantel en 1 pr schoenen voor meisje vsm ï jaar Roepers Snoijvtraat 101 tt TER RUILING AANGEBOD 1 pr kaplaaizcn m 39 voor 1 pc teiinis sc hoenen m 39 Boekamp Spoorwegslr 6 1 pr z ga n jongens schoe nen ni 3d voor m 40 Mevr Nobel BoUiaskaat 26 1 pr hooge kinderschoentjes ra 2ü voor maat 22 v d Beug Botihastraat 24 1 pr prima jongensseh m 38 voor m 3 Beekman Krugerlaan 20 Zwarte pumps m 40 voor sportschoenen of sch wet pi hsk De Graaf Moondr Ver Iaat 6 Kinderfietsje 3 wieler voor itep met luchtbanden Genegen bij te betalen L de Jongfi Doelestraat Jl Meisjesschoenen m 29 ert 31 voor maat 32 of 33 v Diik Kleiwegstraat 9 Groote speelgoed kruiwagenvoor step J de B uin Erasrausstraat 12 Lichtbl onderjurk m W voor fantasiesejiortje J de Bruin Era smu sstraat 12 1 pr tenni S ii m 41 voorzomersch m 40 SlenrtelbeTg J V Renesseplem 10 Ri broek e bakkers v oor sporlpantakm Bijvank Nw Haven 87 Benedenwonlng In centrym Den Haag voor woning te k uda Br onder no 4735 bureau van dit blad Bi jor ensscb rtt 38 voor joügenssch m 41 zwarte gy7n eh m 38 voor m 41 C Kaars R v Catirweg 59 c 1 pr motorlaarzeil zw m 41 voor ft b Tiine en 1 pr rwarte ciioeilen m 40 Bij wrJc ie we Hav i 8 7 aCMEimDOCLE t DIVERSEN G d leihuis gezocht voor 3 jonge r sjes Stiravcr SIJo efstraat 66 Huwelijk Nette wedliAn i kindencd eigen ikoro z kjn met dito nette wed j dochter N Herv 45 50 f om na wederz goedv lm liji aan t goan Br lirfsim foto op eerew ret onda no 4702 bureau van dil bj Aangeboden ƒ 4500 a ƒ 5 K als Ie hypotheek van pa culieir tegen 4 ivi te onder no 4729 bur v £ J Heeft J last van ik oor Laat zè bu ons pijr liX S verwijderen Mevr A Jorst de Knooif Med gedip P cure Moordr Vcrla a Verloren mantelknoiiff l bruin Van Willens naar Ki weg Tegen bei terug c r G Sfhoonderwoard V willeo5 143 Verloren 1 pr ge handschoenen Jomtr K senfabriek plml9 uur Tel bel terug te bi A Ha broek Kerkhof an n Wterdam VEKaVCR Jor gelui die willen H t zoeken huis of g i J van op netten stand V bur van dit b £ Ant naar zoekt J kamer of zit en s P m of z pension week e afweeig Br cmder i bur van dit blad f Pakhuisje te huur g Br onder no 4728 b dit blad Te huur voor dame o gemeubileerde zH e j Vamer m kpiikeTKrel i nm B Martett in