Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1944

Z aterdag 8 Juli 1944 jijf Jaargi T g No 2I51I2 Q elréd3Ctcur T TIETER G5 uda Biireau Markt 31 telefoon 27 Postrekening 411400 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prq 5 cent per nu mmer PrUs abonnement benni tkring Goud p kW ƒ 2 36 p n i ƒ 0 78 p W ƒ OtI Baiten Gouda p w ƒ 0 19 Franco per post p kw ƒ 3 41 p m ƒ l li op L aen verwacht uroote verliezen aan materiaal bij de Geallieerden i de steeds heviger worienje bon bardemcnten en zonder dat zij met buitenwereld eenig contact kom eii Verkriigen Daarbij vergeleken zijn de linigen van dien oolog lS il lo zaer ae ring Ditmaal voert mengden totalen ien ongenadigen oorlog waarinrsleohl s z g slrale g £che doelen een rm spelen en waarvan de winst hoe de uitsiaa er van ook zii slechts uiterst gering lean ziin w nnecir men wk ning houdt met hèt ontzaglijke verli s aan menschen en aan cultuursohanen Een gansch gebied van Frankrijk is t4ian verscJiToeide aaMe geworden waair de voort breng wn van den bodem zoowel aLs het werk van mensohenhandcn onherroepelijk ten offer is gevallen a in de Angelsaksische vernielingswoedc Eeu zonieii cti beeld van h t Hol an d chelaiidschap Koeien zoeken afkoeling aan der waterkant C N F Kutoer Iit Nat Soc Studententront In het vormingsoord Drakenburg zijn deze week vier groepen van het Nat Soc Studentenfront bijeengeweest n l van Delitsche studenten as medici a s juristen en ecofiomen en tenslotte een groep M T S ers In het verleden is er steeds èengroote kloof Eeweest tusschen dëhoofden handarbeiders Daar deuniversiteiten en de hooge scholennoch in het verleden noch in hetheden in staat bleken naast de oeroepsDPleiding den studenten den wegnaar de gemeenschap te wjjzeij heenhet Studentenfront besloten aoorhaar leden m et het werk en de doelstellingen van het Nederlandsche Arbeidsfront vertrouwd te maken dezeleemte aan te vullen Na aflb io vandeze biieenkomsten gaan de deelnei iers door bemiddeling van het N A F practisch werken in verschillendebedrijven De juristen en economenzullen de practijk meemaken op arbeidsgebieden rechtsbescherming éii sociaaleconomische zakêh van hetArbeidsfront Achterstand postcheque en girodienst De achterstand op het centrale postgirokanfoor te s Gravenhage in het afwikkelen van opdracheit bedraagt thans bijna twee dagdieristeii Daar sinds 1 Juli het aantal opdrachten sterk Istijgt is waarschijnlijk nog eenige toeneming van dien achterstand e verwachten Onpbodige navragen door het publi belemmeren een vlotte dienst PolAiek weekpraatje Max BlokzUl Hel politiek weekpraatje van MaxBlokzijl uit te zenden op Maandag 10 Juli over Hilversum 1 ém 18 45 uui IS getiteld Een hardnekkig misverstand KtllRINGEN Het SSJEri atzkommando deelt mede ledere gezof de Nederlander kan zich aanmelderVttcneinde gekeurd te worden voor fe Waffen SS SSijWacht1iataillon i n Amcnsfoort Landstorpi Nederland en de Gcrmaan sche SS m Nsderland Personen tusschen laf en 5 jaar die aanmcldingsplichtig ijn jor de tewerkstelling kunnen zH h eveneens aanmelden en worden gedurende verbintenis van de tewerk stelling vTögesteld Off cier in i e Watfen SS kan ieder worden die na tenminste één jaar diensitiid zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn ichoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn gedrag karakter prestalie Tijdens de keruingen worden alle i ilichtingen verstrekt met betre kking ot de verzorging van familieleden duur der opleiding extra levefsmid ielen etc Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten jor den heen en terugreis de navolgende 1 Nobensteilen der Waffen SS Ook voor de JsTemutoriseerde comnagnie bij hef SS Wachbataillon te Amersfoort elke dieivst in Nederland doet kan men zich op boveni taanda keuringen melden i i 7 44 8 12 uur Rotterdam Deutsche Obersfliule Westerlaan 1 14 7 44 8 12 uur Den Bosch Hotel Noord Brabant Markt 45 114 7 44 15 18 uiir Venlo Deutsches Haus Egmohdflraat 16 15 7 44 8 12 uur Arnhe m Café Rovnl 16 7 44 8 12 uur Zwolle Hotel Gijlenbeek 17 7 44 8 13 uur Amsterdami Dam 4 a 7 44 8 12 uur Utrecht N Huis Oudegrarht 245 18 7 44 15 17 uir AmersfM Waehbati 3 Leusdrr Aes r OlSTRlBUflENlEUWS it f AARDAPPTILRANTSOEN VOLGENDE WEEK DRIE KILOGRAM Oude aardappelen mogen zonder bon worden uitverkocht Van Maindag 10 tot en met Zaterdag 15 Juii a s geeft de aardappelibon 29 recht op l i kg nieu W e aaiidappelen per bon Op den bon toeslag 29 wordt 1 kg nieuwe aardaDf elen be schikbaar gesteld Op Zaterdag 8 Juli mag op dere bonnen nog niet worden gekocht Ten slotte wordt bekpnd gemaakt dat de kleinhandelaren dé aardappelen van den ouden oogst weike zij nog m voor i aad hebben zonde m ontvangst nemen van lx n en tegen ten hoogste den voor oude aardaooelen vastgestelden OTiis nio en uitverkoopen OP XOSSE sdiKERBONNEN MOET WORDEN GELEVERD Blukens iji gekomen ktechlen komt het vo ir dat winkeliers hetzij op eigen mitiatief hetzij m samenwerking met collega s bepalen dat slechts dan suiker aan de klantan wordt afgeleverd wannee deze de geheele bonkaart waaraan zich de siiikerbon nog bevindt aan den winkelier overleggen Dit zon geschieden om de mogelij kheid dat er v ische suikerbonnen worden aangcbo den ziooveel mogelJ k te bepei ken V n bevoegde züde wordt medegedeeld dat oo grond van de bestaande distributie oepalingen een detigelijke handel wifze verboden is Op de voor suiker aangewezen bonnen die los woo den aangeboden moet suiker worden gelevèfid Uitreiking nieuwe bonkaarten aan personen tonder tweede distributiestamkaart Personen die buiten hun schuld nog niet in het bezit zjjn van een tweede distribütiestamkaart b v geëvacueerden schipper cf woonwagenbewoners kunnen zich ter verkrijging van een bonkaart voedingsmiddelen 8e periode 1944 alsmede eventueel een toeslagkaart L 408 tot de plaatselijke distr butiediensten wenden onder overlegEin van htm eerste distributiestamka irt Bovendien dienen zij die den ISja rigen leeti d bereikt hebben hun persoonsbewijs mede te nemen en persoonlijk té verschijnen Alvorens tot uitreiking over te gaan zullen de disIributiediensten uit den rechterbenedenhoek van de eerste distributiestamloaart een hoekje verwijderen welke juist het aan den achterkant geplaatst r vakje A 6 bevat Geevacueerden die in hun vesitigingsgemeente nog geen tweede distributiestamkaart ontvingen d ech aan wie in de gemeente van eTtrek reeds een tweede distributiestamkaart was tiitgerejkt moeten deze laatste kaart overleggen De distributiediensten zullen hiervan den driehoeklgen rechterbenedenhoek met het cijfer 2 verwijdercn De zeepbon en de waascherjii IDe waschpoederbonnen Algemeen 153 en reserve C 50j D 50 en E 50 waarvan de geldigheidsduur is verlengd tot en met 5 Augustus a s an we ke thans redit geven op waschpoeder of eefiheidstoiletzeep naar keuze geven evenals de niéuwe voor eenheidstotletzeep aangewezem bonnen Algemeen 179 en de voor waschpoeder of een heidstoiletzeep aanaewezen bonnen Algemeen 180 en Jleserve C 56 D 58 en E 58 rechtTop het doen wasschen van zeven kilogram droge vuile wasch Deze wifziging houdt verband met de omstandigheid dat zoowel de bonnen Algemeen 1S3 en ileserve C 50 D 50 en E 50 ala de bonnen Algemeen 180 en Reserve C 56 D 58 en E 58 recht geven op waschpoeder of eenheidszeep naar keuze SS Zwaije gevechten in den Centralen sector Van het Oostelijk front Aanvallen in Normandië en in Italië afgeslagen Scheepsverliezen voor de Geallieerden Het ooperl evel van de Duitsche veermacht maaKtc gis teren bekend In het Morniandische landmgs noofc lag ijel z vaarlepunt der ge Cehten ook gis eien in hel gebied Zuid vesteiyk van Carentan tot Ban ie Westkust van het sthiereilar l Cterboiii g In het onoverzichteliike ijrrem van bosschen en struikge vvas oi UtüP den vaak In het F ansche gebied werden 157 terroristen en aan valschermen neergelaten Britsche sabotagegrdieoen ir een gevecht vernietigd nI Boven Ket landingshoofd ciafde be zette Westelijke gebieden werden 22 viiandelijke vliegtuigen neergeschoten Door strijdmiddelen van de Duitsche marine werden in de wateren van het invasiefront op nieuw l kruiser 3 torpedojagers en 6 geladen transportschepen met een inhoud van 32 000 brt tot zin ken gebracht en werd een andere kruiser zwaar beschadigd Ten Noorden van de Seine baai brachten beveiligingsvaartuigen in den afge oopen nacht een Britsche ar tillerie torpedomotorboot tot zin ken en beschadigden verscheidene andere booten In de wateren van Brest ontstond in den nacht van 5 op 6 Juli een gevecht tusschen 4 Duitsche patrouillebooten en 4 vijandelijke torpedoja ers Twee torpedojagers werden in brand geschoten Een ei gen hopt ging na heldhaftigen strijd verloren Deelen van haar bemanning werden ered Zwaar vergeldingsvuur blijft op het gebied van Londen liggen In Italië viel de vijand gisteren door tall iike tanks ondersteund bijna aan het geheele front aan Na harde gevechten aan de Ligurische kust by Volterra ten Noordwesten van Sien in het gebied van Arezzo aan weers kanten van Umibërtide e n laan de Adriatische kust werd de tfijand afgezien van geringe plaatselijke penetraties met verliezen afgeslagen Aan de Adriatische kust ziin de gevechten no aan den gan Des nachts operèerende alagvliegtuigen vielen in den argeloopen nScht weer het viiandelijke ravitailleeringsverkeer aan de Adriatische kust met goede uitwerking aan In de gevechten van de laatste weken hoeft zich een brigade luchtdoelgeschut onder kolonel MüUer in den strijd te land oizonder onderscheiden in het Zuiden van het Oostelijk front V f r jg I P in mml tNGEN llllM Tvee chtvee n zUn la Plaatw na memark k St tl n hfl abat ngen SSEN Prljrtnb e voor nl l tot Indlta voor hun kK la n drtau ƒ PW a tt f 1 fsbrtefc B voor ITMdl v rw Tlrt 1 lII l Vfr1 r fabiiekoi 1 pr nl IT oiida kjiierikaansche doorbraakpogingen op Cotentin mislukt I Aanval op Caen verwacht Croote ae fl i Bi Ki 2 an hel ri hel cnme Amerikaar het Duitsche afweer ichiereiland Cóténtin te iij de diepte te dcior wera gisteren vuortgezet nift £ u k var irtri idkruchten rtliikti Be uitbreidins der aan n tot n i uwe SfK turen Reeds in De grf j jüitefi pooier jiien vroczf vBorai ja diHMHtOHd ochtend ontwikkelden uuia aan den weg Carentan o rs In t bosch van Mor t Castre I rand het knoonpunt van wegen r Ha ye du Puits verbitlecde eevech1 Ondanks het massale gebruik van f ljjg tu 2 n en formaties andere f Ltuigen gelukt het den Amerika TnerBen den Diiitsihen tegenstand riverwinrifn en de Duitsch e verdefj nU uit schakelen De aanvailen fjnenkiionxhe troepen lerien on5eu z Kfoote bloedige verliezen ril het bee lil van den middag werien L pantscriagers en nieuwe wapens Jmt den slriid op konen afstand 29 jy fti aan sche pantserivagons buiten fvecht ee St ld j ejcnaar val brachten Duit he j rjo frinjaBers ferootc doelen van kfi bosch vaii Mont Castre dal tiideiii Verloiiei was gegaan weder in jjiuche handen Zti veroverden een teiansriike hoogte ten Noorden van Sf boKh in sforiploon Aldus verd te doorbraak ge vaar dat in dit gebied tldeliik biitond weder opgeheven Ooïiet wvsPiiknoopDiint La Haye du Puits bevind zich weder hecht in taitsche handen pe Britten hebben naar het gebiedvan Cacn tairiike nieuwe aanvalsforitJtiej gebracht waaruit de gevolgWkting kan worden gemaakt dat zijRnnenkort tot een concenrischen aanïll OD de stad Caen willen overgaan ji dezen fr mt iector werden ni L totüiirer onseveer 15 vi iahde liike infciterieen nantserdivi sies waarcenoIten Dit is f en ongewoon si kekraditenconccniratie oo een zeer iimal bied I Geallieerde verlieien aan hét invasiefront In de eerste maand van de invasiehebben formaties van de Duitscheiiiditmacht van het leger en de marine in het N oord Fran sche kustgebied en boven zee m totaal IftOOBritsohAmcrikaansche vliegtuigen vernietigd Meer dan de helft hiervan naren viermotorige bommenwerpers Daarmede verloren de invasietrocpen 12000 man aan vliegend personeel vendien raakten zij verscheidene honderden vrachtzweefvliegtuigcn kwiit Alleen in hot landingshoofd rteb ien ie Engelschen en Amerikanen in deze maand 1122 tanksverloren Bovendien fielden de Du Lsche troepen tairiike mdere tanks door zware beschadigji 1 buiten gevecht Met de tot zinken wbrachte transportschepen en lan lir svaai uis en zijn naar raming nog ta 900 tanks vtrioren gegaan De Tstetnaand vato de invasie heeft den fcjelschen en Amerikanen dus min 2200 tanks gekost Formaties van de Duitsche mar ne r luchtir aeht hebben in deze maand K den r njci tegen de viiandeliike iirdines en ravitailleeringsvloot 36 i oilog cheDen 52 transport en lantirïsschenen met een gezamen lijken Moud van biina 2T0 000 urt en hon rden klilj ere Jandmgsvaflrtu gen t zinken gebrad t Bovendien l e ijdigden zij 47 oortog5schepen als Erae 69 transoofftschepen met een Tihoud van 350 0 bït Verschroeide larde in Frankrijk e Parij ahe correspondent van Vikiit K Staat schrijft De verwoea inï T welke door den Angelsaksischen o r ag ntrankriik werden loegeoracht zun Bevvekl dat men ze sleohLs moei kan nesciiriivea of er zich een nköeeld van vormen Ver buiten de eniuke geve htszone vooral in de WwesteliikeaDiovincieSi werdien eehee ebieden systematisch vernield Bewvens Nonnahdië waareen vTeeseln stad woedt ziin BreUnie Tuuiaine o vendee hel slachtoffer van de ra iil der bom ba rdemen tsvliegtu igen 5 oraen Gansche sleden woirden met £ 15 e il gemaakt dorpen in gwiQ gesiokcn wegen en straten met 2f m doorploegd de oogsten verjf e vrucht van eeuwen arljeid iJJ van het land de hairm onie der d j landschappen dit alles is door wen duiveischen oorlog een hel ge oen van zwartgerookte Duinen een J yDtisch visioen De Fraiischen Kh ÜT J den oorlog zijn IMen en het geluk hadden opnieuw S ormaal gezinsléven te kunnen J weten thans at de totale oor i rS 2oowo als stede Iingen nemen ereii de vlucht voor de barbaareLfn genadelooze bombardementen meer de honger dreigt en de ver2 ieid hen oveipweldigt vaUéd zii S den rand van d n weg wachg op de hulpvaardige hand vain lern van het S jeO Urs National De jn iWa van St I met paniek gesla 3 i nan ien reed op 6 Juni in alieriÜ K v 5000 verza W hf naburige bosschen 1 verble 2 iid r h en nieuw wapen nviïï T rakctl lncipi Het llelt bÜ jn vuandelDke vecht or i llf De zwaarste pantser tlliS Pfleotlelen uit dit ven er tot den 20en midden Onbegrijpelijke roekeloosheid Ve R D OKN EN DKIE ZWAAR GEWO N DEN Oi voorïiehti h id met een projec tiel heeft te Mij e buTg vier alacht offers eëisöht Hoewel de juiste toed acht moeilijk valt ma te gaan omdat alle betrokkenen gedood ziin is het toch ivaarscwnlijk dat een en anijer zich als ülat heeft toegedofagel Een Middcliburgsche jongeman h blijkbaar een projectiel gevondien de stoep van een wonm g in de Zand straat heeft hij met nog twee andere mannen de on voarzichligheid begaan dit projectiel te dem mteeren of is er althans zeer onvoorzichtig mee te welk gegaan Op een gegeven moment heeft men bliikbaar het gevaar inziende het projectie op de straat geworpen Met een hevigen knal ontplofte het De 23jaiige E ropniand en de 49 jariiee E L Bujgs waren op slag dood tarwiil de tferde e 26 iarige M Coppeians eenige uren later in het gasthuis is overleden Een wielrijdster mevr A C BooneLe Due 49 jaar oud die op het nnoment vjan de ontploffing passeej de werd eveseens docdelijk getroffen Voorts werden drie vrouwen waar f ewond nl twee bewoonsters uit die andstaat de 61 jarige A C D L en de i2jarigeoI M ï n D van L on het negenjarige meisjg A van D dat op den hoek an de straat stond Zeventien woningen lieoon zware schade op vele ruiten weivlen vernield en intérieurs beschadigd KENNISGEVING In den iaatslen tijd hebben burgers herhaaldelijk letsel opgeloopén waniietr zij aan de sommatie van patrouilles te blijven staan tcr controle van hun persoonSbewifs niet voldeden en trachtten te onlvluchtfen Patrouilles van de weertnatht de Waffen SS en politie wordCTi er op uitgestuurd omlaaggesprongen vijandeüikje vliegeniers die ten einde huip vlucht te vergemakkelijken meestal burgerkleeding dragen op te sporen Wie een poging doet zich aan de controle van het persoonsbewijs te onttrekken door te ontwijken of té vluchter stelt zich aan h et gevaar bloot voor eéh vluchtend vija idelijk vliegenierite wortien aangezien en ala zoodanig te worden behandeld In het ei gen belang van ieder ver dient het aanbeveling op aanroep van een patrouille énmiddelliik te blijven staan en zich te legitimeerea De patrouilles hebben strenge orders elke Dogmg tot ontvluchten dopr het onmiddeiliike gebruik van waoenen e voorkomen DE SUMATRA GEZONKEN De Nederlandsche kruiser Sumatra die bil de Geallieerde vloot waè ingedeeld is op een m i n geloopen en vermoedelijk gezonken Leden van te bemanning hebbem de Noofd Fransche kust kunnen bereiken De Sumatra mat 6670 brt en werd in 1920 van de werf De Schelde te Vüssingen te water gelaten om eerst n 1925 in dienst te worden gesteld Met de turbines is lange jaren gesukkeld en voorzieningen in i rband daarmee h ibben schatten verslonden Het zuster chio van de Sumatra 1e Java s begin 1942 in de Java ee ten rder gegaan ondernam da vMand tusschen den oovenlooo van den Dniestr en Kowel Amerikaansche bommenwerpers ondernamen gisteren een terreuraanval op de stad Kiel Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen ibommen in het Rijnlandsch Westfaalsche gebied Bovendien viel een zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers het gebied van Weenen aan Door nachtjagers werden 12 vijandelijke vliegtuigen omlaaggeschotefi Het Finsche weermachibericht In het Piruche weermachtsbérlcbt van glateien wordt o a gezegd Op de Karelische landengte in de baal van V ïipurl werden vijatidelijite aanvallen op nige eilanden atgeblagen Minsten 1 andelljiie inotortorpedobooqen werden inbrand gescholen Westelijlt van het Ihantalaineer viel de vijand na hevige artillerievoorbereiding aan Het gelulcte nem op eenige plaatsen onze llnie binnen te dringen Door tegenaanvallen werd hij na harden strijd in zijn uitgangsslelliingen teruggeworpen In Ayraepaeae jkon de vijand na Onverpoosde met tanks ondernomen aanvallen ziin peneiratieplek iets uitbreiden Op de Vuok sen verhinderden onze troepan een overzetpoging met betrekkelijk zwakk strijdkrachten Ten Noord Westen van het Ladogameer was de viiandelijke druk ten Westen van Salmi en in de rlchUng Kaeanaestelkae het sterkste Hier won de vijand eenig terrein Ook in den sector Saeap nn Jaerve leed de vUand zware verliezen In d richting Porajaervi werd een kleine aanval op een meerlandengte afgeslagen Eigen en Duitsche luchtstrljakrichten bombardeerden doeltreffend vijandelijke concentraties schepen artillerie troepen en tanks Talrijke voltreffers werdan waarn nomen Finsche en Duitsche Jagers alsmede de eigen en Duitsche scheepsluchldoclartlllerie haalden tezamen 1 vdandeltlke machines ornlaaf VERÖOD BETREDEN OpiNLiNDtERDE GEBIEDEN Beschikking van den Gciieralkommissar für das Sicherheitswesen in zake het verkeer in de geinundecrde gebiedeli Op grond van art 52 der verordening v n den Rijkscom missaris voor de bezette Nederlandsche gebieden nr 1 1943 Ordnungs6chutzverordnung wordt het volgeiïde beschikt Art 1 Het is aan alle pec hen verboden zich zonder bizond H Brgunning op te houden in de omjBpfftaire redenen geïnundeerde gebie erSyh de bezette Nederlandsche tgebieden In het bizonder is het betreden rijden baden bevaren en hel er heen drijven van vee verboden Onder het verbod vallen bok de zich in het geïnundeerde gebied bevindende én dit gebied omgevende dijken straaten andere wegen Voor kinderen tot en met 13 jaar zijn de ouders verantwoordelijk Art 2 Uitzonderingen van het verbod vanart 1 kunnen de Ortskom mandantenvoor het ressort van hun Ortskommandantur toelaten wanneer eendringende behoefte aanwezig is Ermoet een strenge maatstaf wordenaangelegd Het verlof moet schriftelijkworden verleend en moet door denrechthebbende gedurende zijn verblijfin het geïnundeerde gebied bü zichgedragen worden en aan tot controlebevoegde organen óp verlangen woriden vertoon Wanneer men zich niethoudt aan de in de toestemming vermelde beoerkingen van tijd en ge bied of andere verplichtingen zooalsib v het op een bepaalde wijze kenimerken van het gebruikte vaartuigniet nakomt dan valt het verblijfonder het verbod van art 1 Art 3 s Het verbod Van art 1 geldt niet voor leden van de Duitsche weer macht de Waffen SS én de Duitsche politie Verder geldt het d t voor ledep der Nederlandsche BEitie m dienst en voor vaartuigen die van een WehrmaAitsdienststelle opdracht tot het i errichten v n bepaalde werkzaamheden in het geïnundee de gebied hebben gekregen en waarvan dé verantvvoordelijke inzittende een schriftelijk bevel daaromtrent bij zjch heeft Art 4 Overtredingen van deze beschikkingworden volgens art 52 der Ordnungsschutzverordnüng gestraft met gevangenisstraf tot zes maanden en metboete tot 2 000 gulden of met een var deze straffen voor zoovei niet voljgens andere bepalineen een zwaar4dere straf kan worden opgelegd j Art 5 Deze beschikking reedt met haatl afkondiging in werkin g Den Haag 8 Juli 1944 De generalkomm issar für das Sicherheitswesen V PvAUTER SS Obergruppenfiihrer und General Poiizei PAKKETZEND1 NGEN NED KRIJGSGEVANGENEN IN Dt ITSqHLAND Aangaande de nieuwe regeling van de oakketzendingcn aan a i 1 e Nederlandsche krijsgevangenen in Duitschland die met 1 Juli 1944 van kracht IS geworden brengt het hviofdbestnur van het Nederlandsche R ode Kruis het volgeijde in herinnering In de eerste plaats wordt met ingang van 1 Juli 1 44 m aandelijks een nat inaal pakket an 5 kg bevattende levensmiddelen d ior het Ned R iode Kruis aan alle Nederlandsche ri gsgevanger en verzonden In de tweede plaats zii met ini ang van 1 Juli 19 14 komen te vervallen de z briefpakjes van 2 kg 6 a 8 p r maand die door de familieleden over de post via het Ned Rbode Kruis vvcrden gezonden In de plaats daarvan mogen de familieleden één pakket v an 5 kg uitsluitend via het Ned iioone Kruis verzenden Met de veriiending aan de fam i la van de circulaire met de n odigc instructies en etiketten plakadi essen wordt op Zaterdag 8 dezer aangevangen zoodat in de eerste helft van olgende week alle betrokkenenIn he bezit van de betreffende be scheiden worden gesteld Voor het verzenden dezer pakketten iin Roode Kruis etiketten hcnoodigd Maandelijks ontvangen de naaste verwanten per krijgsgevangene twee etiketten plakadrosscn waarvan eréén met den opdruk Voor binnenlandsche verzending het binnenlandsche plakadresj bestemd is omhet pakket te verzenden aan deoakketafdeeling van het Ned RoodeKruis te s Gravenhage en het tweede met den opdruk Für Ausland voorhet buitenland het buitenlandsche plakadres bestemd is voor dedoorzending van het pakket door depakkettenafdéeling naar het gevangenkamp in Duitschland Dit buitenlandsche plakadres hioet volledig ingevuld los in het pakket worden ingesloten Na controle van den inhoudvan het pakket wordt het doorgezonden thans voorzien van het Buitenlandsche plakadres Alle tevoren ontvangen plakadressen zonder e hierboven aangegeven opdrukken zijn ongeldig Keuring Landwacht De eerstvolgende keuring voor de Land wacht Nederland vindt plaats op Maandag 10 Juli van 9 18 uur in het gebouw Amicitia te Den Haag Westeinde 15 Lidmaatsohapskaart der Beweging SS of W A dient medegemedegebracht te worden Zij die administratief of anderszins te komen in de vaste eenheden melden zich eveneens op dien datum Zij die administratie of anderszini in vasten dienst wenschen te treden evenals typistes melden zich op het bureau Landwacht Amaliastraat 13 Den Haag Roofoverval te Hoevelaken Drie gewapende mannen dia zich voordeden als ambtenaren van den C C D hoöben Donderdagavond een overval gepleegd op den bakkerwinkelier D te Hoevelaken Zy maakten een hoeveelheid levensmiddelen buit en namen tevens eenige duizen 2 guldens mee De Indringers zün een auto in de richting Amen ti vertrokken De stem der SS Luistert oip Zondag 9 Juli vm 11 30 tot 11 45 uur over den itender Hilversum 1 op tfoltlengte 415 meter naar de stem der SS Otiderwerp jDappcre jeuitd Mededeeling aan onze abonné s Van het Pers 4ilde ontvinijen wij de mededeelini dat met iogang van 10 Juli a s voorloopiij eea nieuwe aanzienlijke beziiinijjinjj op liet papier moet worden doorgevofrd Om te voorkomen dat oor een deel der abonné s d toezending der couranl j etiecl zou moeten worden jjestaakt hebben wij ge meend de navoli éndc regclinff te moeten treffen De Goudsche Courant blijft dafjelijks verschijnen en het i ewor e formaat blijft gehandhaafd De abonné s zullen afwisselend op één zoo noodig twee der vier eerste dagen der week geen cou tant ontvangen des Vrijdags en Zaterdags wanneer de bonnenlijsten en andere actueele mededeelingen worden opgenomen ontVjïngen alle abonné s de courant jvèl Teneinde deze regeling door te voeren doen wij een beroep op onze le2jers ora ons hun medewerking daarbij te verleencn door zich op den dag waarop zij de courant niet ontvangen met medelezen met een hunner bekenden tevreden te stellen DE DIRECTIE DE BIOSCOPEN Alles draait om de liefde Reunie brengt een nieuwe Deenscha fiim Alles draait om de liefde uchlig amusement met veel baljletdans aardige typisch Deensche muziek en een genoeglijke zij l et geijkte intrige De spelers zijn uiteraard hier onbekende grootheden maar het resultaat is er niet slechter om Lilian Ellis speelt uitstekend hel koormeisjé wat met haar vriendinnen een weddenschap aangaat om binnen een maand drie haar totaal onbekende mannen tot een huwelijksaanzoek ta brengen Zij yerjiest op het nippertje wat echter geen bezwaar is voor een gelukkig slot Prettig doen de muziek en de in het Deensch gezongen liedjes aan de Schlager uit de film zal wel inslaan De kennismaking met het Deensche ballet valt niet heelemaai mee ondanks de gfoote bezetting lijken deze dansen wel wat erg tara A J Vermaaa De VToolijke film De belhamel waarin Heinz Hühmann op lateren leeftijd in de schoolbanken komt en zijn schade voor vroeger gemiste jongenspret dubbel en dwars inhaalt blijft nog een week in Thalia De Schouwburg brengt terug Nacht zonder afscheid een verhaal van romantiek liefde en soMateneer met nna Dammann Karl judwig Diehl Hans Sohnker en Otto j ebühr WAT WAAR WAANEER schouwburg Bioscoop Nacht zonder afacheid met Amia Daimaaua en Karl Ludwig Diehl Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 u Ttialia Tiieater De belhaniet met Heuul Rüninanii eii Karin Hinibjldtl Aanvji g 8 uur Maandag en Dinsdag 2 30 en 8 uur Zondag vanai 3 uur lleunie Bioscoop Alles draalt om d Jiefd met Lilian LUiaJ Aanvang 8 uur Zaterdafei vanaf ö 3i uur Zoiidan 10 30 en vanaf 3 uur T fteunie byer Cabarel programma me o a AUjert K ein en MarthelU Aanvang Zaterdag van af 4 uur Zondag vanaf 2 uur lot en met 15 JuU ll 13 M en I M ó uuri Gemeenu lijk archief0n libryegebouwï Tentoonstelling van weriflen van Griudsche graveüiK ter gelegeii ieid van Keinbrandt herdenking I II en If Juli 7 8 uur gint Jaziatoren CariUorconcert stadsbeiaardter H C J d Man tet gelegerjield van Itembrandther denking 11 Juli 7 M uur Sint Janskerk Concert gemengd koor Toonkunst CaeclUa met m d werklng solisten onder leiding van Nico VerhoeK 11 en 12 JuU J en 7 10 uur Lekw des HeUnCdVerentio over Kom rffc n luister sptSiers H Wels J Kit en Klein H nevjld 1 en 13 JuH I uur gtedeH ke Zwemlnrioliöng Waterpolowedstrijden 1 JuU 7 30 uur Nieuwe Sclioijiwburi Opvoering muzikale revue Wat de potschaft met o a De Waikikih waiians JuU 7 M uur Nieuwe Schouwburg 0 voering De vreemdeling door tiwneelvereeniging Door en voor liet volk ter gelegenheid van Rembrandtherdenking IJ JuB 7 inir VeeimarktmtaBrwM Ouderavond openbare lagere school causwfl C H W V d Ven over Schetsen uit het Indische schoolleven ZONDAOSOIENST DOKTOIISN Bij afwezigheid van den huisarta zijn vanZaterdagmiddag 3 tot Zondagavend 1 uurte consulteeren de doktoren J H F Remme Fluweelensingél 59 telefpon 3003 enN Tom Burgemeester Martenssln telefoon 20bGh APOTHEKERSDlENgT Steeds geopend des nachts allél n voor Grendel geneesmiddelen f Apotheek alléén I ange Tiendew eg 9 BVRGERLMKE STAND Oebtffen e Juli Cornelia z van M Peek en A O SiJ Emmaetraat 17 ElisabeUt lurU NeA d van J C den Edel en M 1 BMebaggef Spieringstraat 85 7 Juli Jnhansea Andreaa z ven H J Po let en M J H van der Haar Ie Kede W OndeftrovF 7 JuU P Nobel en J Schouten WANNEER VERDUISTEREN Tol 16 luU neet verduisterd worden van U M M S M nar 8 JaU Maan op 18 49 onder 8 02 t taU Maan op 0 18 oodar 9Ja 10 inU Maan op 0 1 m4 r 10 44