Goudsche Courant, maandag 10 juli 1944

10 Juli 1944 J35 e JjJ F TIETER GOAJda M rkt I telefoon 2745 Po Tcken ng 48400 GOIDSCHEê COLC NT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijs 5 cents per numm ei Prus abunoemrat beiorgkring Goud P kw ƒ 2 Jü p m ƒ 0 78 p vt J 0 18 Builen Gaada p w ƒ 0 19Franco per post p kw ƒ 3 41 p m l 2L 1 ierncner voor het bedrifslevcn hot b zonder voor het ontwcipen van plannen marktanalv es oiganisatie enz De vru te lingsaanvragen n oeten voor de hier bedoelde personen eveneens vojr Jl Juli 1944 ingediend worden bii de HauOtaoteilung Wirt schaft Amersfoort Koninginne aan 14 re petlievehik bil de Deutsche Handelskammer in Amilerl ni Voor hen geldt het hiciuoven gezegde cvenooiis BoBfhbeshen m paddestoelen op dt V eluwe He c uwe staat v ce m het teekeii vaa de I cthbt stnpluk de schoolkindeun knjildi cxua vacdnltedagi i eiv tiekktn reeda s Ulo i na vioeg In lanRe aiierten de boaschen m waai zil zoowat den Rcheeten dag niet het piiklin dooibrtngen Vorsclullende ItaloUn ge t deii zijn vooi een bepaald deel opengesteld oi elcficnheid te gev n de aan weilge boschbes en te vcizameUn De bo chbessen ziin dit jaar v rij IjkeUJk aanwezig Ook kout op het oogtnblik op de Ve uwe df eetbare PadiJeiistoekiiaoort de caatharel en oveiv oedis vooi Er wordt biuUngewoon druK naar gezocht Glaaaiherven gedronicen Het negen itaandtn oudi kindje van de fan b te Tilbuig dat tel ige dagei geleden bij het voeden de llcHch brak en glasdeettjes jr lar binnen kreeg Is m het ziekenhuis oveileden c istei imfldag even na 4 uui IS de ii jarige niej T Oerleii ans uit Steenber t bij het zwetiiinen nabij de Blaliwe Li aldaai veidiunkcn DfSIK üUnfcWlEUWS De aanvraaeformulieren ziin crk iigbaar bii de Kdmers van KoopKaï de en IndLa rie en derzolver bi kaï toren Bevoegd voor de bewerkma van de in te dienen Z kaar en aanwiagen is alUin de Hauplabteilurg W rtbihaft Aineisfoort Koningtnielaan 14 Op de enveloppe en he I riru ler der aanvragen moet de af kdfI tï Gevv 1 eeschrever worden Duit clip ondel nemingen welker eigen iars aliCMi of voor het metiéndeti Raksduitsehers zin en orderneminaen wt ker kapitdal voor meer dan 0 procert m Rnksduit ïch bezit is of die een Rijks Duitjche trustee hebben dienen hun aaivrapen in bi de Deutsehe Handelskammer fur die Niederlanden in Amsteidam en Ro terdam De formulieren en Z kaorten zun voor deze bediiiven verkmgbaar bii de Deutsche Handelskammer Buitenlandsche ondernemingen in Nederland dwi ondernemingen welker eigenaars allen of voor het aiei rendeel nietRnksduitscheis en niet Nederlander ziin en onderneminget welker kapitaal vroor meer dan 50 procent in niet iDuitsch of niet Nederlandsch bezit is dieni n hun aanvragen evenals de Duitsche ni dernemingen in bii de Deutsche Hai delskammer fur die Niederlanden in Amslcidam en Rotterdam De formu 1 eren en Z kaarjen zi n voor dez liedriiven eveneens ve kriigoaar bii Je Deutsche Handelskammer De aanvragdi moeten terstond niiar op run liatst op il Juli 1 M4 ingtdend worden bi de Haupt ibtei ung Wirtsf haft Amersfoort K ringinnelaan 14 Later ontvanur canvlagen wrirden behai dpld als n i ingediend De verantwonideliikhjid voor de tndige ontvangst der aanvi i g li ligt bil de aanvragende tiril a s 7 ij dragen ook het risen vair lu t erlKs bil de verzendm OmuisT 6n luidi uk of onvolledig ii govu de aar vragen gelden als met ngedfend en warden niet bewerkt Omuiste opgaven kunnen bovendien ipstriffing ten gevolge hebben Qn k rnemers de in gebreke olijver oor 1 Juli l 44 hun aanvraag in tt lieneii telieii daarmede z chzelf ei 1 un werkkrachten ter beschikking vooi gebruik e dtrs Nadere bizon iirheden kunnen ont eend worden aan liet hij de uitri nBso aatsen voor de 7kaartin aanvragen vorkrngbare toe chtinga el De Z procedure it verder geias ZOOI kantoren van carte s of somtielnke vereenig ngen bureaux kantorer enz vanereengingei die haar i li n op eou TomiSch gebied verlegt i v 0 rdlgl n f adviseeren € ooa s v leenigingi i an huiseigenari n en grondbezitleis ei z 3 kantore van ereenigingei an economwhe advisiurs accoun arts twiaslirgeBnsulentei boekhou iers en soortgi iike Iwrieoen 4 adviesjrde nemmsfeii en on oote aanval op Caen in vollen gang Straatgevechten in Wilna Vergoeding bon algemeen IM ontslag uit ziekenhuis enz bU Pera ekenhii s 11 Itel hei be cheideii door n et la Wf ti verbijt m een evangenia den NAD ed niat l waren van hun dist ibutlouur de 7 period 1944 tn daa d g gen ield zijn geweest I leii dtn voii ir evjormasb I A eniee tlke vai 2i j uM tot erl met j Ausn lus a i cht get £ t kaas lil Ie VugUHtus a jislnbul ed den wc c lil levens c n HelzelMi op het kojpen van JlKi ram leveren allen tot tii met 19 3 lïif wederuitrelking door de j ttn hunner dist ibut Pbeschèi in atag u t genoemde inste hngftn latkt oenbun kaas oi ivaiiseu geldt V K peisonii tin wie b V wecens geboorte of egens ve tiging lil hel bj It 1 land voor het eeist her te inde d l butiebesclielden wu den uitge leikt KERKNltUWS Ned He V Kerk Bt dankt vwor Ameisfoorl Ivataline da K J v d Beigl ds H Hdikena Ie Wijk aij Htuiden Bedar kt vnor Rollcidain Vietwljk vleide predlkantspUat dr C J lüaii boer te Late Zwa iwe Aar enjmer raar VoorbuiR vleide I edikant p aalsl ds W Aalders te Wuintnels de beaa k e voor Vlaai dingen Dr L D Terlaak Poot Ned Herv piedtkanl te a GtaveiltaRc is als ve dprediker vertrokken i lar Duit eli and ter behallKing van de ei e ijl e be ir ijen van de Nederandftche ki ijK igevaneenen Chr f 1 Kerk Uetoepen te Woerden en te e o i beeK cand J C van Ravenwaal te rde Aingenomen naar Wilderv nk ds W M ilnh Ut e Vlisjlnutn Gere Ge neentei Beroepen Ie Middetbaig cai d D L AinKetnbrug te I eerdam Remj t B oederst ap Bt otpen te s Gra nhage ivacalu e ds F K e m dT H J Hip n te Naaiden Busaun en trar p tva tulaen met tezi i f n 48 6 H brt tl U iijke kleinere ravil t rr vaarluifccn ci undmgibooten tot zinken gabrrfcht Noi 45 haiwlel en tram p43tTschepen et te 1 fij iR9000 b t werden zwHir bethad d an vijandtiijke oorlos t h pen werden tAte ware kriiiwïrB nog vit krutitrs 2 t iiRduJa tr een freuat tn tien I otort ip iobKiien n den grjnd gehooid rsch 1 nt ilag chepen 2S kruisuin 2Ö orpedo i t 13 n otoitorpedobooten en 28 specialf TI hrgsvaai tingen lieptn 7ware b schadigi t I op Nut inbegiepen zjjn de door n lU t liere yciot raakte vijai dt Üjkc scheep tt UZen Het zwait vuur der V 1 list ononder broker ip h t gtbi d vap Lorden In Ut t lig het rwaartepunt der vijandelijke iii i en givicren in het f hitd ten Noord Wt t n van Sitna waar de tegenstander ondinka het ffobruik van steike mfanterie en pantserstfijdkrachien een no rneniiuaai di aucces kon behalen In d n Westelijken kustsec or in het gebied ten Zuid Wc ten van Artïzo bü M rtoi e er Gubbin a red aan de Adnat che küat nnderna i de vijand tveneena ttrke door pantser ii ens gesteunde aanvallen die dooi onze divi te in harde afweergevechten tot op ermee p aataelljke penetraties na afgeslagen wtidtn In den Zuid lijken sector van het Oiste yk front zetlon de Sovjeis iun pliatsfhjke aaft vallen tusbrhen den bovpn Dnje tr en Kowcel mot v ij sterkt formaties voort 2KJ werden h oedig afgeslaEen In d n centralen rector hl den onze soditen den ovtrmachUgen Mjandelijken tt ijdkrachlen op aUe plaatsen verheten tetci tand In het vei loop van den afweei Iag werden den bolsje wisten pi oie verliezen aan mensthen er materieel toepehracht Ook de elgcn ver Heren zijn aanzienlijk Aan w eerszijden van Bwanow icze duren de gevechten met onverminderde h vigheid voort Pe puinhoopen an de plaits werdei den vUand zonder trljd overgelaten Ten Noorden van Baranow icie slneeon onzi tioepon geconcentreerde aaivva Icn dei bolsjewtsten in den itrljd op fcorte v afstand D vijandelijke rfruk op Wiina wordt nog ifeeda sterker Ten Zuid Oosten van de ntad zijn verbitterde gevechten gaande Aan den Oo ttrand nilHlukten door pantserwarena ondersteunde aanvallen der bolaJewHten Aan de poorltjn tusschen Wtim en Dunaburg wetdien vtjandelijke aanvalstoppen in harde gevechtea oppovangen Ten ZuidOnsten van tHinaburg en aan de Duna ten Noord Webten van Dzlnna ondernam de vUand verscheidene vergeetache aanvallen Ten Noorden van Polozk stortten vrtj aterke door pantaerwagena ondersteunde aanvaileti der boKJewisten Ineen Formaties gevechts en alagvlIeRtuigen vtelên voortdurend Sovjet col onnea aan en vernietigden meer dan yw vljandi tjke vo tulgen Dea nachta werd de strijd tegen h t vtlandeIJjke ravltallleeiIngaverkccr voortgetet Ben aterke formatie Amerlkeaniche bommenweipers vloog rl tpi nmiddag naar mid den Dultachland en wierp bommen op veticheldene plaatsen Vooral in het ind gehled van I eiprlg ontMond n schade aari gebouwen en verliezen aan menschenlevenn Andere Amerlkaan che bommen we rper ï vielen uit het Zuiden naderend eenige plaataen In Opner Sllezié aan Luclilverdediglng itrt dkrflrhten vernletlpden bij de aanvallen M vtfandelljke vllegtutRen waaronder 71 vlermolorige bommenworperi De onder pcrartonlijke leidlnu van hun ïp chvwderkommodot majoor Dahl strUdende vierde atormgroep Jac iteskader 3 met hun koramand ur kapitein Moriti onderscheidde uleli door hM neeiHchleten van dertig vlormotorlge bon lenworpera bijzonder f e rncbtji wterpen enkel BrItaehe vliegtuigen bimmen op IVrUJn en tn bet HHn tnndechWp ftfnnlarbe cibied Twee vllandelijke vliegtuigen wer fen ten vul gebranht Atdu verlooB de vijand glateren boven bet yyjEiBg bied ea d beKriUe geMf en In het Wéfcten In totaal ISJl vllc tulwen waaionder t 4 Zware strijd bij Catiil en aan de Vire Ook hevige gevechten hij Volterra en Kowei ie like tanks werd stukgeschoten Ii Jtn ctntraltn sector van het Ooi e u e front heeft zich de afweer a verplaatst naar het gebied ten Westta an de landtia en van Baranow C7 n Mo odeczno Aan weerskanten dr iaranowicze b den ome troept n aaien tegenstand aan de mot ovei m ichtige infanterie en pantbcr triidki achten aanvaller de bolsjew a en In het ver oo van hardnekk e evtMïhten om Lida gmg de plaats vei orti Het garnizoen van W Ina Sloeg lernaalde door tanks ondersteund lanvallen van de bolsiewieken af 1 en Noordwesten var Wiii4a werdtn pdringcnde vuandeiuke strudkrach en opgevangen Aan het front tusschen punabur n Polozk onJemam de vyand a s tvoig van de zware verhezen die hu e vorige dagen geleden had slecht6 UatseUiJce aanvallen die werden af es a en Bu de gevechten der jaatste agen in den sector van het Narocz lucr heeft ziUi het legirpioniers jataljon Mot 505 onder bevel van r apitem Wolf door bijzondere dapper tid onder cheiden In den afgeioopon nacht bestookten Ouitsche gevechtsesÏLaders de stations orosten Sarnv Rowno tn Olefs mtt alruke brisanten brandbommen rien sterke foi matie Amerikaan sch wmmenwerpers viel gisteroohtend juitenwykcn der stad Woenen aan £ r ontstond schade aan gebouwen en le bevolking leed verliezen Duitsche t n Hongaarsche luchtverdedigingsitrodkracten vernietigden 30 vijandeliike vliegtuigen waaipnder 26 viernwtonge bommenwerpers Des nacnt wierpen enkele Brit che vhtfituigen bomme op het Rijnlandsch WestfaalsUie gebied Duikboolen brachten 2 eohepen m t 11 000 brt mhoud tot zinken Zware reveehten om WUna K t opD rb0vaI van d Duitsche wearmacht deelde Zaterdag mede De vijand zette zijn grooten aanval op don Weiitelljluui vleugel van het Undtnctlioofd inei geconcentrteide atrtjdkrachlen voort en breidde hem uit tot de sectoren tot asn de Vire Ten Zuid Westen van Alrel en ton Zuid Wesien van Carentan kon htJ na krachtige artlllerlevoorbereldlng tn ona afwetrfront binnendringtn en een weinig terrein winnen Tusschen L e Ples U en La Haye dtt Piiltü vferü de teRenstander met bU ondir filiooic bloedige verliezen afgct aflen BU dt zuivering vin litt boac tcrrcin ten Oosten vun La Haye du Pulta verloor de vijand In verbitterde gevechten op korten afsland moor dan 300 dooden n HO gevangenen De tUdeiyk in La Have du Pult binnengedrongen vijand werd na zware Iraatgevtcliten er weder uitgeworpen In het Frannche gebied wcrdf n 213 lerrnriiten tn met vat chernwn ne ig Iaton vUandtlijke saboteur In den airtjd vernletlj d Oevpchts en ilafvtteglulgen vielen plaateen mM garnizoen en vllrrvclden In het Jandlnwhoofd mot goede ultwfiktng aan Boven de berrtte gebieden in het Wetten on boven het landingaboofd wpiden gl teieii l f vljindelljko vliegtuigen wa inn V icrmotorlge btimm lö pet i e t l iAt Ti4 Motortorpedobnoten ï hptMt rflen In het Ootlf lMke di pl van de Seine hinl ee vMn rlplllken torpedojBRpr die met een krarh Isf pxploele In de lucht vloog Verder veiildlffdin It een vllandelijke molortorpenohooi en hrBchadladen rü en andere eiflptlg In hclrelfde Bfr nelMed achoten patroulllevnarlufgf n twee I rlliiellf motortorpedoboolen hl brand n brachten een Jachtbommenwerper ten val Tro i en van h ieger en van ó Waffen 5 vfrnteHgden in e eerste maami der mvaniegeveohten IWD vU ndelMke pant erw ens en edboten 217 vltagluJcen neep Tn I Khtgeveohten en door jtie tdoelartltlprte verrlen bovendien 141B vhanrtoUlke vlletfIII if n omina gehaald In h t7elfde tlldvnk u len door lurhlmnrbt inptlne n ktwtbit l rijen van leger en marine M koopvaaidy WANNEER VERDUISTEREN iVit IS lult moet verduisterd worden vwi 22 00 tot 5 30 unr Juli Ma i op 0 10 onder 10 44 Jtili Maui op 0 44 onder 12 07 I S T iM Maan op I O onder 1127 1 ti bii t PrtmHtfVf SfIi c H4 rt n het M Ml tul Roitftrdwn C n Iraat modal van ten I n prauw te N F l U thans met Rqlusitun refttaurf r i CN vaB KhUn ï SitbCiH rootc aan a op de SLn d it s dd Cacn u imd 3 PT adJK in vjilen garg Naddl K uJuMH sitrkt formatus J ï tr der Ar 1o Amenkjrinjcr U 1 rgon tn het achu r aéio I upmarsthterrein mettKW piuen hadden otitooklj ei Britsche arti i bopti van düeiiti kalrber Uta i insen onder trcMnmt atn btgon smiddaRS de alge iTianvJ üP Caen uit het Noor rti het We If n Na een verbitttririid erthtidtne uren Kthet t Bnlschc pantserfie ffoep 00 den Westeiiikcn J an 1 brnfden Orne en Nooid j van Caen ptnetiatea Ie be S die oorloopt tterd n afge field fe fl daaivan kon nog U ï 1 te Li aanval weer ISin ge iiverd Ten Noorden van King I dorp Lprop verlou n werd noK dien dafi door SS aerjïrenrffiifi heroveid waarbn nike Kö nen en ten groote üui Öuitschf 11 en vhIlh I il We tt IUken fcngelschen 2 km an stadsrand iieiavjiid u id gome d Himel htt d n iHeflieluki n van htt Nooixl IA eat n mt 1H 2 kin v ii den atad iai d v an Catn op Ifukken b n d Duiliie vetded e d En elsche over nacht In d lucht ütric fenoeg om alle veruere writache aannJffi at te laun Met front lo ipt thans tut ïaniten n N id Wetten van d tad ta liottkm an de uiter te stadïtandeii te irl hflt ten ttt ttn en uid Westen f er lid ca 6 k tl V lu f aen E Bcn i isf uiianterle en part c ttnid utittti die d oi talrijke eskad s 1 e en worde dei f teut d n den at i d ni Caei d STEAAlOI VtrHTI N IN WILNA IntHiaf jneiUt De stuff W ttenjk var Imt ODtwikKuli fioti Ut 3 duidelijker lot tM löeuw zwaartepunt an den gtoottn t lrM ttUJd vvaarui t ian aanzienlijke Men VïQ hel Duitsche t on in liet Oo il n Ich bevlndi II De b jMevv tt n trachter Imnal k UI Ut 4 biea Ktw l het Dunst toni aaa liet Wcilcn en u d Westen opui h tieuren o ui de rulUii s an Lub n LeiHi eriï d i U brtkfr Ir een lanjsenfflmterden stii d d e Zateidig van dtnriegen c t 1 d ot in dtn natht duurdeIP den de Du t r ie tr iepen ev ii mj1 f niarks i tl peneiiat e al hun sstell iigen h 11 dfaen Met I Op de rveri e Ijrandpunten van don fniralen sector van het Ooslehike mt djurden de verbitterde gevechen met o iveimindenle hevigheid W De zware afweer jevechten hebw in het Zuidwesten der stad Wilna een penetratie van SovietRussi Jje pan st rfor naties eletd De ffMtóevechten zun hier hedenochtend 1 vol en Eang DE STRIJD IN FINLAND iJit iuüicut weeiinacUlfcbentht d ZqtlH mcidde u a Op Qe Kareli oh8 Undon te w erd u glJ slijkB aanvallen der bolijewuteii tus öuüini nvedenpohj en KansaUtU iijift awniyke vt Lie uu voor dtn vjjpnd afv la VuüsShui betjon d vüand in vroege uLiicimuicn van ö Juli na hewge JUarlevoc btieiduig en met onderstsuning naties bomnienwerpeis een üvoi de Vuükaen Het gelukte e n plaats In het oeveiteirein Jwïetpojii ni nch n lj e hai de gevechten duren voort iKirirUu len van het Ladogameer fltten de sterke door tanJcIormatie r Meunde aaiivallen van den vijand zichf lg it tj i onjw ateuripuattu in de2fQng va Salnu Uuk u en Kaesnaesclkye naa üe vijand l ed anzleiUijke ver n Ook Noord Weateltjk vau KoUUelakaeJ vijai d m de ricnllc LoinioJa met ft 3tf un van laaki en artllleiie aan US1 VEfiGELDINGSWAFbN J meldt dat ook giiternacht vliegenlitafc ï v Lomten en d Zuidelijke Ï P P verschenen z n die Mihade m hebben veroorzaakt ï da Briibche bencntendlenst meldt töfW vlitgende bommen ook in den j wpen nacni in actie boven Londen en r j eland £ r zijn berichten over schade riietit ie Londen £ en groot aantal fcj WO d daa bU op lag gedood Z gewond Onder de dooden bevindt L Edward Hay de t ev lhebber van j wjUe gienadlera beneven een aantal iUc eren der gardebngade De evacuatie uU Londen i a ï i Tldr lngen en Duit V meld dat de door citt r ver eldlngswapen veroorzaakte W l bevolking van Londen iMornen tengevolge van ChurchiUa i duHverre hebben ongeveer 50 l meiGt dit bureau tat vliegende i2 mgt taüen Un Jn de Weüington 11 0 1 1 ren de stad vei aitn n dag en Zaterda vt rirükken er la 000 kmdcrein De Daily £ x p r e b uk idt dat ond rnvioiü an de ultwe ktivg d r V i th uia teedH i €i plaatsen van vertier te I opicn roo U touwbargen eiis haar poorti n gaan lü ttn DE MtrWE DtlTSCUE WAPENS De B C rrefcpondeni van het ANP te Berlijn n eldt Sed t CM ige dagen meldt Vet Duitsche weermacht belicht dat m den tiijd tegen de Anglo Ainerikaaruhe in a levloot gebruik gemaakt wordt van atiijdmiddelen dt r ooilji4 nanne welke met orbelang I IJke tuctcssen geboekt hebben A an goedingelichte DiiittcUe Mde a m nVniet geaei d nededeeltngen over deze AnidmiddeU n te doen luewel men met pntkeotdat JH t h er nieuw wapenv bttJcft DtIn lchtn berichten dat de Du tsclier gebiu k 11 iken van ni UMi dutkboutea uie irnaat ijn een groo aantal lorpedoL m ee 1 ae te T t o af te vuien Een de ef bootenai u II ei tien toipedosj volgens een Engel clibene it litp achopen veinieti4 d hebben InDutt ichi stafkringen vvotdt dtt t eiicht nietjev t ad loei evtm m tegenge p oken Het laatste deel van den weg naar de overwinning D liStULAND HLJLF1 OLN 8T K i 0 P UIT HfcT Wi sTtN EN HIT OOSTEN VERWACHT j u siiuiui toi ai Uubt ei iiteit hel w ia Kevotjrd op etii giuott bueeiiiuf 101 in een guu v Iiuoiu uu in he U iL t idU hêt Luitiche lyk Zijii ii iaLii werden ciu r ae mter daii 2 1 uuu WeliMord ri m ó zokii aar i ua en up ixe J in n uei pei iduiu a ui 6iu 11 bieder iii aen Kil ia uiei gewituimiKe initenmu ig onUai geiL Ui Crubueuk kijnnierk ie ut u uoikii al etri slechtt eeiimii iil vjoilvuni iiu hjjiüUich confüc dat met luei ooilu Kiu 111 m t verleden kan woiJi ii vtjige Ie vtn iJv vijxuiocii é ix zeiat ar GuB bt 3 1 o i en mei c nikch opcnlwriii htiQ jetn on keit eia la tu btslaan Vi Lf 11 het JJuUitiie volk te waehttii zi u j tddn iti gevdl van ecu üuitache nideilaaK In Riooie aeeteu dei t Otduovei van de V u a nd l u ke luch tlei reur v ci schoond gijevLii Rvbieden in het Uuilsche ruk iijii noK ieer aanzien iiiti rLstrve kianhttn annwezig die tnaii women i ttitmuegd aan ue vereciiui inapan II Kei uneuide alaui het laaU e oeel Vil dtii weg naai die ovtiwmniiiBm üeuik te nvukcn Iedere Duitsther m t den sterk veiiAaKUtn levenJslu tdoaid in d doui den lüchtooriuji se ustBiQe gebieden tot maa iial vanzi 1 eiKtn leven maken De bolijewibtitche en de plut iailiich kapilaltituLhe tCKenstaiideib liebbeu zich oteen iti eiinaiuurliiKe cua itie aaneenjjtblot 11 011 met oehuli van hun nitnsc ler mass i en hun maleneele hulpm d jelen het Duitbche voik ziin wertiJbeMhouwing zijn sociaal en ecoii mii th levenastieliel mei wortel entuk uit te roeien Er bestaat voor ns geen mogelijk hoid du conflict ovdr lU 20 of 50 Jaar tl leihalen wanneer g on thani in het beiiissemle ti d ak van cnze ge yLriieocnis niel opgewaBScu toontn te CU dcu veretiii juen stoiinloop van uii V ijanden Dr Oobbela ginu v ei volgt ns uitvoe nri m op d n huldigen ponueken en III ulaiien toestand Dmtschland heeftdci algemeencn stormloop van zimviiandtn uit het Westen en het Oostenttgcn dezen zomer verwacht en methun malerieele meerderheid die opvele gebieden a an den dag treedtleKening gehouden Slechts met buitengewone offers aan ircjischcn en materiaal is het aen Anglo Amerifcanen gelukt op een jinalle strook i an het West Europee vcne vasteland vasten voet te krygen Ue eigenluke bcslissingsslag m het Viesttn moet nog komen Aan het Oostelijke front moeien op i ti oogcnbük de Duitsche soldaten het bovenmenschelyke presteeien om den jcjimloop der bolsjewistische pantserlegers tegen te houden Thans nu het bolsjewisme op den drempel van Eui opa staat blijken de voordeelen van het feit d at de Duitsche oorlogvoering in het Oosten zich destyds over een groot gebied uitstrekte daar dit lotdusver nog steeds heeft mogelijk ftcmaakt het ter beschikking staalde gebied tegen de vyandeUike overmacht als wapen in het veld te biren ftfen zonder dat daardlooi een gevaar voor het R ik aelf ontstond Zun dmvelach plan het oorlogsmoreel van het Duitsche volk door de meedoogenlooze luchtterreur te breken is den Vinand op geen enkele wijze gehikt Dat niü de Duitsche bewapenmgsproductie niet hinderen kon bij haar cpwaartsche onitwiktoeling dat diere tegenwoordig op volle toeren werkt en voortdurende stij gender resultaten afwerpt begint de vijamd aelf WPleidelljk in te zien Overigens zoo zeide dr Gobbeli i de luchtoorlog sedert eenige weken weer tweezijdig gew ördcn Het IS niet te verwachten d t de Engelschen die hoonende vraag of het vergèldingswapen misschien in hett propagandammistene is uitgevonden nog een ziullen stellen mi vo r diri tiiaaste toekomst naeuwe en zwaardere vergeld ngswapens worden aangekondigd Inlusschen vliegen de V 1 piWjeiHielen nog steeds over het Ka Met betrekking tol de pogingen der Engetschtn etn beroep e doen op het wereldgeweten verkla rde drGobbelS d4t deze luc itmisdpdigers cie er zic i nug tot vo r kort ni t genteg op koir dvn beroemen hoe ij de Duitsclie teden in puin legden die in hun daRbU den het parool gaven dat in Du tschland geen wezer meci moclU bliiven leven geen gra haini opschietc i thans op de her der hum niteit begmnon te tokkelen Dat hebben wij verwaeUt Wi weten dat wij aile kansen op de overwin img in on7e h mdei hebben Wil hebben aile reden de komende beslissf nde maanden met souvereine gelatenh id en in het bewustzim van onze matei leele en nn ireele kracht Icgemf et Ie zien De slnidlust van het Duit he fiont ü ra vi f zware ooriogs aren ondanks veelvuldige terug tochten en tegenslagen niet aan het wsnkelen gebracht In geloovig ertiouwen 7ièn wij op naar den Fuhrer H ij zal het volk met vaste hand door alle gevaren en beproevingen leiden dutMtttand De Z procedure in de Nederlandsche industrie VOOR 31 Jl l I AS f ORMlILlLREN INDItNtN an bevoegde ziide in Den Haag woidt medegedeeld De prociduit der Z kaartoi al maatregel op gfond van de Veiordening van den RiikjOommissarii voor het bezette Nederlandai he gtbipd nr lM 42 betreffende de verpli htin lot hcH verstrekken van iniieh i aen wordt thans ook toegu ast op de gehepie Ned iiandscht industrie Er moeti 11 aerha vi aan dee iumen a e indu Stiu ee bedrtiven die zijn jangeslüten bil een onder de houfdgioep industrie giianss hikte vak of vdkisubgroeo met uitzondenns van 1 de irdustriec c bedrillen die ioor de RustupgMrsoektion Nieder mde of door de Hauptabf i ung W rischaft m Den Hue reeds uitge noodigd zun tot deenimmg i de bouwvak iidiistrie mft inbegrip van de kiene rtidriiven V de houtbevverkende ii dustrie hehoorendc tot het boich en houtbednif i de bedrijven van de cv ensiniddelenindustr e de hiertoe ui gerwjdigd iiii door de oublicatie m d Deis van 25 Maart H44 Onderitmrgen wier bedrijf igt op het Btbied van handel en mniistne iin aan de procedun onderuurpen voorzoover de omzet boven de 50 III cent hg Hetze fde is hel gi val wmneer naast de mdustrieele productie een ander bednivigheid wordt uitgeoefend Het oppetbevel an de Duita h ULermacht maakte Zondag bikei d In Normal die Rir k de vuand nu ook op de II Int het Fransche Rebied werden 198 terroristen in e vech ten vemi tifld Door slntdmiddelen der Duitscne marine wtrden in de wateren van het invasiefront wederom een kruiser en een torpedoiager tot zmk n gebracht alsmede verscheidene andere schepen getorpedeerd Een vuandelyk vliegtuig werd neergeschoten Zwaar vergeldingsvuur blijft op Londen en zun buitenwijken liggen In Italié zette deV and zijn aanvallen met biizonderé kracht aan de Liguriache kust bii Volterra ten Noordwesten van Siojia en aan dB Adrlatische kust voortV U werd echter na uiterst zware gevechten geringe plaatselnke penetraties uitgezondera met zware verliezen afgeslagen By de harde afweergevechten der vorige week n den Westeliiken kustsectoT heeft zich een Ir meei derheid uit Turkestansche vrijwilligers bestaande divisie infanterie met het er bn b hoorende Üuitftche personeel voortref feUik geweerd Hoti In het Oosten is in het gebied van Kowel de kracht der vuandeliike aanvallen toegenomen De door talruke tanks en slagvliegers ondersteunde doorbraakpogingen werden venideld waarbu een vru jfroot aantal vu an CWLTllRWKEK d OPEND Brlang uekkende tenteon tellin £ f AS g raMires in de librye Op 15 J tOb Vktia u Leidm onzegroüte st Rem ianit Hanhensz ón Rijn tn Van het departe ment vai i voorlichting en Kuniit aken is nu het initiatief uitgegaan om tl Nederland een jaanijkache Kembrandtwe k tot een traditie te maken Efhter met om uils uitend Rtmbrandt te ceren Deze naam is geko2 tn om dat hij mternalionaal een begrip 18 geworden vour Nedei lands tuituur De Rcmbrandtweek i eer cuituurweek die de bevolking moet uitheffen boven den sleur van alledag die tot be inning moet leiden op onze cuUuLir in verleden en heden die w eer kracht moet geven om to bouwen aan Nederlands toekomstige cultuur Ook in Gouda heeft de gemeentelijke comm ssie voor kunstzaken een Rembtandtweek georganiseerd Zaterdag werd in het kader hieivan in het gemeentelijk archief en libryegebouw eea tentoonstel mg van werken van üoudsche graveur geopend Hei progr imma van de RembrandtW ok omvat verder een drietal carilontoncerten van dm St Janstoren door den stadsbeiaardier H C J de Man een voorstelling dior de tooneelcïtemgmg poor er voor t volk van De VreepideUng vaa Antnon Coo en bijzondere etalages in eenige oekwink Is en oudheidkundige poi deidmgen dooi de statj Verheffing mi alledaagsche B igemeestei fc A A Lie ra heeft l t ntuoiiMielüiig m de Ub c gtupeiul lut t ea ed waarin 1 ii de be tekrt ia vaA de Kein1 1 jiuitMeek uiteenzett Vooral In dez i li d akUi5 spreker is etn d i hjke oultuuiweelÉ uiter matie nuttig Dooi on te verdieptn m de cultuiei Ie pi tatiet vad onxe Krof t nannen A oIdtl we uit de alleddsghthe fetr oml ooK heven ücn putten t kracht voor de tot ko n t VervotismoeHJkl cd n zijn oor aak dit Kctn uitgebieider piogiamnie woidt gcbtachf De Hembiandtweek dtaaRt ntl het kiiaktti van et fe jit tn Is ook dafiioMi ib t hestlielden vdn opjwt De heei K Mlelart hdofd van het bureau kt Huieele ver o Bing van het depariement van Volksvooilichtllng en Kunsttn zette hierna nogmjals de beteekenJs van de e i Jd uurweek uiteen M n wil voonl lattn zi Ja wat orii volk op cultureel gebied presleeïT met als uila etn vau de week de herdeiikmg Vdu Rtnbiandt Spreker uiltt zija ffioie wiardoiilng voor het pretliRc tn Mictesvol e tontict van het departement met IGo ria en hoopte dat de hier bereikte resuU ln ii een o Ih eld ti aansporing voor andere geme rittn zaudt n zijii Mooi werk van 4rie Goudschej graveurs f De ttntoon s ti mrf laat wr t zi n van drie ftoudsche lavtufc Direct bu het binu iitieden valt Mt u g op een portret de bekt i de gravuiT van Hendiick Croltzlus vaa Dirck Volckeits Coornhert 11520 15901 den veelzijdigeu iiolaria die de laatste jaren van zim leven e i toevlucht in Gouda vond Hl la jp de t i toutuiteiU ug ala giaveur veiiegenwoordigd met een aartal allegoit che voorstellingen Veel werk hingt er van Reynier van Peraiin 1615 l fiSi graveur leekeinneceter en dichtar g boren te Alkmaar en overled n de Gouda HfJ was gehuwd met Maria W i t i I C rabeth etn achterkleindochter V ill on t n bcroenwdin glaztnier Wiuter Cijhoth Daaraan dank n wt twee tx trtettén vji dt gebr Cnbeth Kuintkt niai Hindsdiu verloitn i eiane schitlfiljtn OpintikeUike gi ivuies vau Van Ptr u zija Prachtig werjr h angt er ook van Het drickBdiv UtST oTTf vader van het Tuchihuy In Gouda In deVeerste ptaata een wtindertmooi portret van De Ruyter verder vealfpoiirotten van sta t lleden o a van Hlerotivinua van Beveralnck of predlkanttn deZas een paai boerttf dingetjes aaar schUderiifn van ï van Mie ris gemaakt GoreBesje en De wijn la een spotter en eenheel fijn etije De meid steekt de Ijinlaaraaan By het werk van deze graVeurs moetmtn ook vtHïtal letten op het prachtige bijwerk ciflt dikwijla hun eigen werk was enhen toont a scheppende kunstenaars terwijl d igt I lijke voorstelling bijna altijdgemaakt werd naar childerljen n De tenlooiiAtelHng ziet er keurig vezorgd uit en la etn aaudachtijfe bebchouwlng meer dan waard UIT HET GEMFENTEBLAD Vergunningen aan bedijfsleven De burgemeester heeft de volgende vergunningen ingevolge d Hinderwet verlecndi lan firma H Schrave tn Zn tot het uitbreiden der sti omwa 3CheriJ en kUtJkInrichting in perceel Boelekade 173 aan B van der Starre tot het uitbreiden der brood en banke bakkertj In perceel Graaf van Bioisatiaat 96 aan J van der Heeft tot het r pricht n van een brood en koekbakkertj 1 nperceel Peperstraat Ic aan H M vaa Leeuwen tot het oprichten van een tneut elmakerlj Wi houtdraaierU In perceel Groene weg 20 iemeente secretarie ii t r vlsle g Op de iem I a e i Verzoek van A de Gelder om ver g nnlni tof het oprichten van een meubelfabriek in peiceel Steynkade 1 Aan p J den Broeder alhier Is verkocht een aan den Bodegraafsche atraatweggelegen perceel bouwgrond ter grootte van 330 M tegen B per M Het reglement voor het Vereenigd Weea en Ael moe enler huis la tn dien sin gewijzigd dat de burgetneeater benoemt acrorsten ontslaat het aan d inrichting verbondenpersoneel De burgemeester kan de bent emlng en het onltklag van het aan d Instelling te verbinden tijdelijk of op arbeldeovereenkontst In dlentt te nemeq personeelun regenten opdragen Dit besluit treedt lawerking met Ingang van IS April j 1 WAT WAAR WANNEER gchouwburg Btosroop N cht zonder fseheld met Anna Dammami en Karl Ludwlg Dlehl Aanvang 8 uur TKalla Theater D belhamal met H lax Rühmaim en Karin Ulmboldt Aanvang fi uur Dinsdag 3 10 en 8 uuj Reunle Bioscoop Alles diaait om de liefde met Lilian ElUa Ajmvaug 8 uur Tut en met 15 JuU 10 12 3U en 130 5 uun OemeentrlUk archiefen Ubryegebouwi Tentoonstelling van werken van CoudSLhe gravcui ter gelegenheid van Rembrand t herdcnklng 13 en U uU 7 8 uw Int iaiwtor Carllkjnconccrt stad6t elairdlar II C J de Man ter gelegenheid van Kembrandt herdenking Il Juf T 30 uur Sint Janskerk Concert gemengd koor Toonkunat LaeclUa met meilevVetking oltsten onder leiding van Mc Vethopff 11 en 12 Juli 3 Ml T 30 uur I ger des llrlUt Cwifersyitte over Kom zl en luister preken U WeU i Klla en Klein Hl neveld Il en IS JuH 8 nar u delljke Zw ni nHrhtlng Waterpol owed strijden II Juli 130 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering muzikale revue Wat de poï srhatl met o a De WalktklhawaUans 11 JuM T3 uur Nieuwe ehouwhurg OpVoering De vreemdeling dooi icUïneelvereenlglng Door en voor het volk ter KtlegenHrM van Rembrnndtherrtenktnp 13 Juli 7 30 mir Veemarhlre iaorani Ou ler avond op nbare lageï aehool C enn tile C H W v d Ven over Sehelpien H het tndlacha achooUevnn APOTHSICRIIMnilU gT Steed lenpend dea nachtt aU n voor geneeiimiddplen Apotheek K Giendel alléén I ng Tlendewjpg 0