Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1944

DJpitiag 11 Juli 1944 j3£ e Jaargi ig o 215M g eat r TJETEH Goud WW Postrekening 8400 GODDSCHE ACOtB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijs 5 cent per nummer Prti iboiuienient beiarcKrliui jjpuda p k r ƒ 2 38 p m ƒ 0 178 p w ƒ 0 18 Buiten Gaada p w 0 I9 Franco per post p kw ƒ J 41 p m ƒ IJl KEURïltÉEN Geallieerden roepen Normapdische bevolking op DE ELLENDE VAN EEN INVASIE De A N P correspbndent te Berlijn njieldt De Geallieerden hebben de gelieele mannelijke bevolking tuawjhen IS en 45 jaar tn het door her veioveid Normandii che gebiMl dienstpiichtigverklaaM Een gioot aantal per K ncn dat naar het oordeel van den bezetter gevaar oplevert voor de algeineene veiligheid en de geallieerd operarties Is gearres eeid en zal voor mmiddels opgericht stand gerechten tereclji moeten staau Hel D N B verspreidt m dit vetband een commentaai Maarla de Völkischer Beobach ter zegf De berichten uit rherbourg doen vooral obaangciiaam aan omdat daar de geëmigreerde landslieden der 1och al zwaar genoeg lijdende Franache bevolking zitti er schaamteloos toe leenen om de mannelijke Fransclje bevoLilng te prewicn lot dienst In de legers die het plan hebben Frankrijk tot e n woettijii te maken en de Mn het vaderland getrouwe bewoners te bï traffen fnct het geweld var hun on recht nietige terreurJustitie In jeze maatregelen komt aan den eenen kant de volle woede d r invallers tot uiidrukking over het standpunt vandeFransche bevolkiuur Jegens hen aan den anderen kant veriaden de opioepingen echter ook d dringende behoefte der iuvaeletioepen aan 4jerver chinB hunner vaak leeggebloede en ernstig geteisterde formaties Wanneer eert officieel commt nlqué der Invalters zoo merkt het blad teh slotte op de vele honderden arrestaties in Cherbourg noodzakelijk noemt omdat de betrokken pers nen voor de algemeene veiligheid en de geallieerde operaties gevaarlijk zijn wordt daarmede het standpijnt van breede Fransche kringen in Normandlë duidelijk genoeg opgehelderd en wordt tocf egeven dat de Franachen grondig gene en zijn van alle verwachtmgen dje zü weltcht gekoesterd hadden ter aanzien hunner bevrijding In tegenstellina daarmede gediaagt de bevolking in hef niieratle en opmarschgejiied zich tegenover de Dutljtche legers zoo kam raadschftppeiiik dat verscheidene malen de ultdrlikkelllke dank der Duitsche inUltalrt autoriteiten krift worden ullgeeprokeii De slachtoffers van Caen Het aantal onder de puinen van Caen bedolven Franschen wordt ge aarad op 40 000 In hooidzaak werden zij gedood door de zware arfiUerlebesichietlng in de eerste Invasienacht Toch was een deel der mwonera in de s ad gebleven want de ver ulteenliggende nnr teden waren nog eenlgszin i gespaard gebleven vai de vernieling In den loop van de Engelsche aanvallen op de oude Normandi cfie haventad vielen tn den nadht van Vrijdag OD Zaterdag wederom honderden Britsche oommenwerpers Caen aan De bevolking leed wederom zware verlleien Militaire schade werd echter nlel aangelicht aanpe ien op dat tildmtlp het front ver bulten de stad lag en Caen noch ala ravitailleeiinii ba ls noch als krnlüniint yan weeën belang heeft De nit het Noorden dar stad binnengedrongen Britten zullen nieta andera dan een woe iffe puinhoop veroveren Cherbourg De haven van Cherbourg is tot dusver nog door geen enkel Geallieerd schip gebruikt aldus verklaart een corre iponaent van de Dalh Telegraph die 7lch op het oogenhük in Cherbourg bevindt en Ich met eigen fmfien overtu gdfheefl van de ifroo te moelMjkheden waarvoor de Geallieerde Ingenieurs zich gepla tit zien La Haye du Puits De plaats T a Haye du Pufis in het Zuiden van het schiereiland Cotentln ts gisterochtend voor rifi viertje maq van eigenaar verwisseld De Amerlkan en 7ljn de plasti binnpngedrongen waar ihar s hevige gevechten aan den pang zijn Ten Westen van de stad hebben de tronen van Bradler en rieuw aanvals waartepunt gevormd tusschen Mont gardon en de kust In 24 uur tijds h ehben de Duitsche troepen 12 vijandelijk aanvallen afgesEagen HET FFNSCHE WEERMACHTBERICHT Het FiiucUe weeiinaclitbeiicht van stateren lULdt Op de Kareli£che iaadcngte hee t de vljaad gisteren weer met steun vaa artillerie en actieepsgescliut getracht op twee landtongen aer VUpuribaat aan land te gaan Hij werd echter weer lu zee geworpen Door het vuur van verschiüendc Finache wapens zijn guteren ruim 20 vei chlllencle vyandelijke laadlngsbooten wi schepen die in deze wa ter a voeren tol zmken gebracht Tusscnon Suomen Ved npah a en de Vuükeen zlju óm plaatseluke aan aUen op eenige plaatsten afgeslagen la Vuosalini werden hevige gevechten geleverd met de over de Vuoksen gezette vijauUeliJke strijdkrachten AHe aantallen van deu vijand waannede hu zlja biuggen hoofdposities traclitte be verbreeden u erdeii afgeslagen of in eon t geiiaanvai teruggeslagen Taad strljelend trokken onze troepen zich terug op het bruggenhoofd van Aeyraepaeae Ten Noordoosten vajQ het LiWkigameer wa de door luchtstrijdkrachten gesteunde vijandelijke druk In die richting Uukfru Noniaa n Lolmolaam het steik Langs de wegen en Ln h C Oedemarkterieln v erd zwaar gevochten D vijand leed op eemge plaatsen groote verUezen aan manschappen zea tanks wardien vernield Uit de richting Poiajaervt n Rukajaervi ia meta bizonders te melijen Sedert het beginvan de v andelljke groot aanvallen op 0 Jum heeft d vUand ln deverschillende frontaectoren ln den tijd vaaeen maand in totaal 803 tank verloren DeFlnache kustbattenjen hebben met trucceadeelgenomen aan de afweer d vöaudelUkalandLngapogingen ia de baal van Vltpurl nhebben zO op zijn minst an vrij grootsleepschip zes kleinere vaartuigen en e n lajKHngaboot tot zinken gebracht Een Sovjet Russiach aleepechlp werd in biafld geschoten Voorts werden achter het gordender vijandelijke nevels drie krachtige ontpktffingen geho M d i Elgaa en Duitsche luchtatrlJd krachtM hebben verscheidene malen vUandeUtJk troepen concentraties Jn Vuosalmi gebombardeerd Flnscbe en Ouitsche jugers en d afwei r op den grond heb n ln totaal M vJJandelljice machines wa van 8 aan hat Oostelijke front neergeschoten In dan loop van de eerste maand van den vijandeltjken grooten aanval hebt n Flasch en Duitsche luchtstrhdkracht i en de afweer op den grond evenals de eigen en Duitsche scheepsafweerartillerle tot aan den ochtend van S JuU ln totaal 9M vijandelijk machines neergeschoten Waua t WMlUsifton teniK De Amarikaanache vicepre ld nit Waiwc 1 Maaiu dag van zijn bezoek aan Ts oengklnfl te Wat hlngtoa teruggekeerd ite atweerslag in het gebied van Caen De strijd bij Kowel In hevigheid afgenomen evtflstische doorbraakpogingen bij Polozk mislukt Val de Duilache t t piaakte gisteren bekend i urooU alweerslag in Jiet Xwi van C cn is gisteren m den S van den da op de sud zelf Creeslagen Na verbitterde straat Shler en huizenRcvechten rbu of ze troepen d n vijand Kjt zware verliepen toebracli r drukte de v and onze linies den Zuidrand van Caen terug S Grainviüe mislukten vgande S pantseraanvallen In een Straticplck aan weerszuden van S we Caumont Caen ziin de Secliten nog niet afgeloopen Kichen Airel en Saint Eny kon Lvii nd slechts Kafinee terrein Sut behalen Ten Zuiden van ü Have du Puits werden ver Seidene viiandeliikt aanvallen Kejla i en ten Westen van deze SStt werden vijandelUke concen Hties door geconcentreerd artil Sjevuur uiteengeslagen M de gevechten van de vorige in het Zuidwestelijke deel van ichierfiland Cherbourg hetoberi de gevechtsgroep van de 77e di infiUcne onder den kolonel der ve Baoheret en de gevechtsgroep je 243iie divisie infanterie onder i Kiostcrkemper bizonder on jeideii In bet Ffansche gebied len weer 239 terroristen n sabo j il gevechten vernietigd oor de Nederlandsche en Noord ftaniche kust brachten beveiligings irluiitm van de Duitsche marine tel nacht van 8 oo 9 Juli twee itli f torBed Hnotort 00ten tot zin I beschadigden vier booten ernstig iM alaatslcn talrijke treffers op ver Mdene andere booten Een eigen tQig E verloren In de golf van MSo dwongen patrouille jooten i4ellike torpedojagers den steven TOiclen en besthadigden een daar Het V 1 vergeldingsvuur p Londen duurt met Jlechl geringe jerbrekingen voort fa Italië hebDC i zich onze aan den tolelüken kustweg bij Voiterra fMtibansi Arezzo en aan de Adrlati idit kust opgestelde troepen gistefen inleuw door bizondere standvastig iid onderscheiden Ondanks het in j stnid werpen van overmachtigei Jinlejie en pantserstriidkrachten te door sterke artillerie en vdortdu MKk luchtaanvallen werden onder llluiid gelukte het en viiand ner UU T De vliegende bom Ken tijirf je voer den witiiwr Bewoners van Wlerd n n NUverdal steken tu tn d ultgeatrckla gabledan vaan ln da mgevtng dezer plaalaen C N r Hart ariiifc 1 04 P ♦ § Ff k rroi IO M rn pi n III IBM VriM 1 5 Voordt ni ib S tt M r au 1 van hit t Il illcrilini Ik voor d Roll rd im Uil r iwibUd i o u o i 10 uur k iaft 2 10 0 75 298 0 20 Ni ONZEKERUEU TE LONDEN De DuiUiche vlijende bom die nu mdi weken achtereen over het Ka tHl suist houdt Londen en Zuid fcaUnd in onri t Er ziin menschen BÏiiüeland zoo schriift de Daily IilMraoh die van Churchill de aan tadi ing van en doeltreffend wapen Imkh de V 1 verwacht hebben Dit is o verklaart het blad weliswaar IHOT Churchill persoonlijk vleiend fcdi onverstandig Er is n l slechts 1 middel tegen de V 1 en dat is ta totaal verelaan van den vijand D totdusvec enomep evacuat e watregelen in Londen zijn zoo ver iiMrt de Daily Mail niet eens biJ be fitoms voldoende hw kinderen en moeders met kleine jderen groote hoeveelheden men v die of dakloos geworden zi B om een anctere reden het gevaar lin de V 1 willen ontvluchten Voor ta i nog geen enkele maatregel ge len Wanneer de régeering hen dan M telselmatig uit Londen wil ver ijpderen dan dient zij mlnïtens de ipUebieden weer open te stellen fwr een dergelijke uitbreiding van 2 ï evacuatie beschikbare iea zou tevens den woeker in de jjacuatiegebieden bestreden worden t de prijien die hier voor een jMerdak zelfs voor zear rainderwaar W behuizinjten worSen vurlangd ipn iemand de haren te benge rijzen wendicn eischen de hotel en pen M m sommige gevallen dat een rj ooruit betaald wordt Deze iS naar geldelülc gewin is een ndaal en de ministers zvjn de PU Hiervan omdat zii niet tijdig nesen zim opgetreden Alles heeft L weg dat de regeering de kwiit IS Nalaüg ziin geweest de jnuiers van handel openbare ge rJJnBa bmnenlandsche zaken en JSfelvoorziening De één geeft de SWdaan den ander ue Britsche regeering heeft het eer tt P T i 1uota voor kinderen net bedreigde LondenscKe gebied J nonderdduizend vastgesteld Tot i toe hebben 53 000 kinderen Lon K In alleriil is een aanvang SS t net dcti bouw van acht diepe g elders waarvan elk 8000 per gP Bevatten kan Een diepe schuil Jl S intusschen reeds geopend ijc 3 van mogen alleen personen SWW maken die een bizondere igffismg hebben welke uiterst T e verkrilgen is iSïIlïï J ItOndMuche City da kïrï kunnen H n Uiavin 1 In Il rool iuchUiarm nog l fcT r m y leem Ingevoerel Op l S5tï u clwepsmaaten I iw2i mf t geiieschen zoodr er l n r gevaar dreigt Dan lieen man 1 5 V uusn töd om dekking te zoe It B aiegonan die op de bovenste IWl vUf rdleplnuen tel t S werken 1 deM tijd weUsvwiar i i2ï o nog de ichullkeldcrs op Ik Ö kunnen ïlcli tenminste S grond werpen opdat U niet 1lS f ewond worden I 11 tZ2 larmayntoein werkt van negen IW hall zei avond Een 1 ftS warklleden 1 hiertoe in de I Sn angeateld Express publiceert voor het I mMK rookwolk dia n da 1 2 van n enkele vltegande bom taB nTi taa merkt het blad Mu vuikanHcha uUbaratlng Men M r C e a los aan namei reiSJV kwolk 5 tau l ult lla dealen mr handwarklladen en bouwvak fcjwn naar l JE V 1 ligWlende 1 r ü tanden lyn tonden om d v i aangerichte ichade voor Mellen Lond n zJet er r eda ï ndenM he Mndeelen Ktfn f uald daar verwiieht lun wor bedrtUBKeBuJtiten van bepaalde pyen Ollen dalen wannfer d i JI t nd bommen een groo IcSte ü w rtnhuHaande len en lfi i jöM 0P nb re nutsbedrijven De li l h r jr hieraan wordt atreng de l hmïfïr telkefi wanneer lucht en enkele tot dan hamel rel gens de verhoopte doorbraak door ons fi oiit te ttereika i In eensge plaatselilke penetraties duurden de gevechten g steravona nqg voort In het Oosten zim de aanvallen van de bolsjewieken bij Kowel na het voortreffelllkc afweersucces van onze troepen in hevigheid afgenomen Hernieuwe doorbraakpogingen werden veriideld Ten Westen van Baranowicze vingen onze divisies de met sterke infanterie en pantserstriidkrachten opdringende bolsjewieken m verbi terde gcvechteij aan de Szcara aan weerskanten van Slonim op De verd d igers van Witn handhaven zich in de stad ondanks talrijke door tanks ondersteunde aanvalleVi van den viiand en brachten hem zware verliezen toe aan dooden en gewonden Ten Noordwest en van Wilna werden de Sovjets in een tegenaanval teruggeworpen Aan den weg KauenDiina burg ziin bli Otena hevige gevechten aan den gang Tegenaanvallen van onzk troepen hadden succes Ten Noorawesten van Polozk ztfn de door braawpogingen van verscheidene Sovie Russische divisies infanterie nislukt door den taaien tegenstand van onze troepen BÜ de zware atweergevechten in het geibied van OrS a heeft zich majoor Lamptecht komniandcur van een Hamburgsche afdtelmg licht luchtdoelgeschut door voorbeeldige dapperheid oaderscheiden Sterke eskaders slagvliegtuigen mengden zich in onafgebroken optreden m de gevechten te land stelden talriike bofijewistisehe tanks en kanonnen buiten gevecht en vernietigden verschefdene honderden voertuigen Des nadits ondernamen evechtseii slagvliegtiugen doeltreffende aanvallen op het Sovjet Hussiiche ravitailleeringsverkecr Vooral m de druk bezette stations Korosten Olewsk en Rowno ontstonden groote branden in oBSlagplaatien van materiaal en hei vige explosies Een formatie Amerikaansche bommenwerpers heeft gisteren verspreid bommen geworpen in het gebied ï an Ploisti Enkele viiandeUike vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen in het RijnlandschWestfaal sohe gebied Zeestriiidkrachten luchtdoelgeschut ian boord van koopvaardiischepen ep marineluchtdoelai fillene schoten in de strijd van to lO Juli 66 vyandelijke vliegtuigen omlaag a AANVALLEN EN TEGENAANVALLEN IN NORMANDIË Interinf meldde hedenmorgen van het invasicfront De zware gevechten om het bruggenhoofd van Caen hebben gisteren voortgeduurd tot in de eerste uren van den nacht waarbij de Britten hun strijdkrachten in het aanvalsï ebi d verder versterkten zoodat hier op het oogenbhk ongeveer 12 divisies op een fronöbreedte van nauwelijks 8 KM trachten door de Duit he lillies heen te stooten in Caen welks Zuidelijke deel nog steeds hecht in Duitsche handen is konden de Britten ondanks uiterst zwaar artillerievuur geen terrein winnen ZU trachtten derhalve op den rechteroever der Orne vlak ten Westen van het tft sch vftn Bavent na zorgvuldige op trommelvuur gelijkende voorbereiding de Duitsche versperringstroepen onder den voet te loopen doch leden bloedige verliezen on moesten in fel achtervolgingsvuur dfi Duitsche afweerformaties na r hun vertrekstelü igen terugtrekken Alleen ten Zuidwesten van Caen was het hup gistermiddag gelukt oprukkend via de Odon met zware verliezen aan dooden en gewonden de dorpen ifiterviUe en Maltot t bezetten Hier ontmoetten ziï toen den tegenauivai van een Duitsche SS tapkformatie die den rechterflank van den B ritschen rartivalswig openscheurde en Maltot weer in Buitsche handen bracht Da bij varlortn de Britten behalve talri jke gevangenen aanzienlijke hoeveelheden wapens om 14 tanks Een Britflche tankafinval ten Zui den van den weg Caen Caumont uit het gebied van Tilly ïtortte met veel verliezen ineen Van 15 aanvallende tanks schoten pantaerjaèers er 9 in brand 4 andere werden door moderne ontploffingsmiddelen door stormpio niers buiten gevecht gesteld De groote Amerikaansche aanvaltusschen Vire en Taute en lang denweg Cerentan Perier behaalde gisteren geen verderen terreinwinst ofschoon het Amerikaansche oppert evel wedeom aanzienlijke hoeveelheden materiaal en munitie gebruikteom dfen Duitschen weerstand uiteen tealftan Tijdelijk drongen Amerikaansche strijdkrachten de plaats Cavigny 00 den Westelijken oever der Virebinnen doch werden door den tegenaanval van plaatselijke Duitsche reserves verdreven Ook het dorp I Desert dat Westelijk van Catfigny isgïlegen kwam weer in Dtiitschehanden Evenzeer beheerschen deDuitache wapens het moerassige vlaktegébied van de Taute tusschen LeMesnil en St Andre Twee kilometerten Zuidoosten van La Haye du Puitswas het vrU sterken Amerikaanschenstrijdkrachten gelukt een DuitscheheuvelsteJIing binnen te dringen Zuwerden hier gistermiddag In eentegenaanval weer uit geworpen Daarbij konden Duitsche enadiers eenAimerikaan che ji evechtMTOep omsingelen en vernietigen 33 gevangenenvielen m Duitsche handen Bonmni verplaatst regeerinffaiêtel naar Rome Na lansdurlge onderhandelingen tuaschon U Rd n Wajihtngton en Moskou heeft Bonomi than elndelMk verlof gekregen den regeermgatetel van d Zuld IUIlaan ch sUd Salerno naar Rome te verplaatsen t e officieel verplaaiatng la vaatgeiteld op 19 JuU GelUk met de r eerlng zouden ook d xkroonprlna Umberto ab wtadMpuder generaal van Italië en de SeïitttraUle M commtele n ar Rome verhulzen MeeningsveraohUIen tuaachen de drie geallieerd e mogendheden over de aamfinstelHng van het kabtaet Bonoml hebben te verpUiatatag van de renerloc t l nMr Rome s eds weer ultcéateM pmtoU In ColuraMa T dena mtllt lr manoeuvrei In het Zuld n van den ataat Columbia zijn de president Lopez en ver chetd n leden van de Colmjihfaanache rtgearing door revolutionaire officieren gevangen genomen De virï prealdent heeft meegedeeld d t hIJ d functie van prctldent U poz Kat waarnemen totdat deu w r bevrijd Ml aUn Hot grootste deel is r troopenzou d r geerln trouw 4 bl v sijn Het SSErs likoinmamloditelt niedff l a He gezoiKte N dcrllKclei kanzich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor dft WdHenSa 8S WachtliataiUon inAmerifoort LandstormNedettand en de Germaanictie SS In Nederïaad Personen tusacheo 19 en 35 Jaar d e aanineldingspllchtig ztjn vuar de tewerkstelling kujmen zich even ena aancneldeti en w f den gedurende veriïm enu van de lewerkatellmg VI gesteld BU onze VfUwlUlgers Temidden van de zwaar gebombardeerd hulzen tn Nomiandië houden uita nlannen de wacht S S P K Jarolmn O H Officier In de WaffenSS kan iolar wordea die na tenminste één jaar dienstUJd ziin gesctiikVlieid vrtflt de officiersopletdm g Iveeft bewezen Zijn schoolopleiding I niet doorslaggevend Besllasend voor bevor ing z jn gedrag ku akler prestatie Tiideuf de keuringen worden atie inlichtingen verstrekt met betrekking tot d varxorginjr van familieleden duur d r opleiding extra Iev namiddelen etc Eveneens verstrekken alle inlichtingen en g atU reisbiljetten voor den heen en terugreis de navoWend NabenstaUen der Waffen fiS AirJBterdam Dant 4 A lkmaar Langestraat M Haarlen Saroleastraat 23 Groningen Heerenstraat 46 Enschedé Hengeloschwtz at 30 en et SS Ersatzk nunonda Den Haag Korte vijve berg 5 i tok vuM de gemotoriaeerde oojnpags bl het ItS WaehibatalUoli ta AiAeraftMMt walka dieut la Neilerkuul doet kan men ilch op bovénseaasude keuringeli meMen 13 7 44 8 J2 Uur Rotterdam Deutsche O erschule Westerlaan 1 Ï4 7 44 U uurDen Bosch Ho el Noord Brabant Markt U I4 7 44 15 18 uui Venlo Deut chea Haus Dgmondsfraat 16 15 7 44 8 12 uur Arnhem Café Royal l 7 44 12 uur Zwolle Hotel OUtfnbeek 17 T 44 ft 13 uurAmatrdam Dam 4 H 7 44 8 IJ uur Utrecht N V Hula Oude gracht 45 18 7 44 IS 17 uur Amersfoort SS Wachtljataiilon 3 Leusd r g WOORDEN EN DADEN Wü zijn zwervende vrachtrüdere die vandaag aan d vleeschpotten zitten eersteklas kwartieren met donzen bedden beslapen maar morgen een dutje doen ln de kabine van onzen t rouweii metgezel den rwaren vrachtwagen In iedere houdmg kunnen we slapen doch ook kunnen we Mnder verpoozing 30 uren achter het stuur zitten zonder licht in donkeren nacht langs bommenkraters den weg vinden Veel hebben we geleerd in de rijkunst doch ook wat waarheid en bedroe IS op de wereidi Het meest leerden we den laatsten tud in de buurt van het invasie front waar de thans onzen plicht doen rit t het rijden van bommen munitie en proviand nadat we eerst cement kiezel en zaiid voor den Atlantiekwal hebben gereden Wij hebben de gemeenheid van deAngloAmerikancn en de menschlievendheid der üuitschers lccr en kennen in hun daden i Een droevige vluchtelingenstoet beweegt zich in tegenovergestelden richting lang den opmarschweg het ziin Fransche burgers die voor de Ajnerikanen op den loop ztin gegaan Zff toonen öns het valsche geld dat re voor hun vee paarden en goederen kregen en bovendien rake klappen omdat de mannen niet met hen tegen de Duitschers Wilden vectiten Zoodra we onze lading hebben gelost geeft de chef onz de opdraait vrouwen met kinderen en mishandel de mannen op onze wagens te laden opdat de stakkers bij de Duitsche geneesheeren en het tloode Kruis metmediciinen en eten worden verzorgd Voor beide partijen is het oMog De e n e partij u in danken en doen bolsjewistisch de andere die Europa wil redden is nationaal socialistisch Oordeel zelf lezer of het niet uw plicht is aan de züde van D tschland te staan Ziit ge een kerel zeg dan op onzen oproep Ja Meldt u bü de Ersatzdicnstitelle der NSKKGruppe Luftwaffe Dèp Haag Lange Vüverbetg 10 wiel over het hoo d Het a i Jarig zoontje van den arbeidar De Rooy te njnaart kwam op de Blaak onder een wagen terecht Een d wielen ging den kleine over het hoofd met het gevolg dat het kind op slag overleed KEBKN IEVWfl Ned Herv Kerk Geroepen te sGraven haga Ivacature whlen da P J Molenaar ds mr P H Th Steven te Zwolle Bedankt voor Amsterdam Sloterdijk vacatiue ds Le Ro ds Joh Gerritsen Jr te Arnhem Bedankt voor Lopik da W L Mulder te VJen ndaal Benoemd tof geestelijk verzorger van de eVBCuatie stl tiniten te Bar naveld en tde ds J VUik te Stad aan t HarlngvMet BihHCHtOHd f POST VOOR VRUWItLIGERS Het SS Etsatzkommando Nlederlande Den Haag maakt tiekend dat de volKende richtlijnen voor de veldpostVerzendinK aan VrüwllliKers en Ftonta rbetders ctden alle vroegere rlèhtliinen zijn on eldiK Adras SS Feldpost An das SS Haupt mt IVfaastricht Zur WeiterleitunK an Dienstffraad y T Naam VkldiHMltnr ft adres De aiiender iVoet vermeld worden Dit rrtdt a 11 n voor postverzendingen aan SS Vrflwilligers en SSFrontarbelders Annere postzendlngen aan leden van de w rmacht marine Luftvfaffe N S K K enz mogen niet over Maastricht gestuurd worden Aan de ontvangers met een veld postnummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden Zijn deze pakjes zwaar der dan 20 gram dan Is een Zulassiuigsmarke noodig Kra i ei en tijdscbriften moeten als dusdanig te herkennen xUn dus met een kruisband te verpakken iedere zending mar niet meer dan 100 gram wegen Een Zulassangsmarke Is bierbij niet noodig LuchtveldpostHrieven moeten met 2 lucbtveldöostzegels voorzien zUn en het opschrift 4 unfeldpost dragen Aan ontvangers met een adres dus ge n veldpottnummer kunnen pakjes u t 1000 gram gestnofd worden 15 et porto Zulassnngsmarken zijit niet noodig De veidpostzendingen worden door alle Dienststelien der JSuitsche dienstpost en de Nederljuidsche post F T T aangenomen Geldbedragen aan S S Vrijwilligers kunnen door veldpostwissei bij de bureaux der Duitsche Dienstpost over gemaakt worden OPEN BRIEF AAN SE TREKKERS4EDGD Een deel van de Jeugd die èr in haar vrilen tiid op uittfekt om van de natuur te enieten geeft reden tot eirge inis Bli de vele poguijfen om daarin veiraiid rlng te brengen heeft de heer W van Veem er nog een gevoegd in den vorm van een open brief aan de Trel ikersieii 0d w ai in hij de vaak DoUierhi ke kleedmg het geinmaken het kampeerverbod en dikwijls moejlijk huiselyk on istandi e Jen oesoreefct Een kleine groep raddraaier ivi t meer dan 20 deii trekkers hrienigt door haar gedragingen den goadeo naam van eeirl jike en fatsoenlijke Jonjtenji en meisje in gevaar Feuilleton Om tot een betenen toestand te aeTaken riottl de scihirüver z oh met een 5 tal vragani tot de trekkersjeuad met het verzoek hun antwoord op die vmagen onder het motto Trekkörgjeugd in te zemden VoJikerakstraat 181 te Amstendiaim Z I e vragen luiden DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF OoTtpr roman van Joban JohanioD 8 Nog lat bUzondai iuuvnen ontdekken vroeg Leo Neen de vrouw achiint gaenfamilie te hebben of ze willen er niets van weten Morgen wwrdt het luk vrikefleven 5 rJaka heeft vjrzoolit voor de begrafania te motgan zorgen dat is naitutirlük toegegtAftn Heeft GerUka dat gevraa d vToeig Leo achen vted j dal nietvreemd Dat 1 te z $ggen ala Trude van Zedn dat had gevraafgd zou ik oat vanzelfsprekend gevonden hebben Maar Orlake ja het is ind g daad een beetje eigenaardig HJi jfaf geen reden op voor zUn verzoek Hm Dat bevestigt precies watik je zoo diBideliik zal vetctellen Pt twijfelde todi al niet maar deze kleinigheid dat zongen voor de begrafenis van iemand die hem vreemd is dat inoet een jfftvoiUt ztJn ven een gemoeo toestand Ik vraag me af of die vrouw el een vreemde voor ham Is Onzin zooiets i mlssöhien jtiiftiets voor hem Het menech stored leen geoh familie geen vnenden En Truda van Zelm dan 39 dat l8 zoo Mciar ik zie nitrts aheimzinnigs in dat verzoek Dochvertel me nu eens wat Je weet Ja Maar denk er om voorlooplig zwUigen Goed dat zaLik doen In de eerste praats dan de moord op Houbert staat heeleimaal los van de twee andere en van de verdwUnInjtvan commissairi Herber Hoe weet je dat Omdat ik den moordenaar van HouticTl met aibsdlute idtcrheid keh Wie dan vroeg Da Haaa in spanning Cïerlake Hat was ataof er tan pistool werd aüMBchoten De Haas reep Leo bU den arm en riep Je bent aki 1 Wat la de oorzaak dat vele trekkers ich zoo belachelijk aankleeden 2 Wat it de oorzaak van het aanatootgevende gedrag van vele trekkers Ben van meaning dat er ord onderde trekkaraleugd moet ii nf Zoo ja hoe denk ia dit dan tot stand te kunnan breiden Acht J hel bttv noodiakelttk dat fa oudere trekken leiding gamn aan da Jongeren 9 Acht je het Inatallen van aan ordedienat door trekken gewantcht en uitvoerbaar Op welk wU zouden de trekkers zeil de nandan uit de mouwen kunnen flteken en 1 eventueela maatregelen ktinnen ultvoewn Alleen Aoc h i t nltaluitcné saiker Ten gevolge van verschuivingen inde grondstoften verhoudingen zal metingang van heden van binnenlandschfruit nog slechts één kwaliteit huishoudjam worden nelabriceerd en weluitsluitend met suiker in tegenstelling tot vroeger toen de suiker voorongeveer de helft werd vervangendoor glucosestroop De bepeiding alleenmet suiker komt agm den snuiak zeerten goede De priis voor iiez hui oudjam zal gelijk ziJn an dien van de tot nog toe gefabriceere huii udjam 1 voor huishotK amt van buitenXandsch fruit a rikozanjaBm citroen en ortfnjemamielade gelden vergchiUende prijzen Tegen d n siulkbandel in vlieli Vjn bevoegna zUde wordt er da aandacht op gevestigd dot het onbevoegaan ten strmgsla verboden la de vischhallan t betndcn Ook wapnear men een vergunning heeft voor hot betreden van hot gebied waarin zich de hallen bevinden mag men alleen ln deze komen wanneer men er voor ztjn werkzaamheden beslist moat zijn rooals geldt voor da handdlaréi an hun pel ssnael De polltlf heeft reeds enkele malen een cnntrftle gehouden en daarbU lalrOka armstatles varrloht Overtreders van de bepaUngen stellen zich aan strenge stiaffen bloot Op deze wijze hoopt men vooral den sluikhandel In visch en andere ongewenschta pracVljken ta kunnen tegangaan VardrankMu Zondagwlddat la da IIjarlga miw uusja Oarttniana uit Stean rgen Mil hat iwamman nabU da cgn Blauwe na verdronken Haar Itjk la na eei en tUafgavondan GEVECHT MET LANOWACHT ln den nacht van Vrtjd ig op Zaterdag ont moeiten twee hulplaudwavlitera te Dieumetibij Tiell een gioep persuucu De groep ging ddU de haal waai bij et ii dei itwinnin t cl ootHierop onlstoud een vuuirfevecht u aai doorton der hulpiaadwachtet s de IS jarige O J van Heek uit Oreunie v erd gaduod £ en tena werden twee penoncit vatt dA stoeptiedood 7 Geïnterneerde burcers m Ned lndie Het Nedeilai d ha Roude Krui ontving ederom opgaven van m NederlAidwjnJiidiIKvrnteinaeidc burger j n Nederlandschetialiortjüiteil Van de ravolgende gt ïnterneeiden Konden tot op heden de adres ten der ndastat iiiilllcbetickkingen of van andere be tïgehebbenden hier te lande litet worden Ai Mf spoord Wt i Achter de namen vindt men een k t a tüduiding omtrent leeftijd en beroep Bruyn J M de 38 stuurman Ceenders Jan 38 timmerman Linden Theodorus vaa der 57 werkzaam In schoeneninduktrie l indemeijer Frits 1 student Loclit J W van de 38 gepensioneerd Lodeweges Jacob 98 zonder beroep Loened Plater van 80 handelaar Lohr J A 98 restaurateur Lokkers E 38 politieagent Lommertsan E J H M 80 architect Loodschiider J zonder beroep Loolü Hendrik 59 Heilsoldaat Logmans Hubertu 52 repaiateut Loomanj N C M 47 handelaar Looajes M A 30 ambtenaar Lozaime Anton de 98 zonder be roep Lli baart A F 50 werkzaambli cultures LlJTrJ M H van 97 l nilalaar Moerdijk Adriaan 38 InSjMcteur Mo lenaar C 61 werkzaam In ziekenhuis Mo lendUk Leendert W loods Molenkamp Willem 95 bankemployé Molcr schot J W 53 gepensioneerd Monsma Jan 53 werkraam bu maatsoltappij Mont O J M werktulgkuixdig Ingenieur Moortn W T 25 werkzaam bij cultures Moscou Eilazer 50 gepen iioneerd Muls D J B3 aannemer bouwwerken Muit Gerrit l zonderberoep Mulden J P 51 teohnlker houwhedri Jf Mulder R A 44 fChUdei Mulder Hendrik 44 hDOfdmschi i tt Mulder J J 57 machine werkman Mulder R D 41 waker m8ga7Jjn Mulder D 58 gepensioneerd Mulders M R 28 zondei beroep Mulle A G 58 dokter Mijlie j ohan 53 directeur zaak Eur arttkelan Muller Adriaans 57 fabriekslngénieur Mul er Dirk 19 winkelier Muller H 57 warfcraam bdverkeerswezen Muller J B H 57 werktuigkundige Muller P L 58 slager Muloclt C L 38 hoteUlouoder Muns W 23 directeur Mu isera f H 58 gepensioneerd Mussig W T 88 zonder beroep Muys P W A 98 zonder beroep Mye G Van der 22 schepellnjt Naessena P M 18 zonderberoep Na erl GIjsbertuj 50 ronder beroep Neef A W de 48 weilrzaam bIJmaatschappij Neelemaa P 88 militair Neve E K A de 88 zonder beroep Neljhof F P van 58 zonder beroep Kielen Pieter 57 gepensioneerd Nlemoller Johan werktuigkundige NteiSlnk Johan 33 planter NIeuvvendijk Lauren van den 0 Jaar chef particuliere maatschappij Nieuwenhüw J A 89 werkzaam bli maat schai plj NieuwenJïulfl P lik student Nieuwenhuvae Willem 46 kerk Kamer van Koophandel N lftrtk J C van 44 werkzaam bij cultures Nlnkel C O S van der 15 hoekh indelaar Nelte Hendrik 20 ronder beroep Nonnekens C H 44 schoolhoofd Nonnekens W E L 19 student Noordergraaf P M 51 secretaris Noorder meer Albert gepensioneerd Noordhoek D J 55 beroep onbekend Noordhoek J A 10 winkelier Noirdhoek J C 18 zonder beroep Nordam N J 34 architect Nliman Bart 50 ronder beroep NIJs H W de 80 fabriekschef NHsen P O P 17 emplové bibliotheek NltMen Jacob 1 werkzaam blJ Rood Kruis Olst G H J van 40 fahrlekaclief Onderwiizer Sanrion 53 han laar Oomen P J 58 verplegor Owterbaan B A C se werkzaam lj maatschappij Oosterhoff Korne is 50 werkzaam bij ilaeerabedrilf Oosterlaan J C 53 gepvnslaneerit ObdeIJn Freddy 18 student Ochten A H C van 94 gepensioneerd Ockerse E 21 beroep onbekend Oexeman J H 51 dlTecteur hanitelszaak Olh Inga Mattheu 51 klerk Oldcuen J P van Sê handelsmanj Olff O J 62 verpleffer Oaaterllne M 41 werkzj m kleennakersbedritf Opstal A A van 36 employé bil mij Opatal K J van 52 portier bij ml Orth Johannus 48 direc leur maatchappij Os Frll den 58 werk aam op fabriek Osnatzrilgge Oerrlt van 39 schetiellne Oertcn Cornells van 80 leer aar Vtjlbrlef C C 18 student WeKertf Lambertua 55 handelsman en Wel C A A van 2 emplové bij onderneming Belanghebbenden gelieven rich ter verkrH ging van nailere Inlichtingen te wend n totde 5e afdeeling van het Informatiebiireanvan het Ned Roods Kruis Jullaisa van Stotberglaan 89 s Gravenhage onder opgav van zoo volledig mogelijke gegevena omtrentnaam voornamen geboortedatum ber p werkgever en laaiat bekende adres der geinterneerden Door kogel getroffeii Terwdl de 14 J i ige H C Hoog dnoi wonende aan den Broekweg ta Leid cliendam in dienst bij den landbouwer P Keukenmeester in het weliaod een koe zat t metken werd hij geti often door een kogel Het projectiel trol den knaap ln het hart waardoor de dood vrDwet direct Intrad Hetlijk la door de marechauasea la beslag genomen aar d n schutter worat een onder tzoek Ingesteld Als Je mijn artn waar ik mee sturen moet niat loslaat zIJn we dadelllk dood BIn wat dat gdt zijn betreft ik zal j de bewijzen leveren van wat ik zeg Je herinnert je dat flt in het park een revolver hdb gevonden Welnu daar zat een plaatje op MsbhTOefd met den naam Gerlake njet waar er zat geen er op Dat is plaa tde op NatuurlUk niet want ik heb heter afgehaald omdat ik niet wild datdie brandnetel vao een ooromissari hem zonder meer eaa laten aanhouden Maar je bewijs zegt eigenlijk no niets Een ander kan die revolver hebben gebruikt Daar heb Je elijk in maar erztjn enkele feit i die me bewUzen dat het is zooals u Zooala Je weetwas Houbert door FIrank neergeslagen en Frank is toen niet meer in de villaterug geweest Hu moet den moord hebben gezien en daar hu op Louise veirlierd was zweeg nii om haar te vetibergen dat ze een moordenaar tot vader heeft Voor een ander Jiells voor ziJn besten vriend zou hti dat niet doen Zulke dwaze dingen doet alleen iemand die verliefd is Maar welke reden moeit OrUke hebben ffehad Om dien moord t plegen W vraag Je me iclf dat ik zelfnog niet zeker weet Miaar hU wist opde een of andere manier dat Houbert een schurk Was en net was aljjemeeu bekend dat htl de dochter van Gerlake tcrk onder zUp invloed hadi Maar Houttert werkte toch met hMn Bovendien hij had hetn de deur kunneii wijzen Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tpt IS Jnll moet verduisterd wordaii vaa tot SJO anr 11 JbU Meap op 44 onder lt 7 IB Jnll Maan att LM onder U t1 13 loli Maan op 1 10 onder 14 4S