Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1944

PRODEfi f tandpastdii J met dispergoQl Voegen tandsteenl NtDCRLANDSCH rAMIKAAT T tn t N voedtugaaouieit PANIRAL Hoofdredacteur J G Weyiters Rottertfii chef redacteur voor Goudjr en O nsuekn F Tlete Gouda Verantwoorde IJk voer li advertentlfn U Akkersdijk Botte Am oa geefster K V Rotlerdamsch N euwiblld Rotterdam iUuUHitima BEB E NFD U£RV PREDIKANTSVACATlKFS THANS VfeKVVLU Dl Kooie te Brack op LangeiuUik necBt beroep aaa Ook in de tweede bij de Ned Herv CemecnU alhier b itaafide predi kantavucaturf ii voomen Ds M C Koole te Brtiek op Langendyk heeft hrt beroep in de iinds l Oflobcr j 1 beitatunde viKSture wtgei emeritaat n dj H van Dijken Ozn aangenomen Dt Koole die H December 1911 erd geiboren aanviutrde 1 October 1S39 het pre4il anvbt te Rumpt en mU x s mA 3 Mei 1942 in i in tegenwoonlige meente Hq ii gehuwd en heeft twee kinderen TWEfc ZaVEBEN JCBILEA De hccrrn Trompper en Starreveld g bttldigd De heer Th Trompper heeft her dacht dat hu vuf en twintig jaar als fabrieksarbeider werkzaam was bij de NV Vertinifcde StVanne Kaarsenfa brirXen Oouda ApoUo De jubilaris It door de directie onuangen waarbij tr C van ÏAton hem gelukwenschle eo aL f blijk xn waardeiinng voor de trouwe dien vervu iingVcn geschenk onder couvirt aanbood Gwteren wa de heer P Starreveld vyf en twintig iöOt aljtM zuurder aan de NV Plateelbakkery Zuid Hollanct yerbondf n De directie ontving de jubilaris tot wifn de beide directeuren de hecren W A Hoyng en J Lanunerts barteiul e en wsardeerende wtorden rchtten hetgeen vergcze d ging van de aanbieduig van een geschenk onder couvert Het perso nee zal aan zyn gelukwenschen nog een toHelijk blijk yan belangstelluig toevoegen BAKKERSKNECHTEN BESTELEN rATBOON Een bakker hier ter stede vermiste ze en neger tig rantaoenbonnen bropd en toen de po itie de zaak onderzocht deed zu een goede eep uit de sokken van een 17 jarigen knecht deï bakker kwamen honderd tien bonnen te voorichijn nog veertien meer dus dan de baas er kwut was Dat was echter de eenige verrassing niet Toen ook een tweede ulp een jongen van viiftien Jaar gtfouUleerd werd kwamerf uit diens komen drie en Jiegentig bonnen te voorschijn zoodat de bakker hog harder bettplen werd dan hu dacht Het eene rtijtje bonnen was uit hpt co bertjasje an een be larger het andere uit het kantoor ontvreemd WAT WAAR WANNEFR7 fck iiwklif R Blo c p Nacht zonder abchcfd irtt Afuia Dai kmMiiii en Karl Ludwig I lclil AanvAXij uur TiMlla TheaUr £ MJiarnel met H lni Ruhmarr er Karin Himb 14t AanvaVia 8 uur Reunie BloKtooti AUcs dinalt om d liefde m t Lilian E 15 A il ang 9 uur fut m met li lull 12 11 m 1 W S uur GemeentetUk archiefen llbrycfebeuw Tentoonhltii ng var werken van Goudschc gravcura ter felegenhelcl van Bembrai dt hcrdtnkii e II Jult 7M nar gliiC Jaoikerk Concert gemtnfd koor Tt rkun l CatciUa met ii tde werk ng ao i ten onder leiding van Kico Verhoe 11 en II Joll 3 en M uur Leger 4es HeUaConicrentie over J om tie en luiittr prekers H Wels J Klti en 3 KI ln Hareveld 11 m 13 IvM I uur stf4elUke Zwemlnricktlng Whierpr lowtüilnjdir 12 Jolt 7M uur Nieuwe Hchouwburft Opvoering muzikale revue Wat de potaihaft met r a De Waikikiliawallana U en IS JuU 7 I nnr KlaC Jin toren CarU loncoJicert liirti beiaardier H C J de Mun Ier KPieuenlield van Rembrandt herdenkinc 13 Jnlt 7 30 uur Nieuwe Srhonwburg Opvoering De vreemdtl ng door tooneelve eeliiglr Dior en voor het volk tergelegenheid van RembrandtherdenKIng U Jnlt 7 30 uur Veemarktrevtauranl Ouder avond openbare lagere acl ooi C causrr C H W V d Ven over ischetaen uit het Indi che ayh roHeven APOTRIKERSDIFNST Steed geopend des nachts alléén voor genetsmiddelf r I Apottffk E Grcnile o in larfc Terdtweg 5 BURGERLIJKE STAND Geboren J1U1 Johdnnes Maria z yaa T l BoegHelm en C M Troosur Tollcnatr ii JuU Henrlcus Petrus Theodorus k vanTh Ulora en O J Klei ka Pr Bindrikalr esBverlyne d van D A van Cuütenborg en D v n Otlk Koekoekatr 2S Willem rrederik van W F Cornellastn en G Dirkzwager Turim 42 Leena chrlfttiivi Johanna d v n L Laki rveld tn W S van der linden v d Palmstr 93 Willemina MagdalenaMaria d van C A van TreHen en M M deJong Waehtelitr 50 JuU Johanna Mana Marguerite Gabrtelle d van W A G Str ver en C GKorf Herzogitraot 1 Overleden 6 Juli Adrtano Snjtk uncd N van EIjk 7J J Rdksposttpurbank Te dezer stede werd m 3uni ingelegd ƒ 204 452 en terugbetaald ƒ 62 772 Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 138 Bekrodode hond Op dt Zondag gehouden honden tentoonstelliiig te Breda behaalde de New Founcyander rén Cyrus van Fuskara van W Backer den tweeden prijs in de puppy klasse en een derden in de openklasse met de kwa ificatie zeer gied PL UTSELUK NIEUWS BERGAMBACHT BednomUrhe rechter E e e nomische rechter te Rotterdam veroordeelde P v D jk iilhler u gciis frauduleuu boter enoer en h tonbcvüLfd vooihandcn Hebben van kAas bonntn tol 100 boete BUbe 40 d hechtenis OUDEWATER A4rdapp ldieve i Ia eenige vo lit tuinen habbbii de nachts uttgewcnschtL bfzof KcrB MUti pp l ti gerooid Behalv ilSt aardaopclen gcstoien iljn hebben z J een groot e iiChade UB d te veld Rtaande ge af ct toe gebrvcht Vun de dadert tot nog t geen poor REEÜWUK Loop der bcvolktne Ingekomtn J Ru uit ritrklngen in Sitin K 37 C Dlkkeboom uit Nijmegen in V elh Vcntewcg H IJO A J Bj in aiin uit Rti k ni In Nieuwdorper weg U 135 C van Roon utt Gouda in Hcewaï D 81 P v in Jiooff üt Den B n mti in Oud HeeuwtJIt C L Muixfr uit Herkingtn tn Jaagpad K M G A van Herk uit St Ptilltpaiard in 8 Gra enbroekicheweg F 50 A L Moerland u t HeenvÜet in Jaagpad K IS Vertrokken E R Dam t naar Waddinjcveen Bod Straatweg t J M van Dllk naar Aiphen nd Rijn Gouwtlulbcheweg 6aA A Wiemen OoJ ter iük naar Zwamntrdam Vlletkade 43 J C v d Wolf naar Viaardln gtn HoNmgel D Bakker Bakelaur nanDen BöTnmel A 53 STOLViUK InCrede ilf Vmb Ewljck X i mr H van Ewljck te Poortugsai die het beroep n ar d Ned Uerv G neente athier aU opvolger van ds B J Kmhis aai ram hoopt op ndag 24 September afücheid an zyn te penwooni ge genieën Ie nemen Op ïondajf October za zjn beve t lng hter geachieden dtM r ri J B Th Hugenholtz van Anuner stol waarna tn den m dda dleiut da Van Ëwijck n intrede i doen Ofi iciéele Mededeeliogen PMfdMi Bi gelii nd tj rde reMnlea Aan defiejien die vJBi heV Vee en VlecfiohaanleooptHireau in liet bt at gcndd zijn van een van het t uie u ontruim uk anEoii wiiiC paard u Mie gtlnurvdeeide gtb tden zaX h t immdatle otjntiRct voor paarden t r teekeiiJng wordtri toe e oaden V I win tract 19 o in d bepaling optrenotaeü dat van de draehtijïe merrtw welke aan het B O zl n overiiedragen en In l M nOt veiiich brengen of d t Jaar recdij eveulend Jieljben hèt veulen gedurenda Wft eerste vier maanden na de gHioorte wr beath k king mnet w i den gch rujc en van het buieiu on I ruiming Vopr ïtjover dit Wn nca vier niauiden na de geboorte door Ut burMiu wüi dt verlink moet h t veulen bU dttt bureau worden lingeleverd legen vergoe tJnit van de koeten welke d geIworte van het veulen met zich heeft gebracht de tUdeiijk vermt dei t gebrulkawaarde van de rammer caarontkr begrepen DeRenen die een drachn e meirte tesp een merrie m t veulen üj t nen m lfl+4 by Iwt bureau ontru miwT heWien Ing Jpverd en over het In 1944 g boien veulen rie beschtk kini wtllfn hPbbPn dienen rtn da attoe Rtrtkkend vertoHr ten ipoedfrste te rich ten tot den Vredaeieotnm is jrls vm de provincie waar de merrii aan het bureau ontruimtRg wprd nver edraiNn Fr wc rdt dnn org voor gedraffrn dat de hu dlf i eigenaar der mcirte ft veulen In ov rle nrtet den rechthp ende op h t veulen te niglevprt M t v ulen kan teni an naar ifjn bedrü indien dJt niet gehee on0 r water Is ge et terwtil ook bv de rereMng kan worden gelroffen dat het ve en ter p nat e ten bate van den ret SitljetThend wfrPdt verkocht Wanneer de rp hmeb4 fnde 7ljn veulen op een ander bedjljf wt hebben IJn de tran por1f en ever Vueele andeie kosten vopr illn r ekening Pmi KN VOOB ItLPIIfr BTTWARKIV RJiJkena h rlcht no 114 gepubliceerd tn Aii iusfui 1 43 bedraagt de hoogat lo iaa bare prlja voor eroquetten e d ƒ O 99 P l ÏS gram De gem chltgrte voor tfe prijzen maakt thana bekend dat tn plaata hiervan tndta voldaan la ain de voorwaarden dnt 1 I e artikelen 7t n aamengntteM irtt grrmdstoffen welke door den bèiHrtfr van eroquetten en of vt hkoekjefi met toe terrwning van de betrokken tHMMItoehappen op regelmatige wtjze teeen toelaatbare prfjMli Jn betrokken J De bereiden een adi lnlatratle hIjilKW den vermfldend rte recept mr der verwerkte 5rtti el n niet volledige w e rgHve van het hjörag mn alle Jnkoopen en verknopen pfr jfftlkel mar aard gewtcht en kwnllteit en in cronolonl c i volgorde naar rtaWm en levering met vetTpieWing van leveraneicra ftr boof e de volgerKJ prtjaen aan v rbiulkers m i£en woiden berekend peionk e v trhkoekjef uJtsJulrend bereid uit gekook te pierlng van s Me tm J 8ept 15 rt p ro gr wan I Sept lm l Mei Jö et p r 7 ge rerookte vfiirl koekjes uitsluitend bereid ut gekookte pos 19 et per W gr eroquetten ed ongeacht de aanf en tell ng evenwel voor ten mlnate IW t ereld utt an deie grondstoffen dan ordappeïeit gewogen pnder eehll IS et p W gr I aan de genoemde voorw arrt n niet vol d a n dan dient de beeUande prfi tmn ƒ per TB gr te worden gehant aaid MARKtBBRICHTEN KAASMARKT OUDBWATER 10 Ju l A i Ktv r fd 27 r rtijtn 7ijnde IZH atuks wegeltje H j kg PrtJ ii ie hoort 62M ae soort 60 per W kg Handel vlug II 1 II I II hm RI CilONALP PUBLICATIE VAN Hï FLAATSELUK VtRDH WNGSKAN TtK R VAN HEI BI ÜRIU S HAP VQOR GROI NTFN t I UÜIT n GOUDA DISTRIBUTIE VïN BIÜI MKOOI Op 10 JuU w idcn de kjpu Mande aitn met de nummers 6fl t m 70 bevoorraad met i j bloemkool per lngt chreven Klan 7ev pciiode UTRIB 7T C van BnSPISKN De nummeis 41 t m 48 jijn bevoorraad met V bot peen per ingeschie eu kl nt DIÏTRIllÜTIfc VAN TttNBOONEN Z e aummer 24 t m 36 xljn bevootriud met Vj kg tuinboont n per ingeschreven klant 7e perkde OISTAIBUTIE VAN OOVfeRlfrTBN De nummer 1 t m U itjn op 8 JuÜ b yodtraad met Vi fcrg doperwter per inge li rt t J periode MEDrDFI fJNGrN Pt ATSELUHh DISTRIBIITIEDIFNSTEN DI iTINBlT EOtFNbT riAASTKrfónT N nitretking tpimkaartert aoot de Se pariodc 1944 De na i llreihing van hfiika r r voor 8e f rlodc 1M4 zal p ia r lebben Ie Haaa treeht vp Zaterdag 15 Juli 1944 ét raorgeait van 9 11 uur Radioprogramma Wo u la U uil Hllv l U4tin tGr TMBNO 7 It Griritil Gr 7 Sportnimvrt 7 Ml Profr overt U BNO i 19 Inattumrntaal ttlii concirl Van IM 4M voor da huU rouw SM Omroep op ra ork w Codsd ultz 11 M Orkrranrls KcU lt45 VraagKesprek mei MevrGutta Ohrlapljn Mulder ai Irlce 11 H Johao lom orfcl 11 3t pif novQordr 12 M Almanak 1111 Trla Andre de Kwit uu BNO 13 taLand en vo n brengt 13 it Jait Pleter tlej e 13 u Voor tie Jeu d 1 M tloU ulo Il M Godad ultl II U Halfwe II M BMO 17 I VOO long meniehen il n bhO I 09 Amor M Tien min In de wereW yan den artield 11 W Spiegel d d R l N BNO 1115 V ol en plano 19 Per trein oor de taal M li Ocni gjnnph Oi 91 M jbe ftralen rond het Concirl eb 3Ï 00 UNO Van U 1 af aUaew voor Radio rentr Wls Orlr Georft I reundorfer U J M N Van de eene melodie tn da andere llT n ITM Bekende ouvtrturea 17 M Sol dateafunk otd weet 1190 Compoal Ilea Voor alrllkork il 00 BNO M l Voor de Jeuiid I Udit concert I Wat dunkt U ervan HIJI LiKlitlte kUnken 1 I Planovoordr l M AvondwtHI 33 W BNO 13 19 Zl Rtlv 1 n 31 De ateni van liet Mltll OrritlBKLL PUBLICATIB VAN DK OVOEHVARGROU SUIKSBWCItK WDVSTRir In overleg mei hét Rukaiiuieaa vwoty geneea en verbandinlddelen tüa voor M perlotle van 10 Juli t m I Aufiuatua IMI gel l K veiklaard de tionnen van rte K va i de aankoopverKunnlne voor rfrop hoea B ilkplen calctumpi pprmiint en antJataWetSei De eenheid la bepaakl op kg De bonnen van serie L hit vfn geltflg tot n JuU 1H4 IHt la verborien Het geldig rklaattle bornen m ontvamtaf te nemen m CM au4 Pe Hel o eh daK In ggti a ebruill en iMSl ten dl iiec4s früiU debiedf gen B perhek itormK BRUIOS loiletten en AVOMD KIEE0IH6 Kuurt U M HErSgUIDSHUIS Ma e é Hoxee Ihulj i e B 11 beschutl dat krijgen Uw klndol en op de bon D xa heell dut waard Betleedt Jiem xoo ftuttig 00 awtmg en aoo good megeltjii HH I af hmtanff am STltMA O Uakkrr Ie luibira BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 46 NIEUWE MARKT 25 iM Het bekende adrei voor IQ hout en sineedlixer zeer fraai van uitvoering een iieraad in iedere galon lekkere Stroopwafelen WILLY BRENKMAN Klein Aciv rt nti n tot 13 woorden 0 26 elke 4 uooedcn meer f 0 10 peraoneel reap e 22 en 9 cent Sneven Bureau 10 cent extra Bewyano cent II JRepafcrm en M V moflcrniscfc n 0 rtn bommamrb BMWEBKER niiiwra Itoode witte en gele avoyekoolpl Bloemkool knolmap pruitkoolplanten Kïolenpl jndOvie lam boonen prei en pootuien winterjas o kwal voor hcepliivlen P RoenIJn Meeren rrncontmim renigwlm donHimat 10 of Platfeweg O Peere biiom WIrterHevuwült d l 15B hoptn S Iers efi h Calml Op 21 Juil ag oiue ji II Me ouders OrooloütUrs G FR ObRIKS v n Jeveren i den d tg te heinii ikin waanop y voor 40 j r j Ui het hinveiijk traüen Hup dark bare Kmótrta en Iwl aril ipac op Kifinltinderfii F W ReiUitrsat Ï8 iat28 j Vtxir dP Vilc blijken van b tonasteiling ondervcndcin bij Ml 25 jang hu vei j4i ee t bciuigm WIJ onzen harteliiken dank J K F BXAK M r B G BAAK Eetourgie Gouda Karnemelhcloot 22 4Hoo dkantooï Amsterdam BoHandparlt 68 tusicKftn Cointliurbawï ToUloon 98SI28 niad Om H g Zulderparlctaati 252 laUloea 399027 V llllaal Haarlaan Butie JiilliÉa van Stalber vraagt o ipKx dig mogelijk ean flink DIENSTMEISJE f WERKSTER voor de mor feiMJTen Tegen gOPd loon 6 r eljorl$$tr l 4 MODERNE COSTUUMS r MM ta 11 n teller v Speciale gelegenheden ONC EN GEVRAAGD de kwee eru eventueel voor oploding r G LUIJEKIiNK Kleiweg 38 MEISJE GEVRAAGD van V tn 8 tot n m 1 uut Goed loon Mevrouw DEN HAHTOG SophM van der Goudettraat 4 ben Mevr A C CXJSTEH Majoie L V NO Einde 119 Voor bung vraagt tegen 1 Au flinke dienstbode moor dag of dag etv naciit Liefat RK Lie v lii wie en GkMd loon it behandeling A4 k a i tokh rri vraagt ean nette Jongen Toor lichte bikkerijwerliitaainhtdeii Eene Dé Bennr pot og bet giiderc tM tnag ik bet boo rrti ZM rilili tiitnl En illefflggl Kbó4n Ingjclevcrd omdtt beichitnmdd giai werk onze ipoeltng chinet toaveel txtrf moeite geeft I VeHe kmi WJ Zoo n tpofurV vmd ik I prachtigl V a BjEirtJe als schoorsteeitveg r HET TOOVERHmOCI VOORDeHIMSVBOüW wmmmm muiiig Hottiti gloripokus prevelt 6an Aii n ichoon Is Bartje Sp srwit I zijn p kj U dU looveren of ni l f 7 Ook U kunt toov r n M l GJorm het wondermiddel voor de huisvrouw Aanrecht goobWen bad W C alles tooveri U In een wip schoon Bovendien Mee l Glorlna prechtlfj wit en U hebt er 200 weimg van noodiff n Spaarbrief van de N C V EEN VIJS MAM Hl ri ii5 lllt m t Gravanhag is een uiterst soliede b l 99 9 Looptyd 14 W Orsott i IKI0 1000 as XMO Storting vanar S p mod Korting bU betaling Ineena t TS Ita an ƒ STO Ultkeerlng kaa 1 In 1M2 booggU 8IW ITd an 44M laagaU L DO ISOa aa UBO SoUdiielt Rgkatoexkht Vera k Nadere milchtlngen yeda omtrent een vertagenwaordlglBg varatrekt NCV Spaarvaraakarlsg Zeeatraat 88 a aravaimafa EEN GOEDB RAAD VAM MINA BAKGRAAG bagi an ini mat gepraat over laklarnijVn maar wilt U dat mtt PANKO en ROER OM imihalijk brood gebakken kan wordan Hal kan gabauVan dat U vandaag ei morman gaU brood moet bakken m hoa komt U dan aan giil7 Bovandian kan n en gM lUal bewaren tarwl PANKO an ROER OM mH goed waggeltgd magnditnigng goed blijven Doet daarom ab andere kulivre n koopt eentga pak et In voorraad Oaga kunVao U ta pat komen inJA MODUCtlNI HBT IfKSULTAAT ven een Kleintje verrassend Sfeck slethta vork of lepel Ib Uw mond noóii liw OM Zoo kOOrt btti Steek bet wel aa4cr atoelcB of kwaken i maaltijden worden wtl zoo makel k Bd de overheerlifke Vaa R n a moMerdl Zoo hoort bet OOkl Van RIJN woai Abfom at ertimn de mosie d Itoa t KRONEN PERSONEEL GEVRAAGD Wedn allc ij m Bodei ra ven xfuekt huishoudster leeft ong 50 r Kleirik IJs £ Ila in 6 Hulp gezocht b ziejte dame Zoo poedig moirtlijk Br C Schtutej Kaadhuwweg h 87 RetuwijiK Bekwame huisnaawter Mevrouw Exler Crr Floris weg 100 frmsF 2 pers wit y eien ledikant ƒ 40 M de Jonf Gr v Bloiatlraat 74 Oununi regenjas ƒ 5 W rok 1 10 zijden jakje ƒ 8 d t mWƒ8 plateel aotiemerlatnt ƒ 15 advocaalïtel ƒ 4 Streef land 4eKa le99 Steunaolen m 38 ƒ 7 50 gr panzaag ƒ 20 dooa Irtilialijet ƒ 8 xw antieke kom en kan 15 2 voetkuaaena p gt 2 rolveger 8 i Slreefland 4 Kade 9 Dameaac m 38 37 en 38 e per paar Blazer Cap penfT giee g 30 12 atuika konUnenruiven diveise malen ƒ 2 p gt mooie eiken Jiegel ƒ 20 A de Groot Pr HeitdinkJrtr 84 88 KOOPMANS BAKMEEL l ra f l t knijétiitt Nieuwe f ven 2S HOmMU Ull5l U i PfcpierrfOl p T baal van 50 kg 75 cl per kg papier touw vandf 8U et per kg Broer Nieuwe llavm 326 W kÓOP ólfVRAAÖir W lAdikantje toot longetje van a jaar L v Weenen 185 Venteweg A Poppenwagen of popptnwan delwagintje IXn Edel Vo geleiixana 45 Lan e witte doopjurk G Hoos Derde Tochtweg G 5 Moordrïcht 1 itir voetbalschoenen in 45 of 46 C Mannekeg Hoofdweg 7 Nieuaeilkeg k ad IJ Goed ondcgSi TSroüg ot kooxkaohel door mevr A Venle s Gravenweg 110 NieuwtnktPk a d IJssel I I III ii I II TER RIIUJNG AANOKIfOD jK o e jong€ii rh m 37 en Samesgch m 37 v kinder ach ni 28 of 28 Rummcl tir Jtcobagtraat Theo Uden Masman g en Dllk Willebrnnds aramn Dhuonplalrn voor andere I v Vliet Karnrinelksloot 135 1 po willfoicen dtimespumpi m 38 b haik voor datneuwti m 3B lage hak J UIté B TYoo talir at 7 Waddinxveen i zgan daniegblouses o k m 42 voor romwjspon m 4i 44 dammsdi m 40 voor l WisrnMoli m 32 Klerk IJssell an 85 2 pr d br damessch m 37 i hak voor 2 pr d ach m 38 De Waal Heerenstr 55 1 pr d sch donke W m 39 zgan voor m 40 w of bl l apf Utre Grot nenda i 4 Br rubber damc kjplaarzeii m 31 oor 1 pi dames stii m 39 1 pi witte rtibjer kin derlaarsies m 24 voor 26 1 pr 2w ïuède acEi m 39 voor dameagoli m 39 m liak Schreget Goej verw duk 21 VEkMtiiitt Te hiKM nt te koop geviaasd woning door gezKi 7 k Pros man v tersonlaan 26 jrevrnagd 2 ongem kamers m vr kMiken door Jong echtpaar Sejoed Br onder no 4697 bu V d blad JoriiSt menschen die willen trouwpn roeken 2 kamer en kuiken of getic daarvan Brieven onder no 4750 bur van dit blaii ThuKwer i g vrangd Br onder no 4f 8 bui an dit blad ladder ophalen Binnfii 2 dagen gereed De Brei naald Lange Tiende weg 32 IJaiwn reparatie Rpinigcn verstellen Vakkundig en vlug De BreijiaaW Unge TIendewog 32 Gramof x n ver i vrkem voor groot en kl in olume t Centrum OToenrmluil 2 Verloren Schevi nlngsche knoop wordt gedragen al broche gaande vnn V C Bothntrnnt naar Turfilngel Aandenken reot aan gehecht Tegan bel terug Ie he J V i HmnU P C Bothntr 4 Zuiveïïein Beprut ft tiaa watPir voor achoolKisiKls kinoeren 35 cent per fiac F V Bohemëri K liend weg 10 Ghn ki MuucnJwvtf nnw 35 cent per pakje lo v Bohemen K TieiKlewegJiD Ladders optalen i w ieders werk Wu fl n anders vlugger f n gowWioof vanaf 5 cen t Bata Hoor traat 14 L Verchromen en ver iH van lepels en vaketi V zilveren v kl gietvtien W lusten V messen P Ku h o J A P van Vliet Któweg 55 59 Wij stoomen en rmidt i m ren Uw oode be Tenho binnen 14 dagm Vikkt digc behandeling Tram v li8 J aT t 67 Verloren op Niniw Huu lJ tU8 c en RK kerk n ffW donkcrbl damewn Ecnigst bent Teg n 1 terug te bez J i ZwartewegJJBo t I Wii d iêgent die ff morgen in de Gr H ruwielpad een bro fif gevonden deze TT terug her bii C V l W Venleivfg H 1 2 ML Verloren in ondii r bonetiil met geld Tcsm terug lebcz Wed sn ir g p a C Stmirman H i ifrnnf t ïw D m a Uat bU JS stioo en viHhoed v v J apprêteetcn wonden alleen VS Maand I in 1 en I Na 8 uur gcsL rAn Goej dUk 43 g Pret dat presti peru hem m