Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1944

p er g 13 Juli 1944 giste Ji rgmng N J 21596 gfcelr J rteur T TIETBR Ootii gureiu Markt SI telefoon 274S Pa cr fcealnc 4t40e GOUDSCHEACOUDAbJT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jPryt 5 cent p er nummer Prus bonnement beurgkring Gouda p kW 2 38 p ra 0 78 p w ƒ 0 1 l Buiten Gouda p w ƒ 0 19 Frafico per post p kw ƒ 3 41 p m fi iï KEURINGEN Uitbreiding van en slag in Normandië SucceBToU Duittche tcgettaanvoUen Sterka dnt d r Sovj ts in ceniralen sector opiJi I Jt ei vaii de Duitbche de Adriatisohe kust zette de viidml ziin Hel SS Ersatzkommahdo d eU mede ledere gezonde Neöei lander kan zich uanmeltien tenemde gekeurd te worden voor de WaffenSS SS Wachtbdtaiüüu in Amersfoort Landstoim Nederland en de Germfaasche SS m Nederland Perhonen tusschen 19 en 35 jaar die aannie tflngsplichtlg zijn voor de tewerkstelling kunnen zich e eneens aanmelden en wolden gedufende verbintenis an de teweikslfllüng vrijgesteld Offtclefe in de Waffen SS kan ieder ft orden die na tenminste éen jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopLeidlag heeft bewezen Zijn schoolopleiding ïa met doorslaggevend Beshssend voor bevordering zijn gediag karakter piestatie Tljdei s de keurirgen worden alle Jnhchtmgïn verstrakt met betrekking tot de verzorging van familieleden duur der opleiding extra leven middielen etc Eveneene verstrek ken alle inliehtiiigen en gratis reisbiljettenvoor den heen en terugreis de navolïrendeNebenstellen der Wafftn SS Amsterdam Dam 4 Alkmaar Lange traat 56 HeeiienSaroleastraat 25 Groningen H eerenstraat 46 Fnschedé Hengeloschesiraat 30 en het SSErsatzkommando Den Haag Korte Vijverberg Ook voor de gamoeorlseerde eompagnie MJhet 9S WarhtkataUh a te Amersfoort welkedienst in Nfderland doet kan men zich opbovenstaande keuringen melden BU onze VrlJwilUgert Met veel belang atelUng worden de atukgeschoten Aaglo14 7 44 S A3 uur l etf Bosch Hotel Noord Amerikaansche pantsers in Normandië be Brabant Markt 48 keken S S P K Pachnlcke O H 14 7 44 15 10 uur Venk I eutaohea Haua Egmondstraat 16 18 7 44 8 IS uur Utrecht N V Huis Oudo 7 44 a 13 uur Amiiem CUi Royal I gracht 345 7 44 8 12 uur Zwolle Hotel Gljtenbeek 118 7 4 15 17 uur Amersfoort SS Wa t 7 44 8 13 üur Amsterdam Dam 4 I batl 3 Leiikderweg He iJraWf nt iBa ikt Woensdag bekend aanvall i gistcrennuddag ntet voort £ ie jUa m Norrnandie ü nog toil bet Zuiden van het Oostelipke idfff ftt iren uilleoeid hj t artil 1 front hee iwMe istaren ilechts plaat £ vuiff i O tuegenomcn Ten seliike eevtchtsdctiviteit HonEaarsciie iPitai an de Ome wierpen onze JStn rfen bil Colombelles 4oör e ESen vijand op zijn uitgangssteUin S teruK Ten Zuid westen van Caen Kift onze tegenaanval eri terrein D plutevetvuigeBd RUkaiportltMer AmoM BreUraeyer op bezoek In Nederl nd RUksmlnitter Dr Say uiqu rt In gaiprek met den niaatav Rljkssportlelder SJ9 Oberfchufithrtr Sepp Frtte at iwonren Om Eteiviiie wordt verbit L MvcKThten Ten Zuiden en Zuid ten van Tilly zun sterke vyandelake aar dllen niet zware verliezen ï n ie tort Qpk m den sector ten K jootten m ten Noorden van £ td zijn te over een bre d front i fnoin n vuandeluke doorbraalt SuDgen nwilukt In eeniRe penetraL £ken wbrdt noK gettreden Ten W jéa Jm Airel wierpen Duitsrfic intjertroepen den viiand naar het falixlen terug Tuiachen Vire en S Ëny ten Noordwesten van Ije ntttii en in den sector L Haye du pmu duren de verbitterde afweergeTcciiten voort zonder dat rfe vyand K tot dusver in geslaagd u successen n eeniee beleekenis te behalen In het Frsnaohe ebied wenden we güm 88 terroristen in den stiiid ver sieMl Zwaar V 1 vergeld in gsv uur blirft ap het gi ied van groot Londen Imgen In Ildlie ze te de vnand zijn kiacJi H a aiv allen van de We kus t tot in Jet gebied van Poifgibonsi voort Hii wad met wire verliezen aan dooden ai gewond n ufgeblag Het zwaart von de g vecihtrn lag gistetfii aan jkanlon v n den Tiber m den sec tm Zuiden van Cita di Custello la 00 tromVnelvutir jjeltikend aitillc uur gelukte he den vyand m geïechten die iijet zware verhezmi gepaard gingon on front eernge kilomeiia naar liet Noorden teirug te diukteo Tu Ooüten van den Tiber bratrfiItn t g naanvallien van otuf troepen Mt vitand lj ike optreden tot staan Aan M HAVEN VAN CHERBOURG MH HARDE NOOT Hul aanleiding van de laatste b richtellanr de buit ngawan moeüijkheden wellwl AiMIIf Atnenkaarische uigenleura ondervinden toU liet heritel der haven van Cherbourg Ititiuii rt de inarMUüiiedewerker van Interltif kaplteln ter zee Hanzen aan devseegere meer dan optimistische geallieerdeuftUlingen over de heri telmoK lijkhedenI DCh UDoedlg Bldua schrtlii Hansen wcrtldf eerüTc twijfel vernomen Zoo meldde dekinc II ester Guardian op 3 Juli dat U hiven zoo grondig vernield was dat hetMg enigen tijd zou duren alvorens zU weergebruilït kou uoidea Coni iiod i e SulHvan van wien gezegd erd dal liij dr havcni van ttepela Bizerla tnt ww bruikbaar gemaaknjiad nicest tenslotte verklaren dat Cherbouxg een d r turdHte noten waa welke de geaiTteerden tot dusveiie hadden te kraken 0 DailJ Telegraph geeft thans veiieeni een beeld vaa de moeiltjkhod i bii bat aprviiningswerk CMen enkel schlp ldu dt oorrespondent van dit blad kon ttfrduswrre de liaven bintxenloopen Vele duiztnten mfinin veriMrren Yle reede etv den tocfUNt tot de buwenlMivwi Zsolang deze Diet itin opgeiuimd kan men met eens de wrakitukken die d luven versp ren Mdcren Dagelijks worden nieuwe Ab ikels ntdekt Htt herstel van te haven aklub beiluit de correipondent ie een minstenfi ven miieilijk werk la d inneming m Cliarbourg 7 lf Ken ontnuchtering voor de geallleeide penbare meening en de hard vechterdc tmepen iret echter en uitlating van tien militairen criticus van de Daily Herald iQn die iilotseling verklaart dat de haven n Cheibaur dte nog gedurende den b ug am de vesting zoozeer geprezen werd voor da inva le van slechts pringe waarde is omdat zij reeds in normalen toestand niet 4f reikend is voor den geallieerden aanvoer D trlM on l lt T da Puiis Hutad Press meldt aldus Nya Dagll t Allchatrda over 4le toestanden In het door de Amertkanen veroverde Lib Have du Putu dat militair genen geenr enkele tiekekeiua heeft het volgende La Haye du Nits ia het tooneet ereweoMt van een waar MoediMKt In led ren hoek bleven de witschars met automatische pistolen en Wtrailleurs verzet bieden Epn Amerlkaanst i ufllclér van de veldpolitie noemde de Ouitsche gevangenen ianaUcl tot tft het merg van hun beenderen tonder utlzond Un4 d mets anders kenn n dm het nationaal itocialiame Zij tiebb n öoli VöisChanat in luizen en boomen en liven Kich i tet over 38M dooden in LisicMX a een rapport van het klooster der Carme t l van Lisieuk In Normandiê wordt o a M git dat dnevieide deel der stad door dewgeaohen en Amerikanen is verwoest tonder ziAaai getroffen is een nonhenUooster van de orde der Benedictunen oonnen ztjn ander de puinhoQpen verbrandn drie aanvallen sltn xtuixena bommen op o itad gewoi pen Van de 18 000 bewone i mtwn mus den dood gevonden be vtrwoesting van üet kloüsterJmonte CASSINO t tüduchrilt Tablet meldt dat ko jnel itancia A Markoe een atafotticier van w boottlkwartlar van het vijfd leger onocr PMtaai Clark die op het oogenbllis lu Ul w Staten vertoeft la eon aaa de St Louu yt Dlapatch verleend Interview lieeft toe Msven dat ó verwoesting van het klooster wote t aaalno mititair niet alleen zinloos pok voor icn geheeten geallieerden vwld M uuer t aadeehg u geweest want mat jutue CasBino la alet aüe n en prachtig Pirlatelljk cuHuurmomunent door Aineri2 i ie bommenwerpers vernietigd maar PIkillachen kregen a or k verwoesting IK eaeubbekinnlge recht d ruines van hi t 2 S beaettea terwVl ziJ voordien de a l t het geheel niet bezet luiddeu In het olHeertte kamp doen geruchten de ronde zeide kolonel Markoe verder dat gem J ol Clark de opdracht Jot de verwoesting k het klooster gegeven zou hebben IJc al2 i o veiklaar met nadiruk dat een loatanlia d u gcneiaal Clcrk Ut be iegBven h n t tUuachrUt Tablet geeft In en comJ taar op deze verklaringen van d n Ame nKhen kolonel uiting aan zt n hoop S leden van het Britache Lagerht J een offlcleele verklaring zullen vra IMl RAN8CUK Mlf IttTERKAAD volgend e tmunique Ir gepubliceerd j t Ben WMnIdag ekoudtn Fransche ierraad x fJ ister presidBnt Laval herinnerde aanjWincipes die de Fianache politiek leiden w steeds het optreden der regeering J bepaald Ue ministerraad keurde een aig het rapport goed en constateerde J ïour Frankrijk géén andere politiek4 HJk IS dan die welke door den chefJ rtseenng den den Juni uiteen werdr J Met uitzondering van Dcat waren alle l aanwezig Ing JWisecretarl Maiinn heef zich m a n 2 e gekeerd tegef het okbeachaaiide j d r duwltfenten aangaande zoog 575 l vreugd der bevrljdo bevolking jy n aurg en Ca n De dliatdenten zoo J Marlon voeren en politiek volgena gy t een oog levend Frankrijk in igrvlgB Duitssha bezetting moet worden iSf teneinde de Engelachen AmerlkaJB 2 ovjets als definitieve berefUrs In ieL deliik gewond Frankrijk bmnon te EJ uil nsnm van het vadeiland strUden fSt V v l voor de instandhouding van Stta wijl de dlasldenten aan de ver van h t land werken troepen ondernanuen in het vooriei rem vam de Kjrpalhen een succciioUe aanvaliond rneniing In den geheeien centraien sector van de Sczcaia tot Polozk hieW de sterke viiandeli Ke druk aan Onze divisies hebben zioh m het Zuideliilke deel van dit front omdex voortdtirMide zware gevechten verder naji het Westen gedistancieerd In het gebied van Baranowicze heeft zich de Silezische 28ste divisie jagers onder bevel van den generaal majoor VAn ZiehltMTg in aanval en verdediging voortrefieliik geweéïd Ten Oosten van Olita wertffen de aanvallende bolsjewieken door onze pantserdivisies in een tegenaanval opgevangen De verdedigers van Wilna hebben in het Westelhke deel der stad herhaalde aanvallen der boWewieken uiteengeslagen en talruke viiandelijke tanks stukgescholerf In het gebied tusschen Oelena en Polozk ziin krachtige aanvallen tier bolsjewieken in nog voortdurende zware gevechten met zware vtfriiezen ineengestort Ook ten Zuiden van Noworsjef zijn nog vffrbitterde gevechten aan den gang Eskaders slagvliegeia mengden zich vooral ten Zuidwesten van Wilna en ten Zuid westen va n DunabUTg doeltreffend in dp gevechten te land en brachten den vnand in scheervluchten zware verliezen toe aan iQenschen qn materieel Een sterke formatie Aiherikaansche bommenwerpeib ondernam gisteren onder bescherming van dichte bewolking een terreuraanval op Munchen Door luchldoelartiUerie werden 27 vliegtuigen waarvan 24 viermotonge bommenwerpers vernietigd Des nachts wierpen enkele Bntsche vbegl ugen brmmen op Rijnlandsch Westfaalsch gebied AANVALLEN EN TEGENAANVALLEN IN FINLAND Het Ftnsche weermachtbericht van 12 Juli vermeldt oj In het Westelijke deel der Karelische landengte heerschte hoofdzakeluk wed rzijdsch artillerie en granaatwerpersvuur Tuischen Suomenvedenpohia en Vupksen werden plaatseliike vnandeltike aanvallen afgeslagen In het met grqote verliezen voor den vyand veroverde bruggenhoofd der Sovjets bii Vuosalmi wisselden eigen tegenaanvallen af met razende vuandeluke uitW idmgspogingen In de richting PilKaranta gelukte het den vnand met ondersteuning van tanks op een plaats onze linies bmnen te drmgeni Tefi Westen van Uomaa werden de vyandeliike aanvallen in wisselvallige gevechten afgeslagen Ook m de richting toimola en bij Suojarvi werd de vuandeluke opfnarsch met zware verhezen voor den vijand tegengehouden Het DfJB meldt Het door de bolsjewle ken gelioopte snelle succes tegen Finland Is uitgebleven De reden daarvoor is in de eritê plaats de Ftnsche door de Dmtsdie geuapende hulp versterkte tegenstand De bolsjewieken zijn nog steeds niet verdtr gekomen dan éfi dagen geleden bereikte merenlinie benoorden Viipuri OPNIEUW TERREURAANVAL OPMÜNCHEN AmerlkfaiUche terreurbommcnvverpers hebtien gistermiddag bij een gesloten wolkendel opnieuw een terreuraanval gedaan op he gebied van Mtinchen zoo meldt t D N B Door het neerwerpen van brisant en brandboimnen zonder zicht op den g ond werden optUeuw uitsluitend woonwijken getioffen waaronder kerken ziekenhuizen en cultuurmonumenten Batterijen lut tdoetgeschut schoten door geconcentrefrd vuur vijandelijke vliegtuigen neer Z iekenhui en en klinieken alsmede het gemeentelijke bureau voor openbare gezondheid werden zwaar beschadigd Drie tehui zen voor ouden van dagen en een weeshuls vielen eveneens ten prooi adn de bommen Negen Amerikaansché bommenwer ers zijn gistermiddag op Zwltsersch gebied geland Onder soortgelijke Veeisom tandigheden als op de beide vorige dagen hebben Amerlkaansche formaties bommerwerpers ook hedenochtend woonwijken in München aangevallen Er ontstond aanzienlijke schade aan cultuurmonumenten en woongebieden Bij den ten eirraanval op woonwljuen van Mtinchen op 12 Juli verloren de Amerikanen volgens nog onvolledige berichten minstens 31 vliegtuigen bijna zonder uitzondering viermolorige bommenwerpers Talrijke andere machines werden zoo zwaar beschadigd dat zij naar neutraal gebied trachtten te ontkomen Tot dusverre heeft men naar Interinf meldt de overblöfselen van 2B viermotorige bommenwerpers gevonden Andere werden zwaar beschadigd cq zetten koers naar Zwltsersch gebied DE TOESTAND IN HET BEZETTE ITALIK Berichten uit het bezette Italië melden volgens het D N B dat na de liezetting van ïlome de politie talrijke personen wegens fascistische gezindheid gearresteerd en in de gevangenisfen opgesloten heeft Zes Jeugdige fnciirten die tijdene het onderzoek opentljK zelden faaciaten te zUn ztjn dootlgeschoten H t nationale directorium der laaciatlache repubUkelnache partU heeft er enkele dagen geleden op gewezen dat in gevat van terechtstelUiïg van fa iciaten onverwijld draatlsche tegetunaatregelen genomen zouden worden Naer gemeld wordt zijn thana na bevestiging VBl het fuslteeren der zes Jonge fascisten de aangekondigde tegenmaatregelen bevc n De gevechten aan het invasiefront VOLLEDIGE AFWEERSUCCESSEN BH bT Lö EN OP COTENTIN Interinf meldde hedenmorgen Tegen den grooten AmerikaanscheB aanval Noofdoosteluk van St Ló 6n op Coten in hebben de Duitiphe verdedigere gisteren in zware leibitterde gevechten een Volledig Safweersucces behaald Zu konden bn St Ló zoowel als tusschen Vire en Taute massale Amerikaansche aanvallen bloedig afslaan en in den tegenaanval ZuideUtk van Carentan belangrlik terrein heroveren zoodat het geheele moerasgebied van de Taute bu Trtbehou m Duitsche handen is en doeltreffend is opgetreden tegen alle iMgingen a r Amerikanen door dezen centraien sAtor in den rug dejr Duitsche grendelstellingen op het Normandische schiereiland te komen In het gebied van Caen bleef de Bntsche infanterie klaarbUikeltiik tengevolge van de zware verliezend die zu den vorigen dag had geleden rusten Heuvel 112 Zuidwestelilk van Caen gelegen tusschen Baron en Esguay werd den geheelen dag zwaar door artillerie beschoten Ten Noorden van dezen heut el werdien sterke Bntsche troepenconcentraties waargenomen die blukbaar de Duitsche stellingen moesten bestormen Door het doeltreffende vuur der Duitsche houwitsepbattenien ieden deze coijcentraties echter opnieuw zoo gevoelige verliezen dat de aanval justeren niet meer tot ontwikkeling kwam Resumecrend kan men zeggen dat Montgomery s plan het Duitsche front door een algcroeenen aaniial over de geheele breedte o n te scheuren eh naar het Zuiden door te stooten in een afweerstrud van twee dagen tot een bloedige mislukking is geworden hoewel de gealUeerden volgens de laatste inlichtingen met minder dan 33 tot J5 infanterie en pantserdivisies talruke legerafdeelmgen het geïehut van vef scheidene slagatrhepen en een massale luchtvloot m het vuilr brachten HET StORINGSVUUR BOVEN ENGELAND In een gebied in Engèlana viel sterker storingsvuur dan gewoonl k waer te nemen en werd hevig afweervuur cHsord zoo meldde de Britschc berichtet t gisteren uit Lettiden De slachtoffers va Wvliegende bom in het gebied van Londen zijn gedwongen hun leven door te brengen in den A derson schuilksl yr een kleine whulJke der die u n turn wordt aangebracht en met gegptnf pUatUzer is bedekt Er i g n gelegeniicid hen onderdak te verleenen Emljfrantenresreertacen Kfuw verhiuzen De Brtisieler Zeitung metdt uit Londen dat alle emigranterL regeeringen mltsg iders alle emigranten op korten termijn i lcn worden overgebracht naar het Load nSche district South Kensington falegen ten Noorden vah de Theemfi in M i Zuidwesten der stad tusschen Hyde Park ea Chelsea Tot Ifciver waren al dew regeenngm ondergebracht in St James Paiace het an The Mali gelegen vroegere verbil r n tien Prins van ale terwijl zlj bovendien een groot aantal gebouwen in gebruik hadden voor haar biu eaux en nev orgaotn ïn de in South Kensington te reservecren emlgraiitenwijk zullen volgcnr het blad niet Ueen de regeeringen doch ook de emigrantMi sel worden gehuisvest De reden voor dezer maatregel het blad preekt van een emtgranten ghetto uordt niet genoemd Uit Stockholm wordt gemeld dat rie minister van Buiteniandsche Zaker in d Pooindie emlgrantenregeering te Londen Tad Jeus Romer en 7ijii p aat ervange rrankowski door de werkmg der vliegende bommen zwaar zÖn gewond GEAtXIEERD £ DRUK OP TCRKUE NEEMT TOE Von Papen de Duitsefaj ambassadeur bij de Turksche regeenng hee£t Dini dag vóór zijn vertrek naar Istanboel andermaal e n langdurig onderhoud gehad met den premitr den mmister van buileniawtache zaken Saradz ogloe zoo meldt volgen het Hbld het SPT Den elMen dag arrn eerde sir Hu h JCnatchbuU Hu s n de ambassadeur der Brttsche regeertng in Turttije te Ankara dAAT hQ zooals van daplomatteke zijde wei d verklaard beiangr ke beslissingen van zim regeeriDR heeft vernomen ten aanzien vsn En elaad i houding tegenover Turkne In diplomatieke kringen der Turksche hoofdstad constateert men at Britsch Am nkamische druk op Turkije toeneemt Het Tui ksche kabinet is onder presidium van het staatshoofd btJeengekornen between ats een verdere ontwikkeling der gebeurteni len achter d coulissen wordt beschouwd WORDEN RUSSISCHE EMIGRANTEN UITGEWEZEN Volgens Folkets Oagbladat heeft Stalm aan de Sovjel gezsntschappen in de gealheerde landen opdracht gegeven de uit wyzing te vorderen van alle Russische emigi anten die na de revolutie van 1917 hun vaderland hebben verlaten De Turksche regeering heeft verklaard dat geen enkele regeenng die zichzelf respecteert aan zulke eischen gevolg kan geven temeer daar men het lot kan vermoeden dat de Gepeoe met deze menwhcn voor heeft De SovJetRU i ische demarche heeft in de neutrale en de geallieerde landen een zeer pUnlijken indruk gewekt CD Opstanilige beweging ia ColumMS ondcrdmkt De opstandige beweging ia Columblè is volkomen onderdrukt coo 4neldt de Britsche berlchtendlenet uit BQgota O M ter der opstatuMge beweffioc Gil Ie door president Lopez zelf gevangen genomen Preeldent Lopez heeft pruMdentSfuncUe weer overgenomen Gdouartf HefHot t NImt de A u o u r d h u t meldt la de fransche oud premler Edouard Herriot op 72 j i lgen leeftijd overleden BinHCHUutd WOUDENBERG SPREEKT VOOR 120 WERKERS Dezer dagen w rd in het Oojten van het land in een bedruf waar 1200 werkers hun arbeid verrichten een werkpauzeconcert gehouden met m aansluiting daarop een rede van den leider van het Nederlandsche ArbeidBfront H J Woudenberg In de stijlvolle versierde gemeenschapszaal van het bedriif zaten de leden van de volgmanschap en luister den met groote aandacht naai het gloedvolle betoog van den Arbeids frontleider dal recht uit het hart kwam Hij wees op de geschiedenis t an deze landstreelt hoe het hier de werkere geweest l n die dit gedeelte van Nedeitand groot hebt en gemaakt GiJ zljt zeide Woudenberg werkers van de allerbeste soort Ge draagt het stempel van uw voorouders die deze streek g oot hebtien gemaakt Daatom moet ge eea beaef van eigenwaarde krijgen en weer eeh persoonlijkheid worden Het Arbeidsfront stelt voorop den werkenden metv ch in tegenstelling tot het htw lekapitalisme dat hel kapitaal en het dividend de eerste plaats toekende tn het rieuwe Kuiopa is er een mogelijkheid voor de werkers die er vroeger niet was in de groote emeenschap die bezig Is te ontstaan zal t Nederlandsche werker een eereplaatt mnemen Invaliditeitswet es Ouderdoauwet Op 1 April 1944 werden 56 475 weduwenrenlen en 18 950 wcezenrenten krachtens de InvaliditeiUwet genoten terwijl op de genoemden datum 111681 personen die uit hoofde van de Invaliditeitswet vibor 1 Juli 1922 onder de Verplichte verzekering vielen zich In het genot van een ouderdomsrente van tirie guicten per week bevonden Voort ontvingen 96198 personen een rente wegens bliivende of tijdeUlk mvaliditeit Van degenen die m Het tiidvak 1919 1923 gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om tegen een wekeliasche premie van S9 cents op grond van de Ouderdomswet een verzekering aan te gaan waren op 1 April 1 L 73 972 personen m h t genot van een ouderdomsrente van dne gulden per week Tenslotte waran op 1 Apnl i l van degenen aan wie in 1919 bu de mwerkingtredmg vaa de Ouderdomswet of reeds daarvoor een kostelooze ouderdoiïKrente van drie gulden wwd toegekend nog 4566 personen m hst genot daarvan Verboden handel i viaeli Uit Spakenburg worcU aan het Nat Dagbl gemeld dat welens verboden handel in vi ch op d meest uitgebreide schaal de gcherfie Spakenburgjiche vloot geduren4jf v eertien dagen met mag uitvaren Hoewel de stati fiek kaïv bewijzan dat Spakenbur rin vroegere jaren maandeliiksche Mnzettefl Van 80 000 pond aal kende leverde de vloot vanmeer dan 8nderd botters den laatsten tud slechts twintig a dertig pond visch per week en per schuit op den vischafslag af Groote hoeveelheden aal verdwenen jn den zwarten handel die door iong en oud groot en kleinIn het plaatsje werd uitgeoefend Doordat bovendien Jwrhaaideluk Spakenburgers met kopschuiten het IJselmeer opgingen om van Urkers en Vo lenaammers aal op itc koopen werd Spakenburg de groot sluis waardoor enorme kwantum IJselmeervisch in den clandestienen handel werden geloosd Al gerulmen tUd oefendenpolitie en ambtenaren van den CCDin het plaatsja i dat als gevolg vaneen en ndw in de wereld van visscherU en viachhandel den bijnaamkreeg van het Nmevé der Zuiderzee een scherpe controle uit doch zeslaagden er niet In het kwaad afdoende te bestruden en wel op grondvan het feit dat tmna de geheele visacher ievolking soma met groote vindingriilcheid aan de duiatere praktiiken deelnam i Vbschertiverbod Het bureau van den bevelhebber der weermacht m Nederland maakt bekend Op rond van Pjr j5 almea 2 van de Verordening nr 100 41 van tten Bukgcommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt de visscheriiop den Nieuwen Waterweg van de eegren Hoek van Holland tot dfe haveninvaart Maassluis met onmiddellliken ingang vterboden f Jongetje Ioot vraehtauto verreden Dinsdagmiddag la op den Heerderweg te Maastricht het vierjarig Jongetje J H door een vratshtauto overreden Het ventje was aan het spelen en liep achter een stilstaande autotnis om nat op het moment dat de vrachtauto passeerde Het sUchtoJCfer was op aleg dood Verdmnken Het zesjarig dochtertje van de tamlUe U Pol te Wetenngbrug onder IM WUk gerilakte bij hit apelen la de Hooge veensche vaart en verdronk KBBKNfBUWI Ned Herv Kerk Bedankt voor Haemen d J V d Krift te Oenewoude Oeref Oemeenien Tweetal te Dordredit en te Werkendam cwd D t Aangeenbnut te LMTden en caod £ RWoeft te UtrëflU aeroedhn te Aisfterdem TerMuz n MtUtimi euAL Rdkaen te mra t POST VOOR VRIJWILLIGERS Het 8S Ersatzkommando Nlederlande Den Haag maakt bekend dat de volgende richtlijnen voor de veldpostvenending aan Vrijwüligera en Frontarbeiders gelden alle vroefere richtlijnen zgn ongeldig Adres SS Feldpost An daa SS Haaptamt Maastricht Zor Weiterleitung an Dlenstgraad Naam Veldpostnr of adres De afzender moet venneld worden Dit geldt alleen voor postverzendingen aan SS Vrlfwüligers en SSFrontarbejders Andere postzendingen aan leden van de weermacht marine Luftwaffe NS K K enz mogen niet over Maastricht gestuurd worden Aan de ontvangen met een veldpoabiummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden Zijn deze pakjes zwaarder dan 20 gram dan is ern Zalassnngsmarke noodig Zendingen boven 20 gram ook met Znlassungsmarken naar het Westfrtnit ztjn niet toegestaan Kranten en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen ztjn dus met een krui baod te verpakken iedere zending mag niet meer dan 100 nam wegen Een Zulassnngsmarke is hierbij niet noodlg Lucntveldptetbneven moetMi met t inchtveldpostzegcls voorzien zthi en het opschrift Luftfeldpost dragen Aan ontvangen met een open adres dus geen veldiiRtoummer echter aaet vermelding van de plaats van bestemming kunjwn pakies tot gimm voor 15 eest en vaa lOM tot 20Mj twn voor 40 cent gestaafd worden Znlassongsmarken zijn niet noodig De veldpostzencHngen vtorden door alle Dienststellen der J iil 8ehe dienstpost en de Nederlandsche pest PT T aaqgenorara Geldbedragen aan SS VrljwiUlfcrs kunnen door veldnostwisset bij de bureaux der DuitsAe Dienstpost overgemaakt war n Ifederlandsebe krugsgevaagenea in Japansche kampen Het informatiebureau van het Nederland che Roede Kruie Korte Voorhout 14 te s Oraventiage ontving bericht omtrent dé volgende krugsgevangeten in Jaoansche icarnpen mm dykman al ebtwkmk pg ebbmk cw ebellrg ab ebeu et ebell ut ebeu nuurtu ebellrg richard eberhardt rf eberlein ce eekhardt hendiik ecoinaveiKege cl edeaieel theodorus edmger alex mder dwardb edwm edv ards lp edwards gustaat edwarda izaak edwards edmund edwardi van muljen fraddy edwarda Vdn muijen he edwards van muijen james edwards van muijen ra ed ard van muilen t edwards van niü jen ed eeckhout hce eeckhout ca van efckhoven mo van eeden kl eekhof wt eekhof ea eekhout fredenk eekhout fd eekhout glc eekhout hl eekhout akj van eekhout rudy van eeldlout harry eenschoten 11 van der eerden bertram van eersel johan van cer el garardus eeitermane jacobus eestarmans ja egberts hj egelman eg van egmond fw ebreke Willem ehrencron christiaan ehrentreich jh elchperger Jah eikema Ifx van den eikhof fba op t einde ch elnholz ht ei inger John eislrger jo eisinger pa eirfnger th eisinger torn et lnger cc ekelen po van ekris hen drik eibera Jl eibers a elbracht hwg elbracht carel eldermahs christiaan van eldik Wh vsn eldlk Inr elenbaas henri elenbaas nico elenbaas arend elhorat aj ella freddy eitas hj cllas hf etlecom rudi ellerdt pew ellendt aa cDers cjv allert hv elleh Jv ellen at elllott dj elllott frederlk elioth Jh elllot wa elllott eg elmensdorp had elmensdorp Je elmensdorp lodewlfk elmensdorp otaieimensdorp er elmersdorp wj eising auglist van der eist Irederlk van der eist oscar vin der eist lm man ii eman wa eman pa emanuel James emanuals Jj h emanuels egfp ean emile eal emmah Jf mmah wf emtnel anion emmen freddy emmen h emmerlch Jj van emerick mr van emmertk cf emoadt frederlk emor mw enor engel vtm endc fredily engel Jif engel jg engel jan v d engel louis engels aa eng Tbert van beverveonJe wb engeltiert van bevervoorde mg engel ert van oevervoortK he jengelei wa e felen pv van engeHtoek eddy engelman Ja engelman wllty van engers fernaiul van d n engh mextmiliaen cnkoromacoffle aa enoch wh den enting ferdenand epke frits erentreich turend erkelens Je emet Jf ernst Jm eircit ne ernst fj ernster h van der errelen we van der errelen cc van erve rj van erven ak erwig tg erwin ja van ea klaoa van és wa van es Ih esch cw van esch cd esche henri esche oja eschweiler Jmf eskene ad van essel ch esserx Jf esaerx vyfh van der etjok el etjaenrlng dw eljsenrlng wJ eljslnk aioerd eijsma wkj eijama afh eijspaert hw faatz jg faatz oo faat koa van fat er ch facecschaeffer Ij faesnkloet egh falkenl er£r ha faikonberg je falkenberg ml falkenbei carel fai haher eduard feaux ew Ie febre cl feeldeis lae feher ooinehs fehr robbert fehr af felix fa fellx hr fcllx j lelix pauel fellx rudl fellx we lellx Jft fels pj Jelten helnrlch fens hJ ferboom jwc fer nioiMM ob ferdlnanduj samrlel ferdinandus vf ferdtnandua frana erguson sd femadee aik torna ej ferns wf ferns Jacques feroft ege feron fj ferouge ge ferrart andries arwerdat pc feij nm feijaerts fh feijtjps eh Heten Kj fleten wa fleten ae flkenscher ae liet aJ fillet af fillie jr flIUe emile filon freddy filon he fllon hj filon ra filon va fiton alen finschi rf finchi Jw fioole devid flscher Jo fischer Johnny flachei 4ia fishcr plot fUAier tlieodoor flsher ben flsacher pg flaacher rh flaacher plter flUik Ua fyer g fltn van dreat ZU dia Inlichtingen wenichen at auiwUatngan ktauen veivtrekken omtrettt deze peieonen gelieven deb onder opgave vtaioo voltedig mogeUlfce ge evens der betreffende krtlgegevangenen meala volledige naam voOTiiemen geboortemtum rang oedenttel of wapen taetat bekende lundplaatii en bur fwbetrekldiic In India eng tot bovwgeaeemd bureau te wenden Geheime distilleerder op dak De politie te Busaum stelde dercr dag Ln onderzoek m op een bovenhui aan de 131 nklaan omdat vermoed werd dat de Im vvoners zich schuldig maikten ian het vep handelen van clandestiene wol Op heihaald bellen kreeg de politie aanvankelijk geea fcclioüi doth juiit toen iij begonnen was d deur te loiuaeren veid open gedaan Er werd echlei een wol gevonden doch wel een spinnewiel nat nog warm wa i wjaro het gefieele hm nog eens grondig weril doorzocht Toen men een kijkje op het dak nam vond men m de dakgoot veinuftle Meggcwtrkt een handig geconstrueerde geheime distiUeerderlj aarvoor het benoadigde gas op clandestiene wijre buiten den meter om betrokken weid Het personeel van de gasfAbii heeft eenige vloeren opeis mo en bleken om te kunnen ontdekken waar het gas vandaan kwam Oe twee gebroeders H en een zekere B die o a zijn technische vakkennis had aangewend om eea giiedkoope gaslevering tot sland te bregen werden gearieateerd TiJdetUKe sluHlng NeUonalte Bibliotheek De Nationale Bibliotheek te s Gravenhag al in verband met de jaarlOksche schoonmaak voor het publiek gesloten zUn van 24 JuM t m S Augustus a a KUNST EU LETTEREN Prijsvraag voor een taoneelspel ea ee nimscenaiio Directie en redactie vaa het weekblad Cinema en Theater hebtatn gemeend ter gelegenheid van tien Rknbrandtdsg en met het oog op de viering van tezcn dag in luimende jaren een pruvraag te moeten uitschrijven vtior een tAoneelstuk en een zoo volledig mogelijk uitgewerkt scenario voar een speelflhn waarin een der groote kui stenaars nn het nedertautoche taal tm cuhuurgebied zal herleven te midden va zijn o k AU eersten prus stelt Iwt blad 1000 beschikbaar als tweeden prtja 500 en ali dï den prijs 200 Het met den hoogsten prijebekroonde en zoo mogelijk ook eenige anderewerken zullen in txiékvorm verschijnen iade Theaterreeks der genoemde uitgevertl De auteurs behouden de rechten van opvoering of verfilming vfliledig De jury sUetonder voorzittersctiap van mr Henrlk SchoUehoofdredacteur van Ctnenxa en Theater Inrenttingen worden vóór 1 c anuari 194 5 ingewacht aan het adires der redactie PdulusPotteratraat 4 Amelerdam Z waar gegadigden binnenkort ook de volledige voorwaarden en de namen aller JtnTteden kimaecverkrijgen DISTRIBÜTIENtSüWS RuiUng aardappellMMmen dóoe OesterUe gen Oosterlingen dte tdt en met le Seperiode 44 tot en uiet lp Juni jl in dagelegenheid weren de ardappelbonnen teruilen tegen rijstbonnen kunnen voor deaiteperiode ivan 9 Juh tot en met 5 Aug 44 de strooKJes v an de aardappelbonnen gemerkt 2S tot en met bij den distributiedienst tegen rantsder bonnen gort inruilen Indffen zij in het bezit ztjti van een toesla kaart voor zwa n of zeer zwaren arbeid kunnen zIj tioyendlen in hetzelfde tijdvaknog vier aardappelbonnen genummerd M tot en met t ruilen tegen rantsoenboaneagort GELD ÉN GOEDEREN De ValutSKwatennele te BrethiB Wwdi m Re iter meldt uit B etton Woods liat de Artienkaansche delegatie ter valutaconfereib tie den vertegenwoordigers der Sovjet Unde een fchrijven heeft overhandigd dat mea 6 racti ch een ultimatum zou kunnen noemea aarln wordt een definitief antwoorid verlangd op de vraa aangaande de quota der verschillende tanden voor het voorgesteld valutastabillseenngsfottda ter grootte vaa verscheidene milUarilen dollar VOOR DEN KANTONRECBTEB Perikelen op de sgoorbaaa t Is een hard gelag ln Nieuwerkerk te wonen en den trein de plaata te zien voorbijrijd en het werd extra vervelend voor een inwoner van het ikirp toen ie trein uit de richting Utrecht zooveel te laat wa dat bij kon uitrekenen de laatste bus vaa Rotterdam naar huis met meer te zuilea f halen Een door hem in Gouda aan het treuspersoneei gedaan verzoek om m Nieuwerker te stoppen had verleide hij geen resultaat maar ziet vlak bij Niejwekerk moest de t em voor een onvetllg signaal wachten ea toen was hij ar als een haas uitgeiipronge hetgeen hem echter een verbaa bezorgde wegens onbevoegd over de spoorbaar loopesi De belrekkene is ambtenaar van den evecuat edienst ln Rotterdam en heeft dienteiwgevolge een witten band om den arm Toeade selnhuiswachter hem zag loopen en hemhad aangeroepen hoorde hij als antwoordpolitie maar omdat hij het gevoel hadopgegrenen te worden had hij van de on geoorloofde wandeling werk gemaakt Dereiziger daarentegen hield vol evacuatie te hebtien geantwoord en eveneens ontkend hij een u listing tegenover de politie dasniemand van die spoormensohen hem eenverbaal kon geven De aeinliuiswachteir verklaarde voort dat er omstreeks het oogenbllk dat de tietrokkene met een zak op den rug de spoom baan kwam uitloopen noch een trein gepas seerd was noch een trein voor het signaag had gcetopt t Wordt zeer vreemd vond de kanton rechter mr J A van Bronkhorst Was soms bezig iets anders te evecueeren t Was m n leeren jas die Ik op m artM had gebonden aldus het antwoord De waarnemend ambtenaar van het Openbaar Mmtsterie mr J L JL A van Mectaeleis vond op grond van de ontkenningen de houding van verdachte niet erg ssmpathiek en zoo ook de kantonrechter dJe overeen komstig den eisch vUttlen gulden boete Wlegde BU alle discusslee bleet de vraag onaangeroerd waarom de reiziger niet Ir Ooutia was uitgestapt want de Isatste bua vaa hier uit had htf nog kunnen nemen en daa had hij z n geld in den zak kunnen houdea en waren een gerechtelijke behandeling la twee zittingen on het hooren van twee getuigen niet noodlg geweest Het meest praotlache ligt W iJkbaar met altijd voor dd hand De ondaakbaic boffer Er waren nog meer vreemde dingen gebeurd aan tien spoorweg in Nieuwerkerlb Een gespan van een veeliandelaar uit CapeUe die van het melken terug kwan was over een onbewaakten overweg gereden toen er een trein aankwam en deze had vaart mèeten minderen om een aanrtl ding te voorkomen Ik had den trekt niet hooren auuikomen vertelde hij want de Arbeldsdlensl Mep tezingen Als er gezongen wordt kan Ie entreta toch wel zien verbaasde zich de amlitenaar van hei O M over het verweer De Capellenaar a trouwens toch wat la de oontramine want ln plaats van blfl te zijn dat de wagenvoerder zoo goed opgelet en geremd had waardoor den voerman een ongeluk was bespaard deed deze alsof de trein zoo maar eens was gaan stilsta toets hij al lang den overweg over was Ben boete van zeven en halve guldeiiluidde de eisch en zoo word ook de Uitspraak Ott een pakkle shag mhider dan aldiiede zonderlinge commentaar van den capellenaar WANNEER VERDUISTEREN R t 15 Jnll moet terdutoterd worden van tt 99 tot 5 Ï0 nnr IS Inli Ma a ep IM oaéer M 48 Juli Mkaa op 1 S Mdn 18 U Juli Maan op Ï IT onder 17 17