Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1946

Partij van de Arbeid 700B 381 Kath Volkspartij 4141 4201 A R Partij 3098 3163 H Unie 723 1028 Staatk Geref Parttj 74S 804 Partij van de Vrijheid 1U4 1435 omm Party 3110 Z2M Overige partijen 100 Oplöismg Cruiswoordmadsel 1 Haag 3t Talen BS Nek 8 Mulo n Weerd 14 Ratel B9 Ltas SU Treem Perak 37 SI len Bl Ee l 19 Maal 311 Eb 3 Alt 17 Aero 10 Esp S4 Meeting 11 Al 41 Ifl Kei 41 B7 Aa 11 Invasie 43 Eva BI I ent U Pre 44 LI M Nler It Eend 4 Meent 71 T a 4T Trees 71 Doei Hapte Hutpe T Peer M Buzie SI 7S Boor 30 Rem B4 Kedoe 78 Leed VaHIcaal 1 Af n Amen flO Hel la 1 Alnt 13 Palen Bl Bert tn Dtercnei oi B3 E ial Ï7 Waterlelie SI Klaai a Ulo M Ereboelt BS Neet 7 Li 31 Tailleur SB Kaïn Akker M De BB Atlai H RT BO Pen y Meet 37 4n Madat 17 Asem 411 N 70 Ree tl ArkRl 4 RH tTJ Do M Inset 41 Bpe 71 Re Het DE REUZEN VAN ptHET WOUD Een wonder Jcr natuur In de Auairahsohe wouden ver hellen iich aiaiig de mdrukwek kende Eucalypius boomen de gums zooals men ze daar noem waarvan de bladeren de bekende eucalyptus olie leveren Dtze reu zeiT van het woud schiaten kaare rechi en torenhoog op zij bereiken vaak een hoogte v 155 meter on bi den voet een omvang van 30 meter Toch zijn deze IcoiiüiBen onder de boomen ontataan uit een zaad e zoo groot a a een atip in d ie krant Het zijn ware wondereo De wonderen der natuur vinden we ook terug ut de koaielijke voo ding die de natuur ona levert Alleen hei beate van den oogrt de edelste natuurproducten worden door De Cruyier gebruikt in eigen Jabrieken door ervaren vakmenichcn verwerkt tot de gezonde voeding waarvan wi dagelijks genieten De Gruyier kwaliteit t En betere waar én nen procent korting Bli De Cruytor werken natuur en techniek aamcn tot heil van Uw gezondheid 2ïeg het met een huis wijzer aan de openbare lagere school te Haastrecht werd Donderdag in gelijke functie benoemd aan de openbare lagere en ulo school te Vara eeveld Nu s hel met onder wijzers nlfi met ander perso neel ile dat Je houdt wat Je htbt Zo iichLlnt men er in Haaatrecht ook over gedacht te hebben want gisteren kreeg de Ofiderwtjier dl het lot dusver met een kleine bovenwoning had moeten stellen een ge riefelijker hula aangeboden HIJ heeft even anel beslist beslo ten in Haastrecht te blijven en voor de benoeming te Varsae veld bedankt Een tip voor andere gemeentebesturen Feest in Reunie Intermezzo als hoofdfilm In Reünie theater stond gisteravond langs de gehele gang een rlJ bloemstukken opgesteld een lust oor het oog En ook het toneel w a eén kleurenpracht Twee Jubilea werden herdacht Het was die dag dertig jaar geleden dat d directeur de heer T J v d Toorcn zijn Intrede deed In het fÜmbedrijr en tevens Restant de Reünie Bios coop 15 jaar Tijdens de galavoor stelling die door vele prominente figuren uit het Goudne stadsleven werd bijgewoond o a waren aanwezig burgemeester en mevr James de weihouders mevr Van DantzigMclles Hagedorn en Heerkens en de waarnemend gemeentesecretaris Van As alsmede burgemeester Brandt van Moordrecht Is de heer Van der Tooren op hartelijke wijze gehuldigd John Kloos was ceremoniemeester en de jubilaris Het nieuwe Londen Cedicht van de week Adama van Schcltema is een diohtcr dl met een kunppftkje an wat loopt te zwerven over hel en door wel en dan Ineens en lied begint te fluiten ao loa heengeworpen naar het hem Invalt Hij leeft zIcJi In In het dier dat lekker in de zon liet maar tochmet een paar wakkere ogen die alles zien Hij voelt zich het kii d dal In het zonlicht pelend en zingend bezig la maar dan ook we rweet hij zich een mens die zijn leven aanpakt In het Ufiht v n zl awelbelljnde willen en denken Zo dichtte hlJ h vera 1 LEVEJVO alt en dlor te zVn Een dier in de tonneiehfjn Tt koekeloeren Zo ene bloem zien staan JêSK En een beestje iinorb zien Qoan 0f Zo lekker te loerenf En als een kind f z Jn Een kind in de lonncscfltin feil Ilifs Ie zinden Zo wol won kindemretxgd En van dartele jeugd En simpele dlnpenf En een io ji mens e zÜnf Een mens in de zonnesch nT u ete en te strei en Mit een u ll toegeruaf Helder en jjjeIbctDUst Dit dit $ ame is levent Vit C S ADAMA VAN SCHELTEMA Etmamt l dlea Ooenenkomti met het Rotterdamse plan herbouw van nn t PaWlcierd voor da komt vT Londens swaar betehadigde Cltr Het plao AH d de plaaU ïraTtea r d loi tUd doet veel denken de le It van de rli r 5 dlng Voort wil menEr lu L h V impo am waterfront te beuweii een n nk nlM r = ll de Theems êên w A ïii 1 7 i 5 Beurepleli tn E Uerdam me een weida altzlcht op de Bt Paulskatliedrul w AT AAR ANNEER ifdellng West vaA de Bioscoopbond en den heer De Wit die namens hel personeel een fraai tegeltableau aanbood De heer Van der Tooren heeft In een korte toespraak dank gezegd voor de hem gebrachte hulde Een uitstekend irogramma werd vertoond Na het Hollands Nieuws een fraaie kleurenfilm over Delhi daarna een uitstekende muzikale vanétéfUm gevolgd door een gekleurde teekenfllm John Kloos won stormenderhand met zijn praatje en zijn liedjes het hart van het publiek Als hoofdfilm draalde Inter mezzo een boelend en ontroerend verhaal over den violist Holger Brandt die zijn vrouw en kinderen verlaat om het gelul te zoeken met zijn Jeugdige accompagnltrice Anita Het h sttl van zljn doch iLTtje na een ongeluk eleekent zijn terugkeer tot zijn gezin Hoofdrolspeler Is Leslie Howard die In 1943 bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen Ingnd Bergman is zijn voornaamste tegen speelster Intermezzo is eep film van klasse die bocjt en ontroert Opvallend zijn de mooie muziek en de snelle beelJovergangen Van de reten in de drap Behoawburg Bioscoop t Is met een filmxlucht net al met een taartje als het goed smaakt blieft men er meer van en zo het den bioscoopbezoeker we eens zijn mocht overkomen dat hIJ bij zichzelf zegt 70 zou ik er wel eens een paar achter elkaar willen zien dan kan hij met Van de regen In de drup zn hart ophalen went hU kr jgt vier kluchten op een rijtje gepresenteerd wat overigens weer op de vergelijking met de taartjes doet teruggrijpen men kan van het goede ook te veel krijgen Een klucht als hoofdfilm verdeelt de lljkheld een twecacter compri meert ze en vier tweeacters achter sen geeft dus vrolijkheid aan de lopende band Oliver Hardy en Stan Laurel werken het ganse reperloirp van dwaasheden en nonsens at zlJ zullen wel eens even een antenne monteren ie verzeilen in een spookhuis spelen voor Inbrekers en tenslotte maken ze een pic nic uitstapje Alles pakt na tuurlljk voor deze pechvogels met hun oliekoekerlge domheid ver keerd uit en zo wordt het een aaneenschakeling van de dolste belevenissen Lachen dat men kan alsjebliefti IS Juli uur BUdhuli vergadering van de tljdetUka gemeenteraad IS Jitll lis üur De Kroon Jaarver gsdeHng Scheldirechtersverenlglna groep Gouda IT Juli t unr Da Banrakloki Opvoe ring sprookjcsspelen door kinderen Ned Kinderbond ten bate van Put ten a Jeugd 17 Juli J UUT VrUe Evaaiellsche G meente Gebedsuur n Juli 7 JO uur CalvIJn Spreekbeurt dfi W Vroeglndev cll 17 Juli 7J0 uur Nad Otraf Gemeen U Spreekbeurt di J H Koster 17 Juli S uur Hulihoudfchool Odder avorftl en tentoonatelling werk leer Ilniten II Jnll 4 nnr i nnchrDom Victoria Receptie A Cattel ter gelegenheid U jarig bestaan der zaak It Jall 7 30 uur Spaardaribad Water polowedttrljden o a G Z C Ncrcus II Juli I uur NUuwe Scttnuwbun Cabaretavond Goudse Reddlngsbrlga de ter gelegenheid ï5 jarig bestaan 10 Juli I uur Sporlltrrtln Vlres et CelerltBB AlhletlekwedstriJdcn voor Scheepvaartbenchten NEDERLANDSE BCtlEPEN Alfarve Hou n Plymouth p B Wlghl MaJorI S v Rott ta LomderT Bambre fl v Rott te Londen lans V Londen Dulvelanit 11 vSoutliampton n Rott Zeeland ral mouth n L onden p I PrawlepolntParaat t v Dublin n Maryport Bernard V 8 v Antwerpen te Grangemouth Wea v Emden ta LeithHondirui v Goole p t Spum Head Geïlana 10 v Huil n AntwerpenKnl k e V Anivi erpen te Ooole PletHein S V Oslo te Porairrunn ThemlaO V Roet t Tonstwrg Flducla B vSundsvall n Ron vla Stockholm BaIe ï V Sundsvall n Rott vla Omakoldavlk Gruno B v London ie Delfzijl Noordiler t v Delfzijl n Kopenhanen Eemiirnam S v Delfzijl nPlvmouih Brlnda O v Trepon te LIjerponi Junior t v Immlngham teHarUnsen met lichte averij Made 9V Londen n Grannemouth Progreaa V Ly ckll n Roti Rlha 10 v Londen te Capolle BelRiei Vertrouwen 1 V Skive n lOinenhaaen riat 12 V Aatborg n Amit KorU akr i v Lo den n Rott Wlm 11 v Roft te Emden Evertsen 10 v Em te LeIth Rarenilsi 11 v Uddevalla n Eaandam Haemikerk 11 v Par n Rntt Elisabeth 11 v Goole n Dor dracht Berkel 12 v Gcfle te Hudiks vall Mutan 10 v Ltmhamn te Karls borg Annrtlena 11 v Llmhamn te Toere Caprlcomm 11 v Zaandam te Amst Zeemeeuw ii v Amsl n Lon den June 11 v Goole te Stockholm Hada It V Avhuui n Antwerpen Amstelftroom u v LeIth te Amst Mado tl V Antwerpen n Zweden 7uldland 11 v Antwerpen n Dundee Hist IV 12 V Antwerpen n Cher bourg Oeitena 1 v Huil te nis In Ken en vertr n Antwerpen Walen burah 11 v Hudikivall te Zlaandam Wat geeft Hilversum 14 Jult Hllv I KRO I Nleuwa S M Roog i nfls tNCRV 10 Kerkdienst KBO 12 0 Vaudeville Ork 1 Nleuwa 1 40 Apologie 1 Ned Kamerkoor 141 Amsterdami Strijkkwartet 1 10 De geboorte van de Marselllalsa 140 Magnificat 430 Zlekenlof IKOR I Kerkdienst NCRV Ned Str kr 7 Orgel 7 15 Kent gl uw Bijbel TMNieuws KRO IS Relais Kurhaus 10 Nleuwa 10 II Avondgeb en Lit Kalen t0 3B Jaap Meyer tl 4S Gr pi Hllv II VARA B Nleuwa f Gr pi B 4S Lez to Omroep Kamar ork 10 40 PoSzle 11 Gevarieerd progr AVRO 12 Renova Septet 13 40 Hotorus Maori koor 1 Nieuwst 19 Musette Ork lOS Literatuur t HKurhaus 4 19 RepoMlage I Mannenzangvereen g 30 Oome Keesje flNieuws 0 30 Jeugd fIKOH ProtStudio Dtenst O Nieuws O 10 In luchtlge trant 0 30 Hersen Gym 10 Radio Phllh Ork 11 Nieuws UUskymasters U 4S Nocturne ia JuU Hllv I fNCRV T en I Nleuwa B Jonge zieken 0 30 Beethoven BH Plano 10 30 Morgendlenst 11 Viool plano IllB Literatuur 1140 Fam br Indie 11 Continental Quintet 1 iws 110 AU Round Sextet 1 Zang plano 1 49 Radio Phil Kwartet Plano 4 Bijlienei 4 49 Koor 9 Orgel B 49 Rijk Overzee fl Mandoll 030 Ned Strkr 7 Nleuwa 7 Met band en plaat I Nieuws I IS NCRV Ork 010 Viool plano 10 leu ft 10 30 Morart II Brahms progr Hllv tl VARA 7 en i Nieuws B Symph no 4 In f kl t 9 30 Volksmelodieën VPRO 10 Morgenwijd VARA lff20 Regenboog 10 48 Voordr II brgel 1130 Zang pfanV 12 Qrkest Red Debroy 12 3S Benedict Sllbesman puws I Chopin progr ï 30 Vrouw 15 Kleuters S 30 Dmroepkamerork 30 Jeugd 510 E Walls O NieuwsO 15 Metrepnle Ork t 00 Mandoline Viool plano l Nleuwa 110 KurhauB S Tweede overval op de Weteringschans 0 49 Ramblera 10 IS GG Cabaret 10 45 Geestelijk leven II NIeuwi 11 lï Gr pi geen grote afmetingen heeft a n enomen Is voor een groot gedeelte aan zijn waakuamheld te danken PredlklieurMn Ned Herv Kerk 0 30 en 0 30 uur ds O Enkelaar vanKrimpen a d Lek voorm bedlening II Avondmaal nam Dankzegging Moordrecht BI Ijarfeom petitie geCIndigd De blljariverenlglng Moordrecht heeft haar onderlinge competitie beëindigd Winnaar van het rooster werd A Arreman met 11 gewonnen en 3 veroren partijen De ulti ag was 1 A Arrotnan a J van Jevercn 1 PFrcderlki 4 O Slobbe S C vanAdrlchem K Bouwman T HOVereynder O A MuUum O M deBruin 10 P Twlgt II O v d Hel den II c Wolvers il H Bongers 14 B V d Kaa IS J Bos K C v dKul 17 A Bloot 11 L Verwey IBW de Wilde bUeen Ce voetbalvereniging Moordrecht hield In catè Potthula een alge meene ledenvergadering De stem ming dool op een totaal van ilTS met een batig saldo 1172 De heren H Prederlka en C M Bongers werden als bestuursleden herkoien In de plaats van den heer C v d Heuvel die niet herklfabaar wax werd de heer C de Joode gcko zen De elftalcommlssle werd N v Vliet H Bongers en A Multum De Juniorencommissie werd In haar ge heel herkozen Reeuwifk BUzoDder Garachtshof De melkhandelaar O v Bpengen te ReeuwUk heeft zich voor het Haagse Bijzonder Gerechtshof Ie verantwoor den gehad verdacht van het verraden van Iemand die een radlotoeatel had verborgen Het Hof heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden gevange nlstraf en jiniiettlng uit de kleirech ten voor het leven De els wai twee Jaar met aftrek Htt nieuwe plan is van dr C H Holden en prof W O Holford Deze Llverpoolse architecten zijn ervan uitgegaan dat Londen In de toekomit niet meer veel groter zal worden dan het vóór de oorlog was maar dat het verkeer er nog aanmerkelijk zal toenemflti Omstreeks 1955 geloven zijn zal het in Londen ongeveer tweemaal zo druk zijn als In 1938 en wie het Londense rüverkeer al eens ezlen heeft begrijpt wat dit reggen wil In nor male tijden konden motorvoertuigen in de City niet sneller vooruitkomen dan gemideld ien kilometer per uur Alleen nog teer brede wegen zullen de steeds groter wordende automassa s kunnen ver zwelgen De veelal nauvye verkecrs ders van vropger moeten voor zover ze niet zijn weggebrand en verpulverd worden verwijd Er zijn nog tal van smoDc Londense straten gespaard gebleven en het ligt In de bedoeling sommige daarvan lil de toekomst af te breken maar éérst zullen de opengevallen plek ken worden bebouwd LONDEü Un EEN VLIEGTUIG GEZIEN Onderaan Is dt betctndt Totuerlrfup met haar tuiea iere torent R cht $ strekt zich de Ctly uit Op het eerste gezicht zou men zeg oen dat de nauto opeenDeboiiu de ttad ujelnio open plekken t er ooTi maar de arole hoopte von ix nar de foto oenomen ts mankt dat men di xeer vele garende oorloo tiondefminder opmerkt In het hart van de City verheft zich oettikkip noo lleeds de machtlo koepet van de St Paulikathedraal Bioscopen Rtunle Bloicoop Leslie Howard Aanvang 7 7 ei 1 B IS U Intermezzo met ngr1d Bergman uur Zondag 3 S 8 1Ï Waar deze weg de oude WtstOost verbinding kruist dus enkele honderde meters achter de St Paulskathedraal Ia een groot doelmetii verkeersplein gedaoht waaraan ma jestueuze gebouwen zullen moeten verrijzen Men zoekt reeds geruime tijd naar een geschikte plaats In de weggcbombardeerde omgeving van de kathedraal waar een Indrukwekkend gedenkteken zou kunnen worden opgericht ter herinnering aan d blitz aanvallen en de uiteindelijke overwinning Nu het plan van Holden en Holford er Is meent de Times de plaats voor dit mo nument te hebben gevonden mid den op dit verkeersplein Tenslotte willen de plannenma kers langs de rivier waar tot ni toe magazijnen en pakhuizen met de voeten In hel water stonden een wandelweg aanleggep van de Blackfrlarsbnig tot aan d bekende Londonljridge want niet alleen moet het nieuwe Londen een stad worden die het geweldige verkeer kan verstouwen maar ook een stad dte van bulten en van binnen een lust voor de ogen is Precies hetzelfde wqt de Rotterdammeri van Rotterdam wlUeh SchouwÖurc Btoicoop Van de reger In de drup met Stan Lavtrel en Oil veriHardy Aanvan g 3 7 en 9 IS uur ZondnK 3 i 7 en B 15 mr Thala Theater onzichtbare tegen slanders met John Clements en Greta Gynl Aanvang 3 7 ert 9 IS uur Zon dag 3 5 7 en BIS UUr Zondagsdienst doktoren BI afwe lg ield van den hulsarts zijn van Zaterdagmiddag 1 tot Zondag avond 12uur te consulteren de dok toren N Tom Burgemeester Martens singel 60 telefoon 1009 en J G W r Bik Blekers lngel BS telefoon 31S1 alléén Prins Hendrlkstraat iSc Apotheker sdienst steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrlkitraat l K Twee etappen De wedergeboorte van de Cityvan Londen zal zich in twee etappen voltrekken Eerst zullen nieuwewegen worden getrokken door degebombardeerde wijken ten Oostenvan de St P ulskathedrasl De herbouw hiervan znl ongeveer tien Jaar In beslag nemen Is dit werkgereed dan zal een aanvang worden gemaakt met de complete verbouwing van hot gedeelte ten Westen van Wrens statig bedehulsHoe lang het werk van de tweedeetappe zal duren laat zich nog niet7cggen Een blik op de kaart vanHojlden en Holford geeft echter deMruk dat er heel wat jaren n etfümoeld zullen zijn de TI esnoemt een termijn van ten wlastebij dertig jaar Vcfkcersvtaducicn Het plan la in menig opzicht gedurfd Het voorziet o a In de aanleg van een brede verkeersviaductvan Holborn de 5trakt die de Cit met Oxfordstreet verbindt over decentrale markthallen heen langs deNoordelijke grens van de binnenstad naar het Liverpool street statlon Tot nu toe moest het verkeervan het Wekten naar dit grote OostLondense station zich altijd dooreen Ifibyrlnth van nauwe overvollestraten persen wat vaoK grote opstoppingen veroorzaakte Een tweede belangrijke verbindinf tussen West en Ooit s geprojecteerd waar thans de Thamesslrcet loopt parallel met de rivier en niet ver daarvandaan Men ral deze straat reeds In de eerste herbouw etappe ongeveer 35 meter breed maken en do bedoeling is dat oojt hier later een Moduct komt waarover het doorgaand verkeer zich ongehinderd kan voortbewegen Schoonheid en doelmatigheid Voorta komt er een rechtstreekse brede verkeersweg tussen het Noor den van de City en de Theems SPORTNIEUWS Waterpolo PROGRAMMA KOMENDE WEEK Kon Nsd Zwembond Maandag Meeuwen GZC Boakoop Bodegraven Woenvlag OZV Rotterdam AZC Boskoop DoiidcrxUg GZC Nereua GZC DJK IZ VrlKlajt Gouwe AZC ZwemkVIni Gouda MaaJidaR Boskoop B Mt rraven da Uit het Gemeenteblad Circus Saltanno komt B en W hebben aan de directie der NV Verenigd Stearine Kaarsenfabrieken Gouda Apollo ver gunning vcrleerwl tot het maken Waddinxveen Predikbeurten I Ned Herv Kerk 10 en 0 30 uur ds L Vroegtndewel Ceret Kerk 10 en S uur ds W J Smldt Wnd directeuren J H Duurkoop en D Broeren Hoofdred Leo Ott stnatk red prof mr C W de Vrlea chef redacteur S H v d Kraata palen ter oprichting van een wer plaats voor technisch personeel op haar terrein aan het Buurtje Aan P van Vliet toestemming verleend om de woning Lange Dwarsstraat 21 te onttrekken en onttrokken te houden aan de hea emming van woning Op grond van het feit dat hetProvinciaal Bureau voor de Wederopbouw do vergunning voor debeschikbaarstelüng van de tlaarlocbenodigde matm ialen heeft gewei gerd aan mej N Kloosterman geweigerd vergunning te verlenen tothet verbouwen van de percelenWachtelslrasl n 19 Aan mej Van Ham vergunning verleend tot hel leggen van ee riool door de straat van het Bpgen tesaeplantsoen naar het water van de Kattensinge ten behoeve van de afvoer vnn faocaIi n van per ceel Nieuwe Haven 242 Aan D van Hoeuwijk voor de be nedenvoor en de benedenachter locaÜteit van het perceel Langt Tiendeweg 83 een tapvergunnlng verleend voor de verkoop van sterke drank In het klein Aan de directie van het Circu Saltarino vergunning verleend tot het Innemen van een standplaati met dat circus op de Markt op 17 18 en 10 September Vcrbouwlnten Aan de Goudse Vereniging voor Genees Heel en Verloskundige Hulp vergunning verleend tot het vernieuwen van de kap en het tijdelijk veranderen van de gevel van perceel Westhaven 22 Aan R P Neugebauer geweigerd vergunning te verlenen tot het ver bouwen van de voorgevel van het perceel Korte Tiendeweg 15 uit overweging dat het uiterlijk aanzien van de nieuw gedachte voorgevel op richzelf uit eeji oogpunt van welstand aanstoot ectt Aan de fa Gebr IJsselstcln verdunning verleend tot het verbouwen van de bovenverdieping door het vergroten van een slaapkamer an perceel Kattensinge 76a Aan Th Rieken vergunning ver leend lot het verbouwen van ije on derpui van perceel St Anthoniestraat 10 Aan M T Moon vergunningverleend tot het verbouwen totdubbele woning van perceel Gr aafFlorlsweg 75 Aan A Verburg vergunning leend tot het verlxiuwen van de percelen Spieringstraat 85 en 71 onder voorwaarde dat voor de riolering ter plaats een nader plan wordt Ingediend Benoemingen B en W hebben benoemd tot 2e monteur In tijdelijke dienst bij de Lichtfabrieken afd electrlci telt P M de Jong en G A van Leeuwen ONTSLAG VERLEEND QU beschikking van den minis ter van Justitie is op grond van de desbetreffende bepalingen van het Zuiveringsbesluit gerekend van 7 Mei 1945 af ontslag uit zijn functie verleend aan Steven van Musacher geboren 15 Januari 1916 te Haarlem opperlultenant der staatspolitle ter tandplaata Rot terdam voordien opperlultenant en korpschef der gemeentepolitie alhier FAKIR ïskoop Bodeurav terf PRIJSVR AG R ADSVERKlflZING De oBalchtbare tcicBataader Thalla Theater Deze film ontleent haar naam aan de groep mannen en vrouwen van het Kanaalstadje St Pierre die zich scharende om het kruis van Lorraine de vaan van het verzet hoog houden Deze groep steekt olietanks In brand doet tientallen Duitse auto s ver ongelukken laat een munitletrein in de 1 ucht vliegen kortom maakt het den bezetter op allerlei wijze duidelijk dat het v61k loch nog niet overwonnen is en de geest der vrijheid niet gedood Uit de aard der zaak onthouden de Duitsers zich niet van reacties en ook het verj aad van eigen landgenoten ont breekt niet Een en ander brengt veel spanning en ontroering Merk baür is dat deze uitstekende En gelse verzetsfllm vervaardigd la door mensen die de Duitse bezetting plet uit eigen ervaring kenden hel optreden van de Dullaera is makker dan het In omstandigheden als door de film voorgesteld zou zijn geweest Het werk geeft voor treffelijk spel Het meest op de voorgrond treden Greta Gynt als de geheimzinnige aanvoerster van de verzetsgroep die haar eigenlijke houding verbergt achter voorgewende vriendschap voor de Duit sers en voort John Clements Godfrey Teacle en Yvonne Ar lOUd In het voorprogramma draalt o m de gekleurde film van de grootse Victory Parade te Londen Ook In de Schouwburg Is deze ilm te zien Predikbeurten voor Zondag Ned Herv Gemeente Sint Jane kerk Achter de Ke k S 10 inir d Cerh Huls bedienlri H Avondmaal S uvw ds M C Koole bedlfnlng H Avorftlmaal en Pankze glng Wealerkerk Bmmaiitraat 3 10 uurd G Elzenga t edleninB H Avondmaal S uur da C A Korevaar be dlenln H Avondmaal en DankzegR njj Klnderkerk fin gebouw Daniël Naale nraat la 10 uur cta heer A Heunenberg Ver van Vrijt Ned Hervwmden Peperstraat IM 10 30 uur me da C P Thom en Ned Herv Ver CaJvljn Turfmarkt 143 geen dienst Woenadag T H uur da W Vroefflndev lj van Hulzen Hemonatr Geref Gemeente KelMr straat ï 10 JO uur da J NIenhula VrUï Jeeugdkerk tin Remonstr Kerk Kelzerstraai 2 7 uur n m mej ds C P TTiomsen Evan Luth Kerk Gouwe IM 10 uur da A J Meijer van Rotterdam Zuid Oud Katholieke Kerk Gouwe t T 10 M uur pastoor G J Glakei Gerei Kerk Turfmarkt 00 lè en 5 Lir ds J PC ten Brink bedlepJnc Avondmaal Geref Kerk art 31 I 30 en 3 M uur 1 Chr Gercf Kerk Gouwe 1 1 da Koenekoop Geref Gemeente StsUonawef 10 en uur dr C Bteenblok Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 IS 1 3 IB uur d A DutMla Ned Geref Gemeente TurfmarktM 10 en S uur da Joh van WelzenWf en dait 7 M uur da J H Koatervan Maartensdtlk Vrije Cvnnxellsche Genwente t30 uur In Luth Kerk Gouwe 134 en B uur eigen get ouw C uteMraat H de H I n nam hjw4lsnln U DInsdaa SZP ZPB Wt cn dfiK OZV Gouwe ad plranicn OZV ï Gouwe 2 heren OZV 1 Gouwe 3 heren AZC 2 Boskoop da mei AZC Boskoon adapltanten Donderdag GZC 4 BZC heren GZC ijZC dames GZC BZC ad pl ranterj VrljdaR Gouwe ï AZC 1 datnea Gouwfl 3 AZC 1 heren WFDSTRIJDEN IN WADDINXVEEN CUtelnvond werden te Waddlnxveen Bespeeld de wedstrijden K N Z B trouwe Brandenburg da mes 3j i Krtng Gouda Gouwe G Z C ad ilranten 1 t Gouwe 2 G Z C eren a Vriendschappelijk Gouwe Bran denbufg hereh 2 S Kor bal KOklFBAI Cl UB OPGERICHT Op een Donderdagavond gehouden vergadering welke hleitoe wat t ele8d K hesldtpn tot oprichting van een af delinK korfbal van De Jodan Boyi Een fllhk aantal leden gaf zich reeds in eigen land niet geëerd Sinds enige tijd tracht een Nederlandae fakir voor zijn merkwaardige experimenten de weten schap te interesseren Het is erg griezelig wat deze Mirin Dajo een reclametekenaar uit Zaandam op zijn bpdy laat uithalen Het schijnt hem niet te deren dat men hem met een zwaard doorsteekt dwars door longen of Ingewanden heen Genoegzaam U In Intieme kring van waarnemers g bleken dat van bedrog geen sprake Is Er zijn trouwens al verklaringen verschenen waarin gewezen wordt op het feit dat men door grote geeste lljke oefening de lichamelijke functies een tijdlang kan stilleg gen zodat pijn reacties en verbloedingen onderdrukt kunnen worden Maar Mlrln Dajo heeft daar niet genoeg aan Hij beachouwt het als zijn roeping de wereld te tonen dat de geestelUke Macht het materiële kan overwinnen en hij meent dat Iedereen zich geestelijk kan verrijken zoals hij natuur lijk niet door ochtendgymnastiek met zwaarden of breinaalden want met deze middelen bewijst hij slechts op een zctr sensationele wijze dat hij geen onzin verkondigt De politie verhindert echter zijn optreden Een demonstratie In het VIctorinhotel te Amsterdam voor gestudeerden en persvertegenwoordigers werd verboden El dcrs werd het opnieuw geprobeerd maar ook toon wierp oe politic roet In t eten bang als zij Is dat Mlrln Dajo een varléténummer van zichzelf wil aken Met het gevoel dat profeten In eigen land niet geëerd worden zal de fakir nu de volgende maand naar Engeland vertrekken waar hij voor do Eagle film tal optreden Voor Ko penhagen worden onderhandelingen gevoerd Misschien la het mogelljijk dat Nederland een prtr officiële waarnemers mee stuurt zoals bok gebeurd Is met het griezelige ex perlment van Bikini dat hier even min als de wetenschappelijke de monstratles van Mlrln Dajo zou zijn geduld maar toch wellicht tj moeite Waard was door de Goudsche Courant uitgeschreven prijsvraag Hoe zal de samenstelling van de raad van Gouda zijn wordt do termijn voor de inzending van de formulieren waarop ftien de ge dachte uitslag van de gemeente raadsverkiezing op 2S Juli a s kan invullen thftns opengesteld De formulieren moeten zonder enveloppe aan ona bureau Markt 31 worden Ingezonden De gelegenheid tot In zending sluit gelijk met de stem bus op Vrijdag 28 Juli om 17 uur Zendt men het formulier over de post dan In de linkerbovenhoek van de enveloppe vcj melden Prljsvrang Zoals reeds Is mede gedeeld kan Iedereen aan de prijs vraag medodocn Zijn er Vn één gezin meer mgnlngen dad kan elk Ud deelnemen Voor de J oede opgaven irtelt de Goudsche Courant de volgende geldprijzen bij loting toe te ken nen beschikbaar Ie prijs 25 2e prUs 15 3e prijs ƒ 10 2 prijzen van s en 4 prijzen van ƒ 2 50 Bovendien Is uitgeloofd eet exem plaar van het fraaie Nederlands jaarboek voor fotokunst 1944 46 beschikbaar gesteld door Foto hitndel H J Dnemo Indien er nog meer fabrikanten handelaren en winkeliers zijn die aan de prijken lijst artikelen willen toevoeger dan bestaat tot 19 Juli gelegenheid tof Inzending aan ons bureau Ter oriëntatie van de deelnemers de volgende gegevens De In 1939 gekozen raad bestond uit 21 leden en wel S I A P 8 RK Staats partij 5 Prot Chr Groep 8 A H 3 en C H 2 Vrijt Groep 3 Lib 2 en Vrljz Dem 1 Thans zal de raad Uit 25 leden bestaan waarvoor zes lijsten zijn Ingediend dl men hieronder tn bet tormultef In de volgorde der Ij t en nu tn mering vermeld vindt BIJ de raadsverkiezing In 193fl werden de stemmen als volgt uitgebracht S D A P 5372 R K Staatspirtl 3735 Prot Chr Groep 3582 VriJz Groep 2183 overige partijen 1313 Chr Dem Unie 4B9 SUatk Geref Partij 443 Econ Groep 381 De twee dit Jasr reeda gehouden verklerlngen goven de volgende stemmenultslagen Kamer Staten Aardrijkskundige Puzzle Plaatselijk liieuws Bergdmhacht HOOIBOUW Hoewel Juni tn het begin wegena de wcerBoinstandIshedcn verre van gun BtlR was voor de hoolbouw hebben dank ilj het mooie weer gedurende de laatste paar weken verschillende landboiiwers hun hooi al binnen ge kregen Een proefberekenlng hoe de zetelverdeling geweest zou zIJiit Bls deze stemmingeij voor de gemeenteraad zouden hebben gegolden gaf zowel voor de Kamer als voor d Statenverklering het volgend resultaat Partij van ife Arbeid B Kath Volkspartij 8 A R Partij 4 C H Unie 1 Staatk Geref Partij 1 PartU van de Vrijheid 2 Comm Partij 3 Dit zijn de gegevens En nu aan da slagl Bodeg aven Als Beroepen Als predikant der Ned Herv CJcmccnte alhier In de tweede predlkahtiplaata la een toezegging van berbep uitgebracht op ds A F v d Kboy te Aalst Boskoop Beioek Engels studenten Dondei da bracht een geze hap En gelse en Hollandse studenten onder eld ns van prof Hol een bezoek aan Boskoop Enige twomkwekerllen als mede de proeftuin van de Rljksiuln bouwschi ol werden bezocht waarna het EPïelschap officieel op het Raad uis doohet Kemeentebesluur wetxl nlvanitcn Onilerv Uzersbenoeming Tot on derwllze aan de Chr Ned Herv School U benoetnd de heer A A Don ker thans In ge like l etireklclng werk zaam te Werkendam Prijsvraag Goudsche Courant Gemeenteraadsverkiezing Gouda 1946 Partij van de Arbeid zetelsKatholieke VoIIupartij Prot Chr Groep A H CJl en S QJ Partij van de Vrijlieid Commnnistische Partij Lijst Sanders Ingezonden door den heer mevrouw mej Gouderak WAfcHTMEESTER HUMAN VERLAAT DE DIENST Een waardesrd politieman Met ingan vin 1 Augustus a aan den wachtmeester der rUkspolltle A Human eervol onlala verleend De scbcldende functionaris l eiton rl n loopbaan blj de politie op 15 Oc lober Xvp els a ont van pollUe 3e klasse te Gouda op i junj 1911 werd hij In deze fdc gemeente agent van politie ie klasw De heer Human die In Stellendam geboren Is 19 Mei isai voelde zich meer aangetrokken tot het platteland dnn tot de stad Toen er In Gouderak een veldWachtersvaeulure was greep hljidew celegenheld aan Met Inaana van fl November 13l5 werd hU lot ge meenie Veldwachter In deze gemeente benoemd Bl de reorganisatie van de politie werd hIJ op 1 Maart 1843 wacht meester post commandant der mare baus iee waarna hij bl de tongste llrlglnji In het politie apparaat over HeC loden van de Bristol 170 voor het bespuiten met inieettn dodende middelen van plantages lx ssen enz voor hel blussen van bos branden enz Intrekbare wielen Ijeeft hel typa Bristol 170 dat een hoogrtekker Is en enige gelijkenis vertoond met de Bristol Bombay een vlleglulB voor militair transport van vMr de tweede wereldoorlog niet ingericht hIk pas ioglerivllegtulp kan het van 32 tot 40 passagiers vervoeren Twee Bristol Hercules motoren elk van ongeveer JB7S p k voorzien van vier bisdige Rotol 1 ichtsehroeven geven het vlieg tuig op MOO meter een msxiniumsnel held van 371 k m per uur De vleu gelspanning la ruim N meter de ac lie radius bedraagt 174S km Het openen van de neusdeurendie toegang geven lol het laadruimgeschiedt hydraulisch Daarvoor wordt een electrlsch gedreven pomp Ingeschakeld Deze deuren zijn zo breed dat een normale auto er door kan rijden EUikele van deze Bristol no vllegtulBen waarvan de produc 11e thans is l er maand bedcaagt waar Is da ttjd toen een veelvoud van IB door de Brlilol fabrieken per week aan oorlogsvUegiulgen werd vervaardlgdT doen dienst tussen Engeland en de Normandliche ellan den waar de behoefte aan snel var voer van goederen veme groenten zacht fruit poststukken en paua glers voortdurend asnwazlg la Lefier d Helli Turlmarlct UI 10 iir Helllclnfadienwt S M uur Open luchlaamenkonwt op d Nieuwe Markt 7 30 opentwre tamenkomat Lalder ma Joor O Jouvenaar VERVALL EN AGENDA PUNT Van de agenda voor de raadsver gadering van a a Maandag Is afgevoerd het voorstel tot het verlenen ontslag aan de onderwijzeres U P Ventoep föng naar de rijkïpolltle In de bijna ï taren van actieve ensi heeft de heer Human zlcJi doen kennen als een al emeen geacht be rquwbaar politie ambtenaar HU ging ïi eds van de veronderetelUn l met een vermanend woord te bereiken was dan met het bon sllnapren daarbU btUkt j gevende de dorpsmenUtltelt goed te kennenl Bpeclanl d leugd genoot eteedi Un volle belangatelUng I D t I het VBt d iisme in Gouderak AFSCHEID Ds N1ENHUI8 De datum van afscheid van ds J Nienhuis als predikant van de Hem Oeret Gemeente hier ter stede wegens vertrek naar Eindhoven Ia nu bepaald op Zondag 36 Juli Ds Nienhuis zal morgen aflente van waarvan hIJ conou Adres STADSNIEUWS BATA VIASE BRIEVEN II GOUD JU ONTMOET GOUDA IN INDIE Rooie Doortje I N het van ille voor oorlon ie luliter ontdane Hotel der Nederlanden op Rijswf k heb tk deze w ek op een avond een Rien Breeman Je Itittenant bö de Nederlandêe Repatrterinaidienat heeft i an de Btirgt itetkade naar Batavia ghmlach medegenomen F iraatje gemaakt met RIen Breeman mport Gouwenaar die In de Jaren die fiij er woonde en op de H B S KinK zUn hart aan de itad heeft verpand RIen heef me een dikke drie kwRftler zitten verbazen met de verhalen van zijn persoonlijke belevenissen gedurende de Duitse bezetting Daarna heeft hi me een maua interessante bijzonderheden over Gouda lelf mooie KowDsIen hoogst zorgelijk Is Wij Hollander hebben hier een Rrole eer gelaten Het Indic of Indonesië der toekomst Is het fndie 1 an het i crleden niet meer En loch s hier nog een groots stuk werk te doen voor ondernemende jongelui Het denkbeeld dat do Indonesiërs met uitzondering van de anarchls eh die de republikeinse zaak al zo verschrikkelijk v cel kwaad hebben R dinn de Hollanders hier uit willen smijten ts waanzin Ik 70U U kunnen vertellen hoe Hadii Agocs Saiim de Rrand old min van de nn ondlistlschc be weging thans adviseur van Sjahrir tn de onderhandelingen met dr Vth Mook mij zpide Twee generaties Indonesiërs zijn Nederlands opgeviied Wij kunnen niet builen de Hollanders De gematigde nationalisten weten dat ziJ voor volledig zelfbestuur zowel de capaciteiten als de leidende figuren miszien Zij wensen buitenlandse hulp Om vele redenen is het voor land en volk het beste als die hulp van de Hollanders konU die bereid zijn haar te geven Men begrljpe mij goed il ontzegSjThrir Soekflrno Halta en anderen ten enenmale het recht om zichde loiders van dit arme misleide en lijdende volk te noemenDat volk hèefl niet te zeggenIfet kan niets zeggen Het Isvoor den gewonden man gevaarlijk om te zeggen wathij flenkt Do republiek is evenfascistisch als het Derde Rijk van Hitler En toch haar z g leidersdie thans het lot van mlllloenen inhanden hebben die Java en Sufnatra willen losmaken van het Nedcrlandse Koninkrijk willen Nederlandse hulp voor de opbouw van derepubliek Deirom zal er ondanksde gewijzigde constellatie ondanksgrote veranderingen werk zijn voottientallen duizenden Van bereidheid om hier te blijven hel ik onder de teleurgestelde Hollandse jongens tot dusverre nog niet veel gemerkt En da Is am r Vooral omdat ondartKs schijn Nederlandse zaak hier niet ver loren is Integendeel In de ogen talloze Indonesldrs dlc tien nlaanden de zegeningen van het re publikeinse gezTg hebben gezien staat zij sterker dan ooit De vorige keer heb i c t al gezegd Je kunt niet over Indië schrijven zonder aan de toestand te raken Men vergeve mij dus Ik zal mij zo goed mogelijk houden aan mijn op dracht schrijven over Uw jongens hier In Indië JAN BOUWER Het bevalt RIen hier nogal HiJla hier nu ruim een maand en zijnoordeel is uiteraard nog erg voorlopig HIJ Is nog rtlet teleurgesteldals vele andere Hollandse Jongemannen die met een zakvol idealenin Indië kwamen waar de toestandgauw een gat In beet met het gevolg dat ze hun aanvankelijk enthouslasme at spoedig verloren NuIs er een verschil tussen RIen Breeman en verscheidene andere Jongelul RIen heeft altljcl al naar Indiewillen gaan en bU het Bestuur willen komen HIJ heeftrnog een blauwe Maandag Indologle gestudeerdDat bleek onder de Duitsers verderonmogelijk en via allerlei wederwaardigheden la hij nu bij de Nederiandsd Rcpatr eérlngsdIenBt terecht gekomen met de rang vanIe luitenant Dat II al evenminpermanent want RIen wil bIJ de NEFIS de Netherlands ForcesIntelligence Service de GeheimeDienst van het Nederlands Itidi che leger die In het voormaligeNillmyGebouw p I oordwijkletelt RIen heeft echter nog geen besIlS ling genomen Htj kijkt naar oud Hollandie traditie het zaakJe eerst maar eens even aan Intus n rijdt hij In een knalrode Renault Rooie Doortje noemt men hier zo n wagen langs Batavia s gehavende dreven en heeft plezier In het leven Ik hoQp dat nij ztjn belofte zal houden om Ivy n mU te komen opzoeken Ik zal het druk krijgen m4t het nalopen van m n Goudse contacten RIen heeft me al een paar n men genoemd Laugeman Dogtefom Ven den Berg Hij denkt dat er In October a a ela de Ie Nederlandse dlvlsje naar Indlê gedirigeerd wordt nog wel meer Gouwenaars zullen komen Wil ku nnen niet buiten de Hollanders Vaik vra g Ik mij af hoeveel van die Gouwenaara hier tenslotte lullen blijven hangen Ik geloof dat het ztjn nut lal hebben als Ik In deze brieven af en toe eens wat over de toestanden vertel UU eigen ervaring weet Ik hoe slecht de voorlichting Is die van hier uit op het Moederland erd gericht Ik merk het iedere Otig als ik met Hollandse soldaten en olficieren apreek en Ik besef dat men In Holland eigenlijk niets van het Indo nesische probleem begrijpt Het probleem dat geen probleem Is Ik weet dat de toekomst van deze Gymnasium herdenkt Erasmus De leerlingen van het Stedelijk Gymnasium hebben gteteren op diens 4J0en sterfdag Erasmus her dacht door ndcr eiding van dr J Meijer den Itraar In de geschle denis erl n mede nanwezighe d van de leraren dr G F C Gr ss on drs F Blok een boottocht te maken naar de boerderij m btcin op de p aatfi waar vroeger het klooster stond waar Erasmus woonde en werkte Dr Meijer heeft hier de betekenis van den groten humanist geschetst Aan de excurs e namen alle gymnasiasten deel die daar mede nulde brachten aan den man die vroeger hier de school bezocht waaruit het Gymnasium voortgekomen Des morgens brachten de leerlingen een bezoek aan de Sint Janskerk waarbij de or an st Willem Hais mann hen over orgelmuziek ver te de voor hen spec de en hen tot een bezichtiging van het orgel uit nodigde Burgerlijke Stand O bor n 7 Juli rranclscu H A J M ï 4 H r Miekl njihoff en E A M Vla wr Pepersiraal 74 i Ju Albert van Zijat Soph mida d V J c Bo iman en P Chr Hoo rwaarden Botw SR L ambert IK J z v K J 2n Th Braziina Gr Beatn strqnt II Ben i C z V let en L LiiljncnbüVj 1 Gouda kan weer buiten zwemmen Gelegenheid gemaakt bij kanaal IJsselGouwe Gouda heeft grote behoefte aan rwemgeiegenheld Nu het zwembad aan de Houtmansgracht niet meer gebruikt kan worden en het over dekte Spaardersbad de enige off ciële zwemgelegenheld In onze stad la geworden neemt vooral bij warme dagen het zwemmen in open water grote vormen aan Djt is niet een ontwikkeling die toejuiching verdient daar er dlkwljla grote ge varen voor leven en gezondheid aan verbonden zijn Het gemeente beattiur If In deze actief en als uiting daarvan Is Gouda met Ingang van heden een zwemgelegenheld rijker worden die weliswaar primitief Is Ingericht maar die onge twljfeld zal blijken In een grote behoefte te voorzien V pn ZIJ rlx d T Goi we nï Petfonella J d v j Verhoeven en Schouien BoeweK M Robert a z K J V d Voel eh I VerRur SnoYciraat lacobu G z v W de Jeu en H N Jnnkhe d MomI aat 19 Johanr aCM rtvJCvd Berg 1 J r Brenkman Klffe eKslraat 40 10 Juli TeunI i v j1 A Berkou er en J P Kapleln Snoyntraat 43 Willem A z V A J peul en G Boon V d Pilmitiraal 71 Overleden Juli P floorder Rraaf W J B Juli A van der Schoirtv 73 V JuU W van Zelfsi S3 l Gthuwdt 10 JuU G Vlanen en M M van Berkel A Grooiendor t ep C M Blom J JOTiKeboer en J M Oakam RECLAS8ERING8COLLBCTE Ds op de nstloriale rcclasscrlngsdag gehouden collecte heeft hier ter tede ƒ 835 81 i opgebracht LANDGENOTEN OP JaWa Op on bureau Markt 31 liggen tor Inzage lljiten van geïnterneerden op Java geëvacueerd naar ttaltleerd gebied Wanneer men op het eind van de Nachtegaalstraat een zljjrtraat van de Koningin WUhelmmaweg links van het Rusthuis Juliana een houten bruggetje overgaat met een bord met het opachrlft Zwem men op eigen verantwoordelijkheid Alleen toegankelijk voor geoefende zwemmer staat men op de dijk langs het doorstromingskanaal dat het water van het Diesel gemaal van Rijnland naar de Gouwe voert Een terrein van honderd meter lengte en enkele tientallen meters breedte taat hier den zwemmers ter bepchlkking Van rietmatten zijn er twee flinke kleedruimten gemaakt één voor damea de andere voor de heren Een hokje voor den badmeester alamede een W C com pieteren de uitrusting van het ter rein Door middel van een lUn metdrijvende houten kloaaen Is een afachelding gemaakt met de Gouwezodat men niet ongemerkt In dediepe vaargeul kan komen Eenkorte loopplank en een houtentrapje vergemakkelijken het tewater gaan btj de met baaaltkelenbeklede wal Het toezicht la opgedragen aan badmeeiler E Schouten Naar het deel van de zwemmers die ook al vóór de officiële openstelling een druk gebruik maakten vsn deze plek Is het ultatekend xw mwater maar het U bepaald otifefChUtt voor niet geoefende zwenuneta De toegang tot het terrein 1 gritia Op warme dagen zal het ongetwijfeld een hele drukte OTd n btJ deze nieuwst Goudac zwemg laicenheld Vergelding I N bet oude Boek lezen we vanjorgan man dia zlin bllndan vl op de afstotendsM wijt bedriegt ont de patriarchale eeriigaboorte gen aan xUn tweeling broeder te ont lutsalan Enige Jaran later wordt hlJ self door zijn schoonvader bedrogen die ham In duistere nacht de niet be eerde dochter tol vrouw geeft In al K n soberheid gepft dit oude verhaal 10 scherp weer dat In hei leven van een mens zo n opvallend gelijke ver S eldlng kan iljn En de gevolgen van It tweeërlei bedrog In duliternli hebben Jch niet alleen gemsnlfes teerd In het leven van dien nen tnan doch zijn óók voortgezet In zijn nageslacht Er ilJn tal van mensen die nallng hebban aan da vergel dtnüdretglng voorzover het betreft de m elljke gevolgen vqn eigen verkeerde daden Dat zijn de opportunisten de genle Iers van het ogenblik die slechts be langstelling hebben voor het onmid dellljke en uitsluitend persoonlijke voordeel dat vlak bIJ de hand ligt poeh het is merkwaardig dat deze selfde mensen In de regel het scherpi toezien dat door anderen aan i elgan al dan niet gerechtvaardigde belangen toch vooral geen schade wordt toegebracht Toen In de oorlogsjaren tot ons doordrongen de geruchten èn de fel tap van het afschuwelijkste mensont erandste onrecht dal door machls waanzin bezetenen aan medemensen werd bedravan oen vroeg menigi zich af hoe dat alles mogelijk w En de religieuze mens hield de adem Jn of God dan deze vergrijpen niet zou straffen Want ten apljt van alle debatten oyer de waarde van straf ala verwMlng voor bedreven onrecht hulst Jft elk mens het gevoelen dat schu a slechts door ttoete kan worden voldaan En zoals steeds In de geschledenli der mensengeslachten hebben wij ook nu tengevfelge van het snelle tempo der hedendaagae hlitorle alleen wat vlugger de vergelding gezien Een vergelding lö Intens zwaar dat di meesten onzer er zich geen voorstel llng van kunrten vormen Want het concentratiekamp Oranlenburg zit wéér vo alleen de bevolking bestaat ujt anderen ZoalB er vergelding ataeds weer te zien valt In de historie van het leven der volkeren zo Is er vergelding In het leven der Individuele mensen Ten mens kan forcerend handelen om zijn zin door te drijven enj daarbij niet schuwen tot onrechlpleglng ilJn toe vlucht te nemen Het U nlel te ont kennen dat boos opzet dlkwUls met aanvankelijk glorieus schijnend sue ces wordt bekroond Maar wie zovei gekomen is dal hIJ zijn leven nlei meer ziet als een serie los van elkaai beleefde dagen doch de samenhang daarvan hee t ondervonden weet dat er vergelding Is Ood laat een mens toe onrecht te bedrijven omdat HIJ hem macht heeft gegeven om ta kiezen tus en goed en kwaad Maar als die mens het aan durft om onrecht te brdrljven en daarmee de goddelijke normen aan tast dan zal hlj voor dat onrecht boeten daad voor daad woord voor woord Omdat er bil God geen onrechtvaardigheid bestaaL Naar ons gevoelen kan hVt soms lang duren voor en aleer wlJ d ver gelding zien Op bedreven onrecht Soms menen wlJ zelfs dat de vergel ding geheel achterwege blijft Dat komt omd t een mens slechts lijd ruimtelijk kan denken en de godde lUke nonnen de duur Kebben van hel eeuwig Meden Er lUn mensen genoeg die weer houden worden van het bedrijven van onrecht alleen reeds uit vrees voor mogelijke kwade gevolgen Dat zijn dB geestelijk lafhartlgen of de Jagers naar zelfRcnocgznme elgmgerechtlg held Doch wl In zijn Ibven het mo ment heeft bereikt dat hij In den ziet allee I met hetzelf ae veilangen naar Relt k als ht streeft er nnar het bedrijven van on recht Jegens dlèn medemensi na te laten timdat d vergelding d4 rvoqr zijn eigen levensgeluk verlnnlgl en Ztilverder maakt Want er If Vergelding niet alteen voor het kwade dat wij bedrilven maar ook hierin dat het stralend oog ven onzen medemens eigen leven klaarder doet glanzen En daarom schenkt hi t streven naar eigen Ie vcnsvemlcuwlng alleen bevrediging wanneer het niet geiicht Is op relf verheerlijking maar op zelfverjooche nlng ten bate van onzen medemens want daarin ligt de vergelding die niet bevreesd maar gelukkig maakt Tef slging Se Brttse minister van opvoeding heeft bekendheid gegeven aan een plan tot Het doen samenwerken van Belgische en Britse scholen en school kinderen Men hoopt op deze wijze de Anglo Belgische betrekkingen te bevorderen Er zal worden gecorres pondeerd en gelijkwaardige scholen zullen t erflngen uitwisselen terwijl er voofts vacantlebezoeken zullen worden gebracht Met betrekking tot Frankrijk la een soengelllk plan reeds In practljk ge bracht IS OOO Engelse schoolkinderen corresponderen mei Franse kinderen en 31lb Engelse scholen zijn In onmld dallijk contact met Franse scholen Gemengd transport door de lucht Combinatie van passa ierten vrachtvliegtuig De Engelse Bristol vllegtulgatlfa brlek die gedurende de oorlog zoveel lichte Ijomvllegtulgen van het type Blenheim Beaufort Beauflghter enz heeft vervaardigd benevens vele ver maarde typen schulvenmotoren zgn kleploze motoren als de Cenlaurus Hercules o a heeft vBor de vrede luchtvaart een nieuw type vliegtuig op de markt gebracht waarvan de constructie Is gebaseerd op de wen en en verlangens van luchtvaart maatschappijen die te maken hebben met eenvoudige spaarzaam geoutll leerde vliegvelden zowel In alt bul ten Engeland Hef resultaat Is ge Weesl dat een vllegtulgconitructle ts OnUUan die bruikbaar la zowel voor hel vervoer van goederen ultslul tend of van passagiers uitsluitend Af gemengd dus passagiers n goederen Het spreekt vanzelf dat wan naer het vliegtuig voor het vervoer van goederen wordt gebruikt het van en speciale Inrichting kan worden voorzien Zo kan het worden Inge richt voor het vervoer van lijken of ewonden van renpaarden of reier vt vllefttilBmötoren of onderdelen ZOMER 1946 Havcrmoutpudding met konethata I Ltt r melk en wat r H gr havermout 50 gr custardpóedor 40 gr ongernfflnecrdt tulkar Het custardpoeder en dt ulka r droog door elkaar mengen en Mnmengen met wat koude melk Da rest van de melk al of niet mit water verdund aan de kook brengen De havermout en een anufje zout hier al roerende In strooien en gaar koken De pap tot puddingdikte binden met bet aangemengde custardpoeder De massa ove doeD In een met koud water omgeipoeldir vorm koud laten worden en keren Voor de kaneelsaus heeft men nodig 4 d 1 tnelk 30 gr bloem U gr ongeraffineerde suiker kaneel lurfOgaat naar imaak De bloem aanmengen met wat koude melk De rest van de melk san de kook brengen en met het papje binden Naar smaak kaneel sufrogut en suiker toevoegen aen studiereis door O root Brittan nil In Duitsland terugkaerda Het antwoord luldda WIJ tonden veiitomd over de ontvangst Nergens kregsn wtj anti Duitse uitlatingen te horen Wtj wa ren voor het eerst na zoveel jaren In een omgeving zonder haat en zon der propaganda In Engeland wordt niet veel gepraat masr des te meer gadaani Vooral op onderwijsgebied Stenen pad destoelen een Engels vcrschi nscl In Engeland laat men geen gras garoelen over bet plan om In de kor t mogelijke tijd nieuwe stiden te t ou Fen maand of wit ge eden stond het dorp Stevenage tn het centrum dar betanKBteillng omdat het door de regering was uiuerkor om in de naaste loekemnat een itad van belekenls te w trden De Inwoners van Stevenage wa n lang niet allen enthousiast want zlJ zLJ i nog l teer gehecht aan bun dorps nool hun dorpshert erg en hun Unileilll e xtllte Toen er op sekere dirf een minuter In hun dorpsfiesttaalt e kwam om tf verlelleu hoc groot n stnonn te ve age zou w rrden mat nittQrer de asfflttwegen en verkeenlluiten met kerken theaters enscholen maaitien rij kabaal zA erg z jft dat de echo ervan in het Lagerhuis weer klonk Niettemin zal Stevenage wor den wat de regering ervan wil maken Thans Is een iweede dorp gelukkig gemaakt m ofUclHle mededeling dnt hel binnen afzienbare tijd een sstellledstad van Londen laX zijn Het la hel plaatsje Three Bridges Crawles feen combinatie zoals bl ons Zoetermeer Zegwiard Het ligt aan de spoorlijn van Londen naar Brighton vlakbij de grote verkeersweg naar de SC badplaats en ook In de nabijheid van een groot vlieg eld De bedoeling Is hot dorp met zijn BOOO Inwoner van een slaperig nest tot een levendig atadje to miken Of de men san die er wonen het op prlji sie len Is nog r ei bekend ZIJ zullen zich wel blJ óf eisen des IJds moeten neerleggen Engeland heeft en schreeuwend tekort aan woonruimte Internationale Vrooirenbafld voor Vrede en Vrijheid Van 4 tot 9 Auguitm zal In Luxemburg het eerste naoorlogse congres van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrij held worden gehouden die in 1915 In Den Haag werd opgericht Men is voornemens pok vertegenwoordigsters van ex vljendlge landen o a Duitsland tot he congrca uit te nodigen Een Duitser in Engeland Eea getailleerd nauW aansluitend Jasje en een niiqi rokje deze beide vormen samen In de zomer van 1946 het aftUd weer geliefde mantelpak nze Öi nieuwe schoenen Achter ons ligt gelultklg de tijd dat het klepperen van de hoiïten zQol een belangrijke plaati Innam onder de straatgelulden Onze voet k6n maar niet wennen aan het weerbarstige hout dat het natuurlijke rhythme van de gang belemmerde Het was dan ook geen wonder dat ona hart vol verwachting ging kloppen zodra het over het lot van jinie schoenen beschikkende cUfer met het laatste van ons stamkaart nummer overeenstemde Fin paar tje het wordt met rorg gekozen er wordt nog eens gewlk gewogen Duizend en één vragen bestormen ons We kunnen nu met recht nieuwsgierig zijn naar de schoenenmode Het Is moeilijk te besluiten n l O b b N n L u E 0 L N K H N V N P c E i E N b E E C E N P M E B E T K M Z A H t O E E E M T P H T E a l c 0 E b 0 O O 0 A L N m B t h E T It N M l E S q a 11 U tt K E E E i t R N G K R De z g geklede kportschoen la zeer geschikt om bij mantelpakje of deux plécea dat een sportief accent heeft te wordeq gedragen De modellen sUn eenvoudig van snit het voorftuk U kort met ronde of vierkante neus De hak Is over het algomcen vrij laag De veterzU sluiting doet erg leuk aan De kleur die do toon aangeeft Is de tan kleur een roestbruine tint afgewisseld met de nieuwe honlngtlnten drinker beige en donker rood Het bultenlsslgheldje een knal groene of vuurrode creatie kunnen we ons n1et permitteren met het éne paartje En dat is ook niet zo erg hoewel zo n felgekleurd schoentje met bijbehorende tas het reeds zovele jareh oude japonnetje of mantel er geheel anders zou doen uitzien De geklede schoen heeft een geheel nieuwe lijn soepel gracleuB en elegant De hak Is hoog recht van lijn met afgeronde hoeken Het Bronskleurig leer twart lek en krokodillenleer vieren evenals wit suéde hoogtij Bemachllgen we dan bovendien nog een bijpassende tas dan verhagen we hierdoor het elegante cachet van onze kleding ten zeerste Prinses Elizabeth gedecoreerd De Britse kroonprlnses Etlzabeih 1 doctor In de mutlek geworden Honoris causa natuurlijk Aan de Londense universiteit ward haar de bul overhandigd Hel was een plech tiKe gebeurtenis Lord Alhlone chan ceilor van de universiteit hield een toespraak waarin hij de loekomsUgfl vorstin van harte gelukwenste met haar voorliefde voor de muziek een voorliefde die ook haar beroem da naamgenote uil de IHde eeuw bezat en waarin hIJ zelde te hopen dst haar gehele leven m izlek mocht weren Daarop bOog lord Athlone diep en k iste Fllrabeth wil gehand schoende hand De prlnsci droeg een bla iw grtli satijnen gel genheldsia pon en de dnctorsbaret dia haar bu zonder flatteerde In tcgenatelllng met deze smaakvolle modellen zUn de Amerikaanplatvorm modellen schoenen met verhoogde zool enigszins plomp ook al wordt deze plompheid min der doordat de zool ia gegarneerd BU het drukken van een aardrijk kundls woordenlwek van Nederland geraakten de letters van 14 plaalina men geheel door elkaar Döor de letters In de Juiste volgorde te zetten verkrijgt men de bedoeldeipiaBlsna De beglnle ters vah boven naar beneden geleien vormen een bekend gezegde van vier woorden In hel gebied yan Tangersng rijn tussen 3 Juni en 1 Juli ST3 Chinezen gedood en worden er llï vermist Het aantal Chinese vluchtelingen te BaUvla beloopt 11 l 3fi 1 Gemeente In Overljsel met tex tJelind islrle 3 gemeente In Noord Holland 3 gemeente In Gelderland op de Veluwe 4 gemeente in Over 1 S gemeente in Noord Brabant l o rijke mgevlng t gemeente Ir Noord Brat ant 7 gemeente In Zee land op Schouwen I gemeente In Over Jiel 9 Kemeenie In Noord Hol land met bloemkwekerijen 10 ge meent In Overljsel u gemeente In rrlesland 13 gemeente in Zeeland 11 gemeente In Gelderland In de Graafschap 14 gemeente In Celder and TS en ff Voort voort ging hel Inbliksemsnelle vaart Langs de indweg waar geen h Izen meer stonden het dorp lag reeds ver achterhem En maar steeds gslukte hetPlop niet de raket auto te laten foppen HU moest verder o hl wildeof niet en al zal hlJ nog zo In deplapzak Da koelen en schapen In de wel holden als dollen weg bil de nadering van dat verschrlkkenjke ding dat lo n herrie maakte en zo n wolk van vuur en damp achter xlch uit bUes Waar tou dese dolle tocht alndlgenT Plop wist I t meer wat hU moasi doen HU staarde masr nasr da weg voor rich en probeerde tenminste het luur Ie houden naakle de brand itof van da raket nou maar op maar daar zal nog wel voor een tocht an n uur Inl Als hl nog zolang door mse t razen was hij minstani aan het eind van de wereld Plop zaï lachtjei te Jammeren Wal had hIJ n spijt dst htj aan die proeftocht begonnen waal Dt LOTGEVALLEN VAN TRIPJE EN LIEZEBERTHA Er zijn zeven soorten vrouwen zegt een Siamees filosoof Een Slamea fllocoof beeft eeaa da gafauwda vrouwen In ztvea cateforlefn verdeeld al naar d manier waarop liJ haar man behandelen BU aandachtige lexlng blUken deze manieren echter niet uitalultend SlameeB ta ilja doch de vroifwen van de gehele wereld elfen Voor de gehuwde vrouw en haar man tal het wel niet ao n grote ptmle il n om uit te maken tot welke categorie ilj behoort De Slameaa deelt de vrouwen ala volgt In 1 Sommige vrouwen fedragen tIch ten opalchte van haar man ala e n Jongere zuster ZU kijken naar hen op voor een goedkeurend glimlachje of een welwillend woord ZIJ koeettren tedere gevoelene tegenover ham en vertrouwen zien geheel aan hem toe En all zU een weni van hem heb ben ontdekt dan beijveren alj tIch ore die te vervuUan Haar elian verlang en gev oelena woroen geheel ot de achtergrond geechoven opdat geen enkel ondoordacht ultgeeproken woord de harmonie zei veratoren i Sommige vrouwen zUn voorhaar echtgenoot tls een oudererueter ZIJ letten aorfvuldlg op alilJn gai gen en het uur van ilJnthülskonurt ZU houden zijn klerenkeurig In orde en lU wachten geduldig op het goede moment omhfm dat wat haar niet aanstaatonder het oog ta brengen ZIJ sullen echter BitUd voor hem op debres staan aU het erop aankomthem tegenover anderen te verdedigen ol lUn ladrafl U rechtvaardigen I Sommige vrouwen aUn voor haar mannen ala en moeder Altijd weer tr htcn lU vreugde te brengen In het hart van den naa voor wien zl even ZIJ wanaeo dat hl In allaa uitblinkt n iQa bereid tot alk offer om dit doel te bereiken Moeite eo lorg houdes lU BorgvuldIg verborgen voer de ogen van hem dien sjj Itet hebben Al haar gedachten tt i op ilJn welzijn gericht en tl IrecMeB hem altijd het goede voor te houden Wordt hij xiek dan M plefm eU hem fnet allaa opofferende lorf en liefde 4 Sommige vrouwen ön voor haar minnen ala eep foede kameraad ZU weneen op gelijke voel met hem te ataan Zt aeuwi kaw onverbloemd da waarhela ea il a vol gezonde erltlek Om geen enkele reden gullen zl een twlat varmijden als zU denken gelijk t hebben En mocht d aCTtgei oet een of andera kleine dienet van haar verlangen dan moet hij dit heel tactvol aanvatten andert wordt het hem ronduit geerelgenL 9 Sommige vrouwen weneen te heereen over haar echtgenoot dit blijkt sowel uit hetgeen aU aeggenj ala uit haar manier van doen KÏr b andelen den man alaot bVV haar slaaf waa bevelen hem en verbieden hem allerlei UeM ct scherpe toon en ook In het bUatta van anderen 6 Sommige vrouwen al n rooj ruchtic van aard Ala al trouwen ts dtt alleen om een alaaf te hebt en eo ean beura waarover stl kunnen beechikken ZIJ vragen zich niet af hoe het geld wordt verdiend tt peinzen er niet over met hoeveel moeite en aorg dit vaak geschiedt het Ie er haar alleen maar om te doen haar eigen hebrucht te bevredigen T Sommige vrouwen brtioren tot het wraakxuchUga en Onvoldane ondankbare type Zelf geen dna volmaakt ontdekken iU altijd fouten In anderen ZÜ appreciëren nooit het eigen huU en degenen die haar daar het naait i t Jn til toeken altijd arrnpatbl bü en beklag van anderen ZtJ del n met vreemden haar gefaelroan en gebruiken haar eigen gewaande mlJkennlng ala een mantel om er de etgen ondeugden mee te bedekken en aU een etc ie voor eventuele tekortkomlnMn Men krijgt wel de htdruk dat deia men veratand bad van vrouwen I met gUmend koperen taatijei Verleidelijk la echter dat zU ons het dlkwUla Juist ontbrekende letaje langer maken De slede hak raakt gelukkig grotendeels op de achtergrond Er U keuze In overvloed eh al er nu maar voldoende buitenlandse modelten op de markt komen Is wear één ven onze hartawensan vervuld Jeanne Lanvin t Jeanne LanvIn Mn van de h kendste vertegenwoordigster ven de ParUse haute couture la op 9 Jarlge leeftUd overleden VOOR DE JEUGD Jaap en Era naverveelden tl h Zehadden er zich zoireseltjk op verheugd om dezerrlje Woensdagmiddag Indlaantje tegaan spelen bUhun pas ontdektehol tn het bos ennu regende het pljpenlstelen Dus koner van al hunmooie plannen nietskomen Jaapi nieuwe Indianen pak dat hU op zijn achtste verjaardag had gekregen lag vergeten op een stoel Frans veren hoofdtooi gemaakt van moeizaam ver zamelde veren van buurman s fazant lag er verdrietig naast De belde Jongens stonden met gemelijke gezichten naar de lucht te turen of de grauwe wolken niet eindelijk een plekje blauw wilden doorlaten en gestadig vatlen TOEN DE SCHILDER een broken mit kwam maken der daar nu te voorachUnt TWM pitar grote verlangende ogen keken hem aan Willen Jullie een atukjel Alstublieft baas klonk het tla uit één mond Meteen lag er een homp atopvert In hun hand so groot ala ie nimmer hadden durven dromen Dank u baas wat kunnen wn daar fUn mee spelen Nu dat doden ze eerat werden er allemaal üoppe Joa van gemaakt die poppetjoe werden ti gauw tot Indlaantjes verklaard van de blokken werden wigwams gemaakt de spoortrein bracht dp vijandige blanken aan hetgeen woedende gevechten opleverde en al spoedig waa de hele zolder bedekt met apeelgoed en waren Erans en Jaap lO In hun snel verdiept dat e heel verwonderd waren toen moedei hen voor het eten kwam roepen Aan Ufel atonden hun monden niet stil over da pret die zb met hun atopverfIndlaantjea hadden gehad Zo was een vervelende regenmlddag to nog gezellig geworden dank zl een gebroken ruit en den achllf De poppetjes iDerden tot Indleantjti t erlcIaanL de stralen zouden minderen paar masl was moeder binnengekomen en had hun aangeraden het Indianenplan uit hun hoofd te zetten en wat anden te gaan spelen Ze hadden immers hun blokken treinen en op polder schommel en rekstok waar re zirh op andere regendagen heer lijk mee amuseerdenl Maar Jaap en Erana bleven koppig voor de ramen hangen Tenslotte liet moeder hen maar tne ruat en tuchtia nnnr de keuken waar het een en al g zelligheld en bedrijvig held waa Er n deet een grote was worden geatreken en BeUy Jaap en Frans zusje mocht moeder helpen Od haar eia m slrljkp ankje mei haar eigen Ijzeftje atreek ie voor moeder de zakdoeken de kraagjes en de kleedlee Wat was ze In da wecrl Haar mondje atond geen seconde til en telkens opnieuw tt moeder haar verzekereiv dat toch zon grote hulp aanvaar grote dochter had TlngcUngellngelIngt Daar werd gebeld Uadseli 1 Ik ben een woord van II letters en 4 lettergrepen 01 8 I 18 9 0 treft men In oude huizen aan In een 4 3 6 kookt men eten i X 1 3 Is een boom Een 10 S 8 4 la een soort knoL 1 11 13 7 la hetzelfde als aardig Met een V 3 1 spelen alle klnd ren graag 9 11 12 e la een verkorte metoJeanaam De 8 3 6 s zien we a avonds aan da hemel 3 In welke NedeiUmdae lUd bevindt tlch de meaate wolT Xaap Franal riep moeder uHde keuken Kijken Jullie eene evenwie er Ia Dan behoef ik mUn Ijzerniet In de ateck té laten Jaap en Prana helden near de voordeur Zo jongeneren hier la do achll der vraag eena aan e moeder o het gelegen komt dat Ik de ruitkom Inzetten Daar waa moeder al Wat waa te blU dat de schilder kwam Een paar weken geleden was blJ stormweer de ruit van het zolderraam kapot geelagen Wel had vader er een plankje voor getimmerd zodit het er niet kon Uiregenen het was er nu knap donker lodal èn moeder én de Jongens blU waren dat de achllder kwam om de ruit te maken Oplouingen Sneeuwklokje Foliant olifant Beura rebua Samen zaten Frans en Jaap op da zoldertrap u kijken boe de ruit werd Ingezet Eerst ds latjea eruit de kapotte stukken verwijd En hoe leuk was het om met het glaasnUdertJe de ruit te tien snUdenl Knap rel het en preclaa rp de ktreep brak het glas t Maar wat een reuze bal atopvarf baalde de achll f