Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1947

ISl b 12Cl b IM 197 t IH 197lb n igi 7 i b UJ i 133 b 14Ub 141 b 12S 127 b Ml 149gb 269 271lb IBIlb 9 i t 1 llllb 193 199 J63 2101 211 289 217 lltib 119 b IM I3 i 13 lS2 b 152 IN IM l b 110 I10 b 112 b 112 133 llOlb 118 siya 308 22b 2J l b 190sb 139 129 119 l kI20Ib fl23 122ib EERSTE BLAD PAGINA 4 jVRIJDAG 21 MAft RT 1947 GOUDSCHE COURANT C0UD5CUE COUQANT Zaterdag 22 Maart 1947 Prlji 10 cent per nnmmet Priji abonnement per wMk l oa t per mMDd I ID pv kmi 3J0 Beurs van Amsterdam OffIcWI Qotwiogen A V Cfftctuhandel IDBBDAO HAAKT DeU Spoor A SVI 40gbN1 Spoor A 39 nVi ACTIEVE FONDSEN OBLIOATIBS Nederland 1000 W I lOOVi iw t 1000 47 a h I Mlb i 1000 SI I 90 1000 NWS I i iVl B2 t 100 Sp e I h tOIgb IOIVmiI N I 1000 SI AS 5V M V AAND KN HoofdkottTNO N Hind ua CA ISlVi luv AKU A 14r i MTV Berk Pst A llVli liSV Calv Dciri eA 153 IW Levtr Broa eA 235V 234 N Ford Atttof A 340 343 Pblllps o bM A 320 339 Kon Pctr A 370 370 A dam Rubb A 140 l43 t Band Rubb A SI 00 i Dell B RuUber A 38 MH i 0 Java Rubb A 87 S8 SerbadladI A 67 nHoll Am LI o A ie3 i 183 KHSU NB A ISS i S4 Med Sch Ü A 143 i i Rott Llord A 130 l3gi iSt MO Ntd A S3 t IM iHV A 3Q9 i 200 Javaae Cult A 103Vt iim Nl Suiker 0 A 106 I0 i i Dell Bat Un A llS t noD ll Mfl A 33 i 134 Senembah A 129 129 Prolongatie 2Vt 2 BEURgOVBmziCHT AmstaVdam so Uaart Vandaag was de markt nog viiter gestemd dan gisteren veel uken werden echter niet gedaan Cr wii enige vraag naar cylturTondsen waarvan met name da tabakken an fileerden Dell Batavia ill v k IIJ J Dell Hl l V k iw senembah t v k IM Van de aulkcr waarden monteerden H V A tV lot ISi Nederl Ind Suiker t nltf w tot lOf Wst de rubbers betreft ver tieterden Amsterdam Rubbers zich 1 t tot Hl I Induitrieien vertoon den rogoed al geen koerswUiigingenOok tcheepvaarlwsarden bleven vrt wel onveranderd In KoninklijkeOlies ging weinig om de hoofdkoenwerd 370 Op de Amerikaanse sfdeiKig komen nog steeds leer weiniguaniaettei lot stand iDe beleggingtmarki wat prljihou den Van de con versleten Ing Neder land IMT liep de koers een trsctla terug Prolongatie V t U Dreigende crisis in Frankrijk D ParU e p n r age rt heMf Op dê dreiging v aa een referinfacriBlst De rechUe b aden richten lello lanvallen legen de communistUcbe partij aan welke de schuld van de tmpaAse wordt gegeven omdat de communisten rich van deeloemlng aan de stemming over de B otle van vertrouwen Iniake de pollUek betretfende Indo China onthielden Het oclalistisch orgaan Populaire chrtjtt Een criata OU de poort openen voor het avorrtuur Het tand wlI geen regerlngjcrtals want het einde daarvan la Jilei te voorilen De communl tlsc e H u m a n f t zegt Het belang van Frankrijk eUt dat in ndoChlna vrede gemaakt wordt Andera moet hoj ute verteld worden dat inUlloenel rranca en dulienden jonge Franun nodig liJn voor een vertchrlkkeluke koloniale oorlog Welke voortgezet zou moeten worden zonder enige kana op het bereiken van voordeel De radicale Ordre verklaart Het valt moeilijk te begrijpen aaronn e communisten een criat aouden veroorzaken julat tijdens de conferentie an Moskou nadat Georges Bidault door Stalin ia ontvangen een crUia waarvan zlJ weten dat tij haar niet kunnen rtopSen en tengevolge waervin de uidige regering wel moet vallen De draak van Georgia Het hooggerechUhof van de Amerikaanse sUat Georgia heeft beslist dat M E Thompson gouverneur van Georgia lal tiin De aanspraken bp het gouverneurschap van Herman Talmadge die door de weU gevende macht na de dood van ilJn vader den voormallgen gouverneur werd gekosen liJn afgewezen Da beslissing van het hof zal pas definitief zijn nadat de verliezende party een te verwachten motie voor herbehandelmg van de zaak mI hebben Ingediend Talmadge heeft echter In een Interview verklaard dat hl geen herbehandeling lal verzoeken Naar men zich herinnert berust deze gouvemeursstrijd op de in Georgia steeds bestaande controverse tussen hen die negers en blanken dezelfde rechten wensen toe te kennen en hen die de negers als een minderwaardig volksdeel beichouwcn Talmadge Wedstrijdprogramma District t l kill EDO reljenooni HPVS t 0061 RFC DWS Emmi AJax ADO Sparta Diitnct II te klas Neptunus orc De Vol wijckers Haarlem Blauw Wit Excelsior Xerxcs DOS DHC Storm voiels Ide KIsi X CVV CouO BMT ODS Vetox VUC Unll VFC Cosl HVV H sile i recht Quick UW DCV Fortuns UVS Overmaas Vioi Scheven1n n EltnkwlJX Ide Kla B Alphen RVC Tonejtldo Laakkwartier DNAWoerden ASC Concordia C De Poitduiven BEC De MuiKhen VDL Leontdai Excel ülor M De Hollandlaan VOC D Zwllndrecht Leerdam SllXkerveer Poorlussal EBOH DCL RDM Al bUiierdam E VND ED3 CKC5VW T uki DHS LSV Msrtlnll T DHZ GSV Soariaan JO Arctitp l Crornvllet RU Moo Olympta ODA 4 de Kla C 5MV DSO WSddlnxveen Voorburg Bava Gouöersk Quick Step Vogel HPS Kranen B3ate Jaargang No aEO Burvaut Harkt 21 Tel 2745 PoatKkcnInt 5400 GROOT GOUDA PfSASFOI AD ASTBA GB WrSn bl d i OL 1 a btfdta L latw Ondanks TWEE uitleggingen wordt Linggadjati getekend Kwestie geregeld inzake de Martin Behrman Het Aaaerlkaaut ntlaMerli van buitenlandse tSkn haaft verklaard dat 4t kweatle In akt de Martin Behmaa In der nlnne Is geregeld Er la svereen gekomen dat het soblp naar do Vtrealgde SUlca sal rtrekkea net een lading sosis bet aehlp oorspronkelijk wenste In te nemen terwUI de Ned lddischt regering de reder Itbtandtaen scbadtloot tal stellen veer 4e extra kotten die dear 4c vertraging tn bet oorapreBkeltfke rtlaplan stin ontstaan Erkend wordt dat 4t Ncd ladlsehe regering heeft gehandeld valgcnt baar wcttctUk reeht Oe chadevergoeding U blIlUk omdat de nlfuwe voqrachrlften werden afgekondigd toen de Martin Behrman op weg wae naar Cherlbor en daarvoor toestemming had van Nederlandse autoriteiten Engeland in nood TJET IS een barre winter geweett ook voor Engeland In da bergen van Noord Engeland en van Schotland zijn duizenden schapen deze winter omgekomen Sir SUfford Orlpps deelde dit feit op een receptie dezer dagen Ie Londen gearrangeerd mede De ramp ttaat niet op zichzelf De pUntankwekerij heeft enorme schade geleden aan de jongere itruiken voorgenomen uitvoer kan niet worden doorg et De planten konden niet tijdi aan de aarde voor verscheping worden ontworteld Dit zijn voorbeelden van de Incidentele noden deze winter het land overkomen Maar er Is zoveel méér De economische macht van Engeland kan geen gelijke tred houden met de politieke macht Dus moet de poUtieke macht worde texuggenomen Het Britse wereldrijli schrompelt in Om de kern zo gezond mogelijk te houden Zo moest het rijn Maar het moederland toont zelf verval achterlijkheid En dat terwijl nu juist deze regering van allet wilde herstellen en vernieuwen Velt spoorwegen tonen hetzelfde verschijnsel dtt de mUntn In verval bracht Men heeft aedert Jartn nieU aan de vernieuwing vgn het materiaal gedaan Het Is niet xó dat de oorlog velt spoorwagens vernielde terwijl de re t bruikbaar bleef Het gehele tpoorwegbedrUf is verouderd de stations dt rijtuigea doen denken aan ons spoorwtgtoattanden van 18 1900 Met dt opbouw zou worden begonnen Prachtige plannen zijn gemaaktr Townpianning wenj een modewoord Maar het bouwen in 1949 breed opgezet in 1940 voor een deel uitgevoerd krachtiger dan In Nederland moet nu la 1M7 worden stopgezet Als ons Comlté IMO nu maar niet dezelfde ervaring tal opdoani M mompelt dat minister Lleftlncit nu naast de tpaarplannen acUt rondloopt met grot bezulniftogg plannen OVBNTHY beroemde Indugtri stad in het hart varf da Midlands is zwaar door 4a bombardementen getroffen Coventry it het Rotterdam vaa Engeland Gehele InduitrlegCdeal ten en woonwijken zijn weggevaagd Rotterdsm Coventry Warschau en Belgrado vertonen dat beeld Er zijn grote en mooie opbouwplannen de nieuwe wegen zullan de nieuwe ttad doelmatig met da omgeving verbinden maar de uitvoering der werken staat stil In Mei tullen Nederlandse plaixtenkwekers van Boskoop htt midden van dit verwoeste Coventry beplanten Het it een huldtbatulgiiif van dese zijde aan 4e atad die in Lngeland het meeit getroffen Ia an die dadelijk na de bevrUdlng Nederlandse kinderen verzorgde De opbouw staat praktisch lUl Londen kan geen prioriteit verlenen Materiaal ontbreekt Bouwvaklieden ontbreken Engeland heeft geen geld want Engeland heeft geen kolen De Jonga mljnwerken wiUep niet meer dan onder zear bijzonder tunttlge voorwalirdeQ in de mijnen afdalen De werkende mljnbevolklng Is gedaald tot TOaOM mijnwerkers tegen vroeger voor de oorlog meer dan 1 000 000 mijnwerkers En van 9 Mei 1047 af zal de werkweek uit 5 werkdagen bestaan wat niet zeggen wil dit de mijnwerker met zijn twee vrija dagen in de week weg weet want de sociale vezerging Is zeer slecht in de arme mijn werk ersdorpon tjET POLITIEKE LEVEN van Engeland vertoont dt meent heftige tegenstellingen De nieuwer I a hourregering treft het ilécht ZIJ gaat nu zelfs de sportbeoefening en wat daar voor dódr gaat bestrijden Nssr h t oordeel der regering ciit de sport en met name de voetbalsport veel te veel arbeidskrachten die beter zouden rijn te benutten In de fabrieken in de mijpea Maar een enorm nationaal tijdverlies wordt ook geleden door dt aanwezigheid van tienduizenden bezoekers die komen om te zien om gezien te worden en om te gokken De regering wil nu alle offlcléie voetballerij In het midden van de week verbieden Op Zondag wordt niet gespeeld dus moet allet op de Zaterdag worden geconcentreerd De industrie ziet met vree de algemene werkweek varr vijf dagen In aantocht Hoe kdfn da minister van financiën zoiets goedkeuren wordt dadelijk aangevoerd Men telt büéén welke enorme bp lastingsommer worden opgebracht door de midden ln de waekse voctbalvn cdstrljden Zij kweken absenteïsme van het werk lagt de minister van eeonomiKKe zaken Het debat over de economisch tiolülek heeft velerlei en veel belangstelling Maar met de sport hebben allen Ie maken Er heerst grote opwinding Rustig vervolgt de grote politieman zijn weg HIJ helpt hlJ geeft orders die dadelijk worden opgevolgd Dt Engelsii an vevolgt uiterlijk rustig zijn weg Wacht en wacht af C W VOETBALPROGRAMMA GEHANDHAAfl De K NV B fcceft besloten alle veer Zondag vaal estelde prtgramma s met mItsonderlBf vaa ibtrlel V te handhaven Gemeenschappelijke interpretatie onmogelijk n ISTCRMIDDAO las minister Jonkman de regeringsverklaring in de Tweede Kamer voor De minister sprak een half uur maar zcide niets nieuws De Kamer wai geenstins In spanning De regering heelt de Commissie Generaal ge machtlgd om te tekenen Het tekenen geschiedt om de politieke discussie te beëindigen en de mogelijkheid te openen de economische oriderhandellngen te beginnen De heer Schouton wilde dadelijk om 1 uur 35 min de discussies openen De heer Tllanus en Van der Goes van Naters wensten uitstel De heer Tllanus veronderstelde dit de Commissie Generaal ondertussen niet zoude tekenen Om 1 uur 40 min sprak Romme het beslissende woord Discussie a s Dinsdag P W OBLlCATjES HBDBN 101 i 101 101V4 lOl i ioi lOOVigb lOO igb 10O 4 W i Wl ti MO b tos 103 loy 103 Sï ifb 33V 138 135 103 103 VK 101 Adam W I a dam W 1 3 y Fr Gr H DaVa Nat Hyp B I Rotr HvD Nw HAm algS Bergh tura S Bat Petr Mtl V 5 Cherib M 8 W Krult tSM Geen onenigheid in de Comm Generaal Naar aanleiding van het bericht van Reuters bijzonderen correspondent te Batavia hebben prof Scher I merhom Dr Van Mook en de heer 1 Van Pol aan Aneta medegedeeld dat het volstrekt onjuist is dat de brief van SJahrir van 15 dezer tol een erUia In de Commissie Generaal heeft geleld Deze heeft de Inhoud van de brief ten spoedigste ter kennis van de Nederlandse regering gebracht Over de wijze van behan deling van deze brief bestond wel degelijk overeenstemming Ook de bewering dat de Nederlandse regering zich zeer wel bewust WB8 van het aftreden van de groep Schermerhorn Van Mook Van Poll ingeval de machtiging tot ondertekening nlef gegeven zou worden heeft bIJ de Commissie Generaal volstrekte tegenspraak gewekt Ten atelllgste wordt ontkend dat de genoemde groep met haar mandaat zou bebben geawaald De nieuwe prijzen voor huisfaoudxeep J e leden van de secties frosslen vrijwillige filiaal bedrij ven en win keliersinkoop verenigingen van da vakgroep groothandel In kruidenierswaren hebben In een vergadering te Utrecht een motie aangenomen waarin ernstige bezwaren worden geuit tegen de nieuwe priizcn voor hulshoudzeep toiletzeep en waspoedcr Deze prijzen liggen beneden het kostenpeil van de groothandel In kruidenleriwaren AANDELEN Florisasn HDV Schiedam E KPVCPoilalla src Ooleviars SlolwllkDelfaDVK DJ5 GD Oliveo USCf Oude ater WIK VDS SOA Moordrecht rSV Pret t Noorden UrsuiH DRZPechvoiel siod 5choonhowen DONK Celerlla Antmerst 9V Ber ml acht I NHS Tran va laS inrlie Hme er bers Belveder WRW pre Progress J Hlon St Lo atwüK BCD BI mhof riakkeeDEH HlüeiluHHermandad K Sleed Hooaer MerweïMjy Sleed Volharden Merwesteyn OS5 Htlle ïl ilï D ndua Aeolu L Bolnes M r wede p oen drecht Il Gravendeel Dl leilRni D ibbeldam Zwervers Strüen DIMriet ni te kla Qulck vne ie AGOVV NFC Go Ahead Tubintla Heraclat Ba Qulek Wa e ntnsen Dlitrict IV te klas RKTVV Baro nie W Hem II Helmond HelmondlsBVV NAC Lonaa VHislnten Nosa Dhlrlct VI ie klas Brabantla S C Emm Eindhoven PSy Bleyethelda MVV Maurlts Spechten LImtmrsIs 3111 Boyi A d Rotterdam KNVB te klai A nrsV Aciivlta H WD Sch lebroekDetoDBW B Groen W Men Demo TACFu ka OVGVR C On Hul Oerm nal St lanailusDIrkilandHWS BsdIo Ma kla A Vlerpolder Blnaelkwartler SVWRCroo wUkODl SoflS Bona Rood Groen BSV DP Voorwaart Nleuwenhoom IMO Nesioity DCH SVDPW Vlo RC Ntdo VDKS Zwart WltZVCRock inle HBB PostefAbbenbroekIde Klas A BJB BKWIK Dre dnmiahtTedlro G BRA SB B Bill rtoro Don Botco TOG B C Dornei DNB GVMD ZulderïlerDOK CTelefoon WF Varkenoord loorlUlaVertero SVO Oroene Dulvels Ned KorrkallMHi Zul Hollanï KORTE KRONIEK Het de Joodse vluchtelingen dia 5 er Johan de WItt In Australlt aanwamen Immlgreerde ook een SS b waker die echter aan boord door devluchtelingen werd herkend Mü watIn het beilt van een ImmlgratiBVergunning HU Is thans teruggexonöennaat Nederland V Manschappen van de marlneba liBahia Negra hetiben slch blJ de Paraguaanse opitandeltaigen gevoegd enlijn begonnen met het t oml anlerenvan regcringatroepen In het gebiedvan Ban Pedro John LewlB heeft sljn bekend making volgent welke het contractvan d mUnwarkers met de Araehkaanse regering per Si Maart a t zouworden gAgeiegd Ingetrokken endaarmee Bh beUngrUke verhogingvan de liocte voorkomen De territoriale commlasic van netAmerikaanse Huli van Afgavaardig I37gb 137 i Amst Bank A Hol Bank O A IneBank A Rotterd Bank A Slavenb Bk N A Twentse Bank cARott Bel Cont A N W H A B D AAllan Co A Breda Mach T A Gelder Zn A Gouda ApoM R A Helnekent B AHero ConservflO A K N HoOKOT CA KwatU Choc f AMeetf H Bakk eA Nymt A Rntt i roosdnk AScheWe KM NB Stokvis 500 A Stork Mach A Werkspoor A Wilton A Wllers Ind A ANIEM NB A Ned Ind Oat A Int Cr A H A Mndfl Tavta A Slllltsn 9 rubr A Btn oewsn 1 A Amst Ballast A Oem Elg V Wh A Oouda Kaash A Houth Pont A rhomten H bdr A Zeeh K Sab A Nog bijna 24 000 geïnterneerden Geruchten over koffie en thee Geen reden tot ongemstheid Naar aanleiding vin verschillende geruchten over de stopzetting van de Invoer van thee en koffie en over het weer In de distributie brengen van andere artikelen hebben wU te bevoegder plaatse informaties Ingewonnen waarbij bleek dat hier van nodeloze onrust sprake la In de eerste plaats zijn er vrU aanstcnlljke voorraden thet en koffie WaarschUnlUk heeft dt sterkt verhoging van de wereldmarktprU zen voor koffie cacao en thee ge combineerd met jje slechte devlezenposltle ook tot deze geruchten bijgedragen Wat betreft de artikelen als havermout grleameel enz doet men goed zich niet ongerust te maken Hamsteren zou hier kwaad Ifunnen doen maar hepft hij dt huldigt iden geen zin Stemt Brieile De Motorclub Voorne en Putten te Spijkenlste organiseert in verband met het 375 jarig vrijheldsleest der stad Brielle een stcrrll op Zaterdag 28 Maart a naar bovengenoemde sUd Aan deze ster It kan elke mptorrüder of automolliat deelnemen V Bi de verdere behandeling van het wetsontwerp nadere voorrlenlnf met t ctrekklnr tot de bijzondere rechtspleglng i lde mlnliter Van Maar vecn ia1enn ddB tn de Tweede Kamer hei elnenaardlg te vinden dat men tn Nede snd viel over het veelvuldig toepasten van gratie bi dood iiraffen Tot op heden ilJn dit II ge vallen In Belfflë dairenleien I reeds ise maal gratie verleend Over mr Zaayer ïelde de mlnliter dat hu hem een IJverig en bekwaam anvblenaar vindt doch sli procureur riseaal ta hl te ver gegaan Spr lal trachten hem de lichtst mogeltjka dlaclpllnalre straf op te leggen daar dit h t eerste geval van dergelUke aard tn Nederland was De heer stnhvli had gevrsagd vrl Relaten polltlelce dellrtquonten niet In nverhr dtinstellInRcn te plaatMn doch de minister vroeg zich af at dan moest getieuren Indien na plaatsing van polttfeke delinquenten dsarblj d mijnen gena Ionallseerd zouden worden Het aantal lelnterneerden Is sedeit 1 Januari J 1 met 5000 atienomen Op 1 Maart J 1 Varen nog 117TS perftonen geïnterneerd Voor l Januari ItM kin de bljioni ero rechlipleilng dus t celndtgd ilJn De minister sei verder aandacnt Ie uilen schenken aan de toekomstige potitle van het PR A personeel Dtnadag a s wordt de vergadering VOO t gezet Ongeregeldheden in Griekenland Vrijdag heeft een rechtte guerrillagroep dit schijnt ists nieuws te ztjn in Grlekanland e n overval op een gevangenis in de NoordPa loponnesoB uitgevoerd Er werden 33 gevangenen vermoord aUraetje zeven andere personen die In een oftlciCle bekendmaking alt linksen worden beschreven Men beschouwt oeze overval alt een represaille op de moord die Donderdagavond op kapitein AUareaa leider van een anti communistisch vrijwilligerscorps werd gepleegd Er hebben zich ai meer reprelalnes oorgedaan en het Griekse kernkabinet heeft besloten apeclale veiligheidsmaatregelen te treffen Gven bulten Lariata Theuilll heeft een sterke guerrlllatroep SB gendflrmet neergeschoten De Tranie generaal Koenig heeft In de feallleerde tieatuursraad voor Duitsland geproteiteerd tegen een rongrei dat door alle Duitse partijen gehoudeh zal worden op tnlttattef van de ciirlsiemkdemocratliche partl toe te laten De Evening New meldt dat Ihans 1000 Dultiert onder wie prof Helsenberg Nobelprijswinnaar IRt lo Argentlnli werkan aan dt v rv tr diging van de atoombom In een dorpje In Noord Paleillna hebben Joodse verzetslieden een bom geworpen temidden van Britse poll lie agenten en militairen Eén agent werd gedood een soldaat rntllg gewond 1 Volgens het Fngeli Spaan comll vixn hulp aan Spaan republlkeln e vluchleimgen H hel mlllialre gererhiihof te Madrid Spaanse repu bllkelnen l en den II Jaar onder wl twee meisje ter dood veroordelen leven hunner ilJn reeds meer dar een ueek In de gevangenli In hongerita klni gegaan Ingezonden Stukken Bnlteti ontwerp overeenkomst van Linggadjati stond ook de Regering vooa ogen dat psrtijen In verder overleg zouden komen tot een gemeenschappelijke interpretatie van de overeenkomst en daarop zich wederzijds zouden verbinden Ook hier echter bleek de weg ongebaand Vier richtingen konden worden Ingeslagen Sommigen meenden dat Neder landse Interpretatie eenvoudig door de Indonesische delegatie behoorde te worden aanvaard Dit heeft de Nederlandse Regering noblt gewild De Regering steldejzlch voor dat ook de IndoneslscU delegatie zou willen bijdragen te het Juiste begrip van wat overeengekomen w 8 en deze we bewgndelde ook de commissi e geri Bra Al spoedig echter bleek dirflez weg niet dan uiterst moeilUk tot het doel zou voeren Daarom heeft Ol Regering nog eens aangegeven wat voor haar de hoofdrnak was namelijk dat de Indonesische delegatie zich ermop zou verenigen dat ondertekening van de ontwerp overeenkomst haar tot niets meer of anders bindt dan tot wat volgens de door de commissie generaal opgestelde totlich tIng ia overeengekomen met onverkorte inachtneming van wst zij zelve dienaangaande verklaarde Dit leidde tot een derde oplossing De Nederlandse Regering heeft haar interpretatie vaa de overeenkomst la 4 oellehtlng vaa de oom mfssle genersai beschreven en In de Regeringsverklaring ea de minis terlêle redevoeringen altgesproken ea e ladoneslsche delegatie verwijlt voor haar Interpretatie naar deselfde bronnen da IT artikelen de offieiCle eorrespondentlc de no talen sender sleb aan de door ons daamlt al gepotte lnterprcUII te binden Deie weg la thaBi gevolgd Deze gekozen j plo iing voldoet niet alleen aan de Regerlngaverkla ring van 10 December maar levert naar het oordeel der Regering ook in deze ztn een weder7 idse verbin tenls op n 1 dat beide partijen aanvaarden dat de Nederlandse Rege ring haar Interpfetatle heeft vastgelegd en de Indonesische Regering voor de hare naar de notulen verwijst terwijl bova idlen wordt af CMproken dat na de ondertekening hij de uitwerking door gezamen lijke bespreking nader naar overeensl mmlng zal worden gestreefd 7n zal ook de uitwerking der arbifragcbepallng van een geramen lijk opgesteld reglement afhankclHk zijn Een vierde mogetyklleld ware geweest at de Nederlandse Regering van haar Interpretatie soo hebben afstand gedaan en beide partQen de uitleg der overeenkomst volkomen aan later onderling overleg of arbitrage zenden bebben overgelaten Dan ton de Regerlag haar verklaring van 11 Deeeraber hebbea verlaten waarioé iQ uiteraard niet bereid la Na deze verklaring van den minister atelde de voorzitter voor de beraadslaging t houden Dinsdag a s De heer Schouten AR wenste aanstonds met het debat aan te vangen De miaUter president da heer Beel deelde mee dat de Regering geslca bet laadsbelang niet bereid ia de oadertekealag op te achortcn Het voorstel Schouten werd verworpen met 57 tegen 13 stemmen Daarmee fs het voorstel van den voorzitter aanvaard zodat de beraadslaging zal geschieden as Dinsdag GEEN OPEfJ ZWEMBj Plannen van Spaarder getorpedeerd Vooral sedert de overhaaste ophefflngn an het gemeentelijk zwembad aan de Htiutmansgracht doet gich tn Gouda s erk de behoefte ge voelen aan een open zwem inrichting Het is toch TPFJ kelijtt een bc treurcnswaardige toestand dal een stad met bijna O 000 inwoners geen geen open Uyfrltbezit Weliswaar heeft het Gomcontcbestuur het ernstig gemis enigermate trachten te ondervangen dpor een nood bad aan het kanaal bij de Nieuwe Gouwe doch op menig gebied heeft dit zulke geweldige tckorikomingcn bv de kleed elegenheid dat van een behoorlijke oplossir g niet kan worden gesproken En i ci zwemmen op vele Andere plaatsen IJsel Reeuwijkse Plassen Breevaart enz is ook ver vjan ideaal te noemer afgezien lïog van de gevaren welke altijd aan zvuemmen In met gezui verd water verbonden blijven Het bestuuf der § tichting Spaardersbad Gouda vond in een en ander aanleiding op korte termijn plannen te Verwezenlijken voor de bouw van en open zwembad op terreinen eigendom van en gelegen naast de bestaande overdekte inrichting aah de Van Itcrsunlaan daarbU prolfiterend van de keurige utillage Waarover het Spaarden bad de beschikking heqft Contact werd gezocht met een zeer bekend Ingenieursbureau dat een ontwerb vervaardigde met een ultslt ltend diep bassin van25 x 14 m en een apart ondiep bassin De afmeting van het diep bassin ver oorloofdc het houden van nationale in internationale wedstrijden Een aardige tribune voor de toeschouwers completeerde het geheel Het was mogelijk geweest nog dit Jaar Mei of Juni het nieuwe bad in gebruik te stellen Met de stichting van een open bad beoogde het bestuur van het Spaardersbad geenszins het maken van inst Integendeelp Hepjfond welhaari vast dat op eU Cxploitatie met verlies rert ktai Het Zuiden DKC On Flb Deetoi Vc OrGyjnn M8V HKV Tweaks kill A Deetos 1 Wlon Schleda Algemeen Gymn i Achilles 1 Zwerver A10 FluK OSCR B Oulck Vlc Or I Hoienburi Het Zuiden 1 On EIb I Die Haghe Hou Siandt Beady Derde kU A Gymn S Het 7ulden J Deeto ï TGV I On Huli De Spariaan MerwedePhoenlx B ReBenbood velox Ready ï ODO Spannen Fmma Quick 1 Olymplaan C Fluki 1 Rood Wit HKV ïSperwers Olymplaan ï DU Higtie I D DSKV Boienburg I Achllle 3 Barendrecht Zulderkwar Her Trekvogels HSV I DKC 1 Schakeif Euwe in Z Amenka In de ïevcnde ronde van het loumool te MSrielplala verloor Euwe van Jullo Bolbochan De stand luidt l Stahlberg 5 plus 1 afgebr partij 2 Julio Bol borhan B p 3 en 4 Euwe en Na dorf belden i it p plus 1 afgebr psrti S 8 en 7 PUnlk Jacobo Bolbochan en Gulmard allen i i punt Hilda IS V 8o ness n Tyne Hoogland II v Blyth n Londen Jans 10 V Ot Yarmouth te Plymouth Jupiter 17 V Rouaan n Londen Kemphaaq 11 v Dartmouth te Caen Mies II V Hult te Avonmoith MIVir 14 V Duinkerken n Dieppe Noord Stad Par Grangemouth 1i V d Downi Nottingham IB v onden n Rotterdam Olwc II V frepon te Eattham Ooitsee II V Dublin te P Tslbot Qdo Vadis 19 V Antwerpen n Shoreham Rantdorp 11 v M dd bro n Rouain Rapid 17 V ParUt te Londen Reiger ii v Antwerpen n Goole Rameja AntwCowe p 17 Splthead Surte 1 V Treport te Weston Point Twente II v Gt Yarmouth n Plymouth Twin II V Boston te Goole Tyro Amtl Drogtieda II In de DoWni Irmajo Swansea Londen II v St ivei Bay Verba II v Mldd bro op Tyne Viking Boulnime Swansea It te Tor Bay Weltevreden VII 17 v Dundee n Cork Waitlaan Pariington Duinkerken p II Wight Wllhelmina II v Ip wich te Delfitll WlUa Cowe Plymouth p 17 Needie Wlm TeHnmoiith lwan ea n te Tor Bty taanslroom Reykiav k n miby 17 np MO m NW V Wiek Zeeland Meu man n v Aniw te tuil Zeeland ll v Londen te Antwerpen Zeester toonden Orangettinuth p tl Southend Znidlaod Swansea Poole 11 v St Ive Biy Zwerver ll v Vil n Harwich WATERSTANDEN 11 Maart Keulen 171 014 Ruhr i IS in I obith Rijn 13 04 O 31 Nijmegen Waal t0 7B OM Amhem Nederrljn en Lek lo to o 11 Westervoort IJs fel Pley ll M OM Deventer Uf l SJ4 011 Borgharen 4173 009 Bel reld Benelenmaas 1117 O M Grave benedon de sluis SM 011 Llth IWR water Mi a 111 O ïl SLEEPBBDRIJF De Zw t Zee van Montevtdco n Rotterdam 11 Maart op 1141 Zbr 1 Jsta WL De Ebrs met de hopperzulger Bata vus II Maart van Hoek van Holland te IJmulden Ponia II V Antw te Lat Psimit Randfontttn Amit Belra tl ta Kaapstad Roapat M V Fremantle te Antwerpen salnvatl Vancouver Calcutta II te O portland t B A fer 11 tt Rio I Salland Amtt B Ayres ll tt RIo de Jantiro Bamarta U v Konakry n Tunis arpedoD Calculta Llverpooi 11 v Pon Ssld Socralti II v B Ayret te Tllo de Janeiro gonimaltdUk Bat N Tork It v P Said Stad Maassluis Rott Hampton Roads II V Barry 4iad Maattricbt II v Antw te Rott Stad Scbleifam M v Vancouver te Rott verwacht Tliui II V ParamiYltKi n Trmidad TJItadsna 17 v Manila n MIrl Toiarl KPM U V Bandiermtsin n Tandlong Prlok Triton n V N York n Paramaribo Van I Korf ex Auguitin Stahl IT Ie Charleiton Van Oatadfl II v Antw n W Indlê Westland 11 V B Ayrei te IJmulden verwacht WUpo tl V Rouaan n Ll tatmn Zonnawtik Fremantle BOH p II Gibraltar NEDERLANDSE SCHEPEN KlelR VaarL Alcyoot 17 v Par te Dunde All 11 V Hartlepool op Tyne AnnJa n V Stockton oTee op Tyne Atlanlie II v Londen te Antwerpen Bellairiii IT V Orlmsby te Poole Barnard V ie v Cowes t Caen Capclli II Sunderland n Duinkerken Coen It V MIdd bro te Klngt Lynn orinDran l v Londen Dtlfiill 11 V Mldd bro n Plymouth De RuTter II v Ooole te Hayle Datpatch n V Fo ey te par Diana V ii v Newport n Amsterdam UoirUn II V Am te Axet Dulvtland IT V Leith te Grangemouth Duunwold 19 V Londen te Bru el Ebtn Hatier ii v Tyne te Ipiwieh Eemihoni n v Peterhead te Ct Yarmouth FxprciR l V Boston te Dordrecht yFenna l v Berwick te Ipswich Fraderlk 11 v VU te ip wich Gruno II V Midt b o te Ooole Heemtktrk II v Ipiwich n Mlddleibro Hciana Antw Shoreham p 17 Dover KERKNIBÜW8 Herv Kerk Bedankt voor Bleiswljk C C Klerk te Op en Nedcr Andel OKKEGKLDE LIJNEN Aaltum It Karachi n Bombay Abkakark Rott AustrsHi H te Oenut Aflol VIctoref V Bolt n La Palma Ammarskerk Hott Rangoon 11 v Suei Ardennei Am l Alexandrie p II Dungeness Arnhem II v Newport n Trinidad A p n II V Jaffa te Haifa AUantte Wind II v Cochin te rremantla Catcade 11 v Lelxoes n Rotterdam Colytto 71 V Amst te Quala verwacht DclttliaTCii H V Antw n Hoiierdam OIont Amtt Valencia p 11 Gibraltar Doorman 14 v Oran te Sete CtmdUk il V N Vork n Boiierdam Fana M v Amit te Rotterdtm Fldncla N Aniw Tanger 11 te Vlgo Fort Orange B Ayret Rolt te Montevideo Ganymcdet II te Guayaquil Gloria n V Rott te Newcaitle N 5 W Oordlas II V C ira ao te Maracslbo Gfoote Beer S Francisco Rott p II Balboa Halllncdal 11 v Amit te Curtgao Rait I n V Genua n Ban Antloco Kerkplein II v Rott te Bombay KllptontalB II V Amit te Belra Kota Otdc Rolt Bal p Kaap del Arml aomedon Makauar Am l II te Suei Uila II V Cartagena te Puerto Llmon LatanU Antw Shanghai p II Dover Maaiktrk ll te Lagos verwacht Maailand 1 v B Ayre te Montevideo Manocran Seattle Calcutta II v Portland O Mtrwedt tl V Santo te Paranagus Nato II V Oporto te Lliiabon Naleui Bat Amtl 11 op 9 31 Z en 103 11 Ooit Nero II V Criftobal n Puerto Lünon SlJkerk Amtl Belra II te Genua Oranja 3 prl v Bat te Amit verw Oranjefonicin Belra Amst tl v Eaat London Omen Roti Lclxoei H te AnIw NIEUWE VRIJHEID VOOR HET DUITSE VOLK Voorstel van Bevin bij de Grote Vier Weet u het nog Toen op die verrassend mooie voorjaandBg van de Itle Jsmiari de voetbakompctitle na een onderbreking van ruim een maand werd hervat veezen wc er öp dat zon wintcrrust voor de ene club wel eens funest voor de andere club daarentegen Juist seer voordelig zou kunnen blijken te rijn geweest Wat toen gold dat geldt nu nog in veel sterkere matt nu er din alle kans Is dat er morgen zeker In de eerste klasse zal worden gespeeld na een rust van ruim twee maanden Het is tn feite zo dat we helemaal opnieuw beginnen met clubs vvasivan we de kracht niet kennen We beginnen eigenlijk aan een tompetitie van acht a negen wedstrijden waarbij dan nog voor de beslissingen inzake bovenste en onderste plaats een erfenis van 1046 meetelt De meeste verenigingen hebben zo goed en to kwaad als het ging de training van de spelers volgehouden maar de beste training bieden toch de wedstrijden en daarvan zijn de spelers al die weken verstoken geweekt De berichten over de Hotterdamse velden zijn hoopvol do h meer dan beipeelbaar kunnen zij niet zijn In elk geval zullen zij zware eisen stellen aan de lichamelijke conditie van de spelers eisen waataan deze ten dele maar Inch niet geheel zullen kunnen voldoen door hun honger naar de bal die er ongetwijfeld zal zijn Dat alles maakt de vooruitzichten nog onzekerder en het ware daarom dwaasheid zich te gaan verdiepen in de kansen welke de clubs morgen hebben Wic et zin in heeft hij neme het programpia en legge het naast de standen welke wij hier om het geheugen op te frissen laten volgen District I Ajax 11 8 1 2 17 SI 19 1 5S DW6 11 S 4 3 H 34 15 127 HDVS 11 3 3 13 23 31 118 teijon 12 9 3 4 13 34 4 100 VS V 11 g 1 3 II 27 r26 1 t Gooi n 4 3 4 11 22 24 1 SparU 11 S O 8 10 2 19 0 01 Rif C 13 4 2 B 10 29 37 OKI EDO 11 4 1 S 9 24 29 0 82 Emma 11 3 3 8 B 23 33 0 73 ADO I0 2 268 Ift 24 0 60 District 11 Ncptun 11 8 1 3 17 26 0 IJ5 Volew 11 7 1 3 19 42 38 138 BIWil 11 fi 2 3 14 26 22 1J7 Xerxes 11 6 1 4 13 33 23 IIS Haarlem 12 7 O 3 14 36 1 17 D FC 11 8 O 5 12 28 22 100 DHC 10 3448 13 30 80 DOS 12 3 380 24 34 0 75 HBS II 3 1 7 7 10 r 0B4 Excels 11 2 8 8 7 14 23 084 Stormv n 3 O 9 8 18 28 0 58 Beslissende slag in Paraguay op til Beide zijden In de Paraguaanse burgeroorlog die thans reeds veer tien dagen duurt bereiden h voor op een beslissende slag al dus berichten die te Buenos Aires van de Paraguaanse grens zijn onl vangen Alweer heeft zich een gsr nizoen In het Pllcomeyo gebied bij de Argentijnse gr is bij de op standetingen aangesloten Een van de uit Paraguay ge vluchte liberale leiders heefl voor speld dat binnen een week de regering van president Morinlgo ten val zsl komen Jdhn ZevRos Grieks communU llïch mlnliite van Itndbouw In l u Dnnderdag in een straat te Salonikl doodiieschoten Er zijn drie arresta 1 ei verricht Ia dt bijecakomst van VrUdag tt Moskou heefl minister BevIn eenvoorstel Ingediend oor een centraal bestuur an Duitsland Virigtnsdit plan lou het land een rcpubllkeinae regering krijgete met een re Ident een wetgevende vergadering bestaande nit twee kamers en eenbiAiggerechtshor ter waarborging van de grondwet Een der kamers soudoor bet vt lk gekosen moeten worden en veranttCoordeliJk sUn voer deaalionale wetgeving Het andere Ilohaam een soort Proviaclale Staten sou aUn veto kuanra altspreken inaake aangelegenheden die de grondwet belrrffcn Bevüt legde sUn plan voer In de lorm van een scbriftelUkeverklaring q nemen z n eigen zaken te regelen zodra het daanoe op dcmocra1 sche wiire in slaat Is Men zou tot een centraal bestuur kunnen komen a een vooilop g bestuur bestaande uil de hoofden van de leeds beEtaandc Lacn er met inbegrip van Berlijn Mololof rn Bidault zouden heden Zaterdag hun zienswijze kenbaar maken De Oostenrijkse kwestie De Grote ier hebben besloten lertegenwoordigers van de Oosten rUkse regering uit e nodigen hun standpunt intake het vredesverdrag met hun land e Moskou toe ta lichten Mololof deelde mee dat de visa voor de OoslenrUksc delegatie souden worden verleend De ccntiale regering moot wetgevende en u voerende bevoegd heden boritten ter verzekering van lie nood ra kei Ijk e politieke Jurld scht cLonomiGChe en financiële onheld Voorlopig echter moeten eniifele economische bevoegdheden onder toezicht van geallieerde inittanties voor geheel Duitsland worden uitgeoefend Het Dut se 61k moet tn de toekomEt geniclen van vrijheid au m nincsiiiting an pers en radio van vergade ring an ticwcgmg en verbindmg van god diPn l t1 BM het Indienen van zQn plan zcl Bcv In WIJ nilien geen DttlUiand meer waar ééa partU alle macht aan sfch trekt op de wlfic alt die welke tol de tweede wereldoorlog leidde WU willen de wisselwerking Inssca demoeralische systemen en partijen aanmoedigen Alleen bierdoor sal de veiligheid der geallieerden worden gewaarborgd Ook Marshall sprak In deze bijeenkomst over het toekomstige bestuur van Duitsland Amerika wil het Duitse volk niet het recht ont U kent onze zaak ATTENTIE I Zaterdag weer verkrijgbaar op de Markt bloemen en planten in pnma kwaliteit bij het bekende adres HUGO VAN EGMOND BLOEMENHANDEL Isle Kraam anaf de Grpenendaal I Janhagel Hartjes Sneeuwwafeltjes F 100 per pond IpondORinl t QnI lgr margar I Bakkerij WEVER I Nieuwe Markt Kleiweg I urator In het fallHase vsn H J Koetsier te Tda deelt door dezen mede dkl de lijsten van voorlopig eivendef en betwiste schuld vA dcriilglïn door hem zijn ge diponeerd ter Grlflte van de ii rondlsaements Rechtbank te ibtterdèm en van het Kanton gAecht te Gouda teneinde al dalk gedurende de zeven aan de verificatie vergadering voorafgaande dagen ter Kosteloze Inzage van een leder liggen De Curator mr J W RUTGERS Gouda 20 Maart 1147 komt RIEN BOEGMIM aan OostbavcD 19 Gouda Telefpoa VXtl ÖÓÓê Soedirraan ontkent militair accoord over Modjdkerto Soedii man de opperbevelhebber van de republikeinse strijdkrachten heelt Vrijdag te Djokja verklaard dat hem nletj bekend is omtrent een accoord tussen de Nederlandse en Indonesische autoriteiten over de bezetting van het gebied van Modjokerlo door de i Nederlanders aldus bericht Agence France Presse In Wnton Wilts Engeland over leed mrs Nell McEacham een nicht van H M Koningin Wllhetmina zuster van Wijlen Koningin Emma Gijs Jansseh Walestraat 4 6 PAASEIERENVERF Itoffenverf Ko eaT rt IPKURDER KOUOWATEHVERF voor Mora el Pla an i M klturea 4t ct p pak Vlaeba Belti nulaheudverpli en Lak GOUD EN ZILVERBRONS a CL p de M en zaterrtai BEMa Bafmlakdrop II cl p deetja STAL ERBERVELD vraagt voor direct een netten Koetsier niet jonger dan 16 jaar Aanmelden s avonds tussen 6 8 uur Lange Tiendeweg 8 Permanent Wella Watqrgolf Onduleren M curen Eau de Cdlogne Parfums Bnllantine Crème is Uw lidres Kapsaloxi V KOOY KARNEMELKSLOOT 2 f Telef 3703 Toonkunst Caecilia DirUenl Nico Verhoeff GROTE KERK GOUDA Wofnidag 2 Aprn 21 anr Johannes Pcission Joh Seb Bach ToeianBk irten i ƒ blJ Boekhandel J de Ven Wlldalraal Voorverkoop tot 28 Haan ƒ 175 Spec ciale aanbieding in KASTRANDEN KA8TPAP1BR VLOEI voor aoaamatsa 8PPBLKAAETEN NIETJES vbtPENREPAIlATlES binnca I dag gereed KantoorbJiandel VERZIIL K Tlendeweg 1 Tel 2176 per week een Gevraagd direct o per 1 Aprl in geiln van 2 per snnen een MEISJE voor alle Werkraamheden van 8 5 uMr Aanmelden Van Cati fontane Burgem Martenwingel 33 Flinke WERKSTER Flink net Meisje gevraagd voor de morgenuren of voor de gehele dag Mevr MOEREL Crabethstraat 46 Biedt zich aan gehuwde moeder Kind N H all Hntalioud Iter of Hulp tn 4e Hulihou aini Goede betiindellng boven hoog loon In Gouda of omgevinf Br aan Jtn v iiekum Klepperhélde l KerkAve zaath Gelderland ALBERT HEUS vraagt voor apoedige Indiensttreding ei n ritnke en vlotlt VERKOOPSTER tevena een KRUIDENIERS BEDlENDEt voor foede krachten hebhen wU een prettige werkkrWI en een goed loon PeraAonlllk aanmelden H het filiaal Markt 1 nomt SefaaaltcnrtldcB i Officieel protst van Bosman Botman heeft btj de Kon Nad Schiattenrljdersbond een otfideti protest Ingediend tegen i e betUasing van de Frleee Elfgtedenverenlglng Het Amerikaanse depariemant van landbouw heeft beperttlngen aangekondigd van de meelcxport naar zekere niet Europese landen waartee ook Nederlands Indi behoort Met Ingang van a April kunnan Ntdarl dnde dancn tonder visum 50 000 aan gewetensgelden verduisterd De 42 jarige M S Inspecteur van sRQks belastingen te Groningen is gearresteerd Hij had zich lo de jaren 1041 IB44 schuldig gemaakt aan verduistering van cgn gewetensgelden Gebleken 1 ddt hÜ zich op deze wijze ongeveer 90 X 0 onrechtmatig tttt toegeëigend die bij grotendeels met een vriendin heeft verbrast vaüxhall mm u 4 eyL U 4 eyl m 14 f cyL BEDPOM9 katfahragna Gevraagd een Zit en Slaapkamer voor Junr met t achoolg Kinderen genegen meda te helpen In Huishouding Br WO WTI Bur vn dit ri i VLOTTE VERKOOPSTER Moet feheel zelfstandig kunnen werken en van goede referentie voorzien ilJn Aanmelden a s Zaterdag na 19 uur W A da Bmla Zeugeitraat M Wagena teleuratelllnit vraag Ik opnieuw een NKT HEIgJE van tol uur Mevrouw De Weger Kleiweg 1 boven BKDPORD iraeki 1 tons etiastlt met cabine Boaehasils na personen TE RUILEN AatsiHd m l uchtt and n voor e o lage Dameallels y n d iSS = Gevraagd FLINK DAGMgSJE Mevr Sli lancl v Soeat OKlcUI Dealer voor Roticrtam en Omstraken FIRMA J L SroORiAKER OTEUWE BtMtfENVrEO iM B Rotterdam TA ni a tQptn Oevréagd WONINGRUIL wit rum mgii wemhit era num nw voor n raSr Hun buiim Uc lUl inn St W ir Brlevtn No iSl Bur vin dit BUd een net Meisje Zondaga vrij PAMiB HAAnÖltTftAAT U ooada Te koop 1 lange f MRItLI S Ta b yr H C f Ui Ikhandec Hi dalt dri B 1 Xaauwtjk n dt Rotirrdamtt havtn Heeft liltplaBU het m t Prins Alexander voor de KedcMf Anthonim Vtd r MONTGOMERY OP DE VINGERS GETIKT In het Britse lagerhula ia crltiek geoefend op een rede die veldmaarschalk Montgpmery verleden week heeft gehouden De rede had een politieke inalag en handelde over de economische crisis in Engeland De conservatief Hincbingbrooke vond het niet te paa komen dit een chef van de imperiale general Blaf een rede van politieke strekking hield Attlee verklaarde dft hIJ Montgomery had gewezen op het g vsir van dergelijke redevoerm gen doch dat hi de overtuiging had dat het niet Montgomery beooeling was geweest crltiek op de regering te oefenen Blackburn Labour zei nog dat hij niet de bedoeling had den veldmaarschalk In diacredlet te brengen doch dat deze geen dingen behoort te doen waarvoor xUn minderen gestraft zouden worden Tsjechisch Bondselftal op Olympische dag op de oVtnpische Dag die op 22 Juni te Amsterdam wordt gehouden zal een Tsjechisch bondselftat hoofdzakelijk bestaande uit Praagse profs als tegenpartij van het Nederlands Bondselftal fungeren Het programma van deze dag is all volgt samengesteld demonstratie van 3000 turners en turnsters onthulling van het gedenkteken voor de Nederlandse saprtlieden die gedurende de oor1 het leven lieten de voetoalwedstrljd thletiek wielrennen en een sprlngconcours Bftksen Amateurkampioen schappen Te Amsterdam werden gisteravond de finales van de Nederlaodse bokskampioenschappen verwerkt Grieks schip op een mijn gelopen Gisteren in de vroegte U hat Griekse t Alexanara n Noord oosten van Terschelliiig op een mijn gelopen Het verkeerde in zinkende toestand en gaf nood seinen Van Terschelling vertro de sleepboot Stortemelk die omstreeks 8 uur de Alexandra bereikte Later werd gemeld dat het schip blijft drijven De pompen kunnen het bmnenstromende water bijhouden Het schip iet de reia vsn Delfzijl naar Amsterdam voort De sleepboot blijft liv de nabvjhetd De uitslagen luiden Om de derde en vierde prijs bantamgewlcht J Corman Gron 1 wint na I extra ronde op punten van Bekker Den Helder halfzwaarjewicht Van der Kaa Eindhoven w o p van De Wolff R dam moest werden gerekend Voor het dienen der sociale en hjrgiiïnische belangtn der zwem liefhebbers In Gouda en omgeving was het be stuur nochtans over dit nadeel heen jtapt jammer het ook is ipn me Je zwemiit fhebbers hierdoor én gedupeerd de plannen van Spaardersbad zijn getorpedeerd zullen niet kunnen worden uitge oerd De omwonenden hebben in een door B en W belegde ten stad huize gehouden vergadering bezwa ren tegen de plannen kunnen indienen De ingebrachte bezwaren betroffen hoofdzakelijk het rumoer dat de omwonenden van een open bad zouden ondervinden Ook werden bezwaren op grond der ze delijkhcid en aesthetica geopperd Uiteraard heeft het bestuur van het Spaardersbad tegen de grieven wel een verweer ingezonden bij B en W doch tot een gunstig resul taat heeft dit niet geleld In zijn vergadering van Dinsdag 18 Maart dus na de behandeling der begro ting in de raad heeft het College definitief besloten het bouwverbod dat op de nog vrije grond van lo Spaardersbad rust niet op heffen zodat het bestuur der lichting ziji in een i eeda ver ge vorderd stadium verkerende plan ncn niet in daden kan omzetten Voor zwem minnend Gouda i dii zeker een teleurstelling In hoever het niet tot startd komen van het open bad schade zal opleveren voor de volksgezondheid en in hoever door het zwemmen straks op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen in en om Gouda aan de zedelijkheid en aesthetica geweld zal worden adngedaan is een punt waarover het bestuur van het Spaardersbad geen verantwoordeljkhetd op zich behoeft te nemen Het heeft ziift goede wil getoond Het IS bekend dat de Gemeente Gouda zelf kostbare plannen heeft om een open bad te bouwen doch naar het schijnt zal door de noodlijdende financiële toestand waarin de stad verkeert de verwezenlij king hiervan nog enige jaren op zich moeten laten wachten Een troost is het blJ dit alles dat Gouda een prima overdekt bad bezit d t ook In de zomermaanden al vele keren een uitkomst is gebleken Het bestuur van het Spaardersbad Gouda Finales vlieggewtcht Van Ooi ten Den Haag wint na 2 extra ronden op punten van H Corman Gron Bantamgewlcht Van der Meulen Leeuwarden wop van Kwarten Amsterdam Vederge wicht Hessels Haarlem wop van Helnkens Gron Lichtgewicht F Beekwllder Breda w o p van Elenveld Enschedé Wellergewlcht Remie Breda wop van Lunding Enschedé Middengewicht Schubart Gron wop van Vink Den Haag Halfzwaargewicht H QuentemeiJer Enschede wop van N Cramer A dam Zwaargewicht Nienjani A dam wint door opgeven In de tweede ronde van Mak Maastricht Wlelrenhen Parijse Zesdaagse f De stand van de Zesdaagse te Parijs was Vrijdagmorgen 1 énincel Naeye IM p 2 Seres I péble 74 p 3 Schulte Boeyen lp 4 op l ronde Gouion Carrara 97 p 5 Girard Louviot 48 p S Klnt Van Steenbergen 44 p 7 op twee ronden Oulmbretière Le Nizerhy 27 p De overige koppela waren 5 en meer ronden achter TatelteBnla eELECTIE WEDSTMUDEN GOUDSE TAFBL I4NIB CLUB zU ho ke t De onlangs ojfterichte Goudse Tsfeltcnnfa Ciub heeft in Hanlel een begin gemfeakt met selectie wedstrijden om te komen tot team samenstelling voor de Wintercom pptltie van de Ned Tafeltennisbond TTc eerste uitslagen lulden P v a Reeden S v d Meulen 0 3 P Antheunis J Pot 2 3 P v LlntH Nouwen 3 0 S v d Meulen J Pol 1 3 R V Reeden H Nouwen 30 P Anlheuili S v d Meulen 3 a P V Reeden A Pol 2 3 P Lint P Antheunis 2 3 A Pol S V d Meulen 3 1 P v Lint P Reeden O P Antheunis HNouwen 3t 0 Damman GHESTEM KELLER OM DE WERELDTITEL Match in ons tand Zdals bekend had de nationale kampioen B C Keiler vla de N D B een ultdaginjj gericht tot den wereldkampioen Pierre Ghestejn voor oen match om de titel De N D B heeft d e uitdaging aanhangig gemaattt en thans kun nen wij mededelen dat overeen stemming over deze match Is bereikt In Mei Juni van dit laar zal een wedstrijd worden gespeeld van on geveer 12 partijen De wereldkampioen stelt wel hoge voorwaarden van inarfclëla aafd maar deze hoopt de N D B te kunnen overwinnen Jaarvergadering Paastaarten Spiegeleitjes Nederlands Rode Kruis Aldeling Gouda koekjes Spiegeleitjes opDONDERDAG 27 MAART as 8 30 uur in Calé TER GOUW schuim Arn meiden Choc Eieren en Haasjes Eiernetjes div Paasgebakjes DE LENTE IS ER II Buiten in de natuur gaat Ilea zich vernieuwen mooier milten Het H nu ile tijd om binnenshui dal voorbeeld te vollen bltvoorAsld dooi Uw Meubelen op Ie lalei knappe bU NEEF N RABOUW ACHTER DE VISCHMARKT 88 Telef 3335 baoh 227e L M VAN EGMOND Boschweg 124 Menbelreparatle Stofferen Beitsen Lakken Sppllen eas Gevraagd een Aankomend Winkelbediende of Iemand die hiervoor kan worden opgeleid FAMSE NAAIEKSTRAAT CS tïonda SPAARDERSBAD GOUDA HEKOPENT Maandag 24 Maart a s Dienstregeling aan de kassa van het bad verkrijgbaar NIEUWE PRIJZEN voor de GENERAL MOTORS PRODUCTEN BOERA HET IS WEER LENTE f ïïm t m stelt nu niet lanjer u maar laat Uw Hur en 4al VH Uw KiBierea vcrzorfen door tt Herenkapsalon WOLVEKAMP OOSTHAVEN 4 tegenofer de Wijk Voor direct gevrsagd BEKWAME Loodgieters en Electriciens F W T B O M P Schoobtrut 19 Alphen un de S4n Minister Jonkman in de Kamer Den Maag Vrijdag Er w a va nm iddag grote bélangateltl g In de Tweede Kamer De trlbttoea wven v l i chter de Rcgeringitare hadden alle 13 minlatera plutf genomen Nadat de voonitler mr Van Sehaick de vergadering had geopend heeft de mlnUter van Overxeeae Gebledidelen xifn In gr te Ulle aangeboorde verklaring over lodoneaK afgelegd Hinlater JoBhouui f een verilebt van de laatate ondcrbandellngen die t de itntwerpciereMikorait van Linggadjati hebben geteld en van de Interprelitlea die fn Nederland en IndoaealE aljn onUtasn Belde parlljep houden an die nltlegglngea vaal En op grond van tien dringende redenen die de Blnlater slle noemde ll de Regering tot het bealult gekomen het avontnor met de twee uitleggingen Si dc hoop op een gnnallge nltalag van de verdero besprekingen aan te gaan Weshalve lU de OammiHle Generul t t takeBco beeft genuobtlgd Regering had anders gewild Hoewel de Regering er de voor keur aan zou hebben gegeven de verzochte Inlichtingen na de ondertekening van de ontwerpovereen komit van Linggadjati te geven heeft zij toch gaarne aan de In d Tweede Kwner geuite wens gevolg gegeven De Regering heeft destijds verklaard dat het haar voornemen was de commissie generaal te machtigen de overeenkomst to ondertekenen met dien verstande dat die ondertekening haar tot nirts meer verbindt dan wat volgena de loellchting van do commissie generaal U overeengekomen en met Inachtneming van wat de Regering terzake in de vergadering der Tweede Kamer verklaren tou Door de aanneming van de motie Bomme Van der Goei van Nrtors heeft de Kamer zich verenigd met het beleid van de Regering Minister Jonfcman verwescnIUken bU de nltwarklng daarvan Zelf wilden zU slch evenwel niet aan dese atnkken binden Na ondertekening son er baars Inslens nog ralmsehootp gelegenheid s n om de Inslcblen ea bedoelingen van de Nederlandse Regering aan gesamcniyke besprekitig te binderwerpen ZU eindigde haar brief met de nltaodlglng derhalve onverwyid tot ondertekening over te gaan opdat begonnen koa worden aan de op loulng van de oQpendo problemen van herstel en opboow Zondagavond 16 Maart Is bet telegram behelzende dit antwoord v n de Indonesische delegatie hier ontvangen Maandagmiddag 17 Maart heeft de ministerraad daarover vergaderd en Is de Commissie Generaal tot onder ekenlng gemachtigd m aansluiting op dat antwoord en na te hebben bevestigd dat het inder daad de bedoeling der Nederlandse regering Is niet tot onderteke nlng over te gaan dan op de wijze In dat antwoord nog eens weergegeven Aan de voet der overeenkomst zal naar deze notawlsseling worden verwezen De Commissie Generaal de habr verstrekte machtiging blijkbaar alleszins aannemelijk en uitvoerbaar achtend heeft die al spoedig gepubliceerd en de Regering ver wacht binnenkort de ondertekening van de geparafeerde overeenkomst van I tngüadjstl De Regering betrachtte spoed De regering heeft onmiddeliyk bcalotea de commissie generaal fot onvePwUlde ondertekening Ie mach tlgen tea eerste omdat zU het ant woorA van de Indonesische delegatie bevond te getuigen van bet oprechte verlangen tot vernieuwde samenwerking waarvan de aanhef der ontwerp overeenkomst gewsagt ten tweede nmdat dat antwoord aanvaardt wat de Regeringsverklaring van tl December ultdrukketljlt ver langde ten derde omdat de Regering ervan overtuigd la dat voor het leggen van de grondslag van een verttlcawdt dnnrsame samenwerking tassen de volkerea van Nederland en Indonesië noodsakelttk la de overeenkomst van Linggadjati so poedlg mogeltfk op voor beide par tUen aannemelijke voorwaarden te slnitcn ten vierde omdat ohde basis van het politiek aeooord de bevrUdlng der overige geïnterneerden aal knnnen worden bespoedigd eq voltooid tea v fde en tea lesde omdat alleen dle samenwerking de mllltalro en naanelile spanningen en lasten van Nederland en IndonetlS kan verlichten en dra elQk maken ten sevende eurlea aebtste en ten negende omdat die samenwerking oaoatbeerlUk la om de voedaelvoordening weer veilig te ateUen de regelmatige nitvoer te herstellen de eeonomlaehe reeonsimctle volledig aan te pakken en om bet bQ een tiende overweging te laten om verdere verwarring die onse betrek kingen mei andere landca son kusnea vertroebelen te voorkomen En dan is er nog één punt dat de Regering ernstig heefl overwogen Hoe verhoudt zich deze oplossing tot de uitspraak door de Tweede Kamer in de motie Romme Van der Goes van Naters neprgelegd En In het bijzonder komt dan de wederzUdae verbintenis tot stand welke werd nagestreefdT 4 e enig juiste oplossing De Regering beantwoordt deie vr iag aldUE T 1 len fl h ri l nu o cr de D commliile generaal heeft In Indonesia teruggekeerd de Indonesische delegatie op de hoogte gebracht van de gang van zaken In Nederland heeft haar bevoegdheid en bereidheid overgebracht de ontwerp overeenkomst nu ook te ondertekenen en Ifeert de Indonesische delegatie gevraagd of ook deze hiermede hanr Instemming kon betuigen De Indonesische delegatie heeft daarop geantwoord dat zlJ slechts gemachtigd was de ontwerpovereenkomst te ondertekenen zoals die Iqidde op grond van de seventien artikelen alsmede van de schriftelijke correspondentie iStit brieven over de buitei landse dienst en van gedeelten uit de nottilen welke bindend blijken te zijn terwijl zD bovendien beschouwd kunnen worden als een bijdrage tot de uitleg van de lekat der overeenkomst En ook heeft zij eantwoord dat liJ geen gevolg on geven aan de uitnodiging In te stemmen met de verklaring der Nederlandse Regering aangezien dan de overeenkomst zou worden achtergesteld bU die unilaterale verklaring De vermelde brieven alsmede de notulen zijn reeds ter vertrouwelijke kennisneming aan de leden der Kamer toegezonden Hier ontstond bet misverstand als zouden er twee Linggadjati zLjn en als zou de Nederlandse Regering het tweede Linggadjati aan de Indonesische Regering heb ben willen opleggen Tegen dit mis verstand heeft de minister reeds krachtig stelling genomen De commissiegeneraal heeft harerzijds deze misverstanden uit de weg pogen te ruimen en heeft vertrouwend daarin te zijn geslaagd vervolgens voorgesteld In een bespreking tussen belde delegaties tol ten bilateraal slotprotocol te komen De commissie generaal meende te mogen veronderstellen 4fit belde delegaties eenstemmig van oordeel zouden blijken te zijn dat een groot aantal nijpende nro blemen van de Indonesische volks hulshoudlng zo dringend om snelle oplossing vragen dat deze besprekingen niet In nieuwe lang durlge onderhandelingen doch zo poedlg mogeJljk In ondertekening moesten uitmonden Hierop heeft de Indonesische delegatie gcentwoord dat zij was gemachtigd de geparafeerde ont werp overeenkomst te tekenen Van de rechtzetting der misverstanden bleek zij met voldoening te hebben kennis genomen Op hel voorstel der commissie gcnerusl om tot een gemeenschappelijke Interpretatie te Itomen meende t evenwel niet te moeten Ingaan omdat dit tot uitvoerige besprekingen zou leiden we e in vele opzichten een her baling v n vroegere besprekingen zou opleveren en waardoor men niet binnen de gestelde termijn tot een resulfwit zou komen VI verklM e echter dat wan neer bet de l oellng ta van de Nederlsndse gering harenUda Biet tot ondcrtefcpning over te gMn daa op de wffse door riur gesteld Ia de vergadering vao de Tweede Kamer de Indonealscbc delegatie geen besOTmar sou bebben tegen de toelichting der Commissie Oeneraal es de verUariagen van den minister zy kon 41 dan opvatten ala de weergave van datgene waaraan de Nederlandse Regering sleb harer Qda door de ondertekening van de basls overeenkoraat gebonden adht en wat dese rleh voorneemt te doen WEEI ERICIiï Wliielende btwolUsg Weerverwtchtlng m le eaeeld iSoor het K N UJ In De BUt geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond Tijdelijke krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest Wisselende bewolking met enkele regentnilen Iets minder lacht u Waan Kon op fl M onder U M Haan op U onder 11 SI M Ifaart Eon en M onder II n Maan od 13T onder 1111