Groot Gouda, maandag 13 augustus 1945

i iaaMtó4 W i fcï W5 SS SSS S W Mll ll lllllMIW P GROOT GOUDA f ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MAANDAG 13 AUGUSTUS 1945 edacUe L J A v d Steenhovni Mr A A J Ri ksen kker Drukker Verzijl Gouda Ie vlag waaronder wi varen De kop van ons blad mag gelen als de vlag waaronder wij aren Daarin spreekt de naam Groot Gouda toch wel het brst aan Deze naam lijkt misfrhlcn wat grootscheeps voor plaatselijk blad dat in soort toch maar een beurtj lartdienst in de binnenvaart steekend Het is daarom goed bedoeling daarvan met een Ael woord toe te lichten In 8 eerste plaats wil het cenvou weg zeggen dat het blad ook 0temd is voor den naasten om k van Gouda Daarnaast ligt echter ook de bedoeling in sloten dat het Ala een breein geest zal adei£ en Met de l orden algemeen nieuwsblad Üt het blad zich nog eens voor I een eenvoudige krant die idcrzijds toch een algemeen irakter wil dragen I Onder algemeen moet niet Drden verstaan neutraal dat jenst te dicht aan karakterloos l ok in de eenvoudigste voorlichj g spreekt de levensovertuiging re al is het alleen in de keuze de onderwerpen die men lezer voorlegt In hoofdzaak het blad niet zoo ved veriUcn van De Vrije Pers een hopen wij meer gelegend te vinden het geestelijk snit het blad wat beter te doen komen In dit opzicht staan ook wat Vrijer nu wij niet er gebonden zijn aan afspraken t anderen Daarbij is de bedo eling allerrst te steunen wat van algeten belang is Zoo blijven wij V instellingen als Nederlands jlksherstel en de Stichting 194045 gaarne door onze publicaties men Wij zijn geen partijblad zijn niet van plan de eerlijke ertuiging van bepaalde groepen bestrijden De beide wapens die links en hts in den kop staan geven in eld weer wat het streven van t blad is Onder het devies er aspera ad astra Door de isternis tot het licht wil het de eerste plaats de belangen nen van Gouda en zijn inwo s De Nederlandsche leeuw en t pijlenbundel met de wapeneuk Eendracht maakt macht len wij bij onze voorlichting Eondefvoor oogen houden Een nte verscheidenheid van Icvensertuigingen is een eigenaardigd van het Nederlandsche Volk aar zooals in het bijzonder de tïte jaren hebben geleerd beeft daardoor de eendracht niet loren te gfcian De practijk rde opnieuw de waarde van jheid en verdraagzaamheid die ekend moeten worden tot onvervreembare bestanddeelea p den Noderlandschen geest in deze wapens spreekt nog I band met De Vrije Pers Mt stbnd ook de leeuw in den terwijl het bekende zegel de iiabinatie gaf van het Goudsche jpen en den Nederlandschen NUMMER 1 STADSNIEUWS De Herdenkingsborden De oud medewerkers van De Vrije Peifs wien een herderkingsbord is toegezegd zullen zich missciiien wel eens hebben afqevraagd hoe het hiermede nu eigenlijk staat Wij kunnen hun mede deelen dat aan het ontwerp wordt gewerkt en dat zoodra de borden gereed zijn hierover een bericht zal worden gepubliceerd Centrale v Bnortvereenigingt n Aan de besturen van BuurtvereentgiU gen wordt medegedeeld dat zoowel de aanvragen om vergunning als de aanmeldingsformulieren voor 16 Augustus bij het districtsbestuur moeten worden Ingediend Instellingen of firma s die ter gelegenheid van de a s bevrijdingsfeesten het een of ander wenscben beschikbaar te stellen ter gelijkt verdeeling onder alle buurtvereenigingen of dubetrefende aanbiedingen kunnen doen gelieve hiervan bericht te zenden aan het secretariaat der Centrale Teneinde een overzicht te krijgen van de datums waarop nog muziekcorpsen gezelschappen en installaties beschikbaar zijn worden belanghebbenden verzocht hiervan opgave te doen aan het secretariaat der centrale Coornhertstraat 7 alhier Ons Gemeente Archief De gemeente archivaris bericht ons het volgende t Gedurende den oorlogstijd is het grootste gedeelte van het Oud Archief der gem Gouda wegens luchtgcvaar tijdelijk naar andere gebouwen overgebracht In de komende weken zal een en ander weder naar het gebouw Oosthaven worden teruggebracht en daar door het publiek kunnen worden geraadpleegd behalve de Doop Trouwen Begraafboekcn welke voorloopig nog elders blijven In verband met de overbrenging der registers en de daarmede gepaard gaande schoonmaak van ket gebouw zal het Archief voorloopig voor het publiek slechts geopend zijn s Zaterdagsmld dags van half twee tot vijf uur BUITENLAND Ro0 geen Japansch antwoord Britten zttUen N Indië bexetten Groote Ruaaischc ▼ ordcriagco Hedenmorgen werd er vanuit het Witte Huis te Washington bericht dat er nog geen antwoord was ontvangen uil Japan In het communiqué van hedenmorgen uit het Hoofdkwartier van de herbezetting v n de geall str dkrachten in Z O Azië wordt medegedeeld dat de herbezetting van Ned Indië in hoofdzaak zal worden ondernomen door Britsche troepen doch de N I C A een burgelijk bestuur zal mogen instellen Aan deze mededeeling werd toegevoegd dat de Nederlanders hadden gehoopt dat Nedcrtaodsche troepen de herbezetting ten uitvoer zouden leggen maar dat de schepen die noodig zouden zijn geweest voor bet transport voor voldoende troepen dringender noodig waren voor de handhaving van een voldoende stroom voorraden naar Europa Blijkens een communiqué van Gea Mac Arthur zijn de vijandelijkheden tepen het Japansche moederland voortgezet De vlootbasis Kore kreeg een zware aanval te verduren Ook Shanghai en Honkong werden aangevallen Het Russische front in Mandsjoerije is 1600 K M lang Tal van bekende Russische generaals nemen aan den strijd deel o a Malinovsky leeuw Met voorliefde handhaven wij zoo de verbindig met de vorige gedaante waarvan de lezers ons kennen Als goede Nederlanders met een eigen overtuiging inaarsteeds op samenwerking uit zoo vatten wij onzen voorlichtingsdiehst voor Gouda en omstreken op De redactie EENDI MAAKT MAorr Administratie M van Loön Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Losseoumm lOct 1 Wat is er te doen in Gouda Heden zijn aan de Stichting 19401945 en Volksherstel a fd Gouda een bedrag van f 5000 overgemaakt als deel van het batig saldo van De Vrije Pers Aan N V H werd een bedrag van f 1650 geschonken waarmede De Vrije Pers in de afgeloopen maanden een bedrag van TIEN DUIZEND GULDEN aan deze instelling voor den opbouw van ons vaderland deed toekomen Het bedrag dat aan de Stichting 1940 1945 is overgemaakt bedraagt f3350 Zoodra depnancieele afwikkelingen gereed zijn zal het resteerende saldo worden bekend gemaakt Dl H Aug UitvoeWog Toonkunst St Janskerk 19 30 u Do N V B vergadering in Schouwburg 20 u Ma t m Wo Thalia Theater Journaal Programma Ma t m Di Schouwburg Biosc Journaal Programma Zij die opname in deze agenda wenschen gelieve zich te wenden tot ons Bur Alle zeilen bij den mast Vrijdagavond zette de Minister President Prof Ir W Schermerhorn in een gloedvolle radio toespraak het inwerkingstellen van het Comml sariaat Noodvoorzicning voor de getroffen gebieden uiteen terwijl hij tevens het zeer belangrijke arbeidsprobleem in deze gebieden behandelde Het is een van de grootste zorgen van de Regeering om te voorkomen dat de bevolklBg in de geteisterde gebieden in de komende winter niet van gebrek omkomt De ellende van een hernieuwde evacuatie OP DE BRUG Mededeeling van Eereschuld en Dankbaarheid Het comité E en D mocht f 582 25 ontvangen als opbrengst vafii de twee gehouden uitvoe T t o d orkomen ringen uitgaande van den Goud Daarom heeft de Regeering het C N V ingesteld dat als centrale instantie al het mogel ke zal doen voor aanvoer van materiaal uit Neder laad zelf van overzee en vanoit Duitschland Dit alles zal moeten geschieden in overleg met de geallieerde bondgenooten Nederland heeft b v 6 000 000 M glas noodig Van dit product produceert ons land zelf niets Aan het vraagstuk van het noodherstel in de geteisterde gebieden zit het vraagstuk van de beld kracht vastgeketend In samenwerking neet het Ministerie van Sociale Zaken is een regeling Inzake de bcnoedigde arbeidskrachten getroffen In de groote steden loopen duizenden zonder werk terwijl In degetroffen gebieden men om arbeidskrachten schreeuwt Daarom zullen de ongehuwde arbeiders die in de wachtgelden uitkeeringsregeling vallen worden ingeschakeld fn het Noodherstel Zij zullen een loon ontvangen geldend in de plaats waar zij te werk worden gesteld Zij zullen worden ondergebracht in barakken die oes door de geallieerden zijn afgestaan Zi zullen goed gevoed worden uit keukens d e onder toezicht zullen komen van het N CV Indien er aa deze maatregelen toch noq een tekort £ 180 arbeidskrachten zal blijken te z n zullen ook de gehuwde wachtgelders en zij die op andere wijze uitkeering genieten naar de verwoeste streken wordea overgebracht Thans kan men niet meer spreken van weggesleept worden zooals men dat voor en gedurende den oorlog placht te zegfen Hier moet eenieder beseffen dat hij een nationale plicht heeft te vervullen dat hij ziin lasten moet dragen en kleine ongemakken hem ten deel zullen vallen Wie weigert zal van uitkeering worden nltgeilcten Een der probleem waarvoor d regeering zich geplaatst ziet is de medische verzorging in de getroffen gebieden De Minister Pres gaf een voorbeeld hoe in een kleine ruimte 10 personen waren ofeengehoopt waarvan er één open long t b c had De dokter zag geen kans om den zieke te vervoeren Daarom beeft de Regeering het noodig geoordeeld een medische sectie In het leven te roepen I Hun gezinnen zullen een zoodanige oitkeering ontvangen alsof de man ter plaatse werkte schen Bond van Dilletanten Het bestuur van het comité betuigt langs dezen weg aan alle medewerkers zijn hartelijken dank De ridder van den konsenband Op 30 Augustus a s zal de Goudsche Tooneelvereeniging Nieuw Leven in Thalia Theater ten bate van Eereschuld en Dankbaarheid de klucht De Ridder van 4cn J oüscnband opvoeren Deze klucht werd geschreven door Henk Bakker Geslaagd Hoofdacte Onze stadgenoot de heer J J Ruys slaagde Zaterdag j l te Den Haag voor het examen hoofdacte deel A en B Gisterenavond maakte het Russiche legerbericht melding van een nieuwe opmarsch in Mandsjoerije Rasjtn pp Korea werd veroverd KORTE BERICHTEN Generaal Eisenhower is Zaterdag op uitnoodiging van de regeering der SowjetUnie te Moskou aangekomen Gisteren Is weer een transport kinderen naar Denesarken vertrokken Heltransport bestaat uit ongeveer 150 kinderen waarvan er 100 uit Groningen en 50 uit Brabant en Dordrecht Na eenvacantic van drie maanden komen zeweer naar Nederland terug De Nederlandsche Dank heeft een overeenkomst gesloten met de Federal Reserve Bank of New York waarbij dan tot 18 Augustus Nederlandsche bankbiljetten van f 100 f 500 en 1000 kunnen worden ingewisseld De koers isf 100 is gelijk aan 37 38 dollar SPORTNIEUWS f Bagelsch Tottbalteam Politie elftal Watwiid RV B 7 Hef antwoord kunt U varnemen op Donderdas 16 Aug e k te 20 uur in den Schouwburg Gouda Vorige week heeft de 442e batterij van het 133e Regiment luchtdoel van het Engclscbe leger een interessante wedstrijd gespeeld tegen bet Goudsche Politieelftal De wedstrijd is door de dienaren van Henaandad met 5 4 gewonnen WAT GEBEURDE EÜT 13 Augustus t 1944 Amerikanen naderen Charlres 1943 Mr J Borger benoemd tot Minister zonder portefeuille in hel Londensche kabinet Rome door Amerikaaaschc bommenwerpers gebombardeerd 1942 ChurchHl confereert te Moikoti met Staiia