Groot Gouda, maandag 13 augustus 1945

nen 516 517 en A 555 en nieuw aangewezen bonnen voor deze week restemt 169 170 180 1 rantsoen per bon Alle andere artikelen mogen deze week niet ingeleverd worden In de week van 12 18 Augustus 1945 zal een nieuwe voorschot worden verstrekt voor lucifers per ingeleverden bon K 05 rood t rantsoen en 10 pet Op bon B 555 van de noodkaart V geldig verklaard voor het koopen van 2 liter gestandaardiseerde melk zal in den distributiekring Gouda tevens 1 ll er karnemelk verkrijgbaar worden gesteld Epn volgend punt dat de Miniitw j Slagers Vleesch bonnen 514 en 515 aaaroerde was de spoedige voorziening restant 171 en 172 1 rantsoen per bon van huisraad lijfgoederen kleeding en Aardappelhandelaren Aardappelen bon dekking aan de getroffen Nederlanders In de komende weken zal C N V een kolossale propaganda voeren tenehide N V H en de H A R K bijeen te brengen Het ll t In de bedoeling in de plaatsen ar beide organisaties werkzaam zijn de H A R K in te schakelen als goederensectie van N V H OFPICIEBLE PUBLICATIE Ov rzicht Maatregelen veehouderij II De Minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening maakt het volgende bekend Ter voorziening van een regelmatigen vleeschaanvoer zal de verplichte ruadveèleverlng gehandhaafd blijven De aanslag voor 43 zal worden gebaseerd op den normalen uitstoot van den veestapel en wordt opgelegd onafhankelijk van de melkvetlevering zoodat de koppeling oielkvetleverlng vcelevering vervalt Het bedrijFsmaximum voor rundvee is vervallen zoodat de veehouders in de gelegenheid gesteld worden door eigen aanfok of dooraankoopverguonlngen hun veestapel op dat peil te brengen dat zij In verband met hun bedrijfsomstandigheden het meest rendabel achten Teneinde prljsregelend te kunnen optreden bij den handel tn gebruiksvee blijven de taxatiemarkten voorlooplg gehandhaafd Het verhandelen van runderen mag dus alleen op aankooprergunningen geschieden terwijl voorts voor het vervoer geleldebiljetten verelscht blijven Uitfoktechnischc overwegingen blijft de teeltregeling voor stlerkalveren op grond van het reglement Stierkalveren 43 van het Depart van Landbouw en Visscherij van kracht Het is dus verboden stledcalveren aan te houden zonder Identiteitsbewijs tenzij men kan aantoonen dat het betreffende kalf jonger dan één maand is en hiervoor binnen vijf dagen na de geboorte een Identiteitsbewijs heeft aangevraagd Waatachawing saikerleveraociera Het Bedrijfschap voor Suiker waarschuwt leveranciers geen suiker te leveren op toewijzingen voor aardappdteeltpremie en suikerbietenteeltpremle ongeacht den daarop voorkomendsn geldlgheidsdatum Het is n t gebleken dat een aantal dezer toewijzingen welke niet geMig zijn In handen van onbevoegden is geraakt Het Tengevolge van het verloop van de bevrijding van ons geheele land is dit gedurende eenigen tijd in verschillende deelen gesplitst geweest Hieruit Is de actie Zuid he pt Naord voortgesproten Thans doet C N V een forschen aanval voor de actie Nogrd helpt Zuid en West helpt Oost Zij zullen een bewijs zijn dat de destijds ontstane deelen weer hecht aaneen zijn gesmeed en het bewijs van onze Nederl saamhoorigheidleveren Nu geen gekibbel over bevoegdheden en gezagskwesties Hier is halp noödig hulp aan een stuk lijdend volk Hier geldt niet in de eerste plaats of Mijnheer A en Mijnheer B niet goed is geweest Hier wordt gevraagd Alle zeilen bijdrn mast De Minister gaf in zijn toespraak een korte uiteenzending van de organisatorische bonw van hrt huidige C N V en besloot zijn radio oe praak mat de vraajg of het Nederlandsche volk de energie kan opwekken waarmede het bewijst dat het zijn zelfstandigheid waard is en in staat is n schandaal va n hernieuwde evacuatie af te wenden De Minister deed een dringend beroep op alle apibtencu en Het gaat hier om menschenlevens De kweitie van het Noodherstel Is een eere zaak en eenieder die zich hieraan wijdt kan van den steun vin de Regeering verzekerd zijn DISTRIBUTIE NlfeUWS Distributie van dadcla Het plaatselijke verdeelingskantoor te Gouda maikt bekend dat heden alle kleinhandelaren in GottJa en omstreken in groenten en fruit bevoorraad zijn met ig dadelj per ingeleverde fruitbon 71 Oe vastgestelde prijs van deze dadels is f 1 20 per kg Mededeelingea voor den handel In te leveren consumentenbonnen in de week van 12 18 Augutus 1915 Chocolade bonnen 505 restant 165 V2 rantsoen per bon Suiker bonnen 506 E 550 restant 166 R 34 g rantsoen per bon Rijst B 553 restant R 33 1 rantsoen per bon Eieren altslultend rantsoenbonnen Bakkers Brood bonnen 500 501 502 A 550 A 551 A 552 4 rantsoenen per bon aangewezen bonoen voor deze week bedrijfsthap verzoekt de amen en adressen van de aanbieders der toewijzingen ter kennis te brengen van de afd recherche van het hoofdbnr v Akkerbouwproducten s Gravenhage Wassenaarscheweg36 Extra rantsoenen voor aan staandO jonge mocder4 In aansluitmg aan hetgeen destijds gepubliceerd werd deelt dedirccteurgener van de voedselvoorziening mede dat in de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht aanstaande moeders wier kind verwacht wordt na 5 Januari 1946 doch voor 3 Februari 1946 voor de eerste maal extra raatsoenen zullen ontvangen voor de periode van 5 Augustus t e m 1 September terwijl aanstaande moeders wier kind verwacht wordt na 2 Februari 1946 doch voor 3 Maart 1946 voor de eerste maal extra rantsoenen zullen ontvangen voor de periode van 2 t e m 29 September a s Voorts zullen jonge moeders wier kind geboren is na 3 Febr doch voor 4 Maart 1944 v ocr de laatste maal extra rantsoenen ontvangen voor de periode van 5 Augustus t e m 1 September 1945 en jonge moeders wier kind geboren na 3 Maart doch voor 1 April 1944 voor de laatste maal voor de periode yan 2 t e m 29 September 45 Overzicht maatregelen veehouderiQ De Minister van Landbpuw Visscherij en Voedselvoorziening maakt bekend dat het bedrijfsmaxioium voor schapen is Opgeheven Schapen en lammeren mogen echter slechts voorhanden worden gehouden door hen die in het bezit zijn van een veeboekje c q schapenboekic en door erkende schapenhandelaren In het begin van Juni j l werd de handel in lammeren geboren in 1945 vrijgelaten Deze maatregel heeft een prijsstijging tengevolge gehad welke ver boven het toelaatbare Is uitgegaan Het was daarom noodzakelijk met ingang van22 Juli 1945 het vervoer van lammeren geboren In 1945 weer te verbieden zoodat van dezen datum af ook geen vrije markten gehouden kannen worden Ook het verveer van schapen geboren vóór 1945 is niet toegestaan Droge galvanUchc elemcatea ca batterijen Tot wederopzegging wordt hierbij door den Dir V h Rijksbur Met lenverw Ind een algemeene vergunnin vcrleend Ie aan fabrikanten tot het verwerken van distributiegoederen mits de overige ver werklngsvergunnlngen e d xljriVerkregcn tot droge galvanische elementen benevens tot het verkoopen en afleveren van deze elementen 2e aan handelaren tot het koopen verkoopen en afleveren van droqe batterijen voor hand en zak laataarns voor hoortoestellea vooTUe t hoorenden en voor med Khe apparattiDeze algemeene vergunning Is logegailop 1 Joli 1945 Nog geea ko£Be of koffleaarrogaat b feestei ke gelegcnhcdca In aansluiting aan hetgeen medegedeeld werd betre flcnde de verstrekking vai extra rantsoenen in de piovint ies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht b huwelijk huweiijksherdenklng enz deelt de Directeur Generaal van de Vcedstl voorziening mede dat voorhenda iio geen rantsoenbonnen voor koffie of koffi surrogaat verstrekt zullen worden Ds reateereade bonaea periode 10 bewarea De Directeur GcnerEal van de VcwJ selvoorziening maakt bekend dat mtt in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht de OQg oict aang wezen bonnen van periode 10 derM G kaarten zorgvuldig dient te bewaren atcê gezien de mogelijkheid bestaat dat dea bonnen nog gebruikt zullen worden inlegvellen welke zijn uitgereikt vóór onlangs verstrekte Inlegvellen GA GO GD en GE 508 zullen kunnen ïi nletigd worden Bewaard behoeven k leen te worden de inlegvellen GA 50t GB 508 GC 508 GD 50i en GE 5 Voorachottea laadbonwhcrtte Aan exploitanten en of eigenaars vao agrarische bediijven die door bezettiogs of oorlogshandelingen schade hebben geleden aan hun bedrijf en daarvoor nog geen vergoeding hebben ontvangen kunnen Indien zij dringend behoefte hebbes aan flnancJëcle hulp voor de voortzcitiBg van hun bedrijf voorschotten worden verleend Dit geldt voOr geleden schade aan alle land en tuinbouwproductta 00 bloembollen voor pacht ea pachtwaardedervtcg en voor de schade geleden aan bedrijfsmiddelen en bcdrijfs inventaris De aanvrage moet gericht worden tot den Plaatselijken Bureauhouder V d Prov Voedselcommlssari in wiens district de beschadiging heeft plaats gehad en die verdere inlichtingen ook omtrent schade aangiften kan verstrekken Verhooging broodpnfs Het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten maakt bekend dat de prijzen t an brood luxe zoowel als voll brood genoemd in de VerordenwJ Broodprijzen 1947 met ingang van i Augustus 1945 worden verhoogd nie 2 cent per 800 gram Alle na 1 Sept 1944 Ingevoerde plaatselijke piljiverhca ging vervallen Deze prijsverhooglD t heeft geen betrekking op het z g klein brood y BrandstofiEenbandel FIRMA C A DE KNOOP Telefoon 277 Met groot leedwezen geeft de Kerkeraad der Evang Luth Gsmeente te Gouda kennis van het overlijden op 128 1945 te Amsterdam van het Kerkeraadslid den Heer C F G N BtY Zijn oagedachteols zal steeds bij ons In dankbare herinnering blijven voortleven Langs dezen weg betulgea wij onzen hartelijken dank aan buren vriifcnden en kennissen voor de vele bloemen en belang telling bij ons vijf en twlntlgJarlghuwelijksfeesi ondervonden Houdijk G C M Houdijk Kampo Gouda Moordr Tiende weg 5 Bij vonnis der A rrondissementsRechtbank te s Graverifaae VacantieKamer van 13 Juli 45 Is op eigen verzoek opgeheven de curateele waaronder Johannes facobuM Hillen wonende te Wassenaar bij vonnis dier Rechtbank van 1 Juli 38 wegens drankmisbruik was gesteld l Graveobagt 6 8 45 KoBlngioDtgracht 80 De Procureur vao verzoeker Mr R P BBSSBLING Verloren Zilveren broche gaande van Lange Dwarsstr n Postkantoor of gaande van L Dwarsstr naar de Gouwe Gedachtenis Terufltëbez tegen beloontng L Dwirsstraat 2Ö Dr C P H Schokkins Hnidarta Vrijdag 17 Augustus en Maandag 20 Aug GEEN SPREEKUUR Ter ruiling aangeboden 12voets jol geheel compleet voor goed mbtor rijwiel liefst 250 cc RAAM 144 MeJ JORINK Markt 26a vraagt BEN MEISJE voor de morgenurenof een WERKSTER voor enkele halve dagen Aanmelden na 6 uur A HOOGERDIJK Kerkwcg 57 Waddiaxvecn 5478 In Gouda nenstad liefst in de bin Ter ruiling aangeboden een prima Philips radiotoestei voor een goede PiaoO Eventueel met bijbetalicg Br onder no 2132 bureau van dit blad Verloien een Zilveren hanger gfpolljst Tegen belooning terug te bez J P DE ROTTE Laiaroskade 8 Verioeu EEN BRUINE HEEREN PORTEMONNAIE iohoudende per oonsbew f co geid gaande van Stccnlaod op den Kleiweg naar Kaan in de Groenendaal Zeer gedupeerd Tegen hooge betooeing terug c bezorgen bit WED LUIJNENBURG 4de Kade 55 RIJKSIHSTËLLING vraagt voor spoedige indiensttreding een Jongste kdieode manl Brieven onder no 2552 Bur van dit Blad 1071 BehaiiDirij Sfofherilerij Wederom tefonisch aange lotea onder onsoadenmr 2S79 D v d WElJDENenZi KARNBMBLKSLOOT 66 Ter ruiling aangeboden Zilverea avondachoeaen met hooge hak m 41 voor xwarte avondschoenen m platte hak Zelfde maat ALKEMA Krugcrlaan 179 Voor goede amateur of semlberoepsband biedt zich aan PIANIST Brieven onder no 2078 bur van dit blad BUÜRTVERBEN vtaagtvoor de avonduren op 31 Aug of 1 September MUZIEKCORPS of oedcclte daarvan Aanbiedingen m prijsopgaaf Bockenbergstraat 42 Gouda Geeft aan de komeedc ééa stnka actie vaa N V H Graanhandelaar vraagt 2 buitenbanden te koop maat 28 x iVt Brieven onder no 20S2 bureau van dit blad Dame heeft nog eenige uren beschikbaar voor het geven van serieuse pianolessen Br onderno 2141 bur V d bl Gevraagd EEN NAAISTER voor 1 dag per week VAN MEERTEN Aaltje Baksteeg 5 Stoomwasscherij BLEEKLUST G A Versteeg Haaatrecht vraagt nctts mefi s Goede verdiensten Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige nette dienstbode met vollen kost P G MEVR DEN BOER Plersonweg 3 PERSONEEL GEVRAAGD aankomend Meii e voor heele of halve dagen joubcrUtraat 150 Ha thoaditer van m ddelb leeft Ncd H rv maar alleen uit de omtrelc v Gonda Brieven No 2531 bureu van dit blad PERSONEEL AANGEBODEN net meute 15 aar xag xich gaarne geplaatat alt Leerling Verkooptier Brtcv no 2512 bureau van dit blad TE KOOP GEVRAAGD Stodieboekea alle vakkea HandcliivoBdicbool alle leergangen Tebevr C dea Boer Gravcnbr weg E 1 77b Reeuwt k Haardkachel of Haard f Groenendaal v d Palmatiaat 115 gebruikte of ongtbralkli Elaitieken Kouaen naat 6 lengte pi m 44 cM K Paul Ruitbnit Juliana ccnige wllte Boorden maal 38 Brieven no 2585 bureau van dit blad en Ga bakovcnt e Brieven no 2589 bureau van dit blad TE KOOP AANGEBODEN een Auto accu 6 volt Te bevragen Krugcrlaan 199 TER RUILING vactbalichocnen of klompen m 42 voor heerensch m 43 Gr acoba tiaat 54 prima nieuwe lag heerenichoenen m 40 voor dito dameri hocnen maat 38 lage br hakken AdiHKol ter VoaaiUMtr 30 moderne i g i t kinderwagen tegcaecn prima kladercape leeft 3 t 4 j en cea I g s X autopedop uihtbanden Bveat wordt onxertijdt bijbetaald Brieven no 2419 bureau van dit blad meUfetmantel voor een meiaicejapW leeftijd 18 aar Starlngitiaac 20 9 nieuw iongenipak at plui four leeft 14IS aar voor dito leeft 12 13 1 moet i g il n Leren hecrenich m 2i voor 28 St Jotephslraat 47 heerenschoenen m 45 voor kinderKh m 21 22 Corn Ketclitraat 57 nieuwe damerzomcrtch m S6 voor dameiicb m 99 platte bak of jonga achoenea m 37 Oerde Kade 150 driedeellg zuiver wollen tlobpak ongeni a j leeftijd 5 lot 6 Jaar Gruyl Wielewaalitraat 30 wollen cape 6 hemp ta een alobbrvek en een wollen deken voor e n Heerca cosluum of broek Bijbetaling gcwcnicht Kelientraat 79 X g a B bruine damciichoenen 3 4 bak m 40 v dito met platte bak Hoogetr DIVERSEN 2 R K vrieadlanea oud 25 ca 29 zoeken keoalemaking met nette heeiea van ongev dexelfdea leeftijd Brl onder no 23 8 bureau vaa dit blad Naalater neemt weer eenignaai en veratclwerk aan Brieven ouder ao 24 bureau van dit blad Net perioon xoektSlaapgelegenheiJ ef zonder penalon Br 2469 bur v d bl Net mei je R K 32 Jaar zoekt vrieadlo Brieven ander no 2490 bur van dilblxi Wol ta ipinaen gevr Nieuwe Have loageman 18 laar N H coekt keo l making met dito meuje Brieven M 349S bureau van dit biad Zakenman die gaattreuwen zoekt woi of gedeelte daarvan Ilefitceatr dt Brieven nummer lilO bureau v d