Groot Gouda, vrijdag 17 augustus 1945

r o GROOT GOUDA tïRASPCRA AD ASTÏ A ALGEMEEN NIEUWSBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SIXS ÖSS ft ilMia Redactie L J A v d Steenhovcn Mr A A J Rl ksen Drukker Drukkerij Vcrrijl Gouda NUMMER 4 VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1945 Adniaiitratic M van Loon Bnr Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Lossenumin lOet Ook Gouda vierde deoT herwonnen wereldvrede Evenals in het geheele land vierde gisteren onze pijpcnstad het einde van den oorlog dat naar wij allen zoo vurig hopen vrede en welvaart zal inluiden s Morgens vroeg reeds wapperden van talrijke gebouwen en huizen onze driekleur Een ieder was gehaast en onrustig niet wetend wat de nationale feestdag zou brengen Doch tegen den middag verloor de stad haar arbeidzaam karakter en allengs tooide een ieder zich met oranje De Commissie voor Oranje en andere openbare feesten organiseerde s middags een muzikale rondgang door de stad terwijl na afloop hiervan het muziekkorps De Korte Akkeren op de Markt concerteerde tiv filj weet Biet hoe de York in den Steel zit Allicht niet als je geen vork hebt Geef er één voor Venlo L g het vast klaar om aanstonds te ktmnen afgeven als Volksherstel het Zaterdagdoor de Verkenners doet afhalen l fi Bijeenkomst in de St Jan Des avonds half acht hield de Christelijke Oran everceniging een bijeenkomst in de St Janskerk waar na da opening door Ds Leep het woord werd gevoerd door Burgemeester ames Het is toch nog onverwachts werkelijkheid geworden aldus spreker Indic is Mrij Burgemeester James gaf in korte trekken de reden van het voorspoedige einde van den oorlog tegen Japan Al ligt er nog een sluier over veel toch weten wij dat de strijd daar feller heeft gewoed Wfct is er met de Indische bevolking gebeurd Onze groote vreugde wordt doorkruist door Ue onzekerheid ovar het lot vaa velen toch hopen wij dat onze mcnschen Injde Oost de handen aan den ploeg zullen slaan Ook de Indische bevolking heeft honger geleden in streken waar dit normaal onmogelijk is Vele dessahoofden weiden onthoofd omdat zij hun medewerking aan de Japanners weigerden Eerbiedig gedenken wij hen Indlë keert terug in de kring van ons Koninkrijk Indië keert terug niet om ons winit in den schoot te werpe Wij hebben r een taak te vervullen waarbij wij bllëair in onze hulp moeten zijn Ons loon ligt niet in Indi maar bij God Hierna nam Ds Bik het woord Ds Bik herdacht In zïjn toespraak de gevallenen in den vitalen strijd om den gordel van smaragd Wij zijn hier samengekomen met het eene d el om te knielen en te danken Toonkunst Een boos gerucht deed de ronde een gerucht n l de Toonkunst uitvoering gaat niel door Het ging van mond tot mond totdat vorige week een wel simpel courantenberichtje van den secretaris der afdeellng het tegendeel daarvan kwam bevestigen En dit heeft waarschijnlijk op de massa gewerkt als een roode lap op den stier want het groote kerkgebouw was Dinsdagavond stampvol Zelfs zijn er vriendelijke menschen geweest die welwillend en geheel belangeloos een daizendtal extra stoelen hadden bezorgd En zoo kon het gebeuren dat onze Toonkunstafdeeling een record aantal kaarten voor dit concert geplaatst had Wij gelooven dan ook dat de aanwezigen geen spijt zullen hebben over hun tegenwoordigheid Na het spelen van een Fantasia van Sweellnk voor orgel werd het programma vocaal geopend met het aloude Wilhelmus en wij kunnen verklaren dat wij nooit geweten hebben dat ons volkslied zóó mooi was t Is maar de kweitie hoe het gezongen wordt Van de overige kooraummers stippen wij in t bijzonder aan 0 Heer die daar des hemels terite spreidt uit Valerius Gedenkkl nk benevarj en vooral Na laat ons al enGode loven van Arnold Spoel welke nummers ubliem gezongen werden waarbij in t bijzonder de uitspraak zeer te loven viel terwijl de directie van den heer Frits de Jong wel zeer zijn stempel op de uitvoering dezer werkjes gedrukt had Van het tweetal solisten noemen we in de eerste plaats de harpiste van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Margot Broeders die met de Passacalla van HMndel en de Romance van Hasselmans veel indruk maakte Vooreerst absolute zuiverheid van toon prachtige opvatting groote vingerTlugheld en een instrament van uitstekende kwaliteit ziedaar verschillende factoren die tot een Wij staan niet stil bij de capitulatie vaa Japan De tijden glijden voort God verandert nooit de tijden verandert Hij met eigen hand Onze groote fout is de mensch spreekt en God kan niet gehoord worden De weg naar de wereldvrede gaat over het kruis Christus rijk komt mede door den thans geeindigden wereldoorlog God hoore onze dankzegging De feeatsteatming op de Markt Des avfftkds kwart over acht hield d gezamenlijke Padvinderij een grootich demonstratie door destad waarna zij zich groepeerde achter het stadhuis waar Burgemeester James vanaf het schavot de bevrijding van IndK herdacht Hij schllderdronze vreugde over de bevrijding en de ellende die mannen vrouwen en kinderen daar in het Verre Oosten hebben doorgemaakt Velen zijn in concentratieen gevangenkampen omgekomen Talrijken hebben den strijd met het oftcr van hun leven moeten bekoopen Op het einde van zijn toespraak werden in eenoogenblik stilte de gevallenen herdacht Na de toespraak van Burgemeester James zong een duizendkoppige menigte het Wilhelmus en eenige vaderiandsche liederen Verkenners ntstaken op de Markt een vreugdevuur en ontbrandden de fakkels Op deze wijze werd de nationale feestdag in Gouda besloten Vanzelfsprekend vierden ook talrijke buurtvereeoiglngen deze historische gebeurtenis in eigen kring prachtig geheel bijdroegen De Fantasie van Caint Saënt konden wij hoewel goed gespeeld in deze omgeving minder appreciëeren En dan was er ten slotte Adriaaa Engels organist vaa de Groote of St Jacobskerk te Den Haag die ons o m vergastte op een Passacaglia en Fuga in CS kl t van hemzelf benevens de Sonata da chièsa Tema con Variasioaie e Finale van Hendrik Andriessen Vooral in dit laatste werk kwamen de capaciteiten van den organist sterk naar voren n lijkt het ons goed hem te typeeren als een musicus vaiAde groote lijn Want hij verliest zich niet in uitgc70chte registratler doch speelt sober en geheel vlot recht op zijn doel afgaande Vooral ditlaatste bewees de uitvoering van de Finale IDe Stichting Nederlands Volksherstel en het ïfederlandsche Roode Kruis voor wien de netto opbrengst van dit concert bestemd is zullen er wd bij varen P Stichting 1940 1945 Voorloopig districtibestunr ingesteld Dinsdagmiddag had in hotel De Zalm de eerste bijeenkomst van de Stichting l910 43 in het dlstr Gouda p aa s Op verzoek van het hoofdbestuur is voor Gouda en omgeving een districtsbestunr samengesteld dat bestaat uit de heeren J M Kwinkelenborg vóörz A Lahgera8r secri J Scharloo pennlngm L J A van den Steenhovcn allen uit Gouda A Gravcland uit Haastrecht als vertegenwoordiger voor de gemeenten Haastrecht Vlist en Schoonhoven C H vi Hof wegen te Krimpen a d Lek voor de gemeenten Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel en Lekkerkerk F Vink te Moordrecht voor de gemeienten Moordrecht Nlêuwerkerk a d IJsel Zevenhuizen en Moerkapelle W Klein te Waddlnxveen voor de gemeenten Waddlnxveen en Reeuwijk A G H Pbnsloen te Schoonhoven voor Bergambacht Schoonhoven en Ammerstol en W Timmerman te Berkenwoude voor Ouderkerk Gouderak en Berkenwoude De Heer J Scharloe zette in een kort woord het doel van de stichtinf uiteen Zij beoogt het lenigen van de zedelijke inaatschappelljke en stoffelijke nooden van personen of groepen van personen die tijdens de Dnitscke bezetting door daad of houding tot het binnenlandsch verzet hebbeit bijgedragen Wanneer deze personen mochten zijn omgekomen zal voor hun nabestaanden en gezinnen worden gezorgd Bij de plaatselijke contactpersonen der Stichting zijn enquête formulieren beschikbaar Door middel hiervan hoopt men hen die op een of andere wijze getroffen zijn te kunnen registreeren Aangifte kan geschieden ingeval van geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid alsmede van overlijden vermissing veroorzaakt door ongevallen of door verblijf in concentratiekampen ingeval van schade veroorzaakt iioor onderbreking van beroep of betrekking of van de opleiding ingeval van schade van financieelen aard veroorzaakt aan roerende óf onroerende eigendommen van illegale werkers Tevens bestaat het plan illegale werkers van 18 tot 27 faar naar kampen in het buitenland te zenden voor herstel van hun psychische en physlsche krachten Ook draagt de stichtinp zorg voor de verpleging in Nederlandsche ziekenhuizen en herstellingsoorden Zoo wil de stichting gaan zorgen voor den invaliden K P er en alle anderen die tengevolge van hun Illegaal werk getroffen zijn Vacantie on tspannin g De commissie deelt mede Voor gymnastiek spelen athletlek en algemeene clubjes zijn in de week van 20 25 Augustus aan d beurt de leerlingen van de openbare school v U L O de R K U L O de school v deB L O de Groen van PrinsterersAool de Calvljnschool de meisjesschool aan de Westhaven de St Aloysiusschool de St Gerardus Majellaschool de Ambachtsschool en de Huishoudschool De leerlingen van deze scholen megen hieraan alleen meedoen als ze zich hebben opgegeven voor één der bovengenoemde onderdeelea of voor handenarbeid wat niet is doorgegaan Ook zij die zich opgaven voor tuinieren of plant en dierkunde en niet opgenomen zijn in een klein clubje mogen zich bij deze groote club voegen En nu het volgende goed lezen uitknippen en bewaren om lederen dag te zien waar je heen moet Jongens en meisjes beneden 10 jaar moeten b eenkomen ep het Vfemarklterreia en wel op Maandag om 9 our en 2 nu r Dinsdag om 2 uur Woensdag om 2 uur Donderdag o 9 en 2 uur Jongens van 10 jaar en ouder moeten bijeenkomen Achter de Waag en wel op Maandag om 9 uur en 2 uur Dinsdag om4Ê uur Woensdag om 9 uur Bovendien op Donderdag om half 10 uur in Amicitia Singelstraat Meisjet van 10 jaar en ouder moeten bijeenkomen op de Markt en wel op Maandag om 9 uur en 2 uur op Dinsdag om 9 uur Woensdag om 9 uur en 2 uur Donderdag om 2 uur Bovendien Donderdag om 9 30 uur In Amicitia Singelstraat Bil regenwecr mefen de kinderen ook komen daar zij dan binnenshuis worden beziggehouden Wat is er ih Gouda te doen Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag Joarnaal programma Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Sergeant York De katholieke kinderen worden s morgens eerst In de mis van kwart over 8 in de Klelwegskerk verwacht Op Vrijdag wordt de week afgeslotenmet voor de jongens en meisjes beneden 10 jaar een poppenkast in Amicitia Singelstraat om half 3 uur De jongensen meisjes van 10 jaar en ouder maken dan een boottocht naar R dam kaarten voor dezen boottocht met een bezcek aan Blijdorp moeten worden gekocht è f 1 op Maandag in de Huishoudschool Oost haven 68 Aan ouders voor wie deze ko ten een bezwaar zijn wordt verzocht dit dan op te geven opdat op kiesche wijze in deze moeilijkheid kan worden voorzien De boottocht en de poppenkast zijn ook bestemd voor kinderen die zich voor een der andere clubjes teekencn zingen schaken enz hebben opgegeven 0 d overige dagen gaan deze clubjes gewoon door Bij geen enkele gelegenheid hebben de kinderen geld noodig zij moeten dus met het oog op ver ies e d en sieraden thuis laten Dit Is de laatste week die door de commissie voor vacantleontspanning is georganiseerd Alle scholen hebben dan ecB beurt gehad Algemeene bekendmakinf De Commissaris van Politie tcGonda vordert ingevolge art 4 der Vreemdelingenverordenlng dat alle vreemdelingen die hun woon of verblijfplaats in de gemeente Gouda hebben of daar vertoeven zich op Maandag 20 Augustus 1945 tusschcn 9 en 12 30 en 3 en 5 uur melden aan het bureau van politie Markt no 27 gebouw Arti Cegi te Gouda Paspoorten persoonsbewijzen verblijfsvergunningen en andere identiteitspapieren medebrengen Voorts is volgens bovenaangehaalde verordening ieder die aan een vreemde ling nachtverblijf verschaft verplicht hiervan binnen 24 uur aangifte te doen op het bureau van politie Niet nakoming van deze verordening wordt ingevolge art 26 lid 1 van het Btsl op den Bijzonderen Staat van Beleg gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden De vreemdelingenverordfening is niet ven toepassing op personen die tot de geallie rd strijdkrachten behoóren of die met toestemming van de militaire overheid onderdeel van die strijdkrachten vergezellen of volgen Nederlandsche Volksbeweging In verband met het feit dat de openbare vergadering welke gisteren in den Schouwburg zou plaats vinden op den Nationalen feestdag viel heeft het bestuur mede om geen persoonlijke gevoelens te kwetsen gemeend deze vergadering te moeten uitstellen Het bestuur hoopt zoo spoedig mogelijk een naderen datum te kunnen aankondigen De toegangsbewijzen blijven geldig Op meer uran gas Vanaf heden zal de Gasfabriek ook des avonds van 6 tot 7 uur gas voor partlculi ren doeleinden verstrekken Vanzelfsprekend blijven de toegestane rantsoenen gehandhaafd