Groot Gouda, zaterdag 18 augustus 1945

o GROOT GOUDA f S ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSSS JÖSf AD ASTBA Adminlstra i M J van Loon Bur Marlt 20 Gouda TeL 3098 Abonn p wJ25ct Lossennmm lOct L I A V d Steenhoven Mr A A l Rl k en Drakktf Drukkerij Verzijl Gouda Redactie NUMMER 5 ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1945 mil IHl t ft r r 1 i lit I Geslaagd nooidacte Onze stadgenoot de heer J Weck slaagde gisteren te sGravenhage voor het examen Hoofdacte deel B PREDIKBEURTEN Zondag 19 Augustus 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds C A Koorevaar 5 uur n m Ds M C Koole Westerkerk 16 uurLs L P Sterk van Ter AóT 5 uur n m Ds C Jongeboer van Valkenburg Ver van Vrijzinnig Herv Kleine Kerk 10 30uur Ds M J W Ze venboom van Berkenwoude Vereeniging Calvljn Turfmarkt 10 u Geen opgave ontvangen Remonstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds P D Tjalsma te Rotterdam Evang Luth Kerk 10 u Ds M C Koole Don exd 7J0 u Interkcrkej avondgebed Oud Kath Kerk 10 30 u Pastoor Giskes Geref Kerk lOu Dankstond voor den vrede Ds J P Boer van Boskoop 5 n Ds Warmenhoven van Reeuwijk Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 uur Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 uur en 4 uur gebouw Remonstr Kerk Ds W Verwoerd van Koekengen Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blois Christ Gerefor Kerk 10 en 5 uur Ds J V d Kils van Maarssen Nederl Geref Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Joh van Welzen Vrije Èvang gem 8 30 uur KI Kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 Wat is er In Gouda te doen 1 Ter aaBvaliiog van onze bonnenlyat van gisteren deelen wij mede dat de Aardappil Vlecsch en Melkboanen geldig zijn t e m 25 Aasustot Daa zullea voor deze artikelen nieuwe boas en worden aangewezen Het xceprantsoen is 225 tn niet 255 gr zooals in een deel van onze oplaag ttoad vermeld Zelfverzorgera btboevea boa A 579 NIET in te leveren OTsr de ZaiYering De psychologie van den ambtenaar en de billijkheid 9 ut De ambtenaar is het blijvende bestand deel in het cfvertieidsbeitel Ministers van links gingen een rechtskaolnet verscheen een sociaal vooruitstrevende wethouder maakte plaats voor één die de sluitende begrooting zag als kroon van rijn beleid nu bestuurde een jurist daarna een aannemer De ambtenaar bleef Hij moest telkens mee Hij kon en mocht niet anders hij moest wijken voor het gezag Hij zag de regeering van nabij men had hem noodlg Hij trachtte een goed instrument te zijn Vaak beving hem een zeker sceptFcIsme over de veelheid en voosheid van politieke lecringen In zijn gemoed ontstond een mengeling van hooghartigheid en gelatenheid opgemaakt met correctheid of formalisme It het wel volkomen blllijli dat men van den ambtenaar na een dikwijls pijnlijke training in dezen zin plotaellng een zelfstandig oordeel en beleid elscht tegen den feltelljken regeerder vanden oorlogtlljd in Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag Journaalprogramma Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Sergeant York WAT GEBEURDE ER 18 Augustus 1944 Falaise en Orleans bevrijd Qeail vorderingen in Z Frankrijk V 1 op Londen Tabaksrantsoen verlaagd Z kaarten voor banken 1943 Roosevelt en Churchill te Quebec bijeen Om den Bcvrijdingsbeker Programma Zondag 19 Augustus Groep I Moordrecht Lekkerkerk GouderakBergambacht Stolwijk Schoonhoven Groep 2 Ona Olympia Donk G S V Goada Bodegraven STADSNIEUWS hij op De burgemeester deelt nede dat wagens ultstedlgheld verhinderd is aandag 20 dezer spreekuur te houden Van de duisternis naar het licht INDIË IS VRIJ 11 Woensdagavond hebben de ministers Sehermerhorn en Logemann het woord gevoerd tot alle land en rljksgenooten a a v de heuglijke bevrijding van Indonesië en het winnen van den wereldvrede De mln president ving zijn toespraak aan met te wijzea op het feit dat de grootste en verschrlkkelijkstcoorlog aller tijden plotseling is geëindigd en het japanschc keizetrijk als laatste In e rij der roofstaten zieltogend Ineen is gestort Een zucht van verlichting rijst op ui het wenderschoone deel van het Ktonlnkrljk der Nederlanden waar zoo onbeschrijfelijk veel is geleden en zulk een onhferstelbare schade Is aangericht j Hierna fprak de min tdent over de gevoelens die mealg nWtneman in onze Oost reeds jaren voor het uitbreken van den oorlog bezielden Voor hen stond het vast dat Japan een aanval op Ned Indie voorbereidde De oorlog in het Verre Oosten begon in feite in 1931 met den aanval op Mantsjoeko gevolgd door het Incident van Shanghai in 1937 waarfcede de oorlog in China werd Inncleld Het hoogtepnnt was de aanval op Pearl Harbour in 1941 Wij kenden de Jai anners reeds De onderhandelingen met hen in 1943 waren vanwege hna brutaliteit reeds moeilijk In 1940 washet onmogelijk om met hen verder te onder handelen Toen lletea zij het masker vallen Vol lof sprak de mln president oven den goavcrneur generaal Jhr Tjarda van Starkenborgh Stïchoower die met heldeamoed evenals vele anderen de donkere taekomst die voor hem lag tegemoetging Zelfs de Japanners spraken hun hewonderiag over hrm uit Tevens roemde spr dea moed vra Doorman die de beste tradities van onze marine heeft hoag gehaudea ea de offervaardigheid van de helden die hu leven gaven Tot slot sprak de min president over den plicht die elkeNederlaader heeft om het lot aet onze rijksgencoten te delen Nederland heeft getoond Indonsië lief te hebben Tesamen hrbben wij geleden tclamen hebben wij gestreden tezamen zullen wij boaweia Hierna sprak min LogemaDB die mededeelde dat de Ned regeering alles in het werk zal stellea teneinde de verbiBiing met Indonesië snel te herstellen Alles zal in het werk worden gesteld zoo snel mogelijk berichten over te zaadea In het Maleisch dielde de minister mede dat Nederland te laat was bevrijd om daadwerkelijk aan de bevrijding van Ned Indie deel te nemen Daarom zal in het begin Indonesië door geallieerde troepen wordea bezet maar ook de N IC A zal dit deel van ons koninkrijk binnenrukken Defongemaanen die bereid waren hun krachten te geven vaor den bevrijdingsstrljd zijn teleurgesteld Hen wacht nog een belangrijke taak Er is daarginds nog veel te doea Laat Nederland toonen wat hel kan Dan zullen wij het werk klaren Aflevering Brandstof De brandstoffenhandclaars ia de Provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht zullen pas met ingang van 3 September een aanvang mogen maken met de aflevering van brandstoffen op de geldig verklaarde bonnen 43bv en 44bv Coaiité voor gebiediaitbreidiag in Gonda opgericht Woensdagavond is in Gouda opgericht een Comité voor Gebiedsuitbreiding als onderdeel van het Nedcrlandsche Comité De gefusÜeerde gijzelaars herdacht Samenkomst van oad gijzelaars te Goicle Min Schetmerhom spreekt als hun oud leider 1 In den nacht van 14 op K Augustus 1942 werden vijf mannen uit de gijzelaarskampen van St Michielsgestel en Haaren uit hun bed gehaald met bevel aan de kamergenooien om alles van hen in te pakken Het dreigement dat al een week boven de kampen hing werd dan tóch uitgevoerd vijf gijzelaars werden vermsord om het volk angst aan te jagen en volgzamer te ip ken Op den morgen van 15 Aug deelden een piar Duitsche officieren aan de gijzelaars verzameld op het voetbalveld aee dat tegen daden van terreur als gevolg van de ophitsing van de Nederlandsche regeering in Londen waren gefuslleerd de gijzelaars Baelde Bennckers Schimmelpcnninck van der Oyen Ruijs en van Limburg Stirum Verder is er over de executie niets bekend geworden Na de bevrijding bleek dat de Jachtopzichter M Hecrenbcek in eenzame bostchen achter Goirl dicht b de Belgische grens s morgenar oa vier uar toevallig dicht in de buurt was geweest en de plaats had kunaen vaststellen Door de bemoeiing van den eigenaar den heer Puljenbroek werd na de bevrijding de plaats gevonden van het gemeenschappelijke graf waarin ook de palen lagen waaraan de Dultschers bij de fuslleerlng de gijzelaars hadden vastgebonden Op 15 Aug 1945 den dag van den wereldvrede kwamen nu honderden gijzelaars op deze eenzame plaats temidden van de dennenbosschen bijeen Er was iets beklemmends In te bedenken hoe zlJ die wij in het kamp hadden gekend per aoto hierheen waren vervoerd met den dood voor oogen Eerst de ongeveer 10 kilometer van de drie uit St Michielsgestel naar Haaren dan van de viif tezamen nog een 20 kilometer over Tilburg en Goirle tot de auto als de onze moet zijn afgezwenkt de eenzaamheid van de bosichea In Een reiger staat in een van de vennetjes te peinzen Op uren afstand is hier geen huis dan de boschwachterswonlng Marechaussees en padvinders geven de richting aan wij komen op een plaats waar al veel auto s parkeeren Door het dennengroen wappert het rood wit en blauw Daar staan naast elkaar de vijf palen op de plaats waar deze op den vroegen ochtend van 15 Aug 1942 hebben gestaan Bloemen waarbij veel wit ea oranje liggen nu aan de voet daarvan Het stoffelijk overschot van Baelde en Bennekers werd naar Rotterdam overgebracht De anderen bleven hier begraven Met terrein li afgeirasterd Wordt vervolgd Mr Dr K F O James die de constltueerende vergadering bijwoonde aanvaardde het eere voorzltterschap Het Comité is verder al volgt samengesteld I Ir M Van Heiningen Nannlnga voorzitter L A van den Steenhoven secretaris J C Langeraar pennlngm A V d Berge C J Beunk Th v Catz J M Kwlnkelenberg Ir C v Loon van Ooyen E A Polet F R Pruijmboom en Mr Dr Smit Op een en ander komen wij nog nader terug en Ds Visser van Rotterdam Woensdagmiddag 3 uur Gebedsuur Jjiqgtr des HeiU lO W Heiligingsr dienst 7 30 u Openbare Kerkel Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevrouw Wels Jong Nederland voor Christus Woensdag 8 uur Spieringstraat 49 Leider de Heer W F Kloos Dokters en Apothekersdienst De Zondagdlenst wordt waargenomen door de doktoren A Beek Burgem Martenssingel 13 en dr J Bik Bleekcrs slngel 55 De Apothekersdienst wordt waargenomen door Apotheek Weijer Gouwe 131 De Centrale keuken gaat sluiten Op 23 Aug a s gaat de Centrale Keuken sluiten Heeft ieder gezin het in den afgeloopen winter moeilijk gehad de leiding van de Centrale Keuken had het dubbel moeilijk Waar het in elk gezin in het klein ontbrak ontbrak het in het groot bij de Centrale Keuken Er moest geroeid worden met de riemen die men had Een radicalen ommekeeri kwam dan ook na den 5en Mei Vele magen konden het zware eten niet verdragen De prijzen werden aanziealijk verlaagd Er waren weer producten er was weer electricHelt aan de behoeften van de deelnemers aan de keuken kon weer worden voldaan Ongetwijfeld zullen veel huismoeders nu zlJ haar eigen potje weer zullen moeten gaan koken de gemakken die de Centrale keuken hun bood missen Ongetwijfeld heeft de keuken haar diensten bewezen en hebbén leiding en personeel zich goed van hun taak gekweten SPORTNIEUWS Voetbal Gift voor N V H i Bij N V H is een gift blnneagekamen van f 74 62 de opbrengst van een collecte gehouden 6opt de Oranje vtreeni ging Margriet Ketelstraat en 2e H v Alphenstraat Bevrijdingsfeest De Buurtvereeniging Vrij Holland omvattende de Gravin Beatrlxstraat Derde Kade benoorden de spoorlijn en een klein gedeelte van de Graaf Florisweg houdt een Bevrijdingsfeest op Zaterdag 18 Aug a s Het programma dat zeer afwisselend is wordt grootend cls uitgevoerd op de voormalige tennisbanen aan de Derde Kade waar savonds ook wordt gedanst Burgerlqke Stand Geboren 10 Aug Reglna M d v H J Slootje en van A M G Bren Karakietstr 58 Adrlana N dochter van P L Hofstede en H Bekkers Karaemelksl 27 AndrlQS z van A Groenewoud en van RaMenstelJn 4e Kade 103 9 Aug Gerrit z v A Kappert en W v Braak Boskoop zijde 156 li Aug Catharlna M d van B L de Wolff en J J M de Zeeuw Turfmarkt 40 ben en Neeltje d vanTh v d irug en van G tl C Geukes Raam 242 a Aug Alida G d v A VermeljenA Wlllemsen Scheltesnastr 25 Johanna d V C Dongelmans en van B C Verkerk Klimopstraat 9 Aug Irene P M d v H Ondertrouwd 16 Aug E v Dijk en A S Brem J Mikkersen E T v Dijk A s Maandag des avonds 7 uur vindt op het O N A terrein de vaetbalwedstrijd plaats tusschen een elftal van Victorie van den Kon Wilhalmlnaweg en n elftal van de Bockcnbergstraat De opbrengst van de collecte komt ten bate van het gedenkteeken voor oorlogsgevallenen dat aan het stadhuis geplaatst zal worden A s Dinsdagavond om kwart over 7 speelt een elftal van de buurtver Prinses Margriet tegen hetGoudsche pelUle elftal Deze wedstrijd dia op het O N A terreln plaats vindt wordt opgeluisterd met muziek terwijl de opbrengst van dezen wedstrijd geschonken wordt aan het plaatsje Hedel C Zielemaa en C W Janssen R Vreeswijk en C vanElswljk J J Lambalgenen A S van Camp A F M Artz enC B Breuwer G J van Staveren enJ Winkel G J Ploeg en F v Elswijk 1 Gehuwd 15 Aug A L Murk en J C van Setten B M Steeman en M A Scheuten G Tollenaar en S Smltskamp B Stam en D Th C van der Brce A P v d Klauw en J H Toonen A C V Klaveren en P F Kwinkelenberg J Heegen en M v Es J J Breer en J Snel J F Kunst ea Z Zoeteaan J V d Herst en H Noemen J T Slingerland en M Berlijn Overlcdeni 12 Aug Pl t r fl met Maria J Sperna Weiland 64 Jaar Johannes Maria van Winden 20 mnd J F Th Nljkamp 12 jaar