Groot Gouda, dinsdag 21 augustus 1945

Van 8 tot 15 Sept a s xal in N rabant ecn zweefvliegtuigkamp w rdengcorganiaeerd De Japanners zuliea 6 orde ea rtist op Java bewaren totdat geallieerde eenbeden zullen zijn geland De plannen tot uitzending van Roede Kruis cenheden naar Inëië zullen in ver aeld tempo worden uitgevoerd Tien eenheden worden oaverwijld gemobili leeerd De wederzijdsche berichtgeving ver het lot de door de Japanners gein tarneerden en van d krlgsgevangenenwordt met de grootste snelheid zoowelia Indië als in Nederland op touw gezet Het bestuur van de E V B heefti v m it stakingen te Rotterdam medegedeeld dat het bereid is zich aan dea ri ksbemiddelaar te onderwerpen Detweede Rotterdamsche havenstaking ishiermede geëindigd Gisteren is te Oslo het pr ces tegea Quisling begonnen Gisteren zijn 100 Nederlandsche kinderen per vliegtuig op Croydon Engeland aangekomen Gisteren is het 3e schip met zilveren munten het S S Libra in Rotterdam aangekomen De Sowjet Unie zal een nieuw 5 aren plan uitvoeren voor het herstel ende ontwikkeling van het nationalebedrijfsleven Ben Argentijnsch patrouillevaartuig heeft de bemanning van een Dultscheduikboot bestaande uit 5 officieren en 34 manschappen gevangen genomen 15 Weken is de duikboot sa de capitulatieop zee geweest Er wordt een onderzoek ingesteld of clandestiene passagiers zijn Mitscheept DISTRIBUTIENIEUWS Detaillisten dienen de van het publiek ontvangen bonnen 545 voor 100 gram rozijnen op Vrijdag 24 Augustus a s met ontvanfitbewtjs M D 242 01 bij den distrlbutiedienst in te leveren Grossiers kunnen de van detaillisten ontvangen toewijzingen van artikelnummer 68 voor lucifers op Vrijdag 24 Augustus a s bij den distribut eëicnst tegen verzameltoewijzingen omwisselen Bxtra rantsoenen hawel kifeeat De aandacht wordt er op gevestigd dat de extra rantsoenen voor huwelijk en bij 25 40 en 50 jarige huwelijksherdenking niet met terugwerkende kracht worden verstrekt Overzicht maatrefelcn Veckouder V De Minister van Landb Vlsscherij en Voedselvoorziening aiaakt bekend dat de regeling van de verplichte taxatie en aanbieding van gebruikspearden en het meerendeel der stamboekpaarden aan het veeaan vleeschaankoopbureau wanneer de eigenaar deze paarden wil verkoopen ongewijzigd is gebleven Momenteel bestaat nog een groot tekort aan paardentrekkracht o a de omstandigheden dat de invoer van paarden momenteel stagneert en nog maar weinig tractoren ter beschikking staan doen vermoeden dat voorloopig een prijsregeling voor de paarden nog noodzakelijk is met daaraan verbonden de toewijzing van paarden opdat het eerst de dringendste behoefte wordt gedekt Gepaard gaande met het handhaven van deze maatregelen is hec noodig dat voorloopig ook de controle op de paardcnbezetting per bedrijf van kracht blijft Derhalve blijft gehandhaafd dat paarden slechts mogen worden aangehouden indien de houder eigenaar in het bezit is van een bij het paard bchoorende identiteitskaart Of f icicclc P V biicaties Oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed II Flaaaciësie rcgeliag In afwachting van een definitieve bij drage regeling en onder verrekening met van Rijkswege te verleenen bijdragen in de oorlogsschade die eventueel tot een hoogere uitkeering kunnen leiden geldt ter bespoediging van het herstel de navolgende regeling Herstelwerkzaamheden kaanen door en voor rekening van den Staat worden gefinancierd tot een bedrag gelijk aan a 100 pet der kosten van voorloopige maatregelen welke noodzakelijk zijn om verdere schade aan opstallen te voerkomen ook zonder dat deze maatregelen aan een definitief herstel ten goede komen b 100 pet der kosten van maatregelen om herstelbaar beschadigde pandenweer in bruikbaren toestand te I brengen voor zoover deze f 3000 per object niet te boven gaan ook indien de totale herstelkostcn meer dan f 3000 bedragen of zullen bedragen vaor natuurlijke personen welke ia het belastingjaar 1943 niet in de vermogensbelasting zijn of moeten worden aan eslagen of in dat jaar een dusdanig zuiver Inkomen hadden dat daarvan minder dan f 300 belasting verschuldigd was of zou zijn geweest Inclusief loonbelasting 75 pet der sub b bedoelde kosten voor rechtspersonen en voor die natuurlijke personen welke over het belastingjaar 1943 wel in de vermogensbelasting zijn of moeten worden aangeslagen of tenminste f 3C0 inkomstenbelasting als onder b bedoeld verschuldigd waren of zouden zija geweest Indien het schadegeval gedekt wordt door een molestvarzekering zal de staat onder verrekening vaa de hoogerbed elde Rijksbijdrage met den verzekeraar boven het bedrag van deze bijdrage uiteladelijk in feen geval meer voor zijn rekening nemen dan het bedrag dat de verzeke ringsuitkeering e eatueel lager mocht zijn dan de boveabedaelde 100 pet resp 75 pet der herstel kosten Indien de totale herstelkosten meer bedragen dan f 3000 kuanen boven het bedrag dat door en voar rekening van den Staat v erdt gefinaaclerd ook de verdere kosten tot 100 pet door den Staat voor rekening van den eigenaar worden gefinaacieri onder nadere verrekening tusscheo den Staat en den eigenaar Deze verrekening zal nader geval voar geval tusschen beide partijen worden overeengekomen aan de hand van de finaaciëele positie van den eigenaar Indien de herstelkosten minder bedragen daa f 100 per object komen deze niet In aanmerking voor vergoeding van Rijkswege tenzij de eigenaar een natuurlijk persoon is en kan aaatoonen dat zijn weekinkomea lagec Is dan ket bedrag der herstelkosten Bovenstaande regeling geldt voorloopig voar herstel uitgevoerd vóór 1 November 1945 en tevens voor reeds herstelde doch financieel nog niet afgewikkelde gevallen Uiteraard worden geen zwarte prijzen vergoed Onder de huidige omstandigheden sullen in zeer vele gevallen de sub a en b bedoelde maatregelen gecombineerd voor komen De voorloopige maatregelen sabi kunnen tevens dienen om het pand tt redelijk bruikbaren toestand te brenge zij het dan ook van zeer vdorloopigen aard Indien het voorloopige deel t z4 door definitief herstel wordt vervaagen zoodra de daarvoor noodlge materialen ter beschikking komen kunnen de kosten biervan voor rekening van den Staat worden genomen zoolang deze de bovenbedoelde grenzen niet overschrijden Onder redelijk bruikbaren toestand is dus niet alleen te verstaan voorloopig herstel doch tevens definitief herstel mits redelijk in uitvoering en met vermijding van onnoodige luxe De extra kosten vaneen uitvoering welke meer omvat dan hetgeen als redelijk wordt geoordeeld zijn voor rekening van den eigenaar Om betaling te verkrijgen moeten de eigenaren na voltooiing van het herstel of gedeelten daarvan zich wenden tot het hoofd van het Bureau voor den Weder pbouw binnen welks rayon het her stelde pand Is gelegen Indien in de plaatselijke bladen nog geen bekende making daaromtrent Is verschenen wend zlch in geval van onzekerheid tot den Burgemeester van de gemeente waariif het beschadigde pand is gelegen Aan het Bureau voornoemd moeten worden overgelegd de bewijastuVken waaruit de kosten van het herstel moeten blijken en tevens een verklaring of het desbetreffende vand tegen oorlogsmolestschade was perzekerd en zoo ja bij welke Maatschappij Tevens moet daa opgegeven worden of met betrekking tot de schade aan dit pand reeds uitkeering is ontvangen van den verzekeraar en zoo ja tot welk bedrag Mocht later Blijken dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt dan zal niet alleen overgegaan worden tot terugvordering van eventueel onrechtmatig verkregen gelden doch kunacn tevens strafbepalingen worden toegepast Na controle van het herstel aan de hand van de bewijsstukken zal vanwege het bovenbedoelde Bureau voor den Wederopbouw worden overgegaan tot betaling per postcheque tot 75 pet van bet bedrag der herstelkosten tenzij de getroffene met ofHciëele sub b bedoelde belasting gegevens kan aantoonen dat hl ia aanmerking zou komen voor betaling van 100 pet dier kosten Indien zulks eerst later blijkt uit het belastingoijderzoek dat geval voor geval zal plaats hebbeu volgt een suppletoire betaling van 25 pet Wordt ver olgd 1 Net meisje zoekt betrekking voor dag en nacht Prettige werkkring en met huiselijk verkeer s Avonds en s Zondags vrij Brieven onder no 2403 bureau van dit blad Voor reparolie en onderhoud van Uw schrijfmachine naar Kantoormackinahandal GOUDA EERSTE KADE 10 GOUDA Auto en Motor perzekeringen BRENKMAN lan van der HeQdeaatraat 6 Gevraagd een net meisje voor de morgenaren ZOUTMANPLEIN 1 Verloofd i CORRY HELMES en NIECK MEULMAN Gouda 26 Augustus 1945 Kattenslngel 96 van Swietenstraat 26 Thais Kattensigel 96 van 3 30 5 uur oliaaacs Jacobas Taa Lsmbslgea Adrlana Sasaana vaa Camp b bb i de eer U mede MaeBi wedcrsydtelic oude keanli te gevco van hnn voorgenomen Huwel k waarvan de vol relcklng D V zal plaati hebben op S September s om 2 nar fen Itadhlüxc te Gonda Kerktlijke bcvettigingdoorden Weleerw Heer De G Elienga om 2 10 uur In d Groove of St Janskerk Gcicocaiield tot gelukweaMhcn na den dicart Tockomitig adrci P Heqeitraat 10 Gevraagd NET MEISJE v heeledagen zelfstandig kunnende werken Met volle kost en goed salaris Sollicitaties te richten aan het bureau van dit blad onder no 2683 Gevraagd een Baby uitzet genegen te ruilen tegen iets wat zeer gewenscht is Brieven te richten aan het bureau v d blad onder no 2682 Ondargolaakanda gaaM bagin SEPT gymnastlakan athlathiafcUtMn aan Daino an Haaren van middalb laoftyd oudoran an jongaran Aanfnatdan vanaf Dinrdag 28 Aug G B SLIM Lawaar LIcli oafan H B S GRAVIN JACOBASTR 54 Door oogcman 23 aar wordt plaatüng gaxoeht in bandeltiaak energiek ea voortulUtrevend heeft bttioadere aanleg Toor b t lakaa doea h goed admlai tatief oaderlefd Heef Mulo opl Alle lploma t haadeJuckool Practijk diplo a t Bockfaoudea Ned Engtlcch ea Onltieh ao Maihlne ecbrlfvfB Werk aam geweeet a t boekhouder earreepoadaat beeft veel geretid Ututekcndc atalgackrlflea ter r f Brlavca onder no 2681 Enrcau vaa dit BbU f 100 belooning roor degene die onzen witten keeshond T r i x terugbezorgd op 9 Augustus weggeloopen bij het laden van goederen door Rotterdammers W VONK Weth Ventewefl H 83 GEVRAAGD bIJ Fa B A VBBZIJL Gouda Korte Ticndewcg 1 GEVRAAGD op Fabriekskantoor JONGSTE BEDIENDE Brieven onder no 2685 bureau van dit blad Hiermede zeggen wij hartelijk dank aan al degenen die tijdens denoaderdulktijd goederen van ons in bewaring hebben gehad Joodsche Jeugd f arm GEVRAAGD BANKETBAKKER en BROODBAKKER vereischten prima vakkennis en leiding kunnen geven STEENLAND S BAKKERIJEN Aanmelden Kantoor Nieuwe Haven BEVRIJDINGSFEEST 1945 Donderdagavond 23 Augustus 7 uur GBCOSTUMEERDE VOETBALWEDSTRIJD BODE6RAVEN WADDINXVEEN op het Olyaspia terrein aan den lodegraafschea Straatweg opgeluisterd door de Muziekvereenigjng De Korte Akkeren BIfTBBB f 0 25 Het batig saldo wordt afgedragen aan Nederlandsch VolkshersttI Speciale reparatie inrichting voor ALLE merken Kastegistets loBiklii liitisrDicliiikiiiltl Sfnrstrtat i Ter overname gevraagd een assnrantie portc fenille of ged daarvan Brieven onder no 2410 bureau van dit blad Te koop aangeboden Antieke Frictche staande klok f 300 V d HAVE Geazestr 12 Gouda Een net dagmeisje gevraagd in klein gezin pioog loon Met kost Aanmelden S DE VRIES Joubertstraat 71 Gouda Werkster gevraaf d Dinsdagmorgen en Vrijdag den gehtelen dag A VAN KATWIJK Walestraat 13 Gouda WONIN6RUIL Wie wil mijn mooie vrije woning te Gouda rullen voor vrij boven of benedenhuls in Rotterdam West B TEM S Gansstraat 29 Gevraagd EEN MEISJE voor halve dagen Westhaven 45 Gouda uffr ttw zoekt Zit of Zit en Slaapkamer met kookgelegenheid op nette stand Br n o 2399 Bur v d bl PERSONEEL GEVRAAGD Nel incli c tooc hccle of halve dagen Vcraaai Buravlletkade 17 GcnMfd een b 1i c van J 12 uur 1 clKcad per week rt Mevr Pel KrngerUuiB ISI Mevr G v d Horst Hoogatraat 37 te Hautrtcht vraagt voor directe iidieuet tredtog een nette R K dlcnttbode voor dag o voor dag ea nacht Zelhtand kunnende werken en kooken Holpaanw TE KOOP GEVRAAGD gebruikte of ongebruikte Elaitiekea Kousen maat 6 lengte pi m 44 cM N Paul Ruitbali Juliana een linnenkait Raam 103 een Kinderwagen JieftI modern T V Vliet L Gouwe 118 een twee piti gautel met blad i g i i J Piket Karnemelkiloot 94 een paar overgordijnen Priai Hendrik traat 51 een kinderwagen eventueel te miles voor een r wielband Bockenbergitr 12 een luebtbuki Brieven met opgave van pri S aan A Miice Onkoop I S Reeuwljk een kinderwagen of te ruilen voor een lap wollen itof Brieven OBde ao 27t6 bureau van dit blad TE KOOP AANGEBODEN Boeken Handelsavondicbool 4de en 5dc Klas Onder d Boomp ci 35 Dreetoir eiken mah I d wai 160 s 12a z 55 cm Ovale chuiftafel idem ISO z ie5cm entuMcbeablad Pcrsonco weegschaal 125 Kg Daclestraat 29 Gouda Vcrkoopbuis Plck up met versterker luidspreker en platen In salonkast ook g a te ruilen A de Gelder Koekoekstr 51 prima stalen caseo woonboot afmetingen 19 z 2 92 m Te bevragen s Graven breckscbeweg P 22a Mooie Poz bood ea 6 wekea oud PrctorUpIcIn 50 Goud RUILEN Wie ruilt mijn vooroorlogsche kinderwagen voor i g st i wandelwagen Adres Staringstraat 9 een paar xwarte D schoenen i g at z m 43 voor jongensiegenjai l g st i leeftijd 12 jaar Eventueel te koop gevraagd H v Óassclaar W Tombergstraat 68 Gouda Een rolschuier voor een Inz taf ll e L Tiendeweg 31 en mandoline voor een chr Datiichc en gewone mondharmonica Tusschen 6 en 7 tur s avonds P C BotbstrBat42 Wie ruilt mijn radio voor een kinderwagen Te bevragen C den Boer s GravenbroekschewegE I77a Reeuwi k DIVERSEN Weggeloopen etn Jong zwart poesje luisterende naar den naam Loekie op Zondag 19 Au Tegen beloonlogterug te bezorgen Bodegr Straatw 3 Groente handelaar v d Starre Aangcboc an op goeden stand oogc Heubileerde kaniir voor dame alleea zitea slaapkamer n brulk vaa keuken centrum Liefst bare b h b h Brleveai oader no 2il0 bur v d bl Verlaten 16 Aug tilverea dasapald metInitialen N W Te ea bef t bexoegea y Vronweasteeg II Gevaaden dubbele actetasch Tcfea gemaakte kmtea terua ts btksmea Lag Gouwe 6 Hr aa nil nii elf on