Groot Gouda, woensdag 22 augustus 1945

OFFiClEELE PUBLICATIE tegelijkertijd of later aanwijzingen omtrent hun bevoorrading of zoo zij reeds geheel of gedeeltelijk bevoorraad zijn aanwijzing omtrent de mogelijkheid van aflevering op van hun afnemers ontvangen bonnen Zonder deze laatste aanwijzing mogen zij niet tot afleveren overgaan Slijters dienen de van hun klanten Ingenomen bonnen in te leveren bij hun leverancier handelaar en worden op deze bonnen door dezen laatste naar verhouding van den eigen aanvoer bevoorraad De klantenbinding blijft tot nader order gehandhaafd zoodat geen bonnen van niet ingeschreven klanten mogen worden aangenomen tenzij het betreft nieuw gevegtigden of jonggehuwden Deze afnemers kunnen evenals klanten van inmiddels opgeheven brandstoffenzaken alsnog worden ingeschreven Handelaren ep slijters zijn verpUc t voor de door hen van hun klanten ingenomen bonnen ontvangstbewij en af te geven waarop firmanaam en adres van den handelaar of slijter naam voorletters en adres van den afnemer het aantal ingenomen bonnen en den datum van inqemlng worden vermeld Hkndelaren en slijters zijn gehouden de door het Rijkskolenbureau voorgeschreven administratie te voeren waartoe o a behoort het voeren van een bonnenadministratie in het klantenbonnenreglster De groothandel is of wordt bij levering van de mijn administratief door den betrokken dfstrictsadviseur Ingeschakeld en ontvangt dienaangaande van dezen functionaris bericht In de noordelijke provincies was bon 43 B V reeds eerder aangewezen voor het betrekken van turf en van de op dezen bon verkregen aanvullingstoewlizingen is door de distributiediensten een hoek afaeknipt Deze aanvullingstoewljzlngen worden door de brandstoffencommissies niet geaccepteerd doch dienen aan de Sectie Turf te Assen te worden opgezonden De in het bovenstaande aan groothandelaren handelaren en slijters opgelegde verplichtingen zijn voorwaarden verbonden aan de hen verleende Oorlogaschade aan gebouwd onroerend goed III Slot Technische regeling De technische uitvoering is gebonden aan de beschikbare materialen Voor het verkrijgen hiervan moet men zich wenden tot het Bureau voor den Wederopbouw binnen welks rayon het beschadigde pand Is gelegen Zoo noodig wende men zich in geval van twijfel tot den Burgemeester ter plaatse waar het pand is gelegen Deverstrekking van de materialen geschiedt aan den voor het herstel gekozen aannemer Met het oog op vermijding van materiaalverspilling zullen het bijzonder de maatrfcgelcn ter voorkoming van verdere schade onder a bedoeld vanwege het bovenbedoelde Bureau crlttsch worden beoordeeld Om verschillende redenen is het mogelijk dat de eigenaar niet aan zijn verplichting tot herstel voldoet In zulke gevallen kunnen ook huurders of anderen die belang hebben btj een spoedig herstel zich wenden tot het Bureau voor den Wederopbouw bovenbedoeld Indien dit herstel dan uit een oogpunt van algeneen belang gewenscht geacht wordt kan herstel door den eigenaar jan Rijkswege worden gelast of kan herstel van Rijkswege plaats vinden Eventueel kunnen de huurders of gebruikers door het Rijk hiermede worden balast Voor hen gelden dan zooveel mogelijk dezelfde bepalingen als hiervoor voor den eigenaar omschreven Toewijzingen groente en fruit Handelaren in groente en of fruit in Noord Holland Zuid Holland en Utrecht moeten de bonnen 546 voor groente en de bonhen 547 voor fruit geplakt op opplakvellen op Vrijdag 17 Aug a s bij den distrlbutiedienst inleveren De bonnen 546 en 547 moeten afzonderlijk QEVRAAGD LEERLIKGEN Voor de afdeeling ZtkkeBstopperlj Fa J G de Jong Zn Aanm Verlorcnkost 9 Wcggeloopen 16 8 44 Jong poesje genaamd Joepie Wltzwart gevlekt witte buik zwarte vlek om rechteroog T b t b aan het burau van de Mil Politie J V d Heuvel Westhaven 19 Gouda A44U Hoac 2w Me Reisgelegenheld gevraagd naar Zwolle op Zondag 26 of Zaterdag 25 Aug voor 1 of 2 pers Kosten worden gaarne vergoed Opgaaf van adres aan bureau Goudsche Courant Markt 31 Overheidsinstelling te dezer stede vraagt een joof ste bediende Brieven met uitvoerige inlicht ouder no 2691 bureau v d blad J De Heer en Mevrouw VERWEIJ Mlkkers geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter PIËTA IRENE Gouda Vredesdag 1945 Getrouwd ËLDERT BRUIJNIKS MARIA TUINENBURG Gouda 22 Aug 45 Adr Vlackstraat 2 A s Zondag 26 Aug hopen onze lieve Ouders de Heer en Mevrouw K MARKUS en M MARI US Loendersloot hun 30 arige Echtvereenlglng te herdenken Dat zij nog lang gespaard moge blijven Is de wensch van hun dankbare kinderen Tol onz dlap droalhald overlaad hadan lacht en kalm na aan langdurig doch gaduldig gadragan lijdan voorzian van da H H Sacramantan dar Starvandan onze gehelde Echtganoota en zorgzame Moeder Behuvrd en Grootmoeder Mevr Geartruida Margaretha Nieuwenhuijzen geb SPARNAAM in dan ouderdom van 78 Jaar Uit aller naam A F NIEUWENHUIJZEN kinderen en kleinkinderen Gouda 21 Auguitui 1945 Gouwe 32 Heden overleed onze geliefde Man Vaderen Grootvader HENDRIK DE ZEEUW in den ouderdom van 51 Uit aller naam M DE ZËEUW Duys Weth Venteweg 131 H Hiermede betuigen wij onzen hartelijkea dank aan allrn voor de bclangitelting ia het bijionder aan de Uuktorcn H Reedijk Dr B Broekhuizen en de WDkinitera voor de goede behandeling bq de ziekte en het overlijden bewezen Ban onze lieve Vrouw Moeder Beknwd Grooten Overgrootmoeder Magdalena Cornelia de Grui Reparon aliaMdc aaa dco Welcerw Heer Da G Blzcn B Uit aller saan C UE GRUIL BodakAdt 2 worden opgeplakt en met een afzonderlijk ontvangstbewijs MD 242 01 worden ingeleverd Op het ontvangstbewijs moet het aantal bonnen in cijfers en letters b v 30 dertig worden ingevuld terwiji de invulling moet geschieden met inkt of anilinepotlood Voorzoover het gemeenten betreft waar de klantenbinding voor groente reeds gold zullen de distributiediensten voor bon 546 toewijzingen groente uitreiken terwijl voor bon 547 het volledig ingevulde en afgestempelde ontvangstbewijs als toewijzing voor fruit zal gelden De toewijzingen en of ontvangstbewijzen moeten daarna op Maandag 20 Aug a s b het Plaatselijke Verdeelkantoor worden ingeleverd In gemeenten waar tot dusverre geen klantenbinding gold moeten zoowel de voor bon 546 als de voor bon 547 van den diftributiedienst terug ontvangen ontvangstbewijzen worden ingeleverd bij de Grossierscombinatie waaronder de handelaar ressorteert De hierboveogenoerade toewijzingen en of ontvangstbewijzen dienen voor de bevoorrading van den handelaar voor het tijdvak van 20 Aug t m 29 Sept Inlevering braadstoffenbonncn 43 ea 44 De bonnen 43 B V en 44 B V van de brandstoffenkaart T 509 kunnen de handelaren in het geheele land met uitzondering van Limburg Noord Brabant Zeeland en het beneden den Rijn gelegen gebied van Gelderland dagelijks in elk kwantum t m 3 Sept a s bij de plaatselijke distrlbutiedienstsn inwisselen tegen aanvulllng toewijztngen Deze aanvulllngstoewijzlngen geldig t m 11 Sept 1945 dienen de handelaren in hun eigen bilang onmiddellijk na ontvangst doch uiterlijk 11 Sept tn te leveren bij of per aangeteekend schrijven op te zenden aan de brandstoffencommissie waaronder zij ressorteeren Dit aangeteekend schrijven moet eveneens uiterlijk 11 Sept a s In het bezit van de Brandstoffencommissie zijn Zij ontvangen van het bureau dezer commissie een ontvangstbewijs en Aangezien ik wegens plotseling vertrek naar Australië verhinderd ben persoonlijk afscheid te nemen roep ik langs dezen weg alle vrienden enkennissen een hartelijk vaarwel toe GË STEENSMA Wie kan mij inlicnten over W Heesenen C de Bruin Turfmarkt 109 en SiageUtraat 9 Goada Tewerkgesteld geweest te Teunisheide Daitschland R K Zakenman leeftijd 30 jaar zoekt kennismaking met iemand van denzelfden leeftijd liefst boerenstand Brieven met foto te zenden aan het bureau van dit blad onder no 2765 Foto wordt op eerewoord geretourneerd NEDERLANDSCHE VOLKSBEWEGING der N V B U UCCuhUtCH en ▼ crkrijgbaar a h bareau MARKT 20 ZUIVERING SPOORWEGPERSONEEL DISTRICT UTRECHT De Directie der N V Nederlandsche Spoorwegen deelt m de dat door haar Is benoemd een adviescommissie voor de zuivering van het personeel der Ned Spóorw in het district Utrecht Gerechtvaardigde klachten en terzake dienende gegevens betreffende de houding van het spoorwegpersoneel in voormeld district gedurende de bezetting kunnen schriftelijk worden ingediend btj den secretaris der Commissie Mr C H Schouten 2e Hoofdgebouw der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht uiterlijk tot 15 Sept a s Anonieme klachten worden NIET in behandeiirig genomen Opzettelijk onjuiste berlchten kunnen aanleiding geven tot strafvervolging De bevoegdheden der Commissie strekken zich uit over het district Utrecht waarbinnen de navolgende standplaatsen en lijnen vallen alle standplaatsen binnen de gemeenten Gouda en Utrecht De lijnen Utrecht C S Duivendrecht aansluiting excl Utrecht C S Den Dolder Bilthoven Zeist Lunette Hllversum excl j verbfndingsbanen bij tflauwkapel Utrecht C S brug bij Culemborg Nleuwcrsluls Loenen Uithoorn excl Utrecht CS Gouda Moordrecht aansluiting UtrechtC S Maarsbergen Breukelcn Harmeien aansluiting WoerdenLeiden excl Gouda Boskoop Alphen a d Rijn De Commissie heeft ingevolge Beschikking van den betrokken Minister opdracht om advies uit te brengen aan de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen van vaste vergunning tot het afleveren brandstoffen laveer uit oyerzeeach gebied Nu het regelrecht betrekken van goede ren uit de overzeesche gebiedsdeelen door particulieren of particuliere instellingen niet mogelijk is we scht de overheid bij haar tijdelijke noodzakelijke importeursfunctie op zoo groot mogelijke schaal gebruik te maken van het advies van het bedrijfsleven zoowel bij de voorbereidingen als b de feitelijke aankoopen Zij die te dien aanzien bepaalde wenschen mochten hebben gelieven zich te wenden tot de desbetreffende Rljksbureaux dus niet tot het Ministerie van Handel en Nijverheid Alle hootprodocten onder miktbnr Hoat Het Rijksbur voor Hout maakt bekend dat m i v 10 Aug 1945 wederom alle houtproducten onder haar ressorteeren Alle aanvragen betreffende meubelen huishoudelijke artikelen enz kurk en kurkproducten dienen met ingang van dien datum tot dit bureau Driekoningenstraat 4 Amsterdam te worden gericht en niet meer tot het Rijksbur v Glas iL Keramiek en Houtpr te Den Haag AlltA op 10 Augustus van kracht zijnde ter uitvoering van de Glas Keramiek en Houtproducten beschikking 1943 no 1 vastgestelde bepalingen en genomen maatregelen voorzoover betrekking hebbende op onderwerpen welke in deHoatbesch 1941 worden geregeld worden geacht op grond van de Houtbeschikking 1941 no 1 te zijn vastgesteld en genomen en blijven van kracht totdat zij door nieuwe zijn vervangen Zij die voor houtproducten waren Ingeschreven bij het Rijksbur V Glas Keramiek Houtproducten worden zonder nadere opgaven overgeschreven naar het Rijksbur v Hout Industriefinanciering Met ingang van 13 Aug is het adres van de Maatschappij voor Industriefinanciering N V gewijzigd In Bezuidenhoutschcweg 41 s Gravenhage DANSINSTITUUT WIM KOK Turfmarkt 120 is weer telefonisch te bereiken ondet no 3436 LIFTEN Wie 11 ia de gelegenheid om 24 of 25 Auguttus echtpaar net baby en 2meiiJei mede te nemen naar Elspeet o in die richting tegen fimke vergoeding Afipraken gaarne loo ipoedlg mogelijk bij VfiTS Groenendaal 5 Gouda Een Bctte flinke joagca ruim 17 jaar oud zoekt plaatsing als bakkersleerling daar waar hij het vak grondig kan leeren brieven onder nr 2812 bureau van dit blad Bekwaam MEUBELMAKER theoretisch en practisch goed onderlegd zoekt plaatsing ala Chef Meabelmakctij en of Machinale Brieven onder no 2693 bureau van dit blad In een klein gezin Einke dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht Zondagen Woensdagmiddag vrij Mevr v d Want van Itersonlaan 15 Gouda Voor 2de klas H B S student van buiten bestaat gelegenheid om tegen bescheiden vergoeding met de zoon des huizes testu deeren Geriefelijke woning Geheel intern Brieven onder no 2599 Bureau van dit blad STUDIEBOEKEN voor GYMNASIUM H BS en MULO Fa B A Verziji Korte Ticadewcg 1 Ama BETER BRIEFONDERWIJS Joarnaliatick en Pnbliciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Dultscb Ned en Corresp mlddenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMieVOOR INDIVIDUEEL 8CHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTMOrSTRAAT 0 HOTTERDAH Coapon no 354 GratU proeflca leervak Adraa Naam BOKSVEREENIGING GOUDA Instructeur dhr J v d JAK Secr Boschweg 106 De Boksvereeniging Gouda heeft de training hervat Nieuwe leerlingen kunnen zich schriftelijk opgeven bij het g BESTUUR Secretariaat LEERAREN ENGELSCH N Talen Instifnnt VRAAGT voor zijn cursussen aan Militairen te geven in alle garnlzoensplaatsen In Nederland en Dultschland r Leeraren Engelsch M O en L O a voor groote garnizoenen in dagdienst 26 0 esuren b voor kleinere eenheden 5 20 lesuren docenten wlen auto ter beschikking Zeer gunstige salarisvoorwaarden Bestaand dienstverband kan eventueel gehandhaafd blijven door studie verlof Uitvoerige sollicitaties aan NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM LESSEN AAN BURGERS GAAN NORMAAL DOORI HERINNERINGSBORDEN voorradig bij M SLIEDRECHT L Tiendeweg Tel 352S c Ambulantezal staan